Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25"

Transkript

1 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson Monica I viceordförande Linde Sune II viceordförande Axèn Dennis ledamot Eksten Viola- ledamot Friis Christer ledamot Karlgren Anja - ledamot Karlgren Stefan - ledamot Mattsson Helge ledamot Rosenqvist Birgitta ledamot Sjöberg Erik ledamot Frånvarande Kajakoski Tomi - ledamot Michelsson Nils-Erik ledamot Övriga närvarande Grannas, Mikael Mattsson, Jean-Erik Behandlade ärenden Underskrifter Edgar Sjövall Ordförande Mikael Grannas Sekreterare Protokollet justerat Tid och plats Underskrifter Protokollet har varit allmänheten till påseende Tid och plats Underskrifter Monica Andersson Kommunalgården, Dennis Axén Mikael Grannas

2 2 Ärendelista Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Ärenden som behandlas Blad 11 Konstatera sammanträdets laglighet Val av protokolljusterare Utlåtande om kommunsamgången Den nya kommunens namn Anmälningsärenden Övriga ärenden Besvärsundervisning... 9 Bilagor 1 Länsstyrelsens kungörelse (1 sid) 2 Pargas stadsfullmäktiges namninitiativ (6 sid) 3 Invånarantalet mars (1 sid) 4 Arbetslösheten februari (1 sid) 5 TE-centralens finansieringsbeslut (2 sidor)

3 3 11 Konstatera sammanträdets laglighet Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige skall kallelse till fullmäktiges sammanträde minst fyra dagar före sammanträdet sändas skriftligen skilt till envar fullmäktig och till de personer som har såväl närvaro som yttranderätt vid sammanträdet. Inom samma tid skall sammanträdet kungöras på anslagstavlan för offentliga kungörelser. I kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden som behandlas. Skriftlig kallelse har tillställts fullmäktige. Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla och har ingått i Åbo Underrättelser. Kommunfullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av fullmäktige är närvarande. KFGE:s Sammanträdets laglighet konstaterades

4 4 12 Val av protokolljusterare Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning 34 justeras fullmäktiges protokoll av två för ändamålet var gång valda fullmäktige, såvida fullmäktige inte beslutat annorlunda beträffande något ärende. Förra protokollet justerades av Erik Sjöberg och Sabina Vesterlund. KFGE:s Till protokolljusterare valdes Monica Andersson och Dennis Axén

5 5 13 Utlåtande om kommunsamgången Tidigare behandlats i Kst 78/08 Länsstyrelsen i Västra Finlands län har i ett brev daterat den uppmanat Houtskärs kommun att publicera den bifogade kungörelsen (se bilaga 1). I kungörelsen vill länsstyrelsen ge de av kommunsamgång berörda kommuners invånare och andra som anser att ärendet berör dem och som anser sig vara parter, att lämna in skriftliga anmärkningar om ändring av kommunindelningen till kommunstyrelsen. Länsstyrelsen förväntar sig av vederbörande kommunfullmäktigen ett utlåtande i ärendet. Kungörelsen har varit till påseende på kommunens anslagstavla under tiden Inom denna tid har inga skriftliga anmärkningar inkommit. KD:s Förslag: Kommunstyrelsen föreslår åt fullmäktige följande utlåtande: Houtskärs kommunfullmäktige har ( 41/07) enhälligt godkänt samgångsavtalet mellan Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu kommuner och Pargas stad. Inom besvärstiden inkom inga besvär emot detta beslut. Emedan det inte har inkommit skriftliga anmärkningar som följd av länsstyrelsens kungörelse, föranleder kungörelsen ingen orsak för kommunfullmäktige att ändra på sitt tidigare beslut angående kommunsamgången. KST:s KFGE:s Enligt förslaget Ärendet justerades omedelbart Enligt förslaget

6 6 14 Den nya kommunens namn Tidigare behandlats i KST 79/08 Pargas stadsfullmäktige har skickat ett initiativ i namnfrågan till kommunerna Houtskär, Iniö, Nagu och Korpo. I initiativet föreslås fyra alternativa tillvägagångssätt för att lösa namnproblematiken: 1. I första hand föreslås att man följer rekommendationen från Forskningscentralen för de inhemska språken, som föreslår namnet Pargas 2. Pargas kan också omfatta att man ordnar en bindande folkomröstning till invånarna i den nya kommunen angående namnet. 3. Dessutom kan Pargas omfatta att frågan om kommunens namn avgörs av den nya kommunens fullmäktige som väljs i oktober. 4. Pargas kan även diskutera möjligheten att kommunerna meddelar ministeriet att man är oenig om namnet, vilket enligt kommunindelningslagens 28 leder till att ministeriet bestämmer namnet Initiativet i bilaga 2. KD:s Förslag: KST:s KFGE:s Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktigebeslutet 6/07, där kommunen är beredd att godkänna en namnändring i samgångsavtalet enligt organisationskommissionens enhälliga rekommendation till Havskrona Merikruunu, även utgör kommunens svar till Pargas namninitiativ. Ifall alla kommuner inte godkänner namnet Havskrona - Merikruunu, håller Houtskär fast vid det ursprungliga avtalet i den form det har godkänts av samtliga avtalsparter. Enligt förslaget Ärendet justerades omedelbart Enligt förslaget

7 7 15 Anmälningsärenden 1. Houtskärs invånarantal per var 628 personer. Befolkningsantalet förblev oförändrat sedan förra månaden. Befolkningen har dock minskat med 5 personer sedan årsskiftet. (bilaga 3) 2. Arbetslösheten för februari månad var 7,7 % (januari 7,4%). Av de åboländska kommunerna har Korpo och Houtskär den högsta arbetslösheten. Åbos arbetslöshet är länets högsta med 9,0%. (bilaga 4) 3. Egentliga Finlands arbetskrafts- och näringscentralen (TE-centralen) har beviljat 70% stöd för fortsättning av Näringslivsutvecklingsprojektet i Houtskär, Korpo och Iniö till slutet av (bilaga 5) 4. Sydvästra Finlands Miljöcentral har i sitt beslut godkänt kommunens slutrapport om Träsk kanal och utbetalat det maximala bidragsbeloppet på

8 8 16 Övriga ärenden Inga övriga ärenden

9 9 17 Besvärsundervisning Ändring i detta beslut kan sökas hos Åbo förvaltningsdomstol, PB Åbo, genom skriftligt besvär, som av besväranden själv eller hans befullmäktigade ombud bör ingivas eller med bud eller genom postens förmedling befordras till besvärsmyndigheten inom 30 dagar före utgången av verkets öppethållningstid besvärstidens sista dag. Besvärstiden räknas från den dag beslutet på stadgat sätt framlagts till allmänt påseende eller om sakägare anför besvär på den grund att beslutet kränker hans rätt från och med delfåendet. Till besvärsskriften bör bifogas protokollsutdrag jämte delgivnings- eller mottagningsbevis. Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1. Konventionsstaterna,

Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1. Konventionsstaterna, Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1 Konventionsstaterna, som beaktar att Förenta nationernas stadga grundas på principerna om alla människors värdighet och jämlikhet

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE

Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET MAN STARTAR FRÅN PLANERINGEN 2 PLANERING Stommen för Finlands eldistributionsnät bildas av kraftledningar med

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Arbetarskyddsvalet på industrins och servicebranschernas arbetsplatser

Arbetarskyddsvalet på industrins och servicebranschernas arbetsplatser Arbetarskyddsvalet på industrins och servicebranschernas arbetsplatser Valanvisning 2011 EK, AKAVA, FFC, FTFC På arbetsplatserna förrättas arbetarskyddsval i november-december. De valdas mandatperiod omfattar

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den

Läs mer

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 De stater som är parter i denna konvention, som beaktar att, i enlighet med de principer som proklamerats

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer