PSYKOSOCIALA ARBETSVILLKOR, HÄLSA, OCH LEDARSKAP HOS CHEFER. Avhandlingens tre huvudkoncept/begrepp. Ingående artiklar i avhandlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-11-22 PSYKOSOCIALA ARBETSVILLKOR, HÄLSA, OCH LEDARSKAP HOS CHEFER. Avhandlingens tre huvudkoncept/begrepp. Ingående artiklar i avhandlingen"

Transkript

1 PSYKOSOCIALA ARBETSVILLKOR, HÄLSA, OCH LEDARSKAP HOS CHEFER Daniel Lundqvist Helix & Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering Ingående artiklar i avhandlingen Avhandlingens tre huvudkoncept/begrepp Paper I: Lundqvist, D., Reineholm, C., Gustavsson, M., & Ekberg, K. (In press). Investigating work conditions and burnout at three hierarchical levels. Journal of Occupational and Environmental Medicine. Paper II: Lundqvist, D., Fogelberg Eriksson, A., Ekberg, K. First-line managers work conditions as antecedents to transformational leadership. Submitted. Psykosociala arbetsvillkor Hälsa Ledarskap Paper III: Lundqvist, D., Fogelberg Eriksson, A., Ekberg, K. (2012). Exploring the relationship between managers leadership and their health. Work, 42, Paper IV: Lundqvist, D., Fogelberg Eriksson, A., Ekberg, K. Managers social support may both reinforce and undermine their legitimacy. Submitted. 1

2 Psykosociala arbetsvillkor Tidiga psykosociala faktorer Stress-perspektiv: - Fokus på faktorer som ger upphov till stress, besvär, sjukdomar Kvalifikations-/resurs-perspektiv: - Fokus på faktorer som bidrar till välbefinnande och arbetsglädje/-tillfredsställelse, motivation, engagemang Arbetstakt Arbetsmängd Rollstressorer: -Rollkonflikter -Rollotydligheter Handlings-/beslutsutrymme Kompetensanvändning Kahn et al Aronsson, 1987 Socialt stöd Ohälsa vs hälsa Olika typer av socialt stöd: Instrumentellt (praktisk, fysisk hjälp) Emotionellt (prata av sig, empati) Information (information för självhjälp) Värdering (information för självvärdering) Patogent perspektiv: Fokus på stress, besvär, sjukdomar Salutogent perspektiv: Fokus på välbefinnande, arbetsglädje Antonovsky, 1996; Schaufeli, 2004 House,

3 Forskning om chefer Chefers psykosociala arbetsvillkor och hälsa Tämligen få studier har chefen i fokus Existerande forskning visar att chefer: - Upplever mycket stress - Befinner sig i ett korstryck - Hög arbetsbelastning - Fragmenterade och komplexa arbetsuppgifter - Högt beroendeskap i arbetsuppgifter - Långa arbetstider - Mycket inflytande, autonomi, och beslutsutrymme - God hälsa Ledarskap Ledarskap Transformativt ledarskap Inspirerar, motiverar, stimulerar medarbetarna samtidigt som också ser och möter medarbetarna Transaktionellt ledarskap Motiverar medarbetarna genom belöning eller bestraffning Laissez-faire ledarskap Avsaknad av ledarskap. Ledaren bryr sig varken om uppgiften eller medarbetarna Forskningsfokus på effekten av ledarskap Till exempel har utövandet av transformativt ledarskap kopplats till: Produktivitet hos medarbetare och arbetsgrupper Medarbetarnas välbefinnande och hälsa Det sociala klimatet Bass, 1985; Bass & Reggio,

4 Sammanfattning av forskningsläget/-behov Avhandlingens syfte Behov av att undersöka skillnader och likheter mellan olika hierarkiska nivåer, särskilt mellan olika chefsnivåer Behov av att undersöka chefers psykosociala arbetsvillkor och hur de uppfattas som ledare av sina medarbetare Behov av att undersöka faktorer med betydelse för både hälsa och ledarskapsutövning, såsom socialt stöd Behov av att undersöka hur dessa tre koncept/begrepp är relaterade till varandra Att öka kunskapen om relationerna mellan chefers psykosociala arbetsvillkor, deras hälsa och deras ledarskap, samt Att belysa skillnader mellan chefer på olika chefsnivåer i dessa relationer. Metod Forskningsdesign Avhandlingen bygger på empiriskt material från 2 forskningsprojekt: Ett projekt med enkäter som bas ( ) Två projekt med intervjuer som bas (2008/2009) 4

5 Papers I & II Organisation A Organisation B Enkätdata. N = 6841, 9 organisationer Svarsfrekvens (60%) totalt (57%) medarbetare (84%) första-linjens chefer - 92 (74%) mellanchefer Mellanchefer Första-linjens chefer Medarbetare Mått/instrument i Paper I Mått/instrument i Paper II Stressorer Arbetsvillkor (skattade av respektive nivå) Utbrändhet (skattad av respektive nivå) Krav 1 Personlig utbrändhet, CBI 6 Rollkonflikt 3 Obalans mellan arbete och privatliv 3 Kontrollspann 4 Psykosociala arbetsvillkor (skattade av 322 första-linjens chefer) Stressorer Krav 1 Rollkonflikt 3 Kontrollspann 5 Ledarskap (skattade av 3001 medarbetare) Transformativt ledarskap, GTL 6 Resurser Kontroll 1 Rolltydlighet 3 Socialt kapital 2 Möjlighet att förkorta arbetsdagen 5 Möjlighet att arbeta långsammare 5 Möjlighet att ta hjälp av kollegor 5 1 Karasek & Theorell, Kuovonen et al, Lindström et al, Based on organizational scheme 5 Johansson et al, Kristensen et al, 2005 Resurser Kompetensanvändning 1 Beslutsutrymme 1 Socialt kapital 2 Rolltydlighet 3 Feedback på prestation 3 Innovativt klimat 4 1 Karasek & Theorell, Kuovonen et al, Lindström et al, Based on organizational scheme 5 Lundmark, Carless et al,

6 Papers III & IV Resultat Ett svenskt tillverkande industriföretag (paper III & IV) En svensk kommun (paper IV) Semi-strukturerade intervjuer Kvalitativ, induktiv innehållsanalys Antal deltagare i de två organisationerna fördelat på chefsnivå Företag Högre 8 2 Mellan 15 9 Förstalinjen 19 9 Totalt Kommun Paper I - Syfte Syftet var att jämföra skillnaderna i arbetsvillkor och utbrändhet hos tre hierarkiska nivåer: Medarbetare, förstalinjens chefer och mellanchefer; samt Paper I - Resultat Resultatet av jämförelsen av arbetsvillkor och symptom på utbrändhet visade att de flesta skillnader fanns mellan medarbetare och chefer (få skillnader mellan chefsnivåerna). Chefer hade högre krav, kontroll, socialt kapital. Inga skillnader i rolltydlighet eller rollkonflikt. Chefer hade färre symptom på utbrändhet. Att undersöka om relationen mellan arbetsvillkor och utbrändhet skilde sig för medarbetare, första-linjens chefer och mellanchefer. 6

7 Resultat Medarbetare Första linjens chefer Mellanchefer M (SD) n=3648 M (SD) n=345 M (SD) n=92 ANOVA Krav (2.98) (2.66) (2.45) F (2, 4066) = 6.20, p =.002 Kontroll (2.88) (1.93) (1.96) F (2, 4073) = 83.25, p <.001 Socialt kapital 3.84 (0.74) 4.17 (0.59) 4.00 (0.65) F (2, 4074) = 33.72, p <.001 Rolltydlighet 4.33 (0.68) 4.32 (0.62) 4.37 (0.69) F (2, 4081) = 0.20, p =.817 Rollkonflikt 2.88 (0.88) 2.83 (0.81) 2.89 (0.67) F (2, 4054) = 0.51, p =.600 Konflikt mellan arbete/privatliv Möjlighet att arbeta långsammare Möjlighet att förkorta arbetsdagen Möjlighet att ta hjälp från kollegor Kontrollspann - Symptom på utbrändhet 3.72 (1.67) 3.92 (1.60) 4.41 (1.50) F (2, 4066) = 9.63, p < ) 1.85 (0.57) 1.98 (0.52) F (2, 4061) = 7.15, p < (0.61) 1.81 (0.56) 2.05 (0.43) F (2, 4061) = 20.95, p < (0.66) 2.13 (0.58) 1.98 (0.61) F (2, 4066) = 3.11, p = (13.38) 7.34 (6.068) F (2, 435) = 26.18, p < (18.07) (16.80) (14.75) F (2, 4077) = 22.31, p <.001 Paper I - Resultat Fler symptom på utbrändhet Färre symptom på utbrändhet Medarbetare Obalans arbete/privatliv Första-linjens chefer Obalans arbete/privat Krav Krav Krav Rollkonflikt Hjälp från kollegor Mellanchefer Rollkonflikt Hjälp från kollegor Socialt kapital Socialt kapital Förkorta arbetsdagen Kontroll Förkorta arbetsdagen Justerat för ålder, kön, utbildningsnivå, organisation, arbetsgrupp. Medarbetare Första linjens chefer Mellanchefer n = 3527 Β* p n = 325 Β* p n = 88 Β* p Konflikt mellan <.001 Konflikt mellan <.001 Rollkonflikt arbete/privatliv arbete/privatliv Krav <.001 Krav <.001 Krav Socialt kapital <.001 Socialt kapital <.001 Möjlighet att förkorta arbetsdagen Kontroll <.001 Möjlighet att ta Möjlighet att ta hjälp från hjälp från kollegor kollegor Rollkonflikt <.001 Kontrollspann Konflikt mellan arbete/privatliv Paper I - Konklusioner Chefer på olika chefsnivåer har liknande arbetsvillkor, och skiljer sig från medarbetarna Medarbetarna har fler symptom på utbrändhet Möjlighet att Rollkonflikt Socialt kapital förkorta arbetsdagen Möjlighet att Kontroll Rolltydlighet arbeta långsammare Möjlighet att ta Möjlighet att Möjlighet att hjälp från förkorta arbeta kollegor arbetsdagen långsammare Kontrollspann Rolltydlighet Möjlighet att arbeta långsammare Rolltydlighet Kontroll Arbetsvillkor har olika betydelse för symptom på utbrändhet på olika hierarkiska nivåer Obalans arbete/privatliv starkaste faktorn för medarbetarna och första-linjens chefer. Orelaterat för mellancheferna. Hjälp från kollegor negativt för chefer. Kontroll viktigt bara för medarbetarna. R 2 =0.328 <.001 R 2 =0.478 <.001 R 2 =0.510 <.001 * Adjusted for sex, age, education and work group/organization. 7

8 Paper II - Syfte Paper II - Resultat Syftet var att öka kunskapen om arbetsplatsens förutsättningar för transformativt ledarskap, genom att undersöka vilka av första-linjens chefers psykosociala arbetsvillkor som var relaterade till deras utövande av transformativt ledarskap; samt Om närmaste chefens ledarskap var relaterat till första-linjens chefers utövande av transformativt ledarskap. Mer transformativ ledarskapsutövning Kompetensanvändning Socialt kapital Feedback på prestation Mindre transformativ ledarskapsutövning Rollkonflikt Antal underställda Justerat för ålder, kön, utbildningsnivå, organisation, arbetsgrupp, övre chefer ledarskap. Övre chefers ledarskap var inte relaterat till första-linjens chefers ledarskapsutövning OR* p 95% CI Krav Paper II - Konklusion Kompetensutnyttjande Beslutsutrymme Socialt kapital Rolltydlighet Rollkonflikt Feedback på prestation Innovativt klimat Kontrollspann *Justerat för kön, ålder, utbildningsnivå, organisation, arbetsgrupp, och övre chefers ledarskap Chefers psykosociala arbetsvillkor är relaterat till hur medarbetarna upplever deras ledarskap. Transformativt ledarskap tycks öka på arbetsplatser där cheferna - Lätt kan utvärdera sin egen prestation och resultat - Känner sig stimulerade och utmanade av sitt arbete - Där arbetsrelationer får dem att känna sig värderade och respekterade - Där förväntningar är i linje med varandra - Och medarbetarna inte är för många 8

9 Paper III - Syfte Paper III - Resultat Syftet var att fördjupa förståelsen för hur chefers hälsa och ledarskap är relaterade genom att kombinera två perspektiv befintliga i tidigare forskning. De två specifika forskningsfrågorna var: Vilka psykosociala arbetsvillkor påverkar chefers hälsa; samt Hur påverkar chefers hälsa deras ledarskap? De flesta cheferna ansåg att deras hälsa och välbefinnande var gott, men många ansåg arbetet som stressigt särskilt första-linjens chefer. Viktigt för hälsan var att nå förväntade resultat och få belöning och bekräftelse på arbetet. Möjlighet att nå resultat och få bekräftelse var beroende av deras psykosociala arbetsvillkor (såsom beslutsutrymme, socialt klimat). Detta poängterades särskilt av första-linjens chefer. Paper III - Resultat Paper III - Konklusion Cheferna beskrev också att deras hälsa hade stor betydelse för deras ledarskap: Kvaliteten på arbetet påverkades. De tog sämre beslut eftersom de inte var alerta vid ohälsa. Psykosociala arbetsvillkor Hälsa Kvaliteten i relationerna till medarbetarna påverkades. De avskärmade sig fysiskt och mentalt, och de gav mindre stöd och guidning vid ohälsa. Ledarskap 9

10 Psykosociala arbetsvillkor för både hälsa och ledarskapsutövning? Paper IV - Syfte Tre gemensamma faktorer: Rollkonflikt Kompetensutnyttjande (stimuleras och utmanas i arbetet) Sociala relationer Syftet var att utveckla förståelsen för chefers upplevelse av socialt stöd, samt Att öka förståelsen för hur chefer upplever att erhålla stöd påverkar deras chefslegitimitet. Analytiskt tillvägagångssätt Stöd från personer på den egna arbetsplatsen Stödet hjälpte cheferna att genomföra sina arbetsuppgifter och bidrog också till att stärka andras förtroende för dem som chefer. Stödet upplevdes stärka deras chefslegitimitet. Ska man kunna ha en helhetssyn så måste man ha ändå en god bas, en god grundförståelse för sin verksamhet. Det tror jag, å det tror jag man behöver också för att få legitimitet å mandat i sin verksamhet. (Female executive manager) Alltså får inte jag klara besked uppifrån då känner inte jag att jag är jättebra chef. För alltså jag är ju också anställd å har en chef över mig å en chefchef över mig, å för mig så är det viktigt att jag liksom vet vart vi är på väg, å ibland vet vi inte det. Å då kan man ju ge, vad ska jag säga luddiga besked, å luddiga besked det är det värsta man kan göra som chef. Det ska vara klara besked. (female first-line manager) 10

11 Stöd från personer utanför den egna arbetsplatsen Stödet bidrog till att utveckla deras ledarskap eller hälsa men upplevdes också försvaga andras förtroende för dem som chefer. Stödet upplevdes försvaga deras chefslegitimitet. Ja, jag har ju ett litet nätverk i [municipal 1] å ett par i [municipal 2] å, utav kollegor å inte bara kollegor utan bland annat en diakonissa som jag pratar med. Å nu träffas inte vi på arbetstid, men vi träffas då å då å vi pratar med varandra. Alltså för mig så är det viktigt det här också, jag kan ju inte vara, jag kan ju inte bolla med [employees], jag är ju deras chef. Å jag kan ju inte bolla med nån annan här heller när det gäller liksom mig å mitt synsätt på olika aspekter utan det måste jag lyfta nån annanstans ifrån. Men jag måste säga att jag använder ju kanske dom personerna mer än vad jag använder dom jag har i kommunen. Förutom den här förhandlingschefen då. (Female first-line manager,) Även om du har kollegor i en ledningsgrupp så har du alltid, alltså det finns alltid en viss konkurrenssituation. Å då få en sån här å bara sitta å snacka med, för ibland kan du vara väldigt ensam som chef. Å då få nån å bara liksom å prata med. (Male middle manager) Men det är ju som så att oavsett vilken nivå man jobbar på om man jobbar som förvaltningschef, programchef, enhetschef eller rektor så tror inte jag alla fall att man kan räkna med massa feedback från andra underlydande det funkar ju inte på det sättet utan man måste ju ha en egen drivkraft och hämta sitt stöd någon annanstans också ja ( ) det kan ju inte jag springa här och plåga mina programchefer med, det går ju liksom inte. Alltså om man inte tål stress om man inte kan leda sig själv då kan man inte jobba som chef eller ledare överhuvudtaget. (Female executive manager) Personer separeras Konklusion För att bevara organisationens förtroende och bibehålla sin legitimitet som chef separerades olika källor från varandra utifrån vilken stödjande funktion de hade och på vilka arenor de återfanns. Cheferna vände sig till personer utanför deras arbetsplats med problem de inte ville att organisationen skulle veta om. Genom denna separering riskerade dock cheferna sin legitimitet eftersom det var krävande att närvara vid stödjande arenor och de fick då heller inte alltid det stöd de behövde. Chefers sociala stöd är viktiga för deras arbete, för deras hälsa och för deras ledarskap, men kommer från olika personer på olika arenor. Chefers sociala stöd kan både stärka och försvaga deras upplevda chefslegitimitet, beroende på vem som ger stöd och var det ges. 11

12 Diskussion Diskussion Skillnader på olika chefsnivåer Tre huvudteman: Skillnader på olika chefsnivåer Psykosociala arbetsvillkor för chefers hälsa och ledarskap De reciproka relationerna mellan psykosociala arbetsvillkor, hälsa och ledarskap hos chefer Tidigare forskning har ofta undersökt chefer som enhetlig grupp Avhandlingen visar att chefer skattar sina arbetsvillkor ganska lika, men Arbetsvillkor har olika betydelse för olika chefsnivåer, vilket troligen beror på Att chefer på olika nivåer gör olika saker, och Har olika möjlighet att utnyttja tillgängliga resurser Diskussion Psykosociala arbetsvillkor för hälsa och ledarskap hos chefer Tre psykosociala arbetsvillkor gemensamma för chefers hälsa och ledarskapsutövning: Rollkonflikt Kompetensanvändning (stimuleras och utmanas i arbetet) Sociala relationer Diskussion - De reciproka relationerna mellan psykosociala arbetsvillkor, hälsa och ledarskap hos chefer Relationerna mellan de tre huvudbegreppen förstås som positiva eller negativa spiraler, vilka påverkar och påverkas av omgivande organisation och samhälle 12

13 Avhandlingens slutsatser Chefers arbetsvillkor, hälsa och ledarskap tycks vara relaterade som ömsesidiga spiraler Vissa resurser i arbetsmiljön kan vara svåra att utnyttja även om de finns tillgängliga (pga. förhinder eller ovilja) Första-linjens chefer tycks vara i en mer sårbar position på grund av högre beroende av gynnsamma arbetsvillkor och sämre inflytandemöjligheter Mycket forskning visar att chefen och dennes ledarskap är viktigt för medarbetare och organisation, men de psykosociala arbetsförhållanden som chefen har är lika viktiga för chefen själv, men också för medarbetare och organisation. Arbetet med att skapa en hälsosam arbetsplats behöver därför också inkorporera cheferna Särskilt viktigt tycks vara att chefen stimuleras och utmanas i sitt arbete, att förväntningar är i linje med varandra, samt tillgång till ett stödjande nätverk, både på och utanför arbetsplatsen. TACK FÖR ATT NI LYSSNAT! 13

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal (Key Performance Indicators (KPI)) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

2013-11-25. New paradigm of leadership (Bryman 1992) SAMTIDA LEDARSKAP. Innehåll. Karismatiskt ledarskap

2013-11-25. New paradigm of leadership (Bryman 1992) SAMTIDA LEDARSKAP. Innehåll. Karismatiskt ledarskap New paradigm of leadership (Bryman 1992) SAMTIDA LEDARSKAP Daniel Lundqvist Helix & Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering 1950- stor betoning på vad som är effektivt ledarskap där teorier om

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning Hierarkier av hälsa Docent Christina Björklund Enheten för interventions- och implementeringsforskning 2015-01-28 Namn Efternamn 1 Heart attack, eh? Boss may be cause Mr. Burnses of the world can raise

Läs mer

Hälsofrämjande åtgärder och. medarbetares hälsa inom kommunala vård- och omsorgsorganisationer. Cecilia Ljungblad

Hälsofrämjande åtgärder och. medarbetares hälsa inom kommunala vård- och omsorgsorganisationer. Cecilia Ljungblad Hälsofrämjande åtgärder och medarbetares hälsa inom kommunala vård- och omsorgsorganisationer Cecilia Ljungblad Hälsofrämjande arbete (health promotion) syftar till att stärka människors egna möjligheter

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

ERI och Krav-Kontroll-Stöd

ERI och Krav-Kontroll-Stöd ERI och Krav-Kontroll-Stöd Denna Presentation beskriver 2 olika centrala teorier i arbetet med stressproblematik: ERI och Krav-Kontroll-Stöd. De är bägge framtagna för att hantera stressproblematik på

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Nästan hälften vill dela på ledarskapet

Nästan hälften vill dela på ledarskapet Fyra av tio chefer delar i någon mån på ledarskapet, eller har någon gång gjort det. Och de som har delat på chefskapet är positiva! Det visar den enkät som LOOP gjort bland några av våra läsande chefer.

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap Organisatoriska och individuella förutsättningar Anders Hansson Svenska hälsopromotionsgruppen Katrin Skagert Institutet för stressmedicin Chefsuppdraget

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 , fil.dr i sociologi Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 Från sjukpreven-on -ll hälsofrämjande Helhetsperspektiv: Risk och - friskfaktorer för att minska sjukdom och främja hälsa Ökat

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su. Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning Temablad Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

Ledarskap och hälsa. Maria Nordin. Docent, lektor i arbets- & organisationspsykologi Institutionen för psykologi

Ledarskap och hälsa. Maria Nordin. Docent, lektor i arbets- & organisationspsykologi Institutionen för psykologi Ledarskap och hälsa Maria Nordin Docent, lektor i arbets- & organisationspsykologi Institutionen för psykologi Ledarskap Ledarskap Av outsinligt intresse Lika många definitioner som forskare Leadership

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Fokus kommunalt utrymme - Orientering Befolkning Arbetsgivare Upphandlare

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall

Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall JAG! Ambulanssjuksköterska Malmö Lärare på spec-utb akut och ambulans Lund Ansvarig för FoU vid Falck ambulans AB i Skåne Docent #toaselfie Presentation

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

Samband mellan arbete och hälsa

Samband mellan arbete och hälsa Samband mellan arbete och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Hur skapas bra säkerhet i vård och omsorg?

Hur skapas bra säkerhet i vård och omsorg? Hur skapas bra säkerhet i vård och omsorg? Marianne Törner Säkerhet, organisation och ledarskap, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Professor, Human Factors, inriktning

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

God arbetsmiljö Friska arbetsplatser Seminarium på Arbetsmiljöverket 27 april 2012

God arbetsmiljö Friska arbetsplatser Seminarium på Arbetsmiljöverket 27 april 2012 God arbetsmiljö Friska arbetsplatser Seminarium på Arbetsmiljöverket 27 april 2012 Per Lindberg, Uppsala universitet & Högskolan i Gävle Eva Vingård, Uppsala universitet Uppdraget En kunskapsöversikt över

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2013-03-08 1 SAMBAND MELLAN ARBETE, ARBETSUPPLEVELSE OCH

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys http://hdl.handle.net/2320/4374 Bakgrund Vilka förväntningar

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Hur skapar vi god psykosocial arbetsmiljö på universitetet?

Hur skapar vi god psykosocial arbetsmiljö på universitetet? Hur skapar vi god psykosocial arbetsmiljö på universitetet? Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

I nedanstående graf förklaras vad hälsoorienterat ledarskap är utifrån Vita Activa:

I nedanstående graf förklaras vad hälsoorienterat ledarskap är utifrån Vita Activa: VAD ÄR HÄLSOORIENTERAT LEDARSKAP av Johan Holmsäter och Ingmar Lycke Juli 2003 Till minne av Kristoffer Konarski Föreliggande uppsats skall försöka att svara på frågan: vad är hälsoorienterat ledarskap?

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar 1 Sammanfattning Hälsobarometern våren 2015 Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagsledarna är inte oroliga för att medarbetarna ska sjukskriva sig.

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Arbete och självrapporterad hälsa bland svenska kvinnor och män Stressforskningsinstitutet

Arbete och självrapporterad hälsa bland svenska kvinnor och män Stressforskningsinstitutet Stressforskningsinstitutetets temablad Arbete och självrapporterad hälsa bland svenska kvinnor och män Stressforskningsinstitutet Arbete och självrapporterad hälsa bland svenska kvinnor och män Vi strävar

Läs mer

Stress, engagemang och lärande när man är ny

Stress, engagemang och lärande när man är ny Stress, engagemang och lärande när man är ny Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro: LUST Longitudinal Analysis of Nursing Education/Entry in work life: LANE ann.rudman@ki.se Institutionen

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom Hälsofrämjande arbetsplatser Sara Brännström, ergonom 16 hälsoprojekt Plastex AB Trelleborg Sealing Solutions EU-projekt Friskare arbetsplatser (9 arbetsplatser) Skellefteå Kraft European Minds Fritidskontoret

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Medarbetarrapport 2008

Medarbetarrapport 2008 Medarbetarrapport 2008 Sammanfattning Den typiska svenska medarbetaren tycks; Känna sig trygg på sin arbetsplats men ej vara särskilt fysiskt avkopplad när hon lämnar arbetet för dagen. Ha goda medarbetarrelationer

Läs mer

Stress, varningsklockor och friskfaktorer

Stress, varningsklockor och friskfaktorer Stress, varningsklockor och friskfaktorer LSF-kongress 11 maj 2012 Göteborg Annemarie Hultberg Utvecklingsledare Hälsofrämjande arbetsplatser www.vgregion.se/stressmedicin Institutet för stressmedicin

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

En vetenskaplig utvärdering av ett landstings satsning på kvalitet och förbättringsarbete

En vetenskaplig utvärdering av ett landstings satsning på kvalitet och förbättringsarbete "There's always room for improvement you know it's the biggest room in the house. Louise Heath Leber Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården: Erfarenheter från ett svenskt landsting

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Burnout in parents of chronically ill children

Burnout in parents of chronically ill children Burnout in parents of chronically ill children Caisa Lindström Kurator, med.lic. Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2013-04-25 Publicerade artiklar Att vara förälder till ett barn

Läs mer

Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se

Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se 1 EGEN BAKGRUND: BETEENDEVETENSKAP, FYSIOLOGI, MEDICIN VETENSKAP Omfattande praktisk erfarenhet av friskvård och hälsa sedan 1975, bl.a.

Läs mer

Medarbetarenkät 2010. Svante Lönnbark, landstingsdirektör Margareta Petrusson, HR-direktör Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör

Medarbetarenkät 2010. Svante Lönnbark, landstingsdirektör Margareta Petrusson, HR-direktör Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Medarbetarenkät 2010 Svante Lönnbark, landstingsdirektör Margareta Petrusson, HR-direktör Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör På väg åt rätt håll Intrycket är att de flesta av medarbetarna trivs

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP SOM PÅVERKAR ORGANISATIONENS RESULTAT NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin Johansson 2013-04-08 Sammanfattning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra 1 Personalpolitiken angår oss alla Personalpolitiken leder till en god service Personalpolitiken är både en förutsättning

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP SOM PÅVERKAR ORGANISATIONENS RESULTAT NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin Johansson 2013-04-08 Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsvillkor och hälsa hos anställda på callcenter

Arbetsvillkor och hälsa hos anställda på callcenter Institutionen för kultur och kommunikation Psykologi C 30 hp, ht 2011 Uppsats C Arbetsvillkor och hälsa hos anställda på callcenter Johanna Stålberg Handledare: Maria Sandgren Examinator: Helena Grönqvist

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Den hälsoskapande arbetsplatsen med fokus på salutogenes

Den hälsoskapande arbetsplatsen med fokus på salutogenes Den hälsoskapande arbetsplatsen med fokus på salutogenes Föredrag vid SALUS 2013 Göran Ejlertsson Professor, Högskolan Kristianstad Salutogenes Vad är salutogenes? Vad är salutogenes inom arbetet? Hur

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Gun Johansson Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering Linköpings Universitet gun.johansson@liu.se Återgång i arbete Vilka arbetsorganisatoriska

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser

Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser Generation 1 Generation 2 Generation 3 1920 1970 1970 2010 På gång i Sverige, finns i USA Rubrik: Frisksport Hälsopedagogik Hälsoutveckling Fokus: Kul Aktiviteter

Läs mer

ATT TÄNKA OCH ARBETA SALUTOGENT - HÄLSOFRÄMJANDE

ATT TÄNKA OCH ARBETA SALUTOGENT - HÄLSOFRÄMJANDE ATT TÄNKA OCH ARBETA SALUTOGENT - HÄLSOFRÄMJANDE Monica Eriksson PD, Lektor, Föreståndare Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur HÄLSANS BESTÄMNINGSFAKTORER Peltonen & Kannas,

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Den goda arbetsplatsen Hållbart arbetsliv En konferens om friskfaktorer i arbetslivet Ett praktiker- och utbildningsperspektiv

Den goda arbetsplatsen Hållbart arbetsliv En konferens om friskfaktorer i arbetslivet Ett praktiker- och utbildningsperspektiv Den goda arbetsplatsen Hållbart arbetsliv En konferens om friskfaktorer i arbetslivet Ett praktiker- och utbildningsperspektiv Jan Winroth, universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Teori - Forskning

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer