PSYKOSOCIALA ARBETSVILLKOR, HÄLSA, OCH LEDARSKAP HOS CHEFER. Avhandlingens tre huvudkoncept/begrepp. Ingående artiklar i avhandlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-11-22 PSYKOSOCIALA ARBETSVILLKOR, HÄLSA, OCH LEDARSKAP HOS CHEFER. Avhandlingens tre huvudkoncept/begrepp. Ingående artiklar i avhandlingen"

Transkript

1 PSYKOSOCIALA ARBETSVILLKOR, HÄLSA, OCH LEDARSKAP HOS CHEFER Daniel Lundqvist Helix & Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering Ingående artiklar i avhandlingen Avhandlingens tre huvudkoncept/begrepp Paper I: Lundqvist, D., Reineholm, C., Gustavsson, M., & Ekberg, K. (In press). Investigating work conditions and burnout at three hierarchical levels. Journal of Occupational and Environmental Medicine. Paper II: Lundqvist, D., Fogelberg Eriksson, A., Ekberg, K. First-line managers work conditions as antecedents to transformational leadership. Submitted. Psykosociala arbetsvillkor Hälsa Ledarskap Paper III: Lundqvist, D., Fogelberg Eriksson, A., Ekberg, K. (2012). Exploring the relationship between managers leadership and their health. Work, 42, Paper IV: Lundqvist, D., Fogelberg Eriksson, A., Ekberg, K. Managers social support may both reinforce and undermine their legitimacy. Submitted. 1

2 Psykosociala arbetsvillkor Tidiga psykosociala faktorer Stress-perspektiv: - Fokus på faktorer som ger upphov till stress, besvär, sjukdomar Kvalifikations-/resurs-perspektiv: - Fokus på faktorer som bidrar till välbefinnande och arbetsglädje/-tillfredsställelse, motivation, engagemang Arbetstakt Arbetsmängd Rollstressorer: -Rollkonflikter -Rollotydligheter Handlings-/beslutsutrymme Kompetensanvändning Kahn et al Aronsson, 1987 Socialt stöd Ohälsa vs hälsa Olika typer av socialt stöd: Instrumentellt (praktisk, fysisk hjälp) Emotionellt (prata av sig, empati) Information (information för självhjälp) Värdering (information för självvärdering) Patogent perspektiv: Fokus på stress, besvär, sjukdomar Salutogent perspektiv: Fokus på välbefinnande, arbetsglädje Antonovsky, 1996; Schaufeli, 2004 House,

3 Forskning om chefer Chefers psykosociala arbetsvillkor och hälsa Tämligen få studier har chefen i fokus Existerande forskning visar att chefer: - Upplever mycket stress - Befinner sig i ett korstryck - Hög arbetsbelastning - Fragmenterade och komplexa arbetsuppgifter - Högt beroendeskap i arbetsuppgifter - Långa arbetstider - Mycket inflytande, autonomi, och beslutsutrymme - God hälsa Ledarskap Ledarskap Transformativt ledarskap Inspirerar, motiverar, stimulerar medarbetarna samtidigt som också ser och möter medarbetarna Transaktionellt ledarskap Motiverar medarbetarna genom belöning eller bestraffning Laissez-faire ledarskap Avsaknad av ledarskap. Ledaren bryr sig varken om uppgiften eller medarbetarna Forskningsfokus på effekten av ledarskap Till exempel har utövandet av transformativt ledarskap kopplats till: Produktivitet hos medarbetare och arbetsgrupper Medarbetarnas välbefinnande och hälsa Det sociala klimatet Bass, 1985; Bass & Reggio,

4 Sammanfattning av forskningsläget/-behov Avhandlingens syfte Behov av att undersöka skillnader och likheter mellan olika hierarkiska nivåer, särskilt mellan olika chefsnivåer Behov av att undersöka chefers psykosociala arbetsvillkor och hur de uppfattas som ledare av sina medarbetare Behov av att undersöka faktorer med betydelse för både hälsa och ledarskapsutövning, såsom socialt stöd Behov av att undersöka hur dessa tre koncept/begrepp är relaterade till varandra Att öka kunskapen om relationerna mellan chefers psykosociala arbetsvillkor, deras hälsa och deras ledarskap, samt Att belysa skillnader mellan chefer på olika chefsnivåer i dessa relationer. Metod Forskningsdesign Avhandlingen bygger på empiriskt material från 2 forskningsprojekt: Ett projekt med enkäter som bas ( ) Två projekt med intervjuer som bas (2008/2009) 4

5 Papers I & II Organisation A Organisation B Enkätdata. N = 6841, 9 organisationer Svarsfrekvens (60%) totalt (57%) medarbetare (84%) första-linjens chefer - 92 (74%) mellanchefer Mellanchefer Första-linjens chefer Medarbetare Mått/instrument i Paper I Mått/instrument i Paper II Stressorer Arbetsvillkor (skattade av respektive nivå) Utbrändhet (skattad av respektive nivå) Krav 1 Personlig utbrändhet, CBI 6 Rollkonflikt 3 Obalans mellan arbete och privatliv 3 Kontrollspann 4 Psykosociala arbetsvillkor (skattade av 322 första-linjens chefer) Stressorer Krav 1 Rollkonflikt 3 Kontrollspann 5 Ledarskap (skattade av 3001 medarbetare) Transformativt ledarskap, GTL 6 Resurser Kontroll 1 Rolltydlighet 3 Socialt kapital 2 Möjlighet att förkorta arbetsdagen 5 Möjlighet att arbeta långsammare 5 Möjlighet att ta hjälp av kollegor 5 1 Karasek & Theorell, Kuovonen et al, Lindström et al, Based on organizational scheme 5 Johansson et al, Kristensen et al, 2005 Resurser Kompetensanvändning 1 Beslutsutrymme 1 Socialt kapital 2 Rolltydlighet 3 Feedback på prestation 3 Innovativt klimat 4 1 Karasek & Theorell, Kuovonen et al, Lindström et al, Based on organizational scheme 5 Lundmark, Carless et al,

6 Papers III & IV Resultat Ett svenskt tillverkande industriföretag (paper III & IV) En svensk kommun (paper IV) Semi-strukturerade intervjuer Kvalitativ, induktiv innehållsanalys Antal deltagare i de två organisationerna fördelat på chefsnivå Företag Högre 8 2 Mellan 15 9 Förstalinjen 19 9 Totalt Kommun Paper I - Syfte Syftet var att jämföra skillnaderna i arbetsvillkor och utbrändhet hos tre hierarkiska nivåer: Medarbetare, förstalinjens chefer och mellanchefer; samt Paper I - Resultat Resultatet av jämförelsen av arbetsvillkor och symptom på utbrändhet visade att de flesta skillnader fanns mellan medarbetare och chefer (få skillnader mellan chefsnivåerna). Chefer hade högre krav, kontroll, socialt kapital. Inga skillnader i rolltydlighet eller rollkonflikt. Chefer hade färre symptom på utbrändhet. Att undersöka om relationen mellan arbetsvillkor och utbrändhet skilde sig för medarbetare, första-linjens chefer och mellanchefer. 6

7 Resultat Medarbetare Första linjens chefer Mellanchefer M (SD) n=3648 M (SD) n=345 M (SD) n=92 ANOVA Krav (2.98) (2.66) (2.45) F (2, 4066) = 6.20, p =.002 Kontroll (2.88) (1.93) (1.96) F (2, 4073) = 83.25, p <.001 Socialt kapital 3.84 (0.74) 4.17 (0.59) 4.00 (0.65) F (2, 4074) = 33.72, p <.001 Rolltydlighet 4.33 (0.68) 4.32 (0.62) 4.37 (0.69) F (2, 4081) = 0.20, p =.817 Rollkonflikt 2.88 (0.88) 2.83 (0.81) 2.89 (0.67) F (2, 4054) = 0.51, p =.600 Konflikt mellan arbete/privatliv Möjlighet att arbeta långsammare Möjlighet att förkorta arbetsdagen Möjlighet att ta hjälp från kollegor Kontrollspann - Symptom på utbrändhet 3.72 (1.67) 3.92 (1.60) 4.41 (1.50) F (2, 4066) = 9.63, p < ) 1.85 (0.57) 1.98 (0.52) F (2, 4061) = 7.15, p < (0.61) 1.81 (0.56) 2.05 (0.43) F (2, 4061) = 20.95, p < (0.66) 2.13 (0.58) 1.98 (0.61) F (2, 4066) = 3.11, p = (13.38) 7.34 (6.068) F (2, 435) = 26.18, p < (18.07) (16.80) (14.75) F (2, 4077) = 22.31, p <.001 Paper I - Resultat Fler symptom på utbrändhet Färre symptom på utbrändhet Medarbetare Obalans arbete/privatliv Första-linjens chefer Obalans arbete/privat Krav Krav Krav Rollkonflikt Hjälp från kollegor Mellanchefer Rollkonflikt Hjälp från kollegor Socialt kapital Socialt kapital Förkorta arbetsdagen Kontroll Förkorta arbetsdagen Justerat för ålder, kön, utbildningsnivå, organisation, arbetsgrupp. Medarbetare Första linjens chefer Mellanchefer n = 3527 Β* p n = 325 Β* p n = 88 Β* p Konflikt mellan <.001 Konflikt mellan <.001 Rollkonflikt arbete/privatliv arbete/privatliv Krav <.001 Krav <.001 Krav Socialt kapital <.001 Socialt kapital <.001 Möjlighet att förkorta arbetsdagen Kontroll <.001 Möjlighet att ta Möjlighet att ta hjälp från hjälp från kollegor kollegor Rollkonflikt <.001 Kontrollspann Konflikt mellan arbete/privatliv Paper I - Konklusioner Chefer på olika chefsnivåer har liknande arbetsvillkor, och skiljer sig från medarbetarna Medarbetarna har fler symptom på utbrändhet Möjlighet att Rollkonflikt Socialt kapital förkorta arbetsdagen Möjlighet att Kontroll Rolltydlighet arbeta långsammare Möjlighet att ta Möjlighet att Möjlighet att hjälp från förkorta arbeta kollegor arbetsdagen långsammare Kontrollspann Rolltydlighet Möjlighet att arbeta långsammare Rolltydlighet Kontroll Arbetsvillkor har olika betydelse för symptom på utbrändhet på olika hierarkiska nivåer Obalans arbete/privatliv starkaste faktorn för medarbetarna och första-linjens chefer. Orelaterat för mellancheferna. Hjälp från kollegor negativt för chefer. Kontroll viktigt bara för medarbetarna. R 2 =0.328 <.001 R 2 =0.478 <.001 R 2 =0.510 <.001 * Adjusted for sex, age, education and work group/organization. 7

8 Paper II - Syfte Paper II - Resultat Syftet var att öka kunskapen om arbetsplatsens förutsättningar för transformativt ledarskap, genom att undersöka vilka av första-linjens chefers psykosociala arbetsvillkor som var relaterade till deras utövande av transformativt ledarskap; samt Om närmaste chefens ledarskap var relaterat till första-linjens chefers utövande av transformativt ledarskap. Mer transformativ ledarskapsutövning Kompetensanvändning Socialt kapital Feedback på prestation Mindre transformativ ledarskapsutövning Rollkonflikt Antal underställda Justerat för ålder, kön, utbildningsnivå, organisation, arbetsgrupp, övre chefer ledarskap. Övre chefers ledarskap var inte relaterat till första-linjens chefers ledarskapsutövning OR* p 95% CI Krav Paper II - Konklusion Kompetensutnyttjande Beslutsutrymme Socialt kapital Rolltydlighet Rollkonflikt Feedback på prestation Innovativt klimat Kontrollspann *Justerat för kön, ålder, utbildningsnivå, organisation, arbetsgrupp, och övre chefers ledarskap Chefers psykosociala arbetsvillkor är relaterat till hur medarbetarna upplever deras ledarskap. Transformativt ledarskap tycks öka på arbetsplatser där cheferna - Lätt kan utvärdera sin egen prestation och resultat - Känner sig stimulerade och utmanade av sitt arbete - Där arbetsrelationer får dem att känna sig värderade och respekterade - Där förväntningar är i linje med varandra - Och medarbetarna inte är för många 8

9 Paper III - Syfte Paper III - Resultat Syftet var att fördjupa förståelsen för hur chefers hälsa och ledarskap är relaterade genom att kombinera två perspektiv befintliga i tidigare forskning. De två specifika forskningsfrågorna var: Vilka psykosociala arbetsvillkor påverkar chefers hälsa; samt Hur påverkar chefers hälsa deras ledarskap? De flesta cheferna ansåg att deras hälsa och välbefinnande var gott, men många ansåg arbetet som stressigt särskilt första-linjens chefer. Viktigt för hälsan var att nå förväntade resultat och få belöning och bekräftelse på arbetet. Möjlighet att nå resultat och få bekräftelse var beroende av deras psykosociala arbetsvillkor (såsom beslutsutrymme, socialt klimat). Detta poängterades särskilt av första-linjens chefer. Paper III - Resultat Paper III - Konklusion Cheferna beskrev också att deras hälsa hade stor betydelse för deras ledarskap: Kvaliteten på arbetet påverkades. De tog sämre beslut eftersom de inte var alerta vid ohälsa. Psykosociala arbetsvillkor Hälsa Kvaliteten i relationerna till medarbetarna påverkades. De avskärmade sig fysiskt och mentalt, och de gav mindre stöd och guidning vid ohälsa. Ledarskap 9

10 Psykosociala arbetsvillkor för både hälsa och ledarskapsutövning? Paper IV - Syfte Tre gemensamma faktorer: Rollkonflikt Kompetensutnyttjande (stimuleras och utmanas i arbetet) Sociala relationer Syftet var att utveckla förståelsen för chefers upplevelse av socialt stöd, samt Att öka förståelsen för hur chefer upplever att erhålla stöd påverkar deras chefslegitimitet. Analytiskt tillvägagångssätt Stöd från personer på den egna arbetsplatsen Stödet hjälpte cheferna att genomföra sina arbetsuppgifter och bidrog också till att stärka andras förtroende för dem som chefer. Stödet upplevdes stärka deras chefslegitimitet. Ska man kunna ha en helhetssyn så måste man ha ändå en god bas, en god grundförståelse för sin verksamhet. Det tror jag, å det tror jag man behöver också för att få legitimitet å mandat i sin verksamhet. (Female executive manager) Alltså får inte jag klara besked uppifrån då känner inte jag att jag är jättebra chef. För alltså jag är ju också anställd å har en chef över mig å en chefchef över mig, å för mig så är det viktigt att jag liksom vet vart vi är på väg, å ibland vet vi inte det. Å då kan man ju ge, vad ska jag säga luddiga besked, å luddiga besked det är det värsta man kan göra som chef. Det ska vara klara besked. (female first-line manager) 10

11 Stöd från personer utanför den egna arbetsplatsen Stödet bidrog till att utveckla deras ledarskap eller hälsa men upplevdes också försvaga andras förtroende för dem som chefer. Stödet upplevdes försvaga deras chefslegitimitet. Ja, jag har ju ett litet nätverk i [municipal 1] å ett par i [municipal 2] å, utav kollegor å inte bara kollegor utan bland annat en diakonissa som jag pratar med. Å nu träffas inte vi på arbetstid, men vi träffas då å då å vi pratar med varandra. Alltså för mig så är det viktigt det här också, jag kan ju inte vara, jag kan ju inte bolla med [employees], jag är ju deras chef. Å jag kan ju inte bolla med nån annan här heller när det gäller liksom mig å mitt synsätt på olika aspekter utan det måste jag lyfta nån annanstans ifrån. Men jag måste säga att jag använder ju kanske dom personerna mer än vad jag använder dom jag har i kommunen. Förutom den här förhandlingschefen då. (Female first-line manager,) Även om du har kollegor i en ledningsgrupp så har du alltid, alltså det finns alltid en viss konkurrenssituation. Å då få en sån här å bara sitta å snacka med, för ibland kan du vara väldigt ensam som chef. Å då få nån å bara liksom å prata med. (Male middle manager) Men det är ju som så att oavsett vilken nivå man jobbar på om man jobbar som förvaltningschef, programchef, enhetschef eller rektor så tror inte jag alla fall att man kan räkna med massa feedback från andra underlydande det funkar ju inte på det sättet utan man måste ju ha en egen drivkraft och hämta sitt stöd någon annanstans också ja ( ) det kan ju inte jag springa här och plåga mina programchefer med, det går ju liksom inte. Alltså om man inte tål stress om man inte kan leda sig själv då kan man inte jobba som chef eller ledare överhuvudtaget. (Female executive manager) Personer separeras Konklusion För att bevara organisationens förtroende och bibehålla sin legitimitet som chef separerades olika källor från varandra utifrån vilken stödjande funktion de hade och på vilka arenor de återfanns. Cheferna vände sig till personer utanför deras arbetsplats med problem de inte ville att organisationen skulle veta om. Genom denna separering riskerade dock cheferna sin legitimitet eftersom det var krävande att närvara vid stödjande arenor och de fick då heller inte alltid det stöd de behövde. Chefers sociala stöd är viktiga för deras arbete, för deras hälsa och för deras ledarskap, men kommer från olika personer på olika arenor. Chefers sociala stöd kan både stärka och försvaga deras upplevda chefslegitimitet, beroende på vem som ger stöd och var det ges. 11

12 Diskussion Diskussion Skillnader på olika chefsnivåer Tre huvudteman: Skillnader på olika chefsnivåer Psykosociala arbetsvillkor för chefers hälsa och ledarskap De reciproka relationerna mellan psykosociala arbetsvillkor, hälsa och ledarskap hos chefer Tidigare forskning har ofta undersökt chefer som enhetlig grupp Avhandlingen visar att chefer skattar sina arbetsvillkor ganska lika, men Arbetsvillkor har olika betydelse för olika chefsnivåer, vilket troligen beror på Att chefer på olika nivåer gör olika saker, och Har olika möjlighet att utnyttja tillgängliga resurser Diskussion Psykosociala arbetsvillkor för hälsa och ledarskap hos chefer Tre psykosociala arbetsvillkor gemensamma för chefers hälsa och ledarskapsutövning: Rollkonflikt Kompetensanvändning (stimuleras och utmanas i arbetet) Sociala relationer Diskussion - De reciproka relationerna mellan psykosociala arbetsvillkor, hälsa och ledarskap hos chefer Relationerna mellan de tre huvudbegreppen förstås som positiva eller negativa spiraler, vilka påverkar och påverkas av omgivande organisation och samhälle 12

13 Avhandlingens slutsatser Chefers arbetsvillkor, hälsa och ledarskap tycks vara relaterade som ömsesidiga spiraler Vissa resurser i arbetsmiljön kan vara svåra att utnyttja även om de finns tillgängliga (pga. förhinder eller ovilja) Första-linjens chefer tycks vara i en mer sårbar position på grund av högre beroende av gynnsamma arbetsvillkor och sämre inflytandemöjligheter Mycket forskning visar att chefen och dennes ledarskap är viktigt för medarbetare och organisation, men de psykosociala arbetsförhållanden som chefen har är lika viktiga för chefen själv, men också för medarbetare och organisation. Arbetet med att skapa en hälsosam arbetsplats behöver därför också inkorporera cheferna Särskilt viktigt tycks vara att chefen stimuleras och utmanas i sitt arbete, att förväntningar är i linje med varandra, samt tillgång till ett stödjande nätverk, både på och utanför arbetsplatsen. TACK FÖR ATT NI LYSSNAT! 13

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbete Högt arbetstempo med ständiga avbrott Varierat och fragmenterat

Läs mer

Angående arbetsmiljöfrågor.

Angående arbetsmiljöfrågor. Angående arbetsmiljöfrågor. http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/03/11/hysteriskt-om-flytt-pa-karolinska/ Arbetsmiljö vid socioekonomiskt utsatta kliniker? Del av studie om arbetsmiljö i Folktandvården

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal (Key Performance Indicators (KPI)) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

2013-11-25. New paradigm of leadership (Bryman 1992) SAMTIDA LEDARSKAP. Innehåll. Karismatiskt ledarskap

2013-11-25. New paradigm of leadership (Bryman 1992) SAMTIDA LEDARSKAP. Innehåll. Karismatiskt ledarskap New paradigm of leadership (Bryman 1992) SAMTIDA LEDARSKAP Daniel Lundqvist Helix & Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering 1950- stor betoning på vad som är effektivt ledarskap där teorier om

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas?

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet 1 De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning Hierarkier av hälsa Docent Christina Björklund Enheten för interventions- och implementeringsforskning 2015-01-28 Namn Efternamn 1 Heart attack, eh? Boss may be cause Mr. Burnses of the world can raise

Läs mer

ERI och Krav-Kontroll-Stöd

ERI och Krav-Kontroll-Stöd ERI och Krav-Kontroll-Stöd Denna Presentation beskriver 2 olika centrala teorier i arbetet med stressproblematik: ERI och Krav-Kontroll-Stöd. De är bägge framtagna för att hantera stressproblematik på

Läs mer

Relationer på arbetet ett organisatoriskt perspektiv

Relationer på arbetet ett organisatoriskt perspektiv Relationer på arbetet ett organisatoriskt perspektiv Ulrich Stoetzer Medicine Doktor, Leg. Psykolog Centrum för Arbets- och Miljömedicin Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Relationer vore

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg DET HÅLLBARA LEDARSKAPET Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg charlotte.rawall@pbm.se AGENDA Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Hälsofrämjande åtgärder och. medarbetares hälsa inom kommunala vård- och omsorgsorganisationer. Cecilia Ljungblad

Hälsofrämjande åtgärder och. medarbetares hälsa inom kommunala vård- och omsorgsorganisationer. Cecilia Ljungblad Hälsofrämjande åtgärder och medarbetares hälsa inom kommunala vård- och omsorgsorganisationer Cecilia Ljungblad Hälsofrämjande arbete (health promotion) syftar till att stärka människors egna möjligheter

Läs mer

Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriärutveckling och hälsa

Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriärutveckling och hälsa Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriärutveckling och hälsa Anna Nyberg, PhD Stressforskningsinstitutet Varför studera kvinnliga chefer? Arbetslivet i Sverige är fortfarande inte jämställt Kvinnor

Läs mer

Sammanfattning. Slutsatser

Sammanfattning. Slutsatser Sammanfattning Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Samtidigt är många chefer hårt pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser.

Läs mer

Nästan hälften vill dela på ledarskapet

Nästan hälften vill dela på ledarskapet Fyra av tio chefer delar i någon mån på ledarskapet, eller har någon gång gjort det. Och de som har delat på chefskapet är positiva! Det visar den enkät som LOOP gjort bland några av våra läsande chefer.

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Anna-Carin Fagerlind Ståhl Leg. Psykolog, Med. Dr.

Anna-Carin Fagerlind Ståhl Leg. Psykolog, Med. Dr. Anna-Carin Fagerlind Ståhl Leg. Psykolog, Med. Dr. Hälsa och hälsofrämjande Hälsa Definieras utifrån ett biomedicinskt perspektiv (traditionellt) som frånvaron av sjukdom Definieras utifrån ett humanistiskt

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

HUR SKAPAR MAN EN HÄLSOSAM ARBETSBELASTNING?

HUR SKAPAR MAN EN HÄLSOSAM ARBETSBELASTNING? HUR SKAPAR MAN EN HÄLSOSAM ARBETSBELASTNING? 1 Individ Organisation Stress Individ Organisation Stress 2 FLERA FAKTORER PÅVERKAR Samhälle Stress Individ Organisation VAD GÖR DIGITALA MEDIER MED OSS? 3

Läs mer

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 1 RESULTAT Springlife har med hjälp av QWC-metoden genomfört en medarbetarenkät inom NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING. Resultatet presenteras nedan och består av

Läs mer

PÅ STATLIGT UPPDRAG En Temperaturmätare om arbetsmiljö och resurser

PÅ STATLIGT UPPDRAG En Temperaturmätare om arbetsmiljö och resurser Om att vara chef PÅ STATLIGT UPPDRAG En Temperaturmätare om arbetsmiljö och resurser 1 Referens: Marie Martinsson, utredare vid staben, Fackförbundet ST, Tel: 08-790 51 49, 070-532 09 03, marie.martinsson@st.org

Läs mer

Malin Bolin, fil.dr sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Umeå Folkets Hus, 11 februari 2015

Malin Bolin, fil.dr sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Umeå Folkets Hus, 11 februari 2015 Malin Bolin, fil.dr sociologi Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Umeå Folkets Hus, 11 februari 2015 Från sjukprevention till hälsofrämjande Helhetsperspektiv: Risk och - friskfaktorer för att minska sjukdom

Läs mer

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap Organisatoriska och individuella förutsättningar Anders Hansson Svenska hälsopromotionsgruppen Katrin Skagert Institutet för stressmedicin Chefsuppdraget

Läs mer

Enkät för socialsekreterare, Malmö stad

Enkät för socialsekreterare, Malmö stad Enkät för socialsekreterare, Malmö stad Antal respondenter: 989 Antal svar: 723 Svarsfrekvens: 73% Introduktion I denna rapport beskrivs den organisatoriska och sociala arbetsmiljön utifrån en rad olika

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

2015-10-27. Ledarskap, medarbetarskap och. Maria Nordin Institutionen för psykologi

2015-10-27. Ledarskap, medarbetarskap och. Maria Nordin Institutionen för psykologi Ledarskap, medarbetarskap och kommunikationförutsättningar för goda relationer på jobbet Maria Nordin Institutionen för psykologi 1 Goda relationer - för individ & organisation Goda relationer leder till

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 , fil.dr i sociologi Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 Från sjukpreven-on -ll hälsofrämjande Helhetsperspektiv: Risk och - friskfaktorer för att minska sjukdom och främja hälsa Ökat

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-08 Dnr Bun 2015/119 Arbetsmiljökompassen 2014 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 1. Redovisningen av medarbetarundersökningen Arbetsmiljökompassen

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

Det hälsofrämjande ledarskapet

Det hälsofrämjande ledarskapet Det hälsofrämjande ledarskapet En första linjechefs vardag Maria Tidstedt 2016-01-20 En första linjechefs vardag Första linjechefers förutsättningar för att utöva ett hållbart och hälsofrämjande

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

Karolinska Institutet. Antal i undersökningsgruppen: 4750

Karolinska Institutet. Antal i undersökningsgruppen: 4750 Karolinska Institutet Antal i undersökningsgruppen: 4750 Andel svarande 69% Medelålder 43 Andel kvinnor 67% Genomsnittlig arbetstid/vecka Genomsnittlig övertid /månad Andel som har haft medarbetarsamtal

Läs mer

Psykosociala arbetsförhållanden hjärt-kärlsjukdom, perceptioner och reaktiva beteenden

Psykosociala arbetsförhållanden hjärt-kärlsjukdom, perceptioner och reaktiva beteenden SAHLGRENSKA AKADEMIN INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN Psykosociala arbetsförhållanden hjärt-kärlsjukdom, perceptioner och reaktiva beteenden Mia Söderberg, Leg. psykolog, MSc, PhD mia.soderberg@amm.gu.se Arbets-

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Rapport Medarbetarundersökning TS

Rapport Medarbetarundersökning TS Rapport Medarbetarundersökning TS 2015-2016 Arbetsmiljön före och efter flytten till Niagara TS 2015: 57 (sfrekvens 47%; 122 på sändlistan) 2016: 53 (sfrekvens 45%; 117 på sändlistan) Enkäten skickades

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Arbetsplatsundersökning 2017 Malmö stad

Arbetsplatsundersökning 2017 Malmö stad Arbetsplatsundersökning 2017 Malmö stad Enkät för socialsekreterare i Malmö stad 2017 Antal svar: 831 Introduktion I denna rapport beskrivs den organisatoriska och sociala arbetsmiljön utifrån en rad olika

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöenkät Psykosocial arbetsmiljö 13 aug 2015 KC Gävle Försäkringskassan Inledning Denna enkät består av 31 frågor som besvarats anonymt via enkät på internet. Enkäten är framarbetad av Prevent;

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare!

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! White Paper #6 Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! Malin Trossing för Kontentan, augusti 2013 Kontentan Förlags AB www.kontentan.se För att bli programmerare krävs flera års programmeringsutbildning

Läs mer

Ledarskap och hälsa. Maria Nordin. Docent, lektor i arbets- & organisationspsykologi Institutionen för psykologi

Ledarskap och hälsa. Maria Nordin. Docent, lektor i arbets- & organisationspsykologi Institutionen för psykologi Ledarskap och hälsa Maria Nordin Docent, lektor i arbets- & organisationspsykologi Institutionen för psykologi Ledarskap Ledarskap Av outsinligt intresse Lika många definitioner som forskare Leadership

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap

Hälsofrämjande ledarskap Hälsofrämjande ledarskap eller? med 1 globaliserat it-samhälle Kunskapssamhälle? 2 www.halsopromotiongruppen.se 1 Annorlunda Samhälle Arbetsliv Organisationer Livspussel Hälsoutmaning då behövs ett annat

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Höga Kusten hotellet, 5 november 2014

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Höga Kusten hotellet, 5 november 2014 Malin Bolin, fil.dr i sociologi Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Höga Kusten hotellet, 5 november 2014 Från sjukpreven-on -ll hälsofrämjande Helhetsperspektiv: Risk och - friskfaktorer för att minska sjukdom

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Burnout och psykosocial arbetsmiljö - Teorier och empiri

Burnout och psykosocial arbetsmiljö - Teorier och empiri Burnout och psykosocial arbetsmiljö - Teorier och empiri Sofia Norlund, PhD Folkhälsa och klinisk medicin Yrkes- och Miljömedicin HT14 Hälsa Psykosocial miljö Stress och burnout Min forskning Upplägg Användbara

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer och depressiva symtom över arbetslivet -trajektorier, samband och livsstadier

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer och depressiva symtom över arbetslivet -trajektorier, samband och livsstadier Psykosociala arbetsmiljöfaktorer och depressiva symtom över arbetslivet -trajektorier, samband och livsstadier Linda Magnusson Hanson Med dr, Docent, Forskare Enheten för epidemiologi, Stressforskningsinstitutet,

Läs mer

Lön, motivation och prestation:

Lön, motivation och prestation: Lön, motivation och prestation: En lönsam ekvation? 1 Upplägg Helena Falkenberg: Legitimitet i lönesättningen Sofia Malmrud: Chefens kön och medarbetarens lön Johnny Hellgren: Lön, motivation och prestation

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Utvecklingssamtal. mellan chef och underordnad chef

Utvecklingssamtal. mellan chef och underordnad chef Utvecklingssamtal mellan chef underordnad chef Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklings- plan Februari 2014 2(5) En av chefers viktigaste uppgifter är att kontinuerligt kommunicera

Läs mer

INDIVID OCH ORGANISATION

INDIVID OCH ORGANISATION Individuellt utvecklingssamtal -mall 1 VISION OCH MÅL Långsiktig inriktning 2 3 4 UPPFÖLJNING NULÄGE FRAMTID Återkoppla Utvärdera Planera Excellens - Passion - Handlingskraft 1 Vision och mål Reflektera

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern, syfte

Arbetsmiljöbarometern, syfte Arbetsmiljöbarometern, syfte Öka kunskaperna om arbetsmiljön vid GU Utgångspunkt för att identifiera förbättringsområden, centralt och lokalt Tidsserier möjliggör effektstudier Survey-feedback (Lawler,

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack.

Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack. Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack. Anpassat arbete Flera diagnoser, multiproblem Kvinnor mer sjukskrivna De flesta med

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Samband mellan arbete och hälsa

Samband mellan arbete och hälsa Samband mellan arbete och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå

Läs mer

KOMPETENT OCH VÄLMV PERSONAL FINNES?

KOMPETENT OCH VÄLMV PERSONAL FINNES? KOMPETENT OCH VÄLMV LMÅENDE PERSONAL FINNES? en kvantitativ studie som belyser upplevelsen av kompetens och psykosocial arbetsmiljö hos anställda inom den Sociala resursverksamheten vuxna, Motala kommun

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö?

Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö? Sjöfartens Arbetsgivareförbund SAN-konferensen i Göteborg 22 oktober 2015 Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö? Stefan Blomberg, leg psykolog & organisationskonsult

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Psykisk ohälsa, arbetsförmåga och återgång i arbete. Monica Bertilsson, med dr, forskare, leg arbetsterapeut Social medicin, Göteborgs Universitet

Psykisk ohälsa, arbetsförmåga och återgång i arbete. Monica Bertilsson, med dr, forskare, leg arbetsterapeut Social medicin, Göteborgs Universitet Psykisk ohälsa, arbetsförmåga och återgång i arbete. Monica Bertilsson, med dr, forskare, leg arbetsterapeut Social medicin, Göteborgs Universitet Innehåll Utgångspunkt: Min avhandling Bakgrund till forskningsområdet

Läs mer

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Hur är det på min arbetsplats? Ett arbetsmaterial med följande innehåll: 1. Förslag till undersökning av den psykosociala arbetsmiljö 2. LIUs handlingsplan för arbetsmiljö 3. IKEs

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 TS

Medarbetarundersökning 2015 TS Medarbetarundersökning 2015 TS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på TS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på TS, 122 personer.

Läs mer

Stress, engagemang och lärande när man är ny

Stress, engagemang och lärande när man är ny Stress, engagemang och lärande när man är ny Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro: LUST Longitudinal Analysis of Nursing Education/Entry in work life: LANE ann.rudman@ki.se Institutionen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2013-03-08 1 SAMBAND MELLAN ARBETE, ARBETSUPPLEVELSE OCH

Läs mer