Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15"

Transkript

1 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1

2 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra mål - Profil Tema/ Projekt Lek 7 Profil 8-9 Tema Leken 12 Pedagogiska verksamhetsåret 13 Matematik 14 Läsförståelse 15 Skapande 16 Informations - och kommunikationsteknik 17 2

3 Kommunens vision Trygga medborgare i rörelse 3

4 Verksamhetsidé De styrdokument som ligger till grund för vår verksamhet är: På nationell nivå Skollagen Läroplanen Lpfö 98 reviderad

5 "Vision" Vår vision på förskolan Rapphönan är att alla barn känner: Trygghet Lust att Leka och Lära Glädje, Nyfikenhet och Framtidstro "Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden". (Lpfö :6) 5

6 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet genom att verksamheten är lustfylld, trygg och lärorik för alla barn. Detta förutsätter att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet där personalen på förskolan ser möjligheterna till barns lärande i vardagens alla olika aktiviteter. Verksamheten ska bygga på barns nyfikenhet och lust att lära och ge dem stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själv samt känslan av att vara en tillgång i gruppen. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. (Lpfö :7) 6

7 Vi når målen genom att arbeta med Profil Tema/Projekt Lek 7

8 Profil Lek och nyfikenhet Utgångspunkten är att hitta barns motivation, intresse och nyfikenhet. Ett lekfullt arbetssätt kring sådant som väcker barns intresse ger goda möjligheter till lek samspel och kommunikation. Det är i leken barn tränas i att samspela och kommunicera. Barn leker för att göra verkligheten begriplig, förstå sig själva, förstå sin omgivning och bearbeta intryck. Leksakerna är deras verktyg och de behöver få tid att leka utan avbrott och inte bli störda i en pågående lek. På det sättet blir leken som ett växthus för lärande, språk och kommunikation. Lek och språk står i ett ömsesidigt förhållande till varandra. Språket utvecklas i leken, men för att komma in i leken och bli delaktig i lekgemenskapen behövs språket som inträdesbiljett. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. (Lpfö :6) För att leken ska fungera behövs tre grundstenarna turtagande, ömsesidighet och samförstånd. Samförstånd innebär att barnen som deltar är införstådda med leken och vet hur den går till. Ömsesidighet betyder att barnen leker på lika villkor och anpassar sig efter varandra. 8

9 Turtagande innebär att barnen turas om att göra saker: ibland är det du, ibland är det jag som bestämmer och hittar på. LEKEN SOM VÄXTHUS FÖR LÄRANDE SPRÅK OCH KOMMUNIKATION För att berika leken tillför vi öppet lekmaterial både ute och inne. Öppet lekmaterial talar inte tydligt om vad man ska göra med det. Materialet styr inte heller valet av aktivitet och inte heller hur många som kan vara med. Det finns även temalådor för rollek. Lådorna kan kombineras med varandra och flyttas till den plats på avdelningen där barnen vill att leken ska försiggå. BARN ÄR VÄNNER DÄRFÖR ATT DE LEKER TILLSAMMANS Vuxnas närvaro är barnens trygghet i leken, och genom delaktighet kan vi inspirera och utmana barnen i deras lek. Målet är att alla barn som lämnar förskolan Rapphönan har de viktiga lekkoderna med i bagaget. 9

10 Tema/Projekt Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. (Lpfö :7) I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och verksamheten ska anpassas efter barnens olika förmågor. Deras nyfikenhet och intressen ska tillvaratas och uppmuntras. När vi söker efter infallsvinklar i temaarbetet observerar och samtalar vi med barnen i gruppen för att få svar på t.ex: Vad är det barnen leker? Vilka intressen har de? Vad rör sig deras samtal om? Vi tar utifrån våra observationer ställning till: Vad behöver den här gruppen utveckla? Vad vill vi lära barnen? Vad ska de uppleva, erfara Vilka utmaningar kan vi erbjuda? 10

11 Vi introducerar sen ett tema eller projekt inom ett tema där vi växlar mellan att ta vara på barnens initiativ och att initiera själva. Under projektets gång observerar och dokumenterar vi hur arbetet fortskrider och utvärderar detta vid varje avdelningsplanering. Vi ställer oss frågan: Hur leder vi dem vidare? Det finns rika möjligheter att hålla dörren öppen för intresseområden som dyker upp under terminens gång och det kan även bildas intressegrupper inom barngruppen som leder till parallella projekt. Vårt ansvar som pedagoger är att barnen får del av det som står i läroplanen och att vi knyter vårt arbete till denna. 11

12 Lek Barn leker för att lära sig om sin omgivning, hur saker fungerar, vad kroppen kan, förstå sina känslor och för att lära sig om livet. Lekmaterialet är deras verktyg och de behöver få tid att leka utan avbrott och bli störda i en pågående lek. Barn som hela tiden blir störda i sin lek lär sig att det är inte någon idé att överhuvudtaget börja leka. Den fria spontana leken där barnen själva bestämmer innehåll spelar en viktig roll i deras utveckling och den försiggår såväl inomhus som utomhus. Vi vuxna är ofta närvarande i leken för att inspirera och utmana, samt för att guida de barn som behöver stöd i att komma igång med turtagande och samlek. När samleken växer fram parallellt med att barnens förmåga att kommunicera utvecklas, minskar konflikterna barnen emellan och glädjen i gemenskapen som leken erbjuder ökar. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. (Lpfö :6) 12

13 DET PEDAGOGISKA VERKSAMHETSÅRET AUGUSTI-SEPTEMBER Under slutet av augusti och början av september inskolar vi nya barn i grupperna. Vi arbetar för att bygga upp en trygghet och tillit mellan barn och vuxna. I slutet av september planeras kommande verksamhetsår. DECEMBER Vi arbetar med julförberedelser OKTOBER NOVEMBER Arbete i barngrupperna med Arbetsplanens mål med de tre verktygen lek, profil och tema. En barnkonferens genomförs i oktober där varje barns utveckling i förhållande till målen diskuteras. På personalkonferensen i november utvärderar vi barngruppens utveckling i förhållande till de mål som vi arbetat med och redovisar för politikerna. Uppföljningssamtal för de som börjat under hösten. Utvecklingssamtal för 5-åringarna. JANUARI APRIL Arbete i barngrupperna med Arbetsplanens mål med de tre verktygen lek, profil och tema. I mars utvecklingssamtal med de åldersgrupper som inte haft det på hösten. Uppföljningssamtal med de som börjat sen höst eller på våren. FEBRUARI På personalkonferensen utvärderar vi barngruppens utveckling i förhållande till de mål vi arbetat med och redovisar för politikerna. En barnkonferens genomförs där varje barns utveckling i förhållande till arbetet med målen diskuteras. MAJ Samarbete med förskoleklasserna inför övergången. På personalkonferens utvärderas målen och arbetet redovisas till politikerna. Likabehandlings och Arbetsplan revideras. Avslutningssamtal för 6-åringarna. 13

14 MATEMATIK Barns matematiska utveckling börjar långt innan barnen kan ramsräkna, känna igen siffror eller använda sig av de fyra räknesätten. Grunderna läggs när barnet undersöker sin omvärld och i samspel med andra upptäcker och utforskar matematiska begrepp och relationer i vardagen. Det är en viktig uppgift för personalen i förskolan att synliggöra matematiken och utgå från barns perspektiv. Förskolan ska sträva efter att varje barn "Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp." Lpfö98 (2010) s.10 MÅL Under 14/15 utvecklas barnens grundläggande förmåga att urskilja, jämföra och bilda begrepp UTVÄRDERING Vi utvärderar målet genom att... - kontinuerligt observera och dokumentera barnens lek, samtal och resonemang - följa upp och diskutera vid avdelningsplanering ÅTGÄRDER OCH INSATSER Vi når målet genom att... - sätta ord på matematik i vardagen, ute och inne, för att göra den tydlig för barnen - synliggöra matematik genom samtal om likheter och olikheter - upptäcka tillsammans med barnen hur saker skiljer sig åt - gruppera, ordna och sortera - se helhet och delar - problemlösning - argumentera för olika lösningar när det uppstår problem - arbeta med mönster och former KRITERIER FÖR MÅLUPPFYLLELSE Målet är uppnått när... - barnen hittar olika sätt att lösa problem - barnen använder enkla matematiska begrepp - diskuterar och jämför saker med varandra PROCESS Begynnande förståelse hos barnen att matematik bär mening och fyller en funktion. 14

15 LÄSFÖRSTÅELSE Barn inväntar inte en speciell ålder för sin läs- och skrivutveckling. Inlärningen sker inte heller förlagd till någon särskild plats utan sker i barnets möte med sin omgivning. Förmågan att tyda och tolka saker, symboler och bilder är också vägar in i skriftspråk. "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk, samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner." Lpfö98 (2010) s.10 MÅL Varje barn visar nyfikenhet för texter, bilder och symboler. UTVÄRDERING Vi utvärderar målet genom att... - kontinuerligt observera och dokumentera barnens lek, samtal och resonemang - följa upp och diskutera vid avdelningsplanering KRITERIER FÖR MÅLUPPFYLLELSE Målet är uppnått när barnen... Vi når målet genom att... ÅTGÄRDER OCH INSATSER - göra regelbundna besök på biblioteket i mindre grupper - delta i boklek på biblioteket - bjuda in Christine Elmfors för att prata barnlitteratur med föräldrarna - läsa böcker för barnen - berätta sagor utan bok - berätta till bilder - läsa bilder - problematisera texter för barnen så de får uttrycka mer tankar om något - arbeta med sånger, rim och ramsor - ber att få en bok läst för sig - reflekterar kring böcker/texter vi läst och arbetat med - funderar över bilder och symboler i vardagen - skapar egna berättelser - använder bilder och berättelser de skapat PROCESS Att det hos varje barn spirar förståelse för att text bär mening och fyller en funktion. 15

16 SKAPANDE I förskolan ska barn ges rika möjligheter att känna glädje i skapandet med olika material. Skapandet har ett värde i sig, och när barn känner att de behärskar olika tekniker och känner till olika verktyg för skapande, stärks de i övertygelsen att de kan något viktigt. Skapande är ett av redskapen för lärande. Förskolan ska ge barn stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer." Lpfö98 (2010) s.7 MÅL Under läsåret 14/15 ökar motivationen hos varje barn att använda sin kreativa förmåga i skapande- och lärprocessen. UTVÄRDERING Vi utvärderar målet genom att... - kontinuerligt observera och dokumentera barnens lek, samtal och resonemang - följa upp och diskutera vid avdelningsplanering Vi når målet genom att... ÅTGÄRDER OCH INSATSER - erbjuda ett föränderligt och inbjudande skaparrum där material för skapande finns tillgängligt för barnen - arbeta med tredimensionella bilder i olika material - ha skapande verksamhet ute - skapa musik och till musik - ladda ner och arbeta med musik, sånger och danser från andra kulturer KRITERIER FÖR MÅLUPPFYLLELSE Målet är uppnått när... - varje barn har tillit till sin egen förmåga att skapa - barnen spontant och lustfyllt använder sin kreativitet - barnen hittar nya vägar till skapande och varierar sina uttryckssätt PROCESS Att barnen känner lust och glädje i skapandet och har tilltro till sin förmåga. 16

17 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK Dagens förskolebarn växer upp i ett samhälle där tillgången till teknik och multimedia är självklar. Via datorer, lärplattor och starboards möter barnen text, symboler och bilder av olika slag. De ser stillastående och rörliga bilder och lär sig förstå budskapen i dessa. Förskolan måste förhålla sig till denna utveckling och komma barnen till mötes. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas i såväl skapande processer som i tillämpning." Lpfö98 (2010) s.7 MÅL Under läsåret 14/15 ser varje barn multimedia som ett meningsfullt redskap att använda vid kunskapssökande, skapande och dokumentation. UTVÄRDERING Vi utvärderar målet genom att... - kontinuerligt observera barnens lek, samtal och resonemang - följa upp och diskutera vid avdelningsplanering ÅTGÄRDER OCH INSATSER Vi når målet genom att... - använda uttrycket lärplatta istället för ipad för att markera betydelsen av användande - använda lärplatta och starboard som pedagogiska verktyg bland alla andra i vardagen - använda lärplatta och starboard som komplement till traditionella material KRITERIER FÖR MÅLUPPFYLLELSE Målet är uppnått när... - barnen enskilt och tillsammans med andra använder lärplatta och starboard som ett redskap i vardagen PROCESS Barnen upptäcker och blir nyfikna på multimedias många möjligheter. 17

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer