KVALITETSREDOVISNING. Broddetorpsskolan. Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem. Läsår 2007/2008. Rektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING. Broddetorpsskolan. Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem. Läsår 2007/2008. Rektor"

Transkript

1 B KVALITETSREDOVISNING Broddetorpsskolan Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem Läsår 2007/2008 Christina Lindblad Rektor Insändes till BU-kontoret senast den 31augusti 2008

2 Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för kvalitetsarbete Del 2 Läroplanens och kommunens prioriterade områden: Redovisning av arbetsmetoder och måluppfyllelse inom: Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Skolan och omvärlden, VISA Betyg och bedömning Kunskaper / Språk, läs- och skrivutveckling Hälsa och livsstil Prioriterat av Barn- och utbildningsnämnden Skolans utvecklingsområde: Redovisning av arbetsmetoder och måluppfyllelse inom skolans valda utvecklingsområde Del 3 Del 4 Resultatöversikt Nationella prov Måluppfyllelse år 5 Betyg Meritvärde Förutsättningar/Nyckeltal Barngrupp Personal Materiella resurser

3 Del 1. Beskrivning av verksamheten Förskoleklassen har i år arbetat åldershomogent. År 1-5 har arbetat åldersblandat i kklasserna 1-2 och 3-5. Inom ramen för detta har skolan blandat åldrar över klassgränserna i olika ämnen. Det råder ett stort samarbete mellan personal och elever. Skolan kombinerar ämnesområden med pedagogisk utomhusverksamhet i skolskogen och har dessutom ett nära samarbete med Naturum. För att få en trygg start i skolmiljön fick alla som började i förskoleklass en fadder i år 4-5. Under året har skolan fortsatt med läsprojektet. Skolan arbetar även tematiskt i åldersblandade grupper. Rutiner för kvalitetsarbete Skolan har avsatt tid för planering, utvärdering och uppföljning av verksamheten. T ex har skriftliga utvärderingar gjorts efter avslutade schemabrytande aktiviteter. I augusti gör skolan en arbetsplan för året och den följs kontinuerligt upp.

4 Del 2. Läroplansområden Normer och värden Läroplanens strävansmål: Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklat en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv Skolans Strategier / Metoder: Skolan har arbetat med värdegrundsfrågor genom olika material, t ex Livsviktigt, Värderingsövningar, Livets spelregler, Friends eget material och kontinuerliga samtal med eleverna. Nya skyddsänglar har utbildats. Skyddsänglagruppen har haft regelbundna möten under året och arbetat aktivt. Skolan följer likabehandlingsplanen. Förskoleklassens elever har haft faddrar i år 4 och 5. Skolans elevråd har träffats en gång i månaden. Skolan har en genusinspiratör. Skolans personal har deltagit i föreläsningen om internetanvändandet (Surfa Lugnt). Resultat: Arbetet med värdegrundsfrågor medvetandegör och ökar elevernas förståelse och respekt för varandra. Skyddsänglarnas arbete ger en tryggare skolmiljö för eleverna. Likabehandlingsplanen har varit ett verktyg för skolan att arbeta med vid behov. När den har använts har problemen kunnat lösas på ett bra sätt. Fadderverksamheten har skapat trygghet och ansvarskänsla hos både faddrar och fadderbarn. Elevrådet har gett eleverna en chans att vara med och påverka delar av skolans verksamhet. Skolans genusinspiratör har deltagit i kommunens träffar. Arbetet med normer och värden ger resultat hos eleverna, det är dock svårt att mäta. Det ger en grund för fortsatt arbete och vidareutveckling.

5 Sammanfattande bedömning av Måluppfyllelse: Mindre bra Ganska bra Bra Mycket bra X Motivering och grund för bedömning: Arbetslaget har utvärderat muntligt under året. Elevrådet utvärderade sitt arbete vid läsårets slut. Eleverna har skriftligt utvärderat arbetet i skolskogen under hela året. Skyddsänglarna har fört protokoll vid sina träffar och utvärderat vid läsårets slut. Åtgärder för utveckling: Fortsätta att utbilda nya Skyddsänglar. Synliggöra likabehandlingsplanen i verksamheten. Ge genusinspiratören tid i arbetslaget för att informera övrig personal.

6 Elevernas ansvar och inflytande Läroplanens strävansmål: Skolan skall sträva efter att varje elev Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Skolans Strategier / Metoder: Elevrådet med representanter ur alla klasser har träffats en gång i månaden. Varje elevråd har föregåtts av ett klassråd i varje klass. Eleverna i år 3-5 har varit delaktiga i planeringen av veckans arbete. De har även tagit stort ansvar för att planeringen genomförs. Samtliga elever utvärderar vid veckans slut. Vid utvecklingssamtalen har det upprättats en IUP för varje elev. Målen har tydliggjortsoch arbetats aktivt med. Arbetet med att fylla i dokumentationsmallarna (träden) för svenska, matematik och engelska har fortgått. Resultat: Elevrådet har träffats regelbundet och haft inflytande i olika beslut. Eleverna i år 3-5 har varit delaktiga i planeringen av arbetet och de har tagit ansvar för att genomföra den. Varje elev har haft en logg-/planeringsbok som de har utvärderat i vid veckans slut. Därefter har läraren kommenterat och sedan har den skickats hem så att vårdnadshavarna har fått ta del av och eventuellt kommentera veckan som gått. Vid varje utvecklingssamtal har en IUP upprättats tillsammans med elev och vårdnadshavare. Eleverna har blivit medvetna om sitt lärande och sin utveckling genom att de regelbundet har arbetat med målen. Eleverna har varit stolta över att de har nått sina mål. I målarbetet har eleverna märkt hur deras ansvar och inflytande har påverkat måluppfyllelsen, detta har gjort dem motiverade och stolta. Elevernas utvärdering av veckan har inte alltid uppfyllt sitt syfte, den tenderar att handla mer om lek och rast än om skolarbete. Sammanfattande bedömning av Måluppfyllelse: Mindre bra Ganska bra Bra Mycket bra X

7 Motivering och grund för bedömning: Utvecklingssamtal Lektionsobservationer och enskilda samtal med eleverna. Diskussioner i arbetslaget. Åtgärder för utveckling: Elevernas utvärdering av veckan ska styras in på skolarbetet. Dokumentationsmallarna och dess mål ska omarbetas och anpassas till de nya målen i matematik och svenska för år 3.

8 Skola och hem Läroplanens Riktlinje: Alla som arbetar i skolan skall Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet Se även läraren skall Skolans Strategier / Metoder: Ett föräldraforum har träffats två gånger per termin för att utveckla samarbetet mellan skola och hem. Utvecklingssamtal för varje elev en gång per termin. Varje vecka har logg-/kontaktbok skickats hem. I den har elever, lärare och vårdnadshavare skrivit. Vid läsårets start hade alla klasser föräldramöte. Då valdes klassföräldrar i varje klass. Hembrev med information om vad som har gjorts och planering för kommande vecka har skickats hem varje vecka. Resultat: Det har varit föräldraforum då alla vårdnadshavare och representanter ur personalen har varit inbjudna vid fyra tillfällen. Detta har varit ett tillfälle för vårdnadshavare att påverka verksamheten. Klassföräldrarna har varit till stor hjälp vid skolans soaré (Bubbelgum) och skolresan till bowlinghallen. Utvecklingssamtalen har varit ett tillfälle att ha en dialog med alla vårdnadshavare och elever. Logg-/kontaktboken har varit en positiv kontakt mellan hem och skola. Kontakten mellan hem och skola har varit mycket positiv under året. Sammanfattande bedömning av Måluppfyllelse: Mindre bra Ganska bra Bra Mycket bra X Motivering och grund för bedömning: Samtal med vårdnadshavare. Protokoll från föräldraforum Kommentarer i logg-/kontaktböcker.

9 IUP Personalens diskussioner Åtgärder för utveckling: Utveckla utvecklingssamtal för att få en ännu större elevmedverkan.

10 Skolan och omvärlden, VISA Läroplanens strävansmål: Skolan skall sträva efter att varje elev Inhämtar tilläckliga kunskaper och erfarenheter för att Kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, Få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och Få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. Lokala Mål/Kriterium: Enheten/arbetsplatsen/arbetslaget/programmet har en plan för vägledning inför studier och arbetsliv. Barn/elever ges möjlighet att få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Verksamheten arbetar med företagsamhet som stimulerar nytänkande och samarbetar med näringsliv, arbetsliv, föreningsliv etc. Personalen vid enheten/ arbetsplatsen/arbetslaget/programmet deltar i och utvecklar tankar från erbjuden och på egen hand vald kompetensutveckling. Verksamheten bidrar till att ge varje barn/elev möjlighet att kunna granska olika valmöjligheter och barn/elever får god vägledning inför fortsatt lärande, utbildning och yrkesinriktning. Personal, barn/elever och föräldrar är nöjda med enhetens/ arbetsplatsens/arbetslagets/programmets utveckling inom området. Skolans Strategier / Metoder: Skolan har genomfört en uppfinnarvecka. Besök på ICA Tranan och Räddningstjänsten. Besök på Dalenium, Dalénmuséet och skolmuséet. Samarbete med Naturum. Skolan har deltagit i kommunens kulturutbud med skolbio, författarbesök, skolteater och musikskolan. Polisen och tandsköterskan har besökt skolan. Nyttjande av bibliotek, bibliotekspersonal och Mediapoolen. Resultat: Uppfinnarveckan uppskattades av elever och personal. Elevernas kreativitet flödade och de fick lära sig om uppfinningar och uppfinnare. Genom samarbetet med Naturum har eleverna fått ökad kunskap om närområdet och dess natur. Samarbetet med Dalenium har bl a inspirerat eleverna före uppfinnarveckan och gett dem kunskaper om uppfinnare och deras uppfinningar. Kulturutbudet har inspirerat eleverna, t ex har flera elever börjat spela instrument.

11 Arbetet med skola och omvärlden ger eleverna en uppfattning av vårt samhälle och närområde. Sammanfattande bedömning av Måluppfyllelse: Mindre bra Ganska bra Bra Mycket bra X Motivering och grund för bedömning: Skriftlig utvärdering av uppfinnarvecka. Enkäter Observationer Diskussioner i arbetslaget. Åtgärder för utveckling: Upprätta en VISA-plan och utifrån den arbeta mer aktivt med skola och omvärlden.

12 Betyg och bedömning Läroplanens strävansmål: Skolan skall sträva efter att varje elev Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna Skolans Strategier / Metoder: Vid utvecklingssamtal har IUP upprättats och dokumentationsmallar fyllts i tillsammans med elev och vårdnadshavare. Resultat: Genom att fylla i dokumentationsmallarna och sätta upp nya mål såg eleverna tydligt vad de kunde och vad de behövde utveckla. Dokumentationsmallarna tydliggör elevernas utveckling. Arbetet med målen ger eleverna insikt i sitt lärande. Sammanfattande bedömning av Måluppfyllelse: Mindre bra Ganska bra Bra Mycket bra X Motivering och grund för bedömning: Diskussioner i arbetslaget. Utvecklingssamtal Åtgärder för utveckling: Omarbeta och förtydliga dokumentationsmallarna och anpassa dem efter de nya målen i matematik och svenska för år 3. Införa skrifliga omdömen i alla ämnen från år 1 under våren.

13 Kunskaper Läroplanens strävansmål: Skolan skall sträva efter att varje elev Utvecklar nyfikenhet och lust att lära, Utvecklar sitt eget sätt att lära Utvecklar tillit till sin egen förmåga Känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra Lär sig utforska, lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra Befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden Tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet Utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, Lär sig kommunicera på främmande språk Lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att - formulera och pröva antaganden och lösa problem - reflektera över erfarenheter och - kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning Skolans strategier / Metoder: Genom att variera arbetssätt skapades ett lustfyllt lärande med hänsyn till olika inlärningsstilar. - Temaarbete både i åldersblandade och åldershomogena grupper. - Arbete i olika gruppkonstellationer, t ex pojk- och flickgrupper, nivågrupper och mindre grupper. - Inomhus- och utomhuspedagogik. - Olika metoder (syntetisk och analytisk) vid läs- och skrivinlärning. - Praktiskt och teoretiskt matematikarbete. Skolan har fortsatt med läsprojektet där eleverna läser enskilt, i grupp eller lyssnar på högläsning. Vid vissa tillfällen har eleverna arbetat med skrivuppgifter i sin läslogg. Två personal har deltagit i TRAS-utbildningen. Resultat: Genom att ha varierat arbetssätten har alla elever kunnat utvecklats. Läsprojektet har väckt många elevers intresse för skönlitteratur. Eleverna har olika inlärningsstilar och genom det varierade arbetssättet nås alla.

14 Sammanfattande bedömning av Måluppfyllelse: Mindre bra Ganska bra Bra Mycket bra X Motivering och grund för bedömning: Observationer Diskussioner i arbetslaget Elevers utvärderingar, t ex läsprojektet. Åtgärder för utveckling: En ny läslogg för de äldre eleverna i läsprojektet. Lärarnas kompetens beaktas vid schemaläggning.

15 Läs- och skrivutveckling Kommunal handlingsplan: Lokala Mål: Skolan skall sträva efter att varje elev ska nå målen i svenska ska öka sin lust att läsa Skolans strategier / Metoder: Skolan har under året fortsatt med läsprojektet och då använt sig av bibliotekets bokjurylådor och boklådor. Högläsning har förekommit i alla klasser. Eleverna har skrivit mycket. En av lärarna har under hösten haft en läs- och skrivmentor och två lärare är med i läsprojektgruppen. Nya böcker har köpts in under året och presenterats i klasserna. Intensivperioder med läsning och läsläxa. Läs- och skrivutveckling har prioriterats vid specialundervisning. Resultat: Läsprojektet: Alla elever har haft läsning på schemat 3 gånger i veckan. En del har lyssnat på högläsning, andra läst enskilt eller i grupp. Resultet har blivit att läsintresset har ökat. I läsprojektet har varje elev haft en egen läslogg, som de har skrivit i kontinuerligt. Där har de skrivit upp vilka böcker de läser, omdömen och olika uppgifter. Detta resulterar i kännedom om olika författare, reflektion över det lästa och skrivträning. Vid lässcreeningen i år 3 har eleverna visat mycket goda resultat. Bokjurylådorna har varit ett populärt inslag. Genom högläsning har läsintresset ökat. Genom att skriva mycket har eleverna fått ett mer varierat uttryckssätt. De nyinköpta böckerna har ökat läsintresset. Genom intensivperioderna har föräldrarna blivit mer delaktiga och elevernas läsning förbättrats. Arbetet med läs- och skrivutveckling har prioriterats och det har gett goda resultat. Sammanfattande bedömning av Måluppfyllelse:

16 Mindre bra Ganska bra Bra Mycket bra X Motivering och grund för bedömning: Tester; fonolek, bokstavskännedom, DLS bas, bokstavskedjor, ordkedjor, meningskedjor, Vilken bild är rätt?, H4, nationella prov och lästrappan. Observationer (t ex lyssna när elever läser). Diskussioner i arbetslaget och med specialpedagog. Åtgärder för utveckling: Prova nya läsloggar för år 4-5 i läsprojektet. Börja använda stavningstest (stavning L för år 2). Svenska ska prioriteras vid schemaläggning.

17 Hälsa och Livsstil Detta område skall redovisas enligt de allmänna råden för kvalitetsredovisning Lokala Mål: Verksamheten skall bidra till att barn och elever utvecklar såväl en god psykosocial hälsa och ett gott välbefinnande som en god fysisk hälsa. Alla vuxna i våra verksamheter skall arbeta för en hälsofrämjande skola. CittaSlow -andan skall genomsyra förvaltningens verksamheter. Upprätta en hälsoplan. Skolans strategier / Metoder: Skolans personal har deltagit på en föreläsning om drogförebyggande arbete med Börje Dahl. Skolan har haft friskvård på schemat. En hälsoplan har upprättats. Hälsoinspiratörerna har arbetat med att inspirera kollegorna. Under hösten genomfördes en frukost- och hälsovecka. Skolan har ansökt om medlemskap i Grön Flagg och en personal har varit på föreläsning. Temat som är valt för nästa läsår är Livsstil och hälsa. Resultat: Föreläsningen av Börje Dahl ledde till att en plan för drogförebyggande arbete upprättades. Friskvården har lett till en positiv inställning till motion. Frukost- och hälsoveckan har gjort eleverna medvetna om vikten av en bra frukost. Eleverna har blivit medvetna om betydelsen av att röra på sig och vad kroppen behöver för att må bra. Arbetet med Hälsa och Livsstil har lett till medvetna elever. Sammanfattande bedömning av Måluppfyllelse: Mindre bra Ganska bra Bra Mycket bra X Motivering och grund för bedömning: Utvärdering av Frukost- och hälsovecka. Observationer Diskussioner i arbetslaget Spontana kommentarer från eleverna.

18 Åtgärder för utveckling: Påbörja arbetet med Grön Flagg under hösten. Arbeta vidare med Frukost- och hälsoveckan, t ex bjuda in en dietist, prova udda sporter.

19 Skolans eget utvecklingsområde Lokala Mål: Skolan skall sträva efter att varje elev Skolans strategier / Metoder: Resultat: Sammanfattande bedömning av Måluppfyllelse: Mindre bra Ganska bra Bra Mycket bra Motivering och grund för bedömning: Åtgärder för utveckling:

20 Del 3. Kunskapsöversikt Uppföljning utifrån en samlad bedömning och de diagnostiska materialen skolår 2 våren 2008 A. Antal pojkar och flickor som klarar målen för skolår 2 och vilka bedöms ha en utveckling som leder till att målen i svenska och matematik i skolår 3 uppnås. Dvs de elever som bedöms nå målen inom ordinarie undervisning utan extra stöd. B. Antal pojkar och flickor som har svårigheter att uppnå målen i svenska och matematik och som bedöms ha en utveckling som leder till målen i skolår 3 endast med hjälp av stödinsatser. (Individintegrerade särskolelever redovisas ej nedan) År 2 A Utan stödinsatser B Med stödinsatser (antal elever) (antal elever) Pojkar Sv 5 3 Ma 6 2 Flickor Sv 3 1 Ma 4 0 Antal elever i behov 4 av stöd i ett eller flera ämnen Totalt antal elever: Totalt antal elever Kommentarer: Åtgärder för utveckling: Undervisning enskilt och i små grupper.

21 Uppföljning utifrån de nationella proven skolår 5 vårterminen år 2008 Antal pojkar och flickor skolår 5 som når målen i svenska, matematik och engelska på Nationella prov respektive antal elever som inte uppnår målen, EUM. År 5 Pojkar Flickor Totalt Svenska G EUM Engelska G EUM Matematik G EUM Antal Antal Antal elever Kommentarer till tabellen: Åtgärder för utveckling:

22 Uppföljning av måluppfyllelse i samtliga ämnen i år 5 Utifrån kursplanemålen bedöms måluppfyllelsen för eleverna i år 5 enligt nedan i respektive ämne samt även måluppfyllelsen avseende simkunnighet Ämne Bild Engelska Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Musik NO SO Slöjd Svenska Svenska som andr språk Teknik Simkunnighet Kommentar: Antal elever totalt Antal flickor som når målen Antal flickor som inte når målen Antal pojkar som når målen Antal pojkar som inte når målen Skolans åtgärder för utveckling:

23 Uppföljning utifrån de nationella proven skolår 9 vårterminen år 2008 Antal pojkar och flickor skolår 9 som fått provbetyg MVG, VG, G, EUM (elever som ej når målen) i svenska, matematik och engelska på Nationella prov År 9 Pojkar Flickor Totalt Svenska MVG VG G EUM Engelska MVG VG G EUM Matematik MVG VG G EUM Antal Antal Antal elever Antal elever utan provbetyg i ett eller flera ämnen Kommentarer till tabellen: Åtgärder för utveckling:

24 Uppföljning av betygen vårterminen 2008 Antal pojkar och flickor skolår 8 och skolår 9 som fått betygen MVG, VG, G, EUM ( elever som ej når målen) i svenska, matematik och engelska. År 8 År 9 Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Svenska MVG VG G EUM Antal Antal Antal Antal Engelska MVG VG G EUM Matematik MVG VG G EUM Antal elever Antal elever utan betyg i ett eller flera ämnen Kommentarer till tabellen: Åtgärder för utveckling:

25 Måluppfyllese i samtliga ämnen i år 9 Givna betyg i samtliga ämnen vid slutbetyg vårterminen 2008 Ämne Bild Biologi Engelska Fysik Geografi Hem-och konsumentkunskap Historia Antal elever Idrott och hälsa Kemi Matematik Moderna språk, språkval Modersmål Musik NO Religion Samhällskunskap Slöjd SO Svenska Svenska som andra språk Teknik Uppgifterna avser betyg före prövning Antal G Antal VG Antal MVG Antal EUM Kommentar: Åtgärd för utveckling:

26 Meritvärde för elever med slutbetyg från år Meritvärde Antal elever med skriftliga omdömen Totalt antal skriftliga omdömen Pojkar Flickor Totalt Kommentarer: Åtgärder för utveckling:

27 Del 4: Nyckeltal (elever/tjänster per den 1 maj) Kategori Antal /elever förskoleklass skolår varav modersmål varav svenska 2 SUMMA träningsskola grundsärskola individintegr. särskola SUMMA fritidsgårdar musikskolan Antal besök: Antal elever: Jmf föreg.år: Jmf föreg.år: Kommentarer: Åtgärder för utveckling:

28 Materiella resurser / Lokalbedömning Grundskola Våra lokaler stöder och stimulerar en varierad pedagogisk verksamhet X Inredningen stöder och stimulerar en varierad pedagogisk verksamhet Utrustningen stöder och stimulerar en varierad pedagogisk verksamhet X X Våra lokaler är säkra och i gott skick X Vår utemiljö stöder och stimulerar en varierad pedagogisk verksamhet X Bedöm ovanstående faktorer efter den vanliga skalan där 1 = mindre bra 2 = ganska bra 3 = bra 4 = mycket bra Kommentarer: Åtgärder för utveckling:

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Kinnarp Läsår 2007/2008 Pelle Nilsson Bitr. rektor Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för kvalitetsarbete Del 2 Läroplanens och kommunens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12.

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. Förskoleklass årskurs 6 Enhet: Sandbackaskolan Rektor: AnnChristin Karlsson, rektor F 3 och särskolan Maria Lindström, rektor 4 6 och förberedelsegruppen 1. KOMPETENSUTVECKLING.

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6 KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN 2009 Förskoleklass skolår 6 Anneli Hultin Januari 2010 Inledning Nationella styrdokument Verksamheten i grundskola, grundsärskola och fritidshem regleras av olika styrdokument

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer