KULTURVERKSTAN Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström"

Transkript

1 KULTURVERKSTAN 2004 Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström

2 Innehållsförteckning 1 Introduktion Vad är ett projekt 2 Idéfasen Brainstorming 2.2 Synopsis 3 Förberedelsefasen Förstudie 3.2 Projektplan 3.3 Organisationsstrukturer 4 Startfasen Projektplanering 4.11 Målformulering 4.12 Work Breakdown Process 4.13 Ganttschema 4.14 Nätplanering och Kritiska linjen 4.15 Manual 4.16 Närzonsplanering 4.17 Riskkanalys 4.2 Ekonomisk planering Budgetering 4.22 Bokföring 4.3 Marknadsföring Marknadsplan 4.32 Media 4.33 Pressmeddelande 4.34 Kontakter 4.35 Hemsida 4.36 Andra sätt att synas 4.4 Finansiering Bidrag och Stipendier 4.42 Sponsorer 4.43 Andra Finansieringssätt 5 Genomförandefasen Dokumentation och Uppföljning 6 Avslutningsfasen Utvärdering 6.2 Att Lära av Projekt 7 Länkar till Sponsorer och Bidragsgivare Bidragsgivare för Kulturprojekt 7.2 Stipendier 8 Litteratur- och Länktips om projektarbete Litteratur 8.2 Länkar för Ekonomisk Planering och Företagande 8.3 Länkar för Projektarbete och Projektplanering 2

3 1 Introduktion Projekt är en arbetsform som blir allt vanligare. Allt fler arbetar i team, lag och grupper på sina arbetsplatser som ombildas till varje nytt projekt eller andra driver egna projekt. Att arbeta i projekt är en arbetsmetod som kan innebära enklare beslutsprocesser och lägre kostnader. Arbetet är tydligt avgränsat, tidsbestämt, har tydliga mål som går att mäta och utvärdera. Projekt innebär dock mycket planering och strukturering som kräver kunskap om hjälpmedel och verktyg för att underlätta processen. Nedan följer en samling av olika verktyg som kan underlätta alla de olika faserna under ett projektarbete. Alla verktyg och projektmodeller är naturligtvis viktiga att anpassa efter projektets art. Därför kan vissa verktyg förefalla mer lämpliga för större projekt och andra för mindre projektarbeten. Detta är en bedömningsfråga inför varje enskilt projekt; vilka verktyg som känns användbara och passande. Syftet med hemsidan och den tillhörande handboken är att skapa en enkel och tydlig överblick över projektarbete. Hemsidan och handboken är utformade som en verktygslåda, vilka innehåller tips och råd om hur man ska gå till väga, från det att man sätter ord på sin idé, via projektplanering, finansiering, marknadsföring och ekonomisk planering, till uppföljning och utvärdering av projektet. Det ska vara en källa för såväl vägledning som inspiration. Verktygslådan vänder sig främst till kulturprojektledare på Kulturverkstan i Göteborg, men även till andra intresserade med någon, eller liten erfarenhet av att utföra eller leda projektarbete. Verktygen har placerats under de faser då de inledningsvis bör arbetas med. Vissa verktyg kan sträcka sig över flera faser som exempelvis marknadsföring, vilket både kan utföras i starfasen och genomförandefasen. Det har inte tagits hänsyn till i upplägget. 1.1 Vad är ett projekt Ett projekt är en verksamhet som har bestämda uppgifter och mål, tydlig organisation, bestämda tidsplaner och särskilt tilldelade resurser. Ett projekt i en organisation eller företag är avgränsat från den ordinarie verksamheten, men måste behålla en tydlig koppling till denna. Projektet har en tydlig början och ett slut. Däremellan finns ett antal faser: Avslutning Genomförande Start Förberedelse Idé 2 Idéfasen Innan ett projekt startas så utvecklas och beskrivs alla idéer som sedan sammanställs, utvärderas och slutligen väljs de idéer som ska arbetas vidare med. En bra metod att inleda arbetet med är Brainstorming. 2.1 Brainstorming Brainstorming är en metod som innebär att: Ta fram så många nya idéer under kortast möjliga tid. Frågan som ska behandlas måste formuleras tydligt så att alla deltagare förstår syftet. Frågan får inte formuleras så att den färgar eller hämmar särskilda tankegångar. Det är viktigt att inte låta idéflödet hindras av kritik eller värderingar och att alla deltagare ska få möjlighet att uttala sig. Det ska inte bara vara ett fåtal deltagare som ger förslag. Alla idéer skrivs ner på block eller Post-it lappar så att alla kan se förslagen. Släpp loss alla i gruppen och låt idéerna flöda. Inga idéer ska värderas eller kritiseras. 3

4 Bidragen kan lämnas i tur och ordning av deltagarna eller helt ostrukturerat. Ge inga förklaringar till idéerna. Efter alla förslag samlats in och stormningen är avslutad, kan bidragen förklaras om det finns oklarheter. Därefter kan idéerna utvärderas och gruppen kan ta beslut om vilka idéer som skall arbetas vidare med. 2.2 Synopsis Då en idé skall arbetas vidare med är det lämpligt att sammanfatta projektet i en Synopsis. Det är en kort beskrivning av: Idén/visionen Mål Syftet med projektet En synopsis är väldigt kort, ca en halv A4 sida som kan ses som ett första utkast till en projektplan. 3 Förberedelsefasen I denna fas studeras idén ur en bredare synvinkel ofta genom en förstudie. Här bedöms idéns genomförbarhet. Genom att beskriva varför och hur idén ska förverkligas och vilket resultat som ska uppnås, ökar förståelsen och kunskapen om idén. Under denna fas identifieras intressenter, effektmål och projektmål. Ett alternativ väljs och även eventuella reservalternativ. En grov uppskattning genomförs av kompetens- och resursbehov samt tidsåtgång. 3.1 Förstudie Förstudiens mål är att analysera projektets förutsättningar, se vilka lösningar, möjligheter och hot som finns och att översätta dem till en konkret projektbeskrivning eller projektplan. Syftet är att utvärdera om projektet är genomförbart. I förstudien förbereds också projektets organisation och man gör en plan för det kommande arbetet. Det är viktigt att lägga ner tid på förstudien, om det slarvas med förberedelserna kan det påverka hela projektet i ett senare skede. För mindre projekt är förstudien är mer förutsättningslös och fungerar ofta som en mer teoretisk studie av projektets möjligheter. I större projekt utförs förstudien som ett förprojekt med en särskild utvald projektgrupp. Förprojektet är mer utförligt och med ett större innehåll än förstudien. Detta skapar en bred och homogen plattform för huvudprojektet. Under förstudien skapas visionerna om resultatet. Det är viktigt att skapa gemensamma mål och visioner i arbetsgruppen. Gemensamma målvisioner ger bättre motivation och skapar en trygghetskänsla i projektarbetet. Beskriv projektets bakgrund och omgivning. Hitta resurser och samarbetspartners. Undersöka finansiering och eventuellt behov av tillstånd. Identifiera möjliga tekniska problem. Gör en uppskattning av vilka kompetenser som finns och vilka resurser som behövs. Estimera den tidsåtgång som krävs för genomförandet. Förstudien ligger till grund för projektbeskrivningen som är gruppens operativa plan. 3.2 Projektplan Då en idé har utvecklats och prövats exempelvis genom en förstudie är det tid att göra en projektplan eller även kallad projektbeskrivning. Projektplanen är en ytterligare formulering och en detaljerad utveckling av projektidén. Projektplanen används dels för att tydliggöra arbetet för arbetslaget men även för att beskriva projektet för andra intressenter som finansiärer, målgrupp eller samarbetspartners. Projektplanen kan anpassas efter vem den riktas till, men här följer ett antal punkter som bör inkluderas i en projektbeskrivning: Kort sammanfattning av idén. Bakgrundsbeskrivning: hur uppstod idén och varför. Organisationen bakom projektet: vilka ska genomföra projektet. Mål: vad vill man uppnå med projektet. Både beskriva mål och delmål. Syfte: varför är detta projektet viktigt att genomföra. Målgrupp: till vem riktas projektet. 4

5 Ekonomi grupp Lednings grupp Webb grupp Admin. Genomförandet: hur ska projektet genomföras. Finansiering: hur ska projektet finansieras. Samarbetspartners. Tidsplan. Utvärdering: hur ska projektet utvärderas och nyttjas till kommande projekt. Budget med eventuella bilagor. (Verktyg för budgetering avsnitt: Ekonomisk planering) En projektbeskrivning bör vara omkring en till två A4 sidor lång exklusive bilagor och den bör uppdateras var efter planen förändras. 3.3 Organisationsstrukturer När ett projekt ska organiseras är det nödvändigt att tänka igenom vilken arbetsstruktur som passar bäst för just det aktuella projektet. Nedan följer ett antal olika organisationsformer: Hierarkisk organisation (pyramid) En person på toppen har all makt och beslutanderätt. Det är en tydlig struktur men en nackdel med detta system är att om den översta personen försvinner så kan inte projektet bära sig själv, systemet faller samman. När en organisation är platt betyder att alla har samma inflytande och rösträtt. Fördelen är att alla arbetar på lika villkor och med samma ansvar. Det skapar en känsla av delaktighet. En nackdel är att det lätt blir ineffektivt med långa diskussioner och att det kan vara svårt att följa upp beslut. En organisation kan också vara byggd kring en kärngrupp med delgrupper omkring sig som har olika ansvarsområden. Kärngruppen har en sammanhållande funktion och delegerar ut arbetsuppgifter till de andra grupperna som rapporterar till kärngruppen. Denna organisationsform kallas för Solstruktur. Eftersom grupperna arbetar enskilt med eget ansvar kan Solstrukturen minska för risken att ett projektet står eller faller beroende av enskilda personer. En nätverksstruktur liknar solsrukturen i det att den består av ett flertal olika mindre grupper med ett gemensamt intresse eller mål. Skillnaden är den att i nätverket finns ingen sammanhållande kärngrupp och aktörerna agerar var för sig med eget ansvar. Ett nätverk är ett väldigt snabbt sätt att arbeta på och det går lätt att nå ut till många människor. Det kan dock vara svårt att få ett grepp om en nätstruktur och det kan även bli svårt att utkräva ansvar om så skulle behövas. I Jazz modellen finns det en gemensam ram och ett mål för projektet. Det finns ingen uttalad ledare men emellanåt tar någon initiativet och samlar gruppen. Med denna struktur finns en risk att arbetet blir mycket ineffektivt. 4 Startfasen I denna fas görs förberedelser för att få ett effektivt projektgenomförande. Här preciseras önskvärda projektmål och avgränsningar samt projektfokus formuleras. Projektet organiseras och här definieras även hur samverkan mellan deltagarna ska fungera. Projektplanering och ekonomisk planering genomförs. Det är även viktigt att förankra projektet både internt och externt. Projektets möjligheter och risker definieras samt en uppföljningsplan upprättas. 4.1 Projektplanering Det är viktigt att inventera arbetet med ett projekt så att alla som arbetar med projektet har en gemensam projektstruktur. Alla vet projektets målsättning, vad som behövs göras, när det ska utföras, samt vem som är ansvarig för vad. Det är även viktigt att vara tydlig i organisationen så att nya medarbetare snabbt kan komma in arbetet. 5

6 4.11 Målformulering Att definiera mål för projektet är en av de viktigaste delarna i startfasen. Tänk igenom målet, är det SMART? S- specifikt M-mätbart A-accepterat R-realistiskt T- tidsmässigt rätt Det är viktigt att sätta upp tydliga, utmanande och förankrade mål och tänka igenom hur de olika målen skall uppnås. Huvudmål är en kortfattad övergripande beskrivning av vad som skall åstadkommas och definierar projektets ambitionsnivå. Delmål innebär att huvudmålet delas in i mindre delmål. Delmålen hjälper till att beskriva projektets slutmål och resultat. Etappmål är tidsbundna kontrollstationer på vägen mot slutmålet. Effektmål är det resultat eller den effekt som man är uppnå med projektet. Projektet är ett medel för att uppnå effektmålet. Viktiga frågor att ställa är: Vad vill vi uppnå med projektet? Varför startades projektet? Hur påverkar projektet sin omgivning under utförandet och efteråt? 4.12 Work Breakdown Structure (WBS) Ett sätt att visualisera och tydliggöra projektarbetet är genom att använda modellen WBS; Work Breakdown Structure. Detta underlättar analys och beskrivning av projektet så att man kan få en överblick och kartlägga alla aktiviteter (uppgifter). Genom att bryta ned projektet nivå för nivå i en arbetsstruktur blir projektet hanterbart, i små arbetspaket, och inte så övermäktigt. Projektet kan brytas ned så detaljerat som till de enskilda aktiviteterna om projektet är litet. Ett bra sätt att börja strukturarbetet på en övergripande nivå är att använda Post-it lappar. På så sätt kan man skapa över- och underrubriker och flytta runt dem tills en klar och tydlig struktur skapats Ganttschema En planeringsteknik som utvecklades av Henry Gantt i USA Tekniken går ut på att visualisera aktiviteter under tidsperioder samt tidsrelationen mellan aktiviteter. Ett enkelt sätt att beskriva vad som måste göras när och hur lång tid aktiviteten kräver. 6

7 4.14 Nätplanering och Kritiska linjen Genom att upprätta en nätplan kan kritiska faktorer tydliggöras, både vad det gäller tider och resurser. Den visar det logiska sambandet mellan kalendertid och utlagda aktiviteter. Den kritiska linjen är den aktivitetskedja som tar längst tid och som är den kritiska, styrande kedjan. Kritiska linjen är avgörande för huruvida ett projekt kommer att hålla tidsplanen, men även möjligheten för andra aktiviteter att bli utförda. Kritiska linjen är markerad och det är där man ska lägga all sin energi och sina resurser. Inbjudningar Boka artister Boka lokal Hyra Utrustning Förbereda lokal Förbereda tävling Inköp Fest Städa Laga mat 4.15 Manual Ett annat sätt att visualisera projektet är att göra en inventering av arbetet och sedan dela in det i olika kategorier, exempelvis: Finansiering Program Bidrag/Stipendier Innehåll/Information Sponsorer Layout Leasing Tryckning Sedan skriver man en manual för varje kategori som beskriver följande: Vad som ska göras. Hur uppgiften ska utföras. När uppgiften måste vara utförd. Vem som är ansvarig för att det blir gjort. 7

8 4.16 Närzonsplanering Denna teknik bygger på att den närmaste tidsperioden detaljplaneras, medan de senare etapperna i projektet endast beskrivs med de övergripande huvudaktiviteterna. Genom att succesivt detaljplanera nästkommande etapp minskas risken med onödiga omplaneringar. Eftersom detaljer och aktiviteter kan förändras med tiden och under arbetet med projektet kan närzonsplanering skapa bättre tillförlitlighet och exakthet i den aktuella detaljplaneringen Riskanalys Genom att belysa ett projekts risker och hot underlättas hanteringen av störningar eller mindre motgångar som kan uppstå. Minirisk är en metod som innebär att analysera möjliga risker eller hot. Därefter bedöms sannolikheten för att risken inträffar. Bedömningen sker efter en skala från 1-5. Där 1 är mycket låg sannolikhet och 5 är mycket hög sannolikhet. Nästa steg är att uppskatta de konsekvenser som risken kan medföra om den inträffar. Konsekvenserna värdesätts även efter skalan 1-5. Slutligen multipliceras värdet för sannolikheten med värdet för konsekvensen för varje enskild risk, vilket utgör riskvärdet. Riskvärdet fungerar sedan som underlag för hur risken ska hanteras. Riskanalys är ett sätt att göra projektets medarbetare medvetna om projektets största risker och möjlighet att manövrera dem. En falsk trygghet kan skapas då man tror att man har ett grepp om riskerna efter en riskanalys, men man har i själva verket inte bestämt vilka åtgärder som behövs. Det är därför viktigt att följa upp en riskanalys genom att ställa sig frågan vem som tar ansvaret för detaljplaneringen av riskhanteringen och åtgärder samt hur den ska utformas. 4.2 Ekonomisk Planering Den ekonomiska planeringen pågår samtidigt som projektplaneringen och kan sägas vara projektets verksamhet uttryckt i siffror. Den ekonomiska planeringen bör inledas med att tänka igenom allt som kan komma att påverka 8

9 ekonomin under projektet och som är relaterat till det ekonomiska på något sätt. Till exempel bör det bestämmas om projektet ska drivas privat, inom en organisation eller om det ska drivas genom en registrerad firma. Det är bra att ha personer omkring sig som har kunskap om ekonomi. Kanske behövs det anställas en person som sköter allt det ekonomiska eller eventuellt anlita en revisor. Det kan vara bra att ta hjälp av någon organisation som ger rådgivning i ekonomiska frågor 4.21 Budgetering Genom att göra en budget uppskattar du om dina kostnader kommer att bli för höga i förhållande till de intäkter du beräknar få in på projektet. De två viktigaste budgetarna är resultatbudget och likviditetsbudget Resultatbudget Resultatbudgeten visar vad resultatet förväntas bli för en kommande period. Projektets beräknade intäkter minus projektets beräknade kostnader = projektets resultat. Har man ett företag gör man oftast budget för ett år i taget men ett projekt kan ju pågå under kortare tid. Siffrorna i budgeten är exklusive moms. Kalkyler När man arbetar med sin resultatbudget bör man göra ett antal olika kalkyler. Dessa görs förslagsvis i ett program som Excel där man kan använda formler så att hela resultatet ändras om man byter summa i någon kolumn. Man kan till exempel ta reda på hur mycket man behöver ta i inträde för en teaterföreställning för att kunna betala hyran för lokalen. 9

10 Det är viktigt att tänka igenom olika kostnader och intäkter som man kan tänkas få och göra kalkyler för dem. Några exempel på kostnader kan vara: lokalhyra, telefon, försäkring, frakt, lönekostnader för dig själv och andra, tillstånd, Marknadsföring, resor, utrustning till exempel dator, teknisk support, produktionskostnader, dokumentation och revisor. Alternativ budget Ibland kan det vara idé att göra en alternativ budget. Om man ska söka bidrag till sitt projekt och behöver ha med en budget i ansökan, eller om man kanske ska söka bidrag från flera bidragsgivare och inte vet om man kommer att få dem, då behövs en budget för ansökan men samtidigt arbeta på en mer detaljerad budget som ska gälla när projektet startar. Reservbudget Det kan också vara bra att ha en budget i reserv. Om man till exempel inte får ett bidrag som man räknat med. Projektet kan också påverkas av omvärlden, räntan kan gå upp och politiska beslut kan ändra förutsättningarna. Försök att ha kalkyler för hur projektet ska kunna genomföras i alla fall. Likviditetsbudget Sträcker sig också oftast över ett år men sammanställs per månad. Den visar tillgången på likvida medel vid periodens början, förväntade inbetalningar och utbetalningar under perioden samt beräknad tillgång på likvida medel vid periodens slut. Det vill säga den visar när pengar strömmar in till eller ut från företaget och om en viss månad ger överskott eller underskott i kassan. Det är företagets planerade in och utbetalningar. Inbetalningar minus utbetalningar = utgående behållning (= ingående likvida medel). I likviditetsbudgeten är siffrorna inklusive moms. Uppföljning Det är viktigt att man följer upp och stämmer av mot sin budgetering under projektet. Den ska fungera som ett kontrollinstrument så att du snabbt kan se om det inte kommer gå runt och använda dig av din reservbudget istället Bokföring Ett annat bra kontrollinstrument är bokföringen. Nästan alla enskilda personer och företag som driver någon form av näringsverksamhet är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Bokföringen är ett system för att ställa upp och behandla olika ekonomiska händelser i ett företag. Alla ekonomiska transaktioner och affärshändelser som påverkar företagets ekonomi ska bokföras. Exempelvis fakturor, kvitton, saldobesked, inbetalningsavier mm. Allt samlas i tidsföljd i datumordning med ett verifikationsnummer. Vid årets slut görs ett årsbokslut som ligger till grund för företagets beskattning. Alla bokföringshandlingar ska sparas i 10 år. I bokföringen kallar man olika kostnadsområden för konton. Ett konto kan exempelvis vara resor. Detta gör att man vid vilken tidpunkt som helst kan gå in och se hur mycket man gjort åt på resor. Bokföringen görs hos de flesta företag med så kallad dubbel bokföring. Varje konto tilldelas en debet och en kreditsida. När något bokförs görs det alltid på minst två konton, det ena kontots debetsida och det andra kontots kreditsida. Summan av det som skrivs på debetsidan ska vara lika med summan av det som skrivs på kreditsidan. 10

11 4.3 Marknadsföring Marknadsföring är en viktig del i projektarbete. Ungefär 10% av projektets budget skall avsättas för marknadsföring. En bra idé kan vara det att anställa en kunnig person som sköter marknadsföringen. Nedan följer tips och idéer om hur arbetet bör inledas. Det är först och främst nödvändigt att ha en klar och tydlig marknadsplan Marknadsplan För att skapa en tydlig bild över projektets resurser, är en planering nödvändig. Att skriva en marknadsplan kan visa möjligheter som kan vara avgörande för just din idé att lyckas på marknaden. På marknaden finns bl.a. olika typer av nätverk det gäller att hitta ditt eget kontaktnät. Genom att skriva en marknadsplan tvingas du till att analysera de fakta du har, och då inse vilken information du saknar. Utifrån din kunskap, dina resurser, idéer med mera utformas marknadsplanen. Den innehåller bland annat en beskrivning av hur du skall nå din målgrupp på både kort och lång sikt. Det är viktigt att ha en klar bild av målgruppen som din idé riktar sig till. Vilka utgör målgruppen och var finns de? Försök att skaffa kontakter inom målgruppen. Hur når vi ut till gruppen? 4.32 Media Det är viktigt att bli sedd och bekräftat. Media, TV och tidningar är viktiga kanaler att nå ut. Pressmeddelande Kalla till presskonferens Tipsa media (Oftast finns det en tipstelefon) 4.33 Pressmeddelande Berätta i rubriken vad det handlar om. En bra titel tillsammans med en logga som väcker nyfikenhet ger ett mer personligt intryck till journalisten. Skriv enkelt och kort. Det blir mer intressant om man får se en bild. Se till att det finns en tydlig avsändare, och att den angivna kontaktpersonen går att få tag på under den aktuella tiden. Maila, posta eller faxa in någon dag innan, det är ingen idé att börja med det veckor i förväg. Man kan ringa för att höra om meddelandet kommit fram. Då blir journalisten tvungen att plocka fram meddelandet en extra gång, och det hamnar överst i högen. Ge inte upp om inga journalister kommer Kontakter Gör en adresslista som hjälper dig att komma i kontakt med de personer eller organisationer som har redan visat intresse för ditt projekt och vill vara med. Se till att komma med i deras programblad och deras folder. Gör en presentation av ditt projekt till exempel som ett bildspel i PowerPoint. Ordna träffar med dina kontakter. Ett förslag är att bjuda på mingel och öppet hus. Försök att ha ett fungerande kontaktnät. Skicka ny information regelbundet. Det kan vara intressant för olika kontakter att följa upp utvecklingen av projektet Hemsida En hemsida ska innehålla viktig information om idén och projektet. Innehållet på hemsidan kan du bestämma själv. En bra hemsida ska vara snyggt utformat och intressant att titta på och lätt att följa. Om du har möjlighet anställ gärna en grafisk designer som kan hjälpa dig med utformningen. Nedan får du den tips till informativ hemsida som kan sprida ut din idé och hjälpa dig att nå din målgrupp effektivare och snabbare. Använd ett enkelt program som t.ex. Dreamweaver som är lätt att hantera. Det är viktigt att du kan komma åt hemsidan när du vill ändra på innehållet eller uppdatera den med ny information. 11

12 Det kan vara bra att berätta om visionen som en kort presentation av ditt projekt, i första sidan dvs. i din index sida. Underrubriken bör innehålla korta rubriker och inte för många ord. Det ska vara lätt att komma åt och lätt att hitta den information besökaren letar efter. Glöm inte att presentera syftet med ditt projekt samt tid och plats där projektet kommer att genomföras Andra sätt att synas Annonsering i tidningar och tidskrifter. Affischering på stan Broschyr Broschyr Det är väldigt bekvämt att ha information om ditt projekt i form av broschyrer, gärna färgtryckt och med bilder. Det kan bli kostsamt att göra broschyrer. Det gäller att hitta ett pris som kan passa dig och din budget. Ring gärna till olika tryckerier och jämför priserna innan du bestämmer dig. Använd dina kontakter om du har några. 4.4 Finansiering Det finns flera sätt att finansiera sitt projekt. Se över vad som är realistiska intäkter som projektet i sig genererar, till exempel biljettintäkter. Kommer projektet att gå runt av sig självt? Annars finns det andra finansieringssätt Bidrag och Stipendier Det finns en uppsjö stipendier och bidrag man kan söka. De har olika inriktningar, villkor och ansökningstider. De flesta projektbidragen ska sökas av organisationer, medan stipendier ofta går till enskilda personer. Nedan följer lite tips när du ska söka pengar och länkar till olika bidragsgivare. Tänk på att en del företag också ger bidrag till projekt. Stipendier och bidrags ansökningar ser lite olika ut. Här följer några tips när du söker pengar, främst projekt/aktivitetsbidrag, men tipsen kan även vara till hjälp när man söker stipendier: Var ute i god tid! Bidrag ska ofta sökas innan projektet startar. Kontakta bidragsgivaren på telefon först om du är osäker på något. Tänk på organisationens rykte: Följ anvisningarna, var kortfattad och tydlig! Använd ansökningsblankett. Använd inte de nyckelord som står i biskrivningen, använd egna ord! Var realistisk, både vad det gäller tid och pengar. Informera om andra finansiärer. Kolla hur stora belopp bidragsgivaren brukar bevilja. Sök inte ett för högt belopp. Be någon ekonomikunnig person kolla igenom din budget. Fråga dig: Är projektet angeläget för bidragsgivarens ändamål? Skriv aldrig bara se bilaga. Kolla vilka bilagor som ska vara med och bifoga inte fler bilagor än man frågar efter. Tag kopior på din ansökan! 4.42 Sponsorer Sponsring går ut på att ett företag bidrar med pengar mot att de får synas på något sätt (enligt avtal) i samband med projektet. Nedan följer ett antal saker att tänka på då man söker sponsorer: Börja arbetet i tid! Ta reda på vilka företag som ger sponsorpengar till vilka projekt. Idéer kan man hämta på Kultur och Näringslivs hemsida. En del företag talar om vilken typ av projekt de sponsrar på sina hemsidor. Tänk ut vad projektet kan erbjuda företaget. Läs på om företaget. Vad vinner företaget på att sponsra projektet? Till exempel: associationsvärden, exponering, PR, mediautrymme, tillgång till nätverk, aktiviteter för kunder och samarbetspartners (relationsbyggande aktiviteter), personalaktiviteter, annan marknadsföring, tjänster. Ta reda på vem som är sponsoransvarig/markandschef på företaget. Skriv ett brev med en tydlig och enkel presentation av projektet, exakt vad ni erbjuder just deras företag och vad ni vill ha i gengäld. 12

13 Boka ett möte med sponsoransvarig/marknadschefen och presentera idén. Kom ihåg att den första frågan du får är Vad vinner vi på det här? Ha tålamod. Var envis Andra Finansieringssätt Några andra tips på finansiering är leasing, factoring och riskkapital. Dessa används främst av företag. Läs mer om dessa på Ett annat sätt att finansiera projekt är att låna pengar. JAK är en folkrörelse med banktillstånd där man kan låna och spara pengar räntefritt. 5 Genomförandefasen Under den här fasen genomförs själva projektet. Här är det viktigt med kontinuerlig uppföljning av projektplan och tidsplan, budget, marknadsföring och mål, för att försäkra sig om att arbetet går i rätt riktning. Om inte, kan åtgärder göras i tid. 5.1 Dokumentation och Uppföljning Då all projektplanering utförts och projektet i sig verkställs är det viktigt att följa upp projektplaneringen och den ekonomiska planeringen. För att projektet ska gå i den riktning som planerat, hålla tidsplanen och budget samt uppfylla bestämd standard är det nödvändigt med all dokumentation som planeringen innebär. Detta måste även kontrolleras under tiden av genomförandet projektet. Redan under planeringsfasen bör en uppföljningsplan skapas, som beskriver hur uppföljningsarbetet ska utföras och av vem/vilka. Nedan följer ett antal punkter som fortlöpande bör följas upp under projektet: Prestanda och kvalitet kommer projektet att ge önskat resultat? Tidsplanen kommer projektet att hålla tiden eller krävs åtgärder? Bevaka risker och möjligheter hantera potentiella risker och ta tillvara på oväntade möjligheter. Projektplanen hur arbetar vi i förhållande till projektplanen? Mål, delmål och effektmål uppfylls de, kan de uppfyllas? Marknadsföring kan uppsatta mål uppfyllas? Budget kommer den att hålla, eller krävs åtgärder? Dokumentation dokumentera arbetet och avvikelser ordentligt inför utvärdering och kunskapsspridning inom organisationen. Rapportering/kommunicering sker en kontinuerlig kommunikation till alla berörda parter om hur arbetet fortskrider? Andra sätt att dokumentera är att föra dagbok, filma, ta ljudupptagningar. Dokumentationen hjälper dig att få en överblick över projektet och sparar många timmars arbete när det är dags att utvärdera projektet. 6 Avslutningsfasen I denna fas avslutas projektet och erfarenheter återförs till arbetslaget eller organisationen. I denna fas dokumenteras resultaten och stäms av mot uppsatta mål. Avvikelser mot målen och hanteringen av dessa noteras. Det är även viktigt att dokumentera och sprida erfarenheter inför kommande projekt. All projektformalia avslutas, som projektkonton med mera. Här beskrivs även hur och när effektmålen ska mätas samt vem som ansvarar för arbetet. Om projektet genomförs i en organisation eller ett företag parallellt med den ordinarie verksamheten levereras även projektets resultat som tas i bruk i organisationen. Projektets resultat omsätts i praktisk nytta. 6.1 Utvärdering En utvärdering är viktigt för att kunna dra lärdomar inför kommande projekt. Det är även viktigt för utveckling av arbetsteamet och för personlig utveckling. Utvärdering ger en bild av hur projektet fungerade i sin helhet och man får en överblick av vad som orsakade eventuella motgångar. Att ha löpande utvärderingar under projektets gång ger också möjligheter att snabbt ändra på saker som inte fungerar. Ett tips är att ha kontinuerliga uppföljningsmöten under projektets gång för att se eventuella problem, brister eller nya möjligheter i projektet. Vad gjorde vi bra/dåligt? Vad kan jag ta med till nästa projekt? Vad kunde vi gjort annorlunda? Motsvarade resultatet vår målsättning? 13

14 Utvärderingen bör ske både internt och externt. Enkäter kan vara ett bra sätt att få feedback på projektets utfall. En rapport utformad som en folder kan fungera som feedback externt gentemot beställare (uppdragsgivaren), finansiärer och sponsorer. Det ger ett bra intryck och samlar ihop resultatet i en överskådlig förpackning som kan bidra till att stärka ett framtida samarbete. Många stipendiefonder kräver rapportering efter slutfört projekt. Typer av rapporter: Projektbeskrivningen är den operativa planen som beskriver målet och tankarna kring hur projektet skall drivas. Den måste uppdateras om det blir förändringar. Statusrapporter används för att redovisa projektets nuläge för uppdragsgivaren, om projektet har en sådan. Det är lämpligt att göra när man uppnått ett delmål. Slutrapporten beskriver projektets måluppfyllelse och erfarenheter. 6.2 Att Lära av projekt Var inte för stolt för att ta råd och hjälp av mer erfarna projektledare. Studera andra liknande projekt. Lär av varandra och utnyttja kunskaperna inom gruppen. Dokumentera och lagra kunskap under projektets gång så att det finns material för alla att ta del av. Det är viktigt att de som jobbar i och tillsammans med projektet träffas fysiskt. Mycket kunskap förs vidare informellt. Skapa en miljö där det känns OK att pröva nya saker och annorlunda idéer. Ge varandra feedback. Ett erfarenhetsseminarium för diskussion kanske behövs? 14

15 7 Länkar till sponsorer och bidragsgivare 7.1 Bidragsgivare för Kulturprojekt Nordiska rådet: Kulturrådet: Nordiska kulturfonden: Framtidens kultur: KulturGöteborg: C1256D0A00355CD7?OpenDocument Västragötalandsregionen: Konstnärsnämnden: Kulturnär Göteborg: Kultur 2000: (EU:s ramprogram för kultur) Europeiska Socialfonden: Sponsring Kultur och Näringsliv är ett nätverk av ca 200 företag, näringslivsorganisationer och kulturaktörer. De främjar samarbete mellan företag och kultur genom att erbjuda medlemmar rådgivning, utbildning, information, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Stipendier Fond Fakta är ett företag som hjälper sina kunder att finna och söka bidrag för sitt specifica projekt: GlobalGrant innehåller information om stiftelser, fonder och andra bidragsgivare. 15

16 8 Litteratur- och Länktips om projektarbete 8.1 Litteratur Wenell om projekt: Torbjörn Wenell, Uppsala Publishing House AB, Organisering av projekt Lars Malmgren och Mats Ragnarsson, Thomson Fakta A, Kotlers Marknadsföring att skapa, vinna och dominera marknader: Philip Kotler, Liber AB, 1999 EU-stöd till Kultur: Riksantikvarieämbetet, Statens Kulturråd, svensk Filmindustri och Riksarkivet, 2002 Bokföring i praktiken: SPCS förlag Kulturarbetarboken - Ekonomi, skatt och deklaration: Björn Lundén Information AB (handlar om a- kassa, hobby eller näringsverksamhet, olika bolagsformer, starta eget med mera). Företagsekonomi 100: Per-Hugo Skärvad och Jan Olsson, Liber Ekonomi. Kalkyler som beslutsunderlag: Studentlitteratur Länkar för Ekonomisk Planering och Företagande. Förbundet Unga forskare har en informativ sida där du kan läsa med om marknadsföring och sponsring. Skatteverkets hemsida har uppgifter om bokföring, olika företagsformer, hur du skaffar F-skattsedel, hur du skriver avtal, samt information om olika former av anställningsregler. Epowera.com har mycket information, tips och idéer om företagande. Här kan du läsa om företagsformer, avtal, tillstånd, registrering, olika nätverk, försäkringar, marknadsföring och mycket mer. Bokföringsnämnden ta upp bokföringslagen och årsredovisningslagen. Bolagsverket, här kan du registrerar du ditt företag. Här står även om olika företagsformer. Patent och Regestreringsverket. Om du vill skydda ditt varumärke eller din idé så gör du det hos Pant och registreringsverket, där ska du även registrera ditt företag. Per Nyström beskriver på Passagen.se hur man skriver avtal. Nutek har en företagsguide med tips om bla tillstånd, hur man startar företag. Hos SAMI och STIM kan du söka tillstånd för att spela musik i offentlig lokal. Revisorer kan du finna hos: Ekonomisk rådgivning kan du få av: (kostnadsfritt) (kostnadsfritt) 16

17 Venture Cup är en Starta-eget-kurs med rådgivning som genomförs av Chalmers, men är öppen för allmänheten. Försäkringsbolag finns att hitta på: 8.3 Länkar för Projektarbete och Projektplanering. Svenskt Projektforum är en mycket bra debattsida som ger möjlighet att dela med sig av erfarenheter av projektarbete och skapa nya kontakter. Grunderna i projektarbete beskrivs här: 17

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd Sverige Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska i huvudsak syfta till resultat och engagemang i

Läs mer

Från idé till projektplan

Från idé till projektplan Från idé till projektplan Detta är ett bakgrundsmaterial som hjälper dig koka ner din idé till en projektplan. Detta tar inte hänsyn till projektplanens formalia dvs hur den rent konkret är strukturerad.

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Kompetensprojekt På det mänskliga planet LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Föreläsning 11 september 2014 1 Vad gjorde vi förra gången? Projektgruppens utvecklingsfaser Organisation Ansvarsfördelning Referensgruppen

Läs mer

kompendium A TT SÖKA PROJEKTBIDRAG Några allmänna råd och tips

kompendium A TT SÖKA PROJEKTBIDRAG Några allmänna råd och tips kompendium A TT SÖKA PROJEKTBIDRAG Några allmänna råd och tips Detta kompendium består av kopior på texter (från OH bilder/power-point version) och det är ett arbetsmaterial till en minikurs på temat Att

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Strategier för lärande Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Innehållsöversikt Bakgrund Tillväxtanalys uppdrag Varför lärande är viktigt Synliggöra förutsättningarna för lärande

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen Innehåll Affärsplanen 2 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi

Läs mer

Stiftelsen Köpmannaförbundet

Stiftelsen Köpmannaförbundet Stiftelsen Köpmannaförbundet Information om stiftelsen och ansökningsblanketter Handelns organisation har en lång historik där Sveriges Köpmannaförbund efter mer än ett århundrade blivit en del av Svensk

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Introduktion till Projektledning Mål och strukturering

Introduktion till Projektledning Mål och strukturering Introduktion till Projektledning Mål och strukturering Underlag till föreläsningar Av Universitetslektor Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation Chalmers tekniska högskola Detta är en kommenterad

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Projektmetodik. Andreas Lenshof. Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet

Projektmetodik. Andreas Lenshof. Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet Projektmetodik Andreas Lenshof Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet Agenda Teamet Projektstrukturen Projektplanen Projektorganisationen Teamet Vad stärker teamet? Vad försvagar det?

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för år 2013 Ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia till folkhalsa@skane.se ANSÖKAN FÖR SAMVERKANSMEDEL FÖR LOKALA FOLKHÄLSOSATSNINGAR.

Läs mer

Det jag hör glömmer jag det jag ser minns jag det jag gör kan jag. Kinesiskt ordspråk

Det jag hör glömmer jag det jag ser minns jag det jag gör kan jag. Kinesiskt ordspråk Det jag hör glömmer jag det jag ser minns jag det jag gör kan jag. Kinesiskt ordspråk 1 Diskutera i Bi-kupa följande frågeställning i 2 minuter. Vad är viktigt i ledarskapet? 2 Att vara ledare innebär

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Att arbeta agilt. En arbetsgång

Att arbeta agilt. En arbetsgång Att arbeta agilt En arbetsgång Faser Samma indelning som för traditionellt projekt Förstudie Planering Genomförande Överlämning Avslut Fördelar Begränsning Avslut av projektdel Förstudiefas Ska projektet

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna.

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna. Ansökningsblankett - Version 2 Ansökan om medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta Grunduppgifter 1. Sökande

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp)

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) GEMA40 Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) Agenda 2009-01-27 1. Kursintroduktion & affärsplanen 2. Gruppindelning 3. Utdelning av PM-uppgift 1 4. Diskussion av gruppernas affärsidéer SMP 2006-07-01

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Projektstyrning, Uppföljning

Projektstyrning, Uppföljning Projektstyrning, Uppföljning och Resultat Dagens program: Olika Projektprocesser Projektplanering Projektstyrning, uppföljning, resultat Resultatvärdesmetoden = Earned Value Kvalitetsuppföljning Att införa

Läs mer

R Kvinno- och tjejjourer

R Kvinno- och tjejjourer R90063-2 Kvinno- och tjejjourer 2017-2018 1 Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2016. Så

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap PROJEKT Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap Projektets namn: Diarienummer (ifylls av ICLD): Sökt belopp (per projektår): Projektets längd (1,2 el 3 år): År 1: År 2: År:3 Svensk sökande organisation:

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist Agenda 2015-08-27 Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt 1 Normer och regler Normer och regler Marie Ahlqvist Projekt som arbetsform Olika typer av projekt Ställer olika

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Ansökningsblankett verksamhetsstöd INSTRUKTIONER: Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 15 sidor.

Ansökningsblankett verksamhetsstöd INSTRUKTIONER: Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 15 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett verksamhetsstöd Verksamhetsstöd kan sökas till en eller flera av en organisations verksamhetsområden. Det är ett stöd för att organisationen ska kunna nå sin långsiktiga

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer