Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden"

Transkript

1 Mistra Urban Futures rev Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden Slutrapport för projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Projekt nummer: dnr /2012 Tidigare namn: Teknikutveckling, kunskaps- och kapacitetsbyggnad för stadsnära matproduktion

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Om projektet 3 Projetkets organisation 3 Projektets syfte 4 Projektets upplägg 4 Plan för uppföljning 4 Resultat och kunskapsspridning 5 Fas 1: Kartläggning och inventering 5 Fas 2: Fokus och sammanlänkning 6 Fas 3: Utvärdering och framåtblickande 8 Övriga projektmål 9 Ekonomisk redovisning 10 Ändringar och avvikelser 11 Ändring av projektets namn 11 Synergieffekter och flerfunktionalietet 11 utvärdering av arbetsmetodik 12 Uppfyllnad av villkor för stöd 13 Bilaga: Verifiering av ekonomiskt resultat 14 1

3 Inledning Detta är slutrapport för projektet Grön Produktion odla mat och jobb i staden (Boverkets dnr /2012, tidigare kallat Teknikutveckling, kunskaps- och kapacitetsbyggnad för stadsnära matproduktion). Projektet har tilldelats stöd från Delegationen för Hållbara Städer 2012 och har pågått under två år, Projekt har drivits inom ramen för Mistra Urban Futures, ett centrum för hållbar stadsutveckling. Denna lägesrapport är uppdelad i 6 kapitel. I denna inledning redogörs rapportens upplägg. I det andra kapitelet redovisas en kort sammanfattning av projektets organisation, syfte, upplägg och plan för uppföljning. Det tredje kapitlet redogör för projektets resultat och kunskapsspridning. Här redovisas även hur projektets mål och planerade åtgärder uppfyllts. I det fjärde kapitlet redovisas de ändringar och avvikelser som bedömts uppstått under projektet i förhållande till den ansökan som lämnats in till Delegationen för Hållbara Städer. Projektets ekonomiska redovisning återfinns i kapitel fem. I det sjätte och avslutande kapitlet redovisas en kort sammanställning av hur projektet uppfyller de villkor för stöd som ställts på projektet. Utöver denna slutrapport finns även en mer detaljerad rapport som presenterar projektets resultat mer i detalj Stadsnära matproduktion Hur skapar vi förutsättningar för lokalproducerad mat? 1 1 (Andersson & Berg, 2015), Mistra Urban Futures Report 2015:4 2

4 Om projektet Projektets namnbyte till Grön Produktion odla jobb och mat i staden utfördes i projektets startskede för att det skulle förtydliga projektets syfte och innehåll. Nedan följer en kort sammanfattning av projektets organisation, syfte, upplägg och plan för uppföljning. PROJETKETS ORGANISATION Grön Produktion har drivits inom ramen för Mistra Urban Futures. Mistra Urban Futures är ett internationellt centrum som arbetar för att skapa en hållbar stadsutveckling. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Centrumet är verksamt i fem städer runt om i världen: Göteborg, Kapstaden, Kisumu, Manchester och Shanghai. En förutsättning för att framgångsrikt skapa städer som är Rättvisa, Gröna och Täta och som leder mot en hållbar utveckling är att gemensamt producera ny kunskap. Genom en global Arena skapas utbyte med omvärlden och mellan de fem städerna. Grön Produktion drivs på LIP-Göteborg, den lokala Göteborgsplattformen. Projektet Grön Produktion har drivits och styrts av en projektgrupp bestående av följande medlemmar: Martin Berg, Chalmers (2013)/Studiefrämjandet (2014) Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet Sara Danielsson, Chalmers Lars Jadelius, Pilotprojektkontoret Lina Wejdmark, Länsstyrelsen Under projektets gång har projektgruppen samarbetat med en rad olika organisationer och personer för att driva projektet framåt. Främst vill vi tacka Anna Maria Orru, Chalmers; Niklas Wennberg, Stadsjord; Ellinor Askmar, Studiefrämjandet; Dan Melander, Stadslandet, Göteborgs Stad; Annette Gustavsson, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad, Ulla Lundgren, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad; Per Myrén, ChangeMaker; Joachim Kaim, Companioon; Ingemar Hjelm, Floda BID och Dan Gaversjö, Framtiden AB för deras medverkan vid utveckling av olika delar i projektet. Utöver dessa har ett antal fler aktörer deltagit på workshoppar, nätverksmöten, seminarium och övriga arrangemang genomförda inom projektet. Nära samarbete har skett med ett antal andra projekt inom närliggande områden. Utbytet och samverkan med dessa projekt har varit mycket värdefull för resultatet i projektet Grön Produktion: Stadslandet, inom ramen för Utveckling NordOst, Göteborgs Stad Stadsnära odling, på Fastighetskontoret, Göteborgs Stad Sustainable Foods for Urban Communities, ett EU-projekt som i Sverige leds av Miljöförvaltningen Göteborgs Stad Matlandet, leds av Länsstyrelsen i Västra Götaland Lab 190, leds av Västarvet inom Västra Götalandsregionen Food Lab West, LAB/göteborgsnätverk kring mat, entreprenörskap och kultur 3

5 PROJEKTETS SYFTE Grön Produktion syftar till att skapa förutsättningar för stadsodling med ekonomisk bärighet i och omkring staden. PROJEKTETS UPPLÄGG Grön Produktion är ett 2 årigt projekt och pågick under Sammanfattning och slutredovisning har även skett under våren Projektet är indelat i tre faser: FAS 1: Kartläggning. Skapa fokus FAS 2: Fokus och sammanlänkning. Utveckla, skapa kunskap FAS 3: Utvärdering och framåtblickande. Slutföra, Presentera PLAN FÖR UPPFÖLJNING En uppföljningsplan för projektet upprättades under projektets första år, så att de mål, åtgärder och delåtgärder som finns inom projektet kunde följas upp. Uppföljningsplanen är uppdelad efter projektets tre faser och följer innehållet i de handlingar som ingått som underlag när stöd beviljats från Delegationen för Hållbara Städer. Uppföljningsplanen beskriver projektens mål och delmål samt redovisar hur uppföljning och verifiering av målen görs/kommer att göras. Uppföljningsplanen redovisades i Lägesrapporten 2013 för projektet. I kommande kapitel om resultat och kunskapsspridning redovisas hur projektets mål och åtgärder uppfyllts. 4

6 Resultat och kunskapsspridning Projektets resultat är redovisat i detalj i rapporten Stadsnära matproduktion Hur skapar vi förutsättningar för lokalproducerad mat? Nedan följer en kort sammanfattning av projektets resultat och kunskapsspridning. Projektets mål och delmål är invävda i nedanstående rapportering. Projektet är 2 årigt och har pågått under Resultatrapporten Stadsnära matproduktion Hur skapar vi förutsättningar för lokalproducerad mat? och denna slutrapport har skrivits under våren FAS 1: KARTLÄGGNING OCH INVENTERING Fas 1 genomfördes under januari 2013 till september Fas 1 omfattar följande mål: 1 a) Kartläggning och inventering Målet med Fas 1 är att utföra en kartläggning och inventering av aktiva projekt och aktörer som finns inom Göteborgsområdet kopplat till odling, samt identifiera var och hur det är möjligt att skapa fler urbana odlingar med ekonomisk bärighet i staden. Följande aktiveter har utförts: En övergripande kartläggning/aktörsanalys genomfördes där de viktigaste aktörerna inom staden identifierafes. Aktörskartan bearbetades under en workshop inom projektet, där flera nyckelaktörer deltog. Övergripande bild, se Figur 1 nedan. Flertalet av de identifierade aktörerna inbjöds till att delta i projektet och tillsammans vara med och forma dess innehåll. Ett antal möten och workshoppar med inbjudna aktörer har hållits där projektets framtida fokusområden identifierades. 5

7 Figur 1: Indelning av övergripande aktörsanalys. Måluppfyllnad fas 1: Fas 1 bedöms vara klar och enligt plan. FAS 2: FOKUS OCH SAMMANLÄNKNING Fas 2 startade i september 2013 och pågick fram till september Fas 2 innefattarar följande mål: 2a) Initiering av fokusprojekt 2b) Kunskapsutveckling 2c) Synergieffekter och flerfunktionalitet Under hösten 2013 och hela 2014 anordnades flertalet aktiviteter och möten kring de identifierade fokusområdena för att skapa kunskap, nätverk och samarbeten. Nya affärsmodeller För att främja stadsnära matproduktion och entreprenörskap. Alternativa ekonomier och nya affärsmodeller har undersökts som ett sätt att etablera relationer mellan producenter och konsumenter och därmed skapa ekonomisk bärkraft för lokalt producerad mat i staden med omnejd. Arbetet med affärsmodeller har belysts ur två perspektiv identifierade av projektets parter: Andelsjordbruk Samarbete med näringslivet Andelsjordbruk: Andelsjordbruk är en modell som är stark i många andra delar av världen, men som inte fått genomslag i Sverige. Andelsjordbruk ger stora vinningar eftersom den skapar delaktighet och ett engagemang för lokalproducerad mat hos konsumenten eller företagaren samtidigt som det stärker affärsverksamheten för producenten. Ett antal aktiviteter med privata konsumenter, krögare och lokala matproducenter i Göteborg med omnejd har genomförts. Syftet har varit att underlätta för direkta samarbeten mellan konsumenter och producenter samt att bidra till att nya nätverk bildas och att intresset för frågan väcks. Genom dessa möten, seminarium och artiklar som projektet genererat har begreppet andelsjordbruk fått spridning främst i Västsverige, men även i övriga delar av landet. Detta fokus har även bidragit till att nya kontakter och samarbeten mellan konsumenter och producenter uppstått. Arbetet har visat att det finns ett stort intresse från både producentoch konsumentsidan, men att det krävs en långsiktighet och kontinuitet för att sprida och implementera affärsmodellen i praktiken. Medel har sökts och beviljats från Västra Götalandsregionens miljöfond för att driva frågan kring andelsjordbruk vidare i tre år med start Samverkan med näringslivet: Tillsammans med företaget Stadsjord genomfördes 2 stycken seminarium för att identifiera hur näringslivet kan vara med att påverka affären kring stadsnära matproduktion. Seminarium 1: TEMA: Stjärnkrögare med näsa för framtid - att bena ut hur affären stadsjordbruk görs begriplig och attraktiv i vidare kretsar än idag 6

8 samt Seminarium 2: TEMA: Nya drivkrafter/certifieringar - hur kan en framtida standard påverka stadsjordbruket och dess affär? Utbildning Entreprenörskap kopplat till matproduktion har lyfts fram som en nyckelfaktor för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för lokalt producerad mat. Grön Produktion har tagit initiativ till och lett en process där ett flertal offentliga och privata aktörer samt utbildningsorgan deltagit för att diskutera hur en sådan utbildning kan startas och drivas nära Göteborg. Nätverk mellan nyckelaktörer har skapats. En kortare utbildning har genomförts i tre olika versioner under 2014 och en ansökan kring en yrkeshögskoleutbildning har lämnats in. Resultatet från dessa fokusområden finns beskrivet mer i detalj i resultatrapporten Stadsnära matproduktion Hur skapar vi förutsättningar för lokalproducerad mat?. Samtliga utförda aktiviteter utförda inom fokusområdena finns även redovisade i Bilaga 1 till samma rapport. Måluppfyllnad fas 2: Mål 2a) Initiering av fokusprojekt och 2b) Kunskapsutveckling bedöms vara klara och uppfyllda. Mål 2c) Synergieffekter och flerfunktionalitet bedöms avvika från plan. Se kommentarer under kommande kapitel ändringar och avvikelser. Mjölksyrningsworkshop 7

9 FAS 3: UTVÄRDERING OCH FRAMÅTBLICKANDE Fas 3 genomfördes under hösten Dessutom har projektets resultatrapport och denna slutrapport skrivits under våren Fas 3 omfattar följande mål: 3a) Kommunikation av resultat 3b) Utvärdering av arbetsmetodik Arbetet har med att sprida kunskap kring projektet har egentligen pågått under projektets hela livslängd. Genom att arrangera och delta på en mängd olika aktiviteter har kunskapen som skapas inom projektet kommunicerats ut. Projektet har fått en hel del uppmärksamhet både genom nyhetsbrev får berörda organisationer men även i media, såsom i tidningarna Göteborgs Posten, Västerbygden och OM. I bilaga 1 till resultatrapporten redovisas bland annat i detalj vilka arrangemang som åsyftas samt redovisar en sammanfattning av de medier projektet synts i. Projektets resultatrapport är skriven i Mistra Urban Futures rapportserie och finns tillgänglig på både Mistra Urban Futures och IVLs hemsidor. Spridning av resultatrapporten har skett både via Mistra Urban Futures nätverk samt IVLs nätverk. En workshop kommer att genomföras i maj 2015 med aktörer som är kopplade till Mistra Urban Futures. Syftet är att sprida projektets resultat samt utreda hur projektets resultat kan drivas vidare i kommande projekt. Projektets arbetsprocess och arbetsmetodik är uppdelad i te faser och är beskriven mer i detalj i resultatrapporten. Däremot är ingen djupgående utvärdering av projektets arbetsmetodik dokumenterad. Måluppfyllnad fas 3: Mål 3a) bedöms vara klart och uppfyllt i sin helhet, medan mål 3b) inte bedöms vara helt uppfyllt. Se kommentarer under kommande kapitel ändringar och avvikelser. 8

10 ÖVRIGA PROJEKTMÅL Projektets övriga mål har varit: 4a) Generera fler projekt 4b) Forskningsanknytning 4c) Utveckla utbildningsmoment Följande utförda aktiviteter har genomförts för att uppnå dessa mål: Projektgruppen har sökt och fått beviljade medel från Västra Götalandsregionens miljöfond för projektet Andelsjordbruk säkrad avsättning för lokalproducerade livsmedel. Det nya projektet leds av Länsstyrelsen och löper över 3 år, med start 1 januari Projektets syfte är att främja kommersiell och lokal livsmedelsproduktion genom att utveckla andelsjordbruk inom Västra Götalandsregionen. Ett antal examensarabetare har engageras under 2014 inom området affärsmodeller och utbildning. Arbetet inom fokusområde utbildning resulterade i att flera aktörer tillsammans producerade Yrkeshögskoleansökan i september 2014, FoodMaker Urban Matproducent. Ansökan fick dock tyvärr avslag. Under hösten 2014 resulterade samverkan kring utbildningsfrågan i att ett antal aktörer tog fram och genomförde tre folkhögskolekurser i Göteborgsområdet under namnet FoodMaker. Två av kurserna innehållandes permakultur, kompost och mjölksyrning, riktades specifikt mot stadens odlarföreningar och omställningsrörelse. Den tredje och längsta kursen, FoodMaker GBG, genomfördes som heltid under tio veckor. Måluppfyllnad övriga projektmål: Samtliga mål bedöms som klara och uppfyllda. 9

11 Ekonomisk redovisning Nedan redovisas projektets planerade budget enligt ansökan samt resultat för hela projektet. I Tabell 1 ses projektets budget enligt ansökan, och i Projektet har en totalbudget på 3 miljoner kronor och kr har sökts och beviljats från Delegationen för Hållbara Städer. I de tre miljoner kronor som är totalbudget ingår både cash- och in-kind finansiering. I Tabell 2 nedan redovisas det totala utfallet för projektet. Tabell 2 redovisas projektets utfall för hela projektet. Tabell 1: Budget enligt ansökningshandling År 1 År 2 Personal kr kr Seminarier, workshops kr kr Resor kr kr Övrigt kr kr Summa kr kr Projektet har en totalbudget på 3 miljoner kronor och kr har sökts och beviljats från Delegationen för Hållbara Städer. I de tre miljoner kronor som är totalbudget ingår både cash- och in-kind finansiering. I Tabell 2 nedan redovisas det totala utfallet för projektet. Tabell 2: Totalt utfall för projektet TOTALT Varav in-kind Personal kr kr kr kr kr Direkta kostnader kr kr 0 kr kr kr Externa tjänster kr kr kr kr kr Summa kr kr kr kr kr Kommentarer till resultatet: Den interna redovisningen sköts av Chalmers och går tyvärr inte att dela upp i samma poster som i ansökan. Direkta kostnader och Externa tjänster motsvarar därför de i ansökan angivna punkterna Seminarier, workshops, Resor samt Övrigt. I utfallet ingår både cash-och in-kind finansiering. Summan under år 2013 stämmer inte överens med den summa som redovisades i förra lägesrapporten 2013 för projektet. En faktura om kr redovisades för 2013, men inkom inte förrän 2014 och hamnar därför nu i 2014 års utfall. Verifiering av det ekonomiska underlaget från Chalmers/Mistra Urban Futures redovisas i separat bilaga. 10

12 Ändringar och avvikelser Under projektets första år identifierades två större ändringar/avvikelser. Dels har projektet bytt namn från det som angivits i ansökan, dels har projektets identifierade fokusområden inte kunnat möjliggöra att projektet arbetar så mycket med synergieffekter och flerfunktionalitet som beskrivits i ansökan. I samband med denna slutrapportering har även en mindre avvikelse identifierats gällande målet kring utvärdering av arbetsmetodik. De två första avvikelserna rapporterades redan i lägesrapporten för 2013 och har godkänts av Boverket. Den sista avvikelsen rapporteras först nu i slutrapporten. ÄNDRING AV PROJEKTETS NAMN Projektet namnbyte till Grön Produktion odla jobb och mat i staden utfördes i projektets startskede för att det förtydliga projektets syfte och innehåll. Det nya namnet ger en tydligare bild av vad projektet vill uträtta. SYNERGIEFFEKTER OCH FLERFUNKTIONALIETET I projektets mål 2c) Synergieffekter och flerfunktionalitet har följande delmål angivits vid projektets ansökningsskede: Inom fokusprojekten undersöks hur innovativa teknik- och designlösningar för stadsodling kan samspela med urbana tekniska system för att skapa hållbara synergieffekter och flerfunktionalitet. Identifiera nya möjligheter att hantera de hinder och utmaningar som identifierats i olika skeden inom fokusprojekten. Det andra delmålet bedöms ligga enligt plan, medan det första delmålet bedöms vara en avvikelse från plan. Under projektets första fas identifierade projektets deltagande parter att kunskapsbyggande kring stadsodling, samt hur grönt entreprenörskap kan drivas som de viktiga aspekterna att arbeta med för att kunna få den stadsnära matproduktionen att utvecklas. Detta har medfört att teknik- och designlösningarna kopplat till stadsnäring matproduktion inte har kommit i projektets fokus under projektets första år. Parterna har gjort bedömningen att de två utpekade fokusområdena är viktigare för den stadsnära matproduktionen än specifika teknik och designlösningar. 11

13 UTVÄRDERING AV ARBETSMETODIK I projektmål 3b) utvärdering av arbetsmetodik har följande delmål angivits vid projektets ansökningsskede: En utvärdering kommer att göras kopplat till arbetsmetodik och uppnådda resultat. Arbetsmetodiken bygger på att tillsammans med nyckelaktörer ta fram fokusområden att arbeta kring utifrån deras intressen, behov och kunskap. Detta med utgångspunkt från projektets huvudsyfte. Denna process har lett till ett fördjupat samarbete i Göteborg kring frågor som rör matproduktion i och omkring staden. Det arbete som påbörjats inom projektet om andelsjordbruk och utbildning har fortsatt nya konstellationer och processer efter projektets slut. Detta får ses som en framgång för projektets arbetsmetodik. Däremot finns ingen djupgående utvärdering av projektets arbetsmetodik dokumenterad. Projektets resultatrapport är främst riktad mot tjänstepersoner och politiker och är därför skriven i en populärvetenskaplig form. Bedömningen gjordes att en utvärdering av arbetsmetodiken inte gagnade målgruppen. Fokus har istället legat på att försöka sprida projektets resultat så brett som möjligt. 12

14 Uppfyllnad av villkor för stöd Nedan redovisas hur projektet har uppfyllt de villkor som beslutats för det beviljade stödet. Samtliga av projektets villkor anses uppfyllda: Tid: Projektets åtgärder är utförda under åren och projektets slutrapportering och resultatrapport har producerats inom 6 månader från att projektets avslut. Uppföljningsplan: Uppföljningsplan för projektet är tidigare redovisad tillsammans med Lägesrapportering Anmälda ändringar och avvikelser: Avvikelse kring ändring av namn för projektet samt projektets delmål 2c) synergieffekter och flerfunktionalitet anmäldes i Lägesrapport 2013 och finns även med i denna slutrapport. Dessa ändringar och avvikelser är godkända av Boverket. I denna slutrapport finns även en mindre avvikelse kring mål 3b) Utvärdering av arbetsmetodiken rapporterad. Årlig lägesrapport: Lägesrapport 2013 daterad är inskickad till Boverket och godkänd. Lägesrapport för 2014 behövs inte enligt korrespondens med Karin Hermansson, då slutrapport levereras inom 6 månader från att projektet avslutats december Slutrapport: denna slutrapport är levererad inom 6 månader från avslutat projekt. Slutrapporten innehåller följande områden som efterfrågats i beslutet: o ekonomisk redovisning inklusive intyg från revisor o en redovisning av genomförda åtgärder, hur villkoren har följts, hur erfarenheter och kunskaper har spridits, de resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftena med stödet. 13

15 Bilaga: Verifiering av ekonomiskt resultat Se separat dokument. 14

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning NR C 82 MARS 2015 RAPPORT Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning Philip Thörn, Susanna Roth & Johan Strandberg Författare: Philip Thörn, Susanna Roth, Johan Strandberg Medel från:

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

14 projekt mot organiserad brottslighet

14 projekt mot organiserad brottslighet 14 projekt mot organiserad brottslighet En analys av Polisens särskilda satsning Rapport 2008:22 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(13) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Jordbruksverket Projektnamn: Miljömålen till näringen Diarienummer:

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer