Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden"

Transkript

1 Mistra Urban Futures Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Lägesrapport för projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Projekt nummer: Tidigare namn: Teknikutveckling, kunskaps- och kapacitetsbyggnad för stadsnära matproduktion

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Om projektet 3 Projetkets organisation 3 Projektets syfte 3 Projektets upplägg 4 Plan för uppföljning 4 Utfört arbete Uppföljning av innehåll 5 Ekonomisk uppföljning 8 Ändringar och avvikelser 9 Ändring av projektets namn 9 Synergieffekter och flerfunktionalietet 9 1

3 Inledning Detta är den årliga lägesrapport som ska redovisas av projekt som tilldelats stöd från Delegationen för Hållbara Städer. Projektet Grön Produktion odla mat och jobb i staden (Boverkets nummer , tidigare kallat Teknikutveckling, kunskaps- och kapacitetsbyggnad för stadsnära matproduktion) är ett projekt som drivs inom ramen för Mistra Urban Futures, ett centrum för hållbar stadsutveckling. Projektet beviljades stöd 2012 och pågår under två år, Denna lägesrapport är uppdelad i 4 kapitel. I denna inledning redogörs för rapportens upplägg. I det andra kapitelet redovisas en kort sammanfattning av projektets organisation, syfte, upplägg och plan för uppföljning. Det tredje kapitlet redogör för projektets utförda arbete under I det avslutande kapitlet redovisas de ändringar och avvikelser som bedömts uppstått under projektet i förhållande till den ansökan som lämnats in till Delegationen för Hållbara Städer. Till denna lägesrapport bifogas även 2 dokument. Bilaga 1: Uppföljningsplan, samt Bilaga 2: Progress report. 2

4 Om projektet Projektets namnbyte till Grön Produktion odla jobb och mat i staden utfördes i projektets startskede för att det skulle förtydliga projektets syfte och innehåll. Nedan följer en kort sammanfattning av projektets organisation, syfte, upplägg och plan för uppföljning. PROJETKETS ORGANISATION Grön Produktion drivs inom ramen för Mistra Urban Futures. Mistra Urban Futures är ett internationellt centrum som arbetar för att skapa en hållbar stadsutveckling. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Centrumet är verksamt i fem städer runt om i världen: Göteborg, Kapstaden, Kisumu, Manchester och Shanghai. En förutsättning för att framgångsrikt skapa städer som är Rättvisa, Gröna och Täta och som leder mot en hållbar utveckling är att gemensamt producera ny kunskap. Genom en global Arena skapas utbyte med omvärlden och mellan de fem städerna. Grön Produktion drivs på LIP-Göteborg, den lokala Göteborgsplattformen. Projektet Grön Produktion drivs och styrs av en projektgrupp bestående av följande medlemmar: Sara Danielsson, Chalmers Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet Martin Berg, Chalmers Lars Jadelius, Pilotprojektkontoret Under projektets gång har projektgruppen utökats med följande parter som medverkat i olika grad: Lina Wejdmark, Länsstyrelsen Niklas Wennberg, Stadsjord Ellinor Askmar, Studiefrämjandet Dan Melander, Utveckling Nordost, Göteborgs Stad Annette Gustavsson, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad Ulla Lundgren, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad Utöver dessa har ett antal fler aktörer deltagit på projektet Grön Produktions workshoppar, nätverksmöten, seminarier och övriga arrangemang. PROJEKTETS SYFTE Grön Produktion syftar till att skapa förutsättningar för stadsodling med ekonomisk bärighet i och omkring staden. 3

5 PROJEKTETS UPPLÄGG Grön Produktion är ett 2 årigt projekt och pågår under Projektet är indelat i tre faser: FAS 1: Kartläggning. Skapa fokus FAS 2: Fokus och sammanlänkning. Utveckla, skapa kunskap FAS 3: Utvärdering och framåtblickande. Slutföra, Presentera PLAN FÖR UPPFÖLJNING En uppföljningsplan för projektet har upprättats, så att de mål, åtgärder och delåtgärder som finns inom projektet kan följas upp. Uppföljningsplanen är uppdelad efter projektets tre faser och följer innehållet i de handlingar som ingått som underlag när stöd beviljats från Delegationen för Hållbara Städer. Uppföljningsplanen beskriver projektens mål och delmål samt redovisar hur uppföljning och verifiering av målen görs/kommer att göras. Senaste versionen av uppföljningsplanen, redovisas i Bilaga 1. Alla projekt som drivs inom ramen för Mistra Urban Futures ska följa centrets mall för projektadministration och kommunikation. Varje projekt ska rapportera följande 1 : 1. Avtal 2. Projekt plan och budget 3. Tidrapportering 4. Progress reports 5. Fakturering 6. Ekonomisk uppföljning Progress report lämnas in 3 gånger om året till Mistra Urban Futures sekretariat, det vill säga var fjärde månad och är en uppföljning av projektets aktiviteter och mål. Projektets uppföljningsplan och projektets progress reports har i störta möjliga mål synkats för att detta ska redovisa samma aktiviteter och mål. För projektets senaste progress report, se Bilaga 2. 1 Från Mistra Urban Futures manual: Project Administration and Communication guide Projektets projektledare ansvarar för att säkerställa att detta görs. 4

6 Utfört arbete 2013 Projektets mål och delmål redovisas i detalj i uppföljningsplanen, se bilaga 1. Nedan följer en sammanställning av utfört arbete UPPFÖLJNING AV INNEHÅLL Uppföljningen nedan följer samma upplägg som projektets uppföljningsplan: den följer projektets tre faser, samt avslutas med övriga mål för projektet. Fas1: Kartläggning och inventering Fas 1 genomfördes under januari 2013 till september Fas 1 omfattar följande mål: 1a) Kartläggning och inventering Målet med Fas 1 är att utföra en kartläggning och inventering av aktiva projekt och aktörer som finns inom Göteborgsområdet kopplat till odling, samt identifiera var och hur det är möjligt att skapa fler urbana odlingar med ekonomisk bärighet i staden. Följande aktiveter har utförts: En övergripande kartläggning/aktörsanalys där de viktigaste aktörerna inom staden identifierats. Aktörskartan bearbetades under en workshop inom projektet, där flera nyckelaktörer deltog. Övergripande bild, se Figur 1 nedan. Flertalet av de identifierade aktörerna inbjöds till att delta i projektet och tillsammans vara med och forma dess innehåll. Ett antal möten och workshoppar med inbjudna aktörer har hållits där projektets framtida fokusområden identifierades. Figur 1: Indelning av övergripande aktörsanalys. Kartläggningen kommer användas av andra projekt inom Mistra Urban Futures, och en mer detaljerad kartläggning kommer att kunna presenteras vid slutrapportering av Grön Produktion. 5

7 Fas 1 resulterade i att två stycken fokusområde identifierades som viktiga områden att arbeta vidare med för att skapa förutsättningar för stadsodling med ekonomisk bärighet i och omkring staden. Identifierade fokusområden: 1. Nya affärsmodeller och lokala ekonomier som främjar stadsnära odling 2. Utbildning inom Stadsodling Måluppfyllnad fas 1: Fas 1 bedöms som klar och enligt plan. Fas 2: Fokus och sammanlänkning Fas 2 startade i september 2013 och pågår fram till september Fas 2 innefattarar följande mål: 2a) Initiering av fokusprojekt 2b) Kunskapsutveckling 2c) Synergieffekter och flerfunktionalitet Utifrån de två identifierade fokusområdena har ett antal aktiviteter utförts under 2013 och planerares för under Detta för att öka kunskapen och stärka nätverken inom dessa områden. Utbildning Utöförda aktiviteter 2013: Stor workshop med aktörer som kan kopplas till utbildning inom området. Botaniska trädgården, 18 oktober. Strategiskt nätverksmöte, med intresserade aktörer. 20 november 2013 Planerade aktiviteter 2014: Strategiskt nätverksmöte, planerat till 17 januari 2014 Workshop på Lärjeåns Trädgårdar kring lärnoder/utvecklingsnav och utbildning, 31 januari Initiera examensarbete kopplat till utbildning vår Samarbete med Miljöbron. Flera startegiska möten kommer ske under våren Planering pågår. Affärsmodeller Under fokusprojekt affärsmodeller har två perspektiv identifierats som viktiga för projektets parter att belysa. a) Andelsjordbruk: koppling producent - konsument b) Samverkan Näringsliv Odlings/Jordbruksaktörer a) Andelsjordbruk Utöförda aktiviteter 2013: Konsumentträff höst 2013 kring konceptet Andelsjordbruk (CSA). Ekocentrum, 20 november. Planerade aktiviteter 2014: Producentträff vintern 2013/2014 planerad 30 januari, Svenshögen 6

8 Konsument/producentträffar under vår 2014 en inplanerad 5 mars, troligtvis fler. Kartläggning/sammanställning av konceptet andelsjordbruk utförs under vår 2014 Initiera ett eller flera examensarbete kopplat till andelsjordbruk. Samarbete med Miljöbron. Fler arrangemang tillkommer. b) Samverkan Näringsliv Utöförda aktiviteter 2013: Seminarium 1: 2 dec TEMA: Stjärnkrögare med näsa för framtid att bena ut hur affären stadsjordbruk görs begriplig och attraktiv i vidare kretsar än idag Planerade aktiviteter 2014: Seminarium 2: planerat till 25 mars TEMA: Nya drivkrafter/certifieringar hur kan en framtida standard påverka stadsjordbruket och dess affär Måluppfyllnad fas 2: Mål 2a) Initiering av fokusprojekt och 2b) Kunskapsutveckling pågår och bedöms ligga enligt plan. Mål 2c) Synergieffekter och flerfunktionalitet bedöms avvika från plan. Se kommentarer under kommande kapitel ändringar och avvikelser. Fas 3: Utvärdering och framåtblickande Fas 3 är inte påbörjad. Pågår september dec Fas 3 omfattar följande mål 3a) Kommunikation av resultat 3b) Utvärdering av arbetsmetodik Måluppfyllnad fas 3: Ej påbörjad, men bedöms ligga enligt plan. Övriga projektmål: Projektets övriga mål är: 4a) Generera fler projekt 4b) Forskningsanknytning 4c) Utveckla utbildningsmoment Följande utförda aktiviteter pågår som stödjer dessa mål: Ansökan/samtal pågår med VGR (stöd för miljöprojekt) angående utökat projekt kring andelsjordbruk pågår. Samtal pågår med Mistra Urban Futures systerprojekt inom VINNOVAS UDI program för att skapa fler/utöka projekt inom området. Ett antal examensarabetare kommer engageras under 2014 inom området affärsmodeller och utbildning Inom fokusområdet Utbildning arbetas det aktivt med att få till utbildningsmoment inom området. Måluppfyllnad övriga projektmål: Samtliga mål är påbörjande och bedöms ligga enligt plan. 7

9 EKONOMISK UPPFÖLJNING Nedan redovisas projektets planerade budget enligt ansökan samt resultat för I Tabell 1 ses projektets budget enligt ansökan, och i Tabell 2 redovisas projektets utfall för Tabell 1: Budget enligt ansökningshandling År 1 År 2 Personal Seminarier, workshops Resor Övrigt Summa Tabell 2: Resultat Personal Direkta kostnader Externa tjänster Summa Kommentarer till resultatet: Den interna redovisningen sköts av Chalmers och går tyvärr inte att dela upp i samma poster som i ansökan. Direkta kostnader och Externa tjänster motsvarar därför de i ansökan angivna punkterna Seminarier, workshops, Resor samt Övrigt. Projektet bedöms ligga enligt budget. 8

10 Ändringar och avvikelser Under projektets första år har två större ändringar/avvikelser identifierats. Dels har projektet bytt namn från det som angivits i ansökan, dels har projektets identifierade fokusområden inte kunnat möjliggöra att projektet arbetar så mycket med synergieffekter och flerfunktionalitet som beskrivits i ansökan. ÄNDRING AV PROJEKTETS NAMN Projektet namnbyte till Grön Produktion odla jobb och mat i staden utfördes i projektets startskede för att det förtydliga projektets syfte och innehåll. Det nya namnet ger en tydligare bild av vad projektet vill uträtta. SYNERGIEFFEKTER OCH FLERFUNKTIONALIETET I projektets mål 2c) Synergieffekter och flerfunktionalitet har följande delmål angivits vid projektets ansökningsskede: Inom fokusprojekten undersöks hur innovativa teknik- och designlösningar för stadsodling kan samspela med urbana tekniska system för att skapa hållbara synergieffekter och flerfunktionalitet. Identifiera nya möjligheter att hantera de hinder och utmaningar som identifierats i olika skeden inom fokusprojekten. Det andra delmålet bedöms ligga enligt plan, medan det första delmålet bedöms vara en avvikelse från plan. Under projektets första fas identifierade projektets deltagande parter att kunskapsbyggande kring stadsodling, samt hur grönt entreprenörskap kan drivas som de viktiga aspekterna att arbeta med för att kunna få den stadsnära matproduktionen att utvecklas. Detta har medfört att teknik- och designlösningarna kopplat till stadsnäring matproduktion inte har kommit i projektets fokus under projektets första år. Parterna har gjort bedömningen att de två utpekade fokusområdena är viktigare för den stadsnära matproduktionen än specifika teknik och designlösningar. Bedömningen är att projektet inte heller under 2014 kommer att fördjupa kunskapsutvecklingen kring innovativa teknikoch designlösningar, varför avvikelsen kommer bestå under hela projektet. 9

Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden

Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden Mistra Urban Futures 2015-05-12. rev 2015-06-24. Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden Slutrapport för projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Projekt nummer: dnr 1413-1107/2012

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN. Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer

2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN. Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer SAMMANFATTNING Göteborg stad fick under 2010 beslut om 1,95 mkr i stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning NR C 82 MARS 2015 RAPPORT Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning Philip Thörn, Susanna Roth & Johan Strandberg Författare: Philip Thörn, Susanna Roth, Johan Strandberg Medel från:

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande ÅRSRAPPORT 2014 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2015-02-26 Innehållsförteckning 1. Om den övergripande kunskapsprocessen... 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

GoINN slutrapport Etapp 2

GoINN slutrapport Etapp 2 GoINN slutrapport Etapp 2 1(9) GoINN slutrapport Etapp 2 GoINN är ett utvecklings- och lärandeprojekt med syfte att professionalisera och institutionalisera nyttiggörande och samverkan vid Chalmers och

Läs mer

GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR. Version 1. Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid

GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR. Version 1. Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR Version 1 Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid Göteborg, maj 2013 Layout: J-O Yxell, Kommunikation och marknad, Chalmers Tryck: Repro, Serviceavdelningen,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-03 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Demal.Zetterman@malmo.se Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI-2013-415

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

GRs årsredovisning 2012 2013-05-24. Göteborgsregionens kommunalförbund

GRs årsredovisning 2012 2013-05-24. Göteborgsregionens kommunalförbund 2013-05-24 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2012 1 Index Arbetsformer... 13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag... 10 Arbetsmarknadens utveckling... 10 Arbetsmarknadspraktik i Göteborgs

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer