Stadsodling av nyttoväxter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsodling av nyttoväxter"

Transkript

1 Stadsodling av nyttoväxter Stadsodling av nyttoväxter Interreligiös/mångkulturell inriktning Göteborg/VGR Projektbeskrivning 16 juni 2008 Projekt för att utveckla stadsodling av nyttoväxter till klimatsmart kommersiellt entreprenörskap med interreligiös/interkulturell inriktning Klimatfrågan och den allmänna diskussionen om hållbarhet kretsar allt mer kring maten. Vad vi äter och hur maten produceras diskuteras dagligen i massmedia och vi ser att både megakonsumenter i form av offentliga institutioner och enskilda konsumenter efterfrågar ekologiskt och närproducerat. Internationella organ som FAO fokuserar livsmedelssäkerhet utifrån ökad självförsörjningsgrad i staden i såväl den rika delen av världen som i utvecklingsländerna. Bakgrunden Flera samverkande faktorer innebär att timingen för projektuppbyggnad kring interreligiös/interkulturell stadsodling i Göteborg/VGR är god. En utgångspunkt är förstås att - som inledningen antyder - det finns ett stort och växande intresse för mat och stadsbaserad primärproduktion. Såväl privatpersoner som institutioner ser odlingens och ökad självförsörjningsgrad värde för individ och samhälle. Interreligiöst råd bildades Göteborgs Interreligiösa Råd som samlar muslimer. kristna ortodoxer, katoliker, svensk stadskyrka, frikyrka samt judar. Interreligiösa Rådet har efter ingående diskussioner valt odling som ett framträdade verktyg för ekonomisk utveckling, klimatomställning och integration för människor av olika trosinrikning. Förstudie VGR. VGR har under 2007 gjort en förstudie kring stadsnära odling för att efterhöra om odlare, markägare och andra intressenter vill utforska möjligheterna kring stadsnära odling ytterligare. Resultatet av studien visar att intresset och förväntningarna på utvecklad stadsnära odling är betydande. I regionen finns några städer som har startat projekt med ambition att ta vara på bland anat invandrargruppers kompetens inom jordbruk. Bland annat Skövde, Falköping och Trollhättan. Urban Futures. Chalmers har en längre tid förberett projektet Urban Futures som resulterar i en Mistra-ansökan juni Positivt behandlad blir det starten på ett 12-årigt projekt kring hållbar stadsutveckling. Ett rotorblad i stadens Programförklaring interreligiös/mångkulturell stadsodling av nyttoväxter Göteborg/VGR

2 utvecklingspropeller förväntas bli stadsodling på ett mångkulturellt tema. Professor Björn Malbert, Chalmers, är ansvarig för projektansökan till Mistra och länkningen till projektet med utgångspunkt i Göteborgs Interreligiösa råd. Göteborg stad. Stadsbyggnadskontoret arbetar med att utveckla en mer mångsidig värdering av stadens odlingsmark. Vidare har frågan om ekologisk kolononiodling väckts av kommunfullmäktige och resurser har avsatts på Fastighetskontoret för att utveckla koloniodlingen sett till volym och hållbarhet. Grön integration/landsbygdsutveckling. Begreppet grön integration är intressant och sannolikt är konjunkturen på uppgång för tanken att integrera nysvenskar i det svenska samhället via de gröna näringarna. Interreligiös odling i Göteborg/VGR kan ge mycket näring åt den nationella strävan att integrera via gröna näringar. Kontakterna är redan etablerade mellan Göteborg Interreligiösa Råd/Niklas Wennberg och Jordbruksverket, VGR, Länsstyrelsen VGR, Hushållningssällskapet och andra intressenter kring Grön Integration. Syftet med ett odlingsprojekt förankrat i en interreligiös/ mångkulturell gemenskap Klimatomställningen av våra städer innebär bland annat att ökad självförsörjningsgrad av livsmedel och därmed kortare transportavstånd är en betydelsefull faktor. Även om morgondagen syns mörk planterar jag ett äppelträd idag. Muhamed, Luther et al Det beskrivna projektet är inte bara inriktat på stadsutveckling utan även på landsbygdsutveckling. Projektet ett sätt att integrera stad och landsbygd vad gäller idéer, personliga relationer och arbetskraft/entreprenörskap. Sveriges bönder finns i landets städer - inte på landsbygden. Om landsbygden har glädje av fler människor verksamma inom jordbruk och förädling finns skäl att vända sig till staden för att aktivera och rekrytera framtidens aktiva inom jordbruk. Strategin är att aktivera stadsbönderna och visa att odling är möjlig - först i den lila skalan i och nära staden - och i en förlängning som en expanderad, från staden utflyttad, verksamhet. En annan aspekt av klimatomställningen av samhället är en strävan att påverka människors mobilitet. Enkelt uttryckt: En stadsbefolkning som oftare avstår från att resa bort kommer att omsätta mindre koldioxidekvivalenter. Märk att Programförklaring interreligiös/mångkulturell stadsodling av nyttoväxter Göteborg/VGR 2

3 demobiliseringen ska drivas av lust och inte av tvång. Visionen är att människor stannar hemma för att de vill; inte för att de har ont om pengar, saknar pass eller är sjuka. Ett skäl att stanna hemma är att man har en vacker trädgård/odling att gå till. En av slutsatserna från förstudien 2007 finansierad av VGRs miljönämnd är att det inte saknas arealer för att utveckla stadsnära odling. Det som saknas för att utveckla odlingen är legitimitet för frågan, för odlingen i sig. Det finns ett starkt stöd för koloniodling och hobbyodling, men samhället har inte uppmuntrat att individer eller grupper kommersialiserar och utvecklar odlingslotten till ett småskaligt företagande inom den gröna sektorn. Kommunal mark som upplåts för småskalig odling (koloniträdgård, odlingslotter) får normalt sett inte odlas med kommersiellt syfte. Ett viktigt syfte med det beskrivna projektet är att höja intresset och legitimiteten för odlingen i och nära staden. Därmed Underlättas integration mellan grupper och integration av odlingstanken som ekonomisk faktor och hållbarhetsfaktor Underlättas integration mellan stad och land. Idag finns fler jordbrukare i staden än på landet. Ett rimligt antagande är att stadsodlare som finner marknad för sina produkter kan vilja skala upp verksamheten och flytta till större arealer på landsbygden. Staden blir en prototypverkstad och en språngbräda till odling i större i skala. Skapas sysselsättning inom den gröna näringen, vilket är en viktig del i samhällets klimatomställning Stimuleras nyföretagande inom gruppen nysvenskar och andra med intresse för odling. Många nysvenskar saknar en självklar plats på arbetsmarknaden. I och med att marknaden säker nya lokalproducerade ekologiska produkter finns goda möjligheter att förebygga utanförskap genom att utveckla odling och förädling. Övergripande Projektmål Höja legitimitet kring småskalig odling av nyttoväxter Dokumentera kunskapen om odling och förädling som redan finns i det mångkulturella samhället Nominera frågeställningar (i samarbete med Chalmers, Lst, kommun, GU och SLU) som behöver beskrivas vetenskapligt. Dokumentera odlingen ur socialt, kulturellt, produktionsmässigt, integrationsmässigt och miljömässigt perspektiv. Inventera de hinder som finns för en utvecklad stadsodling med inslag av kommersiellt orienterad odling: Tekniska, logistiska, marknadsmässiga, regel- lagbaserade samt ekonomiska. Programförklaring interreligiös/mångkulturell stadsodling av nyttoväxter Göteborg/VGR 3

4 Bidra till bygget av ett starkt nätverk i Göteborg, VGR och nationellt med stadsproducerad mat i fokus. Förbättra möjligheterna att sälja den lilla skalans stadsnära produktion Tydliggöra odlingsarealens många nyttor - odling, integration, avkoppling, hantering av samhällets komposterbara avfall. Kommunikation Seminarier och konferenser augusti 2008 (Under GöteborgsKalaset) Interreligiös skörde- och mathögtid xx oktober. Matupplevelser samt seminarier och studiebesök i Göteborg odlingar. Interfaith Climate Summit november 2008 Studiebesök Projektet omfattar studiebesök på odlingar, förädlingsanläggningar, marknadsplatser och myndigheter. Medverkan i uppbyggnad av nationellt nätverk Niklas Wennbergs medverkan i konferenser på temat stadsbyggnad och grön integration innebär att detta arbete redan startat under våren Nyhetsbrev Minst 4 gånger om året Hemsida Konstruktion av hemsida påbörjas så fort finansiering är klar. Enkel sida klar inför skördehögtiden i oktober. Resultat för Göteborg och Regionen Väsentligt fler arbetstillfällen inom gröna näringar. Odling, förädling och djurhållning i staden och på landsbygden. Betydligt fler kvinnor i grupper som står utanför arbetsmarknaden och möjlighet att visa sin kompetens, kultur och sin yrkesskicklighet Intressanta råvaror och och förädlade produkter med ett tydligt ursprung och koppling till producenter med en historia att berätta. Projektet bidrar till att marknaden för mat präglad av närområdets förhållanden och människor har vuxit. Avgränsning Inriktningen interreligiös/mångkulturell odling innebär inte att traditionella svenska bönder och koloniodlare står utanför projektet. Tvärtom bygger projektets framgång på kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan de olika grupper som odlar egen eller arrenderad mark. Eftersom ett viktigt mål med projektet är att bidra till en intressant landsbygdsutveckling är interaktionen mellan landsbygdens svenska bönder och stadens invandrade bönder essentiell. I startskede sommar och höst 2008 arbetar projektet mest i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att redan 2009 utveckla projektets geografiska spännvidd till att omfatta Sverige. Programförklaring interreligiös/mångkulturell stadsodling av nyttoväxter Göteborg/VGR 4

5 Diskussionspartners Bland annat följande organisationer och individer har på olika sätt bistått med idéer och stöd i uppstartsfasen av detta projekt: Botaniska Trädgården Göteborg - Simon Ervine, Läckö Slott - Gunnebo Slott och Trädgårdar - Marie Sjövall, VGR näringsliv - Margareta Wallin Petersson, Göteborgs Universitet - Martha Göranssson, Länsstyrelsen VGR - Göteborg: Fastighetskontor, Miljöförvaltning, Stadsbyggnadskontor, Park & Naturförvaltning - Annelie Hulthén, Göteborgs Kommunstyrelse - Lena Jarlöw - Björn Malbert, Chalmers - Jordbruksverket - Berit Mattsson, Miljösekretariatet Göteborg - Ulf Moback Göteborgs Stadsbyggnadskontor - Interreligiösa Rådet Göteborg Park & Naturförvaltningen Göteborg - Miljöförvaltningen Göteborg - Fastighetskontoret Göteborg. Styrgrupp/Referensgrupp (önskelista, inget klart) Representanter för trosinriktingar i Interreligiösa rådet. Representanter för mångkulturell odling i Göteborg/VGR, Christina Engfeldt verksamhetsledare FAO Norden, Ulf Moback översiktsplanerare Stadsbyggnadskontoret Göteborg, Martha Göransson Länsstyrelsen VGR, Jeanette Bäfverfeld/Helena Ingvarsson Jordbruksverket, Björn Malbert professor Chalmers, Sutip Austad odlare Spekeröd, Mariette Hilmerson Fastighetskontoret Göteborg, Hushållningssällskapet Väst, Mats Nordström, kökschef, Vasa Allé Göteborg + krögare med annan etnisk bakgrund. Projektkansli Hyla Pond AB Vasagatan Göteborg Kontaktpersoner: Göteborgs Stift, Marika Palmdahl, , Hyla Pond AB, Niklas Wennberg, , Programförklaring interreligiös/mångkulturell stadsodling av nyttoväxter Göteborg/VGR 5

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Torsdagen den 22 maj. Förbund Inspirationskonferensen

Torsdagen den 22 maj. Förbund Inspirationskonferensen IInspiirattiionskonfferensen Mångfalld, Invandrare och Landsbygd Torsdagen den 22 maj ägde inspirationskonferensen Mångfald, Invandrare och Landsbygd rum i Skövde stadshus. Konferensen bjöd på flera aktiviteter,

Läs mer

Foto: Inga-Lisa Adler. Bilderna ovan speglar ett utpräglat stadsland. De är tagna från exakt samma punkt på en gård i Bergsjön år norr och åt söder.

Foto: Inga-Lisa Adler. Bilderna ovan speglar ett utpräglat stadsland. De är tagna från exakt samma punkt på en gård i Bergsjön år norr och åt söder. Rapport från Foto: Inga-Lisa Adler. Bilderna ovan speglar ett utpräglat stadsland. De är tagna från exakt samma punkt på en gård i Bergsjön år norr och åt söder. Utveckling Nordosts rapport 2013 Finns

Läs mer

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bättre integration på landsbygden? Det finns forskning som visar att de flyktingar som flyttar från landsbygd till stad tidigt efter ankomsten till Sverige,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet

Läs mer

Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden

Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden Mistra Urban Futures 2015-05-12. rev 2015-06-24. Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden Slutrapport för projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Projekt nummer: dnr 1413-1107/2012

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Göteborg LOKALEKONOMI 2014 EN DOKUMENTATION

Göteborg LOKALEKONOMI 2014 EN DOKUMENTATION EN DOKUMENTATION LOKALEKONOMI 2014 Göteborg 2014 arrangerades fyra regionala Lokalekonomidagar över hela landet. Det här är en dokumentation från konferensen i Göteborg, Västra Götalands län. På bilden

Läs mer

Göteborgs lokala handlingsplan för. Hållbar mat. Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson. www.goteborg.se

Göteborgs lokala handlingsplan för. Hållbar mat. Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson. www.goteborg.se Göteborgs lokala handlingsplan för Hållbar mat Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson www.goteborg.se Förord Detta är en handlingsplan för hur vi i Göteborgs Stad ska arbeta med

Läs mer

Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020

Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020 Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020 Arbetet med att ta fram strategin pågick under våren 2012. Ett antal möten genomfördes där bransch, forskare, intresseorganisationer och

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Senast uppdaterad: 2008-09-24 Fotografer: Bengt Bengtsson, Marie Carlberg, Fredrik Ekblad, Peggy Eklöf, Elinor Engman, Björn Gran och

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Förstudie Bazar. Avdelningen Integration och arbetsmarknad. 2011-12-17 1.0 Andreas Konstantinides Stadskontoret Avd. Integration och arbetsmarknad

Förstudie Bazar. Avdelningen Integration och arbetsmarknad. 2011-12-17 1.0 Andreas Konstantinides Stadskontoret Avd. Integration och arbetsmarknad Förstudie Bazar Avdelningen Integration och arbetsmarknad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2011-12-17 1.0 Andreas Konstantinides Stadskontoret Avd. Integration och arbetsmarknad

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Att klara finansieringen

Att klara finansieringen Att klara finansieringen Ulla Herlitz Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Du kan

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Senast uppdaterad 2015-05-12/cg. Livsmedelsstrategi för Kalmar län

Senast uppdaterad 2015-05-12/cg. Livsmedelsstrategi för Kalmar län Senast uppdaterad 2015-05-12/cg Växande värde UTKAST Livsmedelsstrategi för Kalmar län Innehåll Förord?... 3 Inledning... 3 Analys... 4 Mål och framgångsfaktorer... 5 Strategier... 7 Åtgärder (regional

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Närproducerad Ekosund Etnisk Mat

Närproducerad Ekosund Etnisk Mat Närproducerad Ekosund Etnisk Mat av Gunnar Petersson Februari 2014 ISBN 978-91-977299-9-4 2 Förord Detta projekt syftar till att undersöka möjligheterna för att etablera en plats för Närproducerad Etnisk

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV DOKUMENTATION TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV LOUISE AHLGREN & MANILLA SHILLINGFORD, BUSINESS & DESIGN MA level, HT 2010/11 KVT666 VERKSTADSTERMINEN, Examinator: Henning Eklund, Kursansvarig: Catarina Östlund

Läs mer

HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET. Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln

HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET. Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln Innehåll HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Handelns

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer