SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr /2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012"

Transkript

1 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr /2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2 Organisation 3 Genomförda åtgärder och uppnådda resultat/effekter 3 Översikt över projektmål och relevanta nationella mål och projektets effekt för måluppfyllelsen 6 Uppföljning samt spridning av erfarenheter och kunskaper 8 Ekonomisk redovisning 9 Revision 10 Kontakt 10 Bilagor 10

2 2 av 10 Inledning Syftet med projektet Hållbara städer i Norden var att inför och under den nordiska konferensen om hållbar utveckling Medskapandets konst, den september 2013 i Umeå, stärka och vidareutveckla det lokala och regionala arbetet för hållbar stadsutveckling i Norden, med ett gemensamt seminarium och utställning på konferensen som bärande del. Ambitionen var också att visa upp den nordiska modellen för den växande skaran intresserade internationella besökare. Projektperioden var 1 september november Villkor för stöd och hur dessa har följts Villkoren för stöd till Hållbara städer i Norden och hur dessa följts beskrivs här: 1. Åtgärderna ska vara avslutade den 1 november 2013: alla åtgärder inom projektet var avslutade den 1 november Senast den 1 november 2012 ska en uppföljningsplan redovisas till Boverket: en uppföljningsplan skickades till Boverket den 25 oktober Senast den 31 mars varje år ska en lägesrapport lämnas till Boverket: enligt mail från Karin Hermansson, Boverket, den 11 februari 2013 bedömde hon att det inte hunnit ske så mycket under 2012 att det skulle vara motiverat att begära in lägesrapporter i mars Därför har ingen lägesrapport lämnats in för projektet. 4. Senast den 1 maj 2014 ska en slutrapport lämnas till Boverket: slutrapporten innehållande samtliga begärda uppgifter skickades till Boverket den 27 februari 2014 Samtliga villkor för stöd har därmed följts. Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? Delegationen för Hållbara städer/boverket har i och med beslutet om att bevilja stöd till projektet Hållbara städer i Norden sagt att projektet är i linje med syftena med stödet. Övriga projektresultat, måluppfyllelse etc. finns beskrivet under rubrikerna nedan.

3 3 av 10 Organisation Projektledaren för Hållbara städer i Norden, Annika Myrén, har varit anställd av Umeå kommuns avdelning för Strategisk utveckling och delat kontor med Barbro Ruda, övergripande ansvarig för konferensen Medskapandets konst samt Be Green, Umeå kommuns kontor för hållbarhetsfrågor, vilka också har varit delaktiga i planering och genomförande av konferensen. Denna organisation har gett tydliga synergieffekter, eftersom Annika Myrén har kunnat delta aktivt i planering av konferensen, bl.a. som lokal temavärd för konferenstemat Hållbar stadsutveckling, vilket har gett ett bättre resultat för projektet Hållbara städer i Norden genom bättre organisering, planering av workshops etc. Genomförda åtgärder och uppnådda resultat/effekter De åtgärder som blev genomförda inom Hållbara städer i Norden samt uppnådda resultat/effekter var: Åtgärd 1: Inbjudan av nordiska goda exempel på hållbar stadsutveckling till Hållbara städer i Norden och konferensen Medskapandets konst Resultat/effekt: De nordiska exemplen bjöds in till projektet Hållbara städer i Norden och därmed även konferensen Medskapandets konst med möjligheten att: att få betald konferensavgift genom projektet att delta i stor gemensam projektutställning under konferensen, särskilt i Powerpoint presentation (se vidare under Uppföljning) delta som föreläsare under konferenstemat Hållbar stadsutveckling eller något annat tema alternativt delta i Speaker s corner i utställningsområdet Projektet hade 24 goda exempel som deltagare: 5 från Danmark, 4 från Finland, 2 från Norge, 1 från Island och 12 från Sverige (se samtliga deltagare i bilaga 1). Deltagarna representerade dels många olika områden inom hållbar stadsutveckling; byggande, transport, medborgarinvolvering, planering, stadsodling, klimatanpassning, regional utveckling, dels olika typer av projekt, framför allt storleksmässigt, t.ex. Nordhavnen, ByogHavn:s jättelika stadsutvecklingsprojekt i Köpenhamn liksom ett litet stadsodlingsprojekt i Falun. Det var ett medvetet val att få en stor spridning bland projektdeltagarna storleks- och områdesmässigt, eftersom det kunde ge något att inspireras av till samtliga deltagare samtidigt som projekt i samma storleksklass eller område som en själv är lättare att konkret ta till sig.

4 4 av 10 Det var även ett medvetet val att försöka hitta många goda exempel inom socialt hållbar stadsutveckling, t.ex. Peltosaariprojektet och Östersund, eftersom det vid många andra konferenser om stadsutveckling är ett stort fokus på miljömässigt hållbar stadsutveckling. Orsaken till att antalet deltagare inte var högre var främst att det var svårt att få med icke-svenska deltagare och det i sin tur berodde på svårigheter att hitta de goda nordiska exemplen och sedan övertyga dem att delta, att projektet inte kunde bekosta projektdeltagarnas kost och logi samt tidsbrist hos potentiella projektdeltagare. Generellt finns det många arrangement och konferenser omkring hållbar stadsutveckling och konkurrensen om deltagare är därför hård. Att då övertyga ett gott exempel från Sverige och övriga Norden att ta flera dagar ur kalendern för att delta i projektet Hållbara städer i Norden och konferensen Medskapandets konst var en tuff match. Åtgärd 2: Medverkan som föreläsare vid något av konferensens teman alternativt i Speaker s corner i utställningsområdet under pauserna Resultat/effekt: Som föreläsare medverkade 11 av Hållbara städer i Nordens 24 projektdeltagare under konferenstemat Hållbar stadsutveckling, 2 under temat Hållbara transporter och 1 under temat Hållbart lärande och kultur. Dessutom medverkade 1 av projektets deltagare som värd för studiebesöket Hållbara Ålidhem under temat Hållbar stadsutveckling. 4 projektdeltagare medverkade i Speaker s corner i konferensens utställningsområde. Det genomfördes som en klassisk Speaker s corner med korta kärnfulla anföranden under konferensens kaffe- och lunchpauser för att ytterligare sprida information om bl.a. hållbar stadsutveckling. Att så många som 14 av projektets deltagare medverkade som föreläsare under konferensen, särskilt 11 st under temat Hållbar stadsutveckling, var en succé, eftersom det var en hård kamp om utrymmet under de olika konferenssessionerna. Därmed kunde en stor del av konferensdeltagarna få mer ta djupare del av de spännande idéer och åtgärder som Hållbara städer i Nordens deltagare kunde berätta om. Åtgärd 3: Gemensam projektutställning för Hållbara städer i Norden Resultat/effekt: Den gemensamma projektutställningen hade en central plats på konferensens utställningsområde och innehöll tre delar: en stor utställningsyta för mingel och diskussion, rollups och infoblad om projektets syfte och innehåll samt framförallt Powerpoint-presentationer med projektinformation. Den stora utställningsytan var inramad av en stor vepa och innehöll mingelbord och stolar, allt för underlätta erfarenhetsutbyte mellan projekt- och/eller konferensdeltagare. Platsen var välbesökt särskilt under kaffepauserna och en av projektdeltagarna, Urban

5 5 av 10 Transition Øresund/Gametools, fick dessutom möjlighet att visa upp brädspelet de utvecklat för dialog inom hållbar stadsutveckling och utställningsbesökarna kunde prova spelet. Rollups och infoblad berättade mer generellt om syfte och innehåll av Hållbara städer i Norden, de medverkande goda exemplen och inom vilka områden de fanns. Powerpointpresentationerna visades på två skärmar, innehöll utförlig information om deltagande projekt och var underlag till intressanta diskussioner bland konferensdeltagarna. För att det skulle vara så lätt som möjligt för projektdeltagarna att medverka i projektutställningen, producerades en Powerpoint-mall där deltagarna kunde fylla i önskad information. 17 av 24 projektdeltagare valde att medverka och dessa 17 bidrag sammanställdes sedan till de rullande Powerpoint-presentationerna som visades i utställningen. Samtliga delar av utställningen samt bilder från utställning, sessioner och konferens finns med som bilagor till slutrapporten (bilagor 2-6). Konklusion åtgärder, resultat och effekter De förväntade resultaten av projektet innan genomförandet var: 1. Att konferensen utgör en relevant mötesplats för hållbar stadsutveckling i Norden och för andra intresserade. 2. Att främja genomförandet av den nordiska hållbarhetsstrategin via projektet, vilket kan mätas via till exempel ökad kännedom om arbetet i olika nordiska länder hos projektets målgrupper på konferensen. 3. Att tydliggöra begreppet hållbar utveckling både i ord och handling och att bidra till att konferensen blir ett hållbart arrangemang, tillsammans med samarbetspartners. Genom de genomförda åtgärder beskrivna ovan och de resultat och effekter de gett har samtliga förväntade resultat uppnåtts på ett tillfredsställande sätt.

6 6 av 10 Översikt över projektmål och relevanta nationella mål och projektets effekt för måluppfyllelsen Här följer en översikt över samtliga projektmål och hur de har uppfyllts. Relevanta nationella mål och projektets ev. effekt för måluppfyllelsen av dessa diskuteras under aktuellt projektmål. Projektmål 1: att genom erfarenhetsutbyte med andra framstående nordiska projekt stimulera projektdeltagarnas eget arbete med att realisera sina respektive specifika miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsmål Uppfyllelse: Majoriteten av projektdeltagarna följde konferenstemat Hållbar stadsutveckling och många deltog också som föreläsare inom temat och andra teman som Hållbara transporter. Dessutom bidrog en majoritet av projektdeltagarna med material till den gemensamma projektutställningen. Därigenom fick projektdeltagarna inspiration av och kunde utbyta erfarenheter med nordiska kollegor, vilket med stor sannolikhet har stimulerat deras eget arbete och hjälpt till att realisera lokala såväl som nationella hållbarhetsmål. Projektmål 2: att fram till och över konferensen i september 2013 skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och resultatspridning av framstående exempel inom hållbar stadsutveckling, t.ex. på klimatområdet Uppfyllelse: Konferensen, speciellt konferenstemat Hållbar stadsutveckling, och den gemensamma projektutställningen utgjorde en utmärkt plattform för utbyte av erfarenheter och goda exempel och inte minst inspiration för projektdeltagarna och övriga konferensdeltagare. Utbytet skedde inom en rad områden, t.ex. byggande, transport, medborgarinvolvering, planering, stadsodling, klimatanpassning och regional utveckling. Det var inte praktiskt möjligt att arbeta med att skapa en plattform innan konferensen, eftersom rekryteringen av deltagarna till projektet var igång ända fram till dagarna före konferensen. Projektmål 3: att lyfta upp nordiskt spjutspetskunnande och spännande teknik för konferensdeltagarna samt att visa upp den nordiska modellen för hållbar stadsutveckling för den växande skaran intresserade nationella och internationella aktörer Uppfyllelse: Genom att många av projektdeltagarna var föreläsare under konferensen och bidrog med material till den gemensamma utställningen kunde projektdeltagarnas spännande projekt delges alla konferensdeltagare, nordiska som internationella.

7 7 av 10 Temat Hållbar stadsutveckling var dessutom ett av de teman som hade relativt många icke-nordiska deltagare, vilket innebar att Hållbara städer i Nordens deltagare fick möjlighet att sprida sina erfarenheter även utanför Norden. Projektmål 4: att tillsammans med samarbetspartners och utifrån erfarenheterna i projektet utreda behovet av ett nordiskt samarbete kring hållbar stadsutveckling och hur det kan vidareutvecklas efter projektets slut Uppfyllelse: En möjlighet för ett fortsatt nordiskt nätverk inom hållbar stadsutveckling var att ordna roterande träffar i nätverket i samband med Nordiska Ministerrådets konferens för hållbar utveckling, och att ansvaret för nätverket skulle flytta med det roterande värdskapet för konferensen. Det är ännu inte fastställt om det kommer att arrangeras någon fler konferens om hållbar utveckling i Nordiska Ministerrådets regi eller vem som i så fall blir värd och därför kan denna möjlighet inte utredas inom ramen för Hållbara städer i Norden. Det har dessutom diskuterats om det verkligen finns ett uttalat behov av ytterligare ett nätverk inom hållbar stadsutveckling eller om de existerande nätverken inom området är tillräckliga, kan utvidgas etc. Vid projekttidens slut har det inte funnits några svar på dessa frågor. Projektmål 5: att tillgängliggöra projektresultaten både på svenska/skandinaviska och på engelska Uppfyllelse: Hela utställningen inkl. dokumentation av deltagarna/deltagande projekt var på engelska för att samtliga konferensdeltagare skulle ha möjlighet att ta del av utställningen. Dessutom var samtliga föreläsningar inom temat Hållbara stadsutveckling tolkade till/från skandinaviska/engelska.

8 8 av 10 Uppföljning samt spridning av erfarenheter och kunskaper Här beskrivs uppföljningen av projektet samt hur erfarenheter och kunskaper från projektet har spridits, men eftersom alla projektmål mer eller mindre handlar om erfarenhetsutbyte och spridning av kunskaper finns beskrivningar på området även under rubrikerna Genomförda åtgärder och uppnådda resultat/effekter och Översikt över projektmål och relevanta nationella mål och projektets effekt för måluppfyllelsen. Konferensdeltagarna fick kännedom om projektet främst genom den stora gemensamma utställningen, där man genom diskussioner på utställningens mingelområde, rollups, infoblad och rullande Powerpoint-presentationer kunde bli inspirerad av projektdeltagarnas idéer och åtgärder. Powerpoint-presentationerna utgör samtidigt dokumentation av projektet och en exempelsamling av framstående nordiska stadsutvecklingsprojekt, som även efter projektets slut kan användas fritt av projekt- och konferensdeltagare och alla övriga intresserade, nordiska som internationella. Dessutom var många av projektdeltagarna föreläsare under främst temat Hållbar stadsutveckling och spred där erfarenheter och kunskaper om Hållbara städer i Norden och de ingående projekten. Samtliga presentationer finns att hämta på konferensens hemsida där vissa föreläsningar också finns filmade. Projektet Hållbara städer i Norden är beskrivet på Umeå kommuns hemsida, och där kan man också hitta exempelsamlingen från konferensutställningen. Under konferensen var intrycket från projektdeltagarna i Hållbara städer i Norden mycket positivt och de framhöll möjligheten till erfarenhetsutbyte med kollegor och inspiration från goda exempel som det mest positiva.

9 9 av 10 Ekonomisk redovisning Budget: Budgeterad finansiering Vad Budgeterat (kr) 10 personer/land x 1 vecka = 40 veckor (egen arbetstid) Delegationen för hållbara städer Totalt Arbetstid: Förberedelse 1,5 dagar, medverkan på konferens 3 dagar samt uppföljning 0,5 dagar för nätverkandet med övriga nordiska länder. Budgeterat för 40 projektdeltagare á kr/vecka. Budgeterade kostnader Vad Budgeterat (kr) Arbetstid 40 veckor (egen arbetstid) Konferensavgifter för deltagarna Utställning (40 x kr/deltagare) Projektkoordinering Dokumentation Totalt Ekonomiskt resultat: Det slutliga antalet projektdeltagare blev 24 st och därmed blev de faktiska kostnaderna för egen arbetstid 24 pers. x 1 vecka x kr = kr och utställningsbudgeten reducerad till 24 pers. x kr = kr. Faktiska kostnader Vad Faktiska kostnader (kr) Arbetstid 40 veckor (egen arbetstid) Konferensavgifter för deltagarna Utställning (24 x kr/deltagare) Projektkoordinering Dokumentation Totalt Konferensavgifter: Beviljade medel för konferensavgifter användes till 24 deltagares konferensavgifter á kr + faktureringsavgift. Utställning: Beviljade medel för utställning användes till produktion av rollup och vepa, hyra av utställningsplats och utställningsmaterial samt transport av utställning.

10 10 av 10 Projektkoordinering: Beviljade medel för projektkoordinering användes till projektkoordinering. Dokumentation: Beviljade medel för dokumentation användes till produktion av Powerpoint-presentation. Revision Revisionsrapport finns i bilaga 7. Kontakt Kontakt angående projektet Hållbara städer i Norden: Annika Myrén Strategisk utveckling/övergripande planering Umeå kommun Tel: , E-post: Umeå kommuns projektbenämning: Hållbara städer i Norden, IKB 10139, projektkod Bilagor 1. Hållbara städer i Norden medverkande goda exempel 2. Hållbara städer i Norden infoblad till utställning, projektinfo och deltagare 3. Hållbara städer i Norden exempelsamling som dokumentation och till utställning 4. Hållbara städer i Norden rollup till utställning 5. Hållbara städer i Norden vepa till utställning 6. Hållbara städer i Norden bilder från konferensen Medskapandets konst, utställning och föreläsare 7. Hållbara städer i Norden revisionsrapport