Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407"

Transkript

1 Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Projekt: Förstudie - Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås, till Sökande: Borås Stad Kontaktperson : Jan-Åke Claesson, Tekniska förvaltningen, tel , Sammanfattning Arbetet med en strategisk långtidsplan för cykelparkering i Borås har framgångsrikt avslutats under april Projektet har utifrån en inventering av nuläget för cykelparkering och en prognos av det framtida behovet utvecklat åtgärdsförslag för att gradvis öka kapaciteten och kvaliteten av cykelparkering i Borås. Åtgärdsförslagen är väl förankrade och har delvis redan börjat implementeras. Projektet har följt arbetsplanen och budgeten i ansökan, men avslutningen har försenats från till Anledningen till förseningen har varit att fältinventeringarna har tagit längre tid än planerat, samt att projektet har i större utsträckning än planerat har integrerats med Borås stads övergripande arbete med parkeringsfrågor. Förseningen har dock inte påverkat utfallet, snarare tvärtom eftersom cykelparkeringsfrågor nu är bättre integrerade i stadens övergripande planering. Projektbeskrivning Projektets syfte har varit att utveckla en långtidsstrategi för cykelparkering i Borås. Det övergripande målet är att det ska bidra till att en högre andel av resorna i Borås görs med cykel. Projektet avslutades under april 2013 och utmynnade i en rapport (bifogas). Arbetet med att implementera strategin har pågått löpande under projektets gång. Flera av de föreslagna åtgärderna håller på att implementeras, delvis med ekonomiskt stöd av Delegationen för Hållbara Städer. Detta gäller främst implementeringen av ett bevakat cykelgarage vid Resecentrum, cykelparkeringar på p-platser samt arbetet med att införa p-tal för cykel. Projektet är uppdelat i ett antal huvuddelar och nedan följer vad som har gjorts i varje steg. Nulägesanalys: - Ett urval av sju representativa områden i Borås som utgör viktiga målpunkter har gjorts, där större arbetsplatser, högskola, handel och industriområden ingår. - Inom dessa områden har grundliga fältinventeringar av nuläget med hjälp av metoden PQ cykel (Parking Quality för cykel) genomförts. Tillgången till cykelparkeringar, deras kvalitet och platsens behov har inventerats och dokumenterats. - Resultaten från fältinventeringarna har sammanställts i tabeller och på kartor.

2 Framtidsbild - behovsanalys: - Utifrån en målsättning av en cykelandel på 20% till 2025 har det framtida behovet av cykelparkering bedömts och jämförts med nuläget. Behovsanalysen bygger bl.a. på erfarenheter och nyckeltal från städer som redan idag har motsvarande andel cykeltrafik. Kvalitetskrav och kriterier: - En enkätundersökning som undersökte cyklisters önskemål har genomförts. - En dialog har initierats och förs kontinuerligt med externa verksamheter som Västtrafik, studentkåren från Högskolan i Borås och samverkande handlare i innerstaden. - Ett omfattande material av goda exempel, från såväl svenska som europeiska städer har använts för att komma fram till kvalitetskrav som bör ställas på parkeringar. Materialet innefattar även cykelparkeringstal från andra städer som använts för att ta fram rekommenderade p-normer för olika nyttjandeformer. Utveckling av cykelparkeringsstrategin: - Utifrån gapet mellan nuläget och framtidsbehovet har en åtgärdsplan föreslagits och effekten av föreslagna åtgärder har kvantifierats. Ändringar och avvikelser Projektet har följt arbetsplanen i ansökan, men det planerade projektavslutningen ( ) har blivit försenat till april Anledningen till förseningen har varit att fältinventeringarna har tagit längre tid än planerat, samt att projektet har i större utsträckning än planerat har integrerats med Borås stads övergripande arbete med parkeringsfrågor. Förseningen har dock inte påverkat utfallet, snarare tvärtom eftersom cykelparkeringsfrågor nu är bättre integrerade i stadens övergripande planering. Vidare har arbetet med att implementera flera av förslagen redan påbörjats. Hur projektet bidragit till hållbar stadsutveckling Projektet kommer att leda till ökat utbud och förbättrad kvalitet av cykelparkering i Borås. Detta förväntas på sikt att leda till positiva effekter i form av ökad andel cykeltrafik som i sin tur kan leda till minskad klimatpåverkan, förbättringar i luftkvalitet, minskat buller och mer effektiv markanvändning. Ökad andel cykling förväntas även bidra till bättre folkhälsa och minskat antal sjukdagar hos kommunens invånare. Projektets resultat ska leda till att större hänsyn tas till utvecklandet av cykeltrafik i allmänhet och cykelparkering i synnerhet inom översikts- och detaljplaneringen. Projektet undersöker och redovisar även vilka möjligheter som finns att förbättra cykelparkering i samband med övrig om- eller nybyggnation, s.k. opportunity planning. Detta effektiviserar kommunens utnyttjande av resurser. Se även projektansökan (bifogad) för en uppskattning av de förväntade effekterna. Arbetet har involverat flera av stadens förvaltningar såsom stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen samt externa aktörer som Västtrafik. Projektrapporten är ett underlag för tjänstemän och politiker i Borås och gör även tillgängligt för andra kommuner och intresserade. En del av projektets förslag har redan under arbetets gång förankrats och anammats och håller på att implementeras, bl.a. cykelgaraget vid Resecentrum och omvandlingen av enstaka gatumarksparkeringar för bil till cykelparkeringar. Arbetet med att införa p-tal för cykelparkering pågår.

3 Resultatet av projektet förväntas få spridning utöver Borås, särskild den föreslagna lösningen för cykelgaraget och samarbetet med kollektivtrafikhuvudmannen i samband med garaget, men även andra lösningar. Resultaten sprids bl.a. genom presentationer på konferenser. En presentation på den största internationella cykelkonferensen Velo-City Global har genomförts 2012 i Vancouver, med ca deltagare. Vidare planerade presentationer är Transportforum 2014.

4 Ekonomisk uppföljning Projektets kostnader under projektperionden till uppgår enligt nedan: Internt arbete: Jan-Åke Claesson, Tekniska förvaltningen projektledare 2010: 40 timmar à 750 kr kr 2012: 70 timmar à 750 kr kr 2013: 50 timmar à 750 kr kr Lars Strömqvist, Tekniska förvaltningen medarbetare, fältinventeringar kr 2010: 20 timmar à 600 kr kr 2012: 250 timmar à 600 kr kr r 2013: 50 timmar à 600 kr kr Totalt internt arbete kr Konsultstöd, Koucky & Partners AB Faktura 12054, Faktura 13015, Totalt konsultstöd Totalt för projektet Projektbudget enligt ansökan Sökt stöd kr kr kr kr kr kr En bekräftelse av ovan angivna uppgifter genom en revisionsrapport av Borås stads internrevision bifogas.

5 Bilagor Slutrapport: Cykelparkering i Borås nuläge och framtidsstrategier Projektansökan Revisionsuttalande

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer Parkering i storstad Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer 2 Titel: Parkering i storstad: Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer