Marknadsföring av Stadsbussarna i Falun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföring av Stadsbussarna i Falun"

Transkript

1 falun.se/ Marknadsföring av Stadsbussarna i Falun - utvärdering enligt SUMO system för utvärdering av mobilitetsprojekt Juni 2005

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Uppdragsbeskrivning... 1 Övergripande mål... 1 Förutsättningar... 2 Yttre faktorer... 2 Personrelaterade faktorer... 3 Målgrupper och aktiviteter... 4 Organisation... 7 Målsättning... 7 Resultat... 9 Aktiviteter mot hushållen... 9 Telefonintervju...10 Ekonomi...15 Sammanfattning och slutsatser...16 Bilagor

3 Bakgrund Denna utvärdering är gjord enligt SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt), Vägverkets publikation 2004:98. SUMO är ett utvärderingsverktyg och har använts som ett stöd vid den utvärdering som planerats och utförts av projektet. Rapporten är strukturerad enligt upplägget i SUMO. Rapporten är sammanställd av Tomas Nordholm, marknadsansvarig, Dalatrafik, Lina Eriksson, informatör, Mathias Westin och Paulina Lund, trafikingenjörer, Ann-Catrin Gustavsson, projektledare för Trygg och Säker kommun, och Anna-Lena Söderlind, projektledare för Trafikparaplyet, Falu Kommun. Vägverket har för projektgruppen finansierat ett stöd för att använda SUMO som metod för projektplanering samt utvärdering i projektet. Trivector Traffic AB har haft detta uppdrag att ge introduktion och stöd i att använda SUMO. Från Trivector har tekn dr Lena Smidfelt Rosqvist deltagit i två möten samt bistått med viss handledning samt genomläsning och kommentarer till utvärderingen. Uppdragsbeskrivning I samband med införandet de nya huvudlinjerna för stadsbusstrafiken i Falu tätort marknadsfördes samtliga stadsbussar. Denna projektrapport beskriver arbetet med marknadsföringen. Projektet är en del i Faluns arbete med att nå ett hållbart transportsystem och att nå det lokala målet med minskade koldioxidutsläpp. Syftet med projektet är att öka kollektivtrafikresandet. Falu kommun är en utpräglad bandstad, särskilt i riktning mot Gävle men även mot Källviken. Stadens geografiska utbredning innebär att förutsättningarna är goda att forma ett linjenät med två huvudlinjer som kompletteras med lokala linjer. Reshastigheten med dagens kollektivtrafik är låg. Kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen bör förbättras genom ökad framkomlighet och reshastighet för kollektivtrafikresenärerna. Ökad reshastighet innebär även att samma antal fordon och förare hinner köra fler turer. Dagens kollektivtrafik system är otydligt och svår att utnyttja för stora grupper med oregelbundet resande. Idag saknas en överskådlig och lättorienterbar bussterminal i Falun. Numreringen av busslinjer och tillämpning av genomgående trafik i centrum varierar vid olika tider och veckodagar. Vissa befolkningstunga områden har för gles trafik under turtäthet. Övergripande mål I Kollektivtrafikplan 2001 för Falu tätort finns ett mål att kollektivtrafikresandet i Falu tätort ska öka med 16% efter genomförandet av hela planen. Marknadsföringen av stadsbussarna i samband med införandet av de nya huvudlinjerna är en del i arbetet för att nå det målet. Kollektivtrafikplanen genomförs i flera olika etapper, sista delen genomförs under Målet ska vara uppnått två till tre år efter att samtliga etapper är genomförda. 1

4 Målet för denna marknadsföringssatsning var att 10 % av hushållen ska ha för avsikt att åka mera buss eller börja åka buss tack vare förändringen av busstrafiken en månad efter trafikstart. Åtgärden har även kopplingar till de nationella miljökvalitetsmålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. Dessa mål finns nedbrutna på regional nivå. En anpassning av målen håller även på att ske på lokal nivå. För Begränsad klimatpåverkan har detta redan skett. Målet för transportsektorn i Falu kommun är att utsläppen av fossilt koldioxid ska minska med 2% till 2010 från nivå år Förutom kopplingar till miljökvalitetsmålen har åtgärden även kopplingar till de transportpolitiska målen: Tillgängligt transportsystem Kollektivtrafikförslaget innebär att transportsystemet utformas så att medborgarna och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses på ett mer tillfredsställande sätt. Bland annat förbättras tillgängligheten till arbetsplatser och rekreationsområden i och omkring Falu tätort. Hög transportkvalitet Kollektivtrafikförslaget innebär kortare restider och tätare trafik. Kollektivtrafikens attraktivitet kommer att stärkas. Säker trafik Kollektivtrafikförslaget innebär att delar av det enskilda resandet med bil flyttas till kollektivt resande. Denna överflyttning leder till en ökad trafiksäkerhet och en minskad ökning av trafikbelastningen. God miljö Trafikförslaget innebär en god miljöanpassning av transportsystemet. Trafikomläggningens mål är en årlig reducering med bl a 80 ton koldioxid. Positiv regional utveckling Kollektivtrafikplanen ger en bättre tillgänglighet till skolor och arbetsplatser. En utveckling av kollektivtrafiken är ett sätt att bidra till en positiv regional utveckling. Ett jämställt transportsystem Rent allmänt utgör kvinnor en stor andel av kollektivtrafikresandet och utökad busstrafiken ger kvinnor en större aktionsradie och ökade möjlighet att nå arbetsmarknader. Förutsättningar Yttre faktorer Linjenätet är uppbyggt enligt principen stjärntrafik, det betyder att linjer som möts i centrum för gemensam avgångstid. Det finns två huvudlinjer och därutöver ett antal kompletterande lokala linjer. Turtätheten är enligt tabellen nedan. 2

5 högtrafik Vardagar Lördagar Söndagar mellantrafik lågtrafik lågtrafik mellantrafik lågtrafik Huvudlinjer Lokala linjer under vissa tider 60 under vissa tider 60 Tabell: Turtäthet, antal minuter mellan turerna under vissa tider 60 De flesta linjerna har en styv tidtabell, det vill säga avgångstiderna för t ex huvudlinjerna sker alltid 00, 15, 30, 45 varje timma under högtrafik. Cirka 75 % av invånarna i Falu tätort har mindre än 600 meter till en hållplats efter en av huvudlinjerna. Stadsbussarna linjer trafikeras med låggolvsbussar. Personrelaterade faktorer Åldersfördelning bland de genom enkäten tillfrågade i Falu tätort var den 31 december 2004 enligt diagrammet nedan procent åldersgrupper Källa: Falu Kommun,

6 Den sista december 2003 var andelen hushåll med bil ungefär 57 % i Falu tätort. Av hushållen med bil hade cirka 17 % mer än två bilar. Personbilar i trafik registrerade på fysiska personer Antal antal vid årets utgång antal bilar per 1000 inv 364 antal bilar per 1000 familjer 679 antal familjer utan bil 8416 antal familjer med bil därav med mer än en bil 1857 Källa: Falu Kommun, 2005 Dessutom fanns det 1869 avställda bilar registrerade på fysiska personer och 1284 bilar i trafik registrerade på personliga företag. Målgrupper och aktiviteter Målgrupperna för projektet kan delas in i två huvudgrupper, primära och sekundära De primära målgrupperna (målgrupp 1 samt 8) är de som förväntas ändra sitt resbeteende och åka mer kollektivt, dvs direkt bidra till målsättningen om ökat kollektivtrafikresande och minskad miljöbelastning i kommunen. De sekundära målgrupperna (målgrupp 2-7 och 9-11) är de som indirekt förväntas bidra till målsättningen genom att i sitt arbete underlätta för ökat kollektivtrafikresande. Uppföljning och målformuleringar har endast skett för aktiviteter riktade mot målgrupp 1, hushållen i Falu tätort. En sammanställning av aktiviteterna och målformuleringar finns under rubriken Målsättning. 1. Hushållen i Falu tätort I Falun finns ca hushåll. Ur dessa hushåll valdes åldersgrupper mellan 15 och 75 år ut. Detta för att harmonisera med SLTFs kollektivtrafikbarometer. Hushållen delades in i 18 områden efter Svensk Direktreklams områdesindelning. Hushållen fick först information i ett tidtabellsutskick i augusti 2004 och därefter områdesspecifik information, text och karta (18 editioner), övergripande information med text och karta och tidtabell i ett senare utskick i december annonser i lokala dagspressen och en annons i lokalt annonsblad infördes och information på Dalatrafiks och Falu Kommuns hemsida fanns inlagd från trafikstart. Dessutom visas bioreklam januari till mars Arbetsgruppen bjöd in till presskonferens innan trafikstart och skickade pressmeddelande i samband med trafikstarten. All marknadskommunikation hade en enhetlig utformning och samma grundbudskap: Stjärnklart, Stadsbussarna i Falun - nu ännu bättre 4

7 2. Anställda Dalabuss i Falun Dalabuss är den entreprenör som kör kollektivtrafiken i Falu tätort. Dalabuss har ca 125 stycken anställda, mestadels bussförare. Information till bussförare gavs vid tisdags och torsdagsmötena vid förarrådet under november månad Vid dessa tillfällen gjordes en genomgång av det interna informationsmaterialet bland annat. En informationstavla fanns i fikarummet från v 47 med information om trafikomläggningen, fysiska åtgärder, nya vagnomlopp med mera. Dessutom gjordes ett reportage om trafikomläggningen i den interna tidningen Trafik i Dalarna under hösten Övriga anställda på Dalabuss (Mora) samt övriga entreprenörer i Dalarna (Connex och Busslink) Utskick av det interna informationsmaterialet 10 exemplar per entreprenör gjordes senhösten Dessa entreprenörer har viss trafik till och från Falun och påverkades därför av bussomläggningen. 4. Kundservice Dalatrafik Genomgång av det interna informationsmaterialet vid ordinarie veckomöten för de sju stycken anställda på kundservice genomfördes under hösten De fick även kontinuerlig information vid personalmöten under hela hösten. Trafikomläggningen var en stående punkt på dagordningen. Dessutom fick de även ta del av samtliga utskick av det informationsmaterial som gick till hushållen. 5. Övriga anställda Dalatrafik Denna målgrupp omfattar cirka 15 anställda. Information via ordinarie möten med genomgång av det interna informationsmaterialet genomfördes under hösten De fick även kontinuerlig information vid personalmöten under hela hösten. Trafikomläggningen var en stående punkt på dagordningen. 6. Styrelsen Dalatrafik/Dalabuss Information och genomgång av det interna materialet vid ordinarie styrelsemöte, totalt 23 stycken ledamöter genomfördes under senhösten Styrelser/nämnder på Falu Kommun och intresseorganisationer Denna målgrupp omfattar ca 100 ordinarie ledamöter i nio styrelser och nämnder. Samtliga styrelser och nämnder fick information vid ordinarie möten under hösten Den interna formationsbroschyren har deltats ut i ca 200 ex till ledamöter, ordinarie och ersättare. Kommunala handikapprådet, Kommunala pensionärsrådet, politiska partier/centerpartiet och Socialdemokraternas lokalavdelning i Korsnäs efterfrågade muntlig genomgång. Under hösten 2004 gavs information om förändringarna i busstrafiken och om marknadsföringen till respektive organisation. 5

8 8. Bussresenärer Denna målgrupp omfattar de som redan innan reste med tätortsbussarna i Falu kommun. Sammanlagt görs cirka resor med tätortstrafiken en vardag. Förutom den information som gavs till hushållen fick bussresenärerna också information via hållplatsreklam på 21 hållplatser utspridda i tätorten. Dalatrafiks kundservice svarade också på frågor. Det fanns också fönsterskyltar i bussar i ca 20 tätortsbussar med två reklamskyltar i varje buss. De fem första dagarna med nya busstrafiken fanns hållplatsvärdar i centrum för att visa bussresenärer till de nya hållplatserna. Personal från Dalatrafik, Falu Kommun och Dalabuss fungerade som hållplatsvärdar och bjöd på glögg och pepparkakor samt delade ut tidtabeller och svarade på frågor. Totalt delade 13 personer på uppgiften och lade ned drygt 300 timmar sammanlagt. Hållplatsvärdarna bemannade centrumhållplatsen i princip alla tider på dygnet när busstrafiken gick de sex första dagarna med den nya trafiken. 9. Anställda på större företag längs med huvudlinjerna Fem företag med sammanlagt ca 1500 anställda längs huvudlinjen besöktes. På samtliga företag fanns ett obemannat informationsbord med tidtabeller, centrumhållplatsinformation, linjekarta, samtliga hushållsbrev och tyck-till-lapp under hösten På ett av företagen efterfrågades muntlig information till personalen om busstrafikomläggningen. Den genomfördes i november/december Anställda på Gatu- och Parkförvaltningen Muntlig information till de ca 25 anställda gavs på arbetsplatsträffar. I samband med det delades också interninformationsbroschyren ut. De fick även information via kommunens interna tidning, Insikt. 11. Övriga anställda på Falu Kommun De anställda på Falu Kommun, ca 4000 st, fick information via artiklar i Insikt, kommunens interna tidning. Samtliga 16 förvaltningar fick ca fem exemplar var av den interna informationsbroschyren. Skolområdeschefer i tätorten besöktes och informerades om förändringarna i busstrafiken och om marknadsföringen. Främbyskolan efterfrågade och fick muntlig information om förändringarna i busstrafiken och om marknadsföringen. 6

9 Organisation Marknadsföringen av de nya huvudlinjerna görs i samarbete mellan Falu Kommun, Dalatrafik och Vägverket. Dalatrafik har huvudansvaret för arbetet. En arbetsgrupp bestående av marknadsansvarig på Dalatrafik, trafikingenjör på kommunens Gatu- och Parkförvaltning samt projektledare för Trafikparaplyet på kommunen har bildats. För att genomföra delar av arbetet har hållplatsvärdar använts. Arbetsgruppen tillsammans med konsult genomför samtliga planerade aktiviteter. Arbetet stäms av mot en styrgrupp bestående av gatuchef på kommunen och planeringschef på Dalatrafik. Se bilaga 1 för ansvarsfördelning av planerade aktiviteter. Målsättning I tabellen ned finns en sammanställning av de aktiviteter som genomfördes mot målgruppen Hushåll i Falu tätort. I sammanställningen framgår vilken analysnivå, enligt SUMO-modellen, som aktiviteten sorterar under, vilken målsättning som satts för respektive aktivitet, vilken indikator som använts samt metodval för uppföljning av respektive aktivitet. För att följa upp målen under analysnivån Nyttiga prestationer kunde vi använda oss av dokumentation. För att följa upp målsättningarna i analysnivåerna Kännedom om mobilitetstjänster, Nöjdhet med mobilitetstjänster och Acceptans av erbjudande genomfördes en telefonintervju att bland invånare i Falu tätort i åldrarna 15 till 75 år. Övriga mål ska vara uppfyllda på längre sikt och följs upp med hjälp av beräkningar och statistik för bussresande efter publiceringen av denna rapport. Ananlysnivå (SUMO) Nyttiga prestationer Aktiviteter och målsättning Indikator Metod 1. Två utskick till hushållen (hösttidtabell i augusti och särskilt utskick den 27/12) 2. Väderskyddsreklam och reklamvitrin på 21 platser v 53 och v 1 3. Bussreklam 75 stycken Annonser 14 stycken Pressutskick 1 i samband med presskonferens den Presskonferenser 1 stycken Artiklar 2 st Falumiljö, 1 st Insikt, 2 st Trafik i Dalarna senast Informationsmaterialet ska läggas ut på Dalatrafiks och Falu Kommuns hemsidor, läggs ut Bioreklam jan-feb Antal utskick till hushållen 2. Antal väderskydd med reklam 3. Antal bussar med reklam 4. Antal annonser 5. Antal pressutskick 6. Antal presskonferenser 7. Antal inslag och artiklar i press Dokumentation 7

10 Kännedom om mobilitetstjänster Nöjdhet med mobilitetstjänster Acceptans av erbjudandet Permanent individuellt resbeteende Systemeffekt 1. 80% av hushållen i Falu tätorten ska ha kännedom om att förändringar skett i busstrafiken en månad efter trafikstart % av hushållen ska ha kännedom om vad förändringarna innebär en månad efter trafikstart. 60% av hushållen ska vara nöjda med de nyttiga prestationerna och hur de presenterades 10% av hushållen har för avsikt att åka mera buss/börja att åka buss tack vare förändringarna i busstrafiken en månad efter trafikstart. Kollektivtrafikresor med Stadsbussarna ska öka med 8 % till juni 2006 med utgångsår Utsläppen av koldioxid ska minska med 80 ton, 2 ton kolväten och 10 kg partiklar när hela kollektivtrafikplanen är genomförd. 1. Andel av tillfrågade hushåll som har kännedom om att förändringar skett i busstrafiken. 2. Andel av tillfrågade hushåll som har kännedom om vad förändringarna i busstrafiken innebär. Andel av de tillfrågade hushållen som har för avsikt att åka mer buss/börja att åka buss tack vare förändringen. Andel av de tillfrågade hushållen som har för avsikt att åka mer buss/börja att åka buss tack vare förändringen. Ökat antal kollektivtrafikresor med Stadsbussarna från 1998 till juni Utsläppen av koldioxid ska minska med 80 ton, 2 ton kolväten och 10 kg partiklar när hela kollektivtrafikplanen är genomförd. Telefonintervju Telefonintervju Telefonintervju Statisktik Beräkning/mätning 8

11 Resultat Undersökningen syftade till att mäta huruvida man uppmärksammat de förändringar som genomförts avseende busstrafiken i Falu tätort efter den 7 januari Vilka informations- och marknadsföringskanaler som gett effekt samt i vilken grad det här har påverkat Falunbornas resvanor. Här redovisas resultaten för målsättningarna mot den primära gruppen, hushållen i Falu tätort. Dessutom sammanfattas hela telefonintervjun i ett separat avsnitt. Aktiviteter mot hushållen Ananlysnivå (SUMO) Nyttiga prestationer Aktiviteter och målsättning 1. Två utskick till hushållen (hösttidtabell i augusti och särskilt utskick den 27/12) 2. Väderskyddsreklam och reklamvitrin på 21 platser v 53 och v 1 3. Bussreklam 75 stycken Annonser 14 stycken Pressutskick 1 i samband med presskonferens den Presskonferenser 1 stycken Artiklar 2 st Falumiljö, 1 st Insikt, 2 st Trafik i Dalarna senast Informationsmaterialet ska läggas ut på Dalatrafiks och Falu Kommuns hemsidor, läggs ut Bioreklam jan-feb -05 Resultat 1. Uppfyllt: 2 utskick; aug 2004: hösttidtabellen 27 dec 2004: informationsbrev st 2. Uppfyllt: 21 reklamplatser utspridda inom tätorten 3. Ej uppfyllt: 20 bussar á 2 planscher 4. Uppfyllt: 17 annonser; Falu Kuriren 14 st, Dala Demokraten 2 st, Övrigt 1 st 5. Uppfyllt: 2 pressutskick, ; Falu Kuriren, Dala Demokraten, SVT GävleDala, TV4 GävleDalarna, Radio Dalarna, Talpilen, Dalabygden, TT, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Trafik Forum; ; Falu Kuriren, Dala Demokraten, SVT GävleDala, TV GävleDalarna, Radio Dalarna 6. Uppfyllt: 1 presskonferens, närvarande; Falu Kuriren, Dala Demokraten, SVT GävleDala, TV4 GävleDalarna, Talpilen, Dalabygden 7. Uppfyllt: dessutom Falu Kuriren: minst 3 artiklar på ca 3 helsidor; Dala Demokraten: minst 2 artiklar på 2 helsidor; SVT GävleDala: 2 inslag á 1m36s; TV4 GävleDalarna: minst två inslag; Radio Dalarna: ett inslag 10/1, 2m 08s och på trafikinformationen; Talpilen: 1 reportage; Dalabygden. 8. Uppfyllt 9. Uppfyllt 9

12 Kännedom om mobilitetstjänster Nöjdhet med mobilitetstjänster Acceptans av erbjudandet Permanent individuellt resbeteende Systemeffekt 1. 80% av hushållen i Falu tätorten ska ha kännedom om att förändringar skett i busstrafiken en månad efter trafikstart % av hushållen ska ha kännedom om vad förändringarna innebär en månad efter trafikstart. 60% av hushållen ska vara nöjda med de nyttiga prestationerna och hur de presenterades 10% av hushållen har för avsikt att åka mera buss/börja att åka buss tack vare förändringarna i busstrafiken en månad efter trafikstart. Kollektivtrafikresor med Stadsbussarna ska öka med 8 % till juni 2006 med utgångsår Utsläppen av koldioxid ska minska med 80 ton, 2 ton kolväten och 10 kg partiklar när hela kollektivtrafikplanen är genomförd. 1. Ej uppfyllt: 78 % 2. Uppfyllt: ökad turtäthet: 60 %; nytt linjenät: 59 %, stjärntrafik: 40 % Uppfyllt: 68 % tycker att informationsmaterialet var mycket bra eller bra Uppfyllt: bussåkare idag: 18 % har åkt mer, ej bussåkare: 24 % kan tänka sig att börja åka Kartläggs under hösten 2006 med hjälp av Dalatrafiks resandestatistik. Jan- april 2005 ökning med 4,3 % jämfört med Kartläggs några år efter det att hela Kollektivtrafikplan 2001 för Falu tätort är genomförd Telefonintervju Bruttourvalet bestod av st personer. Antalet genomförda intervjuer är st (84,3 %). Detta innebär att det totala bortfallet efter sju kontaktförsök är 186 st (15,7 %). Orsaker till bortfallet är: 1 (0,1 %) sjukdom 44 (3,7 %) vägran 131 (11,0 %) ej anträffade 10 (0,8 %) ingen abonnent på numret Den statistiska felmarginalen bör vid denna undersökning beräknas till +/- 3,1 %. Konfidensnivån ligger i denna beräkning på 95 %. Det innebär att det verkliga resultatet med 95 % sannolikhet ligger inom ett intervall på det angivna värdet +/- felmarginalen. Den angivna felmarginalen gäller det totala antalet intervjuer. Bryts resultatet ner i mindre grupper/kategorier ökar felmarginalen. Några exempel: i en undergrupp som består av 50 % eller 516 intervjuer är felmarginalen +- 4,4 %; i en undergrupp som består av 25 % eller 258 intervjuer är felmarginalen +- 6,2 %; i en undergrupp som består av 10 % eller 103 intervjuer är felmarginalen +- 9,8 %. 10

13 Den statistiska felmarginalen blir mindre ju större enigheten är i en fråga. I beräkningarna ovan har antagits att fördelningen är 50/50 (dvs 50 % har valt det aktuella svarsalternativet och 50% har valt något annat), vilket ger den största felmarginalen. Är fördelningen av det totala antalet intervjuer i stället: 90/10 blir felmarginalen: +- 1,8 % 75/25 blir felmarginalen: +- 2,7 % 60/40 blir felmarginalen: +- 3,0 % Vid sidan av den statistiska felmarginalen finns alltid andra felkällor i en urvalsundersökning. Resultatet är inte viktat och det innebär att svaren gäller för svarsgruppen och inte populationen Falu tätort. Åkande med buss innan den 7 januari Vi började undersökningen med att fråga hur ofta de intervjuade åkte buss i Falu tätort innan den 7 januari. Avseende ålder och kön ett antal säkerställda avvikelser från snittet noteras: Ålder: åringar reser i högre grad (26,7 %) dagligen med buss än övriga. Åldersgruppen år kan konstateras vara överrepresenterade bland de som aldrig åker buss (69,7 %) Kön: Avseende kön kan konstateras att kvinnor åker buss i Falu tätort mer regelbundet än män. Männen säger sig i 70,5 % av fallen aldrig göra det. 11

14 Kännedom om förändringarna avseende busstrafiken från och med den 7 januari 78 % känner till att det skett förändringar. De grupper som bäst känner till detta är de i åldern år (84,4 %) samt år (83,6 %). De äldre åringarna har mindre kännedom än snittet i undersökningen (71,6 %) medan de som är yngre än 36 år håller sig kring snittet i undersökningenavseende kännedom. På frågan om vad man anser har förändrats får vi svar som visas i tabelldiagram nedan. 80% 60% 40% 20% 0% Linjenätet Turtätheten Stjärntrafik Instämmer helt 59% 60% 40% Instämmer delvis 28% 21% 21% Instämmer inte alls 5% 10% 25% Vet ej/ej svar 9% 9% 14% Procentuppgifter beräknade på dem som besvarat frågan. Den grupp som främst svarar att de instämmer helt i att förändringar skett inom respektive område är de i åldern år. Avseende nytt linjenät svarar dessa i 80 % av fallen att de instämmer helt, när det gäller den ökade turtätheten 88 % och avseende Stjärntrafik 64 %. När det gäller turtätheten kan vi notera att även åringar i högre grad än snittet i undersökningen instämmer helt i den förändringen. Hur har man uppfattat informationen om förändringarna För att fastställa hur nöjda Falunborna är med informationen kring förändringarna i busstrafiken så har en generell fråga ställts där den intervjuade fått möjlighet att svara på en femgradig skala (mycket dåligt mycket bra). Svaren fördelar sig enligt följande: 12

15 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket dåligt Vet ej /Ej svar Relativa svar 19% 49% 13% 4% 0% 14% Ett bar betyg kan konstateras Falunborna är nöjda! Avseende kön och ålder förekommer inga signifikanta avvikelser avseende dessa omdömen. Information om förändringen I undersökningen ställs sex frågor som tar fasta på hur man har tagit del av information gällande förändringarna. Diagrammet nedan ger en bild av hur dessa informationskanaler uppmärksammats: (procentuppgifter beräknade på de som besvarat frågan) 80% 60% 40% 20% 0% Tidningsannonse Bioreklam Utskick till Bussreklam Hållplatsreklam Hållplatsvärd Kanal 63% 5% 69% 16% 21% 8% Avseende kön finns inga säkerställda avvikelser. Om vi däremot tittar på ålder så kan vi notera följande skillnader i hur man tagit till sig informationen: år: Har i högre grad än snittet tagit till sig Bussreklam (40 %) år: Gruppen är underrepresenterad när det gäller att ta till sig tidningsannonser (29,7 %) och överrepresenterad avseende hållplatsreklam (42,2 %) och hållplatsvärdar (18,8 %) år: Gruppen är överrepresenterad när det gäller hållplatsreklam (32,6 %) år: Inga säkerställda avvikelser mot snittet i undersökningen 13

16 51-64 år: Har i högre grad än andra tagit till sig tidningsannonserna (73,8 %) år: Gruppen är överrepresenterad när det gäller tidningsannonser(70,5 %) och underrepresenterad när det gäller hållplatsreklam. Förändringar efter 7 januari när det gäller att åka buss 24 % har åkt buss flera gånger efter förändringen den 7 januari och 5 % har gjort det en gång. I de yngre åldersgrupperna är talen väsentligt högre. Bland åringarna har 70 % åkt buss flera gånger och bland åringarna 43,2 % åringarna är däremot underrepresenterade då endast 16 % i denna grupp åkt buss flera gånger. Avseende kön kan noteras att kvinnor åkt buss efter den 7 januari i högre grad (28 %) än män (16 %). Av dem som åkt buss efter förändringarna kan vi konstatera att 18 % säger sig åka mer buss än de gjorde tidigare. 8,4 % svarar absolut Ja och 9,4 % svarar Ja på frågan om man åker mer buss nu än tidigare. Kan förändringen leda till att fler åker buss? 24 % av dem som inte har åkt buss efter den 7 januari kan tänka sig att göra det som en konsekvens av de genomförda förändringarna. Diagrammet nedan redovisar hur denna grupp resonerar när det gäller hur ofta man kan tänka sig att åka buss. 40% 30% 20% 10% 0% Dagligen Någon gång per vecka Någon gång per månad Mer sällan Aldrig Vet ej/ej svar Bussåkande 6% 19% 34% 15% 2% 24% Ingen grupp avviker signifikant från snittet i undersökningen. (Procenttalen är beräknade på de 173 som svarat att de kan tänka sig att åka buss istället för något annat färdsätt). 14

17 Ekonomi Marknadsföringsinsatserna har kostat 657 kkr. Kostnaderna har delats mellan Falu Kommun, Vägverket och Dalatrafik. Vägverket har stått för 200 kkr, Falu Kommun för 160 kkr och Dalatrafik 297 kkr. I kostnaderna ovan ingår inte kostnaderna för informations- och planeringsträffar med Dalabuss och tryck av nya tidtabeller (143 kkr). Dessa kostnader skulle Dalatrafik stå för utanför projektet men redovisas för att få en uppfattning av den totala kostnaden som då blir 800 kkr. Kostnad i kkr Tidningsannonser 129 annonskostnad Utskick till hushåll 24 utskickskostnad Hållplatsreklam 32 tryck- och reklamplatskostnad Bussreklam se under rubriken Factrumreklam Hållplatsvärdar 10 profilkläder och glögg och pepparkakor Bioreklam 8 reklamplatskostnad Factumreklam 394 text-, byrå- och layoutarbete för allt informationsmaterial och tryckkostnad för utskick till hushåll och bussreklam Utvärdering 60 telefonintervju Informations- och planeringsträffar med Dalabuss 100 Ny tidtabell 43 tryckkostnad 15

18 Sammanfattning och slutsatser Sammanfattningsvis kan vi konstatera att marknadsföringen varit mycket lyckad och att vi har uppnått målen. Detta har dessutom skett till en rimlig kostnad. Vi har också lyckats nå ut relativt jämt till samtliga intervjuade åldersgrupper genom de olika informationskanalerna. Nästan 70 % är nöjda eller mycket nöjda med informationen som gått ut. Detta trots att huvuddelen av marknadsföringen skett under jul och nyår när annonser och utskick konkurrerar med mycket annat. Informationen har även nått fram till dem som aldrig eller sällan åker buss. Av de intervjuade tillhörde över 40 % ålderskategorin åringar. Det avspeglar inte åldersstrukturen i Falu tätort. Anledningen till att den gruppen är så högt representerade beror antagligen på att de är hemma i större utsträckning och kan svara i telefonen. En anledning till att marknadsföringen fick ett mycket gott genomslag kan vara att informationsmaterialet och annonserna har haft en enhetlig linje och profil och tydligt budskap. De områdesanpassade utskicken till hushållen och de återkommande tidningsannonserna har också haft mycket stor betydelse, vilket intervjusvaren också visar. Satsningen på att ha hållplatsvärdar under startperioden känns rätt, trots att inte så många av de tillfrågade fått information via dem. Hållplatsvärdarna fick ett mycket positivt bemötande bland bussresenärerna och var ett bra sätt att visa att kollektivtrafikkunderna är viktiga. Hållplatsvärdarna har troligtvis också bidragit till färre insändare i tidningar från irriterade resenärer som i annat fall missat bussen på grund av förändrade hållplatslägen i samband med trafikomläggningen. Hållplatsvärdarna kan också vara en bidragande orsak till att förfrågningarna hos Dalatrafiks kundservice inte varit så många. Enligt intervjusvaren var det många som hade kännedom om vad förändringarna innebär: ökad turtäthet, nytt linjenät och stjärntrafik. Siffrorna skiljer sig markant från de mål som sattes upp innan projektet startade. När vi satte målet hade vi tänkt intervjufrågan som en öppen fråga. Att vi sedan valde svarsalternativ kan vara en av orsakerna till att kännedomen om förändringarna var avsevärt mycket högre än i målformuleringen. En annan orsak kan vara att informationen var välformulerad och att kampanjen var lyckad. Tidsmässigt lades lite tid ned på att tänka igenom själva telefonintervjun och formulera enkätfrågorna. I efterhand känns inte frågorna helt optimerade mot de mål vi skulle följa upp. Det hade också varit en fördel att redan innan funderat igenom hur vi skulle använda resultatet från telefonintervjun utöver uppfyllelse av de uppsatta målen. En viktad intervjugrupp hade också varit att föredra för att få en sannare bild av kampanjens effekter. Arbetet lades upp enligt SUMO-modellen. Att arbeta efter den visade sig vara väldigt bra för att få struktur på kampanjen och för att få en relevant uppföljning. För att komma in i arbetet med att använda modellen fick vi stöd från Trivector Traffic, som tagit fram den. Det kändes som en förutsättning för att kunna använda modellen över huvudtaget. Detta mycket beroende på att vi inte var bekanta med begreppen som används i 16

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet DinKoll Hållbara resor till och från jobbet MM-Öresund 2012-02-09 Karin Edenius, UL Bakgrund Uppsala kommun sökte bidrag via KLIMP 2008 Projektidé: Dialog- och informationssatsning för ökat kollektivtrafikresande

Läs mer

Från renodlat annonsblad till Dalarnas största gratistidning SIFO Orvesto Helår 2014. ORVESTO Konsument 2014 Helår Ålder 16-80 år

Från renodlat annonsblad till Dalarnas största gratistidning SIFO Orvesto Helår 2014. ORVESTO Konsument 2014 Helår Ålder 16-80 år Från renodlat annonsblad till Dalarnas största gratistidning SIFO Orvesto Helår 2014 Fakta om Orvesto Postal undersökning som genomförs tre gånger per år bland svenskar 16-80 år. Resultatet i presentationen

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

250 200 150 100 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1 3 5 7 9 11

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla mer. Stimulera de som redan cyklar att cykla mer. Få de som cyklar till jobbet

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf)

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Till Trafikverket.se Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Visa resultat Visa indata Allmänt om projektet Projektnamn Projektnamn Egna kommentarer

Läs mer

Hållbar transportplanering Så mycket bättre och ändå så svårt! Lena Smidfelt Rosqvist Trivector Traffic AB

Hållbar transportplanering Så mycket bättre och ändå så svårt! Lena Smidfelt Rosqvist Trivector Traffic AB Hållbar transportplanering Så mycket bättre och ändå så svårt! 1 Lena Smidfelt Rosqvist Trivector Traffic AB Hållbart eller bara miljöanpassat? Trafik med dagens bilpark Trafik med framtidens bilpark 2

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Kollektivtrafik i Mariehamn våren En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Kollektivtrafik i Mariehamn våren En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn Urval och bortfall 1022 i urvalet Datainsamling från den

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING Stina Johansson, Helena Sjöstrand, Helena Svensson Inst för Teknik och Samhälle, avd för Trafikplanering, LTH Box 118, S-221 00 LUND, Sweden tel

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

SUMO: MM- testresenär buss 2010-2011. Av: Emma Ödling

SUMO: MM- testresenär buss 2010-2011. Av: Emma Ödling SUMO: MM- testresenär buss 2010- Av: Emma Ödling Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet. Det övergripande

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort!

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! 1 PM 2017:58 Jonas Åström Nina Hvitlock Christer Ljungberg 2017-10-03 Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! Foto av Oskar Elfving Söderström Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012

Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012 Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012 Bakgrund Syftet med Undersökningen Kvalitetsmätning ombord, KM är att mäta hur resenärerna upplever kvaliteten och servicen ombord (leveransen) och med denna

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Bilaga pressinformation 2011-02-02 Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Kollektivtrafikbarometern är en nationell undersökning som drivs och utvecklas av branschorganisationen Svensk

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Kollektivtrafikplan Örebro kommun

Kollektivtrafikplan Örebro kommun Datum Änr. Ks xx/xxxx 2012-04-18 Till Örebro läns landsting Kollektivtrafikplan Örebro kommun 2012-2013 Kollektivtrafikplanens omfattning Kollektivtrafikplanen omfattar den regionala kollektivtrafiken

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

PM 2009:16 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:16 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:16 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 utvärdering av försöket i Skåne Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 utvärdering av försöket i Skåne

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Medborgarförslag om att minska koldioxidutsläpp

Medborgarförslag om att minska koldioxidutsläpp Kommunfullmäktige 2007-12-17 331 693 Kommunstyrelsen 2008-05-12 119 316 Arbets- och personalutskottet 2008-04-14 84 210 Dnr 07.813-008 deckf40 Medborgarförslag om att minska koldioxidutsläpp Ärendebeskrivning

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

2007-05-28. Framtidsvägen

2007-05-28. Framtidsvägen Framtidsvägen Att i praktiken tillämpa de första två stegen i fyrstegsprincipen. Ett samarbete mellan regionens största kommuner för ett hållbart vägtransportsystem. Ulf Pilerot, projektledare Hållbart

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Uddevalla. Kollektivtrafik

Uddevalla. Kollektivtrafik 2016-05-17 Uddevalla Kollektivtrafik Från Trafikförsörjningsprogram till kundffrrån trafikförsörjningsprogram till kund Dialog om kollektivtrafikens utveckling Steg 1: Övergripande utvecklingsplan & Affärsutvecklings

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare?

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Anne Engardt Previa AB Gamla Rådstugugatan 37 62 36 Norrköping telefon 11-19 19 2 anne.engardt@previa.se Handledare

Läs mer

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP WEBBDIALOG Webbdialogen genomfördes under oktober och november genom att människor uppmanades att gå in på webbplatsen nextstop2035.se och påverka

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Rapport. Avesta Kommun Utvärdering av avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta SLUTVERSION 2013-11-01

Rapport. Avesta Kommun Utvärdering av avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta SLUTVERSION 2013-11-01 Avesta Kommun Utvärdering av avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta SLUTVERSION 2013-11-01 Utvärdering av avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta Datum 2013-11-01 Utgåva/Status SLUTVERSION Anna-Lena Söderlind

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016

Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 Rapport 2016:4 Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken De senaste rapporterna från ÅSUB 2012:7 Uppföljning av landskapsandelsreformen 2008 2012:8

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Introduktionskursen på 7 poäng som ingår i receptarieutbildningen på 120 poäng vid Umeå

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Klimatresenären 2008

Klimatresenären 2008 Redovisning av resultat för projektet Klimatresenären 2008 Bakgrund Korpen Gotland fick en förfrågan om ett samarbete i och med projektet Klimatresenären och cykelprojektet i augusti 2007. Planerna och

Läs mer

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Malmö 16 augusti 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne Skåne en region med stora möjligheter men också med betydande

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten?

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Anna Matsson Hållbarhetsstrateg, SITE Destination Från Ord till Handling dec 2011 Målet med konferensen var att initiera konkreta lösningar på kort sikt

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Rapportförfattare: Grön Trafik Fotograf: Jonas Kullman Sammanfattning Testresenärskampanjen omgång 4 ingår som en del av den överenskommelse som

Läs mer

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr Slutrapport Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr 31789-1 Företag/organisation Energikontoret i Mälardalen AB Postadress Portgatan 3 Postnummer/Ort 633 42 ESKILSTUNA Projektledare (förnamn,

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

Enkät 2 Testresenärer Marieområdena

Enkät 2 Testresenärer Marieområdena Enkät 2 Testresenärer Marieområdena Bäste Testresenär! Du har nu åkt buss till och från arbetet hela testperioden och vi är intresserade av att höra hur det har gått. Vänligen besvara frågorna senast den

Läs mer

Slutrapport HOCKEYBUSSEN 2012/2013

Slutrapport HOCKEYBUSSEN 2012/2013 Slutrapport HOCKEYBUSSEN 2012/2013 Framtidsvägen, tekniska kontoret Helena Stefansson Nilsson INNEHÅLL 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE OCH MÅL...3 3 DELMÅL...3 3.1 KÖRA SEX FULLBELAGDA BUSSAR...3 3.2 FÅ FLER VÄLJA

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN Göteborg SWECO VBB AB Trafikplanering Peter Blomquist Uppdragsnummer 2391535 SWECO VBB Gullbergs

Läs mer

Resultat av enkät nr 1 Testresenären

Resultat av enkät nr 1 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären April --9 Innehållsförteckning Bakgrund.... Kön och ålder.... Hur ofta åkte du buss den första månaden?.... Hur tar du dig från hemmet till bussen och vidare till jobbet?....

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Yttrande över motion 2009:16 om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik

Yttrande över motion 2009:16 om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik 1(5) 2009-12-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 39 57 Styrelsen Dokumenttyp Yttrande över motion 2009:16 om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik Bakgrund I motion från Lars Dahlberg (s),

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen.

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen. Bilaga 3 - Nuläge RESVANOR Inledning Myndigheten Trafikanalys genomför en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige. Undersökningen görs i syfte att kartlägga människors dagliga resande, för att få en

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer