Allmänheten och klimatförändringen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänheten och klimatförändringen 2007"

Transkript

1 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7

2 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box 9, Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: 8-98, fax: 8-9 E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE- 48 Stockholm Internet: ISBN pdf ISSN Naturvårdsverket 7 Tryck: CM-Gruppen Upplaga: ex. Form: Engström med flera Allmänheten och klimatförändringen 7

3 Frågorna om allmänhetens kunskap om och inställning till klimatförändringen, inklusive acceptans för åtgärder, ställdes till personer den 7 september 7. Motsvarande frågor har ställts varje år sedan. Mot bakgrund av medias och övriga samhällets begreppsanvändning har vi i 7 års undersökning ersatt begreppet växthuseffekten med klimatförändringen. Detta bedöms, enligt undersökningsföretaget ARS Research, inte påverka resultatet i de delar som återges i denna sammanfattande skrift, med eventuellt undantag för frågan om kännedom om klimatförändringen. Frågorna om egen energianvändning, om hur man vill få information och om företagens klimatarbete ställdes till personer den 4 oktober 7, medan frågorna om sparsam körning ställdes den 8 oktober 7. Frågorna ställdes inom ramen för en så kallad omnibus. Datainsamlingen för samtliga frågor skedde med hjälp av telefonintervjuer. Undersökningsföretaget ARS Research AB har på Naturvårdsverkets uppdrag genomfört de olika mätningar som redovisas i denna rapport. Denna sammanfattande skrift samt underlagsrapporterna och tabeller finns att ladda ned på Denna rapport finns också på engelska: ISBN och ISSN This report has been translated into english: ISBN and ISSN Allmänheten och klimatförändringen 7

4 Förord Naturvårdsverket har sedan år undersökt svenska folkets kunskap om och attityd till klimatförändringen. Resultatet av de nya mätningarna år 7 som presenteras i denna rapport kan sammanfattas i följande punkter: Svenskarnas beredskap att reducera sina egna utsläpp av växthusgaser har ökat kraftigt, men samtidigt önskar man mer information om hur utsläppen kan reduceras. Svenskarna är beredda att stödja de företag som tar täten i klimatarbetet, men de anser att företagen är dåliga på att marknadsföra sitt klimatarbete och de efterfrågar en märkning av klimatvänliga produkter och tjänster. Svenskarna anser att det är mycket viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringarna. Den generella slutsatsen av mätningarna är att det under 7 skett en tydlig ökning i allmänhetens engagemang och intresse för klimatfrågan. Ansvarig för uppdraget har varit Jessica Cederberg Wodmar, projektledare klimatkommunikation, Naturvårdsverket. Stockholm i november 7 Naturvårdsverket Allmänheten och klimatförändringen 7

5 Innehåll I korthet, visste du att Kunskap om klimatförändringen 7 Kännedom om klimatförändringen 8 Kommer vi i Sverige att påverkas och i så fall när? 8 Åtgärder i klimatfrågan och i andra samhällsfrågor 9 Vad är möjligt och vilka mål och styrmedel krävs? Kan vi i Sverige göra något? Kan du själv göra något? Acceptans för åtgärder som man själv kan tänka sig En av åtgärderna: Sparsam körning 4 Vad kan man göra för att minska sin energianvändning i hemmet? Hur ofta tänker man på energianvändningen i hemmet? Statliga styrmedel för att begränsa koldioxidutsläpp 7 Hur vill man få information om minskad klimatpåverkan? 8 Företagens klimatarbete 9 Viljan att handla från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen Viljan att betala mer vid köp från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen Vikten av att företag engagerar sig i minskade utsläpp Företagens kostnader för att släppa ut växthusgaser Är företagen bra på att marknadsföra sitt klimatarbete? Miljömärkning vid låga utsläpp av växthusgaser Allmänheten och klimatförändringen 7

6 I korthet, visste du att procent känner spontant till eller har hört talas om klimatförändringen, en ökning från 9 procent år (då frågan avsåg växthuseffekten ). 97 procent tror att Sverige redan har påverkats eller kommer att påverkas av klimatförändringen, en ökning från 9 procent år. procent av de ovanstående tror att vi redan nu har påverkats, en ökning från 48 procent år. 7 procent tycker att det är mycket viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringarna, en ökning från 9 procent år och procent år. 88 procent tror att vi i Sverige kan göra något för att bromsa klimatförändringen, en oförändrad andel jämfört med år och en ökning från 8 procent år. 8 procent tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen, en ökning från 7 procent år och 8 procent år. minst procent kan absolut tänka sig att genomföra åtgärder för att reducera utsläppen inom nio av uppräknade områden. 84 procent kan absolut tänka sig att köpa energisnåla hushållsapparater (jämfört med 79 procent år ) och 7 procent att åka tåg istället för flyg (jämfört med 9 procent år ). 4 procent har gått på kurs i sparsam körning varav 8 procent anger att det minskat deras bränsleförbrukning, medan bara 48 procent av dem som inte gått kurs i sparsam körning tror att en sådan kurs skulle minska deras bränsleförbrukning. 89 procent kan ange minst en åtgärd som de kan göra i hemmet för att minska sin energianvändning, en ökning från 8 procent år. 48 procent tänker ofta på att minska energianvändningen och använda energin effektivare, en ökning från 4 procent år. 7 procent anser att det vore bra med mer information till hushållen om klimatförändringen och att få hushållen att välja varor och tjänster som minskar utsläppen av koldioxid. 7 procent vill få information om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom nyheter i media, medan andra informationskanaler efterfrågas av mellan 7 och 9 procent. 4 procent anser att det vore bra eller ganska bra med extra skatter och avgifter på exempelvis bensin, olja och flyg, en ökning från procent år. 9 procent föredrar absolut eller troligen att köpa varor från företag som de vet arbetar för att begränsa klimatförändringen, en ökning från procent år. 8 procent kan absolut eller troligen tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst om de vet att företaget som producerar den arbetar för att begränsa klimatförändringen, en ökning från 8 procent år. 88 procent tror att det kommer att bli mer viktigt för företagen att engagera sig i minskade utsläpp, en ökning från 8 procent år. 7 procent tycker att kostnaderna för företag att släppa ut växthusgaser ska öka, en minskning från 8 procent år. 78 procent tycker att företagen är dåliga på att berätta vad de gör för att begränsa utsläppen av växthusgaser, en ökning från 7 procent år. 9 procent tycker att det vore bra med en miljömärkning av varor och tjänster med låga utsläpp av växthusgaser, en minskning från 9 procent år. Allmänheten och klimatförändringen 7

7 Kunskap om klimatförändringen Allmänheten och klimatförändringen 7 7

8 Kännedom om klimatförändringen Har du hört talas om klimatförändringen? Andelen som spontant känner till klimatförändringen uppgår till 94 procent år 7, en ökning från 89 procent år (då frågan avsåg växthuseffekten ). Inkluderar man också dem som uppger att de hört talas om klimatförändringen uppgår andelen till procent, en ökning från 9 procent år Känner till spontant Hört talas om Har ej hört talas om Kommer vi i Sverige att påverkas och i så fall när? Tror du att klimatförändringen är något som nu eller i framtiden påverkar oss som bor i Sverige? Andelen som absolut tror att vi i Sverige har påverkats eller kommer att påverkas uppgår till 8 procent år 7, ungefär samma andel som de tre föregående åren och väsentligt fler än. Om man inkluderar dem som svarade ja, kanske uppgår andelen år 7 till 97 procent. De som svarade ja på ovanstående fråga ombads också att svara på när de trodde att vi skulle påverkas. procent svarade redan nu, procent om några år, 9 procent om år och procent om år Ja, absolut Ja, kanske Vet ej Nej, knappast Nej, inte alls Allmänheten och klimatförändringen 7

9 Åtgärder i klimatfrågan och i andra samhällsfrågor Hur viktigt anser du att det är att vi i Sverige sätter in åtgärder på några olika samhällsområden? Hur viktigt är det att vi försöker göra något åt Bristerna i vård och omsorg Brottslighet Klimatförändringar Bristande integration av invandrare till Sverige Ohälsa och långtids/sjukskrivningar Andelen som tycker att det är mycket viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringarna har, som enda område, ökat successivt varje år. Mellan år och ökade andelen från till 9 procent, och under 7 skedde det en kraftig uppgång till 7 procent. År 7 ansåg 84 procent av kvinnorna och 7 procent av männen att det var mycket viktigt med åtgärder för att göra något åt klimatförändringarna Mycket viktigt Ganska viktigt Vet ej Inte särskilt Inte alls viktigt Allmänheten och klimatförändringen 7 9

10 Vad är möjligt och vilka mål och styrmedel krävs? Allmänheten och klimatförändringen 7

11 Kan vi i Sverige göra något? Tror du att vi i Sverige kan göra något för att bromsa klimatförändringen? Andelen som absolut tror att vi i Sverige kan göra något för att bromsa klimatförändringen uppgår till 9 procent år 7, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Sammantaget uppgår andelen som svarar absolut eller ja, kanske till 88 procent. Bland kvinnorna var andelen 9 procent och bland männen 8 procent. Ja, absolut Ja, kanske Nej, knappast Nej, inte alls Vet ej Ja, absolut Nej, knappast Kan du själv göra något? Bedömer du att du själv kan göra något för att bromsa klimatförändringen och förändringar på det svenska klimatet? Andelen som absolut bedömer att personen själv kan göra något för att bromsa klimatförändringen och förändringar på det svenska klimatet uppgår till procent år 7, en ökning från 44 procent föregående år. Sammantaget uppgår andelen som svarar absolut eller ja, kanske till 8 procent. Bland kvinnorna var andelen 87 procent och bland männen 7 procent. Ja, kanske Vet ej Nej, inte alls Har redan gjort allt Allmänheten och klimatförändringen 7

12 Acceptans för åtgärder som man själv kan tänka sig Klimatförändringen uppstår främst genom utsläpp av koldioxid bl.a. från hushållen. Vad av följande skulle du själv kunna tänka dig att göra för att minska utsläpp av koldioxid och bromsa klimatförändringen? Köpa energisnåla hushållsapparater nästa gång jag byter Köra bil mer bränslesnålt, ecodriving Åka tåg istället för flyg om det är möjligt Samåka mer till jobb/ skola eller på fritid Sänka elförbrukningen i hemmet Välja mer miljövänlig produkt även om den är dyrare Välja mer miljövänlig bil nästa gång Åka mer kollektivt Ja, absolut Ja, kanske Vet ej Nej, knappast Nej, inte alls Allmänheten och klimatförändringen 7

13 Tvätta i 4 i stället för Byta till miljövänligare hemuppvärmning Köra långsammare, t ex 9 istället för km/tim Sänka temperaturen inomhus Köra bil mindre Sammantaget har andelen som svarar absolut på de olika frågorna ökat kraftigt under 7 jämfört med tidigare år. Minst procent av de tillfrågade kan absolut tänka sig att genomföra åtgärder inom 9 av de uppräknade områdena. Mest populärt vore att köpa energisnåla hushållsapparater (84 procent) och köra bil mer bränslesnålt, så kallade ecodriving, (79 procent), medan det är minst populärt att åka mer kollektivt (4 procent) och köra bil mindre ( procent). De åtgärder där acceptansen ökat mest under det senaste året är att åka tåg istället för flyg (från 9 till 7 procent) och att köra bil mer bränslesnålt (från 8 till 79 procent). De åtgärder där acceptansen ökat mest under hela sexårsperioden är att sänka temperaturen inomhus (från till 8 procent), att köra bil långsammare (från 4 till procent) och att köra bil mindre (från till procent). De enda områden där acceptansen bara ökat marginellt är att åka mer kollektivt (från 4 till 4 procent) och att samåka mer (från till 4 procent). Kvinnor är generellt sett mer positiva till åtgärder för att minska sina egna utsläpp. Allmänheten och klimatförändringen 7

14 En av åtgärderna: Sparsam körning Bilförare kan minska bränsleförbrukningen, om de utbildar sig i sparsam körning, det vill säga, lär sig hur man kan köra på ett sparsamt sätt. Har du gått kurs i sparsam körning? * 8 procent svarade nej, 4 procent ja och procent svarade att de inte visste. De som svarade jakande på ovanstående fråga fick följdfrågan: Vet ej % Ja 4 % Nej 8 % Har detta lett till att du har minskat din bränsleförbrukning? Åtta av tio (8 procent) svarade ja på frågan, det vill säga att den kurs de har gått i sparsam körning har lett till att de minskat sin bränsleförbrukning. Till dem som svarade nej på den första frågan (att de inte har gått någon kurs i sparsam körning), ställdes följande fråga: Nej 9 % Vet ej % Ja 8 % Tror du att en sådan kurs skulle leda till att du minskar din bränsleförbrukning? Vet ej 7 % 48 procent svarade ja och en nästan lika stor andel, 4 procent, svarade nej på frågan. Nej 4 % Ja 48 % *Frågan ställdes endast till de 7 procent av de tillfrågade som kör bil. (Frågan har inte ställs i tidigare mätningar.) 4 Allmänheten och klimatförändringen 7

15 Vad kan man göra för att minska sin energianvändning i hemmet? Kan du nämna några saker du kan göra i hemmet för att minska din energianvändning? (öppna svar) Nio av tio, 89 procent, kan år 7 ange minst en åtgärd som de kan göra, vilket är en ökning jämfört med föregående år då andelen var 8 procent. I genomsnitt lämnas två svar per person. Flest svar avser belysning, där det skett en markant förändring under året. Samtidigt som andelen som svarar släcka lampor har minskat (från 4 till procent) så har andelen som svarar använda lågenergilampor ökat kraftigt (från till procent) % % % % % % 8% 7% % 4% 4% Släcka lampor % Använda lågenergilampor Sänka värmen Använda mindre varmvatten Byta värmekälla % 9% 8% 7% 7% 7% % % % % Tilläggs isolera Spara el Använda fulla maskiner Minska bilkörningen Källsortera Använda hushållsmaskiner mindre 4% % % % % % Byta fönster Stänga standbyapparater Energisnåla hushållsapparater 4% % % % % % Byta vitvaror Stänga fönster/ vädra mindre Frosta av kyl/frys regelbundet 7 Allmänheten och klimatförändringen 7

16 Hur ofta tänker man på energianvändningen i hemmet? Jag kommer att läsa upp tre attityder som man kan ha till energianvändning i hemmet, till exempel för uppvärmning, belysning eller elektriska apparater. Vilken attityd stämmer bäst in på dig? Nära hälften, 48 procent, svarade att de ofta tänker på att minska energianvändningen och använda energin effektivare. Det är en markant ökning jämfört med år då 4 procent lämnade detta svar. 48 % tänker ofta på att minska energianvändningen % vet ej 8 % tänker sällan på att minska energianvändningen 4 % tänker ibland på att minska energianvändningen Allmänheten och klimatförändringen 7

17 Statliga styrmedel för att begränsa koldioxidutsläpp Hur ska vi kunna bromsa klimatförändringen? Här följer tre förslag. a. Vore det bra eller inte bra med mer information till hushållen om klimatförändringen och att få dem att välja varor och tjänster som minskar utsläppen av koldioxid? Vore det bra, ganska bra eller inte bra? c. Vore det bra eller inte bra om staten lade på extra skatter och avgifter på varor och tjänster som inte är lika miljövänliga t.ex. på bensin, olja och flyg som ger stora koldioxidutsläpp? Vore det bra, ganska bra eller inte bra? b. Vore det bra eller inte bra om staten använde skattemedel för att ge bidrag eller sänkta skatter till köp av varor och tjänster som minskar utsläppen av koldioxid? Vore det bra, ganska bra eller inte bra? Information till hushållen Bidrag/sänkta skatter Extra skatter och avgifter Bra Ganska bra Vet ej Inte bra Andelen som anser att det vore bra med mer information till hushållen om klimatförändringen och att få dem att välja varor och tjänster som minskar utsläppen av koldioxid, uppgår år 7 till 7 procent, medan andelen som anser det är bra med bidrag/sänkta skatter uppgår till 4 procent och andelen som vill ha extra skatter och avgifter uppgår till procent. Det har varit relativt stabila svar avseende de tre områdena under hela mätperioden, men man kan notera att andelen som anser att det vore bra eller ganska bra med extra skatter och avgifter ökade från procent år till 4 procent år 7. Allmänheten och klimatförändringen 7 7

18 Hur vill man få information om minskad klimatpåverkan? Ökad kunskap kan bidra till att allmänheten minskar sin klimatpåverkan, exempelvis genom att minska sin energianvändning. Hur vill du få information från myndigheter om hur du kan minska din påverkan på klimatet? Hela 7 procent vill få information om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom nyheter i media. Det är en markant ökning från 4 procent år. Övriga informationskanaler efterfrågas av mellan 7 och 9 procent % 4 % 4 9 % 8 % 8 % 9 % 8 % 7 % % % Nyheter i media Annonser från myndigheter hem i brevlåda Annonser, reklam i media Annonser på offentliga platser Myndigheternas webb-platser % Vill inte ha information % % % Vet ej 7 8 Allmänheten och klimatförändringen 7

19 Företagens klimatarbete Allmänheten och klimatförändringen 7 9

20 Viljan att handla från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen När du köper varor eller tjänster, föredrar du då att köpa dem från ett företag som du vet arbetar för att begränsa klimatförändringen? Sammantaget anger 9 procent av de tillfrågade att de absolut eller troligen föredrar att köpa varor från företag som de vet arbetar för att begränsa klimatförändringen, medan procent anger att de inte föredrar detta. Det är fler kvinnor som svarar absolut ( procent) än män (9 procent) Ja, absolut Nej, troligen inte Ja, troligen Nej, absolut inte Vet ej Viljan att betala mer vid köp från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen Skulle du kunna tänka dig att betala något mer, säg cirka procent mer, för en vara eller en tjänst, om du vet att företaget som producerar den, arbetar för att begränsa klimatförändringen? Sammantaget anger 8 procent att de absolut (44 procent) eller troligen (8 procent) kan tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst om de vet att företaget som producerar den arbetar för att begränsa klimatförändringen. Den mest markanta skillnaden är att andelen som absolut kan tänka sig att betala mer har ökat till 44 procent år 7, jämfört med procent både och. Kvinnor och män är i stort sett lika benägna att betala extra för en vara eller tjänst. Mest benägna är kvinnor i åldersgruppen 4 år (4 procent svarar absolut ) Ja, absolut Nej, troligen inte Ja, troligen Nej, absolut inte Vet ej Allmänheten och klimatförändringen 7

21 Mer viktigt Mindre viktigt Lika viktigt Vet ej Vikten av att företag engagerar sig i minskade utsläpp Tror du att det, under de närmaste åren, kommer att bli mer viktigt, mindre viktigt eller lika viktigt som idag, för företag att engagera sig i att minska utsläppen av växthusgaser? Andelen som tror att det kommer att bli mer viktigt för företag att engagera sig i att minska utsläppen av växthusgaser uppgår till 88 procent, medan 8 procent svarar lika viktigt och bara procent mindre viktigt. Svaren har varit relativt stabila under de tre senaste åren Företagens kostnader för att släppa ut växthusgaser Tycker du att kostnaderna för företagen att släppa ut växthusgaser ska ökas, minskas eller vara oförändrade, jämfört med idag? 4 7 Ökas Minskas Andelen som tycker att kostnaderna för företag att släppa ut växthusgaser ska ökas uppgick till 7 procent, medan procent tycker att kostnaderna ska vara oförändrade och 8 procent att de ska minskas. Svaren har varit relativt stabila under de tre senaste åren. Vara oförändrade Vet ej Allmänheten och klimatförändringen 7

22 Är företagen bra på att marknadsföra sitt klimatarbete? Tycker du att företagen i sin marknadsföring av sina varor och tjänster är bra eller dåliga på att berätta vad de gör för att begränsa utsläppen av växthusgaser? Färre än var femte person anser att företagen är mycket bra ( procent) eller ganska bra ( procent) på att berätta vad de gör för att begränsa utsläppen av växthusgaser, medan fler än tre av fyra anser att företagen är mycket dåliga ( procent) eller ganska dåliga (48 procent) på detta. 8 4 Mycket bra, % Ganska bra, % Vet ej, % Ganska dåliga, 48 % Mycket dåliga, % Mycket bra, % Ganska bra, 8 % Vet ej, 7 % Ganska dåliga, 4 % Mycket dåliga, % 7 Miljömärkning vid låga utsläpp av växthusgaser Vore det bra eller inte bra om det fanns en miljömärkning så att du kan se vilka varor och tjänster som är producerade med lågt utsläpp av växthusgaser? % % Hela 9 procent tycker att det vore bra med en miljömärkning av varor och tjänster med låga utsläpp av växthusgaser. 8 procent svarar mycket bra och 4 procent ganska bra. Tre av fyra kvinnor, 7 procent, anser att det vore mycket bra, medan motsvarande andel för männen är procent. 4 8 % 4 % 7 % Mycket bra Ganska bra % Vet ej % % Inte särkilt bra % % Inte alls bra 7 Allmänheten och klimatförändringen 7

23

24 Allmänheten och klimatförändringen 7 RAPPORT 7 NATURVÅRDSVERKET ISBN ISSN Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar Svenskarnas beredskap att reducera sina egna utsläpp av växthusgaser har ökat kraftigt, men samtidigt önskar man mer information om hur utsläppen kan reduceras. Svenskarna är beredda att stödja de företag som tar täten i klimatarbetet, men de anser att företagen är dåliga på att marknadsföra sitt klimatarbete och de efterfrågar en märkning av klimatvänliga produkter och tjänster. Svenskarna anser att det är mycket viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringarna. Den generella slutsatsen av mätningarna är att det under 7 skett en tydlig ökning i allmänhetens engagemang och intresse för klimatfrågan. Naturvårdsverket SE- 48 Stockholm. Besöksadress: Valhallavägen 9. Tel: , fax: , e-post: Internet: Beställningar Ordertel: , orderfax: , e-post: Postadress: CM-Gruppen, Box 9, Bromma. Internet:

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET. Uppföljning av Klimatkampanjen

NATURVÅRDSVERKET. Uppföljning av Klimatkampanjen NATURVÅRDSVERKET Allmänhetens kunskaper och attityder till växthuseffekten Uppföljning av Klimatkampanjen September 00 ARS P09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1. Syfte... 3 1.3

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2015. Rapport. 2015-05-22 Upprättad av: Karin Carlsson, Rickard Hammarberg och Kia Hultin

Allmänheten och klimatförändringen 2015. Rapport. 2015-05-22 Upprättad av: Karin Carlsson, Rickard Hammarberg och Kia Hultin Allmänheten och klimatförändringen 205 Rapport 205-05-22 Upprättad av: Karin Carlsson, Rickard Hammarberg och Kia Hultin KUND Naturvårdsverket KONSULT WSP Sverige AB 2 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen

Läs mer

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Rapport 5333 november 2003 Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Naturvårdsverket BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

P1009 NATURVÅRDSVERKET. Allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen (tidigare växthuseffekten) Rapport 1 P1009

P1009 NATURVÅRDSVERKET. Allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen (tidigare växthuseffekten) Rapport 1 P1009 NATURVÅRDSVERKET Allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen (tidigare växthuseffekten) Rapport 1 P1009 Oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte...

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo!

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo! Ett smartare sätt att bo! Lättare att både städa och möblera Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig värme från fjärrvärme Mindre el mindre koldioxid En knapp stänger allt Påverka klimatet från soffan

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Undersökning - Klimatcertifiering av livsmedel Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill Juni 2010

Undersökning - Klimatcertifiering av livsmedel Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill Juni 2010 Undersökning - Klimatcertifiering av livsmedel Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill Juni 2010 1 Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill - SE2010-0277

Läs mer

Beteendeförändringar och uppfattningar mellan 2005 och 2008

Beteendeförändringar och uppfattningar mellan 2005 och 2008 Beteendeförändringar och uppfattningar mellan och Fråga 65.5: Hur troligt är det, anser du, att vi i Sverige kommer att märka av nedanstående förändringar Att havsytan stiger Total Mycket troligt 31% 34%

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

SE Omnibuss Express. Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012

SE Omnibuss Express. Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012 SE2012-259 Omnibuss Express Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012 Stockholm, maj 2012 1 Projektet Klimatcertifiering för mat 2012 YouGov Innehållsförteckning 1. Information

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Miljöbarometern 2007. Undersökning av Länsförsäkringar 2007

Miljöbarometern 2007. Undersökning av Länsförsäkringar 2007 Miljöbarometern 07 Undersökning av Länsförsäkringar 07 Sammanfattning Fler svenskar än tidigare uppger att det är viktigt att ta miljöhänsyn när de köper varor eller tjänster. Det gäller främst vid köp

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Småbarnsföräldrarna och klimatet. En jämförande undersökning från Libero

Småbarnsföräldrarna och klimatet. En jämförande undersökning från Libero Småbarnsföräldrarna och klimatet En jämförande undersökning från Libero Om undersökningen Undersökningen har genomförts med undersökningsföretaget Imperas verktyg Experia via en pop-up på Liberos nordiska

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

En bit på vägen. Resultatet av klimatinvesteringsprogrammet i Luleå 2006-2010

En bit på vägen. Resultatet av klimatinvesteringsprogrammet i Luleå 2006-2010 En bit på vägen Resultatet av klimatinvesteringsprogrammet i Luleå 2006-2010 1 2 Fyraårigt klimatprogram avslutat i Luleå Under fyra år har ett klimatprogram genomförts i samverkan mellan Luleå kommun,

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland Myrskyddsplan för Sverige Delrapport objekt i Norrland RAPPORT 5669 APRIL 2007 Myrskyddsplan för Sverige Delrapport Objekt i Norrland NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET Rapport Myrskyddsplan för Sverige

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 6 Beräkningar... 6 Produktion... 7 Marknadsföring...

Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet Tillsammans gör vi skillnad Miljömål i korthet Kungsbacka kommun Vi kan inte vänta längre Vi påverkar alla miljön med vårt sätt att leva. Därför kan vi inte längre vänta på att klimatförändringarna försvinner

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 0-- Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk. Undersökningen

Läs mer

VÄLJ MAX TVÅ ALTERNATIV (ROTERAS)

VÄLJ MAX TVÅ ALTERNATIV (ROTERAS) Webb-bussfrågor, 30-4 juni 2012 21 Vägt antal (1023) (251) (59) (47) (55) (256) (61) (47) (48) (43) (411) (364) Fråga1. Vilka av de nedanstående globala problem anser du är mest oroande? VÄLJ MAX TVÅ ALTERNATIV

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden MarkCheck Maj 2013 Detta är ett urval av bilder som gjorts av Vattenfall 2015 där bilder som inte har direkt koppling till Stor- Rotliden valts bort liksom bilder med

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Hushåll och energieffektiva. En undersökning om kunskap, attityder och användning

Hushåll och energieffektiva. En undersökning om kunskap, attityder och användning Hushåll och energieffektiva lampor En undersökning om kunskap, attityder och användning Förord Energimyndigheten arbetar inom olika samhällssektorer för att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Åtgärdsplan för hållbar energi 2015-2020. Arvika kommun

Åtgärdsplan för hållbar energi 2015-2020. Arvika kommun 2015-09-08 Åtgärdsplan för hållbar energi 2015-2020 Arvika kommun Arvika är klimatneutralt 2030 Inledning Utsläpp av koldioxid, metan och vissa andra gaser gör att vårt klimat förändras och att vår miljö

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

SIFO-UNDERSÖKNING OM BOSTADSSEKTORNS ENERGIUTMANING

SIFO-UNDERSÖKNING OM BOSTADSSEKTORNS ENERGIUTMANING P:\Energirapport Sifo NY VERSION.docx 2015-01-13 SIFO-UNDERSÖKNING OM BOSTADSSEKTORNS ENERGIUTMANING HSB RIKSFÖRBUND Fleminggatan 41, 10420 Stockholm, Vxl: 010-442 10 00, www.hsb.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KLIMATFÖRÄNDRINGEN. Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning

KLIMATFÖRÄNDRINGEN. Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR OPINIONSUNDERSÖKNINGAR Bryssel, den 30 juni 2008 KLIMATFÖRÄNDRINGEN Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning I. Terminologisk

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Bli klimatsmart. - stoppa slöseriet. Hur du kan hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats.

Bli klimatsmart. - stoppa slöseriet. Hur du kan hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats. Bli klimatsmart - stoppa slöseriet Går lampan sönder om man släcker den för ofta? Är det bra med rörliga skärmsläckare? Hur tvättar jag mer energisnålt? Vad kan jag göra åt temperaturen på rummet? Hur

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN KLIMAT Vädret är nu och inom dom närmsta dagarna. Klimat är det genomsnittliga vädret under många

Läs mer

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Energieffektivisering av Gällivare 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 4 Bakgrund... 5 Målbeskrivning...

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. Du är ingen miljöbov för att du

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Sammanfattning Heminredningsintresset är fortfarande på topp, för de allra flesta har

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

10 punkter för grönare bilkörning

10 punkter för grönare bilkörning Kampanjen Gör Bilen Grönare syftar till att reducera bilarnas negativa effekt på miljön och hjälpa förarna att tänka och köra grönt. 10 punkter för grönare bilkörning Köp grönt en bil med låga koldioxidutsläpp

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen De senaste veckornas händelseutveckling kring flyktingsituationen i Europa har varit intensiv och på många

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning September 2008 Klimatcirkel Resor Konsumtion Boende Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se Förord Klimatcirkel Växthuseffekten

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

Handledare: Gert Alf

Handledare: Gert Alf Av: Evelina Skyborn 9a Handledare: Gert Alf Innehållsförteckning Inledning s. Bakgrund.s. Syfte/Frågeställning s. Metod s. Resultat...s.-7 Slutsats s.8 Felkällor s.8 Avslutning s.8 Källförteckning s.9

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp 1 Om undersökningen Ämne: Energieffektivisering och förhållande till koldioxidutsläppen Beställare: E.ON Sverige

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Hållbar utveckling i ditt dagliga arbete

Hållbar utveckling i ditt dagliga arbete Hållbar utveckling i ditt dagliga arbete Institutionen för Hälsa, vård och samhälle 2007-08-22 Elisabeth Gierow, miljöchef Lunds universitet Maria Larsson, miljösamordnare Lunds universitet Vad är en hållbar

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (17) Delredovisning. Opinioner 2011 MSB-51.1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (17) Delredovisning. Opinioner 2011 MSB-51.1 MSB-. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap () Delredovisning Opinioner samhällsskydd och beredskap () Inledning Opinioner är en undersökning med lång historik. Frågeställningarna har rört allmänhetens

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

i Norr Energismart Energitips från norrlandstingen

i Norr Energismart Energitips från norrlandstingen i Norr Energismart Energitips från norrlandstingen Version 2009-01-08 Klimathotet Mänskligheten står inför sin största utmaning; att begränsa den globala uppvärmningen. Enligt FNs klimatpanel och Svenska

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

Lilla energisparboken

Lilla energisparboken Lilla energisparboken Det är lätt att spara el, bara man vet hur Det finns många sätt att minska sin energianvändning. Enkla åtgärder som ger stora besparingar både för miljön och hushållskassan. Med den

Läs mer