Samlade laster. nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlade laster. nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter"

Transkript

1 Samlade laster nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter

2

3 Samlade laster nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter

4 Upplysningar om innehållet: Cecilia Mårtensson, Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: Foto: Jens Sjunnesson (omslag), Mads Armgaard, Thomas Henrikson, Maskot, Cecilia Mårtensson, Jan Söderström Produktion: Kombinera AB Tryck: LTAB september 2013

5 Förord Godstransporter är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Mat, kläder och andra varor kommer till städer och tätorter med olika typer av fordon, oftast lastbil. Godset är en förutsättning för att samhället ska fungera. Samtidigt medför godstransporter negativa konsekvenser som utsläpp, buller, minskad framkomlighet och trafiksäkerhetsrisker. Trenden idag är att antalet transporter ökar i snabbare takt än godsomsättningen. Därmed är det viktigt att aktivt jobba för en effektivisering av godstransporter. Dels för att minska den negativa påverkan på livsmiljön men också för att underlätta näringslivets varuförsörjning. Detta är viktigt för att öka attraktiviteten i en kommun. Den här skriften ger exempel på samlastning och samordnad varudistribution i Sverige och Europa. Utifrån dessa exempel lyfts det sedan fram ett antal nyckelfaktorer för ett framgångsrikt arbete med samlastning. Skriften vänder sig framförallt till tjänstemän och politiker i kommuner och regioner. Men även till konsulter inom området. Projektet är finansierat av FoU-gruppen för transportsystemet som administreras av SKL. Författare har varit Christian Udin, Michael Stjärnekull och Ulf Troeng på SWECO. Cecilia Mårtensson har varit ansvarig projektledare på SKL. Stockholm i september 2013 Gunilla Glasare Avdelningschef Jan Söderström Tf sektionschef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

6 Innehåll 6 Sammanfattning 11 Kapitel 1. Inledning 11 Bakgrund 12 Syfte 12 Definition 13 Metod och struktur 15 Kapitel 2. Samordning av godstransporter i offentlig regi 18 Stockholms stad 18 Malmö stad 14 Nacka kommun 19 Södertörnskommunerna 19 Eskilstuna kommun 20 Halmstads kommun 20 Uppsala kommun 21 Växjö kommun 22 Örebro kommun 22 Värnamo kommun 23 Borlänge, Gagnefs, Säters och Smedjebackens kommuner 23 Katrineholms kommun 24 Lidköpings kommun 24 Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommuner 24 Falköpings, Trollhättans och Vänersborgs kommuner 27 Nyckelfaktorer bakom lyckad samordning av godstransporter i offentlig sektor 31 Kapitel 3. Samordnade godstransporter i privat sektor 32 Binnenstadservice, Nederländerna 34 Bristol local freight network, Bristol, England 36 Samordnad bygglogistik i Hammarby sjöstad, Stockholm 40 Ecologistics, Parma, Italien 42 Samordnad varudistribution till Gamla stan, Stockholm 44 Samordnad livsmedelsdistribution i norra Norrland 46 Svenska Mässan Göteborg 49 Kapitel 4. Erfarenheter från studier 49 Strategisk hantering av varudistribution i tätort 50 Erfarenheter från samordnad distribution i Storbritannien

7 59 Kapitel 5. Erfarenheter från godsnätverk 59 Godsnätverk Göteborg 61 Godsnätverk Malmö 62 KNEG 65 Kapitel 6. Analys 65 Olika problem i olika typer av kommuner 67 Hur kan en kommun arbeta för att få den privata sektorn att samordna godstransporterna? 69 Samhällsnyttiga mål kontra företagsekonomiska mål 73 Kapitel 7. Nyckelfaktorer och rollfördelning i samordnade godstransporter 74 Organisation: Ett gott samarbete mellan samtliga berörda aktörer i transportkedjan 76 Ekonomi: Kritisk massa, fungerande affärsmodell nödvändig 77 Juridik: Kommuner kan främja samordnade godstransporter genom regleringar 78 Anpassning till lokala förutsättningar 79 Referenser

8 Sammanfattning I Sverige har man i runt 20 år arbetat med samordning av godstransporter för att effektivisera transporter, med mål att uppnå positiva effekter som minskade kostnader, ökad framkomlighet och minskad miljöpåverkan. Det finns en stor potential att effektivisera godstransporter genom att samlasta i distributionskedjans sista led, den sista milen till mottagaren. I denna studie presenteras olika exempel på samlastning och samordnad distribution i Sverige och Europa i olika kontexter. Utifrån dessa exempel visas vilken nytta som kan skapas och vilken roll en offentlig aktör kan ta i ett upplägg kring samordnad varudistribution. Studien identifierar också nyckelfaktorer och roller för att skapa en framgångsrik samordning av godstransporter. Definition av godstransporter I studien har det definierats vad en kommunal respektive privat godstransport innebär utifrån ett samlastningsperspektiv. En kommunal godstransport är när en kommun eller kommunala förvaltningar kan styra och samordna transporterna till kommunens verksamheter. En privat godstransport är en transport som sker i privat regi med ett vinstintresse och den är inte styrd av en offentlig aktör. Samlastning av varor inom kommuner Arbetet har genomförts genom litteraturstudie, intervjuer samt analys av tidigare arbete. I offentlig sektor har samordnad varudistribution varit gynnsammt, mycket på grund av att offentliga aktörer som kommuner och landsting som regel har många olika leverantörer av en stor mängd varor. Ytterligare en fördel för en kommun är att den som enskild aktör har lättare att ställa krav i upphandlingar. Såväl stora som små kommuner kan som trans- 6 Samlade laster

9 portköpare genom samordnad varudistribution uppnå både minskade kostnader och minskad miljöpåverkan. I många kommuner ska varor levereras varje vecka till över 100 adresser, och traditionellt görs leveranserna av ett flertal olika leverantörer. En kommun är en organisation som har många leverantörer och många enheter. Det gör att kostnader kan minskas, samtidigt som andra nyttor, som minskad trängsel, minskade utsläpp och tryggare trafikmiljö, kan uppnås. Kommunen kan därmed styra transporter till områden eller platser när det är färre antal fordon eller när inte barn finns vid platserna. Följande aktiviteter har identifierats som återkommande och lett till att en väl fungerande: > > Inventering av nuläget. > > Aktiv dialog med leverantörer. > > Anpassa samlastning efter samtliga enheters behov. > > Fasa in olika varutyper i samlastningen stegvis. > > Ett IT-stöd. Upphandla omlastning och distribution. Något som är avgörande för att lyckas är att ha en tydlig politisk förankring. Att tidigt få med politiker i arbetet genom förstudier gör att införandeprocessen förenklas avsevärt. Det signalerar även till företag som påverkas eller är inblandade att det finns en långsiktighet, särskilt om en bred förankring kan åstadkommas tidigt i processen. Samordning av privata godstransporter I denna studie har ett antal olika exempel på samordnad varudistribution studerats främst där privata aktörer är varumottagare. Exemplen är hämtade både innanför och utanför Sveriges gränser. De utvalda varudistributionerna har som gemensam nämnare att uppläggen är lyckade, dvs. de har uppnått sitt syfte och är ekonomiskt hållbara på längre sikt. De redovisade exemplen är utvalda också med tanke på att de ska illustrera olika typer av upplägg i olika kontexter. De exempel som redovisas i denna rapport är följande: > > Binnenstadservice, Nederländerna > > Bristol Local Freight Network, England > > Bygglogistik, Hammarby Sjöstad, Stockholm > > Ecologistics Parma, Italien > > Samordnad varudistribution i Gamla stan, Stockholm > > Samordnad livsmedelsdistribution i norra Norrland Samlade laster 7

10 Sammanfattning > > Svenska Mässan i Göteborg > > Erfarenheter av pågående samlastning Det finns olika sätt för en kommun att få den privata sektorn att i högre grad samordna sina transporter. Det finns ett antal fungerande exempel runt om i Europa med fungerande samordnade transporter i privat regi eller samverkan mellan privat och offentlig regi. Det är tydligt att det finns en offentlig medverkan på något sätt i de flesta av exemplen. När samdistributionsprojekt diskuteras är det viktigt att tydligt definiera syftet och målsättningen med projektet. Varför önskas samdistribution? Vad ska den leda till? Själva införandet av samdistribution är inte syftet utan endast ett verktyg eller medel för att nå ett annat mål som minskad trängsel, minskade utsläpp etc. Tidigare studier visar att nyinrättade samlastningscentraler sällan är lönsamma under den första driftstiden. Erfarenheten säger att det ofta krävs en tids initialt ekonomiskt stöd för att få ett samlastningsprojekt lönsamt på lång sikt. Hur länge detta stöd ska tillåtas pågå är givetvis upp till kommunen, och det handlar i huvudsak om att väga nyttor mot kostnader. Grovt sett kan kommunen ge stöd i tre olika former: > > Långsiktigt stöd > > Tidsbegränsat stöd > > Inget stöd Kommunen kan också utöver rent ekonomiskt stöd se till så att regler stimulerar eller tvingar privata aktörer att använda sig av en samlastningscentral och på så sätt generera tillräckligt stora volymer så att samlastningen blir lönsam. Sådana regleringar kan t.ex. vara införande av miljözon, vägavgifter, tidsbegränsad tillgänglighet på vissa gator eller liknande. Nyckelfaktorer för samordning av privata transporter Genom att i denna studie titta närmare på erfarenheter från olika typer av samordnade godstransporter i olika kontexter är ett antal nyckelfaktorer identifierade som avgörande för att samordning av godstransporter ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Att samordna godstransporter handlar om att hitta en lösning som tar hänsyn till fysiska, tekniska, ekonomiska, organisatoriska och juridiska aspekter samtidigt som lokala förutsättningar ska tillgodoses. 8 Samlade laster

11 > > Organisation: Ett gott samarbete mellan samtliga berörda aktörer i transportkedjan Det går inte att nog betona de organisatoriska aspekterna av samordnade godstransporter för som begreppet säger handlar det väldigt mycket om just samordning. Dels handlar det om intern samordning inom kommunen med tydliga mål och ansvar, dels om extern samverkan med näringslivet och andra organisationer. > > Ekonomi: Kritisk massa, fungerande affärsmodell nödvändig För att samtransporter ska drivas på kommersiell basis behöver intäkterna från samordningen täcka kostnaderna en kritisk massa i form av ett visst antal mottagare och leverantörer och viss mängd gods behövs alltså. Det visar tydligt på behovet av långsiktigt hållbara affärsmodeller för samordnad distribution. Den samordnade distributionen måste täcka kostnaderna för driften av den och det måste finnas incitament som gör att det finns goda anledningar för mottagare och leverantörer att ansluta sig. > > Juridik: Kommuner kan främja samordnade godstransporter genom regleringar Kommunen har ett juridiskt ansvar att hantera dispenser från trafikförordningen och transporter med farligt gods. I övrigt är det upp till kommunen att själv styra hur den rent juridiskt vill begränsa eller främja godstransporter. > > Anpassning till lokala förutsättningar De lokala förutsättningarna i form av transportavstånd mellan mottagare, bebyggelse och gatunät styr givetvis hur samordningen av transporterna sker. Relativt avgränsade områden som stadskärnor och köpcentrum lämpar sig särskilt väl för samordnade transporter. Men även i glesbygd kan samordnade transporter vara fördelaktigt. Samlade laster 9

12

13 1 KAPITEL Inledning Bakgrund Det råder inget tvivel om att godstransporter är en förutsättning för att samhället och handeln ska fungera. Samtidigt medför godstransporter negativa konsekvenser som minskad framkomlighet, ökade trafiksäkerhetsrisker samt buller och utsläpp. Trenden idag är att antalet godstransporter ökar, och det sker i snabbare takt än ökningen av godsomsättningen. Denna utveckling innebär att det blir allt viktigare att aktivt arbeta för en effektivisering av godstransporter, dels för att minska deras negativa påverkan på tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö, dels för att underlätta samhällets och näringslivets varuförsörjning och därmed öka attraktiviteten i en kommun. Ett sätt att effektivisera godstransporter så att deras negativa påverkan minskar är att i så stor utsträckning som möjligt samlasta varor som ska till samma geografiska område. Det finns en stor potential att effektivisera godstransporter genom att samlasta i distributionskedjans sista led, den sista milen till mottagaren. Detta gäller framför allt i takt med att samhället urbaniseras, vilket får till följd att godsflöden i hög grad koncentreras in till städer. Samordnad varudistribution kan ske på flera olika sätt. Det kan handla om att en kommun samordnar transporter till sina verksamheter eller att gods till flera olika privata varumottagare samlastas på en och samma lastbil. Det sistnämnda är vanligt hos många av de stora transportföretagen för att distributionssystemet ska bli så effektivt som möjligt. Men för att effektivisera varudistribution ytterligare bör så många leverantörer och varumottagare som möjligt ingå i system med samlastning. I denna studie presenteras olika exempel på samlastning och samordnad distribution i Sverige och Europa i olika kontexter. Syftet är att utifrån dessa exempel visa på vilken nytta som kan skapas och se på vilken roll en offentlig Samlade laster 11

14 Kapitel 1. Inledning aktör kan ta i ett upplägg kring samordnad varudistribution. I studien definieras även vad en kommunal respektive privat transport är och visas hur bildandet av godsnätverk kan stödja införandet av samordnad distribution. Syfte Syftet med denna studie är att identifiera nyckelfaktorer och roller för att skapa samordnade godstransporter i en kommun. Vilka är de viktiga förutsättningarna för införande av samordnade transporter i en kommun, och hur kan en kommun påskynda och stödja införandet. Definition I studien har det definierats vad en kommunal respektive privat godstransport innebär utifrån ett samlastningsperspektiv. En kommunal godstransport är när en kommun eller kommunala förvaltningar kan styra och samordna transporterna till kommunens verksamheter, t.ex. genom upphandling, med andra ord ett samordnat flöde av gods till de verksamheter som ligger inom kommunens regi. En privat godstransport är en transport som sker i privat regi med ett vinstintresse och den är inte styrd av en offentlig aktör, t.ex. genom upphandling. Exempel på det är när tidningar samordnar sin distribution eller när områden under byggnation samordnar sina transporter kring området. Samordning kan ske främst på två sätt, så kallad godskollektivtrafik och c/o-adress. Samdistribution kan även beskrivas och fungera utifrån olika perspektiv och styras på olika sätt. Följande perspektiv kan ses 1 : 1. Från många avsändare till många mottagare via en samlastningscentral med en beställare (t.ex. en kommun). 2. Från många avsändare till många mottagare via en samlastningscentral med flera beställare. > > Till ett avgränsat område (t.ex. centrumkärna eller köpcentrum). > > Utan närmare geografisk begränsning (transportören samlastar åt många mottagare, eller flera mottagare använder sig av samma c/o-adress). 3. Från många avsändare till många mottagare via samlastning inom ett transportföretags distributionsverksamhet. Tjänsten erbjuds av olika transportföretag som kör i samma område. 4. Från många avsändare till flera mottagare via en temporär samlastningscentral för tillfälliga verksamheter, som t.ex. byggen eller evenemang. Not 1. WSP. Citylogistik i ett internationellt perspektiv. 12 Samlade laster

15 Metod och struktur Arbetet har genomförts genom litteraturstudie, intervjuer samt analys av tidigare arbete. Intervjuer har skett med offentliga och privata aktörer kring deras syn på behov av stöd och viktiga faktorer för att skapa effektiva godstransporter i en stad. Inledningsvis ges några exempel på samordning av de transporter som kommunen styr över, perspektiv 1. Därefter ges ett antal exempel på initiativ enligt perspektiv 2 4 som beskriver olika aspekter på samordning av transporter. Rapporten beskriver sedan några slutsatser från studier på området samt beskriver några aspekter kring att etablera samverkansnätverk mellan privata och offentliga aktörer kring godstransportsfrågor. Avslutningsvis görs analyser av hur kommuner kan ta sig an frågorna kring samordnade transporter som de inte själva styr över, alltså perspektiv 2 4. I det sista kapitlet beskrivs nyckelfaktorer och roller för att skapa effektiva godstransporter med så liten påverkan på samhället som möjligt. Samlade laster 13

16

17 2 KAPITEL Samordning av godstransporter i offentlig regi I Sverige har man i runt 20 år arbetat med samordning av godstransporter för att effektivisera transporter, med mål att uppnå positiva effekter som minskade kostnader, ökad framkomlighet och minskad miljöpåverkan. Projekt och initiativ med syfte att samordna godstransporter har införts i såväl privat som offentlig sektor. En svårighet i många projekt och initiativ har varit att få till lösningar som är ekonomiskt hållbara över lång tid, framförallt inom privat sektor där näringslivsaktörer i flera fall fått erfara att intäkter och besparingar från samordnad varudistribution inte täcker deras kostnader. Såväl stora som små kommuner kan som transportköpare genom samordnad varudistribution uppnå både minskade kostnader och minskad miljöpåverkan. I offentlig sektor har samordnad varudistribution däremot varit gynnsammare, mycket på grund av att offentliga aktörer som kommuner och landsting som regel har många olika leverantörer av en stor mängd varor och därmed stor effektiviseringspotential. Ytterligare en fördel för en kommun är att den som enskild aktör har lättare att ställa krav i upphandlingar, jämfört med t.ex. ett flertal näringslivsaktörer. Såväl stora som små kommuner kan som transportköpare genom samordnad varudistribution uppnå både minskade kostnader och minskad miljöpåverkan. Samlade laster 15

18 Kapitel 2. Samordning av godstransporter i offentlig regi I detta avsnitt redovisas hur några av landets kommuner arbetar med samordnad varudistribution. Målet med sammanställningen har varit att täcka in så många kommuntyper som möjligt, baserat på SKL:s kommungruppsindelning. Urvalet har också till delar styrts av tillgänglig dokumentation om kommuners samordnade varudistribution. Denna sammanställning över hur ett flertal olika kommuner har infört eller planerar att införa samordnad varudistribution visar att det under de senaste tio åren har blivit allt vanligare med denna typ av samordnade transporter. Följande kommungrupper är representerade i sammanställningen: Storstäder, Förortskommuner till storstäder, Större städer, Pendlingskommuner, Varuproducerande kommuner och Kommuner i tätbefolkad region. Exempel från följande kommuntyper saknas: Förortskommuner till större städer, Turism- och besöksnäringskommuner, Glesbygdskommuner och Kommuner i glesbefolkad region. Utöver de kommuner som är redovisade finns det flera som nyligen har startat, är på gång att starta eller diskuterar samordning av kommunens transporter t.ex. Norrköping, Sandviken, Kristianstad, Trosa, Umeå, Karlstad och Jönköping. 16 Samlade laster

19 I tabellen nedan framgår vilka kommuner som ingår i denna sammanställning och vilken kommungrupp de tillhör. Samordnade distributionslösningar från nämnda kommuner beskrivs sedan i samma ordning som i tabellen. tabell 1. Lista över kommuner vars verksamheter inom samdistribution har sammanställts i denna rapport. Kommungrupp Kommun Storstäder Stockholm Malmö Förortskommuner till storstäder Nacka Södertörnskommunerna 2 Större städer Eskilstuna Halmstad Trollhättan 3 Uppsala Växjö Örebro Pendlingskommuner Vänersborg 3 Tomelilla 4 Gagnef 5 Säter 5 Smedjebacken 5 Varuproducerande kommuner Värnamo Kommuner i tätbefolkad region Borlänge 5 Katrineholm Lidköping Simrishamn 4 Ystad 4 Falköping 3 Not 2. Not 3. Not 4. Not 5. Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö. Trollhättan, Vänersborg och Falköping samarbetar kring samdistribution. Tomelilla, Simrishamn och Ystad samarbetar. Borlänge, Gagnef, Säter och Smedjebacken samarbetar. Samlade laster 17

20 Kapitel 2. Samordning av godstransporter i offentlig regi Stockholms stad Stockholms stads projekt Miljöeffektiva varuleveranser pågick åren Syftet var att särskilja transporter från leverantörsavtal och därmed minska kostnader för varuinköp, minska miljöpåverkan från distributionsfordon och förbättra planeringen av leveranserna till de ca mottagande enheterna inom staden. 6 Efter år 2008 lades dock projektet ner och någon omfattande samordning av kommunens transporter sker inte i dagsläget. Malmö stad I slutet av 1998 startade Malmö ett koncept för samordnade varutransporter. Projektet drevs av gatukontoret i samarbete med bl.a. miljöförvaltningen, stadskontoret och tre stadsdelsförvaltningar. Projektet omfattade en samlastningscentral (där Posten upphandlades som samarbetspartner) för transporterna till Malmö stad. Projektet utvidgades snart till att omfatta tio leverantörer och 185 mottagningsenheter fördelade på de tre deltagande stadsdelsförvaltningarna. År 2004 togs en plan fram för ett genomförande av samordning i hela Malmö stad. Under en fyraårsperiod skulle alla förvaltningar och transporter från samtliga leverantörer ingå i projektet. Efter ca ett år (i början av 2005) togs dock beslut om att avbryta projektet av finansiella skäl. 7 Nacka kommun Nacka har haft ökande problem med ökad trafik de senaste åren, som bl.a. inneburit att distributionen av varor inom kommunen har blivit mindre effektiv. Därför införde kommunen samordnad varudistribution till sina verksamheter som driftsattes 2009, med målen att minska miljöpåverkan, öka trafiksäkerheten och minska kostnaderna. Man började med att kartlägga distributionen och det visade sig att det fanns ca leverantörer och 137 olika mottagande adresser (till 167 beställande enheter). 15 procent av fordonen stod för 80 procent av volymen, vilket visade stor potential för samlastning. Ett och ett halvt år efter att samlastningen startade har den upphandlande distributören Bring uppnått lönsamhet i uppdraget, tack vare att volymerna är tillräckligt stora. 8 Not 6. Vägverket (2008) Samordnade varuleveranser inom Stockholms stad, Vägverket Publikation 2008:71, Borlänge. Not 7. WSP. Citylogistik ur ett internationellt perspektiv (2011). Not 8. Nacka Kommun. Samordnade transporter i Nacka kommun (2011). 18 Samlade laster

21 Södertörnskommunerna Södertörnskommunerna innefattar åtta kommuner i södra delen av Stockholms län Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö. Dessa åtta kommuner samarbetar på vissa områden under namnet Södertörnssamarbetet. Inom ramen för Södertörnssamarbetet påbörjades i december 2011 en förstudie kring samordnad distribution av varor som kommunerna köper in. Målet var att förstudien skulle fungera som beslutsunderlag för införandet av en förbättrad transportmodell för de inblandade kommunerna. En konsultfirma som genomförde förstudien kom i augusti 2012 fram till att kommunerna bör införa samordnad varudistribution och att det finns skalfördelar att dra nytta av om samtliga åtta kommuner gör det gemensamt. 9 Beslut i kommunstyrelsen togs i samtliga kommuner i januari och februari 2013, och den 1 mars 2013 startade kommunerna med samordnad varudistribution. 10 Eskilstuna kommun Eskilstuna har valt att se över distributionen av varor till de egna verksamheterna med målet att minska utsläpp av koldioxid och andra avgaser, öka framkomligheten och trafiksäkerheten samt uppnå lägre kostnader för varuleveranser. I ett första steg ska kommunen effektivisera distributionen av livsmedel till sina kök. Livsmedelsdistributionen sker idag från avtalsleverantörernas egna lager till de olika köken. Projektet innebär att leverantörerna kör sina varor till en samlastningscentral och därifrån distribueras varorna ut till kommunens verksamheter av en upphandlad distributör. Genom denna omstrukturering av livsmedelsdistributionen minskar den totala körsträckan, då rutter optimeras och lastbilarna fylls upp bättre. Det blir också bara en lastbil som kommer och levererar till de mottagande enheterna, istället för flera som det var tidigare. Övergången till samdistribution av livsmedelsvaror till kommunen har delvis finansierats inom ramarna för EU-projektet Trailblazer, som har syftet att främja effektivare godstransporter i städer genom att få lokala myndigheter att på ett strategiskt sätt arbeta för att öka effektiviteten på distributionsoch servicetransporter. Not 9. JH Management. Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn (2012). Not 10. Södertörnskommunerna. Samordnad varudistribution (2013). Samlade laster 19

22 Kapitel 2. Samordning av godstransporter i offentlig regi Eskilstuna kommun är en av de lokala myndigheter som via sin medverkan i projektet fått möjligheten att pröva att jobba med godstransporter enligt det strategiska koncept som tagits fram i Trailblazer. Konceptet ger stöd till lokala myndigheter att utforma och implementera lokal styrning av godstransporter. 11 Förberedelserna inför den planerade driftstarten i januari 2013 har bl.a. bestått av insamling av underlag från kommunens enheter, upphandling av distributör, information och dialog med leverantörer, fastställande av intern debiteringsmodell och beräkning av volymer och körsträckor. 12 Halmstads kommun Efter ingående förstudier och utredningar om förutsättningarna för samordnad varudistribution, inklusive inventeringar och simuleringar av samtliga leveranser till kommunens verksamheter togs våren 2007 ett beslut om att upphandla en extern transportör/speditör med ansvar för samordnad varudistribution. Syftet var att minska miljöpåverkan, öka säkerheten och förbättra servicen men också att öka konkurrensen mellan leverantörerna. Box Delivery (som sedermera blev Bring) vann upphandlingen och stod därmed för samlastningsterminal och varudistribution. De första två åren samordnades distributionen av förbrukningsmaterial och sällanköpsvaror och sedan kopplades även livsmedel in. Ett IT-system används för administration och uppföljning av samtliga leveranser. 13 Uppsala kommun Uppsala kommun har tidigare genomfört olika förändringsprogram kopplade till varuanskaffning och transporter. År 2008 genomfördes en förstudie kring att införa samordnad varudistribution för hela kommunen. Det fortsatte med ett pilotprojekt som pågick mellan maj 2008 och januari 2009, där varor samdistribuerades till de södra delarna av kommunen. Under pilotprojektet besöktes både leverantörer och beställare för att fånga in deras synpunkter och få dem att förstå vinster och nyttor med samdistributionen. Det framkom då bl.a. att beställarna föredrog leveranssäkerhet före täta leveranser, vilket gynnade samlastningen. Not 11. Transport & Travel Research Ltd. Freight Logistics. Not 12. Intervju med Lars-Erik Dahlin, Eskilstuna kommun, Not 13. Halmstads kommun. Samordnad varudistribution - En distributionslösning i Halmstads kommun. 20 Samlade laster

23 Under 2009 anslöts sedan hela kommunen till den samordnade distributionen, vilket innebar att skolor, förskolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter fick varor levererade endast en dag i veckan. I inledningsskedet har endast varor som inte är livsmedel inkluderats i samordningen, men arbete med integrering av livsmedel i samdistributionssystemet har skett under På sikt vill man även undersöka möjligheten att utveckla samverkan kring distributionen till att även innefatta aktörer som universitetet, landstinget och statliga verk. Utvärderingen av samdistributionen har visat att kostnaderna har minskat med 20 procent, och mängden transporter har minskat med procent. De enheter som beställer varor har också lättare att planera sin verksamhet, eftersom de vet när varorna kommer. Skolgårdarna har också blivit tryggare och överlag har samdistributionen lett till mindre buller och bättre framkomlighet. 14, 15 Växjö kommun I Växjö har varuleveranser till kommunens 450 enheter samordnats sedan oktober 2010 (livsmedelstransporter sedan april 2011). Transportföretaget Alwex upphandlades som distributör, och dagligen körs ca 20 ton varor ut från företaget Scandinavian Supply Chains distributionscentral, som kommunen använder sig av som samlastningscentral. Förfrågningsunderlag till upphandlingen togs fram av en anställd på Växjö kommun med logistikkunskap, som genom att inhämta information från kommunens samtliga enheter fick bra input till en kravspecifikation. Första halvåret samordnades förbrukningsmaterial och sällanköpsvaror, sedan kopplade man även in livsmedel. Alla inköp gjordes via ett upphandlat IT-system och kopplades därmed direkt till den samordnade distributionen. Varor som ingår i det samordnade flödet är livsmedel, kontorsmaterial, städ & kem och delar av läromedlen. Transporterna har minskat med över 50 procent vilket har betytt minskad miljöpåverkan (ca 75 procent mindre koldioxidutsläpp) och ökad trafiksäkerhet. Innan samordningen fick de 450 enheterna ca leveranser i veckan och nu med samordning ca Not 14. Miljöresurs Linné. Goda exempel på logistiklösningar - med fokus på livsmedel i kommuner. Not 15. Energimyndigheten. Uthållig kommun - Idébok för kommunalt transportarbete. Not 16. Växjö kommun. Samordad varudistribution. Samlade laster 21

24 Kapitel 2. Samordning av godstransporter i offentlig regi Örebro kommun Örebro genomförde år 1999 ett samordningsprojekt inom sina kommunala mottagningsenheter, främst daghem och fritids. Projektet bestod av att fyra av kommunens livsmedelsleverantörer samdistribuerade varor till 68 kommunala daghem och fritidshem. Detta utgjorde ca 10 procent av den totala mängden livsmedel i Örebro. Resultatet från projektet var att samdistributionen måste omfatta fler kunder för att bli kostnadseffektiv och miljöbesparande. En stor potential fanns även för minskad miljöpåverkan. 17 Värnamo kommun Kommunstyrelsen i Värnamo började intressera sig för gods- och distributionsfrågorna i kommunen redan Syftet var att minska transporternas miljöpåverkan, öka konkurrensen mellan leverantörerna (framförallt de lokala), öka trafiksäkerheten, minska kostnaderna och öka servicen. Intresset utmynnade inte i handling förrän 2009 då resultaten av en förstudie om kommunens interna transporter pekade på samordningsvinster. Det ledde till att distributionstrafiken till kommunens alla godsmottagande enheter kartlades, och det visade sig att vissa enheter hade upp till åtta olika leveranser per dag. Kartläggningen visade också att man kunde minska de 275 befintliga leveransplatserna till 140. Värnamo införde sedan samordnad distribution successivt under Man började i mars med kontorsvaror, utökade sedan med kylda varor i juni, och i december samdistribuerades även frysta varor. Alla leveranser av livsmedel, kontorsmaterial, städmaterial, läkemedel m.m. till kommunens verksamheter körs numera till en gemensam distributionscentral, varifrån ett upphandlat åkeri med totalansvar för godsmottagning, samlastning och distribution kör ut varorna. Resultatet är att transportkostnaderna för kommunen har minskat med ca 15 procent. Likaså har miljöpåverkan minskat och trafiksäkerheten ökat, framförallt tack vare färre leveranser vid skolor och förskolor. För vissa enheter har åtta leveranser per dag kunnat reduceras till max två leveranser per vecka. Not 17. WSP. Citylogistik ur ett internationellt perspektiv (2011). Not 18. Intervju med Christer Johansson, Värnamo kommun. 22 Samlade laster

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Samordning för bättre klimat - Vinster med samordnad varudistribution, skolskjuts och färdtjänst

Samordning för bättre klimat - Vinster med samordnad varudistribution, skolskjuts och färdtjänst Samordning för bättre klimat - Vinster med samordnad varudistribution, skolskjuts och färdtjänst 26 maj 2015 Tommy Ceder Anne Sörensson Christina Breding Ruttoptimering Hemtjänst Tommy Ceder Hemtjänst

Läs mer

Kommunal samordnad varudistribution

Kommunal samordnad varudistribution Välkomna! Nationell konferens Kommunal samordnad varudistribution 4:e maj 2017 World Trade Center, Stockholm Uppdaterat program Hitta rätt under dagen Vilka är här idag? Transport/logistik 7% Unv./forskning

Läs mer

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Olof Moen Att upphandla med miljökrav och sociala krav Upphandling 24 Stockholm 2012-09-27 Logistik i kommunens varuförsörjningskedja Olof Moen MÄTBARHET

Läs mer

Några pågående projekt

Några pågående projekt Trafiken är ett av Stockholms största miljöproblem Några pågående projekt Biltullar Utbyggnad av kollektivtrafik Nya vägar och järnvägar Samordning av transporter Mycket köer och det är svårt att komma

Läs mer

Samordnad varudistribution i Kungsbacka

Samordnad varudistribution i Kungsbacka Samordnad varudistribution i Kungsbacka 2016-09-01 Vad är samordnad varudistribution? Idag Samordnad varudistribution En lång förhistoria 2007 Förslag från kommunalråd Ola Johansson (C) om SVD i Kungsbacka.

Läs mer

Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn. Södertörn

Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn. Södertörn Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn Södertörn JH Management AB Jan Hultgren Sven-Gunnar Andersson 2012-08-15 1 SAMMANFATTNING Förstudien Inom ramen för Södertörnssamarbetet fattades

Läs mer

Samordnad varudistribution 2.0. Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform. Olof Moen Logistiker

Samordnad varudistribution 2.0. Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform. Olof Moen Logistiker Samordnad varudistribution 2.0 Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform Olof Moen Logistiker Kommunens roll godstransporter Ändra regelverk Ändra beteende FoU City logistik

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution Varför? Affärsmodell? Implementering? Ett tiotal kommuner har redan infört samdistribution, men 50-60 kommuner är på väg... Inbjudan seminarie Ystad Saltsjöbad 11-12 november

Läs mer

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1 Citylogistik Godskollektivtrafik i stadsmiljö Schenker Consulting AB 1 Innehåll Vad är citylogistik? Nuläge Vision Schenkers lösning Schenker Consulting AB 2 Vad är citylogistik? Kortfattad beskrivning

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Miljödriven gemensam upphandling av Samordnad varudistribution på Södertörn

Miljödriven gemensam upphandling av Samordnad varudistribution på Södertörn Miljödriven gemensam upphandling av Samordnad varudistribution på Södertörn Jenny Bejker projektledare Samordnad varudistribution, Gunilla Eitrem utvecklingsledare Södertörnssamarbetet Astrid Stockenberg,

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Samordnad varudistribution på Södertörn. Gunilla Eitrem Jan Hultgren Sven-Gunnar Andersson 2014-01-21

Samordnad varudistribution på Södertörn. Gunilla Eitrem Jan Hultgren Sven-Gunnar Andersson 2014-01-21 Samordnad varudistribution på Södertörn Gunilla Eitrem Jan Hultgren Sven-Gunnar Andersson 2014-01-21 1 Södertörnskommunerna Åtta kommuner av varierande storlek Landareal: 1944 km 2 437 062 invånare idag

Läs mer

Lokal logistik - Lolog. Projektplan 2008 2010

Lokal logistik - Lolog. Projektplan 2008 2010 Lokal logistik - Lolog Projektplan 2008 2010 2. Projektidé Projektet genomförs för att underlätta för närproducerade livsmedel att nå marknaden och på sikt kraftigt reducera ineffektiva transporter i vår

Läs mer

Länsstyrelsen 24 september 2012

Länsstyrelsen 24 september 2012 Länsstyrelsen 24 september 2012 Nätverksträff Energieffektiviseringsstödet Samordnade varutransporter Avslutad förstudie hur går vi vidare? Gunilla Eitrem, utvecklingsledare gunilla.eitrem@huddinge.se,

Läs mer

2013-12-13. Samordnad Varudistribution 2.0

2013-12-13. Samordnad Varudistribution 2.0 2013-12-13 Samordnad Varudistribution 2.0 Totalt: 60 000 inv Leveransadresser: ca 100st Historiskt sett har vi upphandlat livsmedel sedan 1996. Önskemål Minska antalet transporter av livsmedel Mer närproducerat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott (6) Kommunstyrelsens serviceutskott 2013-02-11 1(6) Innehållsförteckning Information om samlastning/distributionscentral... 3 Information om rapport från upphandlingsdagarna... 4 Information om Mediapoolen

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution - En distributionslösning i Halmstads kommun Michael Elofsson, Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

publikation 2010:008 Idéskrift för samordnad varudistribution

publikation 2010:008 Idéskrift för samordnad varudistribution publikation 2010:008 Idéskrift för samordnad varudistribution Titel: Idéskrift för samordnad varudistribution Publikationsnummer: 2010:008 Utgivningsdatum: 2010-01-29 Utgivare: Vägverket Kontaktperson:

Läs mer

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johan Råberg 2014-08-11 SFN 2014/0665 0480-450476 Servicenämnden Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015. Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality

LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015. Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015 Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality 1 Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015 VARÖR HAR VI TRANSPORTER? örsta

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Projektplan samordnade varuleveranser Eskilstuna kommun

Projektplan samordnade varuleveranser Eskilstuna kommun Projektplan samordnade varuleveranser Eskilstuna kommun Uppdragsgivare Projektledare Version 1:1 Datum 2012-01-23 1 Innehåll 2 Av Eskilstuna kommuns vision för år 2020, målområde Hållbar utveckling och

Läs mer

Varför styra godstransporter?

Varför styra godstransporter? 1 2 Varför styra godstransporter? Några orsaker: Antalet transporter ökar Konkurrensen om utrymmet ökar Konflikter mellan trafikantgrupper ökar Effektiviteten minskar 3 Aktörer 4 Hur kan man styra? Påverka

Läs mer

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15 David Braic upphandlingschef david.braic@vaxjo.se Annelie Morin ansvarig e-handel och samordnad varudistribution annelie.morin@vaxjo.se 1 : ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda s totala årliga inköpsvolym:

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Hur kan vi som transportköpare

Hur kan vi som transportköpare Hur kan vi som transportköpare pare ställa krav och påverka p marknaden för r hållbar h gods- och logistikhantering? Per Haugland transportchef Vi på Servera ser oss inte som en grossist utan som en affärspartner

Läs mer

Malmös nya godstrafikprogram

Malmös nya godstrafikprogram Malmös nya godstrafikprogram Trafikkonferens i Lund Linda Dalundh 2015-06-03 Anders Nilsson Max Hanander Styrgrupp Magnus Fahl, GK (ordf.) Linda Dalundh/Joakim Florén, GK Christian Röder, FK Johan Emanuelsson,

Läs mer

Leveranto rstra ff 18 oktober 2016

Leveranto rstra ff 18 oktober 2016 Leveranto rstra ff 18 oktober 2016 Avser upphandling av: Samordnad Varudistribution Diarienummer: 2016/345 Tid: 18 oktober från kl. 9 till 16 (kontakta Marcus Bäckström för exakt tid som just ni kan komma)

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan *

Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan * Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan 2012-11-26 2013-12-31 * Energimyndigheten 2013-11-19 David Ljungberg Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan Livsmedel

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Transporternas roll i den cirkulära ekonomin

Transporternas roll i den cirkulära ekonomin Transporternas roll i den cirkulära ekonomin Lönsamma och effektiva transporter bygger på resurseffektivitet Bring Frigo, Maria Jönsson Välkommen till Bring Frigo! Livsmedelslogistik med positiv miljöeffekt

Läs mer

Samordnade varutransporter i Örebro kommun. Färre transporter för bättre miljö och säkerhet

Samordnade varutransporter i Örebro kommun. Färre transporter för bättre miljö och säkerhet Samordnade varutransporter i Örebro kommun Färre transporter för bättre miljö och säkerhet Örebro kommun 7e största staden, 144 038 invånare Växer med ca 2000 invånare per år 18 000 studenter Ca 11 300

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Generellt om den nya transportlösningen Fråga: Vad innebär samordnad varudistribution jämfört med idag? Svar: Idag kör varje varuleverantör själv

Läs mer

Välkommen till Borlänge. Då -läget. Genomförande. Gemensam livsmedelsupphandling. Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun.

Välkommen till Borlänge. Då -läget. Genomförande. Gemensam livsmedelsupphandling. Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun. Välkommen till Borlänge Då -läget LEVERANTÖRER RER KUNDER Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun Genomförande LEVERANTÖRER RER Gemensam livsmedelsupphandling DISTRIBUTIONS- CENTRAL KUNDER Minska

Läs mer

Handledning Samordnad Varudistribution

Handledning Samordnad Varudistribution Handledning Samordnad Varudistribution Figur 1: Skiss Affärsscenario för Samordnad Varudistribution 3 Figur 2: Exempel kollietikett 6 Figur 3 Exempel Sändningsetikett 7 Ett flertal kommuner 1 har eller

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling Kommunal upphandling det möjligas konst Jordbruks och trädgårdskonferens 3 mars, Alnarp Thomas Idermark 2011 03 03 Lagen om offentlig upphandling Gällande lag om offentlig upphandling (2007:1091) I samband

Läs mer

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johan Råberg 2014-08-11 SFN 2014/0665 0480-450476 Servicenämnden Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution Whitepaper Hej klimatsmart samhälle! Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution 93% minskning av koldioxidutsläpp i Växjö kommun efter införande av samordnad varudistribution. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Sammanfattande beskrivning. Bakgrund och omvärld. Projektnamn: Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa) Programområde: Skåne- Blekinge

Sammanfattande beskrivning. Bakgrund och omvärld. Projektnamn: Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa) Programområde: Skåne- Blekinge Projektnamn: Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa) Programområde: Skåne- Blekinge Ärende ID: 20200972 Sammanfattande beskrivning I projektet ska en kommunal samordnad varudistribution implementeras

Läs mer

Inköpta transporter inom kommunal verksamhet. En betydande del av transportarbetet

Inköpta transporter inom kommunal verksamhet. En betydande del av transportarbetet Inköpta transporter inom kommunal verksamhet En betydande del av transportarbetet Vad styr volymen beställningstrafik Geografisk storlek och befolkningsunderlag Grad av centralisering Befolkningstäthet/spridning

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

2014-09-17. Ruttoptimering

2014-09-17. Ruttoptimering 2014-09-17 Ruttoptimering 11,8 MILJARDER SEK OMSÄTTNING 1,1 MILJARDER SEK RÖRELSERESULTAT 14 500 MEDARBETARE I VÄRLDEN Godstransporter och Logistik Hjälp med extern finansiering EU-projekt och Forskning

Läs mer

UTNYTTJA FORDONEN BÄTTRE

UTNYTTJA FORDONEN BÄTTRE UTNYTTJA FORDONEN BÄTTRE - FRAMKOMLIGHET I STAN OCH RÄTT TRANSPORTMEDEL. Hållbara Transporter Ekocentrum 9 sept 2014 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs 1 Hållbara Transporter Ekocentrum 9 sept 2014

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN DEN GODA STADEN. Så får vi. Den Goda Staden

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN DEN GODA STADEN. Så får vi. Den Goda Staden KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN Så får vi Den Goda Staden DEN GODA STADEN 1 Foto: Jönköpings kommun Så får vi Den Goda Staden Utvecklingen av staden har en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling.

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Hållbara varutransporter

Hållbara varutransporter Hållbara varutransporter Möjligheter att kostnadseffektivisera, minska klimat/miljöpåverkan samt förbättra trygghet och säkerhet för varutransporter. Hans Å Andersson Affärsenhetschef, Uppsala kommun I

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Förstudie 2014-10-10 Samordnad varudistribution Samlastning av kommunalt gods i Blekinge län & Bromölla kommun Källa: Växjö kommun Titel: Datum: Författare: Finansiärer: Publicerad av: Kontakt: Samordnad

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

Växjö! Europas grönaste stad

Växjö! Europas grönaste stad Växjö! Europas grönaste stad Växjö kommun Växjö kommun: 90 000 invånare 6500 kommunanställda 8 förvaltningar/nämnder 5 kommunala bolag (förvaltningar + bolag = Kommunkoncernen) Växjö kommuns totala årliga

Läs mer

Gunilla Eitrem Utvecklingsledare Södertörnssamarbetet. Miljödriven gemensam upphandling av godstransporter på Södertörn. Biogas-Tinget 4 december 2013

Gunilla Eitrem Utvecklingsledare Södertörnssamarbetet. Miljödriven gemensam upphandling av godstransporter på Södertörn. Biogas-Tinget 4 december 2013 Gunilla Eitrem Utvecklingsledare Södertörnssamarbetet Miljödriven gemensam upphandling av godstransporter på Södertörn Biogas-Tinget 4 december 2013 Transporter Uppvärmning Vilka är kommunens påverkansmöjligheter?

Läs mer

SMARTSET BIDRAR TILL RENARE, SÄKRARE OCH MER EFFEKTIVA FRAMTIDA GODSTRANSPORTER, SAMT TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING AV STÄDER. www.smartset-project.

SMARTSET BIDRAR TILL RENARE, SÄKRARE OCH MER EFFEKTIVA FRAMTIDA GODSTRANSPORTER, SAMT TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING AV STÄDER. www.smartset-project. SMARTSET BIDRAR TILL RENARE, SÄKRARE OCH MER EFFEKTIVA FRAMTIDA GODSTRANSPORTER, SAMT TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING AV STÄDER. www.smartset-project.eu SMARTSET, SOM ÄR ETT EU-PROJEKT, HJÄLPER TILL ATT ÖKA

Läs mer

Vässa IT-stödet i administrativa processer

Vässa IT-stödet i administrativa processer FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Vässa IT-stödet i administrativa processer ETT PILOTPROJEKT MELLAN UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALAHEM 1 Förord Är det krångligt att införa nya IT-system i verksamheten? Är det

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Transportindustriförbundet, STIF Remissvar nya miljözonsbestämmelser, diarienummer N2016/07396/MRT

Transportindustriförbundet, STIF Remissvar nya miljözonsbestämmelser, diarienummer N2016/07396/MRT Transportindustriförbundet, STIF Remissvar nya miljözonsbestämmelser, diarienummer N2016/07396/MRT Nedan finner ni STIF:s synpunkter/remissvar och förslag på utformningen av bestämmelser om miljözoner

Läs mer

ZERO EMISSIONS Smarta godstransporter på landsbygd Stockholm 28 november 2017

ZERO EMISSIONS Smarta godstransporter på landsbygd Stockholm 28 november 2017 SAMVERKAN FÖR EFFEKTIVARE TRANSPORTER - DAGENS UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER. ZERO EMISSIONS Smarta godstransporter på landsbygd Stockholm 28 november 2017 UNCLASSIFIED (PUBLIC) Our bold long-term mission

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Logistik i hemtjänst frigör resurser. Malmö 131129. Per Schillander per.schillander@ trafikverket.se

Logistik i hemtjänst frigör resurser. Malmö 131129. Per Schillander per.schillander@ trafikverket.se Logistik i hemtjänst frigör resurser Malmö 131129 Per Schillander per.schillander@ trafikverket.se Logistik i hemtjänst frigör resurser Pilotprojekt på Orust Logistik i hemtjänsten LOV och logistik Avslutande

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Samordnad varudistribution. ett klimatprojekt

Samordnad varudistribution. ett klimatprojekt Samordnad varudistribution ett klimatprojekt Mål med samordnad varudistribution Bidra till ett klimateffektivt samhälle Minst halvera koldioxidutsläpp vid kommunernas transporter Oförändrade eller sänkta

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Upphandling Kvalité, innovation, sociala krav Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Kvalité? Vad är kvalitet för dig? Hur ska du formulera detta för att få ut det du vill av en upphandling? Hur

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

M O R A, O R S A O C H Ä L V D A L E N

M O R A, O R S A O C H Ä L V D A L E N M O R A, O R S A O C H Ä L V D A L E N DISTRIBUTIONS- CENTRAL MILJÖ, TRAFIKSÄKERHET OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING L I S E L O T T H A N S S O N - M A L M S T E N 0 2 5 0-5 5 2 2 0 2 MILJÖ, TRAFIKSÄKERT OCH

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25 Miljösmart logistik Workshops våren Resultat miljöworkshops -06-25 Vad anser transportköpare är viktigt vid köp av transporter? (Lumsden, 2007) Vad tror Schenkers största kunder kommer vara viktigt vid

Läs mer

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Studie genomförd av Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS Juli 2013 2 Förord För femte året i rad presenterar

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Centraliserad Planeringsfunktion. Bättre Kommunala Tjänsteresor. Olof Moen Martina Bohlin WSP Analys & Strategi

Centraliserad Planeringsfunktion. Bättre Kommunala Tjänsteresor. Olof Moen Martina Bohlin WSP Analys & Strategi Centraliserad Planeringsfunktion Bättre Kommunala Tjänsteresor Olof Moen Martina Bohlin WSP Analys & Strategi Om WSP koncernen WSP koncernen erbjuder konsulttjänster för samhälle och miljö Koncernen har

Läs mer

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2 från - Nulägesbild - Analys - Förslag till fortsatt arbete Åsa Lindskog Tyréns AB Beställare: Region Skåne Uppdragsnummer: 921051, 221213B från Inledning och sammanfattning Utvecklingsprojektet är ett

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer