Samlade laster. nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlade laster. nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter"

Transkript

1 Samlade laster nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter

2

3 Samlade laster nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter

4 Upplysningar om innehållet: Cecilia Mårtensson, Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: Foto: Jens Sjunnesson (omslag), Mads Armgaard, Thomas Henrikson, Maskot, Cecilia Mårtensson, Jan Söderström Produktion: Kombinera AB Tryck: LTAB september 2013

5 Förord Godstransporter är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Mat, kläder och andra varor kommer till städer och tätorter med olika typer av fordon, oftast lastbil. Godset är en förutsättning för att samhället ska fungera. Samtidigt medför godstransporter negativa konsekvenser som utsläpp, buller, minskad framkomlighet och trafiksäkerhetsrisker. Trenden idag är att antalet transporter ökar i snabbare takt än godsomsättningen. Därmed är det viktigt att aktivt jobba för en effektivisering av godstransporter. Dels för att minska den negativa påverkan på livsmiljön men också för att underlätta näringslivets varuförsörjning. Detta är viktigt för att öka attraktiviteten i en kommun. Den här skriften ger exempel på samlastning och samordnad varudistribution i Sverige och Europa. Utifrån dessa exempel lyfts det sedan fram ett antal nyckelfaktorer för ett framgångsrikt arbete med samlastning. Skriften vänder sig framförallt till tjänstemän och politiker i kommuner och regioner. Men även till konsulter inom området. Projektet är finansierat av FoU-gruppen för transportsystemet som administreras av SKL. Författare har varit Christian Udin, Michael Stjärnekull och Ulf Troeng på SWECO. Cecilia Mårtensson har varit ansvarig projektledare på SKL. Stockholm i september 2013 Gunilla Glasare Avdelningschef Jan Söderström Tf sektionschef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

6 Innehåll 6 Sammanfattning 11 Kapitel 1. Inledning 11 Bakgrund 12 Syfte 12 Definition 13 Metod och struktur 15 Kapitel 2. Samordning av godstransporter i offentlig regi 18 Stockholms stad 18 Malmö stad 14 Nacka kommun 19 Södertörnskommunerna 19 Eskilstuna kommun 20 Halmstads kommun 20 Uppsala kommun 21 Växjö kommun 22 Örebro kommun 22 Värnamo kommun 23 Borlänge, Gagnefs, Säters och Smedjebackens kommuner 23 Katrineholms kommun 24 Lidköpings kommun 24 Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommuner 24 Falköpings, Trollhättans och Vänersborgs kommuner 27 Nyckelfaktorer bakom lyckad samordning av godstransporter i offentlig sektor 31 Kapitel 3. Samordnade godstransporter i privat sektor 32 Binnenstadservice, Nederländerna 34 Bristol local freight network, Bristol, England 36 Samordnad bygglogistik i Hammarby sjöstad, Stockholm 40 Ecologistics, Parma, Italien 42 Samordnad varudistribution till Gamla stan, Stockholm 44 Samordnad livsmedelsdistribution i norra Norrland 46 Svenska Mässan Göteborg 49 Kapitel 4. Erfarenheter från studier 49 Strategisk hantering av varudistribution i tätort 50 Erfarenheter från samordnad distribution i Storbritannien

7 59 Kapitel 5. Erfarenheter från godsnätverk 59 Godsnätverk Göteborg 61 Godsnätverk Malmö 62 KNEG 65 Kapitel 6. Analys 65 Olika problem i olika typer av kommuner 67 Hur kan en kommun arbeta för att få den privata sektorn att samordna godstransporterna? 69 Samhällsnyttiga mål kontra företagsekonomiska mål 73 Kapitel 7. Nyckelfaktorer och rollfördelning i samordnade godstransporter 74 Organisation: Ett gott samarbete mellan samtliga berörda aktörer i transportkedjan 76 Ekonomi: Kritisk massa, fungerande affärsmodell nödvändig 77 Juridik: Kommuner kan främja samordnade godstransporter genom regleringar 78 Anpassning till lokala förutsättningar 79 Referenser

8 Sammanfattning I Sverige har man i runt 20 år arbetat med samordning av godstransporter för att effektivisera transporter, med mål att uppnå positiva effekter som minskade kostnader, ökad framkomlighet och minskad miljöpåverkan. Det finns en stor potential att effektivisera godstransporter genom att samlasta i distributionskedjans sista led, den sista milen till mottagaren. I denna studie presenteras olika exempel på samlastning och samordnad distribution i Sverige och Europa i olika kontexter. Utifrån dessa exempel visas vilken nytta som kan skapas och vilken roll en offentlig aktör kan ta i ett upplägg kring samordnad varudistribution. Studien identifierar också nyckelfaktorer och roller för att skapa en framgångsrik samordning av godstransporter. Definition av godstransporter I studien har det definierats vad en kommunal respektive privat godstransport innebär utifrån ett samlastningsperspektiv. En kommunal godstransport är när en kommun eller kommunala förvaltningar kan styra och samordna transporterna till kommunens verksamheter. En privat godstransport är en transport som sker i privat regi med ett vinstintresse och den är inte styrd av en offentlig aktör. Samlastning av varor inom kommuner Arbetet har genomförts genom litteraturstudie, intervjuer samt analys av tidigare arbete. I offentlig sektor har samordnad varudistribution varit gynnsammt, mycket på grund av att offentliga aktörer som kommuner och landsting som regel har många olika leverantörer av en stor mängd varor. Ytterligare en fördel för en kommun är att den som enskild aktör har lättare att ställa krav i upphandlingar. Såväl stora som små kommuner kan som trans- 6 Samlade laster

9 portköpare genom samordnad varudistribution uppnå både minskade kostnader och minskad miljöpåverkan. I många kommuner ska varor levereras varje vecka till över 100 adresser, och traditionellt görs leveranserna av ett flertal olika leverantörer. En kommun är en organisation som har många leverantörer och många enheter. Det gör att kostnader kan minskas, samtidigt som andra nyttor, som minskad trängsel, minskade utsläpp och tryggare trafikmiljö, kan uppnås. Kommunen kan därmed styra transporter till områden eller platser när det är färre antal fordon eller när inte barn finns vid platserna. Följande aktiviteter har identifierats som återkommande och lett till att en väl fungerande: > > Inventering av nuläget. > > Aktiv dialog med leverantörer. > > Anpassa samlastning efter samtliga enheters behov. > > Fasa in olika varutyper i samlastningen stegvis. > > Ett IT-stöd. Upphandla omlastning och distribution. Något som är avgörande för att lyckas är att ha en tydlig politisk förankring. Att tidigt få med politiker i arbetet genom förstudier gör att införandeprocessen förenklas avsevärt. Det signalerar även till företag som påverkas eller är inblandade att det finns en långsiktighet, särskilt om en bred förankring kan åstadkommas tidigt i processen. Samordning av privata godstransporter I denna studie har ett antal olika exempel på samordnad varudistribution studerats främst där privata aktörer är varumottagare. Exemplen är hämtade både innanför och utanför Sveriges gränser. De utvalda varudistributionerna har som gemensam nämnare att uppläggen är lyckade, dvs. de har uppnått sitt syfte och är ekonomiskt hållbara på längre sikt. De redovisade exemplen är utvalda också med tanke på att de ska illustrera olika typer av upplägg i olika kontexter. De exempel som redovisas i denna rapport är följande: > > Binnenstadservice, Nederländerna > > Bristol Local Freight Network, England > > Bygglogistik, Hammarby Sjöstad, Stockholm > > Ecologistics Parma, Italien > > Samordnad varudistribution i Gamla stan, Stockholm > > Samordnad livsmedelsdistribution i norra Norrland Samlade laster 7

10 Sammanfattning > > Svenska Mässan i Göteborg > > Erfarenheter av pågående samlastning Det finns olika sätt för en kommun att få den privata sektorn att i högre grad samordna sina transporter. Det finns ett antal fungerande exempel runt om i Europa med fungerande samordnade transporter i privat regi eller samverkan mellan privat och offentlig regi. Det är tydligt att det finns en offentlig medverkan på något sätt i de flesta av exemplen. När samdistributionsprojekt diskuteras är det viktigt att tydligt definiera syftet och målsättningen med projektet. Varför önskas samdistribution? Vad ska den leda till? Själva införandet av samdistribution är inte syftet utan endast ett verktyg eller medel för att nå ett annat mål som minskad trängsel, minskade utsläpp etc. Tidigare studier visar att nyinrättade samlastningscentraler sällan är lönsamma under den första driftstiden. Erfarenheten säger att det ofta krävs en tids initialt ekonomiskt stöd för att få ett samlastningsprojekt lönsamt på lång sikt. Hur länge detta stöd ska tillåtas pågå är givetvis upp till kommunen, och det handlar i huvudsak om att väga nyttor mot kostnader. Grovt sett kan kommunen ge stöd i tre olika former: > > Långsiktigt stöd > > Tidsbegränsat stöd > > Inget stöd Kommunen kan också utöver rent ekonomiskt stöd se till så att regler stimulerar eller tvingar privata aktörer att använda sig av en samlastningscentral och på så sätt generera tillräckligt stora volymer så att samlastningen blir lönsam. Sådana regleringar kan t.ex. vara införande av miljözon, vägavgifter, tidsbegränsad tillgänglighet på vissa gator eller liknande. Nyckelfaktorer för samordning av privata transporter Genom att i denna studie titta närmare på erfarenheter från olika typer av samordnade godstransporter i olika kontexter är ett antal nyckelfaktorer identifierade som avgörande för att samordning av godstransporter ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Att samordna godstransporter handlar om att hitta en lösning som tar hänsyn till fysiska, tekniska, ekonomiska, organisatoriska och juridiska aspekter samtidigt som lokala förutsättningar ska tillgodoses. 8 Samlade laster

11 > > Organisation: Ett gott samarbete mellan samtliga berörda aktörer i transportkedjan Det går inte att nog betona de organisatoriska aspekterna av samordnade godstransporter för som begreppet säger handlar det väldigt mycket om just samordning. Dels handlar det om intern samordning inom kommunen med tydliga mål och ansvar, dels om extern samverkan med näringslivet och andra organisationer. > > Ekonomi: Kritisk massa, fungerande affärsmodell nödvändig För att samtransporter ska drivas på kommersiell basis behöver intäkterna från samordningen täcka kostnaderna en kritisk massa i form av ett visst antal mottagare och leverantörer och viss mängd gods behövs alltså. Det visar tydligt på behovet av långsiktigt hållbara affärsmodeller för samordnad distribution. Den samordnade distributionen måste täcka kostnaderna för driften av den och det måste finnas incitament som gör att det finns goda anledningar för mottagare och leverantörer att ansluta sig. > > Juridik: Kommuner kan främja samordnade godstransporter genom regleringar Kommunen har ett juridiskt ansvar att hantera dispenser från trafikförordningen och transporter med farligt gods. I övrigt är det upp till kommunen att själv styra hur den rent juridiskt vill begränsa eller främja godstransporter. > > Anpassning till lokala förutsättningar De lokala förutsättningarna i form av transportavstånd mellan mottagare, bebyggelse och gatunät styr givetvis hur samordningen av transporterna sker. Relativt avgränsade områden som stadskärnor och köpcentrum lämpar sig särskilt väl för samordnade transporter. Men även i glesbygd kan samordnade transporter vara fördelaktigt. Samlade laster 9

12

13 1 KAPITEL Inledning Bakgrund Det råder inget tvivel om att godstransporter är en förutsättning för att samhället och handeln ska fungera. Samtidigt medför godstransporter negativa konsekvenser som minskad framkomlighet, ökade trafiksäkerhetsrisker samt buller och utsläpp. Trenden idag är att antalet godstransporter ökar, och det sker i snabbare takt än ökningen av godsomsättningen. Denna utveckling innebär att det blir allt viktigare att aktivt arbeta för en effektivisering av godstransporter, dels för att minska deras negativa påverkan på tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö, dels för att underlätta samhällets och näringslivets varuförsörjning och därmed öka attraktiviteten i en kommun. Ett sätt att effektivisera godstransporter så att deras negativa påverkan minskar är att i så stor utsträckning som möjligt samlasta varor som ska till samma geografiska område. Det finns en stor potential att effektivisera godstransporter genom att samlasta i distributionskedjans sista led, den sista milen till mottagaren. Detta gäller framför allt i takt med att samhället urbaniseras, vilket får till följd att godsflöden i hög grad koncentreras in till städer. Samordnad varudistribution kan ske på flera olika sätt. Det kan handla om att en kommun samordnar transporter till sina verksamheter eller att gods till flera olika privata varumottagare samlastas på en och samma lastbil. Det sistnämnda är vanligt hos många av de stora transportföretagen för att distributionssystemet ska bli så effektivt som möjligt. Men för att effektivisera varudistribution ytterligare bör så många leverantörer och varumottagare som möjligt ingå i system med samlastning. I denna studie presenteras olika exempel på samlastning och samordnad distribution i Sverige och Europa i olika kontexter. Syftet är att utifrån dessa exempel visa på vilken nytta som kan skapas och se på vilken roll en offentlig Samlade laster 11

14 Kapitel 1. Inledning aktör kan ta i ett upplägg kring samordnad varudistribution. I studien definieras även vad en kommunal respektive privat transport är och visas hur bildandet av godsnätverk kan stödja införandet av samordnad distribution. Syfte Syftet med denna studie är att identifiera nyckelfaktorer och roller för att skapa samordnade godstransporter i en kommun. Vilka är de viktiga förutsättningarna för införande av samordnade transporter i en kommun, och hur kan en kommun påskynda och stödja införandet. Definition I studien har det definierats vad en kommunal respektive privat godstransport innebär utifrån ett samlastningsperspektiv. En kommunal godstransport är när en kommun eller kommunala förvaltningar kan styra och samordna transporterna till kommunens verksamheter, t.ex. genom upphandling, med andra ord ett samordnat flöde av gods till de verksamheter som ligger inom kommunens regi. En privat godstransport är en transport som sker i privat regi med ett vinstintresse och den är inte styrd av en offentlig aktör, t.ex. genom upphandling. Exempel på det är när tidningar samordnar sin distribution eller när områden under byggnation samordnar sina transporter kring området. Samordning kan ske främst på två sätt, så kallad godskollektivtrafik och c/o-adress. Samdistribution kan även beskrivas och fungera utifrån olika perspektiv och styras på olika sätt. Följande perspektiv kan ses 1 : 1. Från många avsändare till många mottagare via en samlastningscentral med en beställare (t.ex. en kommun). 2. Från många avsändare till många mottagare via en samlastningscentral med flera beställare. > > Till ett avgränsat område (t.ex. centrumkärna eller köpcentrum). > > Utan närmare geografisk begränsning (transportören samlastar åt många mottagare, eller flera mottagare använder sig av samma c/o-adress). 3. Från många avsändare till många mottagare via samlastning inom ett transportföretags distributionsverksamhet. Tjänsten erbjuds av olika transportföretag som kör i samma område. 4. Från många avsändare till flera mottagare via en temporär samlastningscentral för tillfälliga verksamheter, som t.ex. byggen eller evenemang. Not 1. WSP. Citylogistik i ett internationellt perspektiv. 12 Samlade laster

15 Metod och struktur Arbetet har genomförts genom litteraturstudie, intervjuer samt analys av tidigare arbete. Intervjuer har skett med offentliga och privata aktörer kring deras syn på behov av stöd och viktiga faktorer för att skapa effektiva godstransporter i en stad. Inledningsvis ges några exempel på samordning av de transporter som kommunen styr över, perspektiv 1. Därefter ges ett antal exempel på initiativ enligt perspektiv 2 4 som beskriver olika aspekter på samordning av transporter. Rapporten beskriver sedan några slutsatser från studier på området samt beskriver några aspekter kring att etablera samverkansnätverk mellan privata och offentliga aktörer kring godstransportsfrågor. Avslutningsvis görs analyser av hur kommuner kan ta sig an frågorna kring samordnade transporter som de inte själva styr över, alltså perspektiv 2 4. I det sista kapitlet beskrivs nyckelfaktorer och roller för att skapa effektiva godstransporter med så liten påverkan på samhället som möjligt. Samlade laster 13

16

17 2 KAPITEL Samordning av godstransporter i offentlig regi I Sverige har man i runt 20 år arbetat med samordning av godstransporter för att effektivisera transporter, med mål att uppnå positiva effekter som minskade kostnader, ökad framkomlighet och minskad miljöpåverkan. Projekt och initiativ med syfte att samordna godstransporter har införts i såväl privat som offentlig sektor. En svårighet i många projekt och initiativ har varit att få till lösningar som är ekonomiskt hållbara över lång tid, framförallt inom privat sektor där näringslivsaktörer i flera fall fått erfara att intäkter och besparingar från samordnad varudistribution inte täcker deras kostnader. Såväl stora som små kommuner kan som transportköpare genom samordnad varudistribution uppnå både minskade kostnader och minskad miljöpåverkan. I offentlig sektor har samordnad varudistribution däremot varit gynnsammare, mycket på grund av att offentliga aktörer som kommuner och landsting som regel har många olika leverantörer av en stor mängd varor och därmed stor effektiviseringspotential. Ytterligare en fördel för en kommun är att den som enskild aktör har lättare att ställa krav i upphandlingar, jämfört med t.ex. ett flertal näringslivsaktörer. Såväl stora som små kommuner kan som transportköpare genom samordnad varudistribution uppnå både minskade kostnader och minskad miljöpåverkan. Samlade laster 15

18 Kapitel 2. Samordning av godstransporter i offentlig regi I detta avsnitt redovisas hur några av landets kommuner arbetar med samordnad varudistribution. Målet med sammanställningen har varit att täcka in så många kommuntyper som möjligt, baserat på SKL:s kommungruppsindelning. Urvalet har också till delar styrts av tillgänglig dokumentation om kommuners samordnade varudistribution. Denna sammanställning över hur ett flertal olika kommuner har infört eller planerar att införa samordnad varudistribution visar att det under de senaste tio åren har blivit allt vanligare med denna typ av samordnade transporter. Följande kommungrupper är representerade i sammanställningen: Storstäder, Förortskommuner till storstäder, Större städer, Pendlingskommuner, Varuproducerande kommuner och Kommuner i tätbefolkad region. Exempel från följande kommuntyper saknas: Förortskommuner till större städer, Turism- och besöksnäringskommuner, Glesbygdskommuner och Kommuner i glesbefolkad region. Utöver de kommuner som är redovisade finns det flera som nyligen har startat, är på gång att starta eller diskuterar samordning av kommunens transporter t.ex. Norrköping, Sandviken, Kristianstad, Trosa, Umeå, Karlstad och Jönköping. 16 Samlade laster

19 I tabellen nedan framgår vilka kommuner som ingår i denna sammanställning och vilken kommungrupp de tillhör. Samordnade distributionslösningar från nämnda kommuner beskrivs sedan i samma ordning som i tabellen. tabell 1. Lista över kommuner vars verksamheter inom samdistribution har sammanställts i denna rapport. Kommungrupp Kommun Storstäder Stockholm Malmö Förortskommuner till storstäder Nacka Södertörnskommunerna 2 Större städer Eskilstuna Halmstad Trollhättan 3 Uppsala Växjö Örebro Pendlingskommuner Vänersborg 3 Tomelilla 4 Gagnef 5 Säter 5 Smedjebacken 5 Varuproducerande kommuner Värnamo Kommuner i tätbefolkad region Borlänge 5 Katrineholm Lidköping Simrishamn 4 Ystad 4 Falköping 3 Not 2. Not 3. Not 4. Not 5. Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö. Trollhättan, Vänersborg och Falköping samarbetar kring samdistribution. Tomelilla, Simrishamn och Ystad samarbetar. Borlänge, Gagnef, Säter och Smedjebacken samarbetar. Samlade laster 17

20 Kapitel 2. Samordning av godstransporter i offentlig regi Stockholms stad Stockholms stads projekt Miljöeffektiva varuleveranser pågick åren Syftet var att särskilja transporter från leverantörsavtal och därmed minska kostnader för varuinköp, minska miljöpåverkan från distributionsfordon och förbättra planeringen av leveranserna till de ca mottagande enheterna inom staden. 6 Efter år 2008 lades dock projektet ner och någon omfattande samordning av kommunens transporter sker inte i dagsläget. Malmö stad I slutet av 1998 startade Malmö ett koncept för samordnade varutransporter. Projektet drevs av gatukontoret i samarbete med bl.a. miljöförvaltningen, stadskontoret och tre stadsdelsförvaltningar. Projektet omfattade en samlastningscentral (där Posten upphandlades som samarbetspartner) för transporterna till Malmö stad. Projektet utvidgades snart till att omfatta tio leverantörer och 185 mottagningsenheter fördelade på de tre deltagande stadsdelsförvaltningarna. År 2004 togs en plan fram för ett genomförande av samordning i hela Malmö stad. Under en fyraårsperiod skulle alla förvaltningar och transporter från samtliga leverantörer ingå i projektet. Efter ca ett år (i början av 2005) togs dock beslut om att avbryta projektet av finansiella skäl. 7 Nacka kommun Nacka har haft ökande problem med ökad trafik de senaste åren, som bl.a. inneburit att distributionen av varor inom kommunen har blivit mindre effektiv. Därför införde kommunen samordnad varudistribution till sina verksamheter som driftsattes 2009, med målen att minska miljöpåverkan, öka trafiksäkerheten och minska kostnaderna. Man började med att kartlägga distributionen och det visade sig att det fanns ca leverantörer och 137 olika mottagande adresser (till 167 beställande enheter). 15 procent av fordonen stod för 80 procent av volymen, vilket visade stor potential för samlastning. Ett och ett halvt år efter att samlastningen startade har den upphandlande distributören Bring uppnått lönsamhet i uppdraget, tack vare att volymerna är tillräckligt stora. 8 Not 6. Vägverket (2008) Samordnade varuleveranser inom Stockholms stad, Vägverket Publikation 2008:71, Borlänge. Not 7. WSP. Citylogistik ur ett internationellt perspektiv (2011). Not 8. Nacka Kommun. Samordnade transporter i Nacka kommun (2011). 18 Samlade laster

21 Södertörnskommunerna Södertörnskommunerna innefattar åtta kommuner i södra delen av Stockholms län Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö. Dessa åtta kommuner samarbetar på vissa områden under namnet Södertörnssamarbetet. Inom ramen för Södertörnssamarbetet påbörjades i december 2011 en förstudie kring samordnad distribution av varor som kommunerna köper in. Målet var att förstudien skulle fungera som beslutsunderlag för införandet av en förbättrad transportmodell för de inblandade kommunerna. En konsultfirma som genomförde förstudien kom i augusti 2012 fram till att kommunerna bör införa samordnad varudistribution och att det finns skalfördelar att dra nytta av om samtliga åtta kommuner gör det gemensamt. 9 Beslut i kommunstyrelsen togs i samtliga kommuner i januari och februari 2013, och den 1 mars 2013 startade kommunerna med samordnad varudistribution. 10 Eskilstuna kommun Eskilstuna har valt att se över distributionen av varor till de egna verksamheterna med målet att minska utsläpp av koldioxid och andra avgaser, öka framkomligheten och trafiksäkerheten samt uppnå lägre kostnader för varuleveranser. I ett första steg ska kommunen effektivisera distributionen av livsmedel till sina kök. Livsmedelsdistributionen sker idag från avtalsleverantörernas egna lager till de olika köken. Projektet innebär att leverantörerna kör sina varor till en samlastningscentral och därifrån distribueras varorna ut till kommunens verksamheter av en upphandlad distributör. Genom denna omstrukturering av livsmedelsdistributionen minskar den totala körsträckan, då rutter optimeras och lastbilarna fylls upp bättre. Det blir också bara en lastbil som kommer och levererar till de mottagande enheterna, istället för flera som det var tidigare. Övergången till samdistribution av livsmedelsvaror till kommunen har delvis finansierats inom ramarna för EU-projektet Trailblazer, som har syftet att främja effektivare godstransporter i städer genom att få lokala myndigheter att på ett strategiskt sätt arbeta för att öka effektiviteten på distributionsoch servicetransporter. Not 9. JH Management. Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn (2012). Not 10. Södertörnskommunerna. Samordnad varudistribution (2013). Samlade laster 19

22 Kapitel 2. Samordning av godstransporter i offentlig regi Eskilstuna kommun är en av de lokala myndigheter som via sin medverkan i projektet fått möjligheten att pröva att jobba med godstransporter enligt det strategiska koncept som tagits fram i Trailblazer. Konceptet ger stöd till lokala myndigheter att utforma och implementera lokal styrning av godstransporter. 11 Förberedelserna inför den planerade driftstarten i januari 2013 har bl.a. bestått av insamling av underlag från kommunens enheter, upphandling av distributör, information och dialog med leverantörer, fastställande av intern debiteringsmodell och beräkning av volymer och körsträckor. 12 Halmstads kommun Efter ingående förstudier och utredningar om förutsättningarna för samordnad varudistribution, inklusive inventeringar och simuleringar av samtliga leveranser till kommunens verksamheter togs våren 2007 ett beslut om att upphandla en extern transportör/speditör med ansvar för samordnad varudistribution. Syftet var att minska miljöpåverkan, öka säkerheten och förbättra servicen men också att öka konkurrensen mellan leverantörerna. Box Delivery (som sedermera blev Bring) vann upphandlingen och stod därmed för samlastningsterminal och varudistribution. De första två åren samordnades distributionen av förbrukningsmaterial och sällanköpsvaror och sedan kopplades även livsmedel in. Ett IT-system används för administration och uppföljning av samtliga leveranser. 13 Uppsala kommun Uppsala kommun har tidigare genomfört olika förändringsprogram kopplade till varuanskaffning och transporter. År 2008 genomfördes en förstudie kring att införa samordnad varudistribution för hela kommunen. Det fortsatte med ett pilotprojekt som pågick mellan maj 2008 och januari 2009, där varor samdistribuerades till de södra delarna av kommunen. Under pilotprojektet besöktes både leverantörer och beställare för att fånga in deras synpunkter och få dem att förstå vinster och nyttor med samdistributionen. Det framkom då bl.a. att beställarna föredrog leveranssäkerhet före täta leveranser, vilket gynnade samlastningen. Not 11. Transport & Travel Research Ltd. Freight Logistics. Not 12. Intervju med Lars-Erik Dahlin, Eskilstuna kommun, Not 13. Halmstads kommun. Samordnad varudistribution - En distributionslösning i Halmstads kommun. 20 Samlade laster

23 Under 2009 anslöts sedan hela kommunen till den samordnade distributionen, vilket innebar att skolor, förskolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter fick varor levererade endast en dag i veckan. I inledningsskedet har endast varor som inte är livsmedel inkluderats i samordningen, men arbete med integrering av livsmedel i samdistributionssystemet har skett under På sikt vill man även undersöka möjligheten att utveckla samverkan kring distributionen till att även innefatta aktörer som universitetet, landstinget och statliga verk. Utvärderingen av samdistributionen har visat att kostnaderna har minskat med 20 procent, och mängden transporter har minskat med procent. De enheter som beställer varor har också lättare att planera sin verksamhet, eftersom de vet när varorna kommer. Skolgårdarna har också blivit tryggare och överlag har samdistributionen lett till mindre buller och bättre framkomlighet. 14, 15 Växjö kommun I Växjö har varuleveranser till kommunens 450 enheter samordnats sedan oktober 2010 (livsmedelstransporter sedan april 2011). Transportföretaget Alwex upphandlades som distributör, och dagligen körs ca 20 ton varor ut från företaget Scandinavian Supply Chains distributionscentral, som kommunen använder sig av som samlastningscentral. Förfrågningsunderlag till upphandlingen togs fram av en anställd på Växjö kommun med logistikkunskap, som genom att inhämta information från kommunens samtliga enheter fick bra input till en kravspecifikation. Första halvåret samordnades förbrukningsmaterial och sällanköpsvaror, sedan kopplade man även in livsmedel. Alla inköp gjordes via ett upphandlat IT-system och kopplades därmed direkt till den samordnade distributionen. Varor som ingår i det samordnade flödet är livsmedel, kontorsmaterial, städ & kem och delar av läromedlen. Transporterna har minskat med över 50 procent vilket har betytt minskad miljöpåverkan (ca 75 procent mindre koldioxidutsläpp) och ökad trafiksäkerhet. Innan samordningen fick de 450 enheterna ca leveranser i veckan och nu med samordning ca Not 14. Miljöresurs Linné. Goda exempel på logistiklösningar - med fokus på livsmedel i kommuner. Not 15. Energimyndigheten. Uthållig kommun - Idébok för kommunalt transportarbete. Not 16. Växjö kommun. Samordad varudistribution. Samlade laster 21

24 Kapitel 2. Samordning av godstransporter i offentlig regi Örebro kommun Örebro genomförde år 1999 ett samordningsprojekt inom sina kommunala mottagningsenheter, främst daghem och fritids. Projektet bestod av att fyra av kommunens livsmedelsleverantörer samdistribuerade varor till 68 kommunala daghem och fritidshem. Detta utgjorde ca 10 procent av den totala mängden livsmedel i Örebro. Resultatet från projektet var att samdistributionen måste omfatta fler kunder för att bli kostnadseffektiv och miljöbesparande. En stor potential fanns även för minskad miljöpåverkan. 17 Värnamo kommun Kommunstyrelsen i Värnamo började intressera sig för gods- och distributionsfrågorna i kommunen redan Syftet var att minska transporternas miljöpåverkan, öka konkurrensen mellan leverantörerna (framförallt de lokala), öka trafiksäkerheten, minska kostnaderna och öka servicen. Intresset utmynnade inte i handling förrän 2009 då resultaten av en förstudie om kommunens interna transporter pekade på samordningsvinster. Det ledde till att distributionstrafiken till kommunens alla godsmottagande enheter kartlades, och det visade sig att vissa enheter hade upp till åtta olika leveranser per dag. Kartläggningen visade också att man kunde minska de 275 befintliga leveransplatserna till 140. Värnamo införde sedan samordnad distribution successivt under Man började i mars med kontorsvaror, utökade sedan med kylda varor i juni, och i december samdistribuerades även frysta varor. Alla leveranser av livsmedel, kontorsmaterial, städmaterial, läkemedel m.m. till kommunens verksamheter körs numera till en gemensam distributionscentral, varifrån ett upphandlat åkeri med totalansvar för godsmottagning, samlastning och distribution kör ut varorna. Resultatet är att transportkostnaderna för kommunen har minskat med ca 15 procent. Likaså har miljöpåverkan minskat och trafiksäkerheten ökat, framförallt tack vare färre leveranser vid skolor och förskolor. För vissa enheter har åtta leveranser per dag kunnat reduceras till max två leveranser per vecka. Not 17. WSP. Citylogistik ur ett internationellt perspektiv (2011). Not 18. Intervju med Christer Johansson, Värnamo kommun. 22 Samlade laster

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Olof Moen Att upphandla med miljökrav och sociala krav Upphandling 24 Stockholm 2012-09-27 Logistik i kommunens varuförsörjningskedja Olof Moen MÄTBARHET

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Samordnad varudistribution 2.0. Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform. Olof Moen Logistiker

Samordnad varudistribution 2.0. Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform. Olof Moen Logistiker Samordnad varudistribution 2.0 Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform Olof Moen Logistiker Kommunens roll godstransporter Ändra regelverk Ändra beteende FoU City logistik

Läs mer

Lokal logistik - Lolog. Projektplan 2008 2010

Lokal logistik - Lolog. Projektplan 2008 2010 Lokal logistik - Lolog Projektplan 2008 2010 2. Projektidé Projektet genomförs för att underlätta för närproducerade livsmedel att nå marknaden och på sikt kraftigt reducera ineffektiva transporter i vår

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

2013-12-13. Samordnad Varudistribution 2.0

2013-12-13. Samordnad Varudistribution 2.0 2013-12-13 Samordnad Varudistribution 2.0 Totalt: 60 000 inv Leveransadresser: ca 100st Historiskt sett har vi upphandlat livsmedel sedan 1996. Önskemål Minska antalet transporter av livsmedel Mer närproducerat

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution Varför? Affärsmodell? Implementering? Ett tiotal kommuner har redan infört samdistribution, men 50-60 kommuner är på väg... Inbjudan seminarie Ystad Saltsjöbad 11-12 november

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johan Råberg 2014-08-11 SFN 2014/0665 0480-450476 Servicenämnden Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Projektplan samordnade varuleveranser Eskilstuna kommun

Projektplan samordnade varuleveranser Eskilstuna kommun Projektplan samordnade varuleveranser Eskilstuna kommun Uppdragsgivare Projektledare Version 1:1 Datum 2012-01-23 1 Innehåll 2 Av Eskilstuna kommuns vision för år 2020, målområde Hållbar utveckling och

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015. Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality

LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015. Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015 Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality 1 Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015 VARÖR HAR VI TRANSPORTER? örsta

Läs mer

Malmös nya godstrafikprogram

Malmös nya godstrafikprogram Malmös nya godstrafikprogram Trafikkonferens i Lund Linda Dalundh 2015-06-03 Anders Nilsson Max Hanander Styrgrupp Magnus Fahl, GK (ordf.) Linda Dalundh/Joakim Florén, GK Christian Röder, FK Johan Emanuelsson,

Läs mer

Hur kan vi som transportköpare

Hur kan vi som transportköpare Hur kan vi som transportköpare pare ställa krav och påverka p marknaden för r hållbar h gods- och logistikhantering? Per Haugland transportchef Vi på Servera ser oss inte som en grossist utan som en affärspartner

Läs mer

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15 David Braic upphandlingschef david.braic@vaxjo.se Annelie Morin ansvarig e-handel och samordnad varudistribution annelie.morin@vaxjo.se 1 : ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda s totala årliga inköpsvolym:

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Generellt om den nya transportlösningen Fråga: Vad innebär samordnad varudistribution jämfört med idag? Svar: Idag kör varje varuleverantör själv

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Vässa IT-stödet i administrativa processer

Vässa IT-stödet i administrativa processer FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Vässa IT-stödet i administrativa processer ETT PILOTPROJEKT MELLAN UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALAHEM 1 Förord Är det krångligt att införa nya IT-system i verksamheten? Är det

Läs mer

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution Whitepaper Hej klimatsmart samhälle! Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution 93% minskning av koldioxidutsläpp i Växjö kommun efter införande av samordnad varudistribution. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

2014-09-17. Ruttoptimering

2014-09-17. Ruttoptimering 2014-09-17 Ruttoptimering 11,8 MILJARDER SEK OMSÄTTNING 1,1 MILJARDER SEK RÖRELSERESULTAT 14 500 MEDARBETARE I VÄRLDEN Godstransporter och Logistik Hjälp med extern finansiering EU-projekt och Forskning

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

F örord. 2 Samordnad livsmedelsdistribution

F örord. 2 Samordnad livsmedelsdistribution F örord V ÄDRET har förändrats. Det är min absoluta övertygelse att något har hänt. Farhågorna bekräftas i massmedia som regelbundet rapporterar om väderkatastrofer. Är det inte områden som lagts under

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar CITYLOGISTIK Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 300

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Goda exempel på logistiklösningar - med fokus på livsmedel i kommuner

Goda exempel på logistiklösningar - med fokus på livsmedel i kommuner Goda exempel på logistiklösningar - med fokus på livsmedel i kommuner 1 Miljöresurs Linné * inom projektet Goda exempel på logistiklösningar Text: Layout: ISBN: Karin Sahlström, Miljöresurs Linné Gösta

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

RAPPORT. Samordnad varudistribution i Umeå. Analys & Strategi 2010-11-30

RAPPORT. Samordnad varudistribution i Umeå. Analys & Strategi 2010-11-30 RAPPORT Samordnad varudistribution i Umeå 2010-11-30 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Samdistribution av styckegods

Samdistribution av styckegods Thesis 117 Samdistribution av styckegods - problemöversikt och en fallstudie Jonas Andersson 2003 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikteknik Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5084)1-48/2003

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Logistik i hemtjänst frigör resurser. Malmö 131129. Per Schillander per.schillander@ trafikverket.se

Logistik i hemtjänst frigör resurser. Malmö 131129. Per Schillander per.schillander@ trafikverket.se Logistik i hemtjänst frigör resurser Malmö 131129 Per Schillander per.schillander@ trafikverket.se Logistik i hemtjänst frigör resurser Pilotprojekt på Orust Logistik i hemtjänsten LOV och logistik Avslutande

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

DB SCHENKERcoldsped Transport av tempererade livsmedel i Sverige och Europa. Globalt nätverk. Proffs på kylt och fryst. På väg med Arla Foods

DB SCHENKERcoldsped Transport av tempererade livsmedel i Sverige och Europa. Globalt nätverk. Proffs på kylt och fryst. På väg med Arla Foods SCHENKERcoldsped Transport av tempererade livsmedel i Sverige och Europa Globalt nätverk Proffs på kylt och fryst På väg med Arla Foods Så kontaktar du Schenker Vi levererar kyla, smakupplevelser och den

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Smartare inköp genom tidig dialog

Smartare inköp genom tidig dialog STEG FÖR STEG Smartare inköp genom tidig dialog 1 Denna guide riktas till dig som vill göra smartare inköp genom att använda dig av tidig dialog. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter. Globalt nätverk. Schenker Concepts i korta drag. Verktygslåda. Konceptmoduler. Så kontaktar du Schenker

SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter. Globalt nätverk. Schenker Concepts i korta drag. Verktygslåda. Konceptmoduler. Så kontaktar du Schenker SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter Globalt nätverk Schenker Concepts i korta drag Verktygslåda Konceptmoduler Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt nätverk Schenker Concepts

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Förstudie - Samordnad varudistribution i Östhammars kommun 2014-08-29. Analys & Strategi

Förstudie - Samordnad varudistribution i Östhammars kommun 2014-08-29. Analys & Strategi Förstudie - Samordnad varudistribution i Östhammars kommun 2014-08-29 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Lokal matlogistik. Möjligheter till utveckling, effektivisering och integration med storskaliga logistikkedjor. Sammanfattning

Lokal matlogistik. Möjligheter till utveckling, effektivisering och integration med storskaliga logistikkedjor. Sammanfattning Lokal matlogistik Möjligheter till utveckling, effektivisering och integration med storskaliga logistikkedjor Sammanfattning David Ljungberg, Girma Gebresenbet, Ingrid Nordmark, Techane Gari Bosona, Samuel

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

Undersökning av Miljözonen i Göteborg. februari 2003. Ett projekt inom TELLUS Göteborg

Undersökning av Miljözonen i Göteborg. februari 2003. Ett projekt inom TELLUS Göteborg Undersökning av Miljözonen i Göteborg februari 3 Ett projekt inom TELLUS Göteborg Bakgrund Företagen i undersökningen Miljözonen infördes i Göteborg 1996, för att på ett effektivt sätt minimera miljöpåverkan

Läs mer

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR Sweco TransportSystem AB Olof Fredholm Hannes Englesson 2 (13) S w e co Hjälmaregatan 3 Box 242 SE-212 42 Malmö, Sverige Telefon +46 (0)10 4846600 Fax www.sweco.se Sweco TransportSystem

Läs mer

Skräddarsydda transporter

Skräddarsydda transporter DB SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter Globalt nätverk DB SCHENKERconcepts i korta drag Verktygslåda Konceptmoduler Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt nätverk Schenker

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell,

Läs mer

Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012

Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012 Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012 Närproducerat Ystad-Österlen Det här är kort en sammanfattning

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

2007-05-28. Framtidsvägen

2007-05-28. Framtidsvägen Framtidsvägen Att i praktiken tillämpa de första två stegen i fyrstegsprincipen. Ett samarbete mellan regionens största kommuner för ett hållbart vägtransportsystem. Ulf Pilerot, projektledare Hållbart

Läs mer