LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LRF Konsults Lönsamhetsbarometer"

Transkript

1 LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins utveckling. Denna första upplaga av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer belyser lönsamhet och utvecklingen bland Sveriges småföretagare. Rapporten är unik i sitt slag och baseras på verkliga bokslut för drygt småföretag med -1 anställda. Sjunkande lönsamhet LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visar att landets småföretag redovisar en sjunkande lönsamhet. Sedan finanskrisens utbrott fram till och med 1 har den genomsnittliga lönsamheten successivt minskat med,1 enheter (från 17, till 1, av den totala omsättningen) trots att intäkterna legat på en konstant nivå sett över sexårsperioden. - hela urvalet Lönsamhet - hela urvalet Procent 1 1 hela urvalet hela urvalet Den sjunkande lönsamheten bland småföretagen är med andra ord kostnadsdriven och främst är det kostnaden för personal som ökat. Vidare har exempelvis ökade lokal- och marknadsföringskostnader haft en negativ inverkan på lönsamheten, om än i betydligt mindre utsträckning jämfört med personalkostnaderna. Kostnader - hela urvalet Procent Totala kostnader Personalkostnader IT-kostnader Marknadsföringskostnader Lokalkostnader Fastighetsbranschen mest lönsam under 1 En branschjämförelse på nationell nivå visar att det råder stora skillnader mellan landets småföretag både när det gäller lönsamhet och intäkter. Siffrorna för 1 visar att Fastighets- 1 års lönsamhet i de olika branscherna 1 1 Handel Service & Tjänster Bygg Hotell & Restaurang Fastighet Transport & Logistik Konsulter Vård & Omsorg Nöje, Kultur, Media El & Energi LRF konsults Lönsamhetsbarometer 1-1

2 Nöje Kultur Media branschen var mest lönsam (, ), följt av Industri & Tillverkning (,1 ) samt Byggföretag (19, ). Andra sidan av skalan visar att både Handeln (, ) och Nöje, Kultur & Media (, ) redovisade lägst lönsamhet under 1. Sjunkande intäkter påverkar lönsamhet för Handel samt Nöje, Kultur och Media Jämför man siffrorna för och 1 har handelns intäkter minskat med hela 7. Lönsamheten har trots detta legat förhållandevis stabilt på mellan mellan och 1, men sjönk till nära under fjolåret. Även småföretag verksamma inom Nöje, Kultur och Media har sett vikande intäkter. Den genomsnittliga intäkten under 1 var precis som för Handeln cirka två tredjedelar av intäkten år. Detta har haft en betydlig inverkan på lönsamheten, som Handel från att ha legat på 1, under var nere på, år 1. 7 Positiv utveckling för Fastighetsbranschen samt industri 9 och tillverkning na för småföretag verksamma inom Fastighetsbranschen var högre under 1 jämfört med. Samtidigt 7 har kostnaderna i förhållande till intäkterna ökat under perioden. Lönsamheten sjönk åren efter finanskrisens utbrott men vände därefter uppåt igen, och har legat på mellan cirka 9 1 under de senaste sex åren. Sedan har även Industri- och Tillverkningsföretagen haft stabila och ökande intäkter, samt visat en god lönsamhet. Lönsamheten sjönk emellertid mellan och 9, men har sedan dess ökat. Handel Nöje Kultur Media LRF konsults Lönsamhetsbarometer 1-1

3 Fastighetsbranschen Småföretag i södra Sverige var mest lönsamma under 1 Siffrorna för 1 visar på tydliga, om än små, skillnader mellan småföretag i södra, mellersta och norra Sverige. Lönsamheten var högst i södra delen av landet (1, ), följt av Norrland (1, ). Lägst lönsamhet visade småföretagen i 1 mellersta Sverige (1,7 ). 1 1 En analys av de totala kostnaderna visar att det under fjolåret var dyrast att driva småföretag i mellersta Sverige där 1 kost- naderna stod för,9 av den totala omsättningen, följt av de södra med,1 och norra delarna av landet om,. Stor 9 del i 1 detta har 11 de högre 1personalkostnaderna 1 i regionen Resultat (,1 ), före avskrivningar vilket kan jämföras med personalkostnaderna i södra och norra Sverige som låg på, respektive, under 1. IT-kostnaderna, som sett ur ett nationellt perspektiv ökat under de senaste sex åren, var marginellt högre i mellersta Sverige (, ) jämfört med södra (, ) och norra (,1 ) delarna av landet. Vidare utgjorde räntekostnader en betydligt större del hos småföretagen i Södra Sverige (,9 ) jämfört med övriga delar av landet (,9 och 1, för norra respektive mellersta Sverige). Landsbygden mer lönsam än storstäderna En jämförelse av de småföretag som är verksamma i Sveriges storstäder 1 med de på landsbygden visade att de totala kostnaderna konstant har legat ett par enheter högre i storstäderna. Värt att notera är dock att kostnaderna på landsbygden under de senaste fem åren ökat i snabbare takt än kostnaderna i storstäderna. Kostnaderna under respektive 1 ökade från, till, på landsbygden och från,1 till, i storstäderna. Vidare visar jämförelsen att småföretagarna på landsbygden varit mer lönsamma jämfört med sina motsvarigheter i storstäderna under samtliga år mellan och 1. Trots att lönsamheten i storstäderna har legat förhållandevis konstant sett över hela perioden (från 1,9 till 1, under respektive 1) är det värt att notera att trenden är positiv sedan 11. Samtidigt visar statistiken en tydligt om än liten sjunkande lönsamhet bland småföretagarna på landsbygden (från 1, till 1, under respektive 1). 1 Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro och Linköping Svenska städer med färre än invånare Lönsamhet storstad och landsbygd (% av oms) 1 1 Nyckeltal - regioner Resultat före avskrivningar Totala kostnader Personalkostnader Finansiellakostnader ITkostnader Landsbygd Storstad Mellersta Sverige Norra Sverige Södra Sverige LRF konsults Lönsamhetsbarometer 1-1

4 Analys Denna rapport visar att Sveriges småföretag under de senaste åren haft förhållandevis oförändrade intäkter samtidigt som de totala kostnaderna har stigit. Det finns flera, möjliga förklaringar till detta. Det kan idag vara svårt som småföretagare att förhandla till sig de bästa villkoren på marknaden vilket kan vara en orsak till varför småföretagen verksamma inom exempelvis Handeln brottas med små marginaler. Konkurrensen som uppstår när köpcentrum och större butikskedjor etablerar sig även på mindre orter runt om i landet gör det allt svårare för småföretagen att bedriva denna typ av verksamhet. Att personalkostnaderna till sin helhet har stigit för småföretagarna som grupp kan till stor del förklaras av höjda löner, vilket påverkar lönsamheten om intäkterna förblir intakta. Vidare har utvecklingen av internet påverkat affärsmodellerna inom en rad branscher. Digitalisering och e-handel har gjort att inträdesbarriärerna för nya aktörer inom exempelvis Handeln är betydligt lägre idag jämfört med ett antal år sedan. Internet som säljkanal driver ner priserna och sätter hård press på de fysiska handlarna runt om i landet, i synnerhet småföretagen som inte heller kan dra nytta av stordriftsfördelar. Ett annat tydligt exempel som påverkats av internet är Mediebranschen, där Sveriges större mediehus under flera år kämpat med vikande upplagor. Denna utveckling har gjort det svårare för mediebolagen att behålla lönsamheten och internets framfart kan vara en av förklaringarna till varför även småföretagen verksamma inom Nöje, Kultur & Media har sett både sjunkande intäkter och lönsamhet under de senaste sex åren. De två tydligaste ljuspunkterna i statistiken är Fastighetsbranschen samt. Fastighetsbranschens lönsamhet sjönk mellan och 1, trenden under de senaste åren är dock åter positiv. Lönsamheten bland Industrioch Tillverkningsföretagen sjönk på samma sätt som Fastighetsbranschen åren efter finanskrisen, men har därefter ökat stadigt. Båda branscherna är konjunkturkänsliga och gynnas av den allt mer positiva ekonomiska utvecklingen. Lönsamheten bland Industri- och Tillverkningsföretagen sjönk på samma sätt som fastighetsbranschen åren efter finanskrisen, men har därefter ökat stadigt. Eftersom även denna bransch i relativt stor utsträckning är beroende av lån har det låga ränteklimatet sannolikt haft en positiv inverkan på lönsamheten under de senaste åren. En blick in i framtiden Trots att denna rapport visar att marginalerna bland småföretagen som grupp sjunker är det viktigt att poängtera att lönsamheten fortfarande är stabil. Under 1 kunde dessutom en tendens till att intäkterna är på väg att öka bland småföretagen urskiljas och detta är något som LRF Konsult bedömer kommer hålla i sig även under 1. Årets första siffror ger en bekräftelse på detta vad gäller försäljningen och vi ser att företagens intäkter ökar. Dock har kostnaderna ökat i samma utsträckning vilket gör det viktigt att ha kontroll över företagets kostnader för att uppnå högre lönsamhet under 1. Vidare bör den bättre lönsamheten inom både samt i synnerhet Fastighetsbranschen hålla i sig även under 1, till stor del drivet av de fortsatt låga räntorna. Både Handeln samt Nöje, Kultur & Media kämpar såväl med krav på nya affärsmodeller som med konkurrens från större aktörer. Detta bör dock inte bara ses som problem, utan medför även stora möjligheter. De småföretag som klarar av att anpassa sig till nya affärsmodeller och hitta nya försäljningskanaler har stora möjligheter att växa de kommande åren. LRF Konsult kan konstatera att det som ledare för ett småföretag i Sverige gäller att vara aktiv och kontinuerligt följa upp sina affärsstrategier. Företagsledaren är ofta ansvarig både för inköp, ekonomi och försäljning och full kontroll över detta är en förutsättning för ett hållbart och lönsamt småföretag. LRF konsults Lönsamhetsbarometer 1-1

5 Om LRF Konsults Lönsamhetsbarometer 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins utveckling. Detta är den första upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer en rapport om utvecklingen bland Sveriges småföretag. Nyckeltalen är hämtade från verkliga bokslut för drygt småföretag med -1 anställda och analyserar lönsamhets- och kostnadsutveckling i denna företagsgrupp från år till 1. Företag från följande elva branscher har analyserats: Handel, Service & Tjänster, Bygg, Hotell & Restaurang, Fastighet, Transport & Logistik, Konsultverksamhet, Vård & Omsorg, Industri & Tillverkning, Nöje, Kultur & Media samt El & Energi. Resultatet redovisas för tre olika regioner: norra, södra och mellersta Sverige samt för storstad (definierat som fler än 1 inv) och mindre ort (färre än inv). Om Nyckeltalen I LRF Konsults Lönsamhetsbarometer har följande nyckeltal analyserats: Totala kostnader (totala kostnader utöver materialkostnad) Personalkostnader Marknadsföringskostnader Räntekostnader IT-kostnader Lönsamhetsmåttet i rapporten är resultat före avskrivningar genom omsättningen. Samtliga siffror förutom intäkter redovisas som av den totala omsättningen. Om LRF Konsult LRF Konsult är Sveriges största redovisningsföretag- och rådgivningsföretag med över 7 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Med cirka 1 medarbetare på drygt 1 orter finns vi alltid nära dig. Vi kan erbjuda både lokal kännedom och expertis där du behöver, när du behöver. LRF Konsult projektgrupp: Pär Martinsson, Linda Ternstedt, Lotta Olsson Etander, Joel Ledin och Stefan Ohlsson Grafisk form: Joel Ledin Tryck: Digital Allt innehåll i denna rapport: LRF Konsult

FÖRETAG I KIL KILSFÖRETAGARE PÅ FÖRSTASIDAN! MÖTEN OCH MINGEL PÅ ÅRETS FÖRSTA AFTER WORK KIL.SE/NARINGSLIV

FÖRETAG I KIL KILSFÖRETAGARE PÅ FÖRSTASIDAN! MÖTEN OCH MINGEL PÅ ÅRETS FÖRSTA AFTER WORK KIL.SE/NARINGSLIV FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER NR 2 2015 KILSFÖRETAGARE PÅ FÖRSTASIDAN! Tala om uppmärksamhet! Under den drygt senaste månaden har flera Kilsföretagare synts rejält. Först ut

Läs mer

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Ekonomisk analys av Webhallen AB TEAE01, HT12

Ekonomisk analys av Webhallen AB TEAE01, HT12 Webhallen AB är ett stabilt e- handelsföretag som år efter år fortsätter att utvecklas, expanderas och skapar nya jobbmöjligheter till bland annat teknikintresserade studenter. Till största del säljer

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari 2014 2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

n n Ekonomiska kommentarer

n n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer I denna ekonomiska kommentar presenterar vi de huvudsakliga resultaten från en enkät om företagens prissättning. Resultaten tyder på att företagen under senare tid haft svårt att

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer