Lokal logistik - Lolog. Projektplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal logistik - Lolog. Projektplan 2008 2010"

Transkript

1 Lokal logistik - Lolog Projektplan Projektidé Projektet genomförs för att underlätta för närproducerade livsmedel att nå marknaden och på sikt kraftigt reducera ineffektiva transporter i vår närmiljö för Falköping, Trollhättan och Vänersborgs kommuner (nedan Kommunerna ). Falköping och Vänersborgs kommun har en utpräglad jordbruksbygd. Intresset för närproducerade livsmedel och lokala råvaror är stort och växande inom Kommunerna. Det finns ett stort antal jordbruk och småföretag på landsbygden i kommunerna. Det finns även många framgångsrika små och medelstora företag. Med detta projekt vill vi stärka entreprenörsandan hos de potentiella leverantörerna till systemet. Den positiva utvecklingsspiralen kring attityder behöver förstärkas och förankras och kompetens behöver tillföras för att stärka och säkerställa produktion och efterfrågan av lokal mat och andra lokala varor. Respektive kommun går in i detta projekt med lite olika ingångar men tillsammans ges en helhet med erfarenhetsutbyte mellan olika vinklingar. Vänersborg har en affärsinriktning på logistiksystemet, där kunderna är affärer, storkök och restauranger medan Falköpings kommun fokuserar på kommunens behov av lokal mat i den egna verksamheten. Trollhättans Stad ser främast inriktning på logistiksystemet samt för kommunens behov av att för in lokala varor för den egna verksamheten, samt i övrigt öka antalet lokala anbudsgivare vid offentlig upphandling. Det gemensamma målet är att kunna gå från ord till handling och både vara föredöme och motor i utvecklingen av logistik för mer lokala varor från fler leverantörer under effektivare former. Falköping, Trollhättan och Vänersborg i regionen Falköping Kommunen har ett strategiskt transportläge i en expansiv region. Falköping är knutpunkt mellan Västra stambanan och Jönköpingsbanan. Riksväg 47 utgör en viktig länk för att knyta samman kommunen med Fyrstadsregionen i väster och med Jönköpingsområdet i öster. I norr- och södergående riktning finns riksväg 46 mot Göteborgsområdet. De korta avstånden gör att Falköping är del av en stor boende- och arbetsmarknad. Detta ger intressanta utvecklingsmöjligheter inte minst ur näringslivssynpunkt. Bl.a. pågår utvecklandet av en kombiterminal med därtill anknuten verksamhet, Logistic Center Skaraborg, där Falköping skall fungera som nav i ett större logistiskt godstransportsystem, järnväg landsväg. Falköping är en utpräglad jordbruksbygd. Intresset för närproducerade livsmedel och lokala råvaror är stort och växande i kommunen. Det finns ett stort antal jordbruk och småföretag på landsbygden. Det finns även många framgångsrika små och medelstora företag. Här finns god tillgång på lokaler, mark och fastigheter och prisläget är attraktivt. Falköpings kommun är Sveriges första kommun att bli medlem i det internationella nätverket Cittaslow. Idén med Cittaslow är att man överför Slow Food-filosofin till att gälla livet i en liten kommun. Fokus är på livskvalitet och man ställer höga krav på mat, miljö och på att den nya tekniken ska gagna medborgarna. En Cittaslow kommun stödjer lokalt odlade livsmedel och har en klar

2 ekologisk inriktning. Man uppmuntrar möten mellan producenter och konsumenter via marknadsplatser. Man uppmuntrar lokala produkter. Man vill öka utbudet av lokal mat via kommunens måltidsverksamhet och lokala restauranger. Cittaslow handlar om att bygga ett hållbart samhälle Trollhättan/Vänersborg Området ligger i skärningen mellan viktiga huvudstråk för både järnväg och väg. Norge/Vänerbanan och Älvsborgsbanan går genom området. Europaväg 45 och Riksväg 44 möts i kommunen. Mellan centralorterna möts alla i en punkt Trestad Center. År 2012 är dubbelspåret till Göteborg färdigbyggt. Ett arbete har startat med att skapa en kombiterminal i det strategiska läget Trestad Center. Här är det tänkt att gods skall kunna lastas om mellan tåg och lastbil, tåg byggas om för vidare transport. De närmaste åren kommer att ge kommunerna stora tillväxtmöjligheter. Områdets strategiska läge vid Vänerns sydspets är en av kommunernas stora tillgångar. Trollhättan Trollhättans Stads vision Trollhättan en förebild som ledande teknik- och industrikommun i Europa Den politiska viljan, tillsammans med Trollhättans långa industritradition och uppfattas positivt av företagen i området. Enligt de senaste undersökningarna ifrån Svensk näringsliv erhöll kommunen högt betyg. Trollhättans Stads verksamheter har genom den styrande miljöpolicyn bidragit till att kommunen numera ställer mer långtgående miljökrav vid offentliga upphandlingar. Trollhättans Stads upphandlingsavdelning erhöll år 2008 pris för årets upphandling med motivering av nytänkande samt genom att bättre nyttja befintlig konkurrens invigdes Sveriges första fullskaliga biogassystem för fordon i Trollhättan. Med allt ifrån produktion av biogas till att bussar och bilar drivs med vår egen producerade biogas. Delar av ovanstående arbete bidrog till att kommunen erhöll pris som årets Klimatkommun Vänersborg En stor del av Vänersborg är präglad av landsbygd med en stor del av befolkningen boende på landsbygden och kommunen har stor andel anställda inom livsmedelsproduktion. I Brålanda öppnar under hösten en livsmedelsproduktion med en stark prägel på att nyttja lokalt producerade råvaror som skall förädlas. Helt nyligen har kommunen blivit en FairTrade kommun. I kommunen finns en stark ambition att öka andelen lokalt producerad mat i kommunens egna kök. 3. Erfarenheter från tidigare projekt Falköpings kommun har stor erfarenhet och dokumenterat bra utvecklingsresurser inom både mat och logistik. Ansatsen i detta projekt blir att fokusera på kommunens egna behov av lokal mat i egna verksamheter, för att kunna gå från ord till handling och både vara föredöme och motor i utvecklingen. Logistic center är ett exempel på logistikprojekt som ligger nära Lolog Falköpings kommuns medverkan i tidigare Interregprojekt ledde fram till: - dels politisk enighet och beslut att genomföra samlastning av lokal mat i avsikt att öka antalet lokala leverantörer till de egna enheterna, - dels att genomföra en köksutredning i avsikt att komma fram till en struktur för de egna köken, som bla. kunde gynna användandet av fler lokala leverantörer via en samlastningsterminal.

3 Denna köksutredning är nu klar och förprojektering påbörjad för att ombyggnader skall kunna kostnadsberäknas, finansieras och samplaneras med i detta PM beskrivna projektet. Trollhättan har sedan tidigare genomfört en Transport- och Logistikutredning. Projektet avslutades år Vänerborg har sedan tidigare samordnat måltidsproduktionen i kommunen men inte tagit steget att öka andelen lokalt producerad mat i de offentliga köken. Detta skall Falköping analysera och Vänersborgs inriktning blir att titta på förutsättningarna för logistiken för lokal mat till affärer, storkök och restauranger. 4. Syfte och målgrupp Syftet med projektet är att: Öka kompetensen hos berörda aktörer, med fokus på lokala leverantörer, så att samsyn och framtid kan mötas med den nya logistiken. Skapa förutsättningar för leverantörer att avyttra sina produkter på en lokal marknad. Skapa förutsättningar för andra kommuner att utveckla det lokala näringslivet Målgrupperna Kommuner som är intresserade av att utveckla system för lokala logistiksystem Lokala producenter och leverantörer av livsmedel och andra varor Den offentliga verksamheten Privata aktörer 5. Projektets mål De uppsatta målen är: Att antalet lokala leverantörer som är beredda att leverera till samlastningscentralen ökar med tio stycken. Både befintliga, nya producenter och logistikaktörer/grossister. Att ett transportsystem för transporter till, inom och från samlastningsterminalerna utvecklas så att hela logistikflödet från leverantörer till kund beaktas, med särskild tyngdpunkt på system för lokala leverantörer. Att 30 landsbygdsföretagare har deltagit i nätverksträffar eller utbildningar med fokus på att samarbeta kring samlastningscentralerna. Lägre totalkostnad för kommunerna vid anskaffning av varor. Minskade koldioxidutsläpp med cirka 25% från dagens nivå till dess att terminalerna är i funktion. I samband med renovering och ombyggnad av kommunens kök bör en anpassning av kökens fysiska utformning göras så att den möjliggör mottagandet även av leveranser från lokala producenter. (Falköping). 6. Genomförandeplan Genomförandet innefattar följande faser: Fas 1 Öka logistikkompetensen. Denna utbildning innefattar flera personalkategorier och aktörer i flödet, tex. Kostpersonal, restaurangägare, leverantörer och tjänstemän inom kommunen. Detta så att samsyn skapas

4 och att framtid kan mötas med den nya logistiken och nya system. Arbetsformer skall kunna implementeras parallellt med befintlig verksamhet Flera syften finns; -dels att utbilda för det utvecklade operativa handhavandet av nya system, -dels utbilda för utvecklat lärande, systemiskt lärande, för fortsatt naturligt inbyggd förändring, -dels utbilda nya leverantörer, som antingen redan har etablerat verksamhet eller står i begrepp att starta. Fas 2 Attityder och kapacitet. En viktig del i denna fas är att stärka det lokala entreprenörskapet på landsbygden för att utveckla företagandet och attityderna. Detta för att stärka det lokala näringslivets kapacitet att leverera varor till ett hållbart logistik system. Denna fas syftar även till att skapa förutsättningar för nya samarbeten och lokala nätverk. Alla aktörer kring lokal mat i regionen behöver egentligen veta mer. En positiv utvecklingsspiral behöver etableras kring attityderna för att stärka och säkerställa tillgång och efterfrågan av lokal mat på lång sikt. Målgruppen för denna del av Fas 2 är politiker, den egna organisationen, lokala leverantörer och potentiella kunder. Det handlar även om att beskriva samhällsnyttan med hela denna förändrade struktur. Minskad klimatpåverkan, bibehållandet av öppna landskap och sysselsättning mm. Fas 3 Transporterna till och från samlastningsterminalerna, samlastningsterminalernas fysiska utformning, egna funktioner och beställningssystem för transporterna. Denna fas innefattar de fysiska förutsättningarna: a.upprättande av kravspecifikationer för upphandling av alla fysiska transporter till och från samlastningsterminalen och terminalverksamheternas utformning för att klara ställda krav på totalkvalitet och effektivitet, b.motsvarande specifikationer för administrativt verksamhetsstöd och beställningssystem, c.genomförande av upphandling med tänkbara transportörer, d.etablering av uppföljningssystem baserat på andra liknande system, tex Borlänge. Fas 4 Materialhanteringssystem och dispositionsplaner för effektivitet och arbetsmiljö. I denna fas ligger ett stort nyhetsvärde, men också utmaningar. Konkret innebär den att hanterings förpacknings märknings och infosystem utformas - dels mellan leverantörer och samlastningsterminal, - dels mellan terminal och kund så att alla effektiviseringsmöjligheter och möjligheter till bra arbetsvillkor och full kvalitetssäkring erhålles. Detta innebär en totalsyn på alla produktions och hanterings och lagringsoperationer från sista produktionssteg hos leverantörerna till plats för produktion i tex berört kök. För tillvaratagande av alla möjligheter kommer omfattande kompletterande analyser att behöva ske av alla logistikkostnader i dessa flöden. Dessa analyser kommer sedan att processas och diskuteras med berörd personal och leverantörer för att möjliggöra successiva förbättringar. Pilotflöden kommer troligen att användas som referensobjekt.

5 Projektet är tvåårigt, beräknas starta och vara avslutat Alla faser löper över hela projektperioden. Vem ska genomföra projektet Styrgrupp: Leif Bigsten och Ida Helander från Falköping, Ann Olsson och Lars Rudström från Vänersborg, Kaj Ringsberg som logistikexpert, Ronny Odervång med upphandlingsperspektivet och Martin Johansson som projektledare. Referensgrupp: En politisk referensgrupp i respektive kommun samt en referensgrupp med andra kommuner. För referensgruppen med andra kommuner ska det bjudas in till ett seminarie till sommaren/när projektet har kommit igång för att presentera resultat som kan intressera andra kommuner att delta i referensgruppen. Tjänstemän i kommunerna kommer att jobba med projektet enligt bifogad budget. 7. Resultatspridning Alla komuner i Västra Götalandsregionen kommer att inbjudas till att delta i den referensgrupp som kommer att knytas till projektet som genomförs i resp kommun. I referensgruppen kan intresserade kommuner föra en direkt dialog kring utvecklingen av projektet och får därför möjlighet att påbörja liknande processer med stöd av resultaten som succesivt växer fram. Även potentiella leverentörer och kundrepresentanter i regionen kommer att erbjudas deltagande i referensgruppen. Referensgruppen kommer kunna sprida resultat, kunskap och kompetens från projektets genomförande för att inspirera och underlätta för kommuner och aktörer som vill göra liknande satsningar. Denna referensgrupp kommer att träffas fyra gånger under projektperioden för att titta på projektets framskridande och förutsättningar för att överföra resultaten till kommunerna som ingår i gruppen. Vid behov kommer även yrkesmässiga referensgrupper att bildas. I anslutning till projektets avslut kommer ett avslutningsseminarie att genomföras där projektets resultat presenteras för intresserade kommuner och aktörer. 8. Övergång till ordinarie verksamhet Efter projektets genomförande ska det finnas färdiga projekteringsunderlag för att bygga de planerade samlastningscentralerna i respektive kommun vilket medför att projektet helt kommer införlivas i de ordinarie verksamheterna och stärka dessa. Även för andra kommuner som inte direkt ingår i genomförandet kommer det vara möjligt att ta del av erfarenheter och material för att anpassa till sin ordinarie verksamhet. De kommuner som väljer att delta i referensgruppen har dessutom möjlighet att under projektets gång dra nytta av resultaten för att starta liknande projekteringar. Det nätverk som kan antas bildas under projektets livstid kan leva vidare även efter projektet och stärka processer för lokal logistik av varor i hela regionen.

Samlade laster. nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter

Samlade laster. nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter Samlade laster nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter Samlade laster nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter Upplysningar om innehållet: Cecilia Mårtensson,

Läs mer

Goda exempel på logistiklösningar - med fokus på livsmedel i kommuner

Goda exempel på logistiklösningar - med fokus på livsmedel i kommuner Goda exempel på logistiklösningar - med fokus på livsmedel i kommuner 1 Miljöresurs Linné * inom projektet Goda exempel på logistiklösningar Text: Layout: ISBN: Karin Sahlström, Miljöresurs Linné Gösta

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

UPPDRAG. Utvärdering av projektet Lolog i Falköpings och Vänersborgs kommuner. Rapport P300334. Christoffer Widegren 2014-02-20 SIK

UPPDRAG. Utvärdering av projektet Lolog i Falköpings och Vänersborgs kommuner. Rapport P300334. Christoffer Widegren 2014-02-20 SIK UPPDRAG P300334 Utvärdering av projektet Lolog i Falköpings och Vänersborgs kommuner Rapport Christoffer Widegren 2014-02-20 SIK Projektinformation Projekt påbörjat December 2013 Granskad av Gustaf Zettergren

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Göteborgs lokala handlingsplan för. Hållbar mat. Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson. www.goteborg.se

Göteborgs lokala handlingsplan för. Hållbar mat. Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson. www.goteborg.se Göteborgs lokala handlingsplan för Hållbar mat Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson www.goteborg.se Förord Detta är en handlingsplan för hur vi i Göteborgs Stad ska arbeta med

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Förstudie Electric Car Region

Förstudie Electric Car Region Förstudie Electric Car Region Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Förstudieupplägg... 4 Inventering potential elbilar... 5 Miljöbilspolicy... 6 Infrastruktur laddning... 6 Långsam laddning...

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Biogas Luttra. - Projektplan. Bilaga 1. 1 Projektnamn. 2 Projektidé. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt

Biogas Luttra. - Projektplan. Bilaga 1. 1 Projektnamn. 2 Projektidé. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt Bilaga 1 Biogas Luttra - Projektplan 1 Projektnamn Biogas Luttra kommer att vara arbetsnamn för detta projekt. 2 Projektidé Idag finns en rad generella studier av biogasproduktion i lantbruket. Däremot

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer