Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säljeffektivitet i B2B-Organisationer"

Transkript

1 CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET

2 Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3 Komplex marknad i ständig förändring 3 Starkare och mer professionella inköpsorganisationer 3 Ständigt högre krav på anpassningar och tilläggstjänster 3 2. Säljorganisationer behöver arbeta metodiskt för att öka effektiviteten 4 3. Byggstenar för effektiv B2B försäljning 5 A. Insiktsdriven kundstrategi 5 B. Dynamisk och lärande säljprocess 6 C. Väl anpassat säljstöd 8 D. Performance Management med helhetsperspektiv 9 2

3 SÄLJEFFEKTIVITET 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation Kraven på säljorganisationer blir allt större i takt med att kunder ställer högre krav, marknader internationaliseras och konkurrensen ökar från såväl lokala nischade som globala aktörer. Den senaste tidens svängningar i marknaden verkar ytterligare ha förstärkt denna trend. De utmaningar som då måste mötas finns inom följande områden. Komplex marknad i ständig förändring Många säljchefer vi mött upplever att det är svårt att verka effektivt på en marknad där förutsättningarna förändras i en allt snabbare takt. Den viktigaste orsaken till förändringarna är ofta en globalisering med fler internationella spelare vilket skapar större variationer i kundkrav och fler specialiserade konkurrenter. På samma gång upplever man internt på företagen en trubbig och ofta förenklad bild av marknaden. När ledningen t.ex. ställer krav på tillväxt över alla segment, eller när produktionen driver standardisering, blir det svårt för säljorganisationen att hantera detta gentemot marknadsförutsättningar och kundkrav som varierar mellan olika kundsegment. Starkare och mer professionella inköpsorganisationer Säljchefer vi pratat med upplever att de allt oftare tvingas till förhandling med kundens inköpsorganisationer. Dessa blir allt starkare och mer professionella, vilket ställer högre krav på leverantörer att visa värdet av sitt erbjudande samtidigt som det minskar effekten av personliga relationer. Ständigt högre krav på anpassningar och tilläggstjänster Kraven på anpassningar och tilläggstjänster ökar ständigt. Det kan handla om kundspecifika anpassningar, tilläggstjänster (t.ex. support, information eller anpassad dokumentation) eller krav på integration av system och processer. I många fall är vår uppfattning att dessa anpassningar är svåra att ta betalt för, speciellt om konkurrenter redan erbjuder dem till låg eller ingen kostnad. Inget företag har idag råd att lägga resurser på olönsamma kunder eller säljaktiviteter som inte adderar värde, eller att gå till marknaden med fel eller otydliga erbjudanden. Ovanstående tre utmaningar samverkar till att driva komplexitet, skapa längre säljcykler och ställa högre krav på säljchefer och deras organisationer. Det blir därför allt viktigare att fokusera och arbeta strukturerat med säljarbete. Inget företag har idag råd att lägga resurser på olönsamma kunder eller säljaktiviteter som inte adderar värde, eller att gå till marknaden med fel eller otydliga erbjudanden. Cavendi management insight 3

4 2. Säljorganisationer behöver arbeta metodiskt för att öka effektiviteten För att bemöta dagens utmaningar krävs nya arbetssätt och verktyg. För att lyckas måste företag arbeta lika metodiskt och strukturerat med säljarbetet som de arbetar med företagets övriga processer ett professionellt arbetssätt om man så vill. För att bli framgångsrik krävs en sammanhållen metodik och struktur, hela vägen från formulering och implementering av kundstrategin, säljorganisationens, processens, säljstödets och IT-systemens utformning, till uppföljning och utveckling. Med utgångspunkt från våra erfarenheter och diskussioner med ett antal säljchefer i olika branscher har vi tagit fram en modell med de viktigaste byggstenarna för att skapa en effektiv försäljningsorganisation. 1. En insiktsdriven kundstrategi baserad på djup förståelse av marknad, kunder och konkurrenter, och som genom rätt fokus och förutsättningar gör säljorganisationens arbete effektivare. 2. En dynamisk och lärande säljprocess hjälper säljstyrkan att vinna fler och rätt affärer samt arbeta effektivare; den optimerar utnyttjandet av olika kanaler och utvecklas ständigt baserat på nya insikter. Kundstrategi Säljprocess Performance Management 3. Ett väl anpassat säljstöd såsom säljmaterial, säljverktyg och IT-stöd utvecklat efter säljprocessen och som stödjer best practices och stärker säljorganisationens förmågor. Säljstöd Figur 1 framgångsfaktorer för effektiv försäljning 4. Performance management med helhetsperspektiv kvantitativ och kvalitativ uppföljning med tydliga mål och nyckeltal som skapar nya insikter och omsätts i effektivare försäljning. De säljorganisationer som lyckas fokusera på de viktigaste aspekterna av dessa byggstenar har goda förutsättningar att nå hög säljeffektivitet. För att bli framgångsrik krävs en sammanhållen metodik och struktur, hela vägen från formulering av kundstrategin till uppföljning och utveckling av säljprocessen. 4

5 SÄLJEFFEKTIVITET 3. Byggstenar för effektiv B2B försäljning I detta avsnitt utvecklar vi vår modell närmare. A. Insiktsdriven kundstrategi Grunden till effektiv försäljning är att prioritera resurser på rätt kunder och rätt aktiviteter. Rätt kunder är oftast de som bidrar med högst lönsamhet och tillväxtpotential. Rätt aktiviteter är de värdeadderande aktiviteter som leder till framgångsrik försäljning hos dessa kunder. Företagets övergripande strategi sätter ofta förutsättningar i form av t.ex. kapacitet, finansiering och önskad position på marknaden. En kundstrategi bör för varje prioriterat kundsegment definiera hur företaget lönsamt skaffar nya kunder samt behåller och växer affären med befintliga kunder. En typisk kundstrategi identifierar ett antal målsegment för att sedan för vart och ett definiera kundernas viktigaste behov, företagets erbjudanden, försäljningskanaler, prissättningsstrategi samt förmågor och arbetssätt som är avgörande för att lyckas. Kundstrategi grundas i djup förståelse för marknaden och kundernas behov Med ökad tillgång till information och större kunskap om analytiska metoder börjar allt fler företag se resultaten av att skaffa djupare kunskap om marknaden och kundernas behov. De använder denna insikt för att identifiera nya möjligheter på marknaden såsom nya kundsegment och nya erbjudanden. Ett produktföretag vi arbetat med upptäckte genom djupgående marknadsundersökningar en möjlighet att skapa ett helt nytt tjänsteerbjudande. Med hjälp av kundenkäter, som besvarades av ca 80% av kundbasen, verifierades behovet och värdet för kunderna. Nya tjänster utformades och riktades till olika kundsegment. Från att tidigare ha sålt enbart produkter har företaget nu blivit en tjänsteleverantör med ökad lönsamhet, djupare kundrelationer och starkare position gentemot konkurrenterna. Rätt mål baserat på djup insikt i marknaden Många säljchefer förefaller få allt högre tillväxtkrav från ledning och styrelse utan att någon större hänsyn tas till marknadens utveckling, t.ex. 10% försäljningsökning jämnt fördelat på alla segment och produkter. Vi har sett goda exempel på hur företag lyckats kombinera denna uppifrån-ner målformulering med en nerifrån-upp analys som inkluderar djup förståelse för förutsättningar per segment och olika erbjudanden. Med en kombinerad metod kan tillväxtkrav fördelas och prioriteras på de segment och erbjudanden med bäst förutsättningar att lyckas. Detta möjliggör också bättre prioritering av resurser och mer realistiska mål som säljorganisationen tror på och tar ägandeskap för, vilket ytterligare förbättrar möjligheterna att nå målen. Cavendi management insight 5

6 Kundstrategin stödjer prioritering av det dagliga säljarbetet Det är viktigt att kundstrategin är både heltäckande och så konkret att den hjälper varje medarbetare i det dagliga arbetet. Säljchefen på ett större industriföretag berättar att när han tillträdde lades liten vikt vid att välja rätt kunder, dvs. att prioritera utifrån det totala värdet av kunden. Säljarna spenderade mycket tid på kunder som genererade liten volym, på samma gång som stora affärer gick dem förbi. Den nytillträdde säljchefen började med att undersöka vad som karaktäriserade de kunder och affärer som genererade långsiktigt värde för företaget. Därefter identifierades ett antal kriterier som delade in kunderna i prioritet A, B, C, och D. A-kunderna prioriterades med dedikerade säljare och supportkanaler medan D-kunderna hanterades av en nyutvecklad partnerkanal. På mindre än två år fördubblade företaget försäljningsvolymen. B. Dynamisk och lärande säljprocess En mer komplex säljmiljö med ökade kundkrav och längre säljcykler ställer allt högre krav på rätt struktur, organisation och processer för att fördela och styra säljarbetet. En effektiv säljprocess hjälper säljaren att nå högre resultat En heltäckande säljprocess startar med att planera säljarbetet och utveckla en pipeline, och sträcker sig genom hela säljcykeln för att slutligen återinföra feedback och därmed förbättra processen. En vanlig utmaning som säljchefer lyfter fram är att deras säljprocess stödjer styrning och uppföljning, men att säljarna inte tycker att processen hjälper dem. Den ger vare sig vägledning eller förenklar deras dagliga säljarbete. 6

7 SÄLJEFFEKTIVITET Ett stort industriföretag som vi tycker lyckats bra med säljprocessen började med att studera hur deras stjärnsäljare arbetade. Företaget kunde på så sätt identifiera gemensamma aktiviteter (t.ex. tid på förberedelser, säljsamtal, säljmöten, uppföljning etc.) som var avgörande för säljarnas framgång. En viktig lärdom var att säljprocessen var alltför övergripande och lämnade för mycket svängrum till varje enskild säljare. Processen berörde inte heller de aktiviteter som de bästa säljarna ansåg var avgörande för deras framgång. Exempelvis upptäckte man att de bästa säljarna identifierade kundens beslutsfattare och förankrade med dem innan de lade tid på att ta fram offerter. På så sätt blev offerterna bättre och säljarna kunde tidigare upptäcka om chansen för framgång var liten. På mindre än ett år lyfte företaget nivån bland de lägst presterande säljarna och ökade hit rate med nästan tio procent. Ett annat företag vi arbetat med lyfter fram vikten av en väl fungerande säljprocess och beskriver hur den har gett säljarna ett gemensamt ramverk och språk vilket har skapat en helt ny lärandemiljö. Exempelvis har säljprocessen bidragit till att man lyckats förkorta tiden för nya säljare att prestera på samma nivå som erfarna säljare. Nya medarbetare kan nu gå bredvid erfarna säljare och lära sig på samma gång som de har ett ramverk att hänga upp lärdomarna och arbetet på. En effektiv process optimerar säljkanalerna Många företag har flera olika säljkanaler - direkt såväl som via partners och online-kanaler - men få upplever sig vara tillräckligt kompetenta att driva rätt kunder och transaktioner till rätt kanaler. En effektiv kanalmix är nyckeln till både kostnadseffektivitet och kundservice av hög kvalitet. Ett företag undersökte hur deras kunder ville agera med dem. De upptäckte att merparten av kunderna föredrog att ha mindre personlig kontakt och istället ville sköta så mycket som möjligt själva via internet. Företaget investerade i bättre webbapplikationer och kunde genom att låta kunderna sköta fler ärenden på nätet frigöra tid från både säljare och kundsupport. En effektiv säljprocess optimerar roller och ansvar Det är ovanligt att en säljare har all kunskap som krävs för att genomföra en komplex affär som inkluderar både produkter och tjänster. En säljchef berättade att det för att genomföra en affär krävs teknisk kunskap om möjliga kundlösningar, djup förståelse för kundens business case, alternativa logistiklösningar, möjligheter att integrera IT-system samt legala frågor. Ansvarsfördelning och samarbete mellan olika säljroller, som fältsäljare, innesäljare, teknisk säljsupport och säljadministratörer, är avgörande för hög effektivitet i en säljorganisation. Det är vanligt att skapa parallella säljstyrkor för att sälja olika typer av erbjudanden eller att använda sig av specialister som stödjer fältsäljarna, t.ex. teknisk säljsupport eller logistikspecialister. Det krävs god förståelse för kundens köpprocess, väl komponerade säljteam med genomtänkta roller och kompetensprofiler för att vid varje tillfälle möta kunden med rätt kompetens. Ett företag vi arbetat med upptäckte att deras säljare inte kunde tillgodose kundens behov av teknisk kompetens. De skapade därför ett team som servar både kunder och säljare med teknisk support. Cavendi management insight 7

8 Kunderna blev mer nöjda eftersom de fick support direkt när de behövde istället för att vänta på att en säljare skulle ta reda på svaret. På samma gång frigjordes tid för säljarna att göra det de är bra på, dvs. att sälja. Samarbetet mellan sälj- och marknadsavdelningen är ett annat område som många säljchefer ser stor förbättringspotential i. Det krävs ett nära samarbete mellan funktionerna för att lyckas bygga upp processer som på ett effektivt sätt konverterar tidiga leads till konkreta affärsmöjligheter. Det första steget är att sätta gemensamma mål, fördela ansvaret mellan sälj och marknad, samt definiera de aktiviteter och roller som krävs för att nå de gemensamt satta målen. C. Väl anpassat säljstöd Många säljchefer vi träffat säger att de skulle behöva byta ut stora delar av sin säljstyrka för att klara sina säljmål. Detta är naturligtvis svårt att genomföra i praktiken. Närmast till hands ligger istället att utbilda den befintliga säljstyrkan. Många vittnar dock om hur svårt det är att få säljträning att ge konkreta resultat. Problemet med säljträning är att det ofta blir en engångsföreteelse utan förankring i kundstrategin och säljprocessen, dvs. säljarnas verklighet, och utan kontinuerligt stöd för att säkerställa att de nya metoderna omsätts i praktiken och får effekt. De mest framgångsrika säljcheferna börjar med att göra en grundlig analys av vilken kompetens som krävs för varje roll. Därefter kan en fokuserad säljträning i kombination med kvalitativt säljstöd och hjälpmedel som stödjer säljträningens budskap vara mycket effektivt. Säljstödet kan t.ex. innehålla hjälpmedel för att identifiera och analysera kundvärde, finna rätt frågor att ställa till kunden, möjligheter att få coachning eller för att få säljarna att lära av varandra. En avgörande faktor för hög effektivitet är också hur väl man lyckas utnyttja IT:s möjligheter att automatisera och tillhandahålla rätt information genom säljprocessen. Rätt kompetens hos rätt roll Kompetens är dyrt och hanteringen av kompetenser är en viktig framgångsfaktor för att skapa en effektiv säljorganisation. Framgångsrika säljchefer är skickliga på kompetensutveckling och att utnyttja kompetens på rätt sätt. De tillsätter t.ex. roller baserat på tydliga kravprofiler och bevisad förmåga. Deras organisationer har ofta kompetensutvecklingsplaner kopplade till olika säljroller och karriärvägar. De använder tillgängliga kompetenser utifrån vad som i varje steg av säljprocessen krävs för att effektivt föra kundrelationen mot en lönsam affär (se rubriken En effektiv säljprocess optimerar roller och ansvar ovan). Marknadsförings- och säljmaterial efter kundens köpprocess Effektiva organisationer förser säljarna med konkret marknadsförings- och säljmaterial som är utformat efter kundens köpprocess och de beslut som driver denna framåt. Väl anpassat säljmaterial utformas utifrån de problem man löser för kunden och det värde man levererar, snarare än utifrån produkten eller tjänsten. Effektiva organisationer förser dessutom säljarna med konkret stödmaterial och hjälpmedel som t.ex. referensuppdrag, checklistor, business-case-verktyg, rutiner och manuskript genom varje steg i säljprocessen. 8

9 SÄLJEFFEKTIVITET IT effektiviserar informationsutbyte och automatiserar processer Framgångsrika säljorganisationer använder IT för att effektivisera och automatisera processer inte bara för att dokumentera dem. Vi träffar ofta säljchefer som har CRM-system vilka varken adderar värde till säljarbetet eller underlättar rapportering och uppföljning. Systemen upplevs alltför ofta som en administrativ belastning vars primära syfte är att samla in information från säljarna, vilket i värsta fall leder till att de inte används och därmed inte heller fyller sitt syfte. Rätt använt är IT en mycket kraftfull möjliggörare för att effektivisera såväl säljprocessen som att följa upp säljarbetet och skapa nya insikter. Gemensamt för de säljorganisationer som bäst lyckas dra nytta av IT:s möjligheter är att de utgått från en tydlig kundstrategi och säljprocess för att sedan definiera behovet av IT-stöd. De låter inte IT-system styra deras behov, utan använder istället IT för att ytterligare effektivisera och automatisera redan väl beprövade arbetssätt. D. Performance Management med helhetsperspektiv Performance management handlar om att skapa en effektiv struktur för att definiera mål, mäta, analysera, lära och vidta åtgärder utifrån nya insikter. Performance management är avgörande för att möjliggöra ett kontinuerligt förbättringsarbete och lärande inom övriga byggstenar. Det är på samma gång det område som vi upplever att säljchefer har störst utmaningar att lyckas med. Cavendi management insight 9

10 Heltäckande ekonomisk och icke-ekonomisk uppföljning med tydliga mål och nyckeltal En viktig grund för att lyckas med att skapa samstämmighet mellan kundstrategi, säljprocess och säljstöd är en heltäckande mål- och uppföljningsstruktur som tar hänsyn till både ekonomiska och verksamhetsmässiga (icke-ekonomiska) aspekter. Det är inte ovanligt att säljorganisationer styrs enbart av ekonomiska nyckeltal, vilket är otillräckligt eftersom detta inte säger något om varför utfallet blev som det blev. Ekonomiska nyckeltal i kundstrategin bör kompletteras med mål på aktivitetsnivå i säljprocessen (t.ex. pipeline, säljsamtal, hit rate, etc.) samt kvalitativa mål för att driva rätt beteenden och färdigheter. Tillsammans möjliggör dessa kvalitativa och kvantitativa mål ett kontinuerligt lärande och en effektiv utveckling av säljarbetet. Mål och nyckeltal bör inte bara representera de tre nivåerna kundstrategi, säljprocess och säljstöd, utan även inkludera tidshorisonten, t.ex. strategiska mål på 3-5 års sikt, taktiska mål på 1-2 års sikt och operativa mål det närmaste året. Till exempel kan en ny marknadsposition vara ett viktigt strategiskt mål, försäljningen av ett nytt erbjudande ett mål på 1-2 års sikt och ökad hit rate ett mål på kort sikt. De företag som saknar en tydlig kundstrategi eller säljprocess får svårt att definiera och med kvalitet lyckas följa upp andra än rent ekonomiska mål. Till exempel, utan en tydlig säljprocess är det svårt att definiera och följa upp mål som berör storlek, kvalitet och utveckling av ett företags pipeline. Skapa insikter och omsätt till praktik genom effektiv rapportering och uppföljning De företag som har en väldefinierad säljprocess med relevanta mål samt en regelbunden och tydlig uppföljningsrutin har goda förutsättningar att omsätta insikter till förbättrade arbetssätt och därmed effektivisera sin försäljningsverksamhet. Här finns ett antal avgörande områden: Framgångsrika företag studerar och lär sig förstå vad som utmärker de mest högpresterande säljarna. Denna insikt använder företagen för att sprida best practices, utveckla kompetensprofiler för nyanställningar och som stöd för befintlig personal genom utbildningsoch coachningsprogram. Genom att lära sig göra bättre försäljningsprognoser kan de bättre styra och prioritera hur de använder sina säljresurser. Företagen kan på ett systematiskt sätt föda in lärdomar från win/loss genomgångar i alla nivåer av säljarbetet och lära sig att kontinuerligt anpassa säljprocessen till nya marknadsförutsättningar. Företagen lär sig att tidigt identifiera vilka säljare som behöver coachning för att nå sina mål och kan därför tidigt sätta in åtgärder för detta. Företagen lär sig att kontinuerligt anpassa kompensationssystem till målen och hela tiden justera systemen baserat på ny insikt om vilka aktiviteter och beteenden som skapar önskade resultat. 10

11 Om författarna Karin Krüger har lång erfarenhet som managementkonsult inom säljeffektivitet, kommersiella strategier och prissättning, och har under de senaste åren drivit flera stora säljtransformationsprogram vilka har inkluderat både kund- och marknadsstrategier, organisationsdesign och säljprocessutveckling. Hon har bred branscherfarenhet med tyngdpunkt på business-to-business från bl.a. IT, Telekom och tillverkningsindustri samt professionella tjänster. Karin har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola och internationella studier från University of Minnesota i USA. Tommy Arvinell har mer än 13 års erfarenhet som managementkonsult inom marknadsföring och försäljning, tillväxtstrategi och organisationsutveckling. Tommys specialområden inkluderar säljeffektivitet, organisationsdesign och effektivitet. Han har arbetat med branscherna tillverkning, stål, energi, IT, telekom och spel. Tommy har en executive-utbildning inom sales management från INSEAD i Paris och Wharton i Pennsylvania, och en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Universitet.

12 Telefon Besöksadress: Birger Jarlsgatan 32b, Stockholm 12

Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING

Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer att

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring Kundcase Alquity har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring FRÅN FRAGMENTERADE DATA TILL ETT STEG FÖRE Säljaktiviteter och affärsmöjligheter

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Vägen mot affärsplanen

Vägen mot affärsplanen Vägen mot affärsplanen 1. Analys av affärsplan (Nocturnal Vision) 2. Ini:al affärsidé 3. Format för affärsplan 4. Iden:fiera de kri:ska resurser och partners som krävs för genomförandet av er affärsidé.

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 Målsättning Ökad kundnöjdhet Effektivare samtal Ökad försäljning Målsättning Verksamhet Modeller och verktyg Processer, roller och organisation

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen. E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23

Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen. E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23 Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23 Värderöret är ett väl genomtänkt och helt NYTT TÄNK för framtidens verksamheter! En mängd komplicerade företeelser

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert.

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert. for Business Olle Leckne, LinkedinExpert Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? LinkedInexpert.se 1 Peter Meurling, LinkedinExpert för affärer Marknadsföring Bygga

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Strategisk marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys Ramverk för: Strategisk marknadsanalys Datum: Företag: Kund/prospect: Produkt/tjänst: Nuvarande omsättning på kunder: Uppskattad potential: Säljmål på kund/prospect: Copyright 2013. Pyramid Communication

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2012 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se www.frontwalker.se Här finns vi: Stockholm

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Vidare presenterar författarna tre anledningar till varför företag väljer att bedriva tjänsteföretag:

Vidare presenterar författarna tre anledningar till varför företag väljer att bedriva tjänsteföretag: Modul 4 Kurs: 722A29 Industriella tjänster - Litteraturseminarium 4 09/12-2016 Rebecca Axelsson Camilla Hamdi Amanda Karlsson Gabrielle Törnberg Sammanfattning Artikel 3: How to Sell Services More Profitable

Läs mer

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren Affärsutveckling i frontlinjen Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren 2 Till dig som arbetar med affärsutveckling Funderar du och dina kollegor över nya affärsmöjligheter och hur ert

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Nordens bästa Digitala Arbetsplats

Nordens bästa Digitala Arbetsplats Nordens bästa Digitala Arbetsplats Ansökan 2017 Sista anmälningsdatum 21 april By Digital Workplace Summit Endast 16% av svenskarna är engagerade i sina arbeten 73% är ej engagerade 11% är aktivt urkopplade

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

De tre vanligaste ledningsproblemen

De tre vanligaste ledningsproblemen De tre vanligaste ledningsproblemen 1 Ledningsutmaning De tre vanligaste ledningsutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. Kommer vi nå att våra säljmål? Det är den brinnande frågan för

Läs mer

Sälj mindre och dubbla din försäljning

Sälj mindre och dubbla din försäljning Sälj mindre och dubbla din försäljning Sammanfattning Tack för att du kom på föreläsningen. Här får du en summering av föreläsningen samt en del bonusmaterial. Du får också en varning: Kom ihåg att kunskap

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Lyckas med din fö rsa ljning

Lyckas med din fö rsa ljning Lyckas med din fö rsa ljning Försäljning kan se ut på många vis, men det finns en grundstomme i all försäljning som alla kan lära sig något av. Din inställning är viktig, så först av allt, en duktig säljare

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken. Sara Lindberg - Movestic

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken. Sara Lindberg - Movestic Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken Sara Lindberg - Movestic Här befinner jag mig nu Bakrunden En av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner Många omorganisationer Controllers

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring

Affärsutveckling och marknadsföring Affärsutveckling och marknadsföring Bok 1 Nulägesbeskrivning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Internationalisering Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Sanningar och lögner om försäljning

Sanningar och lögner om försäljning nr3 i serien Sanningar och lögner från Ohde & Co hde & Co Sanningar och lögner om försäljning och några tankar kring Lean Sales Av Anders Wermelin Ohde & Co maj 2013 nr1 nr3 Sanningar och lögner om försäljning

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap.

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Easy CRM Affärsspel 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 SÄLJANDE FÖRETAG EASY CRM AB... 4 EASY CRM S AFFÄRSPLAN:...

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer