Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt"

Transkript

1 Försäljningskultur i svenska företag 2012

2 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar... 4 Man saknar tidsresurser... 4 Försäljningscheferna hinner inte vara chefer fullt ut... 5 Försäljningsavdelningen otillräckligt bemannad... 5 Man anser att man har brister i säljstrategin... 6 Reaktiv försäljning fortfarande vanligast... 6 Avslutsfrekvens vid reaktiv försäljning... 6 Avslutsfrekvens vid proaktiv försäljning... 7 Begränsat utnyttjande av sociala medier som försäljningskanal... 7 Man saknar kompetens och utbildar inte för att öka den... 8 Kompetens saknas... 8 För lite utbildning... 8 För få kvinnor... 9 Man anser att man har för låg aktivitetsnivå Man saknar förståelse för kundernas köpprocess/beteende Företaget lider brist på en tydlig säljprocess Kundorienteringen fortfarande för svag Försäljningsmetodik en viktig bristvara Försäljning och marknad arbetar inte tillsammans och mot samma mål Summering Bilaga Grafer Basfakta Frågor svarsintervall Stapeldiagram Signifikanta skillnader bakgrundsvariabel n per funktion på skalan n per bransch på skala

3 Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Trots dagens osäkra konjunktur anser en majoritet av svenska vd:ar och försäljningschefer att det skulle gå att väsentligen öka försäljningen i deras respektive företag om försäljningschefen/ cheferna fick bättre förutsättningar. De viktigaste förutsättningarna för en försäljningsökning är att få mer tid, en förbättrad försäljningsstrategi och bättre kompetens. Det visar resultaten av undersökningen Försäljningskultur i svenska företag som genomfördes för tredje gången i december 2011 och januari 2012 Jag anser att företaget ger försäljningschefen/-cheferna de förutsättningar som krävs för att vi skall nå ett bra resultat. Exempelvis i form av ledning, stöd, tid, metodik, utbildning, verktyg, motivation och trivsel 12% 44% 29% 12% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls % (4-5) Medelvärdvärde Vet ej % (4-5) Medel % 3.5 1% 49% 3.3. De som besvarat enkäten är vd:ar, marknadschefer, försäljningschefer, affärsområdeschefer och affärsutvecklare. Resultaten är statistiskt säkerställda och representativa för svenskt näringsliv i stort. Mer information om respondenter finner du i bilaga Basfakta. Ser man närmare på vad den tillfrågade gruppen anser visar det sig att två tredjedelar, 67 procent, anser att deras försäljning skulle öka med minst tio procent om de hade rätt förutsättningar medan 33 % av dessa anser att försäljningen skulle öka med hela 25 procent eller mer med rätt förutsättningar. Förra omgången av samma undersökning som genomfördes år 2009, visade ungefär samma mönster, med den viktiga skillnaden att andelen som anser att det går att öka försäljningen med rätt förutsättningar i år har ökat. 3

4 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar Vilka är då förutsättningarna som de som svarat på undersökningen menar saknas? De största hindren för ökad försäljning är: Man saknar tidsresurser Avsaknad av tid kan antingen bero på att man arbetar ineffektivt eller att man faktiskt arbetar effektivt men ändå saknar tid eftersom arbetsbördan är för stor. De båda alternativen går i själva verket in i varandra och behöver inte vara varandras motsatser. Genom att arbeta mer effektivt eller genom att sluta göra sådant man inte bör göra frigör man mer tid. 4

5 Försäljningscheferna hinner inte vara chefer fullt ut Ett exempel på brist på tid är att undersökningen visar att hela 71 procent av försäljningscheferna har egna kunder som de har ansvar för och löpande ska ta hand om. Det innebär att den tid de har till sitt förfogande för att vara en väl fungerande och professionell chef och ledare, det vill säga att ägna sig åt planering, stöd, coaching, utbildning med mera är mindre än den kunde vara eftersom de dessutom har eget kundansvar. Här är det alltså faktisk tid som saknas. Men detta är också en effektivitetsfråga. Om försäljningschefen delegerar sitt direkta kundansvar kan han eller hon bedriva sitt arbete som ledare mer effektivt och stödja säljarna när det behövs i deras arbete. Att en person med ledningsansvar också har ett specialistjobb med operativt ansvar för en del av organisationen är splittrande och dessutom mycket ovanligt när det gäller andra specialiteter, särskilt i stora organisationer. Här handlar det tyvärr ofta om duktiga säljare som blir chefer och som fortsätter att vara duktiga säljare men kanske aldrig blir särskilt duktiga som chefer. Hur skulle det se ut om HR chefen på HM också hade direkt, operativt ansvar för några av butikernas medarbetare? Eller om ekonomichefen skulle ha ansvar för att mata in rätt siffror i ekonomisystemet. Det är helt enkelt inte särskilt effektivt att låta försäljningschefen ha eget kundansvar. Företagets försäljningschef/-chefer har eget kundansvar, utöver sin roll som chef 50% 21% 9% 7% 13% % (4-5) Medelvärdvärde Vet ej % (4-5) Medel % 3,9 1% 59% 3,5 Försäljningsavdelningen otillräckligt bemannad Endast 50 procent av de svarande håller med om att försäljningsorganisationen är tillräckligt bemannad för att kunna nå sina försäljningsmål. Det kan förstås dels bero på att de som är anställda inom försäljningsorganisationen faktiskt har så mycket att göra att de inte hinner med allt det de skulle behöva göra för att nå målen. Men det kan också bero på att de inte fått rätt förutsättningar och därmed inte arbetar tillräckligt effektivt. En effektivisering av försäljningsarbetet skulle sannolikt frigöra resurser för mer verkligt försäljningsarbete, både av kvalitativ och av kvantitativ karaktär. Ett tredje skäl till att man inte anser att försäljningsorganisationen är tillräckligt bemannad för att man ska nå försäljningsmålen kan vara att målen är omöjliga att nå med nuvarande bemanning. I så fall har företaget inte satt tillräckligt realistiska försäljningsmål. Om vi undersöker detta närmare ser vi mycket riktigt att endast 45 procent av de svarande uppger att de flesta av säljarna når sina individuella mål, 55 procent gör det alltså inte. Tänkbara orsaker är att man har satt fel mål eller att försäljningschefen/ledningen inte har skapar rätt förutsättningar för de säljare som inte når sina mål att bli mer effektiva? % (4-5) Mede l- värde Vet ej % (4-5) Jag upplever att vår försäljningsorganisation är tillräckligt numerärt bemannad för att nå sina försäljningsmål 24% 26% 17% 24% 9% 50% 3,3 0% 55% 3,4 Hos oss når de flesta av säljarna sina försäljningsmål 10% 35% 41% 12% 45% 3,4 2% 42% 3,3 5

6 Man anser att man har brister i säljstrategin Reaktiv försäljning fortfarande vanligast Hela 51 procent av dagens försäljning anses av de svarande komma från kunderna själva, dvs. reaktivt och inte från regelrätt, proaktiv försäljning. Det innebär alltså att för dessa 51 procent är det marknaden och kunderna som kommer till företagen och inte tvärt om. Proaktiv försäljning innebär att leverantören själv tar initiativ till försäljning, kanske genom att få kunden att bli medvetna om att de har ett problem som kan lösas eller möjlighet att ta vara på som båda har ett stort värde för kunden. Vid en proaktiv försäljning händer det inte sällan att säljaren har stort möjlighet att påverka eller rent av hjälper kunden att skriva den kravspecifikation som ska ligga till grund för ett inköp. Trots att 63 procent av de tillfrågade anser att de vinner mer än hälften av alla affärer där de agerat proaktivt, agerar alltså majoriteten fortfarande reaktivt vid försäljning vilket innebär att de väntar in order istället för att sälja aktivt. Sedan tidigare vet vi dessutom att företag säljer minst dubbelt så mycket om de agerar proaktivt istället för reaktivt. Denna sanning gäller fortfarande och är kanske den avgjort största orsaken till att försäljningen inte är så hög som den borde eller kunde vara. Jag upplever att de flesta nya affärer vi gör kommer tack vare marknadens kännedom om oss 15% 36% 26% 19% % (4-5) Vet ej % (4-5) % 3,4 0% 38% 3,0 Avslutsfrekvens vid reaktiv försäljning 6

7 Avslutsfrekvens vid proaktiv försäljning Begränsat utnyttjande av sociala medier som försäljningskanal 64 procent uppger att sociala medier inte är en del av företagets säljstrategi. Och av de 36 procent som uppger att sociala medier är en del av försäljningsstrategin är det bara drygt hälften som arbetar aktivt med de sociala medierna för att skapa nya affärsmöjligheter. Här finns en mycket stor outnyttjad potential för försäljning och en lucka i de flesta företags försäljningsstrategi. De flesta erfarna säljare menar att inledningen av en ny säljprocess med en kund kanske är den svåraste, nämligen att komma in hos nya företag och få möten till stånd hos dem som har de problem som det säljande företaget är bra på att lösa. Ett effektivt utnyttjande av sociala medier är ett väldigt effektivt sätt att skapa nya kontakter till de personer man annars har svårt att få access till. 7

8 Man saknar kompetens och utbildar inte för att öka den Kompetens saknas Endast 40 procent stödjer påståendet att försäljningsorganisationen har medarbetare med rätt kompetens. Detta gäller alltså inte bara säljare utan också annan personal inom försäljningsorganisationen, till exempel chefer. Det är ganska ovanligt att säljare stannar på samma jobb under mer än några år och det borde därför finnas stora möjligheter för företagen att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Varför gör man då inte det? Beror det på att rekryteringen av säljare sker slentrianmässigt efter en otidsenlig mall vilket får till följd att säljarkårens kompetens inte ökar undan för undan? Dagens och framtidens krav på säljare är delvis helt annorlunda än de som gällde för några år sedan. De funktioner och aktörer som arbetar med rekrytering har inte alltid förstått att så är fallet vilket medför att man inte får in den kompetens man så väl behöver. % (4-5) Mede l- värde Vet ej % (4-5) Försäljningsavdelningen har alltid medarbetare med rätt kompetens 9% 31% 28% 23% 9% 39% 3,1 1% 36% 3,0 Våra säljare får löpande utbildning/träning i en gemensam 18% 18% 23% 26% 15% 36% 3,0 1% 48% 3,2 försäljningsmetodik Deltar försäljningschef/-chefer samma utbildnings/tränings-program? 35% 24% 18% 10% 13% 59% 3,6 6% 43% 3,1 8

9 För lite utbildning Rätt kompetens borde kunna anställas, men enklast är naturligtvis att utbilda existerande säljare för att därmed öka kompetensen, eftersom det trots allt är svårt för en organisation att i en handvändning byta ut sina medarbetare. Trots att man uppger att kompetens i säljkåren saknas säger sig endast 36 procent av de tillfrågade tillhandahålla löpande utbildning i försäljning. Utbildning i sig skapar ingen förändring, men är en förutsättning för att den skall ske. Utbildning sker ofta som punktinsatser och inte som en del av det löpande arbetet. Det är inte heller ovanligt att utbildningen i försäljning är väldigt ytlig och gammalmodig och där alla delar av organisationen inte utbildas i samma teorier eller metoder. För få kvinnor 50 procent av de som besvarat enkäten stödjer påståendet att kvinnor är bättre än män på att lyssna på sina kunder och därmed har bättre förutsättningar för att förstå kundernas problem. På grund av att detta har de också i allmänhet kanske bättre förutsättningar att lyckas i de tidiga faserna av ett försäljningsarbete då det är viktigt att förstå och analysera de problem en kund kan tänkas ha. Det beteendet gör det lättare att agera proaktivt och blir därigenom mer effektiva som säljare. Trots detta består mindre än 25 procent av säljkåren av kvinnor hos hela 66 procent av de svarande företagen och 67 procent av företagen vill ha in fler kvinnor i försäljningsarbetet för att förbättra försäljningen. Är försäljning en kommande kvinnoyrke? Vi menar att så är fallet, eftersom ett väldigt typiskt manligt lite machobetonat beteende har kanske skapat den bild av försäljning och säljare som idag inte alltid är odelat positivt. % (4-5) Mede l- värde Vet ej % (4-5) Vi önskar få fler kvinnor i säljande befattningar 37% 30% 24% 5% 67% 3,9 10% 66% 4% 9

10 Man anser att man har för låg aktivitetsnivå Framför allt när det gäller nya kunder anser man till 83 procent at man har alldeles för låg aktivitetsnivå, det vill säga man har inte verktyg, incitament eller kunskap för att identifiera och bearbeta presumtiva kunder. Man saknar förståelse för kundernas köpprocess/beteende Bland de största hindren för att skapa tillväxt ansåg 27 % att man har brister i förståelse av sina kunders köpprocess, vilket är helt avgörande för ett effektivt försäljningsarbete och visar sig ofta genom en befintlig eller otydlig säljprocess som inte speglar hur kunderna köper. Företaget lider brist på en tydlig säljprocess 45 procent håller med om att företaget har en tydligt beskriven process för försäljning som säljarbetet följer. Vi vet dock sedan tidigare att de flesta dokumenterade försäljningsprocesser är mycket grunda och ofta bara täcker processen från offert, via accept och leverans fram till fakturering. Men försäljningsprocessen är i verkligheten mycket längre och mer omfattande än så och gör det svårt eller omöjligt att följa upp och mäta kritiska punkter i en försäljningsprocess. Den omfattar många fler punkter, till exempel hur, när och av vem den första kontakten med kunden skall ta, vilka besök som skall göras, vilka problemställningar och möjligheter vi skall ta upp med kunden för att både säljare och kund skall kunna komma fram till om det finns något behov eller inte. När en lösning senare presenteras måste den tydligt adressera de problem som kunden har och i övrigt uppfylla de kriterier som kunden satt upp som säljaren både måste först och påverka för att kunna vinna affären. Om inte dessa processteg finns, existerar heller inga möjligheter att i tid stämma av försäljningsprocessen för en enskild kund, för att kunna bedöma försäljningsprognosen. Det finns 10

11 därmed väsentligt sämre möjligheter att sätta försäljningsmål och att följa upp dessa mål. Bättre försäljningsprognoser förbättra kvaliteten i många andra delar av organisationen på ett avgörande sätt, men många företag tar inte vara på den möjligheten eftersom de helt enkelt har alldeles för dålig koll. De 55 procent som inte anser att de har en tydligt beskriven försäljningsprocess, lämnar säljarna och försäljningen åt sitt öde helt och hållet och har dessutom släppt kontrollen över hur försäljningen genomförs. Det finns en väl beskriven försäljningsprocess i företaget som säljarna följer i sitt försäljningsarbete 14% 31% 30% 19% 6% % (4-5) Medelvärdvärde Vet ej % (4-5) Medel % 3,3 0% 38% 3,1 Kundorienteringen fortfarande för svag Svaren visar att försäljningsarbetet är till nästan 40 produktorienterat, det vill säga att kundorientering är svag. Produktorientering innebär att säljarna i sin argumentation koncentrerar sig på fördelarna hos produkter och tjänster, istället för att få kunden att förstå vilka problem de kan tänkas ha som kan lösas med hjälp av säljarens produkter och tjänster. Först när man är överens om att ett problem finns och är stort nog för att göra något åt finns det anledning att på djupet presentera och diskutera en lösning. Man tänker inifrån sitt företags förutsättningar istället för utifrån, från kundernas. Att tänka produktorienterat innebär förstås att säljarna inte förstår vilka problem de kan lösa hos kunderna med företagets tjänster eller produkter och därmed heller inte kan förmedla denna probleminsikt och problemlösning till kunderna. Kundorientering bygger på att båda parter förstår värdet av en lösning för kunden. Företagets försäljningsarbete 8% 29% 26% 22% 17% % (4-5) Mede l- värde Vet ej % (4-5) % 2,9 0% 20% 2,5 5 Teknik/Produktorienterad Marknads-/Kundorienterad Vid kundbesök använder vi oss av förberedda problemställningar för att få 10% 37% 28% 21% 5% 47% 3,3 2% 41% 3,1 fram kundens behov och önskemål I våra offerter framgår kundnyttan klart och tydligt 16% 28% 27% 21% 8% 44% 3,2 1% 32% 3,0 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Denna svaga kundorientering gäller också företagets marknadskommunikation, det medger 30 procent av de svarande. Reklam i olika kanaler och former koncentrerar sig huvudsakligen på produkternas och tjänsternas fördelar, inte på vilka problem de löser för kunderna. En annan indikator på att kundorienteringen fortfarande är otillräcklig i svenska företag är att majoriteten företagen i undersökningen genomför regelbundna kundundersökningar, men att bara 61 procent av dem som gör kundundersökningar använder underlaget för att genomföra förbättringar. 11

12 Företagets marknadskommunikation 11% 22% 29% 23% 16% % (4-5) Vet ej % (4-5) % 2,9 0% 35% 2,7 Vi gör regelbundna mätningar av våra kunders nöjdhet (kundundersökningar, 48% 18% 12% 11% 10% 67% 3,8 2% 57% 3,5 NKI-mätningar) Vi agerar på NKI-mätningar för att förbättra försäljningsarbetet 29% 33% 17% 10% 12% 61% 3,6 6% Försäljningsmetodik en viktig bristvara 88 procent av de svarande säger att det är viktigt att ha en gemensam metodik vid försäljning. Men bara 40 procent anser att de har en säljmetodik. Denna avsaknad av säljmetodik kan förstås bero på att tiden inte har räckt till för att skapa en gemensam försäljningsmetodik i företaget, men det är också tydligt att organisationerna inte har förstått vikten av att prioritera skapandet av detta och att denna metodik är sättet att implementera den säljprocess man har, men ofta har man ingen säljprocess och därför heller ingen enhetlig metodik. % (4-5) Mede l- värde Vet ej % (4-5) Jag anser att det är viktigt att använda en metodik i vårt försäljningsarbete 51% 38% 7% 88% 4,3 0% 82% 4,3 Vårt företag har en enhetlig försäljningsmetodik som stödjer försäljningsprocessen 14% 26% 33% 20% 7% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls 39% 3,2 0% 33% 2,9 Försäljning och marknad arbetar inte tillsammans och mot samma mål Bara 26 procent av de tillfrågade säger att marknadsmaterialet stödjer företagets säljprocess. Och endast 25 procent instämmer helt i att försäljningsavdelningen och marknadsavdelningen arbetar mot samma mål. Detta indikerar att det är mycket ovanligt att försäljningsavdelningen och marknadsavdelningen arbetar tillsammans eller ens känner till varandras verkligheter. Hur ska marknadsavdelningen kunna formulera marknadskommunikation som berättar om hur försäljningsavdelningen och företagets produkter och tjänster löser kundernas problem när de två avdelningarna knappt kommunicerar.om de båda avdelningarna inte kommunicerar, hur ska de då kunna arbeta mot samma mål? Här krävs en mycket större förståelse mellan dessa två viktiga avdelningar, så att det skapas synergieffekter och ett mer effektivt arbetssätt. Det bästa sättet är att man förstår och följer samma säljprocess där marknadsavdelningen ansvar är att stödja den, men för det krävs både förståelse, kunskap och samarbete. På vårt företag jobbar försäljnings- och marknadsavdelningen med tydliga och gemensamma mål Vårt marknadsföringsmaterial är anpassat till de olika stegen i sälj/köpprocessen 25% 40% 19% 13% 7% 19% 27% 34% 13% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls % (4-5) Mede l- värde Vet ej % (4-5) % 3,7 0% 63% 3,6% 26% 2,7 3% 12

13 Summering Sammanfattningsvis ser vi alltså att det finns många allvarliga brister eller stora möjligheter om man så vill i den svenska försäljningskulturen. Dessa brister leder inte bara till att många svenska företag går miste om en möjlig ökning försäljning. De leder också till att omsättningen i det svenska näringslivet inte ökar i samma omfattning som kunde vara möjligt med bättre förutsättningar. Bristerna i svensk försäljningskultur har med andra ord bäring på den svenska ekonomin såväl som på de enskilda företagen. OILs erfarenhet visar att ett företag i genomsnitt kan öka sin försäljning med 20 30% genom att skapa bättre förutsättningar för försäljningsarbetet 13

14 Bilaga Grafer Basfakta 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Frågor svarsintervall 1 5 Frågeområde: Frågor om nuvarande arbetssätt % (4-5) Vet ej Jag upplever att det finns en tydlig koppling mellan företagets affärs- och marknadsplaner och det dagliga 23% 37% 26% 12% 60% 3,7 0% försäljningsarbetet Inom vårt företag innebär det hög status att arbeta med försäljning 22% 41% 21% 14% 63% 3,7 0% Jag upplever att företagsledningen har förtroende för försäljningsavdelningens 26% 48% 19% 6% 73% 3,9 0% arbete Jag anser att våra lösningar är affärskritiska för våra kunder 35% 38% 20% 6% 73% 4,0 0% Jag upplever att de flesta nya affärer vi gör är ett resultat av vårt uppsökande försäljningsarbete Jag upplever att de flesta nya affärer vi gör kommer tack vare marknadens kännedom om oss Det finns en väl beskriven försäljningsprocess i företaget som säljarna följer i sitt försäljningsarbete En del av vår säljprocess definierar väl hur vi skall generera nya affärsmöjligheter (leads) Vårt företag har en enhetlig försäljningsmetodik som stödjer försäljningsprocessen 23% 35% 21% 16% 4% 15% 36% 26% 19% 14% 31% 30% 19% 6% 13% 29% 28% 21% 9% 14% 26% 33% 20% 7% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls 59% 3,6 0% 51% 3,4 0% 45% 3,3 0% 42% 3,2 1% 39% 3,2 0% Frågeområde: Sociala medier % (4-5) Vet ej Företaget är aktivt i sociala medier för att skapa nya affärsmöjligheter 21% 37% 23% 15% 58% 3,6 0% Företaget har en plan för ökad användning av sociala medier 18% 39% 22% 19% 57% 3,5 1% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Frågeområde: Kundbesök och offerter % (4-5) Vet ej Vi upplever att det är enkelt att få möten med nya kunder/prospekts 9% 43% 28% 16% 5% 51% 3,3 0% Vid kundbesök använder vi oss av förberedda problemställningar för att få 10% 37% 28% 21% 5% 47% 3,3 2% fram kundens behov och önskemål I våra offerter framgår kundnyttan klart och tydligt 16% 28% 27% 21% 8% 44% 3,2 1% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls 20

21 Frågeområde: Marknadsföringsmaterial % (4-5) Vet ej Vårt marknadsföringsmaterial är anpassat till de olika stegen i sälj/köpprocessen 7% 19% 27% 34% 13% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls 26% 2,7 3% Frågeområde: Försäljningsorganisationen % (4-5) Vet ej Företagets försäljningsprognoser stämmer oftast bra överens med det 11% 53% 21% 11% 64% 3,6 1% verkliga utfallet Företagets försäljningschef/-chefer har eget kundansvar, utöver sin roll som 50% 21% 9% 7% 13% 71% 3,9 1% chef Jag upplever att vår försäljningsorganisation är tillräckligt numerärt bemannad för att nå sina 24% 26% 17% 24% 9% 50% 3,3 0% försäljningsmål Våra säljare får löpande utbildning/träning i en gemensam 18% 18% 23% 26% 15% 36% 3,0 1% försäljningsmetodik Deltar försäljningschef/-chefer samma utbildnings/tränings-program? 35% 24% 18% 10% 13% 59% 3,6 6% Jag anser att det är viktigt att använda en metodik i vårt försäljningsarbete 51% 38% 7% 88% 4,3 0% Hos oss når de flesta av säljarna sina försäljningsmål 10% 35% 41% 12% 45% 3,4 2% Jag anser att vårt företag styr vår marknadsföring med hjälp av ekonomiska nyckeltal kopplade till försäljning 12% 24% 27% 21% 15% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls 37% 3,0 3% Frågeområde: Bemanning % (4-5) Vet ej Kvinnliga säljare är i allmänhet bättre på att lyssna och förstå kundens 12% 36% 39% 7% 7% 48% 3,4 20% problem Vi önskar få fler kvinnor i säljande befattningar 37% 30% 24% 5% 67% 3,9 10% Vi löser ibland vakanser med tillfälligt inhyrd personal 9% 8% 10% 10% 63% 17% 1,9 2% Vi kan i framtiden tänka oss att i framtiden lösa vakanser med tillfälligt inhyrd personal 10% 15% 14% 20% 41% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls 25% 2,3 10% 21

22 Frågeområde: Uppföljning % (4-5) Vet ej Försäljningsavdelningen har alltid medarbetare med rätt kompetens 9% 31% 28% 23% 9% 39% 3,1 1% Vi gör regelbundna mätningar av våra kunders nöjdhet (kundundersökningar, 48% 18% 12% 11% 10% 67% 3,8 2% NKI-mätningar) Vi agerar på NKI-mätningar för att förbättra försäljningsarbetet 29% 33% 17% 10% 12% 61% 3,6 6% På vårt företag jobbar försäljnings- och marknadsavdelningen med tydliga och gemensamma mål Det är lätt för våra säljare att hitta andra, minst lika bra arbeten som säljare (med motsvarande ersättning och villkor) Även om våra säljare blev erbjudna nya säljjobb (med samma ersättning och villkor) skulle de välja att stanna kvar De belöningssystem som finns inom säljavdelningen styr säljarnas säljarbete och påverkar dess prioriteringar 25% 40% 19% 13% 11% 32% 35% 18% 5% 19% 48% 23% 8% 16% 31% 23% 11% 20% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls 65% 3,7 0% 43% 3,3 6% 67% 3,7 7% 46% 3,1 4% Stapeldiagram 22

23 23

24 24

25 Signifikanta skillnader bakgrundsvariabel Jämförelse av bakgrundsvariabel: Kön Kundbesök och offerter Kvinna Man Vid kundbesök använder vi oss av förberedda problemställningar för att få fram kundens behov och önskemål 2,9 3,3 Försäljningsorganisationen Kvinna Man Jag anser att det är viktigt att använda en metodik i vårt försäljningsarbete 4,6 4,3 Bemanning Kvinna Man Kvinnliga säljare är i allmänhet bättre på att lyssna och förstå kundens problem 3,9 3,3 Uppföljning Kvinna Man Vi gör regelbundna mätningar av våra kunders nöjdhet (kundundersökningar, NKI-mätningar) Vi agerar på NKI-mätningar för att förbättra försäljningsarbetet 4,4 3,7 4,0 3,5 Jämförelse av bakgrundsvariabel: Ålder Frågor om nuvarande arbetssätt < 25 år år år år > 55 år Jag upplever att de flesta nya affärer vi gör är ett resultat av vårt uppsökande försäljningsarbete 3,8 3,2 3,7 3,8 Bemanning < 25 år år år år > 55 år Kvinnliga säljare är i allmänhet bättre på att lyssna och förstå kundens problem 3,6 3,0 3,6 3,4 Uppföljning < 25 år år år år > 55 år Vi gör regelbundna mätningar av våra kunders nöjdhet (kundundersökningar, NKI-mätningar) De belöningssystem som finns inom säljavdelningen styr säljarnas säljarbete och påverkar dess prioriteringar 3,9 3,8 4,1 3,4 3,3 2,7 3,3 3,3 25

26 Jämförelse av bakgrundsvariabel: Region Frågor om nuvarande arbetssätt Storstadsregion Landsortsregion Jag anser att våra lösningar är affärskritiska för våra kunder Jag upplever att de flesta nya affärer vi gör kommer tack vare marknadens kännedom om oss 4,1 3,7 3,3 3,7 Produkt- / kundorienterad Storstadsregion Landsortsregion Företagets försäljningsarbete 2,8 3,1 Kundbesök och offerter Storstadsregion Landsortsregion Vid kundbesök använder vi oss av förberedda problemställningar för att få fram kundens behov och 3,3 3,0 önskemål I våra offerter framgår kundnyttan klart och tydligt 3,4 3,0 Bemanning Storstadsregion Landsortsregion Vi kan i framtiden tänka oss att i framtiden lösa vakanser med tillfälligt inhyrd personal 2,2 2,7 Uppföljning Storstadsregion Landsortsregion Det är lätt för våra säljare att hitta andra, minst lika bra arbeten som säljare (med motsvarande ersättning och villkor) De belöningssystem som finns inom säljavdelningen styr säljarnas säljarbete och påverkar dess prioriteringar 3,2 3,5 3,4 2,4 26

27 Jämförelse av bakgrundsvariabel: Svenska eller utländska ägare Försäljningsorganisationen Svenska ägare Utländska ägare Jämnt fördelat mellan svenska och utländska ägare Företagets försäljningsprognoser stämmer oftast bra överens med det verkliga utfallet 3,5 3,7 3,0 Jag anser att det är viktigt att använda en metodik i vårt försäljningsarbete 4,2 4,5 4,3 Hos oss når de flesta av säljarna sina försäljningsmål 3,3 3,5 4,3 Uppföljning Svenska ägare Utländska ägare Jämnt fördelat mellan svenska och utländska ägare Vi gör regelbundna mätningar av våra kunders nöjdhet (kundundersökningar, NKI-mätningar) De belöningssystem som finns inom säljavdelningen styr säljarnas säljarbete och påverkar dess prioriteringar 3,7 4,1 2,6 2,9 3,4 2,6 Jämförelse av bakgrundsvariabel: Börsnoterat eller ägarlett Produkt- / kundorienterad Börsnoterat Ägarlett Företagets försäljningsarbete 3,2 2,7 Marknadsföringsmaterial Börsnoterat Ägarlett Vårt marknadsföringsmaterial är anpassat till de olika stegen i sälj/köpprocessen 2,5 2,8 Försäljningsorganisationen Börsnoterat Ägarlett Företagets försäljningschef/-chefer har eget kundansvar, utöver sin roll som chef 3,4 4,1 Uppföljning Börsnoterat Ägarlett På vårt företag jobbar försäljnings- och marknadsavdelningen med tydliga och gemensamma mål Det är lätt för våra säljare att hitta andra, minst lika bra arbeten som säljare (med motsvarande ersättning och villkor) 3,5 3,8 3,6 3,1 27

28 Jämförelse av bakgrundsvariabel: Produkt - eller tjänsteföretag Frågor om nuvarande arbetssätt Jag anser att våra lösningar är affärskritiska för våra kunder Tjänster Produkter Både produkter och tjänster 4,2 3,8 4,1 Produkt- / kundorienterad Tjänster Produkter Både produkter och tjänster Företagets marknadskommunikation 2,5 3,3 2,8 Företagets försäljningsarbete 2,5 3,0 3,1 Försäljningsorganisationen Jag anser att det är viktigt att använda en metodik i vårt försäljningsarbete Tjänster Produkter Både produkter och tjänster 4,5 4,1 4,5 Uppföljning Tjänster Produkter Både produkter och tjänster Även om våra säljare blev erbjudna nya säljjobb (med samma ersättning och villkor) skulle de välja att stanna kvar 3,7 4,0 3,6 De belöningssystem som finns inom säljavdelningen styr säljarnas säljarbete och påverkar dess prioriteringar 3,2 2,8 3,4 28

29 Jämförelse av bakgrundsvariabel: B2B eller B2C Frågor om nuvarande arbetssätt Jag upplever att de flesta nya affärer vi gör kommer tack vare marknadens kännedom om oss B2B (Business to Business) B2C (Business to Consumer) Både B2B och B2C 3,3 3,8 3,8 Produkt- / kundorienterad B2B (Business B2C (Business Både B2B och to Business) to Consumer) B2C Företagets marknadskommunikation 3,0 3,1 2,4 Sociala medier Företaget är aktivt i sociala medier för att skapa nya affärsmöjligheter B2B (Business to Business) B2C (Business to Consumer) Både B2B och B2C 3,4 4,6 3,7 Marknadsföringsmaterial Vårt marknadsföringsmaterial är anpassat till de olika stegen i sälj/köpprocessen B2B (Business to Business) B2C (Business to Consumer) Både B2B och B2C 2,6 3,4 3,1 Försäljningsorganisationen Företagets försäljningschef/-chefer har eget kundansvar, utöver sin roll som chef B2B (Business to Business) B2C (Business to Consumer) Både B2B och B2C 4,0 3,2 3,5 Uppföljning Försäljningsavdelningen har alltid medarbetare med rätt kompetens På vårt företag jobbar försäljnings- och marknadsavdelningen med tydliga och gemensamma mål B2B (Business to Business) B2C (Business to Consumer) Både B2B och B2C 3,0 3,8 3,0 3,6 4,6 3,6 Jämförelse av bakgrundsvariabel: Marknad Produkt- / kundorienterad Sverige Utanför Sverige Både Sverige och utanför Sverige Företagets marknadskommunikation 2,6 3,3 3,1 Företagets försäljningsarbete 2,7 3,2 3,1 Bemanning Sverige Utanför Sverige Både Sverige och utanför Sverige Vi önskar få fler kvinnor i säljande befattningar 3,7 4,2 4,2 29

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Sanningar och lögner om försäljning

Sanningar och lögner om försäljning nr3 i serien Sanningar och lögner från Ohde & Co hde & Co Sanningar och lögner om försäljning och några tankar kring Lean Sales Av Anders Wermelin Ohde & Co maj 2013 nr1 nr3 Sanningar och lögner om försäljning

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Hur många är era kvinnliga chefer? På vilka befattningar sitter de? Hur ligger din avdelning till internt?

Hur många är era kvinnliga chefer? På vilka befattningar sitter de? Hur ligger din avdelning till internt? 1Kartläggning Hur många är era kvinnliga chefer? På vilka befattningar sitter de? Hur ligger din avdelning till internt? Jämför med din egen bransch och andra branscher Checklistor för benchmarking Här

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1 Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningsvis Den leverantör som vill bli duktig på anbudsarbete måste Jobba mer effektivt internt

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

StyrelseAkademin. Arne Karlsson. Jönköping 2014-09-25

StyrelseAkademin. Arne Karlsson. Jönköping 2014-09-25 StyrelseAkademin Arne Karlsson Jönköping 2014-09-25 Ägardirektiv Vilket är uppdraget? tydligt? kommunicerat? Docka in i strategiarbete konsekvenshantering av krockar Spridd ägarbild styrelse/so ännu mer

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Rapport från kundbarrikaderna

Rapport från kundbarrikaderna Rapport från kundbarrikaderna Från vänster medurs: Peter Thomasson, CI-expert, SAS Institute; Sören Lundgren, CI-konsult (tidigare Vodafone); Cecilia Arneving, CI-konsult Bearingpoint (tidigare Tele2);

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Extended DISC Extended DISC är ett av de modernaste och mest flexibla verktyget på marknaden. Med Extended DISC kan du arbeta med många områden: " Beteende och kommunikation " Beteendekompetenser för kultur,

Läs mer

Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR

Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR Oktober 2006 Synopsis: PR påverkar försäljningen mer än reklam Ett företags publicitet påverkar dess försäljning mer än annonsering.

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

INKÖPSSTUDIE. Så fattas inköpsbesluten inom B2B.... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären.

INKÖPSSTUDIE. Så fattas inköpsbesluten inom B2B.... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären. INKÖPSSTUDIE Så fattas inköpsbesluten inom B2B... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären. I KORTHET: VÅRA VIKTIGASTE UPPTÄCKTER De viktigaste slutsatserna

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode ringar in din målgrupp med hög precision och hjälper dig därigenom att hitta både nya och lönsamma kunder. Så hjälper vi dig att hitta rätt målgrupp

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än

Läs mer

Mobilitet för ökad lönsamhet

Mobilitet för ökad lönsamhet Björn Linda Christian Mobilitet för ökad lönsamhet Erik Tutzauer erik.tutzauer@acando.com 1 Acando AB Tre bitar vi ska titta på idag Inga nyheter med effektivare Samma saker som förr men bättre Effektivisera

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till 1 (8) Revision av ISO 14001 Användarna tycker till Resultat av SIS nationella undersökning oktober 2012 SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member of ISO and CEN Postadress: 118 80 STOCKHOLM

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Marknadens melodi. Musikens roll för företag och organisationer

Marknadens melodi. Musikens roll för företag och organisationer Marknadens melodi Musikens roll för företag och organisationer Bakgrund Musiken är och har alltid varit en viktig komponent i olika företags och organisationers verksamheter. Musiken får personalen att

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer