Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria"

Transkript

1 Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria

2 Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt skydd som fångar upp vid såväl sjukdom, föräldraskap som arbetslöshet. Med generella och förutsägbara system skapas en trygghet som väcker människors vilja att ta steget att påbörja studier och möjligheten att fullfölja dem. I mars 2009 presenterar den parlamentariska studiesociala kommittén förslag till förbättringar av studenternas sociala trygghetssystem. Det är en grannlaga uppgift regeringen gett kommittén då systemet ska täcka så många olika situationer. Direktivens omfattning vittnar om högt ställda ambitioner. Studenterna är de som har förstahandserfarenhet av hur deras trygghetssystem fungerar Vi har därför valt att fråga studenterna om de områden som utredningen berör. Vi har valt att även ställa frågor om ett område som den studiesociala kommittén inte berör, nämligen a-kassan och det borttagna studerandevillkoret. Vi tycker att det var ett stort misstag att ta bort studenternas möjlighet till arbetslöshetsförsäkring. En uppfattning som visade sig delas av studenterna. Kort sagt visar studenternas svar att det finns mycket som kan fungera betydligt bättre men också att en del av de nya förslagen i kommitténs direktiv inte bör genomföras. Efter att ha tagit del av svaren ser vi följande fyra åtgärder som de viktigaste förbättringarna kommittén kan föreslå för att förbättra studiesituationen för Sveriges studenter: Höj studiemedlet En höjning med minst 900 kr per månad är vad som behövs för att alla studenter ska få en vettig levnadsstandard. Underlätta för studenter som blir sjuka Idag får en student som är sjuk själv bekosta sin sjukdom under de första trettio sjukdagarna. Karenstiden för studenter behöver kortas. Mer än åtta av tio studenter vet inte vad de ska göra för att få ersättning vid sjukdom. Informationen måste därför förbättras. Studenter har idag inte möjlighet att vara sjukskrivna på deltid, det måste bli möjligt. Förbättra situationen för studenter med barn Det är tydligt att vad som behövs för studenter som har barn är bättre ekonomiska villkor. Studenter som får barn måste få en föräldrapenning som det går att leva på. Återinför möjligheten till a-kassa för studenter Att det finns en arbetslöshetsförsäkring som studenter har tillgång till är av största vikt för att studenter ska ha goda möjligheter att hitta ett arbete som ligger i linje med deras utbildning. Något annat är att kasta bort den investering som studenten själv och samhället gjort i högskoleutbildningen. 2

3 I ett samhälle vars välstånd bygger på skapandet av ny kunskap bör studier ses som en lika viktig sysselsättning som arbete. I en kunskapsnation måste alla studenter ha goda förutsättningar att studera och en trygghet vid sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet. Det hoppas vi och de tillfrågade studenterna att den studiesociala kommittén kommer att föreslå och regeringen att besluta. Vi ser fram emot det! Moa Neuman, ordförande SFS Sture Nordh, ordförande TCO Lisa Nyberg, verksamhetschef Tria 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Den studiesociala kommittén...6 Hur vi har gjort undersökningen...6 Studenter om studiemedlet och fribeloppet...8 Bakgrund...8 Resultaten...8 Problemlösning...10 Studenter om bankerna...11 Bakgrund...11 Resultaten...11 Problemlösning...12 Studenter om CSN...13 Bakgrund...13 Resultaten...13 Problemlösning...14 Studenter om genomströmning...14 Bakgrund...14 Resultaten...14 Problemlösning...17 Studenter om sjukdom...18 Bakgrund...18 Resultaten...19 Problemlösning...22 Bakgrund...23 Resultaten...23 Problemlösning...25 Studenter om barn...25 Bakgrund...25 Problemlösning...27 Studenter om bostadsbidrag...27 Bakgrund...27 Resultaten...28 Problemlösning...29 Studenter om arbetslöshetsförsäkring...29 Bakgrund...29 Resultaten...30 Problemlösning...32 Studenter om försörjningsstöd...32 Bakgrund...32 Resultaten...33 Problemlösning...34 Studenter om livslångt lärande...34 Bakgrund...34 Resultaten...34 Problemlösning...37 Bilaga 1: Sammanfattning av direktiven till den studiesociala utredningen...38 Uppdraget

5 Sammanfattning Studenter om studiemedlet och fribeloppet Nio av tio studenter anser att studiemedlet behöver höjas. Studenter med barn och äldre studenter tillhör dem som tycker att studiemedlet behöver höjas med ett högre belopp. Mer än tre gånger så många studenter svarar när de ska prioritera mellan höjt studiemedel och höjt fribelopp att de önskar ett höjt studiemedel. Studenter om bankerna Studenterna vill inte se att CSNs verksamhet tas över av banker. Studenter om genomströmning Orsakerna till att studierna tar längre tid än planerat är många, den vanligaste orsaken är att studenter väljer fel utbildning och börjar på en ny. Studenter om sjukdom Mer än åtta av tio studenter har inte tagit del av information om hur de gör för att få ersättning vid sjukdom. Sex av tio studenter som varit sjuka 30 dagar eller mer har inte fått någon form av ersättning vid sjukdom. Studenter om studenthälsan Sex av tio studenter prioriterar att studenthälsan jobbar förebyggande inom det psykosociala området. Studenter om barn En av fyra studenter har väntat med att skaffa barn på grund av studier. Studenter som har barn prioriterar främst högre tilläggsbidrag för att förbättra sin ekonomiska situation. Studenter om bostadsbidrag Det finns en rad orsaker till att studenter inte söker bostadsbidrag men den vanligaste orsaken är oron för återbetalningskrav. Studenter om arbetslöshetsförsäkring Åtta av tio studenter tycker att de ska ha möjlighet att få a-kassa efter avslutade studier. Nu när det inte är möjligt känner fyra av tio större oro inför framtiden. Studenter om försörjningsstöd Fem procent av studenterna har under studietiden sökt försörjningsstöd. Studenter om livslångt lärande Två tredjedelar av studenterna tror att de kommer att återkomma till högskolan senare i livet, efter att de avslutat studierna och börjat arbeta. Sju av tio studenter tror att de kommer att återkomma till högskolan på grund av behov av kompetensutveckling. 5

6 Den studiesociala kommittén Den 23 november 2007 tillsattes en studiesocial kommitté med uppgift att utreda studenters studiesociala villkor. Utgångspunkt i arbetet är att studiemedelssystemet och de sociala trygghetssystemen ska samverka på ett optimalt sätt. Utifrån det ska kommittén överväga och föreslå åtgärder vad gäller studerandes ekonomiska och sociala situation. Åtgärderna ska syfta till att den studerande har möjligheter att försörja sig och leva ett tryggt liv under sin studietid. 1 Den studiesociala kommittén är en parlamentarisk kommitté med en ledamot från respektive riksdagsparti; Roger Tiefensee (c, kommitténs ordförande), Ella Bohlin (kd) Rosanna Dinamarca (v), Caroline Helmersson Olsson (s), Christer Nylander (fp), Lage Rahm (mp) och Oskar Öholm (m). Den nuvarande studiesociala kommitténs arbete bygger bland annat på 2003 års studiesociala utredning Studerande och trygghetssystemen, SOU 2003:130, i vilken det redogjordes för lösningar till flera av de problem som allt jämt är problem för studenter; att deltidssjukskrivning inte är möjlig, att studiemedlen inte värdesäkras i takt med den samhällsekonomiska utvecklingen, att skyddsbestämmelserna om sjukpenninggrundande inkomst inte är anpassade till ett flexibelt användande av studiemedlen och att nivån i föräldraförsäkringen är alltför låg för studenter. Efter två utredningar av de studiesociala villkoren inom loppet av fem år är det dags för reella förbättringar för studenterna. Hur vi har gjort undersökningen Studenternas erfarenheter och åsikter har inhämtats via en webbenkät. Sex lärosäten valdes ut där webbenkäten distribuerades. De valda lärosätena var Göteborgs universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och Umeå universitet. Vi fick på så sätt en bra spridning mellan lärosäten i små och stora städer samt städer med och utan en påtaglig bostadsbrist vilket vi vet inverkar på studenternas studiesociala villkor. Utöver de sex prioriterade lärosätena har studenter på de flesta av landets övriga lärosäten också haft möjlighet att svara på enkäten. Studenterna har nåtts av webbenkäten på olika sätt på olika lärosäten; via lärosätets hemsida, via studentkårens hemsida, via nyhetsbrev och mejllistor. Studenterna har svarat på webbenkäten under tidsperioden den 23 november till den 14 december studenter har svarat på webbenkäten. Huvuddelen av de som besvarat enkäten studerar vid Lunds universitet, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet. Svarande finns även i större omfattning från studerande vid Högskolan i 1 För sammanfattning av den studiesociala kommitténs direktiv se bilaga 1 läs mer om hela utredningen och kommitténs arbete på: 6

7 Skövde, Umeå universitet, Linköpings universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Kalmar, och Örebro universitet. 72 procent av dem som besvarat enkäten är kvinnor, 28 procent är män. Det är något fler kvinnor än i studentpopulationen där 6 av 10 är kvinnor 2. En majoritet, 54 procent, som besvarat enkäten är år. 4 procent är 19 år eller yngre. 24 procent är år. 12 procent är år och 7 procent är 38 år eller äldre. De svarandes ålder stämmer tämligen väl överens med populationen. 14 procent av de svarande har hemmavarande barn under 18 år. Jämfört med andelen studenter i hela studentpopulationen är det färre då cirka 20 procent av samtliga studenter har hemmavarande barn under 18 år. 29 procent av de svarande två föräldrar med högskoleutbildning, 30 procent har en förälder med högskoleutbildning och 40 procent har ingen förälder med högskoleutbildning. I studentpopulationen har 48 procent ingen förälder med högskoleutbildning. De svarandes sociala bakgrund är därför något mer välutbildad än populationen. 89 procent av de svarande läser huvudsakligen på ett program samt 11 procent läser huvudsakligen fristående kurser. Det är en större andel programstudenter än i studentpopulationen. Ungefär två tredjedelar av studenterna läser kurser inom ett sammanhållet program. En tredjedel av studenterna läser enbart på fristående kurser. 98 procent av de svarande studerar på heltid, 2 procent studerar på deltid. Det är betydligt färre än i populationen där 23 procent studerade på deltid hösten Dessutom studerar 5 procent av de svarande huvudsakligen på distans. Det är färre än i studentpopulationen där en sjättedel av studenterna läser på distans. 27 procent av de svarande har studerat 0-2 terminer på högskolan, 25 procent har studerat 3-4 terminer på högskolan och 48 procent har studerat 5 eller fler terminer. 35 procent har 5 eller fler terminer kvar till examen, 32 procent har 3-4 terminer kvar till examen och 33 procent har 2 terminer eller mindre kvar till examen. De på enkäten svarande studenterna skiljer sig något från hela studentpopulationen, däremot inte på ett sätt som gör det troligt att de upplever en svårare studiesituation. Det är snarare troligt att de svarande har en bättre studiesocial situation än studentpopulationen i stort då en mindre andel har barn och en större andel har välutbildade föräldrar. När vi presenterar resultaten i rapporten och använder begreppet studenter syftar vi på de studenter som besvarat enkäten. 2 Samtliga jämförelser med studentpopulationen utgår från Högskoleverket, 2008: Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige. Rapport 2008:33 R 7

8 Studenter om studiemedlet och fribeloppet Bakgrund Det har under en lång period varit fokus på att studenter inom den högre utbildningen i Sverige inte har möjlighet försörja sig på studiemedlet. Flera aktörer på det utbildningspolitiska området har påpekat att studenter varje månad går back 900 kronor 3, och för närvarande är en stor andel studenter hänvisade till att ta lån från föräldrar och andra anhöriga för att klarar av sin ekonomiska situation. Från politiskt håll verkar det finnas en vilja till att åtgärda problemet med det låga studiemedlet, då det inverkar negativt på genomströmningen inom den högre utbildningen eftersom studenter tvingas till att jobba samtidigt som de ska bedriva studier på heltid. Resultaten I enkäten har studenterna svarat på en rad frågor kring studiemedlet och fribeloppet, och svaren visar på två huvudtendenser. För det första är det en klar majoritet som önskar ett höjt studiemedel jämfört med ett höjt fribelopp. Lite mer än tre gånger så många studenter svarar när de ska prioritera mellan höjt studiemedel och höjt fribelopp att de önskar ett höjt studiemedel. Figur 1: Vilken av följande åtgärder prioriterar du högst för att förbättra din ekonomiska situation? 3 Beräkningen är SFS studentbudget, där det räknas med en inkomst via studiemedel på kronor för 4 veckor se SFS studentbudget på: 8

9 En student har följande reflektion över de ekonomiska resurserna under studietiden: Jag upplever själv skillnaden mellan de som har föräldrar med pengar och de som inte har det som stor. Klasskillnaden har aldrig tidigare varit så uppenbar som under universitetstiden. Och det märks framförallt i tillgången till resurser. Kniper det för mig måste jag gå till socialen vilket jag upplever som ett misslyckande, och det tär på självförtroendet. De som har föräldrar med pengar kontakter dessa. För det andra är det en majoritet på cirka 90 procent som anger att nivån på studiemedlet är för låg. Ungefär en tredjedel önskar en studiemedelshöjning på mellan 500 och kronor. Figur 2: Hur mycket tycker du att studiemedlet behöver höjas? I dessa svar står studenter med barn ut eftersom en markant större andel av den gruppen jämfört med gruppen som helhet anger att de anser att studiemedlet är mycket för lågt och att studiemedlet ska höjas med mer än kronor. Samtidigt är det ungefär dubbelt så många över 30 år som vill att studiemedlet ska höjas med mer än kronor jämfört med studenter som är under 30 år. Vad gäller fribeloppet önskar en klar majoritet, 3 av 4, att det höjs. Studenter vill ha möjlighet att tjäna mer än det aktuella fribeloppet om kronor om året utan att studiemedlen successivt minskas. Dessutom svarar nästan 9 av10 att lön som tjänas under sommarperioden inte ska ingå i beräkningarna av fribeloppet. 9

10 Figur 3: Tycker du att lön som tjänas in under sommaren ska ingå i beräkningarna av fribeloppet? Problemlösning När det gäller åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget visar resultaten att studenterna är klara i sina prioriteringar mellan höjt studiemedel och höjt fribelopp. Om studiemedlet ska verka rekryterande och ge den studerande goda förutsättningar för att bedriva framgångsrika studier krävs det åtminstone två ändringar jämfört med dagens situation. Det är brådskande med en höjning av studiemedlet med minst 900 kronor per månad eftersom det i nuläget helt enkelt inte går att få intäkter och utgifter att gå ihop som student med studiemedel. Höjningen av studiemedlet bör prioriteras före en höjning av fribeloppet. Dessutom bör den inkomst som studenterna på sommarmånaderna måste skaffa sig för att klara sitt uppehälle inte ingå i beräkningen av fribeloppet. Fribeloppet bör enbart baseras på de månader där studenterna har en inkomst via studiemedelssystemet. Studiesociala kommitténs förslag om att höja fribeloppet till är ett steg i rätt riktning men fortfarande kvarstår att höja studiemedlet till en rimlig nivå vilket har en klar förstaprioritet bland studenterna. 10

11 Studenter om bankerna Bakgrund Av direktiven till den studiesociala utredningen framgår att utredningen ska undersöka om andra aktörer än CSN ska hantera studielån: Vidare är det angeläget att överväga om och i så fall hur statens fordran gentemot låntagare med befintliga lån och verksamheten med upplåning för nya studielån kan föras över i annan regi t.ex. banker. Det är mot denna bakgrund enkäten innehåller frågor kring studenternas syn på för- och nackdelar med möjligheten att själv förhandla räntevillkor och återbetalningsvillkor för studiemedlet. Resultaten De vanligaste svaren på vilka problem studenter framför allt ser med möjligheten till individuella förhandlingar är (möjlighet att ange flera svarsalternativ): Då kan den student som är dålig på att förhandla få sämre villkor (76 procent) Då kan den student som har en dålig, eller ingen, relation med sin bank få sämre villkor (60 procent) Då kan den student som har en viss ålder få sämre villkor (53 procent) 4 När studenterna ska peka på fördelar med samma lösning lyfter de fram de tre följande svar som de mest centrala (möjlighet att ange flera svarsalternativ): Då kan den student som är bra på att förhandla få bättre villkor (22 procent) Då kan den student som har bra betyg få bättre villkor (16 procent) Då kan den student som har en bra relation med sin bank få bättre villkor (16 procent) 5 Den skeptiska inställningen till att låta bankarna ta över studiemedelslånen från CSN bekräftas av att cirka 65 procent av de svarande avstyrker förslaget. Det är bara 5 procent som tycker att förslaget bör genomföras. Bland dem som är positiva till förslaget är det cirka tre gånger så många som har upplevt CSNs service och information som antingen dålig eller mycket dålig jämfört med gruppen som avstyrker förslaget. 4 Frågan som ställdes: Varför vore det DÅLIGT om varje enskild student själv skulle förhandla räntevillkor och återbetalningsalternativ för sina studiemedel? 5 Frågan som ställdes: Varför vore det BRA om varje enskild student själv skulle förhandla räntevillkor och återbetalningsalternativ för sina studiemedel? 11

12 Figur 4: Tycker du att detta förslag bör genomföras? 6 Problemlösning Det är uppenbart att det inte är studenterna som önskar att privata banker ska ta över hanteringen av studielånen. Därmed framstår förslaget om att låta bankarna ta över studielånen främst som ett ideologiskt projekt eftersom den gruppen som berörs av förslaget mycket tydligt avstyrker förslaget. Därmed blir den bästa lösningen att bibehålla hanteringen av studielånen hos CSN. Det finns helt enkelt inte stöd för förslaget bland studenter, samtidig som en majoritet i samma grupp påpekar att förslaget om det genomförs kan ha en rad negativa effekter för specifika studentgrupper, vilket inte är acceptabelt. Genomföras förslaget vill det potentiellt komma att gynna redan gynnade grupper inom den högre utbildningen. 6 Förslaget var presenterat på följande sätt i enkäten: En av de frågor som studiesociala utredningen ska ta ställning till är om de privata bankerna ska ta över CSNs uppgift att ha hand om studielånen. 12

13 Studenter om CSN Bakgrund Utifrån studentperspektivet är det centralt att mötet med CSN är en positiv upplevelse. Med andra ord har CSNs information och servicenivå stor betydelse för studenters möjlighet till att göra relevante ekonomiska prioriteringar under studietiden, vilket i sin tur har stor inverkan på möjligheterna till att genomföra studierna på bäst möjliga sätt. Avstampet för enkäten har varit en bild av att studentpopulationen i stort upplever att CSNs levererar bra service och information. Resultaten Studenternas enkätsvar bekräftar på en övergripande nivå förhandsbilden av CSN. Figur 5: Hur har du upplevt CSNs information och service till dig personligen? För varje enskild person som är missnöjd med information och service från CSN är det fyra personer som är nöjda. Samtidig är det enbart 1 utav 20 som anger att CSNs information och service är mycket dålig. Det är en relativ stor andel på ungefär 40 procent som svarar varken bra eller dålig på frågan. En möjlig tolkning av detta är, att det finns en stor grupp bland de studerande som har sin kontakt med CSN genom hemsidan och personlig inloggning, och därmed inte upplever att de har 13

14 en personlig kontakt med CSN. Detta är positivt, eftersom det visar på att CSN erbjuder effektiva och uppskattade lösningar för sina kunder. Problemlösning Helt övergripande blir slutsatsen kring studenternas syn på CSN att det finns väldigt lite problem och det därför inte finns anledning att rikta kritik emot CSN. Detta utesluter självfallet inte att det också i fortsättningen går att förbättra CSNs verksamhet, exempelvis genom ytterligare elektroniska tjänster. Dock kvarstår slutsatsen att utifrån de förutsättningar som CSN ges i nuläget av statsmakterna bedriver CSN en verksamhet som ger en stor majoritet av nöjda studenter. Studenter om genomströmning Bakgrund Från politiskt håll är det önskvärt att öka genomströmningen i den högre utbildningen att studenter ska ta sin examen på ett mindre antal terminer än vad de gör i dagsläget. Den studiesociala utredningen har i uppgift att utreda och föreslå hur studiemedlet kan användas som ett verktyg för att öka genomströmningen i högskoleutbildning. När statistik över hur många studenter som tar ut en examen inom utsatt tid studeras är det viktigt att ha i minnet att inte alla som påbörjar studier i högskolan har för avsikt att avsluta studierna med en examen. Det gäller speciellt gruppen som läser fristående kurser. För att få en anställning krävs inte heller alltid en examen. Många arbetsgivare efterfrågar i första hand avklarade poäng i vissa ämnen. Examenskrav finns främst för yrken som kräver legitimation eller speciell behörighet som till exempel utbildningarna till sjuksköterska, läkare och lärare. Högskoleverket och SCB redovisar vartannat år genomströmningen i högskolans grundutbildning. För att erhålla en magisterexamen krävs 8 terminers studier. Medianstudietiden för examinerade med generell examen 2005/06 var 12 terminer brutto och 9 terminer netto. 7 Bruttostudietid beräknas som antal registrerade terminer från och med första terminen en person var registrerad i svensk högskola till och med den terminen examen togs ut inklusive uppehållsterminer. Nettostudietid beräknas på samma sätt men exklusive uppehållsterminer. Resultaten Ungefär 70 procent av studenterna har inte tagit längre tid på sig att slutföra sina studier än vad de planerat. Medan cirka 30 procent av studenterna har tagit längre tid på sig att slutföra sina studier än vad de planerat. 7 Högskoleverket och SCB, Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden UF 20 SM 0702, Universitet och Högskolor Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning t.o.m. 2005/06 14

15 Figur 6: Har du tagit längre tid på dig än du planerat att slutföra dina studier? Den vanligaste anledningen till att studierna tagit längre tid än planerat är att studenter valt fel utbildning och börjat på en ny. Två andra vanliga anledningar till att studierna tagit längre tid är att studenterna jobbat mycket vid sidan av studierna och att de tagit frivilliga studieuppehåll. En student beskriver hur jobbet inverkar på studierna: När man måste arbeta samtidigt blir det svårt att hinna med i ett redan högt tempo på universitetet. Därför kan det ta lite längre tid. 15

16 Figur 7: Varför har det tagit längre tid än du planerat? (Välj de viktigaste anledningarna, max 3 alternativ) Flera andra orsaker till längre studietid är vanliga, däribland frivilliga engagemang i kår/förening/nation, otillräckligt stöd för att klara studierna, sjukdom, utlandsstudier och barn. Studenterna har också fått frågan om hur det har påverkat dem att studierna tagit längre tid än beräknat. Det är en tredelad bild som framkommer av hur en längre studietid har påverkat studenterna och deras studier. Av studenterna tycker i storleksordning en tredjedel att det påverkat dem positivt, en tredjedel att de påverkat dem negativt och en tredjedel anger ingetdera. 16

17 Figur 8: Hur har det påverkat dig och dina studier att det tagit längre tid än beräknat? Två studenter som anser att det påverkat dem positivt säger: Mycket sundare att ta en paus än att springa på. Det gav perspektiv på utbildningen och studierna. Jag blev en BÄTTRE och friskare student med en paus respektive. Har gett mig nya perspektiv på studierna, det är först nu jag förstår vad jag håller på med! En student som tycker att det påverkat negativt säger: Är en målmedveten och ambitiös person som alltid klarar av det jag tar mig för, känns som ett misslyckande att inte klara av studier och jobb. Medan en annan student ser både för- och nackdelar och säger: Bådadera. Det positiva är att jag är mer kunnig, medveten och socialt kompetent. Det negativa är att jag är äldre och fattig. Problemlösning Den vanligaste anledningen till att studierna tar längre tid än planerat är att studenter väljer fel utbildning och påbörjar en ny. Att kunna byta utbildning om man valt fel är mycket viktigt för den enskilde. Ett system som premierar genomströmning bör därför inte motverka eller straffa att studenter väljer en ny utbildning. 17

18 För att minska felvalet är det angeläget att det finns en mycket god studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan, högskolan och andra skolformer men också att den som inte befinner sig i utbildning har möjlighet till en god studie- och yrkesvägledning. Den andra vanligaste orsaken till att studierna tar längre tid är att studenterna jobbar mycket vid sidan av studierna. För att komma åt detta problem bör studiemedlet höjas så att studenter kan ägna sin tid att studera och inte tvingas jobba för att kunna försörja sig. En tredjedel av de studenter som jobbar uppger att detta inverkar negativt på deras studier. 8 Snabbare genomströmning kräver höjda studiemedel. Frivilliga studieuppehåll är den tredje vanligaste orsaken till att studierna tar längre tid än planerat. Frivilliga studieuppehåll kan vara både positiva och negativa för studenten. Att välja att jobba ett eller flera år under sin studietid kan vara negativt om studenten väljer att göra det för att studietiden är så pressad att man väljer att jobba för att slippa leva på studiemedel. Att däremot välja ett frivilligt engagemang i en kår, förening eller nation eller att ta ett avbrott i studierna för att ta ett kvalificerat jobb eller för att resa och lära sig språk kan vara positivt för studenten. Studenter om sjukdom Bakgrund Den studiesociala kommittén har i uppdrag att: överväga om gränsdragningen mellan studiemedelssystemet och de sociala trygghetssystemen behöver förtydligas så att systemen kan samverka på ett optimalt sätt och, i förekommande fall, föreslå sådana förtydliganden. Eller, för det fall kommittén finner att gränsdragningen mellan systemen inte behöver förtydligas, se över och lämna förslag till hur förbättringar kan göras i andra former och på andra sätt inom studiemedelssystemet. Det finns i princip två system som omfattar studenter som drabbas av långvarig sjukdom. I det ena fallet är det CSN som ansvarar för eventuell ekonomisk ersättning, i det andra Försäkringskassan. Vilket system som gäller beror på om studenten har arbetat innan sina studier, jobbar vid sidan av sina studier eller om personen lever endast på studiemedel. Grundregeln är att studenter som får studiemedel och blir sjuka ska anmäla det till Försäkringskassan första sjukdagen. Om studenten sjukskrivs får studenten, utan krav på motprestation, behålla sitt studiemedel och har därmed rätt till förlängt studiemedel motsvarande sjukperioden, dock längst till terminsslut. Det inverkar inte på det antal veckor som studenten är berättigad studiemedel. Om sjukperioden är längre än 30 dagar avskrivs lånedelen för resterande sjukdagar. 8 Högskoleverket, 2007: Studentspegeln 2007, Rapport 2007:20 R. 18

19 Ersättningen administreras av CSN, och det är Försäkringskassan som ansvarar för att den sjuke studenten får rehabilitering om det behövs. För att ha rätt till ersättning från CSN under sjukperioden krävs både att studenten tar studiemedel för samtliga studieveckor och är sjukskriven på heltid. Det går inte att vara sjukskriven på deltid. Det krävs dessutom att studenten har ansökt om studiemedel innan personen i fråga blev sjuk. Studenter som arbetar parallellt med sina studier eller har arbetat tidigare kan ha en sjukpenninggrundad inkomst (SGI). Det finns i huvudsak tre former av SGI för studenter; aktiv SGI, vilande SGI och studietids-sgi. Aktiv SGI omfattar dem som arbetar parallellt med sina studier. Vid eventuell sjukdom har individen rätt till ersättning för inkomstbortfall, det vill säga för det arbete individen inte har möjlighet att utföra. Det har med andra ord inget med studierna att göra, utan är kopplat till arbetet. Då gäller en karensdag. För den som har förvärvsarbetat under en längre tid före sina studier finns möjlighet till vilande SGI. Detta innebär att när studierna är avslutade, alternativt permanent avbrutna, återtar individen den SGI som personen hade innan studierna. För att få behålla sin SGI på detta sätt krävs att personen i fråga tar studiemedel under hela studietiden och varje studievecka. Den som arbetat med en inkomst som överstiger 24 procent av prisbasbeloppet har rätt till så kallad studietids-sgi, vilket 2008 motsvarar en inkomst över kronor per månad. Det finns inget krav på att arbetet är årligen återkommande eller stadigvarande. För den som har vilande SGI, tar studiemedel och arbetar vid sidan av sina studier ligger studietids-sgi till grund för beräkning av till exempel sjukpenning och tillfällig föräldrapenning under studietiden. Resultaten I enkäten har studenterna svarat på frågan om de tidigare tagit del av information om hur de ska göra för att få sjukpenning om de blir sjuka under sin studietid. En mycket liten andel av studenterna vet vad som gäller om de blir sjuka. 8 av 10 har inte tagit del av information kring hur de gör för att få sjukpenning vid sjukdom under studietiden. 19

20 Figur 9: Har du tidigare tagit del av information om hur du gör för att få sjukpenning om du blir sjuk under din studietid? I enkäten har de studenter som varit sjuka någon gång under studietiden fått svara på om de har sjukanmält sig till försäkringskassan. 9 av 10 som varit sjuka någon gång under studietiden har aldrig sjukanmält sig till Försäkringskassan. 20

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Studielinjen. - om studenters inkludering i socialförsäkringarna

Studielinjen. - om studenters inkludering i socialförsäkringarna Studielinjen - om studenters inkludering i socialförsäkringarna Omslag: Studielinjen är en kampanj för att uppmärksamma studenters bristande inkludering i de traditionella trygghetssystemen. I Sverige

Läs mer

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-08-17 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Saco studentråd har getts möjlighet att yttra sig över remissen Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407

Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407 Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407 Socialförsäkringarna för studenten Socialförsäkringarnas grundläggande principer och finansiering: Arbetsgivaravgifter

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Försäkringskassan för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om försäkringskassan för dig som är närstående till någon som har drabbats

Läs mer

Studenternas tillträde till socialförsäkringarna. Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission

Studenternas tillträde till socialförsäkringarna. Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission Studenternas tillträde till socialförsäkringarna Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission Inledning Socialdemokraternas studiesociala grupp tillsattes med uppdraget att undersöka de

Läs mer

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Antaget av GFS styrelse 2014-11-10

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Antaget av GFS styrelse 2014-11-10 Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Antaget av GFS styrelse 2014-11-10 Åsiktsdokumentet fastställs årligen av GFS styrelse och revideras på det sätt stadgan föreskriver. Inledning Dokumentets

Läs mer

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Antaget av GFS styrelse 2014-09-04 Åsiktsdokumentet fastställs årligen av GFS styrelse och revideras på det sätt stadgan föreskriver. Inledning Dokumentets

Läs mer

Ett modernt studiestöd

Ett modernt studiestöd Ett modernt studiestöd - Förslag till förändringar i studiestödssystemet oktober 2008 Centerpartiets framtidsdialog för frihet, medmänsklighet och framtidstro Förord Många människor har fått det bättre

Läs mer

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi - EUROSTUDENT V Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Studenters sommarekonomi

Studenters sommarekonomi Studenters sommarekonomi 1 Studenter förväntas att i första hand klara sin försörjning genom de allmänna studiemedlen. Under sommaren utgår inget studiemedel och det är då upp till studenterna själva att

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Åsiktsdokumentet fastställs årligen av GFS styrelse och revideras på det sätt stadgan föreskriver. Inledning Göteborgs studenter är en heterogen grupp med

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund Diarienummer 2014-000-000 Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund CSN, rapport 2014:8 2 Diarienummer 2014-219-6424 Diarienummer

Läs mer

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm Din lön GillSans Trygga studier Light 35/36 GillSans studielivspolitiska Light 24/26 ställningstaganden Dags att förbättra studenternas Gill Sans Regular situation 16/17, cirkelns storlek 48x48 mm Dags

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

REMISSVAR (U2009/2195/SV)

REMISSVAR (U2009/2195/SV) 2009-08-14 Rnr 34.09 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (U2009/2195/SV) Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt Betänkande av studiesociala kommittén (SOU 2009:28) Sacos synpunkter

Läs mer

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Studiefinansieringssystemet är en viktig förutsättning för en fungerande akademi, för att

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Stärkt stöd för studier - tryggt, enkelt och flexibelt (SOU 2009:28) Remiss från Utbildningsdepartementet

Stärkt stöd för studier - tryggt, enkelt och flexibelt (SOU 2009:28) Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2009: RIV (Dnr 001-799/2009) Stärkt stöd för studier - tryggt, enkelt och flexibelt (SOU 2009:28) Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Resurser till högre utbildning

Resurser till högre utbildning Resurser till högre utbildning Det satsas idag mindre än hälften så mycket resurser på de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna som det görs på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Läs mer

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad Studentekonomi på Högskolan Kristianstad - En rapport från Kristianstad Studentkår Amanda Lindborg Sofie Forss 1 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Underlag... 3 Resultat och Analys... 4 Huvudsaklig

Läs mer

Utkast: Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument

Utkast: Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Utkast: Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Formaterat: Vänster: 3 cm, Överkant: 3,5 cm Åsiktsdokumentet fastställs årligen av GFS styrelse och revideras på det sätt stadgan föreskriver. Inledning

Läs mer

Remiss: Mer trygghet och bättre försäkring

Remiss: Mer trygghet och bättre försäkring Handläggare: Tove Ahlsten Datum: 2015-08-13 Dnr: PT2-2/1415 Remiss: Mer trygghet och bättre försäkring Sveriges förenade studentkårer (SFS) har av Socialdepartementet getts möjlighet att framföra synpunkter

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I SJUKFÖRSÄKRINGEN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER

FÖRÄNDRINGAR I SJUKFÖRSÄKRINGEN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER FÖRÄNDRINGAR I SJUKFÖRSÄKRINGEN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER 2014-11-17 BAKGRUND Lunicore har på uppdrag av SFS utrett tre aspekter av en förändrad sjukförsäkring för studenter utifrån ett ekonomiskt

Läs mer

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Mårtensson/Strömgren/LE Till Socialdepartementet SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST. SKYDD OCH ANPASSNING

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Åsiktsdokumentet fastställs årligen av GFS styrelse och revideras på det sätt stadgan föreskriver. Inledning Göteborgs studenter är idag en heterogen grupp

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Med vänliga hälsningar Uppsala studentkår, i samarbete med Försäkringskassan, Uppsala universitet och Studenthälsan.

Med vänliga hälsningar Uppsala studentkår, i samarbete med Försäkringskassan, Uppsala universitet och Studenthälsan. Stödkortet Om du som student är i behov av stöd vid funktionsnedsättning eller blir sjuk är det inte lätt att veta vilken hjälp som finns eller hur du ska gå till väga. Här har vi sammanställt vad det

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: CSN FÖR DRABBADE

Ung Cancer Myndighetsguide: CSN FÖR DRABBADE Ung Cancer Myndighetsguide: CSN FÖR DRABBADE CSN för drabbade Här hittar du vanliga frågor och svar om CSN för dig som har fått ett cancerbesked och studerar. Informationen är granskad av personal på CSN,

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Regeringen, utbildningsdepartementet. 103 33 Stockholm

Regeringen, utbildningsdepartementet. 103 33 Stockholm Regeringen, utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar Rosengren

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Sammanfattning av PFSU Nedan sammanställs SFS generella utgångspunkter och förslag på lösningar som presenteras i rapporten.

Sammanfattning av PFSU Nedan sammanställs SFS generella utgångspunkter och förslag på lösningar som presenteras i rapporten. Sammanfattning av PFSU Nedan sammanställs SFS generella utgångspunkter och förslag på lösningar som presenteras i rapporten. Generella utgångspunkter Försäkringarna ska täcka alla studerande SFS anser

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

6 Studiemedlen och trygghetssystemen

6 Studiemedlen och trygghetssystemen 6 Studiemedlen och trygghetssystemen 6.1 Uppdrag att överväga gränsdragningen mellan studiemedelssystemet och de sociala trygghetssystemen Enligt direktiven ska kommittén överväga hur gränsdragningen mellan

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: CSN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: CSN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: CSN FÖR NÄRSTÅENDE CSN för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om CSN för dig som studerar och är närstående till någon som har drabbats av cancer. Informationen

Läs mer

Förbättrade villkor för studerande föräldrar

Förbättrade villkor för studerande föräldrar Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU11 Förbättrade villkor för studerande föräldrar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:42 Förbättrade villkor för studerande

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan.

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Återkommande utveckling Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Behovet av ett omställningsuppdrag Utbildning skapar tillväxt genom högre produktivitet, bättre förmåga att

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utgiftsområde 15 Studiestöd Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD) Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 15 Studiestöd

Läs mer

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Per Sonnerby 8 oktober 2012 0 Bakgrund och (förenklad) tankeram 1. Att klara av studierna 2. Att dra nytta av studierna 3. Att

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

CSN gör studier möjligt. Marie Rhodes, Stina Blomqvist och Michael Eriksson

CSN gör studier möjligt. Marie Rhodes, Stina Blomqvist och Michael Eriksson CSN gör studier möjligt Marie Rhodes, Stina Blomqvist och Michael Eriksson Innehåll för dagen Allmänt om studiemedel Så arbetar du i Mina tjänster med studietider och utbildningar samt studeranderapportering

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut.

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut. HFD 2014 ref 11 SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Lagrum: 26 kap. 9 första stycket,

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

PÅVERKANSDOKUMENT. för Samverkande Studenter 10/11

PÅVERKANSDOKUMENT. för Samverkande Studenter 10/11 PÅVERKANSDOKUMENT för Samverkande Studenter 10/11 Framtaget på Studentkårer i Samverkans åsiktsstämma i Halmstad 8-10/12-2006 Reviderat på Studentkårer i Samverkans åsiktsstämma i Ronneby 7-9/12-2007 Reviderat

Läs mer

En politik för. Olof Palmes Gata 17 105 32 Stockholm Tel +46 8 504 15 000 www.unionen.se

En politik för. Olof Palmes Gata 17 105 32 Stockholm Tel +46 8 504 15 000 www.unionen.se Tnr: 1856:1. ISBN: 978-91-7391-348-5. Oktober 2012. 3 000 ex. Produktion: Blomquist & Co. En politik för Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015. Anders Axelsson och Mattias Andersson

Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015. Anders Axelsson och Mattias Andersson Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015 Anders Axelsson och Mattias Andersson Registrering på kurser Beslut om studiemedel fattas utifrån uppgifterna i ansökan. 30 hp = 20 veckor med studiemedel

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

OM DU BEHÖVER STÖD. Studenthälsan

OM DU BEHÖVER STÖD. Studenthälsan Stödkortet 1 OM DU BEHÖVER STÖD Stöd i studierna från universitet Som student kan du få olika former av stöd i dina studier. Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna finns det

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/0910 SFS Bostadsrapport 2009 Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport av hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. SFS har frågat representanter

Läs mer