Studentekonomi på Högskolan Kristianstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentekonomi på Högskolan Kristianstad"

Transkript

1 Studentekonomi på Högskolan Kristianstad - En rapport från Kristianstad Studentkår Amanda Lindborg Sofie Forss 1

2 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Underlag... 3 Resultat och Analys... 4 Huvudsaklig inkomst... 4 Resekostnader... 5 Kurslitteratur... 6 Sommaren... 7 Utgifter studenter inte har råd med... 8 CSN-Barntillägg... 8 Slutsatser Kristianstad Studentkårs förslag på återgärder för en hållbar studentekonomi

3 Introduktion Kristianstad Studentkår har som uppgift att företräda studenterna vid Högskolan Kristianstad och har i vårt uppdrag att arbeta för en hög utbildningskvalitet och bra förrutsättningar för studier. Som en del i detta arbete arbetar vi löpande med att förbättra förutsättningarna efter studenternas behov. Som ett led i detta granskar vi studenternas behov och ramar för att kunna motsvara den hetrogentitet som finns bland studenter. I denna rapport redovisar Studentkåren sin granskning av studenters ekonomiska situation vid Högskolan Kristianstad. Ekonomi är en av de mest grundläggande förutsättningarna för studier och vi har granskat vilken huvudskalig inkomstkälla studenter har, samt vissa utvalda faktorer som ansetts viktiga för en hållbar studentekonomi. Underlag Som grund för analysen har studentkåren genomfört ett åsiktstorg kring studentekonomi. Studenter har haft möjlighet att svara på en enkät kring studentekonomi dels på campus men också digitalt. Information om den digitala enkäten har spridits i studentkårens informationskanaler. Som jämförelsematerial på de uppgifter enkätundersökningen har resulterat i, har studentkåren använt den av SFS utgivna Studentbudgeten. SFS studentbudget baseras sig på Konsumentprisindex, samt Konsumentverkets rapport Koll på pengarna, Sveriges Förenade Studentkårer, 2014, 3

4 Resultat och Analys Totalt inkom 92 individuella enkätsvar. Dessa har påvisat en trend av att studenter upplever sin ekonomiska situation som ansträngd och att det får negativa konsekvenser för studenters hälsa. Huvudsaklig inkomst Av dessa hade 27 studiebidraget som huvudsaklig inkomst. 52st hade fullt studiemedel (bidrag + lån) och 5st angav arbete som huvudsaklig inkomst. 8st svarade annat som sin huvudsakliga inkomst. Under detta specificerades 4 som föräldrapenning, 2 som att föräldrarna finansierade deras uppehälle, samt 2 som ej angav något. Figur 1, huvudsaklig inkomst Arbete: 5% Annat: 9% CSN Bidrag: 29% CSN Fullt: 57% Detta påvisar att majoriteten har fullt studiemedel som huvudskalig inkomst, men också att 43 % har en annan huvudsaklig inkomst än fullt studiemedel. Med detta resultat går det att se att den generella antagningen att studenters ekonomiska tillgångar är baserat på fullt studiemedel ej går att se om en generell sanning. Anledningar till att studenter väljer att inte ta fullt CSN kan grunda sig i en ovilja att skuldsätta sig då ens utbildning leder till arbete med låg löneutveckling där stora CSN skulder skulle få stora konsekvenser på den ekonomiska situationen efter examen. Ett exempel på detta är till exempel för en student inom lärarutbildningen äldre barn och ungdomar (4,5år). I Kristianstad kommun har de en referenslön 4

5 på kr 2. Referenslön är den uppskattade lönen 1 år efter anställning. Medellönen för en lärare med den utbildningen i Skåne efter 9år som yrkesverksam är kr 3. En stor skuldsättning kan därför vara något många studenter önskar undvika då detta får stora effekter på disponibel inkomst efter examen. Liknande exempel går att ge på fler utbildningar vid HKR, som tex, Sjuksköterske- och tandhygienistutbildningen mf. Resekostnader Av de som svarade angav 62st att de inte hade några resekostnader till och från Högskolan. Dessa är troligen boende i Kristianstad. Resterande svar är fördelat enligt figur 2. Figur 2, Studenters resekostnader över % % % kr 60% SFS studentbudget beräknar att studenter har en kollektivtrafikskostnad på 510kr/månad. Vårt resultat visar att 60% av pendlande studenter vid HKR som deltagit i undersökningen har en pendlingskostnad som överstiger det med runt 300kr. För 7% är kostnaden runt det dubbla och för 10% är kostnaden över det tredubbla. Vid en granskning av resekostnader inom Skåne och Blekinge går det att se att kostnaden för månadspendling från många orter är stor och går klart över den av konsumentverket uppskattade summan. 2 Kristianstad Kommun, barn och utbildningsförvaltningen, 2013, 7BBE /$FILE/refer docx 3 5

6 Figur 3, Kostnader för månadskort, med studentrabatt, mellan Kristianstad och större orter i Skåne och Blekinge. 4 Malmö Lund Helsingborg Karlshamn Karlskrona Hässleholm Ystad Kristianstad Skånetrafiken införde 2008 en studentrabatt 5 efter ett långt arbete från de skånska studentkårerna. Detta till trots fortsätter pendlingskostnaden att vara en stor kostnad för de pendlande studenterna. En bidragande orsak är också att det saknas en länsöverskridande studentrabatt då många studenter pendlar till Högskolan Kristianstad från Blekinge. Kurslitteratur Självstudier är en stor del av högre utbildning och här fyller kurslitteraturen en vital funktion där studenterna från en gemensam utgångspunkt kan vidarutveckla sina kunskaper i ämnet. Kurslitteratur kan dock vara kostsam och med anledning av detta ställde vi frågan kring hur mycket studenterna lägger på kurslitteratur varje termin. Figur 4, kostnader för kurslitteratur % % % 4 https://www.skanetrafiken.se/templates/informationpage.aspx?id=34372&epslanguage=sv % % SFS har i sin studentbudget räknat utifrån konsumentprisindex 2013 att kostnaden för kurslitteratur uppgår till 811kr/månad, mostavarande 3200kr för en termin. Studentkårens undersökning har visat att 53% av studenterna som

7 besvarat enkäten ej kommer upp till den summan. Samtidigt är det 9% som överstiger 4000kr i kostnader för kurslitteratur på en termin. 16% av studenterna har därutöver angett att de anser att de inte har råd med kurslitteraturen. Sommaren Under sommaren sker inte ordinarie undervisning för studenter på program. För de 91% studenter som angett CSN som huvudsaklig inkomstkälla innebär detta i praktiken att de står helt utan inkomst under 3 månader. Figur 5, studenters känslor inför sommaren ej svarat 4% negativ 55% positiv 41% Figur 5 visar en sammanställning av studenters svar på hur de känner inför sommaren. En majoritet, 55%, har angett att de har negativa känslor inför sommaren och beskriver sommaruppehållet som något som skapar ångest och oros känslor hos dem. I år ges 10 sommarkurser vid HKR 6 och dessa är begränsade till ett fåtal utbildningsområden vilket gör att relevanta sommarkurser saknas för många som de som skulle vilja läsa för deras utbildning relevanta sommarkurser. Studenter får därför konkurrera med arbetslösa ungdomar, samt elever på gymnasieskolan kring sommarjobb. Detta skapar stor oro för studenterna redan innan sommaren och riskerar att ha negativa effekter på studenternas studieresultat. Vilket dessutom kan påverka studentens möjlighet att få studiemedel under höstterminen och därav ha effekt på genomströmningen. 6 7

8 Utgifter studenter inte har råd med 50 studenter valda dessutom att svara på enkätfrågan kring om de hade utgifter de kände att de inte hade råd med som student. Figur 6, utgifter studenter anser sig ej ha råd med Serie fritid nöje kurslit bra mat vård träning lyx Resultatet från enkäten visar att fritidsaktiviteter och lyxkonsumtion är de största kategorierna som studenter inte har råd med. Därefter är nöje och kurslitteratur de som studenter har angett sig ej ha råd med. Bra mat, vård och träning är de tre utgifter som minst studenter nämnt vara ett problem att ha råd med. Dock kan det ses som oroande då dessa är viktiga för välbefinnandet. Det är dock positivt att dessa tre utgifter inte är de utgifter som flest studenter har nämnt sig ej ha råd med. Att en så stor andel studenter angett sig ej ha råd med fritidsaktiviteter är oroande då en aktiv fritid är viktig för att hålla uppe studiemotivationen och bibehålla en hög genomströmning på utbildningarna. CSN-Barntillägg Csn har ett tillägg på studiemedel för studenter som har barn. Tillägget består i 584kr per månad för ett barn och stegrar med antal barn enligt figur 7. 8

9 Figur 7, CSN barntillägg. 7 I enkätundersökningen har studenter med barn kunnat ange ifall de anser att CSN-barntillägg är tillräckligt för att täcka de extra kostnaderna som tillkommer med barnen. Figur 8, är CSN-barntillägg tillräckligt? ja 7% nej 93% Enkätundersökningen har visat att en överhängande majoritet av studenter anser att CSN-barntillägg inte är tillräckligt. Detta kan få negativa konsekvenser för den breddade rekryteringen och ha en negativ påverkan på personer med barn väljer att börja studera. Det finns också risker att personer med barn 7 9

10 väljer bort studier med inriktning på kompetensutveckling och fortbildning vilket hämmar det livslånga lärandet. Slutsatser Utifrån resultatet från enkätundersökningen kan studentkåren dra följande slutsatser. En stor del studenter väljer att finansiera sina studier med studiebidraget som huvudsaklig inkomst, troligen för att undvika stor skuldsättning på utbildningar med låg löneutveckling. Ett starkt studiebidrag är därför viktigt för att säkra rekryteringen även till dessa yrken. Pendlingskostnaderna inom Skåne och Blekinge är en stor utgift för studenter som övergår den av SFS beräknade kostnaden utifrån konsumentverket. Högskolan Kristianstad är i stort en pendlar högskola och kollektivtrafiken är väsentlig för att möjliggöra studier för många studenter. En kollektivtrafik där studenter har råd att studera är inte bara viktigt för studenten, utan för hela regionen och dess kompentensförsörjning. En minoritet av studenterna har höga kostnader för kurslitteratur och en del studenter anser sig inte ha råd med kurslitteraturen. Bra tillgång till kurslitteratur är viktigt för att ge studenten bra förrutsättningar för att klara sina studier. Sommaruppehållet är något som skapar stor oro hos studenter då deras ekonomiska situation drastiskt förvärras. Detta riskerar att få negativa konsekvenser för studenternas studieresultat då oron och stressen inför sommaren hämmar inlärningsförmågan och tar fokus från studierna. En stor andel studenter anser sig ej ha råd med meningsfulla fritidsaktiviteter. Detta är viktigt för att studenten ska orka med sina studier och att utbildningen ska ha en god genomströmning. Som student behövs aktiviteter utanför studierna för att bibehålla motivationen och säkerställa en god levnadsstandard. CSNs barntillägg anses vara för lågt för att täcka extra utgifter barn medför. Detta hämmar breddad rekrytering och det livslånga lärandet vilket kan få negativa konsekvenser för regionens kompetensförsörjning. 10

11 Kristianstad Studentkårs förslag på återgärder för en hållbar studentekonomi Nationellt: Studiebidraget bör höjas för att säkra rekrytering till utbildningar med låg löneutveckling och för att undvika att studieskulden påverkar utbildningsval. Att CSNs barntillägg på studiemedlet höjs för att täcka de extra kostnader som barn tillför. Regionalt: Att Skånetrafikens studentrabatt höjs för att säkerställa att studenter har möjlighet att ta sig till Högskolan Kristianstad. Att Skånetrafiken och Blekingetrafiken inför en gemensam studentrabatt över länsgränsen för att minska kostnaden för studenter som pendlar från Blekinge. Högskolan Att Högskolan Kristianstad inför ett maxbelopp för kurslitteratur per termin för att säkerställa att alla studenter har råd att köpa in litteraturen och därmed tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. Att Högskolan Kristianstad inför ett frivilligt treterminssystem för att de studenter som önskar ska kunna studera på sin utbildning över sommaren och på det sättet ha en stabil inkomst hela året. Näringsliv Fler studentrabatter på fritidsaktiviteter skapas för att säkerställa att studenter har råd med en meningsfull fritid. 11

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige

Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige OR Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige Varför arbetar vi mot barnfattigdom i Sverige? Enligt artikel 27 i Barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard. Rädda Barnen har velat

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

2015 Uppdaterade siffror. Fler i studier, fler i arbete. Utökade sommarstudier för ökad genomströmning, trygghet och sysselsättning

2015 Uppdaterade siffror. Fler i studier, fler i arbete. Utökade sommarstudier för ökad genomströmning, trygghet och sysselsättning Uppdaterade siffror Fler i studier, fler i arbete Utökade sommarstudier för ökad genomströmning, trygghet och sysselsättning Fler i studier, fler i arbete Utökade sommarstudier för ökad genomströmning,

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

April 2013. Företagens syn på högre utbildning

April 2013. Företagens syn på högre utbildning April Patrick Krassén Företagens syn på högre utbildning Förord Den högre utbildningen kostar årligen omkring miljarder kronor; det är lika mycket som försvaret. Men medan debatten om försvaret stundtals

Läs mer

Humanioras sak är vår

Humanioras sak är vår CENTERSTUDENTER Humanioras sak är vår Den högre utbildningen Problemen och vad vi kan göra åt dem Hanna Marie Björklund 1 1:a Upplagan Centerstudenter 2013 Centerstudenter, Stora Nygatan 4, Box 2200, 103

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma?

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9 Varifrån ska alla nya lärare komma? Ja, vem ska stå i klassrummet om 10, 20 och 30 år? De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. Faktum

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Mycket idrott och lite hälsa

Mycket idrott och lite hälsa 1 (14) Mycket idrott och lite hälsa Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott och hälsa Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer