Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Slutrapport- Projekt Barn Blir SOFN Sammanfattning Kirsebergs stadsdelsförvaltning ansökte hos Region Skåne om 200 tkr för ett projekt kallat Barn Blir. Kirseberg beviljades 120 tkr. Projektet startade i juni 2012 och från 1 juli 2013 var stadsområdesförvaltning Norr, avdelningen för områdesutveckling ansvarig för projektet. Projekt Barn Blir avslutades Resultatet redovisas i föreliggande slutrapport. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att godkänna föreliggande slutrapport och skicka till Region Skåne, Koncernkontoret, Avdelningen för folkhälsa och miljö Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse - Slutrapport projekt Barn Blir Slutrapport Barn Blir - bilaga Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norr Ärendet Kirsebergs stadsdelsförvaltning ansökte hos Region Skåne om 200 tkr för ett projekt kallat Barn Blir. Kirseberg beviljades 120 tkr. Projektet startade i juni 2012 och huvudman för projektet var Kirsebergs stadsdelsförvaltning, verksamhet barn och ungdom i samarbete med Individ- och familjeomsorg. Från 1 juli 2013, stadsområdesförvaltning Norr, avdelningen för områdesutveckling. Syftet med projektet var att tidigt förebygga ohälsa hos barn genom uppstart av tvärprofessionellt, aktionsinriktat och mobiliserande arbete riktat till familjer där det av olika anledningar förekommer omsorgssvikt. Projektet avslutades och resultatet redovisas i föreliggande bilagd rapport. Ansvariga Carina Opasiak Avdelningschef Britten Synnergren Förvaltningschef SIGNERAD

2 Slutrapport projekt Barn Blir Stadsområdesförvaltning Norr Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Lena Wahlgren Stadsområdesförvaltning Norr Avdelning för områdesutveckling

3 Innehållsförteckning Slutrapport projekt Barn Blir... 1 Bakgrund... 3 Huvudman... 3 Projektledare... 3 Projektbeskrivning... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Samverkanspartners... 3 Projektdeltagare... 3 Utvärdering... 4 Måluppfyllelse... 4 Mål Måluppfyllelse... 4 Erfarenheter och lärdomar... 4 Mål Måluppfyllelse... 5 Erfarenheter och lärdomar... 5 Mål Måluppfyllelse... 5 Erfarenheter och lärdomar... 6 Utveckling/Förändringar under projekttiden... 6 Ekonomisk redovisning... 7 Projektets fortlevnad/grad av integrering i ordinarie verksamhet... 7 Slutord... 7 Bilaga 1 Ekonomisk redovisning Stadsområdesförvaltning Norr Slutrapport projekt Barn Blir

4 Bakgrund Kirsebergs stadsdelsförvaltning ansökte hos Region Skåne om 200 tkr för ett projekt kallat Barn Blir. Kirseberg beviljades 120 tkr. Projektet startade i juni 2012 och avslutades Huvudman Kirsebergs stadsdelsförvaltning, verksamhet barn och ungdom i samarbete med Individ- och familjeomsorg. Från 1 juli 2013, stadsområde Norr, avdelningen för områdesutveckling. Projektledare Lena Wahlgren Projektbeskrivning Ansökan avsåg en fortsättning på ett innovativt arbete som påbörjats i Kirsebergs stadsdel genom ett projekt kallat Små Barn. Projekt Små Barn har byggt vidare på en tidigare studie om hur förskolan kan erbjuda barn i utsatta livsmiljöer ett långsiktigt stöd, i samarbete med föräldrar. Syfte Att tidigt förebygga ohälsa hos barn genom uppstart av tvärprofessionellt, aktionsinriktat och mobiliserande arbete riktat till familjer där det av olika anledningar förekommer omsorgssvikt. Målgrupp Barn 0-7 år med risk för fysisk och/eller psykisk ohälsa samt utvecklingsförseningar/avvikelser. Samverkanspartners Vårdcentralen Kirseberg och BVC Kirseberg, Primärvården Skåne, Rädda Barnen, verksamheten barn och ungdom med förskolor, skolor, elevhälsa och skolbarnomsorg samt individ och familjeomsorg i stadsdelen Kirseberg och ALMA (ALMA är ett komplement till den hjälp och bistånd som ges inom befintliga vårdstrukturer. ALMA vänder sig till gravida kvinnor, samt barn mellan noll och sex år som har en förälder som lider av psykisk ohälsa). Projektdeltagare Styrgrupp Arbetet startades upp i juni En styrgrupp för projektet bildades. Där ingick samtliga förskolechefer, samtliga rektorer för förskoleklass, enhetschef från IoF- Barn och familj, en specialpedagog från centralt resursteam och projektledare. Adjungerade till styrgruppen har varit, skolläkare och chef för vårdcentralen i Kirseberg. Styrgruppen bestod av 10 personer. Projektgrupp I projektgruppen har representanter från samtliga förskolor och skolor ingått tillsammans med representanter från IoF och BVC. Projektgruppen har bestått av 13 personer. 3 Stadsområdesförvaltning Norr Slutrapport projekt Barn Blir

5 Förskolor och skolor Samtliga förskole- och rektorsområden i fd stadsdelsförvaltning Kirseberg har deltagit. Utvärdering En utvärdering av projektet har genomförts där både styrgrupp och projektgrupp deltagit. Utvärderingen hade främst ett kvalitativt fokus. Nedan följer en sammanställning från utvärderingen sorterat på de olika målområdena. Måluppfyllelse Mål 1 Genomföra utbildningsinsatser och utveckla formerna för samverkan kring barn i omsorgssvikt. Detta enligt aktuell forskning inom det anknytningsteoretiska verksamhetsfältet kopplat till FN:s barnkonvention och till hur denna kunskap kan tillämpas i praktiken Måluppfyllelse Ett flertal utbildningar och ett studiebesök har genomförts enligt planering. Övergripande teman: o Barnkonventionen och utsatta barns rätt till stöd. o Barns utveckling och behovet av trygghet som förutsättning för lek och lärande. o Att förebygga ohälsa hos små barn o Samtal med barn i utsatta situationer o Konsten att samverka o Samverkan med barnet i fokus I utbildningarna deltog styrgrupp och projektgrupp. När det gäller tema samverkan och att förebygga ohälsa hos små barn har de vänt sig till samtlig personal i de medverkande verksamheterna, ca 100 personer. Erfarenheter och lärdomar Den ökade kunskapen har medfört att man uppfattar barn och barns behov på ett tydligare sätt. Förskolechefer och pedagoger är positiva till arbetet och tycker att det gagnar samtliga barn och även förskolans verksamhetsutveckling generellt, bland annat genom att den pedagogiska dialogen har fått en högre kvalitet. Deltagarna är överens om betydelsen av att känna till varandras verksamheter och ramverk som styr dessa som en viktig grund för samverkan. Vidare att tillgänglighet, flexibilitet och inställning till samverkan är viktigt och att det är bra att ha träffats och ha namn på varandra. Inom ramen för projektet har man utvecklat sitt samarbete mellan förskolor, skolor och IoF tillsammans med föräldrarna när det gäller familjer man oroar sig över och en del positiva erfarenheter har skapats genom detta. Uppfattningen är att man ökat sin kompetens att genomföra svåra samtal med föräldrar i förskola, skola och BVC. Man anser att detta har betytt mycket för en del föräldrar, att de känt att de fått hjälp och att det inte är farligt, att de inte 4 Stadsområdesförvaltning Norr Slutrapport projekt Barn Blir

6 känt sig som sämre människor och fått en positiv erfarenhet och en stärkt tillit, särskilt till förskolan. Uppfattningen är att kvalitén på samarbetet har utvecklats som en konsekvens av ökad kunskap och kompetens. Mål 2 Skapa en modell för samverkan där ovan nämnda samverkanspartners ingår samt prova modellen i det vardagliga arbetet. Måluppfyllelse Utöver samverkan och utbildningar i projektgrupp och styrgrupp har ett konsultationsteam inrättats. Syftet var att teamet skulle vara ett tvärprofessionellt stöd till de verksamheter som ingått i projektet. Konsultationsteamets inriktning är den tidiga preventionen. Syftet är att få hjälp att se barnet och barnets behov utifrån fler kompetensområden än det egna. Barn och unga utvecklas i ett sammanhang och i samspel med omgivningen på flera olika nivåer där alla delar har betydelse och påverkar barnet och dess levnadsvillkor. Konsultationsteamet består av representanter från förskola, skola, IoF och BVC Personal från samtliga representerade verksamheter kan besöka teamet och dra ett ärende. Erfarenheter och lärdomar Teamet inrättades under sista terminen i projektet och ett fåtal konsultationer är genomförda. Deltagarna i projektet är överens om att konsultationsteamet är en bra idé men att den behöver markandsföras ytterligare ut i verksamheterna. I samband med utvärderingen har förslag på former för en fortsättning av arbetet skapats. En idé är att konsultationsteamet kan vara mobilt och växelvis förlagt till olika verksamheter som ingått i projektet enligt ett på förhand uppgjort schema som kommuniceras ut till samtliga. Mål 3 Koppla projektet till det pågående arbetet med där barn tillhörande målgruppen erbjuds kompletterande anknytningsperson på förskolan Måluppfyllelse Inom ramen för projektet har pedagoger i förskola utbildats för uppdraget som kompletterande anknytningspedagog genom att delta i utbildning som är upplagd som studiecirkel i tre etapper. Studiecirkeln skall ge en teoretisk ram som kopplas till de egna erfarenheterna/egna agerandet och det egna reflekterandet inom ramen för projektet, hur pedagogen kan tolka, förstå och bemöta barns olika behov av stöd i sin jagutveckling. De pedagoger som har ett uppdrag som anknytningspedagog erhåller dessutom regelbunden handledning. Handledningen är ett regelbundet återkommande gruppforum med syfte att reflektera kring sin upplevelse av sig själv i samspel med barnet; stöd i att koppla ihop och sätta ord på det som händer och sin 5 Stadsområdesförvaltning Norr Slutrapport projekt Barn Blir

7 egen process utifrån en anknytningsteoretisk ram Samtliga förskolor har utbildade pedagoger. Ett gemensamt mål för förskolorna är att varje avdelning skall ha minst en utbildad pedagog. I dagsläget är målet halvvägs uppnått. Två av de tre rektorsområdena har utbildade anknytningspedagoger men skolan har inte utvecklat arbetet på samma sätt som förskolan när det gäller att fortsatt utbilda och ge erbjudande om kompletterande anknytningspedagoger till valda föräldrar. Arbetet är pågående och avser att fortsätta. För närvarande deltar 12 pedagoger i olika etapper av studiecirkeln. En ny omgång av etapp ett startar i mars. Antal färdigutbildade anknytningspedagoger är 23, varav 6 finns i skolans verksamhet. Antal förskoleavdelningar är 44. Erfarenheter och lärdomar Det mest angelägna området när det gäller tidigt stöd till barn i utsatta livssituationer är satsningarna på de yngsta barnen. Det är i de tidiga åren vår grundläggande känsla av trygghet och tillit till omvärden skapas i samspel med vårdgivaren. Eftersom de flesta barn är inskriva i förskolan och börjar tidigt har arbetet i förskolan stor betydelse för dessa barn genom att man där kan ta sig an ett uppdrag att komplettera ett sviktande föräldraskap, självklart i samförstånd med vårdnadshavare. Att få utveckla en trygg anknytning till en vuxen bidrar troligtvis också till dessa barns förutsättningar för en mer jämlik skolstart eftersom forskningen tydligt visar att trygghet är grunden för lek och lärande (Broberg A, Broberg M, Hagström B, 2012) De pedagoger som genomgått samtliga etapper i studiecirkeln, haft/har uppdrag som anknytningspedagog och deltagit i handledning beskriver det som att utbildningen har gett dem mycket kunskap och att de uppfattar det som att de utvecklats mycket i sin yrkesroll, även de som har flerårig yrkeserfarenhet. De beskriver att den ökade kunskapen har gjort att de ser på barn och barns behov på ett nytt sätt som omfattar alla barn, inte endast barnen i målgruppen. Vidare beskriver pedagogerna att de har utvecklat sitt förhållningssätt till föräldrarna i målgruppen och att det i sin tur förbättrat samarbetet. Man möter föräldrarna där de befinner sig, inte där man anser att de borde vara. Det riktade stödet till barnet från förskolan ges via mandat från föräldern. Kvaliteten på samarbetet med föräldern är därmed avgörande för förutsättningarna för arbetet med barnet. Utveckling/Förändringar under projekttiden Den 1 juli 2013 fick Malmö stad en ny organisation. Skolan delades upp på tre förvaltningar: förskola, grundskola och gymnasieskola. Med anledning av att förskola och skola lyfts bort från stadsdelarna, bildades istället fem stadsområden, norr, öster, söder, väster och innerstaden. Inom stadsområdena ansvaras för individ- och familjeomsorgen, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheten. Stadsområdena har också fått ett särskilt ansvar för närdemokrati, medborgardialog, stadsutveckling, folkhälsa och förebyggande verksamhet. 6 Stadsområdesförvaltning Norr Slutrapport projekt Barn Blir

8 Ansvaret för projektet lades i samband med omorganisationen på den nya stadsområdesförvaltningen i Norr som består av f.d. stadsdelarna Kirseberg och Centrum. Arbetet i projektet har fortsatt enligt planering trots omorganisationen. I den ursprungliga planen för projektet fanns ett samarbete med Rädda barnen planerat. Det visade sig bli för kostsamt utifrån den budget som fanns. Ett samarbete med BRIS inleddes istället där utbildning/dialog kring barnkonventionen och barnrätt genomförts. Ekonomisk redovisning Se bilaga Projektets fortlevnad/grad av integrering i ordinarie verksamhet Arbetet som tagit form inom projektet fortsätter och en ansökan till den sociala investeringsfond som inrättats i Malmö pågår för att bredda arbetet till att omfatta även den nya delen av stadsområde Norr (f.d. stadsdel Centrum) Inom ramen för projektet har också betydelsen av stöd till föräldrarna i målgruppen tydliggjorts vilket är ett de kommande utvecklingsområdena i det fortsatta arbetet. Slutord Det är troligt att samhällets inställning och ambition att förebygga ohälsa hos barn har stor betydelse för folkhälsan i stort. Mot bakgrund av den kunskap som finns idag när det gäller hur ohälsa utvecklas bör detta uppdrag ses som ett av de mest angelägna för samtliga verksamheter som arbetar med små barn och deras familjer. Att hitta mått på effekterna av att förebygga ohälsa hos små barn är svårt. Detsamma gäller för samverkansarbete. Erfarenheterna gjorda inom ramen för projektet gör att vi trots det är övertygade om att samhällsnyttan med ett investeringsperspektiv och en god samverkan är stor och betyder mycket för både barn och föräldrar i målgruppen. Vidare att arbetet, om det får bedrivas långsiktigt, har betydelse i form av minskade kostnader och minskat mänskligt lidande. Det i sin tur har stor betydelse för den sociala hållbarheten och mer jämlika levnadsvillkor. 7 Stadsområdesförvaltning Norr Slutrapport projekt Barn Blir

9 Bilaga 1 Ekonomisk redovisning Period: juni feb 2014 Redovisade intäkter Intäkter ,00 Redovisade kostnader Personal ,00 Utbildningskostnader ,00 Resultat 0,00 I den ursprungliga projektbudgeten planerades för viss vikarieersättning till deltagarna i projektgruppen. Totalt kr. Under 2012 och del av 2013 betalades detta ut till förskolor och skolor i projektet, totalt kr. Kostnaden är redovisad som personalkostnad. Efter beslut i styrgruppen användes resterande del, kr, till en utökad satsning på utbildnings- och föreläsningsbudgeten för att möjliggöra utbildningsinsatser som omfattade all personal i verksamheterna. Kostnaderna är redovisade som utbildningskostnader. Den 1 juli 2013 fick Malmö stad en ny organisation. Skolan delades upp på tre förvaltningar: förskola, grundskola och gymnasieskola. Med anledning av att förskola och skola lyfts bort från stadsdelarna, bildades istället fem stadsområden, norr, öster, söder, väster och innerstaden. Ansvaret för projektet lades i samband med omorganisationen på den nya stadsområdesförvaltningen i Norr som består av f.d. stadsdelarna Kirseberg och Centrum. I omorganisationen har en del fakturor inom projektet hamnat felaktigt. Fakturorna har spårats så långt som möjligt. Efter spårning kvarstår knappt 3 tkr. (Med all sannolikhet fördelat på mindre belopp och därmed svårspårade). Vid telefonsamtal med Ann-Christine Lundqvist den 3 mars 2014 erhöll Stadsområdesförvaltning Norr besked på att ingen återbetalning till Region Skåne av beloppet skall göras. 8 Stadsområdesförvaltning Norr Slutrapport projekt Barn Blir

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Pedagogisk överlämning med ungdomens behov i centrum

Pedagogisk överlämning med ungdomens behov i centrum Pedagogisk överlämning med ungdomens behov i centrum Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Malmö stad KONTAKT Annelie Larsson Förvaltningsdirektör SOCIALA RESURSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer