Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 SOFN Sammanfattning Den som bedriver socialtjänst ska varje år upprätta en kvalitetsberättelse som beskriver hur kvalitetsarbetet gått till, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts års kvalitetsberättelse är upprättad för hela kalenderåret och innefattar såldes även aktiviteter som bedrivits inom ramen för individ- och familjeomsorgen i stadsdelsförvaltningarna Centrum och Kirseberg. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att godkänna Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 och skicka den vidare till stadskontorets Välfärdsavdelning. Beslutsunderlag G-Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013-tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norr Ansvariga Eva-Britt Holmberg Socialbyråchef Britten Synnergren Förvaltningschef SIGNERAD

2 Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Stadsområdesförvaltning Norr Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Eva-Britt Holmberg Norr Individ och familj

3 Inledning Den som bedriver socialtjänst ska varje år upprätta en kvalitetsberättelse som beskriver hur kvalitetsarbetet gått till, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts. Enligt Socialstyrelsen bör det av kvalitetsberättelsen framgå: hur verksamheten bedrivit systematiskt kvalitetsarbete under föregående kalenderår vad verksamheten gjort för att säkra kvaliteten vilka resultat verksamheten uppnått Denna kvalitetsberättelse är uppbyggd enligt kriterierna ovan och följer den mall som Stadskontorets Välfärdsavdelning har tagit fram för ändamålet. Kvalitet inom individ- och familjeomsorgen innebär att den enskilde ska få rätt insats, utförd på rätt sätt och vid rätt tidpunkt samt med ett gott bemötande. Det innebär också att den enskilde ska kunna påverka och vara nöjd med de insatser han eller hon får. Kvalitet innebär således att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt rådande lagar, föreskrifter och kommunala beslut. Den 1 juli 2013 slogs de tidigare stadsdelsförvaltningarna Centrum och Kirseberg samman och bildade stadsområdesförvaltning Norr års kvalitetsberättelse är upprättad för hela kalenderåret och innefattar även aktiviteter som bedrivits inom ramen för de tidigare organisationerna. Systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystemet Syftet med ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet är att tydliggöra men även möjliggöra ett mer strukturerat och heltäckande förbättringsarbete. Målet är att ha en rättssäker, effektiv och jämlik verksamhet med fokus på dem som vi är till för. Under hösten 2013 var ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom individ- och familjeomsorgen i stadsområdesförvaltning Norr under uppbyggnad. Organisationsförändringen påverkade strukturen på verksamheten och mycket har fått byggas från grunden. Ledningssystemet för individ- och familjeomsorgen började gälla från och med den 1:e januari Dokumentet är antaget av stadsområdesnämnden. I ledningssystemet har de, sedan tidigare, etablerade arbetssätten och erfarenheterna från de tidigare organisationerna fogats samman till en beskrivning av hur kvalitetsarbetet inom individ- och familjeomsorgen leds, bedrivs och följs upp. I dokumentet fastslås följande: ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet hur målstyrning och uppföljning går till hur verksamheten arbetar med processer, rutiner, metoder, verktyg och kompetensutveckling för att säkra kvaliteten tillvägagångssätt för systematiskt förbättringsarbete (riskanalys, egenkontroll samt utredning av avvikelsehantering)

4 Riskanalys Inför organisationsförändringen genomfördes, under våren 2013, riskanalyser på såväl kommuncentralnivå som på förvaltningsnivå. Riskanalyser har också genomförts i verksamheten på följande områden: på de enheter som varit placerade på Södra Bulltoftavägen 16 i samband med arbetet att ta fram en gemensam rutin vid hot och våld. på enheterna för ekonomiskt bistånd i samband med förslag om ett förändrat arbetssätt. tillsammans med fackliga representanter vid ombyggnad av besöksrum. Mallen som använts vid analyserna har varit Sveriges Kommuners och landstings mall för risk och händelseanalys. Att arbeta systematiskt med riskanalyser är ett utvecklingsområde under år Egenkontroll Under 2013 har följande former av egenkontroll genomförts: Uppföljning av kommunfullmäktiges mål i delårsrapport 1 samt i halvårsbokslut gällande de tidigare stadsdelarna Uppföljning av kommunfullmäktiges mål gjordes i delårsrapport 2 och i årsanalys gällande stadsområdesförvaltning Norr (perioden 1/7-31/12) Uppföljning av effektmålen i Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö genom ärendegranskning enligt instruktioner från Stadskontoret Loggkontroll i verksamhetssystemet Procapita för att upptäcka obehöriga dataintrång enligt intern kontrollplan samt rutin för loggning Inrapportering och uppföljning av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Aktgranskning, ärendehandledning samt genomgång av ärenden har skett löpnade genom året. Under hösten 2013 granskade Inspektionen för vård och omsorg verksamhetens arbete med hemlösa barnfamiljer. Klagomål, synpunkter och rapporter om avvikelser Efter omorganisationen togs nya rutiner för lex Sarah fram. De nya rutinerna fastställdes av stadsområdesnämnden i oktober 2013 och har spritts skriftligen till alla medarbetare. Individ- och familj har två utsedda lex Sarah-utredare, varav en är superanvändare för ITstödet Flexite. I funktionen som utredare ingår att sprida information om rutiner samt att stötta chefer och medarbetare i användandet. Utbildning, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete i frågorna bedrivs i ett stadsövergripande lex Sarah-nätverk med representanter för alla stadsområden, Sociala resursförvaltningen och Stadskontoret. Under året har lex Sarah-nätverket utvecklat hanteringen av externa klagomål och synpunkter i samarbete med brukarrepresentanter. Processen förenklades för att bli mer lättanvänd och fler möjligheter att lämna sina synpunkter infördes. Ett nytt

5 informationsmaterial har tagits fram och förändringarna ska implementeras under våren Information om rapporteringsskyldigheten och rutiner för avvikelsehantering ges muntligen och skriftligen vid nyanställning samt till verksamhetens kandidater. En genomgång av IT stödet Flexite sker också vid dessa tillfällen. Statistiken nedan visar inkomna avvikelser och klagomål för hela Sex av avvikelserna har utretts som lex Sarah, varav en skickades vidare till Inspektionen för vård och omsorg. Merparten av avvikelserna rör organisatoriska brister såsom bristande rutiner och brister i dokumentation. Bristerna har åtgärdats på olika nivåer, både direkt i det aktuella ärendet samt på systemnivå. De externa klagomål som inkommit rör missnöje med beslut, tillgänglighet och bemötande. Alla medborgare som klagar på verksamheten får en återkoppling på sitt klagomål. Kvalitetssäkring Processer och rutiner I Malmö stad har ett antal huvudprocesser inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg gemensamt beskrivits. Missbruksprocessen är kartlagd och fastställd av kommunfullmäktige och den har ersatt den tidigare vårdgarantin. Arbetet med att fastställa övriga processer och rutiner samt implementera dem är påbörjat, men fortsätter under På de enheter till vilka det saknas övergripande Malmö stad processer har arbetet påbörjats med att ta fram lokala processer och rutiner. Arbetet kommer att fortsätta under En övergripande grupp med representanter från samtliga stadsområden har sett över hur mottagen inom Individ och familj ska se ut. Syftet är att medborgarens väg in till socialtjänsten ska se likadan ut, oberoende var i Malmö man bor. Förslaget har fastslagits av avdelningscheferna och implementering har påbörjats.

6 En medarbetare har på heltid under hösten arbetat fram processer, rutiner och ett informationsmaterial gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Materialet finns publicerat på Malmö stads intranät, KomIn. Arbetet finansierades med utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. För att fortsätta arbetet med processer och rutiner gällande våld i nära relation ansökte verksamheten, 2013, om utvecklingsmedel även för Samverkan Den nya organisationen innebär att nya samverkansavtal med flertalet samverkanspartners behöver tas fram. Avdelningscheferna för individ- och familjeomsorgerna i Malmö stad har påbörjat dialog med bland andra skolförvaltningarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och psykiatrin inom Region Skåne om vad skriftliga avtal ska innehålla. En sammanställning av befintliga samverkansavtal och överenskommelser har bilagts till verksamhetens kvalitetsledningssystem. Inom ramen för individärenden samverkar individ- och familjeomsorgens medarbetare kontinuerligt med både interna och externa samarbetspartners i utredning och uppföljning av beviljade insatser. Arbetet med att ta fram processer och rutiner för samtliga enheter påbörjades under hösten men kommer att fortsätta under Personalens medverkan i kvalitetsarbetet Personalen medverkar i kvalitetsarbetet genom att följa verksamhetens processer och rutiner, rapportera upptäckta avvikelser och missförhållanden samt genom att aktivt bidra till verksamhetens förbättringsarbete. För att säkra att verksamhetens medarbetare har rätt kompetens och erfarenhet försöker verksamheten ställa rätt krav redan i rekryteringen, där det är möjligt. Att rekrytera erfaren personal till myndighetsutövningen är svårt i vissa delar av verksamheten. Nya medarbetare deltar i de stadsövergripande utbildningar som anordnas för nyanställda (introduktionsutbildning, utbildning i BBIC, ASI, MI med mera). Alla medarbetare som arbetar med myndighetsutövning och familjebehandling hade extern handledning under hösten. Individ- och familjeomsorgen omfattas av en stadsövergripande kompetensstrategi, som bland annat reglerar kompetensutveckling och uttagande av läsdagar. Resultat Förbättrande åtgärder i verksamheten och Förbättring av processerna och rutinerna Verksamhetsåret 2013 präglades av omorganisationen från stadsdelar till stadsområden. För individ- och familjeomsorgen har detta inneburit förändringar i organisationsstruktur, ledning och bemanning. Samtidigt som omorganisation och flytt genomförts har kärnverksamheternas arbete fortgått, med fokus på en hög kvalitets- och servicenivå samt med målet att freda verksamhetens klienter från tillfällig negativ påverkan till följd av omorganisationen. Inför år 2014 ligger fokus på att öka måluppfyllelsen och förbättra kvaliteten på flera områden. En stor stadsövergripande satsning för att nå ökad måluppfyllelse inom ekonomiskt bistånd har planerats under hösten 2013 och sjösatts i början av 2014.

7 Utöver ovan nämnda arbete har verksamheten under år 2013 bland annat genomfört följande förbättringsåtgärder: Ändringar i kvalitetsledningssystemet Nytt kvalitetsledningssystem är framtaget Nya rutiner för Lex Sarah är framtagna Missbruksprocessen är kartlagd och fastställd och implementering har påbörjats Processer, rutiner och information är framarbetat gällande hedersrelaterat våld och förtryck och publicerat på KomIn Utbildningsinsatser Ett antal medarbetare utbildades under hösten i FREDA, bedömningsmetod i arbetet med våld i nära relationer Två familjebehandlare har utbildats till barngruppledare Två familjebehandlare har utbildats i HAP, haschavväjningsprogram Ett antal medarbetare har påbörjat utbildning i irisk, metod i att upptäcka barn som blivit utsatta för och/eller har bevittnat våld Ett flertal medarbetare som arbetar med försörjningsstöd och med familjebehandling har utbildats i MI, motiverande samtal Åtgärder utifrån rapporterade avvikelser, missförhållanden/risker för missförhållanden eller brister som upptäckts i Intern kontroll Översyn och genomgång av rutiner på flera områden t.ex. rutiner vid frånvaro, rutin vid fördelning av ärenden, introduktion av nyanställda Policydiskussioner kring bemötande och förhållningssätt Diskussioner i arbetsgrupper rörande handläggning och dokumentation Övriga förbättringsåtgärder En gemensam plan för introduktion av nyanställda är framtagen Rutin för loggning är reviderad Ett nytt och förbättrat larmsystem är installerat

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jeanette.lebedies-nord@malmo.se Slutrapport- Projekt Barn Blir

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010.

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010. Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015 Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010 Omsorgsnämnden Innehåll Rubrik Sidan Visioner. 3 Inledning.. 3 Övergripande mål

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete.. 4 - Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer