WEBBPLAN UTBILDNING ÅTGÄRD TID/DEADLINE ANSVAR DEL AV WEBB- PLATSEN. 1 ga ng/termin Viceprefekt fö r utbildning. i Utbildningsgruppen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WEBBPLAN UTBILDNING ÅTGÄRD TID/DEADLINE ANSVAR DEL AV WEBB- PLATSEN. 1 ga ng/termin Viceprefekt fö r utbildning. i Utbildningsgruppen."

Transkript

1 WEBBPLAN Ö vergripande ma l fö r institutiönens webbplats a r att tillhandaha lla relevant, aktuell öch la ttillga nglig införmatiön av hö g kvalitet. Enligt Regler fö r publicering pa Gö tebörgs universitets webbplatser (Dnr A /07) ska alla institutiöner ha uppdaterade rutiner öch en fungerande örganisatiön kring sina webbplatser fö r att sa kersta lla att kvaliteten öch sa kerheten uppra ttha lls. Denna webbplan syftar till att beskriva institutiönens örganisatiön öch rutiner kring webbplatsen. Planen a r faststa lld av prefekt Fö r att sa kersta lla att införmatiönen pa institutiönens webbplats uppfyller de ö vergripande ma len ska samtliga webbsidör köntrölleras öch vid behöv uppdateras minst en gång årligen. Prefekten har det ö vergripande ansvaret fö r webbplatsen. en ansvarar fö r det lö pande arbetet öch fö r att webbsidörna fö ljer ga llande regler rö rande exempelvis sa kerhet öch tillga nglighet. Institutiönens prefekt, viceprefekter öch administrativa chef ansvarar fö r att webbplatsens svenska öch engelska sidör med köppling till deras ansvarsömra de utvecklas, köntrölleras öch uppdateras, i samra d med webbredaktö r öch ö vriga berö rda, enligt fö l- jande: UTBILDNING UTBILDNING Behandla utbildningssidörna tva ga nger a rligen i Utbildningsgruppen. 1 ga ng/termin Viceprefekt fö r utbildning Grundniva öch Avancerad niva, i samra d med studierektörer öch studieva gledare, tva ga nger a rligen infö r ansö k- ningsperiöden. 1 mars 15 sept Viceprefekt fö r utbildning

2 2 / 5 Förskarniva samtliga sidör under Förskarniva en ga ng a rligen. 1 mars Viceprefekt fö r förskarniva Ta fram texter öch planera webbkömmunikatiönen tillsammans med webbredaktö r infö r utlysning av nya döktörandansta llningar. Infö r utlysning av döktörandansta llningar La rarutbildning i samra d med studierektörer öch studieva gledare en ga ng a rligen infö r ansö kningsperiöden. Kömpetensutveckling 1 mars Viceprefekt fö r la rarutbildning, 1 mars Viceprefekt fö r utbildning pa grund öch avancerad niva /Viceprefekt fö r la rarubildning Student vid institutiönen tva ga nger a rligen infö r terminsstart. 15 aug 15 jan Studieva gledare/ Studera utömlands en ga ng a rligen, i samra d med studieva g- ledare fö r utbytesstudenter, infö r sista ansö kningsdag fö r utresande. 1 dec Viceprefekt fö r internatiönalisering

3 3 / 5 FORSKNING FORSKNING samtliga sidör under Förskning en ga ng a rligen. 1 febr Viceprefekt fö r Förskningsömra den Införmera webbredaktö r öm öch aktiviteter med köppling till sömra dena. Lö pande Viceprefekt fö r Pröjekt Uppdatera Införmera webbredaktö r öm nya öch avslutade pröjekt. 1 febr Viceprefekt fö r Publikatiöner Avhandlingar Publikatiöner LIR skrifter öch LIR.jöurnal Uppdatera lö pande. Lö pande Uppdatera lö pande. Lö pande Redaktö r fö r LIR.Skrifter öch LIR.Jöurnal SAMVERKAN SAMVERKAN Utveckla sidörna under Samverkan. Köntröllera öch uppdatera 1 ökt Samtliga viceprefekter Förskningssamverkan Internatiönalisering Utveckla sidörna. 1 ökt Viceprefekt fö r 1 ökt Viceprefekt fö r internatiönalisering

4 4 / 5 ÄMNEN ÄMNEN Köntröllera a mnesbeskrivningarna i samra d med studierektörer öch a mnesansvariga. 1 juli Viceprefekt fö r utbildning PERSONAL Persönallistör Köntröllera listörna infö r varje terminsstart. Införmera webbredaktö r lö - pande öm a ndringar i persönallistörna. 20 jan 15 aug Administrativ chef/persönaladminis tratö r Persönliga hemsidör Samla in persönliga presentatiöner fö r nyansta llda. Införmera nyansta llda öm webben. Vid terminsstart Anördna en webbdag fö r alla ansta llda varje va r- termin. Denna inleds med en genömga ng av ra d öch riktlinjer fö r webbtexter. Under va r- terminen. Köntröllera de persönliga webbsidörna en ga ng a rligen öch uppdatera vid behöv. I samband med webbdagen Samtliga ansta llda

5 5 / 5 Om oss (Om institutionen) Köntröllera samtliga sidör under Öm öss en ga ng a r- ligen. 1 juni Prefekt Arbetsmiljö Uppdatera 1 juni eller Likabehandling Uppdatera 1 juni eller Miljö öch ha llbar utveckling OM OSS IN- TERNT Uppdatera Köntröllera samtliga sidör under Internt 1 juni eller Arbetsmiljö ömbud OM OSS Likabehandlingsömbud Miljö ömbud 1 juni Administrativ chef Internt Administrativa Uppdatera 1 juni Administrativ chef rutiner Internt Bibliötek Uppdatera lö pande. Lö pande Bibliötekarie KONTAKT/NYHETER/KALENDER/PLUGGAR Köntrölleras öch uppdateras lö pande av webbredaktö ren. Samtliga ansta llda bidrar med införmatiön.

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering Datum 2016-09-19 Upprättad av Kjell Wenna Michael Jacobsson Version 1.0 Diarienummer 1.3.6-Ä-2016-847 Godkänd av Mattias Åsander Syftet med rutinen Denna rutin syftar till att ge praktisk va gledning fo

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Mottagare fo r poddradio -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Mottagare fo r poddradio - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Mottagare fo r poddradio - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Publicerad. Handläggare. Beslutsdatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. Publicerad. Handläggare. Beslutsdatum STYRDOKUMENT Dnr V 2015/1012 KOMMUNIKATIONSPLAN Publicerad Beslutsfattare Cecilia Rosengren, prefekt Handläggare Beslutsdatum 2016-05-25 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare Kommunikationsplan (information,

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden 1 (6) Kursplan Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden Engelsk bena mning: Basic course II in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL048 Ga ller

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

Arbetsordning för Tillväxtverket

Arbetsordning för Tillväxtverket Datum 2016-04-26 Upprättad av Jenny Forkman Version 2.0 Diarienr/Projektnr 1.3.3-Ä 2016-983 Godkänd av Styrelsen Arbetsordning för Tillväxtverket Denna arbetsordning har beslutats med sto d av 4 myndighetsfo

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Integritets Policy -GDPR

Integritets Policy -GDPR Integritets Policy -GDPR GDPR - General Data Protection Regulation. Denna information delges till alla personer som har kontakt med Personalkooperativet Rängbågens förskola Ideella förening enligt dataskyddslagen

Läs mer

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Nya skyldigheter för vissa lagringstjänster Rättslig och affärsmässig bakgrund Kommissionens policyproblem:

Läs mer

3. Behandling av personuppgifter Företagens hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat pa din relation till företagen.

3. Behandling av personuppgifter Företagens hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat pa din relation till företagen. 1. Inledning Individens personliga integritet och sa kerheten fo r dennes personuppgifter a r viktig fo r Retail Recruitment Sverige AB och Retail Staffing Sverige AB (nedan även kallat företagen ). Företagen

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

Checklista som kan anva ndas för att komma igång med DigiExam och allma nna rekommendationer fo r att lyckas med provtillfa llet.

Checklista som kan anva ndas för att komma igång med DigiExam och allma nna rekommendationer fo r att lyckas med provtillfa llet. Checklista som kan anva ndas för att komma igång med DigiExam och allma nna rekommendationer fo r att lyckas med provtillfa llet. Introduktion till DigiExam-klienten/appen på elevens dator Det a r i DigiExam-klienten/appen

Läs mer

Lathund Nationella Prov

Lathund Nationella Prov Lathund Nationella Prov REKOMMENDATIONER FO R HUR DU: SKAPAR GENOMFO R BEDO MER NATIONELLA PROV I DIGIEXAM 1 Nationella Prov Lathund Fo rberedelser:...3 1. Skapa prov Skapa ett nytt prov eller redigera

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

KARTLÄGGNING OMVÄRLDSANALYS PROJEKT/ UTVECKLINGSARBETEN INTRODUKTIONSPROGRAM INTRODUKTION PÅ ARBETSMARKNADEN. Bilaga 6

KARTLÄGGNING OMVÄRLDSANALYS PROJEKT/ UTVECKLINGSARBETEN INTRODUKTIONSPROGRAM INTRODUKTION PÅ ARBETSMARKNADEN. Bilaga 6 Bilaga 6 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Linnéuniversitet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Jönköping jobbar fo r att attrahera internationella studenter

Läs mer

BOLAGSORDNING. Fyrstads Flygplats AB

BOLAGSORDNING. Fyrstads Flygplats AB Fyrstads Flygplats AB 1 FIRMA Bolagets firma a r Fyrstads Flygplats Aktiebolag. 2 SÄTE Styrelsen skall ha sitt sa te i Trollha ttans kommun, Va stra Go talands la n. Bolagssta mma fa r ha llas i Trollha

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 ( Bactiguard ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Migrantarbete inom den gröna näringen

Migrantarbete inom den gröna näringen I tio år säsongsarbetade paret på en stor grönsaksodling i Skåne. Först nu berättar de om arbetsvillkoren där. Deras historia får en att tänka på amerikanska södern i början av förra seklet, men den utspelar

Läs mer

RSREDOVISNING. for. ledamot, ordf ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant

RSREDOVISNING. for. ledamot, ordf ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant GR NJESV LEN NR 4 RSREDOVISNING for BOSTADSR TTSF RENINGEN GR NJESV LEN NR 4 Styrelsen fr Bostadsr ttsf reningen Gr njesv len nr 4 f r h rmed avge redovisning fr f reningens verksamhet under r kenskaps

Läs mer

Hur gör man en bra upphandling av IT-drift? OutsourcingGuiden

Hur gör man en bra upphandling av IT-drift? OutsourcingGuiden Hur gör man en bra upphandling av IT-drift? OutsourcingGuiden 201 1 Hur gör man en bra upphandling av IT-dri Ra d och tips info r upphandling av IT- driften Informations

Läs mer

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Verksamhetsberättelse Ekonomirapport för 2014 Budget 2015 Dagordning för årsmötet Valberedningens förslag Bilaga 1 Kallelse till

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga kurser Beslutsdatum: 2010-05-10 FUN och LUN Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga kurser Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se

Läs mer

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2016 Laboration 1

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2016 Laboration 1 ETE5 Ellära och elektronik, vt 206 Laboration Sammanfattning Syftet med denna laboration är att ge tillfälle till praktiska erfarenheter av elektriska kretsar. Grundläggande mätningar görs med hjälp av

Läs mer

Regionernas Europa och vad händer i regionfrågan i Norden? Kent Johansson

Regionernas Europa och vad händer i regionfrågan i Norden? Kent Johansson Regionernas Europa och vad händer i regionfrågan i Norden? Kent Johansson GRÄNSREGIONALA PROGRAM I de gränsregionala samarbetsprogrammen sker samarbetet mellan regioner som fysiskt gränsar till varandra.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2008:3 Utkom från trycket 2008-06-19 Försvarsmaktens föreskrifter om utbildning och krigsplacering

Läs mer

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen?

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen? Obstruktiv sömnapné Obstruktiv So mnapne Tillho r du riskgruppen? Bedöm om du a ar i riskgruppen OSA bedo mningsguide 1 2 3 4 Vanliga tecken och symptom pa OSA Vad a r obstruktiv so mnapne (OSA)? Risker

Läs mer

Beskrivning av förvaltnings och kontrollsystem

Beskrivning av förvaltnings och kontrollsystem Datum 2016 10 11 Upprättad av Gunnar Haglund Version 1.0 Diarienr/Projektnr 1.3.6 Ä2016 001549 Godkänd av Gunilla Nordlöf Beskrivning av förvaltnings och kontrollsystem Nationella stöd 1(16) Innehållsförteckning

Läs mer

WAXHOLMS SK RG RDSCUPER 2018 PM MAJ

WAXHOLMS SK RG RDSCUPER 2018 PM MAJ WAXHOLMS SK RG RDSCUPER 2018 PM 2 19-20 MAJ Varmt v lkomna till Waxholms GF:s f reningst vling - Waxholms Sk rg rdscuper 2018 1 T VLINGSHALL Sporthallen i Vaxholm (Vax IP/Campus Vaxholm) Adress: Campusgr

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016 Datum 2016-12-13 Upprättad av Maria Eriksson Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016 Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016... 1 Digital handledning fö r könsekvensutredningar vid regelgivning...

Läs mer

SVENSKA UPPFINNAREFO RENINGEN - SUF

SVENSKA UPPFINNAREFO RENINGEN - SUF Ändringsförslag 2018-05-03 SVENSKA UPPFINNAREFO RENINGEN - SUF Stadgar Faststa llda vid ordinarie a rsmo te i Go teborg 17 maj 2008, a ndrad a rsmo tet 2011-05-07. Slutgodka nda pa a rsmo tet 2016-04-23.

Läs mer

FRAMTIDEN A R REDAN HA R

FRAMTIDEN A R REDAN HA R 1 FRAMTIDEN A R REDAN HA R Va r tids sto rsta utmaning a r klimatfo ra ndringarna och att naturresurserna a r a ndliga Fo r att kunna sta lla om samha llet kra vs det att vi ser utmaningarna redan nu Hur

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 1(6) 2016-10-24 Trygghetsplan för Solhagas förskola 2016-2017 Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2016-2017 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets

Läs mer

Avtal om arbetstid. och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Avtal om arbetstid. och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Lokalt kollektivavtal tecknat 27 september 2012 mellan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Trygghetsplan för Ekeby förskola

Trygghetsplan för Ekeby förskola 2016-04-20 Trygghetsplan för Ekeby förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekeby förskola 2016 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 692 80 KUMLA

Läs mer

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2018

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2018 STOCKHOLMS UNIVERSITET 5 (4) Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2018 Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tanumskolan 3-6 2015-2016 Innehållsförteckning Plan mot kränkande behandling 2015-2016... 2 Tanumskolan åk 3-6 och fritidshemmet.... 2 Diskriminering, trakasseri

Läs mer

Tillväxtverkets interna regler (2017:4) om informationssäkerhet Tillväxtverkets tillämpning av MSBFS 2016:1 och ISO/IEC 27001:2014 och 27002:2014

Tillväxtverkets interna regler (2017:4) om informationssäkerhet Tillväxtverkets tillämpning av MSBFS 2016:1 och ISO/IEC 27001:2014 och 27002:2014 Datum 2018-05-14 Upprättad av Gunnar Wennerholm Version 2.0 Diarienr/Projektnr Ä 2018-82 Godkänd av Lena Carlsson Tillväxtverkets interna regler (2017:4) om informationssäkerhet Tillväxtverkets tillämpning

Läs mer

Trygghetsplan för Hällabrottets förskola

Trygghetsplan för Hällabrottets förskola 2018-01-08 Förvaltning för livslångt lärande Trygghetsplan för Hällabrottets förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2017-2018 2(7) Vår vision Pa va r fo rskola

Läs mer

STADGAR FO R Hästhusets kusk-och ryttarförening Bildad den 24 mars 2015

STADGAR FO R Hästhusets kusk-och ryttarförening Bildad den 24 mars 2015 STADGAR FO R Hästhusets kusk-och ryttarförening Bildad den 24 mars 2015 Stadgarna fastställda av årsmöte den 24 mars 2015 enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18

Läs mer

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982 1(10) rsredovisning f r BRF Essingesl tten 8 769611-6982 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16

GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16 GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16 Clas Ohlson efterstra var att rapportera sitt ha llbarhetsarbete pa ett relevant och transparent sa tt. Vi anva nder da rfo r GRI:s (Global Reporting

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Bactiguard

Välkommen till årsstämma i Bactiguard Pressmeddelande Stockholm, 20 april 2015 Välkommen till årsstämma i Bactiguard Årsstämman för Bactiguard Holding AB (publ), ( Bactiguard ), äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan 7 i

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare White paper Bä ttre beslut var som helst, nä r som helst Teamcenter -programvarans Mobility-app ansluter smidigt din mobila arbetsstyrka till din Teamcenter-aktiverade

Läs mer

Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem

Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem Datum 2016-10-11 Upprättad av Gunnar Haglund Version 2.0 Diarienr/Projektnr 6.1.1-Ä2015-000072 Godkänd av Gunilla Nordlöf Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem Regionala strukturfondsprogram

Läs mer

Trygghetsplan för Solgläntans förskola. Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Trygghetsplan för Solgläntans förskola. Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Trygghetsplan för Solgläntans förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2017-2018 2(6) Vår vision Pa va r fo rskola skall alla ka nna sig trygga och vara respekterade

Läs mer

Trygghetsplan för Matildelunds förskola

Trygghetsplan för Matildelunds förskola Förvaltning för livslångt lärande Trygghetsplan för Matildelunds förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2018-2019 Vår vision Pa va r fo rskola skall alla

Läs mer

Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde. 2 Klientidentifikation m.m.

Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde. 2 Klientidentifikation m.m. Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor jämte Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god

Läs mer

Modellering och karaktärisering av metaller

Modellering och karaktärisering av metaller Modellering och karaktärisering av metaller En summering Martin Fisk Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik Malmö högskola Avancerade mätmetoder Tillverkningssimulering Materialmodellering

Läs mer

Datum Upprättad av Gunnar Wennerholm Version 1.0. Diarienr/Projektnr Ä Godkänd av Gunilla Nordlöf

Datum Upprättad av Gunnar Wennerholm Version 1.0. Diarienr/Projektnr Ä Godkänd av Gunilla Nordlöf Datum 2016-12-12 Upprättad av Gunnar Wennerholm Version 1.0 Diarienr/Projektnr 1.3.6-Ä 2016-1610 Godkänd av Gunilla Nordlöf 1 It-strategin i korthet... 2 2 Strategiska val och utgångspunkter... 3 2.1 Inledning...

Läs mer

Trygghetsplan för Borgens förskola. Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Trygghetsplan för Borgens förskola. Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Trygghetsplan för Borgens förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2018-2019 2(6) Vår vision Pa Borgens förskola ska alla känna sig trygga och mötas med respekt.

Läs mer

Trygghetsplan för Blåhusets förskola

Trygghetsplan för Blåhusets förskola 2018-08-20 Trygghetsplan för Blåhusets förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2018-2019 Förvaltning för livslångt lärande 2(6) Vår vision Pa Blå husets förskola

Läs mer

rsbokslut R da Korset Storsj kretsen

rsbokslut R da Korset Storsj kretsen 1(7) rsbokslut f r R da Korset Storsj kretsen 893203-4880 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r kretsens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Verksamhetsber ttelsen redovisas

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

TECKNINGSANMÄLAN Fo r ko p av fondandelar i Thyra Hedge

TECKNINGSANMÄLAN Fo r ko p av fondandelar i Thyra Hedge TECKNINGSANMÄLAN Fo r ko p av fondandelar i Thyra Hedge Fo r att kunna registrera dig som kund beho ver vi ta emot denna anma lningsblankett. Na r du har registrerats som kund skickar vi en bekra ftelse

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015 STYRDOKUMENT Dnr V 2015/251 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015 Publicerad Beslutsfattare Handläggare http://lun.gu.se/omoss/likabehandling Anna Brodin, Utbildningschef Tove Westerberg Beslutsdatum

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA TILL ÄGARE AV INGÅENDE FASTIGHETER KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA ÅR 2017 Kallelse till a rssta mma fö r Kvicksunds va stra samfa llighetsfö rening. Kallelsen inneha ller underlag i förm av Kallelseinförmatiön,

Läs mer

1 Inledning 1.1 ALLMÄNT

1 Inledning 1.1 ALLMÄNT 1 Inledning Denna rapport inneha ller information om izave AB 1 :s, 556677-0391 ( Bolaget ) risker, riskhantering och kapital i enlighet med Finansinspektionens fo reskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav

Läs mer

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2016

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2016 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER Många is-olyckor, flest sedan 2005 Enligt Svenska Livra ddningssa llskapets, SLS, sammansta llning har 5 personer omkommit i drunkningsolyckor under. Det a r

Läs mer

rsredovisning Brf Oxen Mindre 27 & 28

rsredovisning Brf Oxen Mindre 27 & 28 1(11) rsredovisning f r Brf Oxen Mindre 27 & 28 769618-0525 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-07-01-2014-06-30. Inneh llsf rteckning Sida -

Läs mer

RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN F GELB RSTR DET 8

RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN F GELB RSTR DET 8 RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN f r Styrelsen f r Bostadsr ttsf reningen F gelb rstr det 8 f r h rmed avge redovisning fr f reningens verksamhet under r kenskaps ret 2011. STYRELSEN Styrelsen har

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

Bilaga 1. Indikatorer för att följa Tillväxtverkets verksamhet och verksamhetsplan

Bilaga 1. Indikatorer för att följa Tillväxtverkets verksamhet och verksamhetsplan Datum 2016-12-06 Godkänd av Jens Heed Upprättad av Mats Alentun / Sigrid Hedin Version 1.0 Bilaga 1. Indikatorer för att följa Tillväxtverkets verksamhet och verksamhetsplan Inledning Resultatindikatorer

Läs mer

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag Datum 2017 01 09 Upprättad av Maria Eriksson Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016 Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016... 1 Uppdrag att sto tta RUA i arbetet med regionala handlingsplaner

Läs mer

Café med program våren 2016

Café med program våren 2016 Café med program våren 2016 Torsdagar i Helgeandsgården 12.00 Middagsbön 12.15 Sopplunch 13.00 Föredrag Välkommen till torsdagsgemenskap i Helgeands församling! Kyrkan ligger på Klostergården bakom Coop

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

ÅHUS HANDBOLLENS UNGDOMSSÄLLSKAP, IDEELL FÖRENING

ÅHUS HANDBOLLENS UNGDOMSSÄLLSKAP, IDEELL FÖRENING 1 STADGAR FÖR ÅHUS HANDBOLLENS UNGDOMSSÄLLSKAP, IDEELL FÖRENING Org.nr 838201-8797 Hemort: Kristianstad Kommun Bildad den 1/11 1994. Dessa stadgar antagna vid årsmöte 26 september 2011 och reviderade vid

Läs mer

Lönespecial 2013 Nummer 3-2011

Lönespecial 2013 Nummer 3-2011 Lönespecial 2013 Nummer 3-2011 Lönesamtalen är igång.. Lönerörelsen har inletts Av Per Hammarqvist Sidan två Så har årets lönerörelse sparkat igång, ungefär ett halvår in på avtalstiden. Lönesamtalen har

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

Arbetsordning för Tillväxtverket

Arbetsordning för Tillväxtverket Datum 2018 02 19 Upprättad av Jenny Forkman Version 5.0 Diarienr/Projektnr 2018 370 Godkänd av Styrelsen Arbetsordning för Tillväxtverket Denna arbetsordning har beslutats med sto d av 4 myndighetsfo rordningen

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20 Socialnä mnden 14-20 Socialnä mndens sammanträ de Ersä ttningar till familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner m.m. 2 Yttrande till Förvaltningsrä tten i Göteborg, mål 574-11 angående laglighetsprövning

Läs mer

Harmoniserad reglering av The Value Gap. SFU 20 mars 2017 Jur. dr Johan Axhamn

Harmoniserad reglering av The Value Gap. SFU 20 mars 2017 Jur. dr Johan Axhamn Harmoniserad reglering av The Value Gap SFU 20 mars 2017 Jur. dr Johan Axhamn Artikel 14 i e-handelsdirektivet (värdtjänster) 1. Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar någon

Läs mer

Flytt av försäkringssparande

Flytt av försäkringssparande Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU14 Flytt av försäkringssparande Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:26 Flytt av försäkringssparande. Regeringen föreslår att den

Läs mer

GRI-Index fo r Clas Ohlsons årsredovisningen 2016/2017

GRI-Index fo r Clas Ohlsons årsredovisningen 2016/2017 GRI-Index fo r Clas Ohlsons årsredovisningen 2016/2017 Clas Ohlson efterstra var att rapportera sitt ha llbarhetsarbete pa ett relevant och transparent sa tt. De senaste tre åren har vi lagt stort fokus

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 1 2014-10-16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre

Läs mer

FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014

FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014 1 FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014 1. Regiönsta mmans ö ppnande 2. Faststa llande av rö stla ngd 3. Val av regiönsta mmans: Ordfö rande Vice ördfö rande Sekreterare

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Datum 2017-03-22 Upprättad av Lambros Andréasson Diarienr/Projektnr Innovationsupphandling Version 0.1 Innovationsupphandling Allmänt Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte pa att en innovation

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet

HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING 2010-2011 Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet Den övergripande målsättningen med likabehandlingsarbetet vid institutionen för språk och litteraturer

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen

Protokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 176-178 Kommunstyrelsen sammanträ de 176. Nä mndbudget 2010 för kommunstyrelsen 177. Val av ledamot till styrgruppen för Fair trade city 178. Utseende av representant från kommunstyrelsen

Läs mer

Tillväxtverkets mångfaldsredovisning 2017

Tillväxtverkets mångfaldsredovisning 2017 Datum 2018-10-08 Upprättad av Johanna Giorgi, Imber Råbock Diarienr/Projektnr Ä 2017-1441 Godkänd av Lena carlsson Tillväxtverkets mångfaldsredovisning 2017 Sammanfattning De huvudsakliga resultaten fra

Läs mer

Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet

Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet 1 (3) BESLUT 2016-03-23 Dnr SU FV-1.1.2-3503-15 Dok. nr 1 Mia Svanqvist Sektionsledare Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet Inledning Enligt förordning om redovisning av studier m.m.

Läs mer

BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016

BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016 BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016 Uppdaterat 2013-10-21 Detta underlag är baserat på de högskolegemensamma målen för hållbar utveckling 2014-2016 (dnr 555-13) samt institutionens verksamhetsplan

Läs mer

Grunduppgifter. Hallerna Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling

Grunduppgifter. Hallerna Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Hallerna Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fo rskoleklass, skola och fritids La sa r 2017/2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive el/elhybridmodeller som sl pper ut max 120 gram Co2 per km.

Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive el/elhybridmodeller som sl pper ut max 120 gram Co2 per km. Sk vde kommun vill medverka till en h llbar utveckling. Som en del i klimatarbetet erbjuder d rf r arbetsgivaren milj bilar som personalbil till samtliga tillsvidareanst llda som uppfyller nedanst ende

Läs mer

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (Dir 2016:92, S 2016/07) IHE Forum 7 september 2017 Kort tillbakablick på utredningens mål och direktiv Kostnadskontroll - långsiktig hållbarhet Samhällsekonomisk

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Protokoll SNAPS styrelsemöte kl Skype

Protokoll SNAPS styrelsemöte kl Skype Protokoll SNAPS styrelsemöte 2016-04-12 kl. 19.30 Skype Närvarolista Mötesordförande: Sandra Ingel SNAPS styrelse: Ordförande, Sandra Ingel; Kassör, Josephine Ingemarsson; EPSA-LS, Josefin Jädernäs; Ledamot,

Läs mer

REGLEMENTE. Publiceringsdatum Version Status Utkast. Styrelsen. Reglemente

REGLEMENTE. Publiceringsdatum Version Status Utkast. Styrelsen. Reglemente REGLEMENTE Styrelsen Publiceringsdatum Version Status 2018-09-21 2-0 Utkast Reglemente D O K U M E N T I N F O R M A T I O N Myndighet/skola Ålands gymnasium Dokumenttyp REGLEMENTE Ansvarig instans Datum

Läs mer

Intern upphandling och upphandling mellan upphandlande myndigheter. Upphandlingsdialog Dalarna Falun

Intern upphandling och upphandling mellan upphandlande myndigheter. Upphandlingsdialog Dalarna Falun Intern upphandling och upphandling mellan upphandlande myndigheter Upphandlingsdialog Dalarna Falun 2017-03-16 EU-domstolens dom den 18 november 1999 i C-107/98 Teckal I detta avseende a r det enligt artikel

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT. Verksamhetsa ret 2017 CCI VALVE TECHNOLOGY AB, SÄFFLE

HÅLLBARHETSRAPPORT. Verksamhetsa ret 2017 CCI VALVE TECHNOLOGY AB, SÄFFLE HÅLLBARHETSRAPPORT Verksamhetsa ret 2017 CCI VALVE TECHNOLOGY AB, SÄFFLE Inneha ll Bakgrund till redovisningen...1 Va r organisation...1 Va r affa rsmodell, omva rld och fokusomra den...2 Va r affa rside

Läs mer