Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige."

Transkript

1 Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar FÖRENINGENS NAMN FÖRENINGENS SÄTE FÖRENINGSFORM Föreningens namn är ax - Amatörkulturens samrådsgrupp Föreningen har sitt säte i Stockholm. Föreningen är en ideell förening. Tydligare om detta ligger i egen paragraf. 1 A NDAMA L ax - amato rkulturens samra dsgrupp a r samarbetsorgan fo r i Sverige verksamma, riksta ckande amato rkulturella organisationer. Ra det skall verka som ett samra dsorgan mellan dessa organisationer och fo retra da svensk amato rkulturverksamhet i fra gor som a r av gemensamt intresse fo r med- lemmarna gentemot myndigheter, institutioner och organisationer. Ra det skall verka med syfte att 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Tidigare formulering är för detaljerad och riskerar att binda upp föreningen i onödan. Verksamheten beskrivs i ax strategi (lång sikt) och verksamhetsplan (kort sikt). o ka kontakterna mellan amato rkulturens olika genrer, stimulera kunskapsutveckling kring amato rkultur, skapa kontakter mellan praktiker och forskare, pa olika sa tt verka fo r amato rkulturens utveckling ba de vad ga ller kvalitet, omfattning och dess relationer till samha llets kulturorgan. Årsmöteshandling kl 11.00, IOGT-NTO-huset, Gammelgårdsvägen 38-42, Stora Essingen, Stockholm 1(6)

2 - - 5 OBEROENDE Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende. Föreningen tar tydligt ställning för demokrati, mångfald och öppenhet VERKSAMHETSÅR Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december. Brutit ut ur tidigare 5. 2 MEDLEMMAR Medlemmar i ax riksta ckande organisationer vilka o nskar arbeta i den anda som uttrycks i ra dets a ndama lsparagraf. 4 STYRELSEN Styrelsen besta r av minst fem ledamo ter vilkas mandattid a r tva a r. A rs- mo tet va ljer ordfo rande och fyra ledamo ter som utses pa sa dant sa tt att halva antalet va ljes vartannat a r. Styrelsen konstituerar sig med vice ordfo rande, sekreterare och kasso r. Styrelsen kan utse tillfa lliga arbets- /projektgrupper samt representanter i andra organ. Styrelsen a r beslutsma ssig na r minst 1/2 av ledamo terna a r na rvarande. Styrelsen leder organisationens verksamhet och fo retra der densamma i enlighet med faststa lld verksamhetsplan. 7 MEDLEMMAR Som medlem antas i Sverige verksam, rikstäckande organisation inom amatöroch deltagarkultur som godkänner stadgarna, årligen betalar föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen gör en aktiv anmälan till föreningen. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte och antingen upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen. 8 STYRELSEN Styrelsen besta r av minst fem och ho gst nio ledamo ter vilkas mandattid a r tva a r. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i medlemsorganisation i ax. A rsmo tet va ljer ordfo rande och ledamo ter som utses pa sa dant sa tt att halva antalet va ljs vartannat a r. Styrelsen kan inom sig utse ytterligare funktioner. Styrelsen a r beslutsma ssig na r minst ha lften av ledamo terna a r na rvarande. Styrelsen leder fo reningens verksamhet och fo retra der densamma i enlighet med faststa lld strategi och verksamhetsplan. Gör en tydligare formulering av vad det innebär att vara medlem i ax. Språkliga förändringar och vissa ändringar för att göra lydelsen tydligare. Årsmöteshandling kl 11.00, IOGT-NTO-huset, Gammelgårdsvägen 38-42, Stora Essingen, Stockholm 2(6)

3 - - 9 VALBEREDNING Årsmötet väljer en valberedning som tar fram förslag till styrelse och revisorer. Valberedningen ska bestå av minst två personer. Valbar är medlem i medlemsorganisation i ax. 7 REVISION A rsmo tet utser revisorer fo r tva a r. Revisorerna skall fo lja styrelsens all- ma nna verksamhet och ekonomiska fo rvaltning. 3 A RSMO TE ax - amato rkulturens samra dsgrupps ho gsta beslutande organ a r a rsmo tet. A rsmo te ha lls a rligen fo re april ma nads utga ng. Varje medlemsorganisation utser representanter da r organisationen har en ro st pa a rsmo tet. Extra a rsmo te kan inkallas om styrelsen eller minst 2/3 av med medlemsorganisationerna sa bega r. Kallelse till a rsmo te skickas senast en ma nad fo re mo tesdatum. A rsmo tet a r beslutsma ssigt om minst 1/2 av medlemsorganisationerna a r representerade. Beslut i fra gor som inneba r ekonomiska a taganden fo r medlemsfo rbun- den fattas enha lligt av a rsmo tet. O vriga fra gor majoritetsbeslut. 10 REVISORER För granskning av föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte två revisorer varav en är auktoriserad eller godkänd. Därtill väljs en suppleant till vardera revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i medlemsorganisation i ax. 11 ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 maj varje år. Styrelsen är ansvarig för att skicka ut kallelse till årsmötet. Kallelsen skickas till medlemsorganisationerna minst fyra veckor innan årsmötet äger rum. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 1. mötets öppnande 2. mötets behörighet 3. fastställande av röstlängd 4. val av mötesordförande 5. val av mötessekreterare 6. val av två personer att justera protokollet 7. fråga om mötets behörighet 8. fastställande av föredragningslista 9. styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 10. ekonomisk berättelse för föregående år 11. revisorernas berättelse för föregående år Inför en standardformulering. Delat upp tidigare lydelse på flera paragrafer. Tagit bort krav på antal närvarande föreningar m.m. Årsmöteshandling kl 11.00, IOGT-NTO-huset, Gammelgårdsvägen 38-42, Stora Essingen, Stockholm 3(6)

4 Vid ordinarie a rsmo te skall fo ljande a renden behandlas: 1. Mo tets o ppnande 2. Ombudsupprop och faststa llande av ombudsfo rteckning 3. Val av mo tesfunktiona rer: a. ordfo rande b. sekreterare c. tva protokollsjusterare tillika ro stra knare 4. Godka nnande av kallelsen 5. Faststa llande av fo redragningslista 6. Behandling av ax verksamhet fo rega ende a r:. styrelsens verksamhetsbera ttelse och bokslut a. revisorernas bera ttelse 7. Fra ga om ansvarsfrihet fo r styrelsen 8. Fo rslag och motioner 9. Verksamhetsplan fo r na stfo ljande mandatperiod 10. Budget fo r na stfo ljande mandatperiod 11. Ersa ttningar till:. styrelsens ledamo ter a. revisorer b. resor-/traktamenten 12. Val till styrelsen 13. Val av revisorer 14. Val av tre valberedare varav en sammankallande 15. Mo tets avslutning EXTRA ÅRSMÖTE 12. frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse 13. motioner 14. årets verksamhetsplan 15. årets budget och fastställande av medlemsavgift 16. val av styrelse 17. val av revisorer och ersättare 18. val av valberedning 19. övriga frågor 20. mötets avslutande Om styrelsen, revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar så begär ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På Lyft ut detta ur tidigare 3. Tydligare skrivning. Sänkt kravet för att kalla till extra årsmöte. Lagt till revisorna. Årsmöteshandling kl 11.00, IOGT-NTO-huset, Gammelgårdsvägen 38-42, Stora Essingen, Stockholm 4(6)

5 RÖSTRÄTT OCH RÖSTETAL extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. Endast närvarande medlemsorganisation har rösträtt på årsmöte och extra årsmöte. Varje medlemsorganisation har en röst. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Varje ledamot har en röst. Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika rösttal på årsmöte och extra årsmöte får lotten avgöra. Vid lika rösttal på styrelsemöte har ordföranden utslagsröst. 5 EKONOMISK FO RVALTNING Ra kenskapsa ret omfattar tiden 1/1-31/12 Fo rslag till budget, verksamhetsbera ttelse och verksamhetsplan uppra ttas av styrelsen. 14 FIRMATECKNING Styrelsen beslutar om firmatecknare och fastställer attestordning. Förenklat texten. Styrelsen beslutar om firmatecknare. Varje medlemsorganisation bestrider uppkomna kostnader fo r sitt deltagande i verksamheten. Kostnader fo r fo rbundens deltagande i styrelsearbete samt arbets-/ projektgrupper bestrids av ax - amato rkulturens samra dsgrupp om a rsmo tet annat ej beslutar. Årsmöteshandling kl 11.00, IOGT-NTO-huset, Gammelgårdsvägen 38-42, Stora Essingen, Stockholm 5(6)

6 6 MEDLEMSAVGIFT Medlemsavgift faststa lles av a rsmo tet. - - Utgår. Detta framgår av punkten om årsmötet. 8 STADGEFO RA NDRING Fo r a ndring av stadgarna kra vs beslut med minst 2/3 majoritet vid ordinarie a rsmo te. 15 STADGEÄNDRING Dessa stadgar kan ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform ( 3), syfte ( 4), stadgeändringar ( 16) och upplösning ( 17) kräver beslut på ordinarie årsmöte. Skärper och förtydligar formuleringen. 9 UPPLO SNING Fo r upplo sning av ax - amato rkulturens samra dsgrupp fodras beslut med minst 2/3 majoritet vid ordinarie a rsmo te. Eventuella tillga ngar o verfo rs i fo rsta hand till verksamhet med likartad inriktning; i andra hand delas tillga ngarna lika mellan medlemsorganisationerna. 16 UPPLÖSNING Förslag om föreningens upplösning får endast behandlas på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. En ansvarig ska utses för att avsluta föreningens konton, etc. Skärper och förtydligar formuleringen. Årsmöteshandling kl 11.00, IOGT-NTO-huset, Gammelgårdsvägen 38-42, Stora Essingen, Stockholm 6(6)

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer