Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde. 2 Klientidentifikation m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde. 2 Klientidentifikation m.m."

Transkript

1 Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor jämte Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller fo r de tjänster och ra d som Wigge & Partners Advokat AB ( W&P eller vi ) tillhandaha ller i na got ärende ( ärende eller uppdrag ). Avvikelser fra n villkoren ska avtalas skriftligen. Villkoren ska tillämpas pa hela uppdraget även om det innefattar flera delmoment och instruktioner eller om vi i uppdraget biträder flera juridiska eller fysiska personer eller har flera fakturamottagare. Er avtalspart i uppdraget är W&P och inte na gon annan till W&P knuten juridisk eller fysisk person. Om inte annat fo ljer av tvingande lag har ingen annan person än W&P na got ansvar fo r de tjänster eller ra d som tillhandaha lls av W&P (inklusive ägare, styrelseledamo ter, verkställande direkto r, anställda eller konsulter). Likväl ska villkoren och eventuell uppdragsbekräftelse gälla till fo rma n fo r varje juridisk eller fysisk person som är knuten till W&P (exempelvis ägare, styrelseledamot, verkställande direkto r, anställd eller konsult). 2 Klientidentifikation m.m. Enligt lag är vi skyldiga att kontrollera bl.a. va ra klienters identitet och ägarfo rha llanden samt informera oss om uppdragets syfte och art och detta i regel innan uppdraget pa bo rjas. Vi kan därfo r komma att be er att utan dro jsma l tillhandaha lla identitetshandlingar samt detaljerad information om ägarfo rha llanden och det aktuella uppdraget. Vi kan även vara skyldiga att via externa källor, till exempel databaser, verifiera sa dan information. All information och dokumentation som vi inhämtar i samband med dessa kontroller är vi enligt lag skyldiga att beha lla. Vi är skyldiga enligt lag att till polismyndigheten anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering. Vi är fo rhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar fo religger och om att sa dan anmälan har gjorts eller kan komma att go ras. Om misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering fo religger, är vi enligt god advokatsed och dessa villkor skyldiga att avbo ja eller fra nträda uppdraget. Enligt lag kan vi vara skyldiga att till skattemyndigheten rapportera uppgifter om va ra klienters registreringsnummer fo r mervärdesskatt (VAT-nummer) samt uppgifter om fakturerade arvoden. Genom att anlita oss anses ni ha samtyckt till att vi uppfyller nämnda rapporteringsskyldighet. Skulle ni motsätta er sa dan rapportering har vi enligt god advokatsed och dessa allmänna villkor rätt att avbo ja eller fra nträda uppdraget. W&P är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag och uppdragsförfrågningar. Dessa personuppgifter kan komma att kompletteras genom att vi inhämtar uppgifter från privata eller offentliga register. Personuppgifterna behandlar vi i samband med utvärderingen av om vi kan acceptera uppdraget samt för

2 administrationen och utförandet av det. Uppgifterna behandlas också för att vi ska kunna fullgöra de förpliktelser som åligger oss enligt lag, t ex dem som beskrivs i punkterna ovan. När ni anlitar oss anses ni därmed ha samtyckt till att vi behandlar era personuppgifter (inklusive dem som vi inhämtat från privata och offentliga register) för de ändamål som anges i denna punkt 2. Vi behöver som regel även behandla era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och ni ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan behandling. Önskar ni information om vilka personuppgifter som vi behandlar eller har ni andra frågor om vår personuppgiftsbehandling ber vi er att kontakta uppdragsansvarig delägare. 3 Tjänster Fo r varje uppdrag finns en delägare som har huvudansvaret. Delägaren kan biträdas av en eller flera jurister. Sammansättningen av den grupp jurister som arbetar i uppdraget kan ändras under uppdragets ga ng. Inneha llet i och omfattningen av va rt uppdrag kan anges i en skriftlig eller muntlig uppdragsbekräftelse. Arten och omfattningen av uppdraget kan dock ändras under uppdragets ga ng, beroende pa era instruktioner eller de fo rutsättningar som vid var tid gäller fo r uppdraget. Va ra tjänster och ra d utformas enbart utifra n de fo rutsättningar, fakta och instruktioner som presenteras fo r oss i det specifika uppdraget. Ni kan alltsa inte utnyttja va ra tjänster eller ra d i na gon annan angelägenhet eller fo r na got annat ändama l än det specifika uppdrag och ändama l fo r vilket tjänsten eller ra det lämnades. Vi tillhandaha ller inte finansiell-, skatterättslig- eller redovisningsmässig ra dgivning och inte heller ra dgivning om affärsmässigheten i beslut, investeringar eller transaktioner. Sa ledes har vi inte na got ansvar fo r finansiella, skatterättsliga, redovisningsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser av de beslut, investeringar eller transaktioner som ni fattar eller vidtar. Va ra tjänster omfattar endast ra dgivning avseende svensk rätt. Om vi utifra n va r allmänna erfarenhet skulle uttala en a sikt om rättsläget i na gon annan jurisdiktion än Sverige, utgo r detta inte ra dgivning som ni har rätt att fo rlita er pa. Pa er begäran bista r vi gärna med att inhämta ra dgivning fra n lokala ra dgivare i den aktuella jurisdiktionen. 4 Sekretess- och insiderfrågor Vi iakttar sekretess i enlighet med god advokatsed. I vissa fall kan vi enligt lag vara a lagda att lämna ut information. Vidare kan i vissa fall god advokatsed även i o vrigt tilla ta att vi lämnar ut information. När ett ärende blivit allmänt känt kan vi, i va r marknadsfo ring och pa va r webbplats, komma att lämna information om va r delaktighet i ärendet och om andra redan allmänt kända uppgifter om ärendet. I dessa situationer fa r vi ocksa, sa vida ni inte meddelar oss annat, visa era logotyper i va rt marknadsfo ringsmaterial. Om vi har anledning att tro att ni inte vill att vi lämnar informationen, kommer vi att be om ert godkännande innan sa sker. 5 Immateriella rättigheter Immateriella rättigheter till de arbetsresultat vi genererar i ett uppdrag tillho r oss, men ni har rätt att använda resultaten fo r de ändama l fo r vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, fa r inte na got dokument eller annat arbetsresultat som genererats av oss ges 2

3 allmän spridning eller användas fo r marknadsfo ringsändama l. 6 Elektronisk kommunikation Om ni inte begär att vi ska kommunicera pa annat sätt kommer va r kommunikation med er och andra akto rer i ett uppdrag att i ho g grad ske genom e- post och Internet. Elektronisk kommunikation har risker fra n säkerhets- och sekretessynpunkt. Spamfilter, brandväggar och andra säkerhetsanordningar kan ibland filtrerara bort legitim e-post, varfo r viktig e-post bo r fo ljas upp per telefon. Med hänsyn till de risker som finns med elektronisk kommunikation a tar vi oss inget ansvar fo r sa dana risker. 7 Arvoden och kostnader Arvoden fo r va ra tjänster debiteras i enlighet med god advokatsed. Arvoden fastställs vanligtvis utifra n ett antal faktorer, sa som bland annat (i) nedlagd tid; (ii) uppdragets art, komplexitet, sva righetsgrad och betydelse; (iii) tidspress samt om och i vad ma n uppdraget krävt arbete utanfo r ordinarie arbetstid; (iv) de värden som uppdraget ro r; (v) den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt; (vi) eventuella risker fo r W&P; samt (vii) uppna tt resultat. Info r ett uppdrag kan vi pa er begäran go ra en uppskattning av vad va rt arvode kan komma att uppga till och även lo pande ha lla er underättade om det upparbetade arvodet sa länge uppdraget fortga r. En sa dan uppskattning baseras enbart pa den information som vi har tillga ng till vid tidpunkten fo r uppskattningen och ska inte betraktas som na gon offert om fast pris. Utöver arvoden kan vissa kostnader debiteras, bland annat avseende bud och resor, andra rådgivare, registreringsavgifter, avgifter fo r databasso kningar, konferensrum fo r datarumsändama l, särskilt inhyrd personal, catering, telefonkonferenser samt omfattande reproduktion av dokument. Uto ver arvode och kostnadsersättning tillkommer mervärdesskatt i de fall vi är skyldiga att debitera sa dan. 8 Fakturering och betalning Om inte annat avtalats fakturerar vi er lo pande, normalt sett ma nadsvis. Vi kan i vissa fall begära fo rskott pa va rt arvode och va ra kostnader. Belopp som betalats i fo rskott kommer da att användas fo r att reglera framtida fakturor. Det slutliga totala beloppet fo r utfo rda tjänster och kostnader kan bli ho gre eller lägre än fo rskottsbeloppet. Vidare kan vi i vissa fall ställa ut en preliminär faktura a conto fo r va rt arvode. I sa dana fall kommer den slutliga fakturan att ange det totalbelopp fra n vilket a conto-beloppet ska dras av. Varje faktura anger en fo rfallodag, normalt sett 20 dagar fra n fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dro jsma lsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen fra n fo rfallodagen till dess att betalningen är mottagen. I domstolsprocesser och skiljefo rfaranden kan den fo rlorande parten a läggas att betala den vinnande partens rättega ngskostnader (inklusive ombudsarvoden). Det är dock sällsynt att den vinnande partens samtliga rättega ngskostnader är ersättningsbara. Oavsett om ni är vinnande eller fo rlorande part ma ste ni erlägga betalning fo r de tjänster vi utfo rt och fo r de kostnader vi haft i samband med att vi fo reträtt er i en domstolsprocess eller ett skiljefo rfarande. Om va rt arvode och va ra kostnader ska finansieras genom att ni tar i anspra k en 3

4 rättsskyddsfo rsäkring ma ste ni fortfarande erlägga betalning fo r arvodet och kostnaderna till den del de o verstiger vad som betalas ur fo rsäkringen. Om ni ber oss att adressera en faktura till na gon annan, kan vi komma att acceptera detta endast under fo rutsättning att det är uppenbart att fo rfarandet inte strider mot lag, att identiteten och andra fo rha llanden som anges i punkt 2 har bekräftats med avseende pa adressaten och att ni, om vi sa begär, omedelbart betalar de belopp som inte betalats pa fo rfallodagen. Na got klientfo rha llande mellan oss och adressaten uppkommer inte. 9 Klagomål och krav Om ni av na got skäl är missno jd med va ra tjänster och vill framställa klagoma l eller krav, ska ni meddela detta till uppdragsansvarig delägare sa snart ni fa tt kännedom om de omständigheter som ligger till grund fo r klagoma let eller kravet. Krav fa r inte framställas senare än 365 dagar efter det senare av (i) dagen fo r va r sista faktura i det uppdrag, till vilket kravet hänfo r sig och (ii) dagen da de omständigheter som ligger till grund fo r kravet blev kända fo r er eller kunde ha blivit kända fo r er om ni genomfo rt rimliga efterforskningar. Om ert krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot er, ska vi eller va ra fo rsäkringsgivare ha rätt att bemo ta, reglera och fo rlika kravet fo r er räkning fo rutsatt att vi med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framga r av dessa villkor och eventuell skriftlig uppdragsbekräftelse ha ller er skadeslo s. Om ni bemo ter, reglerar, fo rliker eller pa annat sätt vidtar na gon a tgärd avseende ett sa dant krav utan va rt samtycke, ska vi inte ha na got ansvar fo r kravet. Om vi eller va r fo rsäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor fo r utbetalningen, till oss eller va ra fo rsäkringsgivare o verfo ra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller o verla telse. 10 Ansvarsbegränsning Va rt ansvar fo r skada som ni va llats till fo ljd av fel eller fo rsummelse eller avtalsbrott fra n va r sida är begränsat till ett belopp per uppdrag om 50 miljoner svenska kronor eller, om va rt arvode i det aktuella uppdraget understiger 1 miljon svenska kronor, 5 miljoner svenska kronor. Va rt ansvar fo r skada ska reduceras med belopp som ni kan erha lla enligt fo rsäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslo shetsfo rbindelse som ni inga tt eller är fo rma nstagare till, fo rutsatt att det inte är ofo renligt med fo rsäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslo shetsfo rbindelsen och att era rättigheter enligt fo rsäkringen, avtalet eller skadeslo shetsfo rbindelsen därmed inte inskränks. Vi ansvarar inte fo r skada som uppkommer genom att ni använt va ra arbetsresultat eller ra d i na got annat sammanhang eller fo r na got annat ändama l än fo r vilket det gavs. Om inte annat fo ljer av punkt 10.5, ansvarar vi inte fo r skada som drabbat tredje man genom att ni använt er av va ra arbetsresultat eller ra d. Vi ansvarar inte fo r skada som uppkommit till fo ljd av omständigheter utanfo r va r kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten fo r uppdragets antagande och vars fo ljder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller o vervunnit. 4

5 Om vi pa er begäran medger att en utomsta ende person fa r fo rlita sig pa va ra arbetsresultat eller ra d ska detta inte medfo ra att va rt ansvar o kar eller pa verkas i o vrigt. Vi kan ha llas ansvariga i fo rha llande till en sa dan utomsta ende person endast i samma utsträckning som vi skulle ha kunnat ha llas ansvariga gentemot er. Belopp som vi kan komma att vara skyldiga att utge till en sa dan utomsta ende person, ska i motsvarande ma n reducera va rt ansvar i fo rha llande till er och vice versa. Na got klientfo rha llande mellan oss och den utomsta ende personen uppkommer inte. Vad som sagts i det fo rega ende gäller även i de fall vi pa er begäran ställer ut intyg, utla tande eller liknande till en utomsta ende person. Anlitar eller arbetar ni tillsammans med andra ra dgivare eller fackmän ska de i alla avseenden anses vara oberoende av oss. Vi ansvarar sa ledes inte fo r andra ra dgivare, vare sig fo r de tjänster eller ra d de tillhandaha ller, fo r valet av dem eller fo r att vi rekommenderat dem. Detta gäller oavsett om ra dgivaren rapporterar till oss eller till er. Om ni uppdrar a t oss att fo r er räkning anlita andra ra dgivare, innefattar det, sa vida ni inte meddelar oss annat, ocksa en befogenhet fo r oss att acceptera sa dana ra dgivares ansvarsbegränsningar. Vi ansvarar inte fo r arvoden och kostnader som andra ra dgivare eller fackmän debiterar. Om vi tillsammans med en eller flera andra ra dgivare eller fackmän skulle vara ansvariga fo r en skada som drabbat er, ska va rt ansvar fo r skadan begränsas till den andel av skadan som motsvarar va rt arvodes andel av arvodet till alla ra dgivare (och oavsett om de andra ra dgivarna har exkluderat eller begränsat sitt ansvar eller skulle vara ofo rmo gna att betala sin del av kravet). Om vi tillsammans med en eller flera andra ra dgivare eller fackmän skulle vara solidariskt ansvariga fo r en skada som drabbat er och na gon av de andra ra dgivarnas ansvar i fo rha llande till er är mer begränsat än va rt, ska va rt ansvar reduceras med det belopp som vi annars hade kunnat a terfa av den andre ra dgivaren om dennes ansvar inte hade begränsats (och oavsett om ra dgivaren skulle ha haft fo rma ga att betala beloppet till oss eller inte). 11 Ansvarsförsäkring Vi upprättha ller ansvarsfo rsäkring i tillägg till Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsfo rsäkring. Vi är inte skyldiga att redovisa fo rsäkringsskyddets storlek, men pa er begäran kan vi tillhandaha lla ett intyg fra n va r fo rsäkringsfo rmedlare om att fo rsäkringsskyddet är marknadsmässigt. 12 Upphörande av uppdrag Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att begära att vi fra nträder uppdraget. Ni ma ste emellertid erlägga betalning fo r de tjänster vi utfo rt och fo r de kostnader vi haft fo re det att uppdraget uppho rde. Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter vi har rätt eller skyldighet att avbo ja eller fra nträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering, intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller om fo rtroendet oss emellan inte längre fo religger. Om vi fra nträder uppdraget, ma ste ni erlägga betalning fo r de tjänster och ra d vi tillhandaha llit och fo r de kostnader vi haft fo re fra nträdandet. 5

6 13 Arkivering När ett uppdrag slutfo rts eller pa annat sätt uppho rt, kommer vi att arkivera (hos oss eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats och genererats i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt va r uppfattning är pa kallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som krävs enligt lag eller god advokatsed. Eftersom vi är skyldiga att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som insamlats eller genererats i uppdraget, kommer vi inte att kunna tillmo tesga en begäran om att a terställa (utan att go ra och beha lla en kopia) eller fo rsto ra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden lo pt ut. Om inte annat särskilt avtalats kommer vi att tillställa er alla originalhandlingar när ett uppdrag har slutfo rts eller pa annat sätt uppho rt. Vi kommer emellertid att beha lla en kopia av originalhandlingarna för vårt eget arkiv. 14 Övrigt Dessa villkor kan fra n tid till annan komma att ändras av oss. Den gällande versionen publiceras pa va r webbplats (www.wiggepartners.se). A ndringar gäller endast i fo rha llande till uppdrag som pa bo rjas efter det att den ändrade versionen publicerats pa va r webbplats. Om vi har angett särskilda villkor fo r ett specifikt uppdrag i t.ex. en uppdragsbekräftelse eller en due diligence rapport, ska villkoren i sa dant dokument äga fo reträde framfo r dessa villkor om och i den ma n villkoren är ofo renliga med varandra. Dessa villkor har upprättats i en svenskspra kig version och i en engelskspra kig version. Den svenskspra kiga versionen gäller i fo rha llande till klienter med hemvist i Sverige. Fo r o vriga klienter gäller den engelskspra kiga versionen. 15 Tillämplig lag och tvistelösning Svensk rätt ska tillämpas pa dessa allmänna villkor (inklusive skiljeklausulen i punkt 15.2), eventuell uppdragsbekräftelse, va rt uppdrag, va ra tjänster och va r ra dgivning. Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, eventuell uppdragsbekräftelse, va rt uppdrag, va ra tjänster och va r ra dgivning, ska slutligt avgo ras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler fo r Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljefo rfarandets säte ska vara Stockholm. Spra ket fo r fo rfarandet ska vara svenska, om inte vi och ni enas om att i stället använda engelska. Skiljefo rfarande som pa kallats med hänvisning till punkt 15.2 samt information som framkommer under fo rfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av fo rfarandet omfattas av sekretess och fa r inte utan motpartens uttryckliga medgivande ro jas fo r tredje man. En part ska emellertid inte vara fo rhindrad att ro ja sa dan sekretessbelagd information fo r att vidmaktha lla eller tillvarata sin rätt i fo rha llande till den andra parten eller om parten är skyldig att ro ja informationen enligt lag eller andra tillämpliga tvingade regler. Oavsett vad som sägs i punkt 15.2 har vi rätt att väcka talan anga ende fo rfallna fordringar i domstolar som har jurisdiktion o ver er eller na gon av era tillga ngar. 6

7 7