RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN F GELB RSTR DET 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN F GELB RSTR DET 8"

Transkript

1 RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN f r Styrelsen f r Bostadsr ttsf reningen F gelb rstr det 8 f r h rmed avge redovisning fr f reningens verksamhet under r kenskaps ret STYRELSEN Styrelsen har under ret haft f ljande sammans ttning: Nina Wedberg Thulin Mary Poromaa Johan Almenberg sa Helgesson Kristina Lundbiad Ordfirande Ledamot - Kass r Ledamot - Sekreterare Ledamot Suppleant REVISOR Marianne Bj msdotter och Robert Karlstr m F RENINGSFR GOR Ordinarie f reningsst mma h lls den Styrelsen har under ret h llit 10 st protokollf rda sammantr den. Under ret har fyra verl telser skett. Antalet medlemmar i f reningen uppg r vid rsskiftet 2011/2012 till 39 st f rdelade p 29 bostadsr tter. F reningens fastighet best r av ett flerbostadshus i sex v ningar med totalt 30 bostadsl genheter f rdelade enligt nedan: 1 r o k 6 st 179,0 kvm varav 1 hyresr tt p 33 kvm 2rok 7 s 460,0 kvm 3rok 10 st 900,0 kvm 4 r o k 7 st 679,0 kvm Totalt: 30 st 2218,0 kvm 1 fastigheten finns ven en lokal p 198 kvm samt tre f rr d som r uthyrda. 1(12)

2 F RENINGSFR GOR forts. Resultat och st llning Nettooms ttning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr rsavgiftsniv bost der kr/kvm Fastighetens beteckning r F gelb rstr det 8 och fastigheten byggdes r Fastigheten var 2011 fullv rdesfdrs krad i Trygg Hansa. F RVALTNING Den ekonomiska f rvaltningen har under ret sk tts av FRUBO AB. Fastighetssk tseln har ombes rjts av f reningen. Anders Lindberg St dservice AB har haft hand om st dningen. VERKSAMHET UNDER RET Befintlig d rrautomatik i entrøn har kopplats upp och tryckknappar f r d rr ppning har installerats p ut- och insidan av porten. Marmorgolven i trapphuset har rengjorts, slipats och s pimpregnerats. En brevl da har satts upp i entrøn f r post till bostadsr ttsf reningen och f r meddelanden till styrelsen. Till styrelsens st d har tv arbetsgrupper bildats. Den ena, Stilgruppen som best r av Ulla Nordin och Bj rn Andersson, har haft i uppgift att se p f rb ttringar i den gemensamma milj n. Den andra gruppen, best ende av Peter Dahlberg, Henrik ModØn och Mona ModØn, har granskat offerter. Styrelsen fattade beslut om att fr o m h ja rsavgiften med 10%. En toalett har installerats i k llaren. Den kan utnyttjas av st dfirman, boende i huset och av hantverkare som har tillf lliga uppdrag i huset. En golvbrunn har installerats i korridoren mot g rden. Detta efter att hela k llaren i samband med ett skyfall fylldes med vatten d avrinningen utanf r porten mot g rden inte r ckte till f r att f ra bort vattnet. F reningens hyresl genhet har renoverats. Den har m lats och tapetserats, ratt ny golvmatta i k k och hall och en spisfl kt har installerats. L genheten hade ett mycket eftersatt underh ll. 2(12) /L [

3 VERKSAMHET UNDER RET FORTS. Under v rvintern 2011 uppstod en vattenskada hos Mattsons p 4 tr. Vattnet har f rmodligen runnit fr n Carlstedts kungsbalkong. Under h sten har kungsbalkongen f tt tr sklama h jda samt f rst rkta t tskikt och pl tar. Med anledning av vattenskadan hos Mattsons och att det uppst tt fuktfl ckar p fasaden mot gatan har kontakt tagits med grannfastigheten, Pontonj rgatan 3. Grannen har nu sett ver och tg rdat sina stupr r och vattkupor som gr nsar mot v r fastighet. Sn skottningsavtalet med Takjour sades upp och tre offerter togs in. Avtal har tecknats med NP-gruppen. 1 samband med detta lagades Westbergs f rst rda balkongr cke. Styrelsen har tagit fram ett "V lkomstbrev" med information om huset och f reningen. Brevet, tillsammans med f reningens stadgar, verl mnas till nya medlemmar. F reningen har blivit provmedlem (avgiftsfritt) under ett r i Bostadr ttema. Dialog har f rts med hyresg sten Wasa Kickboxning med anledning av att flera boende st rts av oljud. Problemet har l sts. Tre offerter har tagits in f r byte av fj rrv rmev xlar. Avtal har tecknats med Fortum som kommer att utf ra uppdraget. L nen hos Stadshypotek (Handelsbanken) har f rl ngts. Det ena l net p kr l per med 3 m naders r rlig r nta. Det andra l net p kr l per med bunden r nta p tv r, r ntesats 2,96 %. Inga nya l n har tagits. Tv tillf llen f r gemensamt umg nge f r alla boende har arrangerats, en ost- och vintr ff i tr dg rden i oktober och en gl ggtr ff p piskbalkongen i december. Tr dg rdsm bler till medlemmarnas f rfogande har k pts in. PLANERADE AKTIVITETER 2012 Fortum kommer att byta ut fj rrv rmev xlama i b rjan av ret. Yttertaket r i behov av omm lning. Tre offerter har h mtats in och avtal med en entrepren r, B ng & Lewerth, kommer att tecknas under v ren. tg rdandet av vattenskadan hos Mattson ska slutf ras. Bahlenberg Bygg r anlitad f r detta arbete. Putsskador runt Thulins balkong och under kungsbalkongen p s dra fasaden ska tagas. Skadorna var orsakade av en trasig vattkupa under takfoten. En underh llsplan ska tas fram. Arbetet med att f rb ttra den gemensamma milj n forts tter, bl a att f ny och b ttre belysning och armatur i trapphuset. 1 maj arrangeras en g rdsfest tillsammans med grannfastigheterna. 3(12)

4 ! STOCKHOLM L NER OCH ERS TTNING Styrelsens ledam ter har under r kenskaps ret erh llit arvoden p kronor. EKONOMI rsavgifterna har under r kenskaps ret uppg tt till kronor (362 kr/kvm). BOKSLUTSDISPOSITION Styrelsen f resl r att rets resultat enligt stadgarna balanseras i ny r kning. Till st mmans f rfogande st r f ljande medel: Balanserat resultat Till f reningens fond f r yttre underh ll, i enlighet med stadgarna, avs ttes rets resultat Balanserat resultat (12)

5 Resultatr kning Belopp i kr Not R relsens int kter rsavgifter/hyror R relsens kostnader Reparation och underh ll Driftskostnader Fastighetsskatt / avgift F rvaltningskostnader R relseresultat f re avskrivningar Avskrivningar Byggnader F rb ttringsarbeten Inventarier R relseresultat efter avskrivningar Finansiella int kter och kostnader R nteint kter R nta skattekonto R ntekostnader R ntebidrag Resultat efter finansiella poster Statlig skatt 0 rets resultat (12) wir

6 Balansr kning Belopp i kr Not TILLG NGAR Anl ggningstillg ngar Materiella anl ggningstillg ngar Byggnader P g ende projekt Mark Inventarier Summa anl ggningstillg ngar Oms ttningstillg ngar Kortfristiga fordringar Avgifts/hyresfordringar Skattefordringar Skattekonto vr kortfristiga fordring F rutbetald kostnad och upplupen int kt Upplupna r ntebidrag Finansiella anl ggningstillg ngar Handelsbanken marknadsobligation Kassa och bank Summa oms ttningstillg ngar SUMMA TILLG NGAR (12) r 1; Mv

7 Balansr kning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatser Uppl telseavgifter Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat rets resultat Summa eget kapital Skulder L ngfristiga skulder L n Kortfristiga skulder Leverant rsskulder Skatteskuld Skatteskuld tidigare r vriga kortfristiga skulder Uppl kostnlffirutb.intiikt Upplupna utgiftsr ntor F rskottsbetalda hyror/ rsavgifter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER St llda panter m.m. Fastighetsinteckningar Ansvarsf rbindelser Inga Inga 7(12) \J: \

8 TILL GGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER rsredovisningen r uppr ttad enligt rsredovisningslagen och Bokf ringsn mndens (BFN) allm nna r d. V rderingsprinciper mm Tillg ngar, avs ttningar och skulder har v rderats till anskaffningsv rden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell v rdering upptagits till belopp varmed de ber knas inflyta. A vskrivningsprinciper f r anl ggningstillg ngar Anl ggningstillg ngar v rderas till anskaffningsv rde med avdrag f r ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker systematiskt ver den bed mda nyttjandetiden. F ljande avskrivningstider till mpas: Materiella anl ggningstillg ngar Byggnad 1% 1% Ombyggnad f rb ttringsarbete 2% 2% Inventarier 20% 20% Not 1 R relsens int kter Hyresint kter bost der Hyresint kt lokal ej moms Hyresint kt p-plats rsavgifter bost der Hyra f rr d ejmoms Rabatt hyra lokal ej moms Fastighetsskatt ej moms vriga int kter ej moms Not 2 Reparationer och underh ll Byggnad reparationer/l pande underh ll Rep/underh ll l genhet Rep/underh ll portar o l s Rep/underh ll k llare pannrum Rep/underh ll tv ttstuga Rep/underh ll VVS Hiss reparationer/l pande underh ll Rep/underh ll g rd/ tr dg rd (12)

9 Not Driftskostnader Fastighetsst dning Sotning Obligatoriska besiktningar Hissbesiktning El Fj rrv rme Funktionskontroll service Vatten och avlopp Soph mtning/renh llning Sn r jning F rs kring Kabel-TV Grundavtal hissar F rbrukningsmaterial Not 4 F rvaltningskostnader Inkassokostnader Styrelsearvode, soc.kostn.stytelsearvode Revisionsarvode Kamera! f rvaltning Extra kameral f rvaltning St mmokostnader vr. kostn,administratiori,porto mm F reningsomkostnader Konsultkostnader Bank/post kostnader F reningsavgifter Not 5 Byggnad Anskaffningsv rde Ack avskrivningar rets avskrivning F rb ttringsarbeten Ack avskrivningar f rb ttringsarbeten rets avskrivning f rb ttringsarbeten Bokf rt v rde Mark (12)

10 Not 5 forts. Taxeringsv rde Byggnad Mark Totalt P g ende projekt Renovering av r kkanaler Byggnation av toalett Inventarier Anskaffningsv rde Ack avskrivningar rets avskrivning Not 6 F rutbetald kostnad och upplupen int kt Fastighetsf rs kring Fastighets garna NP-Gruppen AB Frubo AB Not 7 Kassa och bank Handelsbanken Handelsbanken Not 8 L ngfristiga skulder Stadshypotek Stadshypotek Aktuell r ntesats Villkor Amortering 2011 Stadshypotek ,96% Stadshypotek ,44% 3 m n 0 10(12) frciv 1

11 Not Upplupen kostnad och f rutbetald int kt Stockholm Vatten Not 10 Fastighetsinteckningar Stadshypotek inom (12)

12 F CELB RSTR DET 8 Not 11 F r ndringar av eget kapital Ing ende kaptial enligt fastst lld balansr kning Resultatdisp enl st mmobeslut Avs ttning yttre fond Ianspr kstagande av yttre fond rets resultat Belopp vid rets slut Underh lls- Balanserat rets Insatser Uppl telser fond resultat resultat Stockholm /... Nina Wedberg Thulin 17 - sa e lgøso s Mary 1?6iomaa Johan Almenberg V r revisionsber ttelse har avgivits c. - Marianne Bj rnsdotter / Robert Karlstr m 12(12)

13 Revisionsber ttelse r kenskaps ret 2011 Till f reningsst mman org nr Brf F gelb rstr det 8 Vi har granskat rsredovisningen och bokf ringen samt styrelsens f rvaltning Brf F gelb rstr det 8 f r r Det r styrelsen som har ansvaret f r r kenskapshandlingarna och f rvaltningen och f r att rsredovisningslagen till mpas vid uppr ttande av rsredovisningen. V rt ansvar r att uttala oss om rsredovisningen och f rvaltningen p grundval av v r revision. Revisionen har vi planerat och genomf rt f r att med h g s kerhet f rs kra oss om att rsredovisningen inte inneh ller v sentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen f r belopp och annan information i r kenskapshandlingarna. 1 v r revision har vi ocks tittat p styrelsens till mpning rsredovisningslagen, bed mt betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort n r den uppr ttat rsredovisningen samt utv rderat den samlade informationen i rsredovisningen. Vi har granskat v sentliga beslut, tg rder och f rh llanden i f reningen f r att kunna bed ma om n gon styrelseledamot har handlat i strid med f reningens stadgar. Vi anser att v r revision ger oss rimlig grund f r v ra uttalanden nedan. rsredovisningen har uppr ttats i enlighet med rsredovisningslagen och ger en r ttvisande bild av f reningens resultat och st llning i enlighet med god revisionssed i Sverige. F rvaltningsber ttelsen r f renlig med rsredovisningens vriga delar. Styrelsens ledam ter har enligt v r bed mning inte handlat i strid med f reningens stadgar. Vi tillstyrker; att f reningsst mman fastst ller resultatr kningen och balansr kningen f r f reningen. att rets resultat disponeras enligt f rslaget i f rvaltningsber ttelsen och att f reningsst mman beviljar styrelsens ledam ter ansvarsfrihet f r r kenskaps ret. Stockholm den / / / / "Marianije Bj rnsdotter F rtro ndevald revisor Robert Karlstr m F rtroendevald revisor

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8 I STCKHLM ÅRSREDVISNING fòr BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsfòreningen Fågelbärsträdet 8 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010. STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 I STCKHLM ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sjöråen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. fór BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 24. Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden.

ÅRSREDOVISNING. fór BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 24. Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden. BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Reg nr 769603-6420 ÅRSREDVISNING fór BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 24 Styrelsen fòr Bostadsrättsfòreningen Loket 24 får härmed avge redovisning fòr föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 o Arsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Gustafshög 1, Nacka Strand Perioden 2008-01-01 2008-12-31 Sidan l av 12 Förvaltningsberättelse Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

?a "tu. BosrADSnArrsroRENINGEN RITAREN 5 OCH 12 Reg nr 769603-9333. 1 (r2) /i^ /4) ARSREDOVISNING. fiir BOSTADSNITTSTORENINGEN RITAREN 5 & 12

?a tu. BosrADSnArrsroRENINGEN RITAREN 5 OCH 12 Reg nr 769603-9333. 1 (r2) /i^ /4) ARSREDOVISNING. fiir BOSTADSNITTSTORENINGEN RITAREN 5 & 12 BosrADSnArrsroRENINGEN Reg nr 76963-9333 ARSREDOVISNING fiir BOSTADSNITTSTORENINGEN RITAREN 5 & 12 Styrelsen fdr Bostadsriittsforeningen Brf Ritaren 5 & 12 ftr h[rmed avge redovisning for foreningens verksamhet

Läs mer

JORDGUBBEN 20 I STOCKHOLM Reg nr 769607-8471

JORDGUBBEN 20 I STOCKHOLM Reg nr 769607-8471 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JRDGUBBEN 20 I STCKHLM ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JRDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsforeningen Jordgubben 20 får hänned avge redovisning for foreningens verksamhet

Läs mer

Symboliken i vôr logotype

Symboliken i vôr logotype rsredovisning 2005 Symboliken i vôr logotype VÔr logotype, skapad av Jan Sandblom, symboliserar solen som speglar sig i Siljan. SolstrÔlarna ck sin utformning av l ven i Leksands- och RÌttviksdrÌkternas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för BrfMörbyskogen 3 får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LOKET 34 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKGEN NR 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Brf Mörbyskogen 3 får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21 Årsredovisning för Brf Jungfrun 21 769603-8475 Räkenskapsåret 2012 Brf Jungfrun 21 2(11) Styrelsen för Brf Jungfrun 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Brf Ingegerd i Hels ingborg Årsredovisning 2013 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr 716407-0794 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari till 31 December

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKGEN NR 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för BrfMörbyskogen 3 får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Svetsaren i Järfälla. Org.nr: 713200-0923

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Svetsaren i Järfälla. Org.nr: 713200-0923 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Svetsaren i Järfälla Org.nr: 713200-0923 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 713200-0923 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bygatan i Solna (716419-5328) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bygatan i Solna (716419-5328) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bygatan i Solna (716419-5328) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse 2010 Fastigheter Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47 Org nr 716416-6881 foto Margareta Nilsson, Gustavsberg Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas Tisdagen den 16 april 2013 (separat kallelse utsänd)

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Beckasinen i Järfälla. Org.nr: 716421-8112

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Beckasinen i Järfälla. Org.nr: 716421-8112 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Beckasinen i Järfälla Org.nr: 716421-8112 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 HSB:s Brf Beckasinen

Läs mer

Arsredovisning för. Räkenskapsåret 2008-01 -01-2008-1 2-31

Arsredovisning för. Räkenskapsåret 2008-01 -01-2008-1 2-31 Arsredovisning för Räkenskapsåret 2008-01 -01-2008-1 2-31 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN G ~ TU= V Org. Nr n Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Grev Ture 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Brf Inland 3. Årsredovisning för 769612-0646. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Inland 3. Årsredovisning för 769612-0646. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Inland 3 Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5. Årsredovisning 2012/2013

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5. Årsredovisning 2012/2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5 Organisationsnummer Årsredovisning 2012/2013 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Äpplet 1-5, Lidingö, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1/7 2012-30/6

Läs mer