FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014"

Transkript

1 1

2 FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma Regiönsta mmans ö ppnande 2. Faststa llande av rö stla ngd 3. Val av regiönsta mmans: Ordfö rande Vice ördfö rande Sekreterare Rö stra knare öch justerare 4. Fra ga öm mö tets behö riga utlysande 5. Faststa llande av fö redragningslistan 6. Presentatiön av verksamhetsbera ttelse 7. Presentatiöns av periödens ekönömihantering 8. Presentatiön av styrelsens fö rslag (VP, budget, Ensrö, Ha llbarhetspölicy) 9. Faststa llande av verksamhetsbera ttelse 10. Faststa llande av: Verksamhetsplan Budget Stadgar fö r Ensrö la gerga rd Ha llbarhetspölicy 11. Val av regiönördfö rande tillika regiönstyrelsens ördfö rande 12. Val av ö vriga ledamö ter till regiönstyrelsen 13. Val av revisörer öch revisörssuppleant 14. Val av nömineringskömmitte 15. O vriga fra gör söm mö tet besluta ta upp till behandling. 16. Införmatiön öm na sta regiönsta mma 17. Regiönsta mmans avslutande 2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Equmenia Mitt Regionstyrelsen för Equmenia Mitt avlägger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden till Equmenia Mitt bildades i növember 2012, söm en av sju regiöner inöm riksörganisatiönen Equmenia, gemensamt bildade Equmeniakyrkan mötsvarande regiöner. Fö r regiönstyrelsen i Equmenia Mitt har det varit en sja lvklarhet att ha ett na ra samarbete med Regiön Mitt, Equmeniakyrkans mötsvarande regiön, öch dess kyrköledare öch ö vriga ansta llda. Under denna verksamhetsperiöd har Equmenia mitt inte sja lv haft na gön ekönömisk hantering, utan den har legat i Mellansvenska distriktet av SMK/SMU öch bitvis i BM/SBUF i Dalarna. I öch med inga ngen av 2014 har Equmenia Mitt haft egen ekönömi öch administratiön, söm Equmeniakyrkan natiönellt skö ter praktiskt fö r samtliga Equmeniaregiöner. Under verksamhetsperiöden har regiönstyrelsen aktivt tagit del i de gamla distriktens avveckling, ett distrikt har ömvandlats till en ga rdsfö rening, medan de ö vriga har eller ha ller pa att avveckla sin verksamhet öch örganisatiön. Regiönstyrelsen har under periöden haft sex stycken prötököllfö rda sammantra den, öch dess AU har haft ett sammantra de. Regiönstyrelsen har under verksamhetsperiöden hunnit skaffa sig en ganska bra bild av hur regiönens arbete öch örganisatiön ska se ut, öch hur lökalfö reningarna öch dess medlemmar vill att regiönen skall jöbba. Regiönstyrelsen har fram till regiönsta mman 2014 haft fö ljande sammansa ttning: Linda Dahl, Betlehemskyrkans unga, Gävle Malin Fritzon, Borgenkyrkan ung, Tierp Jakob Ihfongård, Harbo-Östervåla Equmenia Josef Mattsson, Equmenia Karlholm Tove Nolåkers, Equmenia Falun Bertil Planeskog, Forsbrokyrkans Ungdom, Arbrå Nanok Stagnell, Regionsordförande, SBUF Hudiksvall, Pa bilden saknas Jaköb Ihfönga rd Under regiönstyrelsen finns det fyra stycken stag (strategiska arbetsgrupper), söm ansvarar fö r sitt arbetsömra de. Scöutstaget, Barn- & Ungdömsstaget, Utvecklingsstaget samt Pulsstaget. Scöutstaget arbetar med scöutfra gör, la ger, ledarutbildningar (tillsammans med Utvecklingsstaget), hajker öch andra scöutrelaterade arrangemang öch fra gör. Barn- & Ungdömsstaget arbetar med ö vrig barn- öch ungdömsverksamhet. la ger, arrangemang, etcetera Utvecklingsstaget a r den arbetsgrupp söm kanske har det viktigaste öch tyngsta arbetet pa sig, att se öch utveckla mö jliga verksamheter lökalt öch regiönalt, samt ha ett ö vergripande ansvar fö r fö reningsutveckling öch -utbildning samt ledarutbildning öch -va rd. De arbetar a ven med de lökalt ansta llda söm har ungdömsfra gör pa sitt börd. Pulsstaget arbetar regiönalt med den natiönella satsningen PULS, söm handlar öm att utveckla idrötten i va r samverkan med va r ö vriga verksamhet. 3

4 Na r Equmenia Mitt bildades, flyttade de tva distriktsansta llda i Mellansvenska distriktet av SMK/ SMU med, Jens Marklund söm Regiönsamördnare, respektive Maria Anderssön, Fö reningsutvecklare. Ba da dessa har under verksamhetsperiöden ga tt vidare till andra tja nster. Jens söm ungdömsledare i Nybrökyrkan, Falun öch Maria söm la rare i Börla nge. Söm eftertra dare till dessa har vi funnit Maria Melin söm Regiönsamördnare öch Niklas Bjö rklund söm Fö reningsutvecklare, Maria kömmer fra n Tierps missiönsfö rsamling öch har da r jöbbat söm ungdömsdiakön, Niklas a r tja nstledig pa halvtid fra n sin tja nst söm Ungdömspastör i Betlehemskyrkan. Ba da tja nsterna a r pa halvtid öch beköstas med lö nebidrag fra n Equmeniakyrkan samt de landstingsbidrag söm erha lls. Maria Melin öch Niklas Bjö rklund Equmenia Mitts geögrafiska ömra de a r stört öch ta cker ca 1/3 av Sveriges yta, Ja mtland/ha rjedalen, Va sterbötten, Ga vlebörg, Dalarna, samt Heby, Tierps, A lvkarleby öch O sthammars kömmuner i Uppsala la n. Regiönstyrelsen sö ker landstingsbidrag fra n samtliga landsting, fö r Uppsala la n sö ker vi i, var fö r sig, tillsammans med Equmenia Stöckhölm öch Equmenia Svealand, söm stra cker sig ö ver ö vriga kömmuner i detta la n. En verksamhetsbera ttelse skall öcksa inneha lla en körtare genömga ng av den faktiska verksamheten, öch ha r kan framfö rallt na mna de ansta lldas arbete med fö renings- öch fö rsamlingsbesö k öch inventering av lökalfö reningars öch lökala fö rsamlingars barn- öch ungdömsverksamhet. Utö ver detta arbete har regiönen haft en extra regiönsta mma i Hudiksvalls Missiönskyrka den 25 maj Den sta mman handlade fra mst öm införmatiön samt na gra fyllnadsval. Bland ö vriga arrangemang att na mna öch kömma iha g finns bl.a. Könfirmatiönsla ger Barnkö rdag, Vikarbyga rden Distriktsscöutla ger Flipp pa Kungshöl Töna rsla ger Life pa Ensrö Sjö viks kristendömssköla, Sjö vik Ensröla gret, Ensrö Helljus, Lyna s Siluringen/Hö stfejd, Ensrö Nya rsla ger, Sjö vik Mfl. Pa de flesta arrangemangen a r Equmenia Mitt huvudarrangö r, i en del fall a r det andra distrikt eller lökala fö reningar/fö rsamlingar söm vi samarbetar med. 4

5 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 Equmenia regiön Mitts verksamhet bygger pa de tre ledörden: Utifra n dessa tre har verksamheten delats in i ölika ömra den, da r varje har ett antal la ngsiktiga öch körtsiktiga ma l. Fö r att tydliggö ra vilka ma l söm a r la ngsiktiga öch körtsiktiga har vi gjört dem i ölika fa rg. Ma len beslutas pa Regiönsta mman. Varje ma l ska sedan ha minst en aktivitet, söm ansta llda öch/eller stagen ansvarar fö r, fö r att uppna ma let. Pa regiönsta mman kömmer att finnas mö jlighet att ge fö rslag pa aktiviteter. Trea riga ma l Tva a riga ma l Etta riga ma l 5

6 Ha r finns redan en planerad aktivitet. Regiönscöutla ger

7 7

8 FÖRSLAG TILL BUDGET Budgetunderlag Budget Intäkter Krönör Medlemsavgifter Insamlade medel Landstingsbidrag Övriga verksamhetsintäkter Kurs- och deltagaravgifter Barn PULS Ungdöm Utbildning Scöut Totala kurs- och deltagaravgifter Övriga intäkter Barn 0 PULS 0 Ungdöm 0 Utbildning 0 Scöut 0 Bidrag fra n Equmeniakyrkan Totala övriga intäkter Summa Intäkter Kostnader Ändamålskostnader Barn PULS Ungdom Utbildning Scout Persönalköstnader Arbetsplatsköstnader Reseköstnader Totala Ändamålskostnader Totala Insamlingskostnader Totala Administrationskostnader Summa Kostnader Finansiella Inta kter 0 Finansiella Köstnader -500 Årets vinst 0 8

9 Fö rslag öm MEDLEMSAVGIFT 2015 fö r Equmenia mitts medlemmar Infö r utbetalning/fakturering av medlemsavgift/bidrag 2014, faststa llde regiönstyrelsen Equmenia Mitts medlemsavgift fö r 2014, till 60 krönör per medlem I regiönens stadgar sta r det att det a r regiönsta mman söm faststa ller medlemsavgiften fö r det kömmande a ret, utifra n rikssta mmans beslut öch eller rekömmendatiöner. Equmenia Mitt har en ekönömi söm inte ba r sig sja lv, liksöm de flesta ö vriga Equmeniaregiöner erha ller man ett centralt bidrag fö r att bekösta de ansta llda öch de lö neköstnader söm ö verstiger regiönens inkömster. Detta inneba r att Equmenia Mitt inte kan ha verksamhet eller arrangemang söm inte ba r sina egna köstnader, tötalt sett, under verksamhetsa ret. Regiönstyrelsen fö resla r regiönsta mman att faststa lla avgiften till samma niva fö r verksamhetsa ret 2015, som regionstyrelsen beslutade om fo r 2014, d.v.s. Att fastställa medlemsavgiften till Equmenia Mitt till 60 kronor per medlem 9

10 STADGAR FÖR ENSRO LÄGERGÅRD Faststa llda av Equmenia Mitts Regiönstyrelse den Gödka nda av Mellansvenska distriktet av SMK/SMU a rsmö te den Könfirmerade av Equmenia Mitts Regiönsta mma den XX 1 FÖRENINGENS NAMN, MÅLSÄTTNING OCH SYFTE Fö reningens namn a r Fö reningen Ensrö La gerga rd, nedan bena mnt fö reningen. Fö reningens fra msta ma lsa ttning a r att fö ra evangelium öm Jesus Kristus till barn öch unga ma nniskör. Detta sker genöm Equmenia Mitts verksamhet, samt genöm uthyrning till fö reningar öch fö rsamlingar, fra mst i Equmenia Mitt/Regiön Mitt. Fö reningen fö ljer Riksörganisatiönen Equmenias öch Equmeniakyrkans respektive ma lsa ttning öch visiön. Syftet med fö reningen a r att fö rvalta Ensrö la gerga rd öch dess egendömar öch tillga ngar i enlighet dessa stadgar öch Equmenia Mitts regiönstyrelses uppdragsbeskrivning. Ensrö la gerga rd har erha llits söm ga va fra n Mellansvenska Distriktet av SMK/SMU. Fö r ga van har Equmenia Mitt tagit ansvaret att fö rvalta Ensrö la gerga rd öch dess egendömar fö r att uppfylla fö reningen ma lsa ttning öch syfte. 2 MEDLEMSKAP Medlem i fö reningen a r den söm a r medlem i Equmenia Mitt, enligt dess stadgar. Fö reningens medlemmar har ö verla tit delar av sin beslutandera tt till Equmenia Mitts Regiönstyrelse i enlighet med dessa stadgar. 3 ORGANISATION Fö reningen leds av en styrelse, Ensröstyrelsen, söm utses av Equmenia Mitts Regiönstyrelse. Fö reningens verksamhetsbera ttelse öch ekönömiska fö rvaltning skall presenteras pa regiönsta mman söm en verksamhetsrappört utan beslut. 4 VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING Fö r fö reningens verksamhet öch fö rvaltning faststa ller Equmenia Mitts regiönstyrelse varje a r uppdragsbeskrivning. Denna lyfts pa regiönsta mman minst vart tredje a r fö r införmatiön öch diskussiön. 5 STYRELSE Fö reningens styrelse besta r av en (1) ördfö rande samt fyra (4) ö vriga ledamö ter, utsedda av Equmenia Mitts regiönstyrelse. Ordfö rande utses a rligen, ö vriga ledamö ter utses pa tva a r, sa att tva ledamö ter utses varje a r. Styrelsen sammankallas av ördfö randen öch a r beslutsma ssiga da minst tre (3) ledamö ter a r eniga i beslutet. O ver Ensröstyrelsens beslut skall fö ras prötököll söm skall tillsa ndas regiönstyrelsen fö r ka nnedöm. 6 RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION Fö reningens ra kenskapsa r fö ljer kalendera r (1/1 till 31/12). Den ekönömiska fö rvaltningen ska fö lja varje tids ga llande regler öch lagstiftning. Equmenia Mitts valda revisörer har till uppgift att granska Ensröstyrelsens ra kenskaper öch fö rvaltning. Ra kenskaperna skall senast sista januari, ö verla mnas till revisörerna fö r granskning. Regiönstyrelsen gödka nner verksamhetsbera ttelse öch ekönömisk fö rvaltning, samt beslutar öm ansvarsfrihet fö r Ensröstyrelsen. 7 NOMINERINGSKOMMITTÉ Söm nömineringskömmitte fö r fö reningen verkar regiönens nömineringskömmitte i samra d med regiönstyrelsen. 8 INTECKNING, LÅN OCH FÖRSÄLJNING Ensröstyrelsen öch Equmenia Mitts regiönstyrelse a ger inte ra tt att inteckna, bela na eller sa lja Ensrö la gerga rd, utan att Equmenia Mitts Regiönsta mma gödka nner beslutet. Fö r inteckning eller bela ning fattas beslut med enkel majöritet. Ga ller beslut fö rsa ljning av Ensrö la gerga rd skall Equmeniakyrkan ges mö jlighet att la mna yttrande innan beslut tas, samt att beslut i regiönsta mman fattas med kvalificerad majöritet öch att Equmeniakyrkans kyrköstyrelse gödka nner beslutet. Vid beslut öm fö rsa ljning av Ensrö skall a ven beslut öm hantering av fö rsa ljningskapitalet tas. 9 ÄNDRING AV STADGAR Fö r a ndring av stadgarna skall regiönstyrelsen fatta beslut med kvalificerad majöritet öch könfirmeras av na stkömmande regiönsta mma. Innan beslut tas skall Equmeniakyrkans kyrköstyrelse ges mö jlighet att la mna yttrande. A ndringar av stadgarna skall gödka nnas av Equmeniakyrkans kyrköstyrelse. 10 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN Fö r upplö sning av fö reningen skall regiönstyrelsen till regiönsta mman beskriva anledning öch fö rslag pa vidare hantering av Ensrö la gerga rd. Fö r upplö sning av Fö reningen skall regiönsta mman fatta beslut med kvalificerad majöritet öch regiönstyrelsen skall ha inha mtat yttrande fra n Equmeniakyrkans kyrköstyrelse. Vid beslut öm upplö sning av fö reningen skall beslut fattas öm fö rdelning av fö reningens egendömar. Beslutet öm upplö sning öch fö rdelning av fö reningens egendömar skall fö r att vara giltigt gödka nnas av Equmeniakyrkans kyrköstyrelse. 10

11 Hållbarhetspolicy för Equmenia Mitt Miljö Vi trör att vi söm kristna har ett ansvar fö r att va rda skapelsen. Utö ver att va rna öm naturen inneba r det a ven att vi har ett ansvar fö r nuvarande öch kömmande generatiöner söm pa ett eller annat sa tt pa verkas av en livsstil pra glad av öha llbara pröduktiöns- öch könsumtiönsmö nster. Equmenia Mitt vill arbeta fö r ett ö kat engagemang i fra gör söm berö r ha llbar utveckling inöm miljö ömra det öch da rmed söm kristen rö relse ta ansvar öch vara aktiva i arbetet möt fö rstö relsen av skapelsen. Vi vill ta ansvar fö r att bevara jörden söm den fantastiska skapelse Gud en ga ng gjörde den till; en planet da r temperaturen skapar fö rutsa ttningar fö r liv, en planet da r biölögisk ma ngfald kra vs fö r att ekösystemen ska fungera, en planet da r jörden a r bö rdig nög att fö rse det söm va xer med na ring. I en tid da det finns en stör örö fö r hötet möt miljö n öch hela Guds skapelse vill vi i Equmenia Mitt ta va rt ansvar fö r en ha llbar utveckling inöm miljö ömra det. För anställda inom Equmenia Mitt gäller att: Ideella öch ansta llda aktivt tar till sig kunskap inöm miljö ömra det öch da rigenöm har en genömta nkt öch reflekterad syn kring ha llbar utveckling öch miljö. Vid inkö p i stö rsta mö jliga ma n beakta de miljö effekter söm sker vid pröduktiön, transpört öch avfallshantering. Vid pröduktiön öch distributiön av prödukter, pröfilprödukter öch införmatiönsmaterial ta ha nsyn till miljö ma ssiga aspekter. Med ha nsyn till miljö ma ssiga aspekter va lja det mest resurseffektiva alternativet vid resör (se sa rskild pölicy fö r resör). Vid planeringen av stö rre arrangemang i Equmenia Mitt gö rs en könsekvensanalys av miljö pa verkan av arrangemanget. Vid planeringen av arrangemang fö r medlemmar, ideella eller ansta llda stra va efter att va lja vegetarisk, ekölögisk öch na rpröducerad mat. I samband med servering av mat undvika anva ndandet av enga ngstallrikar, -bestick öch -muggar ösv. I det dagliga arbetet ta nka pa att inte anva nda önö digt mycket papper. Söm ett led i detta anva nds dubbelsidiga utskrifter söm standard. Na göt att ta nka pa vid pröduktiön av kömmunikatiönsmaterial a r att inte pröducera fö r mycket söm sedan riskerar att bli liggande. Det a r i sa fall ba ttre att pröducera en mindre kvantitet söm man gö r slut pa fö r att sedan pröducera mer. Vid pröduktiön av trycksaker ska miljö ma rkt papper anva ndas. Allt papper ska a tervinnas. I stö rsta mö jliga ma n undvika önö dig könsumtiön av fö rbrukningsmaterial. Sla cka ljuset i lökaler söm inte anva nds. Den i persönalen söm la mnar köntöret sist ansvarar fö r att sla cka lampörna. Persönalen sta nger av mönitörerna öch sla cker belysningen vid arbetsplatserna da de la mnar dem. Föreningar, ledare och medlemmar inom Equmenia Mitt uppmuntras till att: Ideella öch ansta llda aktivt tar till sig kunskap inöm miljö ömra det öch da rigenöm har en genömta nkt öch reflekterad syn kring ha llbar utveckling öch miljö. Ta fram en miljö pölicy fö r den lökala fö reningen. Med ha nsyn till miljö ma ssiga aspekter va lja det mest resurseffektiva alternativet vid resör (se sa rskild pölicy fö r resör). Utmana sin fö rsamling att agera fö r ett ekölögiskt ha llbart samha lle. I stö rsta mö jliga ma n undvika önö dig könsumtiön av fö rbrukningsmaterial. Sla cka ljuset i lökaler söm inte anva nds. Resande Ett mycket könkret sa tt da r vi söm individer öch örganisatiön kan pa verka a r med hur vi reser. Resa a r öcksa na göt vi gö r inöm Equmenia Mitt. Det ga ller ba de ansta llda öch ideellt engagerade eftersöm Equmenia a r en riksta ckande örganisatiön med fö reningar ö ver hela landet men öcksa fö r att vi arrangerar la ger, riks- öch regiönsta mmör öch andra mö tesplatser runt öm i Sverige öch regiönen. Söm aktiva i Equmenia Mitt a r det viktigt att vi tar ansvar fö r va r del av utsla ppen av va xthusgaser genöm att va lja att resa köllektivt da vi reser fö r örganisatiönens ra kning. För anställda inom Equmenia Mitt gäller att: Sa la ngt det a r mö jligt resa med ta g. Det a r det va rt ba sta val av transpörtmedel eftersöm det a r skönsamt fö r miljö n öch öcksa ger bra mö jligheter till arbete under resan. Om ta g inte trafikerar stra ckan eller öm ta g upplevs söm fö r dyrt anva nds fö retra desvis buss. Det finns idag flera bussbölag med göd kömfört öch gratis interneta tkömst vilket mö jliggö r arbete a ven vid bussresör. Vad ga ller resör med bil sa a r Equmenia Mitt generellt mycket restriktivt med att ersa tta köstnader fö r bilresör. Det ga ller a ven vid sama kning. Ta g öch buss a r ba ttre alternativ a ven öm köstnaden blir na göt hö gre. Till örter dit det inte a r mö jligt eller rimligt att resa köllektivt kan det kra vas en bilresa till en ja rnva gsstatiön eller liknande. Om bilresa bedö ms vara aktuell anva nds Skatteverkets schablönersa ttning. 11

12 Om restiden blir fö r la ng med ta g eller buss kan flyg vara ett mö jligt transpörtmedel. Detta ga ller naturligtvis inte minst vid resör till va ra kömpiskyrkör i andra delar av va rlden. Föreningar, ledare och medlemmar inom Equmenia Mitt uppmuntras till att: Sa la ngt det a r mö jligt resa med ta g. Det a r det va rt ba sta val av transpörtmedel eftersöm det a r sparsamt fö r miljö n. Om ta g inte trafikerar stra ckan eller öm ta g upplevs söm fö r dyrt anva nds fö retra desvis buss. Rättvis handel Equmenia har sina rö tter i ett starkt internatiönellt engagemang bland annat genöm samarbetsörganisatiöner ö ver störa delar av va rlden. Genöm handel öch klimatfö ra ndringarna a r det tydligare a n na gönsin att va rlden ha nger ihöp, va ra handlingar gö r skillnad ba de na ra öch la ngt börta. De söm arbetar med pröduktiön av det vi könsumerar a r va ra na sta a ven öm de a r la ngt börta rent geögrafiskt. Dagens glöbala handel missgynnar öfta de fattigaste, na r den ista llet skulle kunna vara ett redskap fö r utveckling. Da rfö r a r ra ttvist handlade varör ett bra redskap fö r att könkretisera ka rleken till va r na sta bland annat genöm att ödlare öch arbetare fa r ska ligt betalt fö r sina grö dör, att örganisatiönsra tten fra mjas, att barnarbete mötverkas öch genöm premier avsedda fö r att fö rba ttra verksamheten öch lökalsamha llet. Genöm könsumentmakt kan handelsstrukturer fö rba ttras öch fattigdöm beka mpas. Equmenia har söm medlemsörganisatiön i Fairtrade Sverige tagit sta llning fö r ra ttvis handel öch ska handla da refter. Na r vi tar ansvar fö r va r könsumtiön i ba de örd öch handling blir vi tydligare i va r efterfö ljelse. För anställda inom Equmenia Mitt gäller att: Anva nda ra ttvist pröducerade prödukter, t.ex. Fairtradecertifierade varör, i sa stör utstra ckning söm det a r mö jligt. Livsmedel söm kaffe, te, chöklad öch bananer, söm könsumeras dagligen ska vara Fairtradecertifierade. Inöm andra ömra den sa söm pröfilkla der a r det ö nskva rt att Fairtradecertifierade prödukter anva nds. Verka fö r att Equmeniakyrkan ska anva nda ra ttvist pröducerade prödukter öch bli medlemsörganisatiön i Fairtrade Sverige. Anva nda sin rö st genöm Fairtrade Sverige fö r att skapa öpiniön öch fö ra glöbal handel i en mer ra ttvis riktning. Verka fö r att Fairtradecertifierade varör ska anva ndas i samband med arrangemang da r vi sta r söm medarrangö r. I de fall da r grössistfö retag söm anlitas, inte har Fairtradecertifierade prödukter eller da ligt utbud av dessa ska Equmenia verka fö r att de ska utö ka utbudet. Om detta inte ger ö nskad effekt bö r byte av grössist gö ras till en med stö rre utbud av Fairtradecertifierade prödukter. Föreningar, ledare och medlemmar inom Equmenia Mitt uppmuntras till att: La ra sig öm samt införmera öm Fairtrade öch etisk könsumtiön. Fö rslagsvis kan fö reningen sa nda na gön medlem pa kurs fö r att bli en ambassadö r fö r Fairtrade. Anva nda ra ttvist pröducerade prödukter öch synliggö ra detta. Uppmuntra den lökala fö rsamlingen att anva nda ra ttvist pröducerade prödukter öch synliggö ra detta. Uppmuntra den lökala fö rsamlingen till att bli en Kyrka fö r Fairtrade. Jämställdhet och jämlikhet Ja msta lldhet handlar öm demökrati öch ma nskliga ra ttigheter. I Equmenia trör vi att Gud har skapat var öch en unik, med specifika ga vör öch fa rdigheter. Det a r da rfö r sja lvklart att alla ma nniskör ska ha samma chans att kömma till tals öch kunna pa verka Equmenia. Om ma nniskör bemö ts ölika öch behandlas ölika eller sta ngs ute fra n att kunna pa verka, fra n tja nster/uppdrag eller arrangemang söm Equmenia anördnar riskerar vi söm örganisatiön att ga miste öm viktiga synsa tt öch unika perspektiv. Dessutöm riskerar vi att det vi gö r blir sa mre. Pa sa sa tt handlar ja msta lldhet öcksa öm kvalitet. Vi vill att alla ska ka nna sig va lkömna öch att de har mö jlighet att pa verka i va r örganisatiön öch da rfö r ska alla ma nniskör ha samma mö jligheter i Equmenia. I Equmenia Mitt vill vi arbeta möt all förm av diskriminering samt fra mja ja msta lldhet öch ja mlikhet. Tillsammans vill vi skapa en rö relse söm alla va ra medlemmar öch deltagare kan vara med öch förma öavsett kö n, etnisk tillhö righet, sexuell la ggning, funktiönsnedsa ttning, religiön eller annan trösuppfattning, a lder samt kö nsidentitet öch kö nsuttryck. För anställda inom Equmenia Mitt gäller att: Att efterstra va att fö rdelningen mellan kö nen ska vara ja mn. Da ny persönal rekryteras ska det, öm kandidater anses likva rdiga, ses söm en könkurrensfö rdel att tillhö ra ett eventuellt underrepresenterat kö n. Att verka fö r att kö nsfö rdelningen i stag, andra ideella grupper öch pa utbildningar söm vi a r med öch driver ska vara sa ja mn söm mö jligt. Att kansliet ska vara en arbetsplats da r persöners bedö mning öch bemö tande av andra inte styrs av kö n, etnisk tillhö righet, sexuell la ggning, funktiönsnedsa ttning, a lder, kö nsidentitet öch kö nsuttryck. Att kansliet ska vara en arbetsplats fri fra n alla förmer av diskriminering öch trakasserier inklusive sexuella trakasserier. Att ingen i persönalen ska diskrimineras fö r att vara fö ra ldraledig, ha varit fö ra ldraledig eller vill eller antas vilja vara fö ra ldraledig. 12

13 Vid stö rre arrangemang sa rskilt ta ha nsyn till representatiön öch resursfö rdelning utifra n kö n öch etnisk tillhö righet. Aktivt tar till sig kunskap öm ja msta lldhet öch maktstrukturer samt hur dessa pa verkar deltagare öch ledare. All kömmunikatiön ska syfta till att spegla en ma ngfald öch inte befa sta kö nsstereötypa nörmer, Trycksaker, filmer öch annat material söm pröduceras bö r granskas utifra n ett ja msta lldhet- öch ja mlikhetsperspektiv. Föreningar, ledare och medlemmar inom Equmenia Mitt uppmuntras till att: Arbeta fö r att fö rdelningen mellan kö nen ska var ja mn vad ga ller alla fö rtröendeuppdrag, styrelser, ra d, arbetsgrupper öch liknande. Arbeta fö r att rekrytera ledare av ba da kö nen till alla de barn- öch ungdömsgrupper söm finns i fö reningen fö r att en bredd av ölika fö rebilder behö vs. Arbeta fö r att fö reningen ska vara ett sammanhang da r alla persöner bedö ms öch bemö ts pa likva rdigt sa tt. Arbeta fö r att fö reningen ska vara ett sammanhang fritt fra n alla förmer av diskriminering öch trakasserier inklusive sexuella trakasserier. Uppmuntras att ta till sig kunskap öm ja msta lldhet öch maktstrukturer samt hur dessa pa verkar deltagare öch ledare. Alkohol, tobak och narkotika Töbak ger i fö rsta hand medicinska effekter medan de söciala effekterna a r mindre. Da rfö r har Equmenia valt att inte liksta lla töbak med alköhöl öch narkötika. Equmenia fö rbjuder ingen vuxen att anva nda töbak, men ingen ska heller i samband med Equmenias verksamhet pa verkas att bö rja anva nda töbak. Da rfö r bö r Equmenias verksamhet vara fri fra n töbak. Den söm a nda ma ste anva nda töbak bö r gö ra det utöm synha ll öch utanfö r ömra det da r verksamhet pa ga r. Fö r att skapa en va lgrundad ha llning betra ffande alköhöl öch narkötika a r det viktigt med ett ö ppet samtal da r ölika a sikter öch va rderingar ryms. I dessa fra gör finns en spa nning mellan det privata sta llningstagandet, den kristna trön öch fö reningens/fö rsamlingens öskrivna eller beslutade regler. Samtidigt ska det vara tydligt att Equmenia öch lökala fö reningar verkar fö r att unga fa r va xa upp i alköhöl- öch narkötikafria miljö er, i ett samha lle fritt fra n missbruk. Equmenias definitiön av alköhölfritt a r prödukter söm inneha ller mindre a n 0,1 pröcent alköhöl. För anställda inom Equmenia Mitt gäller att: Alla arrangemang söm Equmenia genömfö r ska vara fria fra n alköhöl öch narkötika. Att arrangemang da r Equmenia a r medarrangö r eller intressent verka fö r att de a r fria fra n alköhöl öch narkötika. Delta i arbeten söm mötverkar att barn öch ungdömar anva nder alköhöl. Medverka till att skapa alköhölfria miljö er. Ha resurser till hja lp fö r fö reningar söm vill arbeta med fra gör söm rö r alköhöl. Att arbeta fö r en töbaksfri miljö. Persönalen ska köntinuerligt genömga kursen Trygga Mö ten eller mötsvarande utbildning Föreningar, ledare och medlemmar inom Equmenia Mitt uppmuntras till att: Alla arrangemang lökalfö reningen genömfö r ska vara fria fra n alköhöl öch narkötika. Verka fö r att alla arrangemang da r lökalfö reningen a r medarrangö r a r fria fra n alköhöl öch narkötika. Skapa dialög mellan deltagare, ledare, andra fö reningar öch myndigheter i syfte att begra nsa anva ndandet av alköhöl öch narkötika. Förma en egen alköhölpölicy da r fö reningens ha llning tydliggö rs. Delta i arbeten med syfte att mötverka alköhölkönsumtiön bland barn öch ungdömar. Arbeta fö r en töbaksfri miljö. Arbeta fö r att samtliga ledare köntinuerligt genömga r kursen Trygga Mö ten eller mötsvarande utbildning. Ledare inom Equmenia uppmuntras dessutom till att: Vara medveten öm sin röll söm fö rebild öch ha en genömreflekterad a terha llsam syn pa alköhöl öch töbak. Ge unga pösitiva erfarenheter av ett liv fritt fra n alköhöl öch narkötika. Under hela den tid ett arrangemang pa ga r helt avsta fra n alköhöl öch töbak. 13

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

FRAMTIDEN A R REDAN HA R

FRAMTIDEN A R REDAN HA R 1 FRAMTIDEN A R REDAN HA R Va r tids sto rsta utmaning a r klimatfo ra ndringarna och att naturresurserna a r a ndliga Fo r att kunna sta lla om samha llet kra vs det att vi ser utmaningarna redan nu Hur

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16

GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16 GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16 Clas Ohlson efterstra var att rapportera sitt ha llbarhetsarbete pa ett relevant och transparent sa tt. Vi anva nder da rfo r GRI:s (Global Reporting

Läs mer

Arbetsordning för Tillväxtverket

Arbetsordning för Tillväxtverket Datum 2016-04-26 Upprättad av Jenny Forkman Version 2.0 Diarienr/Projektnr 1.3.3-Ä 2016-983 Godkänd av Styrelsen Arbetsordning för Tillväxtverket Denna arbetsordning har beslutats med sto d av 4 myndighetsfo

Läs mer

Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016

Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016 1 Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016 BAKGRUND Partidistriktet antog en jämdställdhets- och mångfaldspolicy med handlingsplan på höstdistriktskongressen 17 oktober

Läs mer

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering Datum 2016-09-19 Upprättad av Kjell Wenna Michael Jacobsson Version 1.0 Diarienummer 1.3.6-Ä-2016-847 Godkänd av Mattias Åsander Syftet med rutinen Denna rutin syftar till att ge praktisk va gledning fo

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 1(6) 2016-10-24 Trygghetsplan för Solhagas förskola 2016-2017 Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2016-2017 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Samlade policydokument för Equmenia. Miljö, resande, rättvis handel, jämställdhet och jämlikhet samt alkohol, tobak och narkotika

Hållbarhetspolicy. Samlade policydokument för Equmenia. Miljö, resande, rättvis handel, jämställdhet och jämlikhet samt alkohol, tobak och narkotika Hållbarhetspolicy Samlade policydokument för Equmenia Miljö, resande, rättvis handel, jämställdhet och jämlikhet samt alkohol, tobak och narkotika Antagen på Equmenias riksstämma i Eksjö 16-18 maj 2014

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-11-14 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-2017 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Datum 2017-11-03 Upprättad av Pontus Värmhed Version 1.0 Diarienr/Projektnr Ä 2016-1868 Godkänd av Jenny Forkman Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Detta styrdokument

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp? Bilaga 8 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Länsstyrelsen jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen till la rosa ten samt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖR LILLA AKADEMIENS GRUNDSKOLA OCH FRITIDSVERKSAMHET, GYMNASIUM OCH PRE-COLLEGE Beslutad på studiedag med personalen 2017-01-30 1. Ma l På Lilla Akademien

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen?

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen? Bilaga 9 KARTLÄGGNING Denna kartläggning syftar till att ta fram information kring hur Arbetsförmedlingen jobbar för att integrera nyanlända akademiker i näringslivet. UTVECKLINGSARBETEN MED ANKNYTNING

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 1 2014-10-16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1 (7) Datum 2015 10 12 Ärendebeteckning GYF 2015/0681 05.01 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1. Varför behövs en digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund? Syfte De utmaningar

Läs mer

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola.

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola. Verksamhetsplan Hardemo förskola 2016-2017 Inledning Det som ligger till grund fo r Hardemo fo rskolas verksamhetsplan 2016-2017 a r: La roplan fo r fo rskolan, Lpfo 98/16 och fo rskolans trygghetsplan.

Läs mer

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem La sår 2016/17 Ansvariga fo r uppra ttande av planen Rektor och bitra dande rektorer. Ansvariga att fo

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982 1(10) rsredovisning f r BRF Essingesl tten 8 769611-6982 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F

Läs mer

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5 Innehåll 1 Årsredovisning 2016... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Resultatredovisningens uppbyggnad... 2 2 Att skriva i årsredovisningen... 3 2.1 Instruktion fo r samtliga skribenter... 3 2.2 Fo r skribenter

Läs mer

EGENVÅRDSMARKNADEN 2015

EGENVÅRDSMARKNADEN 2015 FÖRSÄLJNINGSSTATISIK ÖVER KOSTTILLSKOTT, VITAMINER OCH SPORTNUTRITION I SVERIGE 2015 1. Den svenska fo rsa ljningsstatistiken Fo r tredje a ret presenterar Svensk Egenva rd och Euromonitor International

Läs mer

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden 1 (6) Kursplan Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden Engelsk bena mning: Basic course II in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL048 Ga ller

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND 2 MERVÄRDESSKATT

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling Fo rsamlingsordning fo r Abrahamsbergskyrkans fo rsamling antagen vid a rsmo te 2013-02-09. Abrahamsbergskyrkans församling har antagit denna församlingsordning

Läs mer

FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA för Equmenia Mitts regionstämma

FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA för Equmenia Mitts regionstämma 1 1. Regionstämmans öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av regionstämmans: a) ordförande b) vice ordförande c) sekreterare FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA för Equmenia Mitts regionstämma 2016-10-08

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 ( Bactiguard ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

Kvalitetssa kring av MS-va rden i Sverige

Kvalitetssa kring av MS-va rden i Sverige Kvalitetssa kring av MS-va rden i Sverige Ansvarig för dokumentet: Anders Svenningsson (20161004) Bakgrund: MS a r en kronisk neurologisk in8lammatorisk sjukdom som i olika faser av sjukdomen kra ver varierande

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet Föreläsningsanteckningar Raymond Ahlgren Stockholm, Oscarsteatern 18 november 2014 EXECUTIVE SUMMARY: Gör dina val medvetet INSIGHTLAB:

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tanumskolan 3-6 2015-2016 Innehållsförteckning Plan mot kränkande behandling 2015-2016... 2 Tanumskolan åk 3-6 och fritidshemmet.... 2 Diskriminering, trakasseri

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR Innehåll Skaffa en licens... 2 Ö versikt ö ver mina prödukter... 4 Ansö k öm bedö mning... 6 Dökumentatiönskrav fö r bedö mning... 9 Kömplettera en bedö mning... 10 Publicera

Läs mer

MANUAL- PROJEKTVERTYG

MANUAL- PROJEKTVERTYG MANUAL- PROJEKTVERTYG Innehåll Starta ett projekt... 2 La gga till information om projektet... 4 Bygga upp en mapp-struktur... 6 La gga till en produkt fra n systemet... 7 La gga till en egen produkt...

Läs mer

Varmt välkommen till KONVENT oktober. Lajv, rollspel och workshops. med. Svenska Kyrkans Unga Söderköping Gröna Draken

Varmt välkommen till KONVENT oktober. Lajv, rollspel och workshops. med. Svenska Kyrkans Unga Söderköping Gröna Draken Varmt välkommen till KONVENT 2017 13-15 oktober Lajv, rollspel och workshops med Svenska Kyrkans Unga Söderköping Gröna Draken Äntligen är det dags igen för en helg fylld av gemenskap, glädje, kreativitet

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Instruktion fo r genomga ng av barnets sja lvva rdering

Instruktion fo r genomga ng av barnets sja lvva rdering Instruktion fo r genomga ng av barnets sja lvva rdering i fo rskola Manual fo r fo rskolla raren Mina ma l under fo rskoletiden Blankett: Barnets självvärdering förskola F Ö R S K O L A Instruktion för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 Lägre intäkter till följd av en svag utveckling inom förmedling av privatlån Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till 19,5 (21,3) MSEK, vilket motsvarar

Läs mer

RSREDOVISNING. for. ledamot, ordf ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant

RSREDOVISNING. for. ledamot, ordf ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant GR NJESV LEN NR 4 RSREDOVISNING for BOSTADSR TTSF RENINGEN GR NJESV LEN NR 4 Styrelsen fr Bostadsr ttsf reningen Gr njesv len nr 4 f r h rmed avge redovisning fr f reningens verksamhet under r kenskaps

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

DIA S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio

DIA S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio DIA.170310.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio DEFINITION AUDIO Digitalt ljud kategoriseras ofta som musiktja nster, radio eller podcasts men skillnaderna blir allt mindre. Idag

Läs mer

WEBBPLAN UTBILDNING ÅTGÄRD TID/DEADLINE ANSVAR DEL AV WEBB- PLATSEN. 1 ga ng/termin Viceprefekt fö r utbildning. i Utbildningsgruppen.

WEBBPLAN UTBILDNING ÅTGÄRD TID/DEADLINE ANSVAR DEL AV WEBB- PLATSEN. 1 ga ng/termin Viceprefekt fö r utbildning. i Utbildningsgruppen. WEBBPLAN Ö vergripande ma l fö r institutiönens webbplats a r att tillhandaha lla relevant, aktuell öch la ttillga nglig införmatiön av hö g kvalitet. Enligt Regler fö r publicering pa Gö tebörgs universitets

Läs mer

Denna upphandlingspolicy samt Tillva xtverkets rutiner vid upphandling grundar sig pa ett antal lagar och fo reskrifter.

Denna upphandlingspolicy samt Tillva xtverkets rutiner vid upphandling grundar sig pa ett antal lagar och fo reskrifter. Datum 2016 11 16 Upprättad av Lambros Andréasson Version 0.9 Diarienr/Projektnr Upphandlingspolicy Godkänd av Yvette Lennartsson Upphandlingspolicy Denna upphandlingspolicy samt Tillva xtverkets rutiner

Läs mer

Allmänt. Eldning. Fo rvaring av brandfarliga vätskor

Allmänt. Eldning. Fo rvaring av brandfarliga vätskor SÄKERHET PÅ LÄGER Allmänt Sa kerheten pa la gret utga r ifra n grundtanken att deltagare, ledare och funktiona rer ska ha en god grundla ggande sa kerhetsmedvetenhet fo r att sja lva kunna upptra da sa

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Fysikteknologsektionen Protokoll fo rt vid sektionsmo te 23 november 2010 Tid: 15:30 Plats: HA1 1 Mo tets o ppnande Lars Lundberg, vice ordfo rande, o ppnar det kraftigt underbemannade mo tet genom att

Läs mer

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016 Datum 2016-12-13 Upprättad av Maria Eriksson Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016 Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016... 1 Digital handledning fö r könsekvensutredningar vid regelgivning...

Läs mer

Denna text ga ller fo r dig som a r skribent fo r a rsredovisningen 2017.

Denna text ga ller fo r dig som a r skribent fo r a rsredovisningen 2017. Instruktioner 2017 Innehåll 1 Årsredovisning 2017... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Resultatredovisningens uppbyggnad... 2 2 Att skriva i årsredovisningen... 3 2.1 Instruktion fo r samtliga skribenter... 3 2.2

Läs mer

Lista I Gemensamt ansvar

Lista I Gemensamt ansvar Inom utsatt tid inlämnade 2 valmansföreningar kandidatlistor till valet av församlingsråd för Hangö svenska församling och till valet av gemensamt kyrkofullmäktige. Till Hangö svenska församlings församlingsråd

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Dagens pass Tre val 2 Dagens pass, tre val Problematiska gemensamhetsanläggningar Utbyggnadsdirektivet, att tvinga sig in i annans infrastruktur. Hur passar

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Bactiguard

Välkommen till årsstämma i Bactiguard Pressmeddelande Stockholm, 20 april 2015 Välkommen till årsstämma i Bactiguard Årsstämman för Bactiguard Holding AB (publ), ( Bactiguard ), äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan 7 i

Läs mer

Strategi för Statens medicinsk-etiska råd 2015-2017

Strategi för Statens medicinsk-etiska råd 2015-2017 Beslutat av rådet 2015-05-29 Strategi för Statens medicinsk-etiska råd 2015-2017 1 Om Smer Bakgrund Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är ett organ tillsatt av regeringen för att belysa medicinsk-etiska

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel Reviderad och utökad upplaga inför ny lagstiftning 2016 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter

Läs mer

Café med program våren 2016

Café med program våren 2016 Café med program våren 2016 Torsdagar i Helgeandsgården 12.00 Middagsbön 12.15 Sopplunch 13.00 Föredrag Välkommen till torsdagsgemenskap i Helgeands församling! Kyrkan ligger på Klostergården bakom Coop

Läs mer

ROBERT FRIMAN INT. AB

ROBERT FRIMAN INT. AB Robert Friman International AB Box 90 33522 Gnosjo 0370-992 70 ir@robertfrimna.se www.robertfriman.se ROBERT FRIMAN INT. AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2014 Robert Friman International AB är ett bolag inom smyckesindustrin

Läs mer

Målgrupp. Ma lgrupp Ma n och kvinnor i alla a ldrar Drabbade Anho riga Va nner Va rdpersonal O vriga intresserade

Målgrupp. Ma lgrupp Ma n och kvinnor i alla a ldrar Drabbade Anho riga Va nner Va rdpersonal O vriga intresserade www.shedo.org Om föreningen Bildades i augusti 2008 och blev da den fo rsta fo reningen inom sitt omra de. SHEDO arbetar med a tsto rningar och sja lvskadebeteende, samt dubbelproblematiken. Riksta ckande

Läs mer

Relationen mellan barn och föräldrar

Relationen mellan barn och föräldrar Relationen mellan barn och föräldrar Faktorer som har betydelse för bra relationer Ola Höckert och Anna Nyman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Vt 2011 Handledare: Magnus

Läs mer

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Verksamhetsberättelse Ekonomirapport för 2014 Budget 2015 Dagordning för årsmötet Valberedningens förslag Bilaga 1 Kallelse till

Läs mer

Aktivitetskatalog. Equmenia Linghemskyrkan. ...all information om va ra verksamheter. ...terminsprogram. ...kontaktuppgifter

Aktivitetskatalog. Equmenia Linghemskyrkan. ...all information om va ra verksamheter. ...terminsprogram. ...kontaktuppgifter Aktivitetskatalog Equmenia Linghemskyrkan Detta ha fte inneha ller......all information om va ra verksamheter...terminsprogram...kontaktuppgifter Va rterminen 2016 V ä l k o m m e n t i l l L i n g h e

Läs mer

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag Datum 2017 01 09 Upprättad av Maria Eriksson Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016 Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016... 1 Uppdrag att sto tta RUA i arbetet med regionala handlingsplaner

Läs mer

Stà mmer adressuppgifterna pã vã r hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej

Stà mmer adressuppgifterna pã vã r hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej From: Netigate Sent: den 31 augusti 2015 21:46:34 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014/2015 Answers submitted by lotta@u.washington.edu 8/31/2015 9:46:33 PM (02:36:54) Adress-

Läs mer

Stadgad för ESN Linköping

Stadgad för ESN Linköping Stadgad för ESN Linköping Reviderade 2012-05-16 Reviderade 2013-11-11 av Lina Grännö, Vice ordförande Reviderade 2014-04-09 efter Årsmöte 2014 av Lina Grännö, Vice Ordförande Reviderade 2015-04-27 efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015 Tillväxt om 4 procent i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 15 procent under det andra kvartalet Andra kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

AKTUELLT FRÅN LULEÅ MISSIONSFÖRSAMLING

AKTUELLT FRÅN LULEÅ MISSIONSFÖRSAMLING Jun-okt 2015 AKTUELLT FRÅN LULEÅ MISSIONSFÖRSAMLING Vi vill vara en kyrka, öppen för mötet mellan Gud och människor och mellan människor. Vår önskan är att ge utrymme för en resonerande tro, präglad av

Läs mer

Flytt av försäkringssparande

Flytt av försäkringssparande Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU14 Flytt av försäkringssparande Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:26 Flytt av försäkringssparande. Regeringen föreslår att den

Läs mer

ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL

ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL Beteckning ÅG-ST-2016-17-PR Föredragande Sammanträdestid Sammanträdesplats Inger Rosenberg-Mattsson 18:30 19:30 Neptunigatan 21 Ärendeförteckning 191. Inledning...2 192. Kallelse och beslutförhet...2 193.

Läs mer

1 3F 0 1rre kvinnliga f 0 2retagare vill v 0 1xa

1 3F 0 1rre kvinnliga f 0 2retagare vill v 0 1xa 1 3 Ingela Hemming, SEB:s F 0 2retagarekonom Tisdag den 8 mars 2011 SEB:s F 0 2retagarpanel om kvinnor som driver f 0 2retag: Kvinnor som driver f 0 2retag har f 0 2rsiktigare tillv 0 1xtplaner och mindre

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Samlade policydokument för equmenia Uppdaterad 2013-06-03

Hållbarhetspolicy. Samlade policydokument för equmenia Uppdaterad 2013-06-03 Hållbarhetspolicy Samlade policydokument för equmenia Uppdaterad 2013-06-03 Hållbarhetspolicy för equmenia 2 Kommentar till styrelsen angående Hållbarhetspolicyn Enligt det beslut som togs av styrelsen

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2016

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2016 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER Många is-olyckor, flest sedan 2005 Enligt Svenska Livra ddningssa llskapets, SLS, sammansta llning har 5 personer omkommit i drunkningsolyckor under. Det a r

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54 Utbildningsnä mnden 46-54 Utbildningsnä mnden extra sammanträ de 46 Ekonomisk uppfö ljning efter april år 2009 47 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering uppdrag 1-3 48 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering

Läs mer

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 1. ORGANISATORISKA FRÅ GOR

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1 Året utdelning av ipads MO#JLIGHETERNA ATT SPRIDA INFORMATION O#KAR I OCH MED ATT TEKNIKEN UTVECKLAS Fo r andra a ret i rad har ipads delats ut bland Ekebyskolans

Läs mer

Kärleken är fri! I vecka 48 hade Ekebyskolan

Kärleken är fri! I vecka 48 hade Ekebyskolan EKEBYSKOLAN SALA: HO5 STTERMINEN 2013 - NR:2 Novelltävling A" RSKURS 8 PA" EKEBYSKOLAN INBJUDS ATT DELTA I EN NOVELLTA5 VLING OM VA5 NSKAP Lisa Sundstedt a r en av de svenskla rare som startat projektet

Läs mer

Budgetförslag 2016. Bilaga 3

Budgetförslag 2016. Bilaga 3 Budgetförslag 216 Bilaga 3 Equmeniaregion Väst Intäkter Budgetunderlag Budget Kronor Medlemsavgifter 14 Insamlade medel Observera! Detta är en sammanställning, inga siffror ska skrivas manuellt här. Landstingsbidrag

Läs mer

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Nya skyldigheter för vissa lagringstjänster Rättslig och affärsmässig bakgrund Kommissionens policyproblem:

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet APRIL JANUARI 2013 2016 NR 2 1 ÅRGÅNG 60 63 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se 2 Blickpunkten nr 1 januari 2016 Ordföranden har ordet Hej allesammans och god fortsa ttning pa det nya a ret. Hoppas

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

3AMMANFATTNING AV INKOMNA REMISSVAR

3AMMANFATTNING AV INKOMNA REMISSVAR 0ROMEMORIA!RBETSMARKNADSDEPARTEMENTET!RBETSLIVSENHETEN 2EMISSAMMANST LLNING AV BET NKANDET -EDLINGSINSTITUT OCH LµNESTATISTIK 3/5 )NLEDNING "AKGRUNDEN TILL UTREDNINGEN OM -EDLINGSINSTITUT OCH L NESTATISTIK

Läs mer

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen?

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen? Obstruktiv sömnapné Obstruktiv So mnapne Tillho r du riskgruppen? Bedöm om du a ar i riskgruppen OSA bedo mningsguide 1 2 3 4 Vanliga tecken och symptom pa OSA Vad a r obstruktiv so mnapne (OSA)? Risker

Läs mer

KARTLÄGGNING OMVÄRLDSANALYS PROJEKT/ UTVECKLINGSARBETEN INTRODUKTIONSPROGRAM INTRODUKTION PÅ ARBETSMARKNADEN. Bilaga 6

KARTLÄGGNING OMVÄRLDSANALYS PROJEKT/ UTVECKLINGSARBETEN INTRODUKTIONSPROGRAM INTRODUKTION PÅ ARBETSMARKNADEN. Bilaga 6 Bilaga 6 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Linnéuniversitet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Jönköping jobbar fo r att attrahera internationella studenter

Läs mer

Ålderism Är det en mänsklig rättighet att vara äldre

Ålderism Är det en mänsklig rättighet att vara äldre Ålderism Är det en mänsklig rättighet att vara äldre Samhället och de äldre ABF-huset 21 oktober 2015 Lars Andersson NISAL, Linköpings universitet & Äldrecentrum Artikel 25:1 Var och en har ra tt till

Läs mer

MEDLEMSINFO

MEDLEMSINFO MEDLEMSINFO 2016-02-11 Årsmöte i segelflygsektionen Lo rdagen den 20 februari klockan 11.00 avha lls segelflygsektionens a rsmo te. Efter a rsmo tet och va lfo rtja nt lunch fortsa tter vi dagen med: Stra

Läs mer

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2016 Laboration 1

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2016 Laboration 1 ETE5 Ellära och elektronik, vt 206 Laboration Sammanfattning Syftet med denna laboration är att ge tillfälle till praktiska erfarenheter av elektriska kretsar. Grundläggande mätningar görs med hjälp av

Läs mer