Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16"

Transkript

1 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till sja lva budgeten med ha nvisningar till den samma. BESKRIVNING AV BUDGETPOSTER Allmänna poster: Lo pande verksamhet: Utgifter fo r att kunna sko ta verksamheten, t ex transportkostnader Mo tesomkostnader: Fika, handlingar och mat till mo ten Teambuilding: Ska fra mja sammanha llningen inom gruppen, t ex sociala aktiviteter, middagar eller utskottstro jor Löpande: Kontorsmaterial: Papper, pennor, pa rmar etc. till sektionskontoret Cybercom. Totalkostnaden delas med YF och Y6. Fo rbrukningsmaterial: Material som inte a r kontorsmaterial, t ex skruv, batterier, sta dmaterial Telefon: Sektionen har en fast telefon i Cybercom. Totalkostnaden delas med YF och Y6. Lokalhyra: Sektionens lokaler a r Cybercom, Prevas, Rymden och fo rra det A15. Hyran fo r Cybercom delas med YF och Y6. Bankkostnader: Kostnader fo r sektionens bankkonton och fo retagskort Fo rsa kringskostnader: Sektionen har en fo retagsfo rsa kring som ta cker va r verksamhet och va ra lokaler Ra nteinta kter: Sektionen har a ven ett sparkonto Underha ll lokaler: Kostnader fo r underha ll och reparation t ex fa rg och spackel. Inventarier: t ex mo blerna i sektionsrummen och datorer. Y-symboler: Underha ll av va ra symboler, fra mst ma lning av ma rkesbacken men ocksa monumenten. Marknadsfo ring: Kostnader fo r att sektionen ska synas mot va ra egna och andra studenter. Kan vara foldrar, affischer, ge ut kaffe eller lekar i nolle-p. Representation: Evenemang som sektionen bjuder sina medlemmar pa. Har t ex varit att bjuda ettan pa mat i samband med en infofo rela sning om sektionen. EF-na mnden: Bidrag fra n Y-sektionens programna mnd EF-na mnden fo r att vi ska bedriva viss verksamhet fo r sektionen och LiTH:s ba sta. Pengarna kommer ba de fra n na mnden och fra n prispengar fo r teknikbidraget vann Y-sektionen ett pris fo r A rets Teknikutbildning och prispengarna fo rvaltas av EF-na mnden.

2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 2 av 5 LINK: Sektionens arbetsmarknadsdagar som anordnas tillsammans med D-sektionen. Vi delar pa vinsten men sektionen fa r inga pengar utdelade tills LINK har byggt upp ett tillra ckligt stort kapital fo r att bedriva sin verksamhet. Avsa ttning Y-jubileum: Pengar som varje a r avsa tts till sektionens jubileer, ba de Y, Yi och MED. Medicinsk teknik: 2010 fick sektionen i bidrag fra n EF-na mnden fo r att integrera MED i sektionen. Dessa pengar har delats upp pa flera a r. Sektionsmöten: Medaljer och diplom: Alla fo rtroendevalda fa r diplom och medalj efter avslutat a r pa sin post Styrelsen Ö verla mning: Fo r att skapa en god kontakt mellan fo rega ende a rs styrelse och den nya fo r att fo renkla samarbetet och go ra en effektiv o verla mning Kick-Öff sektionsaktiva: Arrangemang fo r de sektionsaktiva i bo rjan pa verksamhetsa ret Sektionsaktivas: En tacksittning till de sektionsaktiva fo r deras arbete under a ret Mentor nya studenter: Mentorprogram fo r nya studenter under det fo rsta a ret Styrelsens visioner: Fo r att ge mo jlighet fo r styrelsen att ha kreativa visioner Projekt: Fo r att ge styrelsen mo jlighet att finansiera projekt som drivs inom sektionen Kansliet: Saft: Detta samarbete hette tidigare FY-va rlden, och a r ett samarbete mellan de olika utbildningarna inom teknisk fysik i Sverige. Aktu, aktivitetsutskottet Aktiviteter: Alla arrangemang som Aktu anordnar. Alumniutskottet: Heltidssitsen: En sittning fo r alla som tagit examen under a ret Alumnitra ffar: Tra ffar i Linko ping och Stockholm fo r gamla Y-alumner Mentorskap alumni: En kick-off fo r sektionens mentorskapsprogram da Y-studenter i slutet av utbildningen fa r en mentor pa ett fo retag Examenspresent: En pin och ett grattiskort skickas en ga ng per a r ut till alla som tagit examen under a ret Profilfo rela sningar: Fo rela sningar av alumner fo r de som ska va lja sin masterprofil, t ex mat eller fika pa fo rela sningen

3 Arkivgruppen Y-sektionen MEDICINSK TEKNIK Sidan 3 av 5 Lo pande verksamhet: Fo r underha ll av Y-sektionens arkiv Infoutskottet: Y-organet: Kostnaden fo r ett uppslag i varje nummer av LiTHanian Fotokatalogen: Tryckning av sektionens egen fotokatalog Intu, internationella utskottet: LaCuX: Ett spra ksamarbete med tra ffar dit man fa r komma och o va sina spra kkunskaper med studenter fra n hela va rlden Info utlandsstudier: Information till Y-studenter om utlandsstudier. Kan t.ex. inneba ra en fo rela sning. Mafu, marknadsföringsutskottet: Hemmissionering: Tidigare kallad ko ttbullemissionering. Sektionen fa r betalt fra n universitetet fo r varje person som a ker tillbaka till sin gymnasieskola och marknadsfo r LiU. Kostnaden motsvarar na gon ersa ttning till de som a ker. Kan t.ex. vara kravallbiljett eller biobiljett. Fo rsa ljning: Fo rsa ljning av profilkla der och va skor till sektionens medlemmar Gymnasiema ssor: Ma ssor fo r att marknadsfo ra sektionen mot gymnasieelever. Har tidigare varit TekNatma ssan, ett samarbete med o vriga sektioner pa LiTH. Näru, näringslivsutskottet: Lo pande Casegruppen: Lo pande verksamhet fo r Casegruppen som ligger under Na ru Spons: Inta kter och kostnader fo r sektionens na ringslivsverksamhet, t ex lunchfo rela sningar och annonsplatser Y-va skan: Symbolisk post da va skan betalas direkt av sponsorer Spons fotokatalog: Inta kter fra n annonser i fotokatalogen Sektionsrum: Direkt spons fo r sektionsrummen PubU, pubutskottet: Y-pub: Pubar fo r sektionen som ofta arrangeras tillsammans med o vrigt utskott.

4 MEDICINSK TEKNIK Sidan 4 av 5 SNY, studienämnden på Y: LinTek-bidrag: Sektionen fa r betalt fra n LinTek fo r alla kursutva rderingar som go rs. Avtalet fo rhandlas om fra n a r till a r Kandidatutva rderingar: Kostnader fo r att utva rdera kurserna pa kandidatniva, t ex mackor till utva rderarna Profilutva rderingar: Kostnader fo r att utva rdera kurserna pa masterniva. Y-arens Guide: Tryckkostnader fo r Yarens guide till galaxen, del 1 och 2. La rarpris: Varje a r delar sektionen ut ett pris till den ba sta la raren. SNY-balen: Arrangemang fo r gamla SNYare. YMV, Y-sektionens materialverk: Yrla: Sektionens bil Avskrivning Yrla: Uppdelning av inko pskostnad fo r Yrla PrYlar: Fo rsa ljning av t ex termosmuggar, kapsylo ppnare och pins Överallsfo rsa ljning: Fo rsa ljning av overaller till de nya studenterna Lilla svarta: Utdelning av sektionens sa ngbok, lilla svarta, till nollan

5 MEDICINSK TEKNIK Sidan 5 av 5 FÖRKLARINGAR OCH KOMMENTARER TILL BUDGETEN LH1: Post sa nkt fo r att vi ska byta till ett billigare abonnemang LH2: Ö kat posten fo r att inkludera fo rsa kring till sektionens nya kamera LH3: Sa nkt da det inte fo rutses na got behov av nya mo bler under la sa ret LH4: Sa nkt fo r att endast ta cka ma lning av ma rkesbacken da o vriga ma rken bo r vara i bra skick LH5: Bytt namn fra n Teknikbidrag fo r att a ven inkludera vanliga a skningar fra n EF-na mnden. Sektionen kommer att bo rja a ska pa a rsbasis och summan a r tagen fra n uppskattning av a skningsbelopp. LH6: Posten motsvarar att LINK samlar pa sig mer pengar och Y-sektionens del o kar da rfo r i va rde. Sektionen fa r dock ingen faktiskt utdelning innan LINK har samlat ihop tillra ckligt fo r att bedriva sin verksamhet. LH7: Under ho sten 2015 a r det med5-jubileum och pengarna a r ansett fo r detta. LH8: I budgeten har vi ra knat med att motionen fo r info rande av Vintermo te ga r igenom och posten mo tesomkostnader har o kats fo r att motsvara kostnaden av ett extra mo te. Dock ra knas varje mo te bli kortare och kostnaderna per mo te minskas na got. LH9: I ta vlingen Y-sektionen future challenge ro stades ett mentorskapsprogram fo r nya studenter igenom. Posten motsvarar kostnader som kan komma upp i samband med detta. LH10: Post minskad fo r att spara in pengar LH11: Det a r va r tur att arrangera under va ren 2016 och av det fo ljer o kade kostnader. LH12: Posten har bytt namn fra n Mentorskapkickoff till Mentorskap alumni fo r att det inte ska blandas ihop med posten Mentor nya studenter som ligger under styrelsen. Hela backningen fo r mentorskapskickoffen a skas av na mnden och o kad backning beror pa att fler deltar mentorskapsprogrammet. LH13: Ny post fo r att kunna bjuda pa fika vid informationsfo rela sning LH14: Ny post fo r att marknadsfo ra mot gymnasieelever, hela kostnaden a skas fra n na mnden LH15: Posten flyttad fra n sektionsmo ten till SNY. LH16: Inta kter o kad som fo ljd av ho jt hyrpris. LH17: Sista avskrivningen fo r nuvarande Yrla

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Sektionsmöte Slutgiltig föredragningslista Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Fysikteknologsektionen Slutgiltig föredragningslista till sektionsmötet 7 oktober 2014 Tid: 16:00 Plats: FB Ÿ1 Mötets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Sida 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Sida 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Sida 1 Inledning Den 16 mars 2014 summerades distriktets fö rsta a r efter det öfficiella nybildandet av Va stra scöutdistriktet

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21 1 av 12 Innehåll Ekonomisk policy... 1 Maskinteknologsektionen... 1 Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Möte 2014/15:STYR-08 Styretmötesprotokoll 2 oktober 2014 Fysikteknologsektionen, Chalmers Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 2 oktober 2014 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Ordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson.

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson. PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte 5 mars 2015 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses budget Bilaga 3: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde. 2 Klientidentifikation m.m.

Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde. 2 Klientidentifikation m.m. Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor jämte Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER +OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER $S & RORD 5NDER DE SENASTE DECENNIERNA HAR ANSVARET F R M NGA VIKTIGA

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

E- SEKTIONEN INOM TLTH

E- SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer