Arbetsordning för Linköpings Y-teknologsektion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsordning för Linköpings Y-teknologsektion"

Transkript

1 Arbetsordning för Linköpings Y-teknologsektion Verksamhetsåret 2014/ mars 2014

2 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid fördelning av ansvar och arbete inom sektionen samt att ge utskotten vägledning i deras verksamhet. Den kan även fungera upplysande för de personer som önskar insyn i verksamheten.

3 Innehåll 1 Styrelsen Sammansättning Styrelsens gemensamma uppgifter Styrelsemedlemmars uppgifter Samtliga Ordförande Vice Ordförande Skattmästare Chefsbyråkrat Ledamöter Beslutsfattning Ekonomiska beslut Per capsulam Kansliet Sammansättning Uppgifter Samtliga kanslimedlemmar Samtliga utskottsordföranden Aktivitetsansvarig Alumniansvarig Fadderikommendör Informationsansvarig Intendent Internationellt ansvarig Marknadsföringsansvarig Näringslivsansvarig Pubansvarig Sexmästare Studienämndsordförande Yvetteordförande Webmaster Utskotten Allmänna regler Inval Utskottsmedlemmars uppgifter Aktivitetsutskottet Uppgifter Alumniutskottet Uppgifter Fadderiet Uppgifter Kassör Infoutskottet Uppgifter Organetredaktör Nattredax

4 3.6 Internationella utskottet Uppgifter Marknadsföringsutskottet Uppgifter Näringslivsutkottet Uppgifter Pubutskottet Uppgifter Sexmästeriet Uppgifter Kassör Studienämnden Uppgifter Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kandidatledamot Masterledamotr Guiden-redaktör Arbetsmiljöombud Y-sektionens materielverk, YMV Uppgifter Bilansvarig Yvette Uppgifter Webbgruppen Uppgifter Övriga verksamma Arbetsmarknadsgruppen Uppgifter Projektledare Vice projektledare Y-sektionens Dumvästinnehavare Val av dumvästinnehavare Uppgifter Reglemente angående Dumvästens utdelande A Förteckning över Dumvästinnehavare 17 3

5 1 Styrelsen 1.1 Styrelsen består av följande poster: ordförande vice ordförande skattmästare chefsbyråkrat ledamöter 1.2 Styrelsen åligger att som grupp representera sektionen upprätta förslag till budget för nästkommande verksamhetsår upprätta förslag till arbetsordning för nästkommande verksamhetsår i enlighet med valberedningens nomineringar granska och godkänna budgetar för sexmästeriet, fadderiet och damklubben Yvette 1.3 Styrelsemedlemmars uppgifter Samtliga styrelsemedlemmar åligger att kontinuerligt informera styrelsen om sin verksamhet visa upp en positiv bild av sektionen Ordförande åligger att representera sektionen gentemot LinTeks styrelse verka för ett långsiktigt tänkande inom sektionen kontinuerligt hålla kontakt med valberedningen och revisorerna samt informera styrelsen om deras verksamhet glassa med en GT i näven på VSR framträda iförd Marsupilamidräkt under Sommar-Y bära den gula ordförandehatten vid alla sektionsmöten 4

6 1.3.3 Vice ordföranden åligger att ansvara för att sektionen representeras gentemot LinTeks fullmäktige ansvara för att sektionsaktivas genomförs ansvara för att en kick-off för sektionsaktiva genomförs i början av verksamhetsåret ansvara för sektionens nycklar ansvara för överlämningen till nästkommande styrelse och kansli Skattmästaren åligger att kontinuerligt övervaka hur sektionens intäkter och kostnader följer budget och informera styrelsen därom hålla kontinuerlig kontakt med de övriga kassörerna på sektionen om deras arbete ansvara för att upprätta bokslut för sektionen som helhet, exklusive de utskott som upprättar eget bokslut ansvara för att koncernbokslut upprättas, baserat på boksluten för sektionen och de utskott som upprättar eget bokslut ansvara för styrelsens budgetarbete utifrån faktureringsunderlag sköta sektionens fakturering bistå intendenten i de ekonomiska frågorna kring prylförsäljningen redogöra för hela sektionens ekonomi på ordinarie sektionsmöte bära skattmästarhatten vid alla sektionsmöten Chefsbyråkraten åligger att ansvara för att sektionen representeras i CYD-poolens styrelse ansvara för att ett straffregister sammanställs vid verksamhetsårets början ansvara för att uppdatera sektionens maillistor, skapa användarkonton på sektionens datorer samt att uppdatera mjukvara på dessa löpande under året arkivera allt material som sektionen producerar uppdatera sektionens styrdokument senast tio läsdagar efter sektionsmöte ansvara för att dokumentera sektionens verksamhet samt sammanställa en verksamhetsberättelse efter avslutat verksamhetsår tillse att sektionens arkiv är välordnat och lättillgängligt leda och övervaka arkivgruppens arbete bära den gröna chefsbyråkratkepsen vid alla sektionsmöten 5

7 1.3.6 Ledamöterna åligger att vara styrelsen behjälplig med glimten i ögat tävla sinsemellan om ordförandes gunst 1.4 Beslutsfattning Ekonomiska beslut Ordföranden, vice ordföranden och skattmästaren äger rätt att enskilt fatta beslut i ekonomiska frågor utom budget gällande inköp under 1/10 prisbasbelopp. Övriga styrelsemedlemmar äger rätt att enskilt fatta beslut i ekonomiska frågor utom budget gällande inköp under 1/40 prisbasbelopp Per capsulam Styrelsen äger rätt att fatta beslut per capsulam enligt följande process: Ordföranden kallar samtliga styrelsemedlemmar och presenterar frågan. Samtliga styrelsemedlemmar röster lämnas in skriftligen. Då samtliga styrelsemedlemmars röster inkommit delges styrelsen resultatet skriftligen. Beslutet kan ej fattas per capsulam om minst en styrelsemedlem kräver att beslutet fattas på ett styrelsemöte. Samtliga beslut per capsulam skall redovisas under en separat punkt på nästkommande styrelsemöte. Det skriftliga resultatet ska bifogas i protokollet. 6

8 2 Kansliet 2.1 Kansliet består, förutom styrelsens medlemmar, av följande poster: Aktivitetsansvarig Alumniansvarig Fadderikommendör Informationsansvarig Intendent Internationellt ansvarig Marknadsföringsansvarig Näringslivsansvarig Pubansvarig Sexmästare Studienämndsordförande Yvetteordförande Webmaster Representant från arbetsmarknadsgruppen Arbetsmiljöombud 2.2 Kanslimedlemmars uppgifter Samtliga kanslimedlemmar åligger att tillse att sina respektive efterträdare blir insatta i sitt kommande arbete genom att skriva testamente följa styrelsens riktlinjer gällande ekonomiska frågor Samtliga utskottsordföranden eller motsvarande åligger att kontinuerligt informera styrelsen om verksamheten i utskottet kontinuerligt delge utskottsmedlemmarna information från kansliet ständigt hålla information om utskottet uppdaterad och relevant på hemsidan representera sitt utskott i en motsvarande tvärgrupp på universitet om sådan finns tillse att samtliga poster med specifikt ansvar inom utskottet, eller motsvarande, skriver testamente till respektive efterträdare 7

9 2.2.3 Aktivitetsansvarig åligger att leda och övervaka arbetet i aktivitetsutskottet Alumniansvarig åligger att leda och övervaka arbetet i alumniutskottet Fadderikommendören åligger att leda och övervaka arbetet i fadderiet tillsammans med sexmästaren ansvara för ordningen i förrådet på VTI Informationsansvarig åligger att leda och övervaka arbetet i informationsutskottet tillse att fotokatalog skapas, eventuellt trycks och distribueras, samt att den läggs upp på hemsidan tillse att presentationer och övrig verksamhetsårsberoende information på hemsidan uppdateras vid verksamhetsårets början Intendenten åligger att leda och övervaka arbetet i materielverket ansvara för och underhålla sektionens materiella tillgångar ansvara för ordningen i sektionsrummen ansvara för sektionens försäljningsverksamhet ansvara för uthyrning av sektionens materiel ansvara för underhåll av Y-symboler och minnesmärken på campus Valla ansvara för att det löpande kontorsarbetet kan ske utan hinder ansvara för att sektionens märken i märkesbacken målas om innan nolleperioden ansvara för att klockan från Y25-jubiléet går i rätt tid minst två gånger om dygnet Internationellt ansvarig åligger att leda och övervaka arbetet i internationella utskottet ansvara för internationaliseringsfrågor på Y-, Yi- och µ-programmet tillse att systemet för utlandsresuméer och kontaktlistor hålls uppdaterat verka för EESTEC-samarbetet 8

10 2.2.9 Marknadsföringsansvarig åligger att leda och övervaka arbetet i marknadsföringsutskottet samordna marknadsföringen mot sektionens medlemmar och presumtiva studenter Näringslivsansvarig åligger att leda och övervaka arbetet i näringslivsutskottet samordna all sponsringsverksamhet som sker inom sektionen Pubansvarig åligger att leda och övervaka arbetet i pubutskottet Sexmästaren åligger att leda och övervaka arbetet i sexmästeriet tillsammans med fadderikommendören ansvara för ordningen i förrådet på VTI Studienämndsordföranden åligger att leda och övervaka arbetet i studienämnden vara ledamot i Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (EF) samt i Programplaneringsgruppen, om LinTek och EF samtycker Yvetteordföranden åligger att leda och övervaka arbetet i Yvette Webmastern åligger att leda och övervaka arbetet webbgruppen vara tekniskt ansvarig för hemsidan 9

11 3 Utskotten 3.1 Allmänna regler För samtliga utskott gäller, om inte stadgarna säger annat, att utskottens medlemmar utses av den som är ansvarig för utskottet Medlemmarna ska utses enligt följande ordning Då den utskottsansvarige valts av sektionsmötet ska platserna i utskottet utan dröjsmål ledigförklaras för sektionsmedlemmarna. Alla sektionens medlemmar ska ges chans att söka. Alla sökande ska utvärderas av den utskottsansvarige och ytterligare en person. Denna person ska ha insikt i utskottets verksamhet Samtliga medlemmar i utskotten åligger att vara varandra behjälpliga 3.2 Aktivitetsutskottet Aktivitetsutskottet består av aktivitetsansvarig och övriga medlemmar Aktivitetsutskottet åligger att utifrån sektionens önskemål och gruppens ambitioner berika sektionsmedlemmarnas liv genom social verksamhet 3.3 Alumniutskottet Alumniutskottet består av alumniansvarig och övriga medlemmar Alumniutskottet åligger att ansvara för sektionens alumniverksamhet ansvara för information till existerande alumner ansvara för att sektionens mentorskapsprogram genomförs och utvärderas arrangera alumniföreläsningar anordna heltidssitsen för de som snart tar examen 3.4 Fadderiet Fadderiet består av fadderikommendör, kassör och övriga medlemmar. 10

12 3.4.1 Fadderiet åligger att se till att ingen sax, rakklinga eller annat hårborttagningsmedel må beröra fadderistens skägg tills den tid fadderiet genomlevt Megaympingen aldrig någonsin bära något klädesplagg under kilten tillsätta minst en plats i näringslivsutskottet genomföra en utvärdering av nolle-p samt presentera denna på höstmötet Kassören åligger att upprätta förslag till budget för nolleperioden upprätta förslag till budget för övriga arrangemang 3.5 Infoutskottet Infoutskottet består av informationsansvarig, Y-organetredaktör och övriga medlemmar Infoutskottet åligger att ansvara för att sektionens nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka under läseperioderna uppdatera sektionens sociala medier ansvara för att innehållet på hemsidan uppdateras Y-organetredaktören åligger att tillse att Y-organet publiceras i Lithanian samt på hemsidan ansvara för att Lithanian arkiveras för att bevara Y-organet för framtiden leda och fördela arbetet inom Nattredax piska och uppmuntra Nattredax att skriva i Y-organet och hålla deadline Nattredax åligger att i Y-organet informera om, samt hyckla med, samtiden 3.6 Internationella utskottet Internationella utskottet består av internationellt ansvarig och övriga medlemmar. 11

13 3.6.1 Internationella utskottet åligger att verka för att underlätta och öka möjligheterna till internationella erfarenheter för sektionens medlemmar 3.7 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet består av marknadsföringsansvarig och övriga medlemmar Marknadsföringsutskottet åligger att marknadsföra Y-, Yi- och µ-programmet mot presumtiva studenter ansvara för att sektionen representeras vid marknadsföringsaktiviteter gentemot gymnasieelever om möjligt tillse att köttbullemissionering genomförs 3.8 Näringslivsutkottet Näringslivsutskottet består av näringslivsansvarig, en medlem från vardera sexmästeriet, fadderiet och Yvette samt övriga medlemmar Näringslivsutskottet åligger att ansvara för sektionens marknadsföring av Y-, Yi- och µ-programmet mot näringslivet ansvara för sektionens kontakter med näringslivet hos näringsliv och övriga intressenter söka ekonomiskt stöd för sektionens verksamhet informera sina efterträdare skriftligen om tidigare företagssamarbeten 3.9 Pubutskottet Pubutskottet består av pubansvarig och övriga medlemmar Pubutskottet åligger att genomföra det antal pubar som bestäms av pubavtalet budgetera för gruppens verksamhet samt regelbundet redovisa gruppens ekonomi för skattmästaren 3.10 Sexmästeriet Sexmästeriet består av sexmästare, kassör och övriga medlemmar. 12

14 Sexmästeriet åligger att anordna Nollephesten som avslutar nolleperioden anordna Hic Haec Hoc anordna Valla Saucer Rennen anordna TK anordna halvtidsfesten för de som har kommit halvvägs i sin utbildning anordna Yulbord tillsätta minst en plats i näringslivsutskottet Kassören åligger att upprätta förslag till årsbudget för sexmästeriet upprätta förslag till budgetar för sexmästeriets arrangemang 3.11 Studienämnden Studienämnden består av studienämndsordförande, två vice studienämndsordförande, sekreterare, kandidatledamot, masterledamot, guiden-redaktör och arbetsmiljöombud. Posterna studienämndsordförande och vice studienämndsordförande innehas av representanter från sektionens samtliga tre program Studienämnden åligger att ansvara för att utbildningens obligatoriska kurser regelbundet utvärderas anordna årskursråd i samband med varje läseperiods avslutande samt vid behov halvtidsutvärderingar ansvara för att profilkurser utvärderas upprätta förteckning över klass-, språk-, och profilrepresentanter rapportera till LinTek om fullgjord studiebevakning anordna utbildning för klass-, språk-, och profilrepresentanter i möjligaste mån tillse att varje klass i årskurs ett till tre representeras av minst två klassrepresentanter samt att varje profil representeras av minst en profilrepresentant utse vinnaren av Y-sektionens lärarpris, Gyllene Moroten Ordföranden och de två viceordföranden åligger att i sitt arbete ta särskilt ansvar för vardera ett av sektionsprogrammens perspektiv 13

15 Vice studienämndsordföranden åligger att vara ledamot i Programnänden för elektronik, fysik och matematik (EF) samt i Programplaneringsgruppen, om LinTek och EF samtycker dela studienämndsordförandes ansvar för att leda studienämndens arbete Sekreteraren åligger att säkerställa att studiebevakningen arkiveras på ett tillfredsställande sätt ansvara för att studienämndens dokument är i god ordning Kandidatledamoten åligger att särskilt ansvara för att studienämnden har en god kontakt med klassoch språkrepresentanterna sköta förteckningen över klass- och språkrepresentanter Masterledamoten åligger att särskilt ansvara för att studienämnden har en god kontakt med profilrepresentanterna sköta förteckningen över profilrepresentanterna vara profilrepresentanterna behjälpliga i deras studiebevakningsarbete Guiden-redaktören åligger att ansvara för utgiviningen av Y-arens Guide till Galaxen vara ansvarig utgivare av Y-arens Guide till Galaxen Arbetsmiljöombudet åligger att organisera och leda sektionens arbete med arbetsmiljöfrågor ansvara för sektionens miljöarbete 3.12 Y-sektionens materielverk, YMV YMV består av intendent, bilansvarig och övriga medlemmar samt Yrla Materielverket åligger att sköta uthyrning av sektionens bil och övrig uthyrningsmateriel 14

16 Bilansvarig åligger att 3.13 Yvette tillse att sektionens bil hålls i gott skick tillse att sektionens bil hålls tankad tillse att bokning av sektionens bil sker på ett enkelt och tillfredställande sätt tillse att regelbundna bokningsrapporter för sektionens bil kvartalsvis lämnas till skattmästaren för fakturering Yvette åligger att under nolleperioden anordna samkväm för på Y-, Yi- och µ-programmens nyantagna kvinnliga studenter tillsätta minst en plats i näringslivsutskottet 3.14 Webbgruppen Webbgruppen består av webmaster och övriga medlemmar Webbgruppen åligger att tillse att hemsidan finns tillgängligt för sektionens medlemmar i samarbete med arkivgruppen, tillse att digitaliserat material från arkivet görs tillgängligt via hemsidan ansvara för sektionens digitala infrastruktur 15

17 4 Övriga verksamma 4.1 Arbetsmarknadsgruppen Arbetsmarknadsgruppen består av projektledare, kassör och övriga medlemmar Arbetsmarknadsgruppen åligger att i samarbete med D-sektionen anordna arbetsmarknadsdagar, LINKdagarna, för studenter inom program för data och IT Projektledaren åligger att leda och övervaka arbetet i arbetsmarknadsgruppen Vice projektledaren åligger att upprätta förslag till budget för arbetsmarknadsdagarna enligt specifikationer i samarbetsavtal med D-sektionen hålla kontinuerlig kontakt med skattmästaren om arbetsmarknadsgruppens ekonomi bistå projektledaren i arbetet med att leda och övervaka arbetet i arbetsmarknadsgruppen 4.2 Y-sektionens Dumvästinnehavare Val av dumvästinnehavare Det ska väljas en ny Dumvästinnehavare på varje sektionsmöte Det åligger Dumvästinnehavaren att bära Dumvästen vid varje av Y-sektionens anordnade alkoholrelaterade aktiviteter som denne deltar vid där dresscode tilllåter att tillse att Dumvästeinnehavarens namn och dumhet listas i i ett register över tidigare dumvästinnehavare att fästa sitt namn med vattenfast tusch på dumvästen fram tills att det väljs en ny Dumvästinnehavare Reglemente angående Dumvästens utdelande Den, som med avsikt att erhålla Dumvästen utfört dumheter bör ej vara kvalificerad till denna Kriminella handlingar är ej kvalificerade till Dumvästen, såvida inte sektionsmötet anser detta Om ej tillräckligt kvalificerad dumhet nomineras, kvarstår Dumvästen hos innehavaren för tillfället 16

18 A Förteckning över Dumvästinnehavare Namn Årskurs Dumhet Möte Lukas Tallund Y4 För att på Y-sektionen infört dumvästen Höstmöte

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer 822002-2381 Antagna 140519 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar 5 2.1 Regler för Medlemskap........................ 5 2.2 Avsägning av medlemskap......................

Läs mer

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262 Fastställt under sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Sektionsmöte 5 1.1

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA SEKTIONEN LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA. Reglemente

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA SEKTIONEN LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA. Reglemente Reglemente Detta reglemente är reviderat vid flertalet odaterade tillfällen samt 2011-10-25, 2012-03-04 och 2014-03-26. Detta reglemente är senast reviderat 2015-04-15. Definitioner och förkortningar LiTH

Läs mer

Reglemente för. Datateknologsektionen Läsåret 2015-2016 v.1. (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar)

Reglemente för. Datateknologsektionen Läsåret 2015-2016 v.1. (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar) Sida 1 (24) Reglemente för Datateknologsektionen Läsåret 2015-2016 v.1 (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar) Sida 2 (24) 1 Samtliga sektionsaktiva... 6 2 Sektionsstyrelsen... 6 Sektionsstyrelsen

Läs mer

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi 1. Tolkning och ändringar 1.1 Detta reglemente fastställer arbetsrutiner, ansvarsförhållanden, åsikter, och annat gällande Sektionen för Teknisk Biologi (STB)

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Verksamhetsdokument 2011/2012

Verksamhetsdokument 2011/2012 Verksamhetsdokument 2011/2012 Innehållsförteckning 1Inledning...2 2Sektionsstyrelsen...2 2.1Organisation...2 2.2Ansvarsområden...2 2.2.1Ordförande...2 2.2.2Vice Ordförande...2 2.2.3Kassör...2 2.2.4Sekreterare...3

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Lathund till årsbudget 16/17. 14 april 2016

Lathund till årsbudget 16/17. 14 april 2016 till årsbudget 16/17 14 april 2016 1(6) Inledning Detta dokument förklarar betydelsen av de olika posterna i årsbudgeten. Sist i dokumentet finns även en lista med kommentarer till själva budgeten med

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

REGLEMENTE 2012-04-15. Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår. Sidan 1 av 20

REGLEMENTE 2012-04-15. Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår. Sidan 1 av 20 Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår Sidan 1 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 ALLMÄNT KAPITEL 2 MEDLEMMAR KAPITEL 3 INSPEKTOR KAPITEL 4 ORGANISATION OCH ANSVAR KAPITEL

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1 Organisation... 4 2.2 Ansvarsområden... 4 2.2.1 Ordförande... 4 2.2.2 Vice

Läs mer

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet.

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet. DEFINITIONER Förtroendevald: Förtroendevald är den som av medlemsmötet valts att inneha en post inom sektionen. Läsdagar: Med läsdagar avses helgfria vardagar under terminstid med undantag från och med

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Reglemente för Lingsektionen

Reglemente för Lingsektionen Reglemente för Lingsektionen Sammanfattning Reglemente för Lingsektionen vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under sektionsmötet 2016-04-19. 1 Innehåll 1 Sektionsmöte

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-11-14 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Innehåll 1. Medlemmar... 1 1.1 Aktiva medlemmar... 1 1.1.1 Ansvarig/ordförande... 1 1.1.2 Val av Ansvarig/ordförande... 1 1.1.3 Överlämning... 1

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , ,

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , , Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12, 2015-10-28, 2016-04-20 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande...............................

Läs mer

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(7) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(7) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar Ingenjörssektionen inom TLTH 1(7) Reglemente för Ingenjörssektionen Kapitel 1 Sektionen 1:1 Teknologia 1:1:1 Maskotar De olika utbildningsprogrammen har egna maskotar enligt nedanstående: Bygg: Elektro:

Läs mer

Reglemente för. Datateknologsektionen Läsåret (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar)

Reglemente för. Datateknologsektionen Läsåret (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar) Sida 1 (22) Reglemente för Datateknologsektionen Läsåret 2016-2017 (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar) Sida 2 (22) 1 Samtliga sektionsaktiva... 4 2 Sektionsstyrelsen... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen Kapitel 1 Sektionen 1:1 Teknologia 1:1:1 Maskotar De olika utbildningsprogrammen har egna maskotar enligt nedanstående: Bygg: Elektro:

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Josefine Johansson Datum 2015-12- 12 Senast uppdaterad 2016-10- 23 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgarna 1. Definitioner Ändring: Styrelsen föreslår ändring av definitionen sektionsaktiv från Ej förtroendevald

Läs mer

Organisationen Elevrådets sammansättning Elevrådets sammansättning Klassrepresentanternas åliggande Möten Klassråd:

Organisationen Elevrådets sammansättning Elevrådets sammansättning Klassrepresentanternas åliggande Möten Klassråd: Elevrådets stadgar Stadgar antagna vid årsmöte år 2000. Ändringar godkändes under de två påföljande stormöten, den 27 april samt den 23 september år 2011. Ändringar godkändes under de två påföljande stormöten,

Läs mer

Rapporter och meddelanden

Rapporter och meddelanden Rapporter och meddelanden Y-sektionens Kansli Verksamhetsåret 2015/2016 2016-04-20 1(18) Klas Gudmundsson, Ordförande Sedan vintermötet har det varit mycket småarbete med olika saker. Det mesta har varit

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Rapporter och meddelanden

Rapporter och meddelanden Rapporter och meddelanden Y-sektionens Kansli Verksamhetsåret 2014/2015 2015-11-11 1(18) Klas Gudmundsson, Ordförande Arbetet satte igång ganska mjukt redan vid tilllträdet den första juli då styrelen

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Versionsdatum: 2013-12-02 Inledning Enligt Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitets stadgar skall

Läs mer

Linköpings Y-teknologsektions Höstmöte 2015

Linköpings Y-teknologsektions Höstmöte 2015 1(9) Linköpings Y-teknologsektions Höstmöte 2015 Onsdag 11 november 2015, kl 17:15, lokal: C4 Kallade: Sektionens medlemmar Närvarande: Se bifogad närvarolista. 1 Mötets öppnande Föredragare: Klas Gudmundsson,

Läs mer

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Motion angående Intresseföreningen InfoCom Förslag angående Intresseföreningen InfoCom (IC) Som många förmodligen redan är medvetna om så har

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Propositioner Vårmöte.

Propositioner Vårmöte. Propositioner 2013-03-08 Vårmöte. Dessa ändringar som önskas göras är för att förtydliga samt åtgärda en del fel som är skrivna i KogVets stadgar. Samtliga ändringar, förutom tillägget av 7.3.2 har blivit

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Raporter och medelanden. Y-sektionens Kansli Verksamhetsåret 2013/2014

Raporter och medelanden. Y-sektionens Kansli Verksamhetsåret 2013/2014 Raporter och medelanden Y-sektionens Kansli Verksamhetsåret 2013/2014 8 november 2013 1(17) Olle Tingstam, Ordförande Vi har fått en härlig start på året. Det började med en sommarträff för kansliet i

Läs mer

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Allmänt En styrelsemedlem i KarlEkon skall ständigt arbeta för föreningens och medlemmarnas bästa. Förutom det dagliga arbetet på den specifika posten skall

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Styrelsen 2010-11-03 Sida 1 (5) Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Detta reglemente är ett komplement till FR Ryds stadgar. Dess syfte är i första hand att vara till hjälp för styrelsen i dess löpande

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-02 Tid: 12.15 Plats: P30 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Gustav

Läs mer

Rapporter och meddelanden. Y-sektionens Kansli Verksamhetsåret 2014/2015

Rapporter och meddelanden. Y-sektionens Kansli Verksamhetsåret 2014/2015 Rapporter och meddelanden Y-sektionens Kansli Verksamhetsåret 2014/2015 3 mars 2015 1(21) Elin Andersson, Ordförande Det har varit en intensiv period sedan höstmötet med många stora budgetar att granska

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014.

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. Dessförinnan reviderade 2011-05-23, 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08,

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Reglemente för Sjukgymnastsektionen, SGS

Reglemente för Sjukgymnastsektionen, SGS för Sjukgymnastsektionen, SGS Antaget: 2010-05-27 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Sjukgymnastsektionen är en sektion inom. Sektionen sammansluter de studerande vid Sjukgymnastprogrammet vid

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Y-sektionens Kansli Verksamhetsåret 2015/2016 2016-11-11 1 2(19) Klas Gudmundsson, Ordförande Detta år har varit mycket lärorikt, mycket ha hänt och många timmar har lagts ned. Förutom den ordinarie verksamheten

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

Proposition gällande styrelsens struktur

Proposition gällande styrelsens struktur Proposition gällande styrelsens struktur Bakgrund Idag består styrelsen för Industriell ekonomi utav tolv medlemmar, varav sex ledamöter från några av sektionens kommittéer samt sex förtroendevalda presidiemedlemmar.

Läs mer