DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 1 procent. Ro relseresultatet uppgick till 2,3 (2,3) MSEK, motsvarande en ro relsemarginal om 12 (12) procent. Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (1,8) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,14 (0,16) SEK. Kassaflo det fra n den lo pande verksamheten uppgick till 1,5 (0,1) MSEK. Nyfo rsa ljningsinta kterna uppgick till 18,4 (17,6) MSEK, vilket motsvarar en o kning om 5 procent. Tillva xten i nyfo rsa ljningsinta kterna kan attribueras i sin helhet till den fortsatt positiva utvecklingen inom affa rsomra de Personal Finance (MyLoan) med fokus pa privatla n, da r den underliggande marknaden fortsa tter att utvecklas positivt och da r vi enligt va r egen bedo mning fortsa tter att ta ytterligare marknadsandelar. Inta kterna inom affa rsomra de Fo rsa kring minskade mot fo rega ende a r. Ja mfo relsetja nsten utvecklas tillfredssta llande i form av trafik- och fo rfra gningsflo den medan utmaningen prima rt ligger i konvertering fra n lead till avslut i fo rmedlingsverksamheten. Fo rnyelseinta kterna uppgick till 1,3 (2,4) MSEK. Om Insplanet Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo relse- och fo rmedlingstja nster av privatla n och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie a r noterad pa NASDAQ OMX First North. Mangold a r Insplanets certified adviser. La mnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges. Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box , Stockholm Org.nr , Tel: , Fax: , Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box , Stockholm Org.nr , Tel: , Fax: ,

2 VD-kommentar Sammantaget kan vi se tillbaka pa ett stabilt kvartal som dock la mnar lite mer att o nska, da r vi framfo rallt hade fo rva ntat oss en ho gre tillva xttakt i nyfo rsa ljningen som ett resultat av va r o kade marknadsna rvaro. Inta kterna fo r kvartalet blev 19,7 MSEK vilket a r i linje med samma period fo rega ende a r. Nyfo rsa ljningsinta kterna o kade dock med 5 procent vilket visar pa en fortsatt underliggande tillva xt i verksamheten. Tillva xten a r i sin helhet ha nfo rlig till affa rsomra de Personal Finance som verkar under varuma rket MyLoan med fokus pa produktomra de Privatla n. Ja mfo relsetja nsterna inom fo rsa kring, privatla n och o vrig privatekonomi utvecklades tillfredssta llande under kvartalet da r va ra trafikoch kundflo den visar en positivare trend a n inta ktsutvecklingen. Va ra sajters trafikutveckling a r delvis ha nfo rlig till det allt mer utvecklade samarbetet som finns mellan Insplanet/MyLoan och Bonnierkoncernen men ocksa genom en o kad marknadsna rvaro i andra kanaler a n Bonniermedia. Trots minskade besta ndsinta kter med 1,1 MSEK, som fa r full negativ effekt a ven pa ro relseresultatet, i kombination med o kade marknadsfo ringskostnader a r va r ro relsemarginal och resultat ofo ra ndrat mot fo rega ende a r tack vare en medveten god kostnadskontroll. VD-kommentar Trots dessa utmaningar pa det regulatoriska och branschpolitiska planet har ja mfo relsetja nster och fo rmedling av fo rsa kring och privatla n aldrig som fo reteelse varit sto rre i Sverige a n idag, vilket pa visar den stora efterfra gan som finns bland konsumenterna att ha alternativ till att ko pa produkter direkt av fo rsa kringsbolagen och bankerna. Än finns det dock ma nga miljoner svenskar som fortfarande inte uppta ckt fo rdelarna med att anva nda tja nster som Insplanet och MyLoan. Fo r fo rsa kringsbolag och banker som inte ra ds transparens och konkurrens a r detta en sja lvklar distributions- och marknadsfo ringskanal att erbjuda sina produkter genom. Daniel Soussan Verksta llande direkto r Tel: Ga llande produktomra de Privatla n a r fo rmedling av krediter sedan den 1 juli 2014 tillsta ndspliktigt och ligger under Finansinspektionens tillsyn. Vi har la mnat in tillsta ndsanso kan enligt de tidsfrister som ga ller och fo rva ntar oss besked na gon ga ng under andra kvartalet. Ga llande produktomra de Fo rsa kring, har Svensk Fo rsa kring, som na mnts i fo rega ende rapport, antagit en rekommendation som i praktiken omo jliggo r samarbeten med fo rmedlare inom privat sakfo rsa kring. Va r bedo mning a r att denna rekommendation i sin helhet a r framdriven av sakfo rsa kringsbolagen med egna starka distributionskanaler och som valt bort att samarbeta med ja mfo relsetja nster och fo rmedlare. Rekommendationen riskerar att ytterligare fo rsta rka det redan starka oligopol som ra der pa den svenska konsumentsakfo rsa kringsmarknaden, da r fler a n 9 av 10 fo rsa kringstagare a r kunder hos na got av de fyra stora sakfo rsa kringsbolagen. Motsvarande andel inom bilfo rsa kringar a r a n ho gre, vilket ocksa utgo r den sto rsta och mest lo nsamma konsumentfo rsa kringsprodukten fo r sakfo rsa kringsbolagen. Ja mfo relsetja nsterna och fo rmedlarna fyller en no dva ndig funktion fo r konsumenter i att hitta till de mindre fo rsa kringsbolagen och bidra till en o kad konkurrens, transparens och mer va lfungerande fo rsa kringsmarknad. Det finns ett tryck pa medlemmarna i Svensk Fo rsa kring att fo lja rekommendationen men lika tydligt finns det ett missno je fra n mindre, ej lika dominerande fo rsa kringsbolag avseende den antagna rekommendationen, som ocksa la mnat in inlagor till Konkurrensverket och uttryckt deras synpunkter. Konkurrensverkets avdelning fo r Kartell och Fo rva rv har nu en pa ga ende utredning kring rekommendationen vars utveckling vi fo ljer. I en liknande fra ga, na mligen avseende det fo rslag om ett brett provisionsfo rbud som Va rdepappersmarknadsutredningen har fo reslagit, har Konkurrensverket nyligen la mnat ett remissvar da r Konkurrensverket tydligt markerat deras insta llning om att ett provisionsfo rbud skulle gynna de sto rre fo rsa kringsbolagen med egen distribution och missgynna fo retagen utan egen distribution, vilket sa ledes kan fa negativa och oha lsosamma effekter pa konkurrenssituationen. 2

3 Första kvartalet INTÄKTER Under det fo rsta kvartalet uppgick inta kterna till 19,7 (20,0) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 1 procent MSEK jan-mar jan-mar Fo ra ndring Nyfo rsa ljningsinta kter & o vriga inta kter 18,4 17,6 +0,8 (+5%) Fo rnyelseinta kter 1,3 2,4-1,1 (-44%) (Repetitiva provisionsinta kter fo r fo rsa kringar som fo rnyats efter ett (1) a r och da r Insplanet erha ller besta ndsersa ttning. Se sid 5, Inta kter fo r ytterligare info) Summa intäkter 19,7 20,0-0,3 (-1%) Nyförsäljningsintäkter Nyfo rsa ljningsinta kterna o kade med 5 procent och uppgick till 18,4 (17,6) MSEK. Fortsatt positiv utveckling inom affärsområde Personal Finance (MyLoan) med fokus på privatlån. Den underliggande marknaden fortsa tter att utvecklas positivt och vi fortsa tter att ta ytterligare marknadsandelar enligt va r egen bedo mning. Verksamheten utgo r nu en betydande del av koncernens totalaffa r. Synergierna med Insplanet a r tydliga och kombinationen av fo rsa kring och la n skapar ett starkt erbjudande mot va ra kunder, da r vi kan hja lpa dem att se o ver ba de sitt fo rsa kringsskydd sa va l som sin la nesituation. Minskande intäkter inom affärsområde Försäkring. Inta kterna minskade ja mfo rt med motsvarande period fo rega ende a r till fo ljd av de ra dande utmaningarna i marknaden, som pra glas av slutfasen av den konsolideringsva g som skett bland de svenska fo rsa kringsbolagen i kombination med en o kad konkurrens om kunderna vilket lett till ho ga kundanskaffningskostnader ba de i ja mfo relsetja nsten och fo rmedlingsverksamheten. Högre andel premievolym inom affärsområde Försäkring som förmedlats med engångsersättning. Andelen premievolym som fo rmedlats med enga ngsersa ttning har under perioden o kat till 76 procent ja mfo rt med 74 procent fo rega ende a r, vilket fa r en viss positiv effekt pa inta kterna och resultatet, men minskar de repetitiva provisionsinta kterna (s.k. fo rnyelseinta kter) o ver tid. Förnyelseintäkter Fo rnyelseinta kterna, vilka utgo r de repetitiva inta kter som relaterar till det upparbetade fo rsa kringsbesta ndet (ej inkluderat a rets nyfo rsa ljning), uppgick till 1,3 (2,4) MSEK. Minskningen om 1,1 MSEK a r en effekt av att en sto rre andel av fo rsa kringarna som fo rmedlats de senaste a ren ersatts med enga ngsersa ttning och inte besta ndsersa ttning. RESULTAT Ro relseresultatet uppgick under det fja rde kvartalet till 2,3 (2,3) MSEK, motsvarande en ro relsemarginal om 12 (12) procent. Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (1,8) MSEK. 3

4 Utsikter för blev totalt sett ett framga ngsrikt a r fo r Insplanet, da r verksamheten visade en stark tillva xt inom den viktiga nyfo rsa ljningen ihop med en fo rba ttrad lo nsamhet. Vi ga r in i 2015 med sta rkt sja lvfo rtroende och en rad spa nnande affa rsutvecklingsprojekt som va ntas bidra till bolagets fortsatta utveckling. Fokus under 2015 kommer att vara att fo rba ttra kundupplevelsen inom ba da va ra affa rsomra den, men framfo rallt inom affa rsomra de Fo rsa kring da r vi har ett utmanande la ge da vi inom vissa kundsegment och geografiska omra den saknar ett tillfredssta llande kunderbjudande till fo ljd av den konsolidering som skett bland de svenska fo rsa kringsbolagen de tva senaste a ren. Inom andra segment har vi ett starkare erbjudande a n pa la nge. Kundens upplevelse och nytta av Insplanets tja nster kan da rfo r skilja sig va sentligt utifra n person, objekt och region. De stora dominerande fo rsa kringsbolagen fortsa tter att i stor utstra ckning saknas i Insplanets tja nster. Bolaget har under a ret dock gjort framsteg och Insplanet har idag samarbete med ett av Sveriges ledande fo rsa kringsbolag inom vissa geografiska omra den. Samarbetet har fo r alla parter varit framga ngsrikt och va l fungerande sett till den korta period samarbetet varit iga ng. Det a r tydligt att ett starkt varuma rke har en fo rdel ja mfo rt med oka nda varuma rken i konkurrensen om kunderna i ja mfo relse- och fo rmedlarkanalen. Det finns dock stora utmaningar kvar i att o vertyga de etablerade fo rsa kringsbolagen om fo rdelarna med att marknadsfo ra och distribuera fo rsa kringar via ja mfo relsetja nster och fo rmedlare pa konsumentsidan. Det ga ller i synnerhet de akto rer som har strategiska samarbeten med exempelvis bilhandeln, fackfo rbund eller andra stora kundgrupper. Det blev extra tydligt under ho sten 2014 da branschorganisationen Svensk Fo rsa kring gick ut med en rekommendation till sina medlemmar vilken i praktiken omo jliggo r distribution via fo rmedlare pa konsumentsidan. Det a r oklart huruvida denna rekommendation kan kvarsta i sin nuvarande form. Konkurrensverket har intresserat sig fo r fra gan och vi avvaktar deras fortsatta handla ggning av fra gan. Under 2014 gick Bonnier och Dagens industri in som ny huvuda gare i bolaget och parterna ingick ett la ngsiktigt strategiskt samarbete. Arbetet med att integrera Insplanets tja nster i Bonnierkoncernens medier har lo pt pa va l sedan dess, da r vi lanserat va ra tja nster inom Fo rsa kringar och Privatla n pa di.se ihop med nya listja mfo relser inom bland annat sparande och bola n. Va ra tja nster har hittat sin naturliga plats i det redaktionella inneha llet, och skapar sa va l la sarva rden som anva ndare till Insplanets tja nster. Under 2015 kommer vi att fortsa tta utveckla detta samarbete och fo ra dla va rt erbjudande fo r att sta rka va rt varuma rke och driva mer trafik och anva ndare till va ra tja nster. Utsikter för 2015 Per halva rsskiftet 2014 info rdes a ven en ny lag, Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter, som bland annat inneba r att fo retag verksamma inom kreditfo rmedling beho ver anso ka om tillsta nd vid Finansinspektionen som a ven blir tillsynsmyndighet i samarbete med Konsumentverket. Insplanet va lkomnar denna reglering som syftar till att sta rka konsumentskyddet och sa kersta lla kvalitén pa de akto rer som verkar pa denna marknad. Insplanet a r genom sina verksamheter utsatta fo r risker av ba de operationell och finansiell karakta r, inkluderande marknadsfo ra ndringar, leveranto rsutbud, nyckelpersoner, IT-plattformar, fo rsa kringsrisker, lagstiftning och reglering, tillsta nd fra n Finansinspektionen, samt skatterisker. Det pa ga r fo r na rvarande en o versyn av de lagar och regelverk som stora delar av Insplanets verksamhet omfattas av. Det a r oklart vilka effekter detta kan fa fo r Insplanet men det finns en risk att lag- och regelfo ra ndringar kan komma att pa verka bolaget negativt i framtiden. Bland annat pa ga r det sedan ett antal a r tillbaka ett arbete pa EU niva med att utreda hur konsumentskyddet pa fo rsa kringsmarknaden kan sta rkas genom olika regleringar. Ett allma nt provisionsfo rbud vid fo rmedling av fo rsa kringar har diskuterats som en del av detta, framfo rallt med inriktning mot livfo rsa kringsmarknaden men det a r oklart sa va l hur och eventuellt na r sakfo rsa kringsmarknaden i Sverige kan komma att pa verkas. Insplanets nytecknade premievolym, inta kter, och ro relseresultat pa verkas va sentligt av externa faktorer sa som fo rnyelsegrad pa besta ndet (vilket pa verkar storleken pa fo rnyelseinta kterna) och va ra leveranto rers konkurrenskraft, vilket a r kopplat till deras produkterbjudanden i relation till den o vriga marknaden. Även fo ra ndringar avseende fo rdelningen mellan enga ngsersa ttning och besta ndsersa ttning, produktmixen samt fo rdelningen mellan va ra leveranto rer pa verkar Insplanets resultat. Utsikterna a r ofo ra ndrade mot de som presenterades i a rsredovisningen fo r Inom affa rsomra de Personal Finance, da r va rt nuvarande fokus ligger pa ja mfo relse och fo rmedling av Privatla n, bedo mer vi att den underliggande marknaden kommer att fortsa tta att utvecklas positivt. La nefo rmedlarkanalen har blivit en naturlig kanal fo r ba de la ntagare sa va l som banker och kreditmarknadsbolag. Fokus kommer framfo rallt inriktas pa att fortsa tta bygga va r onlinena rvaro och sta rka varuma rket MyLoan samt va r position i marknaden. I takt med att fler konsumenter uppta cker fo rdelarna med att ga via en la nefo rmedlare dyker nya akto rer lo pande upp pa marknaden fo r att dra nytta av tillva xten i marknaden. Fo r att mo ta denna tilltagande konkurrens blir det a n viktigare fo r va r del att fortsa tta bygga va rt varuma rke, attrahera fler banker och kreditmarknadsbolag till va r tja nst, samt optimera tja nsten ba de mot va ra kunder sa va l som samarbetsbolag. 4

5 Finansiell information Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till 1,2 (0,5) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflo det fra n den lo pande verksamheten uppgick till 1,5 (0,1) MSEK. Likvida medel vid periodens utga ng uppgick till 37,0 (26,6) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 50,8 MSEK (3,75 SEK per aktie). Soliditeten uppgick till 73 (58) procent vid periodens utga ng. Resultat per aktie Resultat per aktie fo r perioden uppgick till 0,14 (0,16) SEK. Anställda Medeltal a rsansta llda var 82 (101). Moderbolaget Moderbolagets inta kter uppgick till 3,3 (2,3) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,7 (-3,7) MSEK. Investeringarna uppgick till 0,1 (0,1) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utga ng till 6,6 (6,8) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 51,8 (23,7) MSEK, vilket motsvarar en soliditet pa 85 (87) procent. Finansiell information Intäkter Inom ja mfo relsetja nsten inta ktsfo rs inta kter i takt med att de upp- arbetas. Inom fo rmedlingstja nsten skiljer sig inta ktsfo ringen beroende pa om bolaget erha ller besta ndsersa ttning eller enga ngsersa ttning fo r den fo rmedlade fo rsa kringen. Besta ndsersa ttning lo per normalt sett fram till och med att fo rsa kringstagaren avslutar sin fo rsa kring eller avtalet mellan Insplanet och Fo rsa kringsbolaget uppho r. Provisioner fra n nyteckning av fo rsa kringar inta ktsfo rs i takt med att de upparbetas. I samband med fo rmedlingstillfa llet inta ktsfo rs den fo rva ntade provisionsinta kten fo r fo rsta a ret. Ha nsyn tas till fo rva ntad nyteckningsannullation och att alla fo rsa kringar inte lo per ett helt fo rsa kringsa r. Provisionsinta kter fo r fo rnyade fo rsa kringar, sa kallade fo rnyelseinta kter, inta ktsfo rs fo rst na r de har utbetalats. Enga ngsersa ttningar inta ktsfo rs i sin helhet i takt med att de upparbetas. Provisionsinta kter fra n fo rmedling av la neavtal, da r bolaget erha ller enga ngsersa ttning endast, inta ktsfo rs i takt med att de upparbetas. Närstående transaktioner Det har inte skett na gra na rsta ende transaktioner under perioden (uto ver transaktioner av lo pande karakta r som skett pa marknadsma ssiga grunder). Redovisningsprinciper Denna dela rsrapport har uppra ttats i enlighet med a rsredovisningslagen och Bokfo ringsna mndens allma nna ra d BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 5

6 Finansiell kalender - Dela rsrapport januari till juni, 20 aug Dela rsrapport januari till september, 19 nov Bokslutskommuniké januari till december, 18 feb 2016 Insplanet AB (publ) Stockholm, den 21 maj Daniel Soussan Verksta llande direkto r Denna dela rsrapport har ej varit fo rema l fo r granskning av Insplanets revisor. För ytterligare information, kontakta: Daniel Soussan VD Insplanet AB (publ) fo rnamn.efternamn[at]insplanet.com 6

7 Koncernens Resultaträkning TSEK jan-mar jan-mar Helår Rörelsens intäkter Nettoomsa ttning Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anla ggningstillga ngar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ra nteinta kter och liknande resultatposter Ra ntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt pa a rets resultat Periodens resultat

8 Koncernens Balansräkning TSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anla ggningstillga ngar Balanserade utgifter fo r utvecklingsarbete Goodwill Övriga Materiella anla ggningstillga ngar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Fo rutbetalda kostnader och upplupna inta kter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leveranto rsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och fo rutbetalda inta kter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga sta llda sa kerheter eller ansvarsfo rbindelser finns inom koncernen. Förändring i koncernens Egna Kapital TSEK jan-mar jan-mar Helår Inga ende eget kapital ha nfo rligt till moderbolagets aktiea gare Nyemission Periodens resultat Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

9 Koncernens Kassaflödesanalys TSEK jan-mar jan-mar Helår Den löpande verksamheten Ro relseresultat Avskrivningar Erha llen ra nta Erlagd ra nta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Fo ra ndring av kundfordringar Fo ra ndring av o vriga kortfristiga fordringar Fo ra ndring av o vriga kortfristiga skulder Summa förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Materiella anla ggningstillga ngar Immateriella anla ggningstillga ngar Fo rva rv och avyttring av verksamheter Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringar Finansieringsverksamheten Amortering av skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflo de Likvida medel vid periodens bo rjan Likvida medel vid periodens slut Koncernens finansiella nyckeltal jan-mar jan-mar Helår Ro relsemarginal, % 12% 12% 17% Vinstmarginal, % 9% 9% 13% Avkastning pa eget kapital, % 4% 8% 30% Balansomslutning Eget kapital Soliditet, % 73% 58% 71% Eget kapital per aktie, SEK 3,75 2,05 3,61 Kassaflo de efter investeringar per aktie, SEK 0,02-0,03 0,68 Resultat per aktie, SEK 0,14 0,16 0,81 Antal aktier vid periodens slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental

10 Moderbolaget i sammandrag Resultaträkning TSEK jan-mar jan-mar Helår Summa inta kter Summa ro relsens kostnader Ro relseresultat Bokslutsdispositioner Resultat fo re skatt Periodens resultat Balansräkning TSEK Tillgångar Anla ggningstillga ngar Omsa ttningstillga ngar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga sta llda sa kerheter eller ansvarsfo rbindelser finns i moderbolaget. 10

11 Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo relse- och fo rmedlingstja nster av privatla n och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie a r noterad pa NASDAQ OMX First North. Mangold a r Insplanets certified adviser.

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 Stark försäljningstillväxt och rekordresultat Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 2 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 3 Ordförande har ordet Undertecknad har sedan a rsmo tet den 21 april 2012 haft den stora fo rma nen

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel Reviderad och utökad upplaga inför ny lagstiftning 2016 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari - mars 2010 2 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O K VA RTA

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer