rsredovisning BRF Skopan Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31."

Transkript

1 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber ttelse Resultatr kning 5 - Balansr kning Till ggsupplysningar 8-11 Om inte annat s rskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).

2 2(11) F rvaltningsber ttelse Styrelsen f r BRF Skopan f r h rmed avge rsredovisning f r r kenskaps ret Styrelsen Styrelsen har efter ordinarie f reningsst mma, best tt av; Ordinarie Ledam ter: Christina Zeijlon (avg tt under r kenskaps ret) Ljiljana Obrenovic (avg tt under r kenskaps ret) Anna Hedman Nadine Thoma Danielsson Hanna Westerlund Suppleant: sa Ygland Revisor: Dan Granzell, DG Redovisning (extern) samt Stefan Gaunitz Valberedning: Jonas Danielsson Lena Strindelius Sammantr den: Styrelsen har h llit 8 stycken (varav 2 konstituerande) protokollf rda styrelsem ten under ret. Styrelsen informerar l pande medlemmarna om v sentliga h ndelser i ett infoblad. F reningens fastighet F reningen, som registrerades , f rv rvade 1992, fastigheten Skopan 1 i Huddinge kommun. Byggnaden uppf rdes 1995, tillika fastighetens v rde r. F reningens fastighet best r av fyra stycken flerbostadshus med totalt 16 stycken bostadsl genheter. Samtliga l genheter best r av 3 RoK och r p 64 kvm. Total uppv rmd bostadsyta r 1024 kvm. Byggnaderna v rms upp med fj rrv rme. Fastigheten r fullv rdesf rs krad i Allians/Bostadsr tterna f rs kringar F reningsfr gor Samtliga bostadsl genheter i f reningen uppl ts med bostadsr tt. 3 l genheter har under ret verl tits till ett genomsnittligt pris av kr/kvm. F reningen har n jet att v lkomna nya medlemmar i l genheterna 5, 11 och 14. Under ret har f reningen inte haft n gra anst llda och n gra l ner eller andra ers ttningar har inte betalats ut. G rden har sk tts genom att gemensam v r- h st st dning har genomf rts. P f reningsst mman den 30 maj 2013 deltog 11 medlemmar.

3 3(11) Fastighetens tekniska status F reningen har en underh llsplan som str cker sig fram till r F ljande tg rder har utf rts: M lning av balkonger och r cken (2013), f rb ttring av sj lvavrinning (2012), renovering av tak (2011), nya trappr cken (2008), renovering av balkonger (2006), omputsning av fasad ( ). F ljande tg rder planeras 2014: Utbyte fj rrv rmeanl ggning. F rvaltning Den ekonomiska f rvaltning har sk tts av H.A. Redovisning & F rvaltning AB och Tirfing AB. Den tekniska f rvaltningen sk ts av f reningen sj lv och vid behov anlitas extern kompetens. Ekonomi Avs ttning till fond f r yttre underh ll g rs i vinstdispositionen. Avs ttningen f resl s i enlighet med stadgarna vilket inneb r att avs ttning skall ske med 0,3% av fastighetens taxeringsv rde. Reserven uppg r efter st mmobeslutet till kr. FLER RS VERSIKT rsavgift per kvm bostadsyta L n per kvm bostadsyta Elkostnad per kvm totalyta V rmekostnad per kvm totalyta Vattenkostnad per kvm totalyta Kapitalkostnad per kvm totalyta Soliditet % Definition Soliditet: Justerat eget kapital / Totalt kapital och r ett m tt p f reningens betalningsf rm ga p l ng sikt och motst ndskraft vid f rluster.

4 4(11) RESULTATDISPOSITION Beloppen i resultatdispositionen r angivna i tusental kronor. Medel att disponera: Balanserat resultat rets resultat F rslag till disposition: Avs ttning till fond f r yttre underh ll Balanseras i ny r kning Bolagets resultat och st llning framg r av efterf ljande resultat- och balansr kningar med till ggsupplysningar.

5 5(11) Resultatr kning Not R relsens int kter m m rsavgifter R relsens kostnader Driftskostnader Reparationer och underh ll Kommunal fastighetsavgift vriga administrativa kostnader Avskrivningar anl ggningstillg ngar R RELSERESULTAT Finansiella poster vriga r nteint kter och liknande int kter R ntekostnader och liknande kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT F RE SKATT RETS RESULTAT

6 6(11) Balansr kning Not TILLG NGAR ANL GGNINGSTILLG NGAR Materiella anl ggningstillg ngar Byggnader och mark Finansiella anl ggningstillg ngar Andra l ngfristiga v rdepappersinnehav SUMMA ANL GGNINGSTILLG NGAR OMS TTNINGSTILLG NGAR Kortfristiga fordringar vriga fordringar F rutbetalda kostnader och upplupna int kter Kassa och bank SUMMA OMS TTNINGSTILLG NGAR SUMMA TILLG NGAR

7 7(11) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond f r yttre underh ll Fritt eget kapital Balanserad vinst eller f rlust rets resultat SUMMA EGET KAPITAL SKULDER L ngfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 8, Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverant rsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och f rutbetalda int kter SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ST LLDA S KERHETER 9 Fastighetsinteckning ANSVARSF RBINDELSER Inga Inga

8 8(11) Till ggsupplysningar ALLM NNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som anv nds st mmer verens med rsredovisningslagen. F reningen f ljer ven Bokf ringsn mndens allm nna r d. Principerna har inte f r ndrats fr n f reg ende r. Fordringar har tagits upp till de belopp som ber knas inflyta. vriga tillg ngar och skulder har tagits upp till anskaffningsv rdet d r inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER Not 1 Driftskostnader Vinterunderh ll El Fj rrv rme Vatten Soph mtning Fastighetsf rs kring vrig fastighetsf rvaltning/sk tsel Not 2 Reparationer och underh ll Reparationer vattenskada Reparationer v rmeanl ggning Reparationer mark/g rd/undercentral/avlopp vriga reparationer och underh ll Not 3 vriga administrativa kostnader Revisionskostnader Ekonomisk f rvaltning Styrelse/st mmo kostnader vriga f rvaltningskostnader

9 9(11) Not 4 Avskrivningar Materiella anl ggningstillg ngar Procent Byggnader 1,00 Anl ggningstillg ngarna skrivs av linj rt enligt plan ver den f rv ntade nyttjandeperioden. Not 5 Byggnader och mark Ing ende anskaffningsv rden byggnad Utg ende anskaffningsv rden Ing ende avskrivningar F r ndringar av avskrivningar rets avskrivningar Utg ende avskrivningar Ing ende anskaffnignsv rde mark Utg ende anskaffningsv rde Utg ende redovisat v rde Taxeringsv rden Mark Byggnader Not 6 Andra l ngfristiga v rdepappersinnehav Andel i SBC Ing ende anskaffningsv rden Utg ende ackumulerade anskaffningsv rden Utg ende bokf rt v rde

10 10(11) Not 7 Eget kapital Inbetalda insatser Fond yttre underh ll Balanserat resultat rets resultat Ing ende v rde Disposition enligt rsst mmobeslut Avs ttning till fond yttre underh ll Omf ring av f reg ende rs resultat rets resultat Utg ende v rde Not 8 L ngfristiga skulder F rfallotid inom 1-5 r fr n balansdagen F rfallotid senare n 5 r fr n balansdagen F reningen amorterar rligen kr (f. r kr). Amorteringen klassificeras som kortfristig skuld i rsredovisningen. Not 9 Fastighetsl n och st llda s kerheter L n Stadshypotek bundet till , r nta 4,75% L n Stadshypotek, bundet till , r nta 4,06% L n Stadshypotek, r rligt 3-m nader, r nta 2,80% St llda s kerheter f r l n ovan: Fastighetsinteckningar

11 11(11) Not 10 Bokslutsrapport F r denna rsredovisning har en bokslutsrapport uppr ttats av Hans Andersson, H.A. Redovisning & F rvaltning AB som r auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Sveriges redovisningskonsulters f rbund, SRF. Underskrifter Huddinge Hanna Westerlund Nadine Thoma Danielsson Anna Hedman V r revisionsber ttelse har l mnats Dan Granzell Revisor Stefan Gaunitz Revisor (intern)

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VRIDMASKINEN

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård 716460-4279 Styrelsen för Brf Grims Gård, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STABEN I JÄRVASTADEN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF HALMSTRÅET Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer