BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013"

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3 (18,4) MSEK. Ro relseresultatet uppgick till 1,2 (0,1) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (-0,1) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-0,01) SEK. Kassaflo det fra n den lo pande verksamheten uppgick till 2,3 (-0,1) MSEK. Nyfo rsa ljningsinta kterna uppgick till 16,4 (14,9) MSEK, vilket motsvarar en o kning om 10 procent. Tillva xt om 80 procent i fo rmedlad la nevolym inom produktomra de privatla n (MyLoan.se) medan minskade premievolymer om 19 procent inom produktomra de fo rsa kring. Fo rnyelseinta kterna uppgick till 2,9 (3,5) MSEK. Varuma rkesbyggande investeringar om cirka 1,2 (0,7) MSEK. Januari till december Inta kterna uppgick till 72,6 (80,9) MSEK. Ro relseresultatet uppgick till 4,8 (11,0) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 3,5 (8,1) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,30 (0,70) SEK. Kassaflo det fra n den lo pande verksamheten uppgick till 8,1 (12,4) MSEK. Nyfo rsa ljningsinta kterna uppgick till 59,3 (60,0) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 1 procent. Tillva xt om 86 procent i fo rmedlad la nevolym inom produktomra de privatla n (MyLoan.se) medan minskade premievolymer om 18 procent inom produktomra de fo rsa kring. Fo rnyelseinta kterna uppgick till 13,3 (20,9) MSEK. Ny fo rsa kringsprodukt under egna varuma rket Redo+. Varuma rkesbyggande investeringar om cirka 3,1 (0,7) MSEK. Styrelsen fo resla r a rssta mman att ingen utdelning la mnas fo r ra kenskapsa ret. Om Insplanet Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo relse- och fo rmedlingstja nster av privatla n. Insplanets aktie a r noterad pa NASDAQ OMX First North. Remium a r Insplanets certified adviser. Insplanet utsa gs till A rets Fo rsa kringsfo rmedlare Sak pa Insurance Awards La mnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges. Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box , Stockholm Org.nr , Tel: , Fax: ,

2 VD-kommentar Under a rets sista kvartal lyckades vi uppvisa tillva xt i ba de inta kter och resultat. Nyfo rsa ljningsinta kterna o kade med 10 procent under det fja rde kvartalet och ro relseresultatet landade pa 1,2 MSEK ja mfo rt med 0,1 MSEK motsvarande kvartal fo rega ende a r. Tillva xten kan i sin helhet relateras till produktomra de privatla n da r vi enligt va r bedo mning fortsa tter att ta marknadsandelar genom att va xa snabbare a n marknaden. Synergierna med fo rsa kringsverksamheten a r tydlig och i takt med att MyLoan va xer o kar mo jligheterna till korsfo rsa ljning verksamheterna emellan. Inom produktomra de fo rsa kring a r situationen fortsatt utmanande. Konkurrensen om kunderna a r ho g vilket har resulterat i att kundanskaffningskostnaderna i framfo rallt vissa digitala mediekanaler sa som exempelvis so kmotorer fortsatt att o ka vilket pa verkat va ra inta kter och ro relsemarginaler negativt. I slutet pa a ret har vi a nda sett en viss avmattning i prisutvecklingen. Att priserna ga tt upp kraftigt bedo mer vi ha sin fo rklaring i den omognad som fo r na rvarande finns i fo rsa kringsbranschen ga llande ko p via so kordsannonsering inom framfo rallt generiska ord. La ngsiktigt bedo mer vi oss ha goda mo jligheter att sta oss i konkurrensen om kundflo den via so kmotorer i takt med att branschen mognar. Under a ret har vi sett en fortsatt konsolidering bland de svenska fo rsa kringsbolagen, vilket i sig inte a r na got nytt utan vilket historiskt har skett i la ngre intervaller, da r de tva senaste skedde under a ren och Detta skapar naturligtvis vissa kortsiktiga utmaningar fo r va r typ av verksamhet som vi ma ste hantera. En del i arbetet att sta rka va rt kunderbjudande har under a ret varit lanseringen av Redo+, ett eget fo rsa kringsvaruma rke inom segmentet bil- och hemfo rsa kring da r Insplanet a ger kundregistret och kundrelationen, men da r vi har en fo rsa kringsgivare som sta r fo rsa kringsrisken och ansvarar fo r skadereglering och prissa ttning av produkterna. Avtalet stra cker sig o ver en la ngre tidsperiod a n vad som a r praxis och ger oss ocksa sto rre mo jligheter att fo ra dla och ta tillvara pa de va rden som skapas genom samarbetet a n vad ett normalt avtal skapar. Efter sommaren lanserade vi den nya varuma rkesstrategi, varuma rkesplattform och reklamkoncept som vi arbetade fram under fo rsta halva ret. Investeringen kopplad till va rt varuma rke och de direkta varuma rkesrelaterade reklamkostnaderna uppga r till cirka tre miljoner kronor fo r a ret. Vi har a nnu inte sett na gra sto rre direkta effekter pa kundtillstro mning eller fo rsa ljning, utan ser detta som en viktig satsning i syfte att sta rka va rt varuma rke la ngsiktigt och na ut till den stora kundmassa som idag varken ka nner till eller anva nder va r tja nst har i stort varit ett tufft a r fo r oss. Även om jag som helhet hade o nskat att mer av va rt ha rda arbete hade gett sig till ka nna i siffrorna, kan jag konstatera att det momentum och den nybyggaranda som ra der i verksamheten ba dar gott fo r framtiden. Som avga ende VD, vill jag passa pa att tacka hela Insplanets fantastiska organisation fo r det engagemang och den energi ni varje dag fo der verksamheten med. Det har varit fantastiskt att jobba i ett bolag da r energin kommer inifra n och glo den finns hos varje individ. Det har a ven varit en fo rma n att fa arbeta med och utveckla ett bolag som sta r pa kundens sida, a ven om det ibland inneba r att man fa r go ra avkall pa kortsiktiga vinster. Ett sa dant bolag har framtiden fo r sig, a ven om va gen inte alltid a r spikrak. Kommentar från styrelseordförande 2014 kommer att vara ett a r da r vi inom produktomra de fo rsa kring la gger ett stort fokus pa att affa rsutveckla och utveckla va r nuvarande verksamhet i ba de ja mfo relsetja nsten och fo rmedlingsverksamheten. Ja mfo relsetja nsten har la nge haft sva rt att fa ekonomisk utva xling pa den ho gkvalitativa trafik som den genererar. I synnerhet i takt med att kundanskaffningskostnaderna har o kat och konverteringen inom fo rmedlingsverksamheten har ga tt a t fel ha ll. I dagsla get kommer merparten av produktomra dets inta kter fra n fo rmedlingsverksamheten. Vi arbetar nu med ett antal olika konceptuella idéer fo r se hur vi kan o ka inta kterna direkt i ja mfo relsetja nsten vid sidan om de som skapas internt inom koncernen. Som renodlad ja mfo relsetja nst inom fo rsa kring och med den teknik som nu finns tillga nglig a r fo rutsa ttningarna goda fo r att utveckla Insplanet.com till att bli mer kundna ra, intelligent och omfattande a n vad som tidigare varit mo jligt. Ga llande fo rmedlingsverksamheten a r va r tro att vi nu befinner oss i slutet av den konsolideringsperiod inom svensk konsumentfo rsa kringsmarknad som varit. Ett antal av Insplanet fo rsa kringsfo rmedlings samarbetande fo rsa kringsbolag har antingen uppho rt med sin verksamhet eller a r i fa rd med att fasas in i de fo rsa kringsbolag de har ko pts av. Det skapar fortsatta utmaningar pa kort sikt i erbjudandet men ocksa mo jligheter la ngsiktigt da det alltid historiskt medfo rt att nya akto rer tra der in pa den svenska sakfo rsa kringsmarknaden. Även om det kortsiktigt kan bli ytterligare sa mre innan det va nder, a r va r tro att fler fo rsa kringsbolag kommer att lanseras pa den svenska konsument- fo rsa kringsmarknaden a n fo rsvinna de kommande a ren. Historiskt har dessa akto rer i stor utstra ckning valt att samarbeta med Insplanet vilket go r att vi fo rva ntar oss en positiv utveckling kommande a ren ga llande utbudet av antalet fo rsa kringsbolag som a r samarbetande med Insplanet. MyLoan har under a ret etablerat sig som en klar utmanare pa den svenska la nefo rmedlingsmarknaden. Det finns fortfarande outnyttjade synergier och affa rsmo jligheter med verksamheten inom produktomra de fo rsa kring. Pa samma sa tt som Insplanet som marknadsledare utmanas inom fo rsa kring kan MyLoan utmana dom etablerade akto rerna effektivt. Va r fo rva ntansbild a r att MyLoan ska fortsa tta att utmana och ta marknadsandelar pa den svenska la nefo rmedlingsmarknaden under Styrelsens arbete att utse en eftertra dare till Rickard Wilton pa ga r. Tidsplanen a r att kunna presentera den nya VDn senast under slutet av maj ma nad. Tillsvidare arbetar jag i egenskap av styrelseordfo rande heltid i syfte att sa kersta lla en sa smidig o verga ng som mo jligt. Daniel Soussan Styrelseordfo rande Tel: Rickard Wilton VD Tel:

3 Fjärde kvartalet INTÄKTER Under det fja rde kvartalet uppgick inta kterna till 19,3 (18,4) MSEK, vilket motsvarar en o kning om 4 procent MSEK okt-dec okt-dec Fo ra ndring Nyfo rsa ljningsinta kter & o vriga inta kter 16,4 14,9 +1,5 (+10%) Fo rnyelseinta kter 2,9 3,5-0,6 (-17%) (Repetitiva provisionsinta kter fo r fo rsa kringar som fo rnyats efter ett (1) a r och da r Insplanet erha ller besta ndsersa ttning. Se sid 5, Inta kter fo r ytterligare info) Summa intäkter 19,3 18,4 +0,9 (+4%) Nyförsäljningsintäkter Nyfo rsa ljningsinta kterna o kade med 10 procent och uppgick till 16,4 (14,9) MSEK. Stark tillväxt inom produktområde privatlån som drivs under det egna varumärket MyLoan. Verksamheten fortsa tter att utvecklas va l och levererar stark tillva xt mot fo rega ende a r, cirka 80 procent i fo rmedlad la nevolym. Verksamheten utgo r nu en betydande del av koncernens totalaffa r. Synergierna med Insplanet a r tydliga och kombinationen av fo rsa kring och la n skapar ett starkt erbjudande mot va ra kunder, da r vi kan hja lpa dem att se o ver ba de sitt fo rsa kringsskydd sa va l som sin la nesituation. Lägre nytecknad premievolym inom produktområde försäkring. Premievolymen minskade med 19 procent ja mfo rt med motsvarande period fo rega ende a r och uppgick till 54 (67) MSEK. Antalet fo rmedlade fo rsa kringar minskade med 29 procent till (18 700) stycken. Skillnaden i utvecklingen fo r fo rmedlad premievolym och antalet fo rmedlade fo rsa kringar a r prima rt ha nfo rlig till produktmixfo ra ndringar. En betydande del av detta fo rklaras av att Insplanet sedan 2013 inte fo rmedlar nischade la gpremieprodukter via olika gruppavtal. Lägre andel premievolym inom produktområde försäkring som förmedlats med engångsersättning. Andelen premievolym som fo rmedlats med enga ngsersa ttning har under perioden minskat till 68 procent ja mfo rt med 70 procent fo rega ende a r. Förnyelseintäkter Fo rnyelseinta kterna, vilka utgo r de repetitiva inta kter som relaterar till det upparbetade fo rsa kringsbesta ndet (ej inkluderat a rets nyfo rsa ljning), uppgick till 2,9 (3,5) MSEK. Minskningen om 0,6 MSEK a r en effekt av att en sto rre andel av fo rsa kringarna som fo rmedlats de senaste a ren ersa tts med enga ngsersa ttning och inte besta ndsersa ttning. RESULTAT Ro relseresultatet uppgick under det fja rde kvartalet till 1,2 (0,1) MSEK, vilket motsvarar en ro relsemarginal om 6 (0) procent. Investeringarna i va rt varuma rke uppgick under det fja rde kvartalet till cirka 1,2 (0,7) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (-0,1) MSEK. 3

4 Januari till december INTÄKTER Inta kterna uppgick under perioden till 72,6 (80,9) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 10 procent MSEK Hela r Hela r Fo ra ndring Nyfo rsa ljningsinta kter & o vriga inta kter 59,3 60,0-0,7 (-1%) Fo rnyelseinta kter 13,3 20,9-7,6 (-36%) (Repetitiva provisionsinta kter fo r fo rsa kringar som fo rnyats efter ett (1) a r och da r Insplanet erha ller besta ndsersa ttning. Se sid 5, Inta kter fo r ytterligare info) (varav 3,6 relaterar till en fo rtida uppgo relse av ett fo rsa kringsbesta nd) Summa intäkter 72,6 80,9-8,3 (-10%) Nyförsäljningsintäkter Nyfo rsa ljningsinta kterna minskade med 1 procent och uppgick till 59,3 (60,0) MSEK. Stark tillväxt inom produktområde privatlån som drivs under det egna varumärket MyLoan. Verksamheten fortsa tter att utvecklas va l och levererar stark tillva xt mot fo rega ende a r, cirka 86 procent i fo rmedlad la nevolym. Verksamheten utgo r nu en betydande del av koncernens totalaffa r. Synergierna med Insplanet a r tydliga och kombinationen av fo rsa kring och la n skapar ett starkt erbjudande mot va ra kunder, da r vi kan hja lpa dem att se o ver ba de sitt fo rsa kringsskydd sa va l som sin la nesituation. Lägre nytecknad premievolym inom produktområde försäkring. Premievolymen minskade med 18 procent ja mfo rt med motsvarande period fo rega ende a r och uppgick till 232 (281) MSEK. Antalet fo rmedlade fo rsa kringar minskade med 27 procent till (81 200) stycken. Skillnaden i utvecklingen fo r fo rmedlad premievolym och antalet fo rmedlade fo rsa kringar a r prima rt ha nfo rlig till produktmixfo ra ndringar. En betydande del av detta fo rklaras av att Insplanet sedan 2013 inte fo rmedlar nischade la gpremieprodukter via olika gruppavtal. Lägre andel premievolym inom produktområde försäkring som förmedlats med engångsersättning. Andelen premievolym som fo rmedlats med enga ngsersa ttning har under perioden minskat till 67 procent ja mfo rt med 71 procent fo rega ende a r. Förnyelseintäkter Fo rnyelseinta kterna, vilka utgo r de repetitiva inta kter som relaterar till det upparbetade fo rsa kringsbesta ndet (ej inkluderat a rets nyfo rsa ljning), uppgick till 13,3 (20,9) MSEK. Minskningen om 7,6 MSEK a r en effekt av: En förtida uppgörelse gällande ett försäkringsbestånd i september Under fo rega ende a r gjordes en fo rtida uppgo relse ga llande ett fo rsa kringsbesta nd vilket pa verkade inta kterna positivt med totalt 3,6 MSEK och ro relseresultatet med 2,9 MSEK. En större andel av försäkringarna som förmedlats de senaste åren ersätts med engångsersättning och inte beståndsersättning. RESULTAT Ro relseresultatet uppgick under perioden till 4,8 (11,0) MSEK, vilket motsvarar en ro relsemarginal om 7 (14) procent. Minskningen a r prima rt relaterat till de la gre fo rnyelseinta kterna och investeringarna i va rt varuma rke om cirka 3,1 (0,7) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 3,5 (8,1) MSEK. 4

5 Utsikter för 2014 Det utmanande la get inom produktomra de fo rsa kring bedo ms fortsa tta pa kort sikt, pra glat av ho ga kundanskaffningskostnader och slutfasen av den konsolideringsva g vi sett bland fo rsa kringsbolagen under det senaste a ret. Vi tycker oss dock redan nu kunna se tydliga ljusglimtar inom ba de dessa omra den som snabbt kan a ndra fo rutsa ttningarna till det ba ttre och vi har ma nga spa nnande affa rsutvecklingsprojekt som pa ga r och da r vi tror oss kunna skapa nya intressanta inta ktsstro mmar fo r framtiden. Onlinetja nster och fo rmedling inom konsumentfo rsa kringar i Sverige a r fortfarande relativt outvecklade i ja mfo relse med ma nga andra europeiska la nder, da endast ett par procent av nytecknade fo rsa kringar ga r via va r kanal. Vi lever i o vertygelsen att denna marknad kommer att va xa de kommande a ren. Vi har da rfo r fo r avsikt att under 2014 fortsa tta investera i att sta rka va rt varuma rke och befa sta va r position som branschledare frama t. Syftet med detta a r att o ka va r synlighet, va rt fo rtroende och den lojalitet ma nga idag ka nner med va r tja nst, samt positionera oss la ngsiktigt fo r att sa kersta lla att vi fortsa tter vara kundernas fo rstahandsval. Inom produktomra de privatla n (MyLoan.se), agerar vi mer som en uppstickare, da r vi utmanar ba de etablerade och relativt nystartade akto rer. Synergierna med verksamheten inom produktomra de fo rsa kring a r tydliga och kombinationen av fo rsa kring och la n skapar ett starkt erbjudande mot va ra kunder, da r vi kan hja lpa dem att se o ver ba de sitt fo rsa kringsskydd sa va l som sin la nesituation. Alla delar i verksamheten utvecklas positivt och tja nsten har pa ett bra sa tt hittat sin plats i den va xande underliggande marknaden fo r la nefo rmedlare. Vi har under 2013 bo rjat o ka kundbasen och kundinflo det online genom att investera i digital marknadsfo ring och a ven lanserat en radiokampanj. Detta arbete kommer att fortsa tta a ven under Insplanets nytecknade premievolym, inta kter, och ro relseresultat pa verkas va sentligt av externa faktorer sa som fo rnyelsegrad pa besta ndet (vilket pa verkar storleken pa fo rnyelseinta kterna) och va ra leveranto rers konkurrenskraft, vilket a r kopplat till deras produkterbjudanden i relation till den o vriga marknaden. Även fo ra ndringar avseende fo rdelningen mellan enga ngsersa ttning och besta ndsersa ttning, produktmixen samt fo rdelningen mellan va ra leveranto rer pa verkar Insplanets resultat. Dessa utsikter ersa tter de som presenterades i dela rsrapporten jan sep Finansiell information Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till 2,6 (1,4) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflo det fra n den lo pande verksamheten uppgick till 8,1 (12,4) MSEK. Likvida medel vid periodens utga ng uppgick till 27,0 (27,5) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 22,0 MSEK (1,90 SEK per aktie). Soliditeten uppgick till 54 (56) procent vid periodens utga ng. Resultat per aktie Resultat per aktie fo r perioden uppgick till 0,30 (0,70) SEK. Förslag till utdelning Styrelsen fo resla r a rssta mman att ingen utdelning la mnas fo r ra kenskapsa ret. Utdelning fo rega ende a r uppgick till 0,50 SEK per aktie, motsvarande 5,8 MSEK. Anställda Medeltal a rsansta llda var 98 (108). Moderbolaget Moderbolagets inta kter uppgick till 8,0 (11,1) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15,9 (-12,5) MSEK. Investeringarna uppgick till 1,1 (0,5) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utga ng till 7,2 (18,3) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 26,6 (27,2) MSEK, vilket motsvarar en soliditet pa 84 (53) procent. Redovisningsprinciper Dela rsrapporten uppra ttas i enlighet med a rsredovisningslagen och bokfo ringsna mndens allma nna ra d, fo rutom BFNAR 2008:1 A rsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Fo r dela rsrapporten har samma redovisningsprinciper anva nts som i den senaste publicerade a rsredovisningen. Intäkter Vid fo rmedling av fo rsa kringar erha lls antingen en enga ngsersa ttning eller en besta ndsersa ttning. Besta ndsersa ttning lo per normalt sett fram till och med att fo rsa kringstagaren avslutar sin fo rsa kring eller avtalet mellan Insplanet och Fo rsa kringsbolaget uppho r. Provisioner fra n nyteckning av fo rsa kringar inta ktsfo rs i takt med att de upp- arbetas. I samband med fo rmedlingstillfa llet inta ktsfo rs den fo rva ntade provisionsinta kten fo r fo rsta a ret. Ha nsyn tas till fo rva ntad nyteckningsannullation och att alla fo rsa kringar inte lo per ett helt fo rsa kringsa r. Provisionsinta kter fo r fo rnyade fo rsa kringar, sa kallade fo rnyelseinta kter, inta ktsfo rs fo rst na r de har utbetalats. Provisionsinta kter fra n fo rmedling av la neavtal samt o vriga inta kter inta ktsfo rs i takt med att de upparbetas. 5

6 Finansiell kalender - A rsredovisning 2013, mars Dela rsrapport januari till mars, 15 maj Dela rsrapport januari till juni, 21 augusti Dela rsrapport januari till september, 13 november Bokslutskommuniké, januari till december, 19 februari Årsstämma 2014 A rssta mman a ger rum den 15 maj 2014, klockan 12:00 i bolagets lokaler pa Grev Turegatan 5. Separat kallelse offentliggo rs i Post och Inrikes Tidningar samt pa bolagets webbplats. Insplanet AB (publ) Stockholm, den 20 februari Rickard Wilton Verksta llande direkto r Denna dela rsrapport har ej varit fo rema l fo r granskning av Insplanets revisor. För ytterligare information, kontakta: Rickard Wilton VD Insplanet AB (publ) fo rnamn.efternamn[at]insplanet.com 6

7 Kvartalsdata - operativa nyckeltal Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Nytecknad premievolym, MSEK Antal nytecknade fo rsa kringar, st Fo ra ndring i fo rmedlad la nevolym mot fo rega ende a r, % Koncernens Resultaträkning TSEK okt-dec okt-dec Helår Helår Rörelsens intäkter Nettoomsa ttning Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anla ggningstillga ngar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ra nteinta kter och liknande resultatposter Ra ntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt Periodens resultat

8 Koncernens Balansräkning TSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anla ggningstillga ngar Balanserade utgifter fo r utvecklingsarbete Goodwill Övriga Materiella anla ggningstillga ngar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Fo rutbetalda kostnader och upplupna inta kter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leveranto rsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och fo rutbetalda inta kter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga sta llda sa kerheter eller ansvarsfo rbindelser finns inom koncernen. Förändring i koncernens Egna Kapital TSEK Helår Helår Inga ende eget kapital ha nfo rligt till moderbolagets aktiea gare Utdelning Periodens resultat Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

9 Koncernens Kassaflödesanalys TSEK okt-dec okt-dec Helår Helår Den löpande verksamheten Ro relseresultat Avskrivningar Erha llen ra nta Erlagd ra nta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Fo ra ndring av kundfordringar Fo ra ndring av o vriga kortfristiga fordringar Fo ra ndring av o vriga kortfristiga skulder Summa förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Materiella anla ggningstillga ngar Immateriella anla ggningstillga ngar Fo rva rv och avyttring av verksamheter Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringar Finansieringsverksamheten Ökning / minskning av la ngfristiga skulder Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflo de Likvida medel vid periodens bo rjan Likvida medel vid periodens slut Koncernens finansiella nyckeltal okt-dec okt-dec Helår Helår Ro relsemarginal, % 6% 0% 7% 14% Vinstmarginal, % 4% 0% 5% 10% Avkastning pa eget kapital, % 4% 0% 15% 25% Balansomslutning Eget kapital Soliditet, % 54% 56% 54% 56% Eget kapital per aktie, SEK 1,90 2,09 1,90 2,09 Kassaflo de efter investeringar per aktie, SEK 0,14-0,04 0,47 0,95 Resultat per aktie, SEK 0,07-0,01 0,30 0,70 Antal aktier vid periodens slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental

10 Moderbolaget i sammandrag Resultaträkning TSEK okt-dec okt-dec Helår Helår Summa inta kter Summa ro relsens kostnader Ro relseresultat Resultat fo re skatt Periodens resultat Balansräkning TSEK Tillgångar Anla ggningstillga ngar Omsa ttningstillga ngar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga sta llda sa kerheter eller ansvarsfo rbindelser finns i moderbolaget. 10

11 Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo relse- och fo rmedlingstja nster av privatla n. Insplanets aktie a r noterad pa NASDAQ OMX First North. Remium a r Insplanets certified adviser. Insplanet utsa gs till A rets Fo rsa kringsfo rmedlare Sak pa Insurance Awards 2012.

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 Stark försäljningstillväxt och rekordresultat Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 2 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 3 Ordförande har ordet Undertecknad har sedan a rsmo tet den 21 april 2012 haft den stora fo rma nen

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel Reviderad och utökad upplaga inför ny lagstiftning 2016 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer