DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2014"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2014 Fortsatt stark tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal på 22 procent under andra kvartalet Andra kvartalet Inta kterna uppgick till 20,0 (18,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (1,2) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 22 (7) procent. Resultat efter skatt uppgick till 3,4 (0,9) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,26 (0,08) SEK. Kassaflödet fra n den löpande verksamheten uppgick till 4,1 (2,8) MSEK. Nyförsa ljningsinta kterna uppgick till 17,2 (14,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 16 procent. Stark tillva xt inom produktomra de privatla n (MyLoan.se) som fortsa tter att ta marknadsandelar och utvecklas positivt. Minskande premievolymer inom produktomra de försa kring, a ven om vi kan se en stabilisering i nytecknad premievolym, om a n pa otillfredssta llande la ga niva er. Förnyelseinta kterna uppgick till 2,8 (3,8) MSEK. Strategiskt samarbete med Dagens industri inlett, ihop med en riktad nyemission till Bonnier Dagstidningar AB mot mediautrymme inom Bonnierkoncernen, som nu utgör den na st största a garen i bolaget. Januari till juni Inta kterna uppgick till 40,0 (35,9) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11 procent. Rörelseresultatet uppgick till 6,6 (2,0) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 17 (6) procent. Resultat efter skatt uppgick till 5,2 (1,5) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,42 (0,13) SEK. Kassaflödet fra n den löpande verksamheten uppgick till 4,2 (2,6) MSEK. Nyförsa ljningsinta kterna uppgick till 34,7 (29,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 20 procent. Förnyelseinta kterna uppgick till 5,3 (6,9) MSEK. Om Insplanet Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo relse- och fo rmedlingstja nster av privatla n. Insplanets aktie a r noterad pa NASDAQ OMX First North. Remium a r Insplanets certified adviser. La mnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges. Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box , Stockholm Org.nr , Tel: , Fax: ,

2 VD-kommentar Nyförsa ljningsinta kterna ökade med 16 procent under det andra kvartalet och de totala inta kterna med 8 procent vilka har pa verkats negativt av de minskande förnyelseinta kterna. Rörelseresultatet förba ttrades avseva rt och ökade till 4,3 MSEK ja mfört med 1,2 MSEK motsvarande kvartal förega ende a r, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 22 procent. Lönsamhetsförba ttringen a r driven av ett antal positiva effekter pa ba de inta kts- och kostnadssidan men kan i huvudsak förklaras av den positiva nyförsa ljningsutvecklingen i kombination med kostnadsfokus. Vi har nu tre kvartal i rad av inta ktstillva xt vilket a r gla djande och ger oss en bra grund att arbeta vidare fra n under resten av a ret. VD-kommentar Sedan affa ren med Dagens industri blev klar har vi pa börjat en integration av va ra tja nster i di.se. Di.se har en miljon unika besökare i veckan i en ma lgrupp som fram till idag a r mindre representerad hos ja mförelsetja nster a n hos andra grupper. Tillsammans kommer vi att ha förutsa ttningar att fa ut va r tja nst till en större ma lgrupp som ocksa uttalat a r attraktiv för ba de banker och försa kringsbolag, bredda va ra befintliga trafikka llor samt öka varuma rkeska nnedomen för att slutligen driva mer trafik och kunder till Insplanets tja nster inom försa kring, privatla n och andra privatekonomiska omra den. Tillva xten a r fortsatt god inom produktomra de privatla n da r vi enligt va r bedömning fortsa tter att ta marknadsandelar. Vi fortsa tter att ha lla ett högt tempo i organisationen och ta tillvara pa va ra erfarenheter och synergier med försa kringsverksamheten. Vi har ett flertal spa nnande affa rsutvecklingsprojekt för hösten som kommer att skapa ba ttre produkter för va ra anva ndare och da rmed möjliggöra för fortsatt expansion av verksamheten. Daniel Soussan Verksta llande direktör Tel: Inom produktomra de försa kring a r situationen fortsatt kra vande a ven om vi kan se en klar stabilisering. Precis som jag kommunicerade i mitt förega ende vd-ord a r va rt huvudsakliga fokus att sta rka erbjudandet genom sa va l existerande som nya försa kringsbolag som ansluter sig till va ra tja nster samt förba ttra processerna mellan oss och försa kringsbolagen. Det arbetet ga r frama t men tar tid, dock har jag god tillförsikt att vi kommer att se en gradvis förba ttring under a terstoden av a ret. Vi har under va ren ökat va rt produktfokus i ja mförelsetja nsten Insplanet. Som ett led i att förba ttra kundupplevelsen i ja mförelsetja nsten Insplanet lanserade vi i juni en ny version av va r prisvisningssida. Anva ndarna erha ller numera kundomdömen ga llande skadereglering, kundtja nst och informationsgivning som a r anva ndargenererade. Även villkorsja mförelser görs och anva ndarna kan rangordna försa kringsbolagen pa andra sa tt a n bara pris. Försa kringsbolagen har ocksa större möjligheter a n tidigare att pa prisvisningssidan kommunicera med potentiella och existerande kunder i profilerande syfte. Lanseringen av va ra nya försa kringsbolagssidor och prisvisningssidan har genomga ende tagits emot va l av ba de anva ndare och försa kringsbolag. 2

3 Andra kvartalet INTÄKTER Under det andra kvartalet uppgick inta kterna till 20,0 (18,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 8 procent MSEK apr-jun apr-jun Föra ndring Nyförsa ljningsinta kter & övriga inta kter 17,2 14,8 +2,4 (+16%) Förnyelseinta kter 2,8 3,8-1,0 (-24%) (Repetitiva provisionsinta kter för försa kringar som förnyats efter ett (1) a r och da r Insplanet erha ller besta ndsersa ttning. Se sid 6, Inta kter för ytterligare info) Summa intäkter 20,0 18,6 +1,4 (+8%) Nyförsäljningsintäkter Nyförsa ljningsinta kterna ökade med 16 procent och uppgick till 17,2 (14,8) MSEK. Stark tillväxt inom produktområde privatlån som drivs under det egna varumärket MyLoan. Verksamheten fortsa tter att utvecklas va l och levererar stark tillva xt mot förega ende a r. Verksamheten utgör nu en betydande del av koncernens totalaffa r. Synergierna med Insplanet a r tydliga och kombinationen av försa kring och la n skapar ett starkt erbjudande mot va ra kunder, da r vi kan hja lpa dem att se över ba de sitt försa kringsskydd sa va l som sin la nesituation. Minskande premievolymer inom produktområde försäkring. Premievolymen minskade ja mfört med motsvarande period förega ende a r. Dock fortsa tter vi att se en stabilisering i nytecknad premievolym, om a n pa otillfredssta llande la ga niva er. Högre andel premievolym inom produktområde försäkring som förmedlats med engångsersättning. Andelen premievolym som förmedlats med enga ngsersa ttning har under perioden ökat till 78 procent ja mfört med 69 procent förega ende a r, vilket fa r en positiv effekt pa inta kterna och resultatet, men minskar de repetitiva provisionsinta kterna (s.k. förnyelseinta kter) över tid. Förnyelseintäkter Förnyelseinta kterna, vilka utgör de repetitiva inta kter som relaterar till det upparbetade försa kringsbesta ndet (ej inkluderat a rets nyförsa ljning), uppgick till 2,8 (3,8) MSEK. Minskningen om 1,0 MSEK a r en effekt av att en större andel av försa kringarna som förmedlats de senaste a ren ersatts med enga ngsersa ttning och inte besta ndsersa ttning. RESULTAT Rörelseresultatet uppgick under det andra kvartalet till 4,3 (1,2) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 22 (7) procent. Resultat efter skatt uppgick till 3,4 (0,9) MSEK. 3

4 Januari till juni INTÄKTER Inta kterna uppgick under perioden till 40,0 (35,9) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11 procent MSEK jan-jun jan-jun Föra ndring Nyförsa ljningsinta kter & övriga inta kter 34,7 29,0 +5,7 (+20%) Förnyelseinta kter 5,3 6,9-1,6 (-24%) (Repetitiva provisionsinta kter för försa kringar som förnyats efter ett (1) a r och da r Insplanet erha ller besta ndsersa ttning. Se sid 6, Inta kter för ytterligare info) Summa intäkter 40,0 35,9 +4,1 (+11%) Nyförsäljningsintäkter Nyförsa ljningsinta kterna ökade med 20 procent och uppgick till 34,7 (29,0) MSEK. Stark tillväxt inom produktområde privatlån som drivs under det egna varumärket MyLoan. Verksamheten fortsa tter att utvecklas va l och levererar stark tillva xt mot förega ende a r. Verksamheten utgör nu en betydande del av koncernens totalaffa r. Synergierna med Insplanet a r tydliga och kombinationen av försa kring och la n skapar ett starkt erbjudande mot va ra kunder, da r vi kan hja lpa dem att se över ba de sitt försa kringsskydd sa va l som sin la nesituation. Minskande premievolymer inom produktområde försäkring. Premievolymen minskade ja mfört med motsvarande period förega ende a r. Dock fortsa tter vi att se en stabilisering i nytecknad premievolym, om a n pa otillfredssta llande la ga niva er. Högre andel premievolym inom produktområde försäkring som förmedlats med engångsersättning. Andelen premievolym som förmedlats med enga ngsersa ttning har under perioden ökat till 76 procent ja mfört med 68 procent förega ende a r, vilket fa r en positiv effekt pa inta kterna och resultatet, men minskar de repetitiva provisionsinta kterna (s.k. förnyelseinta kter) över tid. Förnyelseintäkter Förnyelseinta kterna, vilka utgör de repetitiva inta kter som relaterar till det upparbetade försa kringsbesta ndet (ej inkluderat a rets nyförsa ljning), uppgick till 5,3 (6,9) MSEK. Minskningen om 1,6 MSEK a r en effekt av att en större andel av försa kringarna som förmedlats de senaste a ren ersatts med enga ngsersa ttning och inte besta ndsersa ttning. RESULTAT Rörelseresultatet uppgick under perioden till 6,6 (2,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 17 (6) procent. Resultat efter skatt uppgick till 5,2 (1,5) MSEK. 4

5 Väsentliga händelser efter perioden Väsentliga händelser efter perioden Ny Certified Adviser för Insplanet AB (publ) Den 18 augusti 2014 meddelade Insplanet att man beslutat att utse Mangold Fondkommission AB till ny Certified Adviser fra n och med den 28 aug Väsentliga händelser under perioden Årsstämma avhölls torsdagen den 15 maj 2014 Årssta mman fattade följande beslut: Resultat- och balansra kning, samt koncernresultat- och koncernbalansra kning, faststa lldes. Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag. Styrelseledamöter och verksta llande direktör gavs ansvarsfrihet för ra kenskapsa ret Ersa ttning till styrelsen, valberedningen och revisorn skall utga i enlighet med valberedningens förslag Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av na sta a rssta mma besta av: Henrik Stangel (ordförande, omval), Daniel Soussan (omval), David Frykman (omval) och Peter Carlsson (nyval). I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Pricewater- housecoopers till ordinarie revisor för tiden intill slutet av na sta ordinarie a rssta mma med Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor Extra bolagsstämma avhölls tisdagen den 15 april 2014 Den extra bolagssta mman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till nyemission, inneba rande att bolagets aktiekapital ökade med ,20 kronor genom nyemission av aktier till Bonnier Dagstidningar AB pa de av styrelsen förslagna villkor. Teckningskursen uppgick till ca 8,42 kronor per aktie. Den totala teckningskursen uppgick till kronor. Betalning för de tecknade aktierna skedde den 15 april 2014 genom kvittning av fordran mot bolaget avseende medieutrymme inom Bonnierkoncernen motsvarande ett va rde om hela emissionsbeloppet. Insplanet och Dagens industri inledde ett strategiskt samarbete Insplanet och Dagens industri AB ( Dagens industri och/eller Di ) meddelade den 20 mars 2014 att man inlett ett strategiskt samarbete och att Di investerar i bolaget genom Bonnier Dagstidningar AB ( Bonnier ). Investeringen skedde dels genom förva rv av aktier fra n en grupp aktiea gare som tillsammans representerar cirka 85 procent av aktierna i Insplanet ( Aktiea gargruppen ) före försa ljningen och dels genom teckning av aktier i en riktad nyemission om aktier. Investeringen var villkorad av att en extra bolagssta mma i Insplanet beslutar att godka nna styrelsens förslag till nyemission. Di kommer i framtiden att ha möjlighet att köpa samtliga resterande aktier fra n Aktiea gargruppen genom köpoptioner, vilket totalt omfattar aktier. Köpoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 mars 30 april 2016 med en lösenkurs om 15 kronor per aktie. Skulle Di komma att utnyttja dessa köpoptioner och pa sa sa tt na en kontrollerande position, kommer Di att erbjuda resterande aktiea gare att sa lja pa samma villkor. Som en följd av att Di blir na st största aktiea gare i bolaget, beslutade valberedningen att vid den planerade extra bolagssta mman föresla nyval av Henrik Stangel, Verksta llande direktör för Dagens industri, till styrelsen fram till na sta a rssta mma. Valberedningen beslutade vidare att försla att Henrik Stangel samtidigt va ljs till styrelseordförande. I samband med detta kommunicerade styrelsen att nuvarande styrelseordförande och huvuda gare Daniel Soussan kommer att tilltra da som Verksta llande direktör för Insplanet. I samband med överla telsen av befintliga aktier och utsta llandet av köpoptioner, har aktiea gargruppen a ven beslutat att verka för att utdelning endast skall ske vid de fallen att bolagets kassa, efter genomförd utdelning, ej understiger 25 miljoner kronor. Styrelsen i Insplanet beslutade da rför att a ndra den nuvarande utdelningspolicyn till följande: Ny utdelningspolicy Styrelsen ska till framtida a rssta mmor föresla en utdelning endast vid de fallen att bolagets kassa, efter genomförd utdelning, ej understiger 25 miljoner kronor. Förslag till utdelningar skall vidare utga fra n bolagets kapitalbehov, med ha nsyn till den affa rsplan och de framtida strategiska projekt som styrelsen arbetar utifra n. Den extra bolagssta mman beslutade vidare att va lja Henrik Stangel till ny styrelseledamot och styrelseordförande i bolaget. I anslutning till den extra bolagssta mman valde den nuvarande styrelseledamoten och den avga ende Verksta llande direktören för Insplanet, Rickard Wilton, att la mna bolagets styrelse. Vid a rssta mman 2013 valda ledamöter Daniel Soussan (avga ende styrelseordförande), David Frykman och Sebastian Billing, kvarstod som styrelseledamöter. I enlighet med styrelsens förslag, tilltra dde Daniel Soussan som Verksta llande direktör för bolaget. 5

6 Utsikter för 2014 Det utmanande la get inom produktomra de försa kring bedöms fortsa tta pa kort sikt, pra glat av höga kundanskaffningskostnader och slutfasen av den konsolideringsva g vi sett bland försa kringsbolagen under det senaste a ren. Vi tycker oss dock kunna se tydliga ljusglimtar inom ba da dessa omra den som snabbt kan a ndra förutsa ttningarna till det ba ttre och vi har ma nga spa nnande affa rsutvecklingsprojekt som pa ga r och da r vi tror oss kunna skapa nya intressanta inta ktsströmmar för framtiden. Onlinetja nster och förmedling inom konsumentförsa kringar i Sverige a r fortfarande relativt outvecklade i ja mförelse med ma nga andra europeiska la nder, da endast ett par procent av nytecknade försa kringar ga r via va r kanal. Vi lever i övertygelsen att denna marknad kommer att va xa de kommande a ren. Vi har da rför för avsikt att under 2014 fortsa tta sta rka va rt varuma rke och befa sta va r position som branschledare frama t. Syftet med detta a r att öka va r synlighet, va rt förtroende och den lojalitet ma nga idag ka nner med va r tja nst, samt positionera oss la ngsiktigt för att sa kersta lla att vi fortsa tter vara kundernas förstahandsval. Inom produktomra de privatla n (MyLoan.se), agerar vi mer som en uppstickare, da r vi utmanar ba de etablerade och relativt nystartade aktörer. Synergierna med verksamheten inom produktomra de försa kring a r tydliga och kombinationen av försa kring och la n skapar ett starkt erbjudande mot va ra kunder, da r vi kan hja lpa dem att se över ba de sitt försa kringsskydd sa va l som sin la nesituation. Alla delar i verksamheten utvecklas positivt och tja nsten har pa ett bra sa tt hittat sin plats i den va xande underliggande marknaden för la neförmedlare. Vi har under 2013 börjat öka kundbasen och kundinflödet online genom att investera i digital marknadsföring och a ven lanserat en radiokampanj. Detta arbete kommer att fortsa tta under hela Insplanet a r genom sina verksamheter utsatta för risker av ba de operationell och finansiell karakta r, inkluderande marknadsföra ndringar, leverantörsutbud, nyckelpersoner, IT-plattformar, försa kringsrisker, lagstiftning och reglering, tillsta nd fra n Finansinspektionen, samt skatterisker. Det pa ga r för na rvarande en översyn av de lagar och regelverk som stora delar av Insplanets verksamhet omfattas av. Det a r oklart vad det kan fa för konsekvenser för Insplanet men det finns en risk att lag- och regelföra ndringar kan fa negativa konsekvenser för bolaget i framtiden. Insplanets nytecknade premievolym, inta kter, och rörelseresultat pa verkas va sentligt av externa faktorer sa som förnyelsegrad pa besta ndet (vilket pa verkar storleken pa förnyelseinta kterna) och va ra leverantörers konkurrenskraft, vilket a r kopplat till deras produkterbjudanden i relation till den övriga marknaden. Även föra ndringar avseende fördelningen mellan enga ngsersa ttning och besta ndsersa ttning, produktmixen samt fördelningen mellan va ra leverantörer pa verkar Insplanets resultat. Finansiell information Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till 1,0 (1,2) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet fra n den löpande verksamheten uppgick till 4,2 (2,6) MSEK. Likvida medel vid periodens utga ng uppgick till 30,2 (23,0) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 43,6 MSEK (3,21 SEK per aktie). Soliditeten uppgick till 68 (50) procent vid periodens utga ng. Resultat per aktie Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,42 (0,13) SEK. Anställda Medeltal a rsansta llda var 98 (102). Moderbolaget Moderbolagets inta kter uppgick till 4,5 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6,1 (-7,5) MSEK. Investeringarna uppgick till 0,3 (0,4) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utga ng till 8,0 (14,1) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 38,1 (15,5) MSEK, vilket motsvarar en soliditet pa 79 (28) procent. Redovisningsprinciper Dela rsrapporten uppra ttas i enlighet med a rsredovisningslagen och bokföringsna mndens allma nna ra d, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). För dela rsrapporten har samma redovisningsprinciper anva nts som i den senaste publicerade a rsredovisningen. Intäkter Inom ja mförelsetja nsten inta ktsförs inta kter i takt med att de upparbetas. Inom förmedlingstja nsten skiljer sig inta ktsföringen beroende pa om bolaget erha ller besta ndsersa ttning eller enga ngsersa ttning för den förmedlade försa kringen. Besta ndsersa ttning löper normalt sett fram till och med att försa kringstagaren avslutar sin försa kring eller avtalet mellan Insplanet och Försa kringsbolaget upphör. Provisioner fra n nyteckning av försa kringar inta ktsförs i takt med att de upparbetas. I samband med förmedlingstillfa llet inta ktsförs den förva ntade provisionsinta kten för första a ret. Ha nsyn tas till förva ntad nyteckningsannullation och att alla försa kringar inte löper ett helt försa kringsa r. Provisionsinta kter för förnyade försa kringar, sa kallade förnyelseinta kter, inta ktsförs först na r de har utbetalats. Enga ngs- ersa ttningar inta ktsförs i sin helhet i takt med att de upparbetas. Provisionsinta kter fra n förmedling av la neavtal, da r bolaget erha ller enga ngsersa ttning endast, inta ktsförs i takt med att de upparbetas. Utsikterna ersa tter de som presenterades i dela rsrapporten för perioden jan - mars

7 Finansiell kalender - Dela rsrapport januari till september, 13 november Bokslutskommuniké, januari till december, 19 februari Insplanet AB (publ) Stockholm, den 21 augusti Daniel Soussan Verksta llande direktör Denna dela rsrapport har ej varit förema l för granskning av Insplanets revisor. För ytterligare information, kontakta: Daniel Soussan VD Insplanet AB (publ) förnamn.efternamn[at]insplanet.com 7

8 Koncernens Resultaträkning TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår Rörelsens intäkter Nettoomsa ttning Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anla ggningstillga ngar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ra nteinta kter och liknande resultatposter Ra ntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt Periodens resultat

9 Koncernens Balansräkning TSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anla ggningstillga ngar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Goodwill Övriga Materiella anla ggningstillga ngar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna inta kter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda inta kter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga sta llda sa kerheter eller ansvarsförbindelser finns inom koncernen. Förändring i koncernens Egna Kapital TSEK jan-jun jan-jun Helår Inga ende eget kapital ha nförligt till moderbolagets aktiea gare Nyemission Utdelning Periodens resultat Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

10 Koncernens Kassaflödesanalys TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Erha llen ra nta Erlagd ra nta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Föra ndring av kundfordringar Föra ndring av övriga kortfristiga fordringar Föra ndring av övriga kortfristiga skulder Summa förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Materiella anla ggningstillga ngar Immateriella anla ggningstillga ngar Förva rv och avyttring av verksamheter Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringar Finansieringsverksamheten Amortering av skulder Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens finansiella nyckeltal apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår Rörelsemarginal, % 22% 7% 17% 6% 7% Vinstmarginal, % 17% 5% 13% 4% 5% Avkastning pa eget kapital, % 10% 4% 16% 7% 15% Balansomslutning Eget kapital Soliditet, % 68% 50% 68% 50% 54% Eget kapital per aktie, SEK 3,21 1,72 3,21 1,72 1,90 Kassaflöde efter investeringar per aktie, SEK 0,27 0,19 0,26 0,12 0,47 Resultat per aktie, SEK 0,26 0,08 0,42 0,13 0,30 Antal aktier vid periodens slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental

11 Moderbolaget i sammandrag Resultaträkning TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår Summa inta kter Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Balansräkning TSEK Tillgångar Anla ggningstillga ngar Omsa ttningstillga ngar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga sta llda sa kerheter eller ansvarsförbindelser finns i moderbolaget. 11

12 Insplanet a r en av Sveriges ledande förmedlare av försa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges största ja mförelsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mförelse- och förmedlingstja nster av privatla n. Insplanets aktie a r noterad pa NASDAQ OMX First North. Remium a r Insplanets certified adviser.

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 36 procent tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 22 procent under tredje kvartalet Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 8 procent under det fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,6 (19,3) MSEK,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015 Svagt ökande nyförsäljningsintäkter under det fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (19,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 1 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 Minskande beståndsintäkter i kombination med lägre nytecknad premievolym tynger resultatet Andra kvartalet Intäkterna minskade totalt med 13 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015 Tillväxt om 4 procent i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 15 procent under det andra kvartalet Andra kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Minskande beståndsintäkter, i kombination med lägre nytecknad premievolym och kostnader av engångskaraktär, tynger resultatet Fjärde kvartalet Intäkterna uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2013 Fortsatt minskande förnyelseintäkter i kombination med varumärkesbyggande investeringar drar ned kvartalets resultat Tredje kvartalet Inta kterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 Stark försäljningstillväxt och rekordresultat Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008 Insplanet möter konjunkturavmattningen med tillförsikt Tredje kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,2 (15,8) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 Lägre intäkter till följd av en svag utveckling inom förmedling av privatlån Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till 19,5 (21,3) MSEK, vilket motsvarar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007 Goda utsikter trots svagt resultat > Intäkterna ökade med 30 procent till 14,0 (10,8) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (2,9) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2017

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2017 Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Intäkterna ökade med 124 procent > Intäkterna ökade med 124 procent till 51,8 (23,1) MSEK. > Rörelseresultatet förbättrades med 234 procent till 13,5 (4,0) MSEK. > Resultat efter skatt uppgick till 9,8

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG KVARTALSRAPPORT, 1 JANUARI 31 MARS 2015 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR. 556668-3933 JANUARI - MARS 2015 I enlighet med offentliggo rande av den 27 januari 2015 och i enlighet med vad som offentliggjordes

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2007 Lyckad lansering av onlinepriser Fjärde kvartalet > Intäkterna uppgick till 6,0 (14,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till -5,1 (3,6) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Intäkter per marknad Okt - dec 2016 Okt - dec 2015 Jan - dec 2016 Jan - dec 2015

Intäkter per marknad Okt - dec 2016 Okt - dec 2015 Jan - dec 2016 Jan - dec 2015 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2016 Koncernrapport 17 februari 2017 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 6% till 12,1 (11,4) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer