BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014"

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 8 procent under det fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,6 (19,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (1,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12 (6) procent. Resultat efter skatt uppgick till 1,7 (0,8) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,07) SEK. Kassaflödet fra n den löpande verksamheten uppgick till -0,1 (2,3) MSEK. Nyförsa ljningsinta kterna uppgick till 17,7 (16,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 8 procent. Tillva xten i nyförsa ljningsinta kterna kan attribueras i sin helhet till den fortsatt positiva utvecklingen inom affa rsomra de Personal Finance (MyLoan) med fokus pa privatla n, da r den underliggande marknaden fortsa tter att utvecklas positivt och da r vi enligt va r egen bedömning fortsa tter att ta ytterligare marknadsandelar. Volymerna inom affa rsomra de Försa kring minskade mot förega ende a r till följd av de ra dande utmaningarna i marknaden, som pra glas av slutfasen av den konsolideringsva g som skett bland de svenska försa kringsbolagen och höga kundanskaffningskostnader till följd av konkurrensla get. Förnyelseinta kterna uppgick till 1,9 (2,9) MSEK. Januari till december Inta kterna uppgick till 80,9 (72,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11 procent. Rörelseresultatet uppgick till 13,5 (4,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 17 (7) procent. Resultat efter skatt uppgick till 10,6 (3,5) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,81 (0,30) SEK. Kassaflödet fra n den löpande verksamheten uppgick till 11,0 (8,1) MSEK. Nyförsa ljningsinta kterna uppgick till 71,4 (59,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 20 procent. Förnyelseinta kterna uppgick till 9,5 (13,3) MSEK. Strategiskt samarbete med Dagens industri inlett, ihop med en riktad nyemission till Bonnier Dagstidningar AB mot medieutrymme inom Bonnierkoncernen, som per a rsskiftet utgör den största a garen i bolaget. Styrelsen föresla r a rssta mman en utdelning om 1,00 (0,00) SEK per aktie för ra kenskapsa ret. Om Insplanet Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo relse- och fo rmedlingstja nster av privatla n. Insplanets aktie a r noterad pa NASDAQ OMX First North. Mangold a r Insplanets certified adviser. La mnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges. Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box , Stockholm Org.nr , Tel: , Fax: , Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box , Stockholm Org.nr , Tel: , Fax: ,

2 VD-kommentar Trots en svagare avslutning pa a ret lyckades Insplanet a nda för femte kvartalet i rad uppvisa inta ktstillva xt. Nyförsa ljningsinta kterna för a rets sista kvartal uppgick till 17,7 MSEK vilket a r en ökning med 8 procent mot förega ende a r. Totalt ökade bolagets inta kter med 2 procent och rörelseresultatet förba ttrades och uppgick till 2,3 (1,2) MSEK. Som helhet var 2014 ett framga ngsrikt a r för Insplanet da r vi trots utmaningar pa leverantörssidan inom affa rsomra de Försa kring kunde uppvisa en inta ktstillva xt pa 11 procent och samtidigt en förba ttrad lönsamhet da r rörelseresultatet uppgick till 13,5 (4,8) MSEK. Tillva xten i verksamheten a r i sin helhet ha nförlig till affa rsomra de Personal Finance som i huvudsak drivs genom varuma rket MyLoan med fokus pa produktomra de Privatla n. Trots den ha rda konkurrens som finns bland förmedlare inom privatla nemarknaden fortsa tter MyLoan att enligt va r bedömning va xa snabbare a n den underliggande marknaden. Det a r framförallt MyLoans snabbhet och enkelhet i kombination med att kunderna sparar pengar som utma rker tja nsten och medför en hög kundnöjdhet i de ma tningar som gjorts. Tack vare va r kompetens att bygga ja mförelsetja nster online i kombination med va r effektiva förmedlingsverksamhet har MyLoan pa allvar etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom förmedling av privatla n. MyLoan har a nnu bara en liten andel av la neförmedlarmarknaden och det finns gott om utrymme för fortsatt tillva xt. Bland banker och kreditmarknadsbolag a r förmedlarkanalen idag en etablerad och viktig distributions- och kundanskaffningskanal för privatla nekunder. Bankernas vilja att distribuera via la neförmedlarna i kombination med de fördelar som finns för kunderna har bidragit till att la neförmedlingskanalen vuxit sig stark de sista fem a ren. Konkurrensen bland ba de banker, kreditmarknadsbolag och förmedlare a r stor vilket i sluta ndan kommer konsumenterna till godo i form av ba ttre villkor. Förmedling av krediter a r sedan 1 juli 2014 tillsta ndspliktigt och ligger under Finansinspektionens tillsyn. Det a r na got vi va lkomnar da syftet a r att sta rka konsumentskyddet vilket a r bra för alla aktörer som a r la ngsiktiga och konsumentorienterade. Insplanet har la ng erfarenhet av att bedriva tillsta ndspliktig verksamhet och har va l underbyggda rutiner och processer för att sa kersta lla regelefterlevnad. Vi har la mnat in tillsta ndsansökan enligt de tidsfrister som ga ller och förva ntar oss na gon form av a terkoppling under slutet av första kvartalet. Vi tror att en marknad fungerar ba st na r beslut om exempelvis distribution fattas sja lvsta ndigt av företag och inte i grupp. Va r bedömning a r ocksa att ma nga försa kringsbolag verksamma pa den svenska marknaden delar va r uppfattning varför vi a nda har en god förhoppning om att Svensk Försa krings utspel inte kommer att fa önskad effekt. Konkurrensverket har uppma rksammat rekommendationen och utreder för na rvarande denna, na got vi givetvis följer noga. I ljuset av detta a r det extra gla djande att ett av Sveriges ledande försa kringsbolag inom vissa geografiska omra den inlett ett samarbete med Insplanet. Detta samarbete har under den korta tid som det levt varit framga ngsrikt och va l fungerande. Trots branschorganisatoriska initiativ i syfte att begra nsa distributionsalternativ för försa kringsbolag och pa vilket sa tt konsumenter kan ja mföra och köpa sina försa kringar va xer ba de ja mförelsetja nster och förmedlare sig allt större. För allt fler kundorienterade försa kringsbolag a r det en sja lvklarhet att marknadsföra och distribuera sina försa kringsprodukter via ja mförelsetja nster och förmedlare. För ba de försa kringsbolag och konsumenter fyller aktörer som Insplanet en viktig roll i att hitta varandra. Va r ambition a r att ge de som anva nder va ra tja nster en kundupplevelse som a r ba st i branschen. Insplanet fick under försommaren en ny huvuda gare i form av Bonnier och Dagens industri da r parterna i samband med detta ocksa inledde ett strategiskt partnerskap. Va r drivkraft a r att sta ndigt utvecklas, förba ttra oss sja lva och bli den naturliga va gen för Sveriges konsumenter att hitta ra tt leverantör för försa kringar, privatla n och andra privatekonomiska produkter och tja nster. Daniel Soussan Verksta llande direktör Tel: Inom affa rsomra de Försa kring har a ret som ga tt varit utmanande, men det finns a nda ljusglimtar. Ett antal av Insplanets samarbetande försa kringsbolag har konsoliderats in i andra försa kringsbolag och försvunnit fra n marknaden. Det inneba r att marknaden för konsumentförsa kring har koncentrerats ytterligare under 2014 vilket minskar ma ngfalden och da rigenom drabbar konsumenterna. I Sverige har idag ett fa tal stora försa kringsbolag alltja mt en dominerande sta llning. Under senhösten gick Svensk Försa kring, försa kringsföretagens egen branschorganisation ut med en rekommendation till sina medlemmar som i praktiken omöjliggör samarbete med förmedlare inom privat sakförsa kring. Vi lever i övertygelsen att ma ngfald och konkurrens i alla delar a r avgörande för att en marknad ska fungera tillfredssta llande. 2

3 Fjärde kvartalet INTÄKTER Under det fja rde kvartalet uppgick inta kterna till 19,6 (19,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 2 procent MSEK okt-dec okt-dec Föra ndring Nyförsa ljningsinta kter & övriga inta kter 17,7 16,4 +1,3 (+8%) Förnyelseinta kter 1,9 2,9-1,0 (-34%) (Repetitiva provisionsinta kter för försa kringar som förnyats efter ett (1) a r och da r Insplanet erha ller besta ndsersa ttning. Se sid 7, Inta kter för ytterligare info) Summa intäkter 19,6 19,3 +0,3 (+2%) Nyförsäljningsintäkter Nyförsa ljningsinta kterna ökade med 8 procent och uppgick till 17,7 (16,4) MSEK. Fortsatt positiv utveckling inom affärsområde Personal Finance (MyLoan) med fokus på privatlån. Den underliggande marknaden fortsa tter att utvecklas positivt och vi fortsa tter att ta ytterligare marknadsandelar enligt va r egen bedömning. Verksamheten utgör nu en betydande del av koncernens totalaffa r. Synergierna med Insplanet a r tydliga och kombinationen av försa kring och la n skapar ett starkt erbjudande mot va ra kunder, da r vi kan hja lpa dem att se över ba de sitt försa kringsskydd sa va l som sin la nesituation. Minskande premievolymer inom affärsområde Försäkring. Premievolymen minskade ja mfört med motsvarande period förega ende a r till följd av de ra dande utmaningarna i marknaden, som pra glas av slutfasen av den konsolideringsva g som skett bland de svenska försa kringsbolagen i kombination med en ökad konkurrens om kunderna vilket lett till höga kundanskaffningskostnader. Högre andel premievolym inom affärsområde Försäkring som förmedlats med engångsersättning. Andelen premievolym som förmedlats med enga ngsersa ttning har under perioden ökat till 72 procent ja mfört med 68 procent förega ende a r, vilket fa r en positiv effekt pa inta kterna och resultatet, men minskar de repetitiva provisionsinta kterna (s.k. förnyelseinta kter) över tid. Förnyelseintäkter Förnyelseinta kterna, vilka utgör de repetitiva inta kter som relaterar till det upparbetade försa kringsbesta ndet (ej inkluderat a rets nyförsa ljning), uppgick till 1,9 (2,9) MSEK. Minskningen om 1,0 MSEK a r en effekt av att en större andel av försa kringarna som förmedlats de senaste a ren ersatts med enga ngsersa ttning och inte besta ndsersa ttning. RESULTAT Rörelseresultatet uppgick under det fja rde kvartalet till 2,3 (1,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12 (6) procent. Resultat efter skatt uppgick till 1,7 (0,8) MSEK. 3

4 Januari till december INTÄKTER Inta kterna uppgick under perioden till 80,9 (72,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11 procent MSEK jan-dec jan-dec Föra ndring Nyförsa ljningsinta kter & övriga inta kter 71,4 59,3 +12,1 (+20%) Förnyelseinta kter 9,5 13,3-3,7 (-28%) (Repetitiva provisionsinta kter för försa kringar som förnyats efter ett (1) a r och da r Insplanet erha ller besta ndsersa ttning. Se sid 7, Inta kter för ytterligare info) Summa intäkter 80,9 72,6 +8,3 (+11%) Nyförsäljningsintäkter Nyförsa ljningsinta kterna ökade med 20 procent och uppgick till 71,4 (59,3) MSEK. Stark tillväxt inom affärsområde Personal Finance (MyLoan) med fokus på privatlån. Tillva xten drivs av en positiv utveckling av den underliggande marknaden i kombination med att vi tagit marknadsandelar fra n va ra konkurrenter. Verksamheten har i sin helhet utvecklas va l och levererar stark tillva xt mot förega ende a r. Verksamheten utgör nu en betydande del av koncernens totalaffa r. Synergierna med Insplanet a r tydliga och kombinationen av försa kring och la n skapar ett starkt erbjudande mot va ra kunder, da r vi kan hja lpa dem att se över ba de sitt försa kringsskydd sa va l som sin la nesituation. Minskande premievolymer inom affärsområde Försäkring. Premievolymen minskade ja mfört med motsvarande period förega ende a r till följd av de ra dande utmaningarna i marknaden, som pra glas av slutfasen av den konsolideringsva g som skett bland de svenska försa kringsbolagen i kombination med en ökad konkurrens om kunderna vilket lett till höga kundanskaffningskostnader. Högre andel premievolym inom affärsområde Försäkring som förmedlats med engångsersättning. Andelen premievolym som förmedlats med enga ngsersa ttning har under perioden ökat till 75 procent ja mfört med 67 procent förega ende a r, vilket fa r en positiv effekt pa inta kterna och resultatet, men minskar de repetitiva provisionsinta kterna (s.k. förnyelseinta kter) över tid. Förnyelseintäkter Förnyelseinta kterna, vilka utgör de repetitiva inta kter som relaterar till det upparbetade försa kringsbesta ndet (ej inkluderat a rets nyförsa ljning), uppgick till 9,5 (13,3) MSEK. Minskningen om 3,7 MSEK a r en effekt av att en större andel av försa kringarna som förmedlats de senaste a ren ersatts med enga ngsersa ttning och inte besta ndsersa ttning. RESULTAT Rörelseresultatet uppgick under perioden till 13,5 (4,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 17 (7) procent. Resultat efter skatt uppgick till 10,6 (3,5) MSEK. 4

5 Väsentliga händelser under perioden Valberedning utsedd inför årsstämma 2015 Den 24 oktober 2014 meddelande Insplanet att valberedningen inför a rssta mman 2015 har utsetts i enlighet med ga llande faststa lld instruktion. Valberedningen besta r av: Daniel Soussan (representerar Alloka AB); Henrik Stangel (representerar Bonnier Dagstidningar AB); och Richard Ba ge (representerar sig sja lv). Henrik Stangel valdes till ordförande i valberedningen Ny Certified Adviser för Insplanet AB (publ) Den 18 augusti 2014 meddelade Insplanet att man beslutat att utse Mangold Fondkommission AB till ny Certified Adviser fra n och med den 28 aug Årsstämma avhölls torsdagen den 15 maj 2014 Årssta mman fattade följande beslut: Resultat- och balansra kning, samt koncernresultat- och koncernbalansra kning, faststa lldes. Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag. Styrelseledamöter och verksta llande direktör gavs ansvarsfrihet för ra kenskapsa ret Ersa ttning till styrelsen, valberedningen och revisorn skall utga i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av na sta a rssta mma besta av: Henrik Stangel (ordförande, omval), Daniel Soussan (omval), David Frykman (omval) och Peter Carlsson (nyval). I enlighet med valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor för tiden intill slutet av na sta ordinarie a rssta mma med auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor. Extra bolagsstämma avhölls tisdagen den 15 april 2014 Den extra bolagssta mman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till nyemission, inneba rande att bolagets aktiekapital ökade med ,20 kronor genom nyemission av aktier till Bonnier Dagstidningar AB pa de av styrelsen förslagna villkor. Teckningskursen uppgick till ca 8,42 kronor per aktie. Den totala teckningskursen uppgick till kronor. Betalning för de tecknade aktierna skedde den 15 april 2014 genom kvittning av fordran mot bolaget avseende medieutrymme inom Bonnierkoncernen motsvarande ett va rde om hela emissionsbeloppet. Den extra bolagssta mman beslutade vidare att va lja Henrik Stangel till ny styrelseledamot och styrelseordförande i bolaget. I anslutning till den extra bolagssta mman valde den nuvarande styrelseledamoten och den avga ende verksta llande direktören för Insplanet, Rickard Wilton, att la mna bolagets styrelse. Vid a rssta mman 2013 valda ledamöter Daniel Soussan (avga ende styrelseordförande), David Frykman och Sebastian Billing, kvarstod som styrelseledamöter. I enlighet med styrelsens förslag, tilltra dde Daniel Soussan som verksta llande direktör för bolaget. Insplanet och Dagens industri inledde ett strategiskt samarbete Insplanet och Dagens industri AB ( Dagens industri och/eller Di ) meddelade den 20 mars 2014 att man inlett ett strategiskt samarbete och att Di investerar i bolaget genom Bonnier Dagstidningar AB ( Bonnier ). Investeringen skedde dels genom förva rv av aktier fra n en grupp aktiea gare som tillsammans representerar cirka 85 procent av aktierna i Insplanet ( Aktiea gargruppen ) före försa ljningen och dels genom teckning av aktier i en riktad nyemission om aktier. Investeringen var villkorad av att en extra bolagssta mma i Insplanet beslutade att godka nna styrelsens förslag till nyemission. Di kommer i framtiden att ha möjlighet att köpa samtliga resterande aktier fra n Aktiea gargruppen genom köpoptioner, vilket totalt omfattar aktier. Köpoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 mars 30 april 2016 med en lösenkurs om 15 kronor per aktie. Skulle Di komma att utnyttja dessa köpoptioner och pa sa sa tt na en kontrollerande position, kommer Di att erbjuda resterande aktiea gare att sa lja pa samma villkor. Som en följd av att Di blir na st största aktiea gare i bolaget, beslutade valberedningen att vid den planerade extra bolagssta mman föresla nyval av Henrik Stangel, verksta llande direktör för Dagens industri, till styrelsen fram till na sta a rssta mma. Valberedningen beslutade vidare att föresla att Henrik Stangel samtidigt va ljs till styrelseordförande. I samband med detta kommunicerade styrelsen att nuvarande styrelseordförande och huvuda gare Daniel Soussan kommer att tilltra da som verksta llande direktör för Insplanet. I samband med överla telsen av befintliga aktier och utsta llandet av köpoptioner, har aktiea gargruppen a ven beslutat att verka för att utdelning endast skall ske vid de fallen att bolagets kassa, efter genomförd utdelning, ej understiger 25 miljoner kronor. Styrelsen i Insplanet beslutade da rför att a ndra den nuvarande utdelningspolicyn till följande: Ny utdelningspolicy Styrelsen ska till framtida a rssta mmor föresla en utdelning endast vid de fallen att bolagets kassa, efter genomförd utdelning, ej understiger 25 miljoner kronor. Förslag till utdelningar skall vidare utga fra n bolagets kapitalbehov, med ha nsyn till den affa rsplan och de framtida strategiska projekt som styrelsen arbetar utifra n. Väsentliga händelser efter perioden 5

6 Utsikter för blev totalt sett ett framga ngsrikt a r för Insplanet, da r verksamheten visade en stark tillva xt inom den viktiga nyförsa ljningen ihop med en förba ttrad lönsamhet. Vi ga r in i 2015 med sta rkt sja lvförtroende och en rad spa nnande affa rsutvecklingsprojekt som va ntas bidra till bolagets fortsatta utveckling. Fokus under 2015 kommer att vara att förba ttra kundupplevelsen inom ba da va ra affa rsomra den, men framförallt inom affa rsomra de Försa kring da r vi har ett utmanande la ge da vi inom vissa kundsegment och geografiska omra den saknar ett tillfredssta llande kunderbjudande till följd av den konsolidering som skett bland de svenska försa kringsbolagen de tva senaste a ren. Inom andra segment har vi ett starkare erbjudande a n pa la nge. Kundens upplevelse och nytta av Insplanets tja nster kan da rför skilja sig va sentligt utifra n person, objekt och region. De stora dominerande försa kringsbolagen fortsa tter att i stor utstra ckning saknas i Insplanets tja nster. Bolaget har under a ret dock gjort framsteg och Insplanet har idag samarbete med ett av Sveriges ledande försa kringsbolag inom vissa geografiska omra den. Samarbetet har för alla parter varit framga ngsrikt och va l fungerande sett till den korta period samarbetet varit iga ng. Det a r tydligt att ett starkt varuma rke har en fördel ja mfört med oka nda varuma rken i konkurrensen om kunderna i ja mförelse- och förmedlarkanalen. Det finns dock stora utmaningar kvar i att övertyga de etablerade försa kringsbolagen om fördelarna med att marknadsföra och distribuera försa kringar via ja mförelsetja nster och förmedlare pa konsumentsidan. Det ga ller i synnerhet de aktörer som har strategiska samarbeten med exempelvis bilhandeln, fackförbund eller andra stora kundgrupper. Det blev extra tydligt under hösten 2014 da branschorganisationen Svensk Försa kring gick ut med en rekommendation till sina medlemmar vilken i praktiken omöjliggör distribution via förmedlare pa konsumentsidan. Det a r oklart huruvida denna rekommendation kan kvarsta i sin nuvarande form. Konkurrensverket har intresserat sig för fra gan och vi avvaktar deras fortsatta handla ggning av fra gan. Under 2014 gick Bonnier och Dagens industri in som ny huvuda gare i bolaget och parterna ingick ett la ngsiktigt strategiskt samarbete. Arbetet med att integrera Insplanets tja nster i Bonnierkoncernens medier har löpt pa va l sedan dess, da r vi lanserat va ra tja nster inom Försa kringar och Privatla n pa di.se ihop med nya listja mförelser inom bland annat sparande och bola n. Va ra tja nster har hittat sin naturliga plats i det redaktionella inneha llet, och skapar sa va l la sarva rden som anva ndare till Insplanets tja nster. Under 2015 kommer vi att fortsa tta utveckla detta samarbete och föra dla va rt erbjudande för att sta rka va rt varuma rke och driva mer trafik och anva ndare till va ra tja nster. För att möta denna tilltagande konkurrens blir det a n viktigare för va r del att fortsa tta bygga va rt varuma rke, attrahera fler banker och kreditmarknadsbolag till va r tja nst, samt optimera tja nsten ba de mot va ra kunder sa va l som samarbetsbolag. Per halva rsskiftet 2014 infördes a ven en ny lag, Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter, som bland annat inneba r att företag verksamma inom kreditförmedling behöver ansöka om tillsta nd vid Finansinspektionen som a ven blir tillsynsmyndighet i samarbete med Konsumentverket. Insplanet va lkomnar denna reglering som syftar till att sta rka konsumentskyddet och sa kersta lla kvalitén pa de aktörer som verkar pa denna marknad. Insplanet a r genom sina verksamheter utsatta för risker av ba de operationell och finansiell karakta r, inkluderande marknadsföra ndringar, leverantörsutbud, nyckelpersoner, IT-plattformar, försa kringsrisker, lagstiftning och reglering, tillsta nd fra n Finansinspektionen, samt skatterisker. Det pa ga r för na rvarande en översyn av de lagar och regelverk som stora delar av Insplanets verksamhet omfattas av. Det a r oklart vilka effekter detta kan fa för Insplanet men det finns en risk att lag- och regelföra ndringar kan komma att pa verka bolaget negativt i framtiden. Bland annat pa ga r det sedan ett antal a r tillbaka ett arbete pa EU niva med att utreda hur konsumentskyddet pa försa kringsmarknaden kan sta rkas genom olika regleringar. Ett allma nt provisionsförbud vid förmedling av försa kringar har diskuterats som en del av detta, framförallt med inriktning mot livförsa kringsmarknaden men det a r oklart sa va l hur och eventuellt na r sakförsa kringsmarknaden i Sverige kan komma att pa verkas. Insplanets nytecknade premievolym, inta kter, och rörelseresultat pa verkas va sentligt av externa faktorer sa som förnyelsegrad pa besta ndet (vilket pa verkar storleken pa förnyelseinta kterna) och va ra leverantörers konkurrenskraft, vilket a r kopplat till deras produkterbjudanden i relation till den övriga marknaden. Även föra ndringar avseende fördelningen mellan enga ngsersa ttning och besta ndsersa ttning, produktmixen samt fördelningen mellan va ra leverantörer pa verkar Insplanets resultat. Dessa utsikter ersa tter de som presenterades i dela rsrapporten för perioden jan - sep Inom affa rsomra de Personal Finance, da r va rt nuvarande fokus ligger pa ja mförelse och förmedling av Privatla n, bedömer vi att den underliggande marknaden kommer att fortsa tta att utvecklas positivt. La neförmedlarkanalen har blivit en naturlig kanal för ba de la ntagare sa va l som banker och kreditmarknadsbolag. Fokus kommer framförallt inriktas pa att fortsa tta bygga va r onlinena rvaro och sta rka varuma rket MyLoan samt va r position i marknaden. I takt med att fler konsumenter uppta cker fördelarna med att ga via en la neförmedlare dyker nya aktörer löpande upp pa marknaden för att dra nytta av tillva xten i marknaden. Utsikter för

7 Finansiell information Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till 2,1 (2,6) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet fra n den löpande verksamheten uppgick till 11,0 (8,1) MSEK. Likvida medel vid periodens utga ng uppgick till 35,9 (27,0) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 48,9 MSEK (3,61 SEK per aktie). Soliditeten uppgick till 71 (54) procent vid periodens utga ng. Resultat per aktie Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,81 (0,30) SEK. Förslag till utdelning Styrelsen föresla r a rssta mman en utdelning om 1,00 (0,00) SEK per aktie för ra kenskapsa ret, motsvarande 13,6 (0,0) MSEK. Anställda Medeltal a rsansta llda var 93 (98). Moderbolaget Moderbolagets inta kter uppgick till 10,5 (8,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,3 (6,7) MSEK. Investeringarna uppgick till 0,6 (1,1) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utga ng till 7,6 (7,2) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 54,0 (26,6) MSEK, vilket motsvarar en soliditet pa 88 (84) procent. Redovisningsprinciper Denna dela rsrapport har uppra ttats i enlighet med Årsredovisningslagen, kapitel 9 Dela rsrapport. From ra kenskapsa ret 2014 uppra ttas a rs- och koncernredovisningarna med tilla mpning av a rsredovisningslagen och Bokföringsna mndens allma nna ra d BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern- redovisning (K3). Tidigare tilla mpades a rsredovisningslagen och Bokföringsna mndens allma nna ra d förutom BFNAR 2008:1 (K2) och 2012:1 (K3). Överga ngen har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35, Fo rsta ga ngen detta allma nna ra d tilla mpas. K3 regelverket har tilla mpats retroaktivt med de undantag som framga r enligt nedan och har inneburit omra kning av resultatra kning för a r 2013 och balansra kning vid tidpunkten för överga ng den 1 januari 2013 samt 31 december Koncernens ra kningar, inklusive kassaflödes- analysen, a r oföra ndrade ja mfört med tidigare tilla mpade principer. Finansiell information Koncernen De poster som inga r i eget kapital delas inte la ngre in i bundet och fritt kapital utan i a tminstone posterna Aktiekapital, Övrigt tillskjutet kapital och Annat eget kapital inklusive a rets resultat. Vid överga ngen har företaget valt att tilla mpa ett tilla tet undantag fra n retroaktiv tilla mpning i koncernredovisningen, vilket inneba r att rörelseförva rv som gjorts före tidpunkten för överga ngen inte har ra knats om. Moderföretaget Vid överga ngen har företaget tilla mpat följande tilla tna undantag fra n retroaktiv tilla mpning: Koncernbidrag som tidigare inte har redovisats som bokslutsdisposition har inte omklassificerats annat a n för ja mförelsea ret. Redovisat va rde pa andelar i dotterföretag har faststa llts till det redovisade va rdet enligt tidigare principer. Intäkter Inom ja mförelsetja nsten inta ktsförs inta kter i takt med att de upparbetas. Inom förmedlingstja nsten skiljer sig inta ktsföringen beroende pa om bolaget erha ller besta ndsersa ttning eller enga ngsersa ttning för den förmedlade försa kringen. Besta ndsersa ttning löper normalt sett fram till och med att försa kringstagaren avslutar sin försa kring eller avtalet mellan Insplanet och Försa kringsbolaget upphör. Provisioner fra n nyteckning av försa kringar inta ktsförs i takt med att de upparbetas. I samband med förmedlingstillfa llet inta ktsförs den förva ntade provisionsinta kten för första a ret. Ha nsyn tas till förva ntad nyteckningsannullation och att alla försa kringar inte löper ett helt försa kringsa r. Provisionsinta kter för förnyade försa kringar, sa kallade förnyelseinta kter, inta ktsförs först na r de har utbetalats. Enga ngs- ersa ttningar inta ktsförs i sin helhet i takt med att de upparbetas. Provisionsinta kter fra n förmedling av la neavtal, da r bolaget erha ller enga ngsersa ttning endast, inta ktsförs i takt med att de upparbetas. I förekommande fall har ja mförelsetalen för 2013 anpassats till K3. 7

8 Finansiell kalender - Årsredovisning 2014, mars Dela rsrapport januari till mars, 21 maj Dela rsrapport januari till juni, 20 aug Dela rsrapport januari till september, 19 nov Bokslutskommuniké januari till december, 18 feb 2016 Årsstämma 2015 Årssta mman a ger rum den 21 maj 2015, klockan 12:00 i bolagets lokaler pa Grev Turegatan 5. Separat kallelse offentliggörs i Post och Inrikes Tidningar samt pa bolagets webbplats. Insplanet AB (publ) Stockholm, den 19 februari Daniel Soussan Verksta llande direktör Denna dela rsrapport har ej varit förema l för granskning av Insplanets revisor. För ytterligare information, kontakta: Daniel Soussan VD Insplanet AB (publ) förnamn.efternamn[at]insplanet.com 8

9 Koncernens Resultaträkning TSEK okt-dec okt-dec Helår Helår Rörelsens intäkter Nettoomsa ttning Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anla ggningstillga ngar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ra nteinta kter och liknande resultatposter Ra ntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt Periodens resultat

10 Koncernens Balansräkning TSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anla ggningstillga ngar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Goodwill Övriga Materiella anla ggningstillga ngar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna inta kter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda inta kter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga sta llda sa kerheter eller ansvarsförbindelser finns inom koncernen. Förändring i koncernens Egna Kapital TSEK Helår Helår Inga ende eget kapital ha nförligt till moderbolagets aktiea gare Nyemission Utdelning Periodens resultat Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

11 Koncernens Kassaflödesanalys TSEK okt-dec okt-dec Helår Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Erha llen ra nta Erlagd ra nta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Föra ndring av kundfordringar Föra ndring av övriga kortfristiga fordringar Föra ndring av övriga kortfristiga skulder Summa förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Materiella anla ggningstillga ngar Immateriella anla ggningstillga ngar Förva rv och avyttring av verksamheter Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringar Finansieringsverksamheten Amortering av skulder Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens finansiella nyckeltal okt-dec okt-dec Helår Helår Rörelsemarginal, % 12% 6% 17% 7% Vinstmarginal, % 9% 4% 13% 5% Avkastning pa eget kapital, % 4% 4% 30% 15% Balansomslutning Eget kapital Soliditet, % 71% 54% 71% 54% Eget kapital per aktie, SEK 3,61 1,90 3,61 1,90 Kassaflöde efter investeringar per aktie, SEK -0,05 0,14 0,68 0,47 Resultat per aktie, SEK 0,13 0,07 0,81 0,30 Antal aktier vid periodens slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental

12 Påverkan på eget kapital K3 Koncernens eget kapital har pa verkats pa följande sa tt av överga ngen till K3: Koncernen Eget kapital enligt tidigare tillämpade principer Justeringar i inga ngsbalansra kningen: 0 Eget kapital enligt K Utdelning Årets resultat Justeringar under 2013: 0 Eget kapital enligt K

13 Moderbolaget i sammandrag Resultaträkning Enl tidigare Enl tidigare K3 principer K3 principer TSEK okt-dec okt-dec okt-dec Helår Helår Helår Summa inta kter Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Periodens resultat Balansräkning Enl tidigare K3 principer TSEK Tillgångar Anla ggningstillga ngar Omsa ttningstillga ngar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga sta llda sa kerheter eller ansvarsförbindelser finns i moderbolaget. Påverkan på eget kapital K3 Moderbolagets eget kapital har pa verkats pa följande sa tt av överga ngen till K3: Moderbolaget Eget kapital enligt tidigare tillämpade principer Justeringar i inga ngsbalansra kningen: 0 Not Eget kapital enligt K Utdelning Årets resultat Justeringar under 2013: Koncernbidrag Skatteeffekt av ovansta ende Eget kapital enligt K Not 1. Koncernbidrag ska enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) redovisas som bokslutsdisposition. Koncernbidraget pa verkar det skattepliktiga resultatet vilket inneba r att aktuell skatt minskar. För koncernen som helhet a r den dock oföra ndrad. La ttnadsregeln enligt kapitel 35 har tilla mpats vilket inneba r att koncernbidrag som la mnats före tidpunkten för överga ngen inte har ra knats om. 13

14 Insplanet a r en av Sveriges ledande förmedlare av försa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges största ja mförelsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mförelse- och förmedlingstja nster av privatla n. Insplanets aktie a r noterad pa NASDAQ OMX First North. Mangold a r Insplanets certified adviser.

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 36 procent tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 22 procent under tredje kvartalet Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015 Tillväxt om 4 procent i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 15 procent under det andra kvartalet Andra kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2014 Fortsatt stark tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal på 22 procent under andra kvartalet Andra kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 Lägre intäkter till följd av en svag utveckling inom förmedling av privatlån Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till 19,5 (21,3) MSEK, vilket motsvarar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 Minskande beståndsintäkter i kombination med lägre nytecknad premievolym tynger resultatet Andra kvartalet Intäkterna minskade totalt med 13 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 Stark försäljningstillväxt och rekordresultat Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Minskande beståndsintäkter, i kombination med lägre nytecknad premievolym och kostnader av engångskaraktär, tynger resultatet Fjärde kvartalet Intäkterna uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015 Svagt ökande nyförsäljningsintäkter under det fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (19,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 1 procent.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008 Insplanet möter konjunkturavmattningen med tillförsikt Tredje kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,2 (15,8) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2017

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2017 Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007 Goda utsikter trots svagt resultat > Intäkterna ökade med 30 procent till 14,0 (10,8) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (2,9) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Intäkter per marknad Okt - dec 2014 Okt - dec 2013 Jan - dec 2014 Jan - dec 2013

Intäkter per marknad Okt - dec 2014 Okt - dec 2013 Jan - dec 2014 Jan - dec 2013 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 Koncernrapport 20 februari 2015 31% omsättningstillväxt i Q4 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 31% till 11,4

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer