BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009"

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 Stark försäljningstillväxt och rekordresultat Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 procent till 4,0 (5,0) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 2,9 (4,7) MSEK. Resultat per aktie 0,25 (0,41) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,6 (3,8) MSEK. Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 439 MSEK. Nytecknad premievolym ökade med 32 procent och uppgick till 79 (60) MSEK. Antalet försäkringsjämförelser uppgick till ( ) stycken. Januari till december Intäkterna ökade med 32 procent till 79,0 (59,9) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 44 procent till 21,2 (14,7) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 15,7 (12,3) MSEK. Resultat per aktie 1,35 (1,06) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,3 (20,8) MSEK. Nytecknad premievolym ökade med 19 procent och uppgick till 290 (243) MSEK. Antalet försäkringsjämförelser uppgick till ( ) stycken. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,25 SEK per aktie. Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges. Insplanet AB (publ) Org.nr Grevgatan 34 Tel: Box Fax: Stockholm

2 VD-kommentar 2009 är Insplanets hitintills bästa år någonsin, bolaget uppvisar fina tillväxttal inom samtliga områden och levererar ett rekordresultat med starka rörelsemarginaler. Mest glädjande är att vi åter visar stark tillväxt i nyförsäljningen. Under fjärde kvartalet ökade den nytecknade premievolymen med 32 procent, vilket har sin huvudsakliga förklaring i lyckade kund- och säljdrivande aktiviteter. Under hösten har vi satsat på att förstärka bolagets kompetens inom IT, webb- och affärsutveckling. Bolaget har ökat sina marknadsaktiviteter samt investeringar i IT-system för att kunna fortsätta expansionen ytterligare. Under 2010 kommer bolaget prioritera intäktstillväxt och ökad nyförsäljning framför rörelsemarginal. Vid sidan av fortsatta förbättringsåtgärder inom försäkringsförmedlingen ökar satsningen på egna produkter och utveckling av jämförelsetjänsten. Mer resurser kommer även att läggas på att stärka Insplanets varumärke bland såväl existerande som nya kunder. Daniel Soussan VD Tel: Resultat efter skatt uppgick till 2,9 (4,7) MSEK. Resultatet efter skatt påverkades positivt med 1,0 MSEK under fjärde kvartalet föregående år, till följd av ändrad beskattning för tidigare år, hänförlig till bolagets tidigare förlustavdrag. Antalet försäkringsjämförelser ökade under kvartalet med 31 procent till ( ) stycken. Antalet försäkringsjämförelser är baserade på antalet unika objekt som det skett en jämförelse för under perioden. Tillväxten i antalet försäkringsjämförelser är bland annat en effekt av ökade marknadsföringsaktiviteter och förbättringar av webbplatsen, vilka lett till en ökad kundtillströmning. Antalet förmedlade försäkringar ökade med 32 procent till (19 800) stycken. Nytecknad premievolym ökade med 32 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 79 (60) MSEK. Den beståndsersättningsgrundande andelen av förmedlad premievolym uppgick till 71 (68) procent, jämförelsetalet för föregående år är uppdaterat i samband med framställandet av denna kommuniké. Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till försäkringar, med en premievolym om 439 MSEK. Antalet försäkringar i beståndet är oförändrat jämfört med föregående kvartal medans premievolymen minskat med 15 MSEK. De lägre genomsnittspremierna i beståndet är hänförligt till mixförändringar med en ökad andel försäkringar med lägre premier. Insplanet förvärvade i november Credit Service i Stockholm AB. Bolaget driver en förmedlingstjänst för privatlån på webbplatsen creditservice.se. Under Credit Service föregående brutna räkenskapsår, september 2008 till augusti 2009, omsatte bolaget 1,1 MSEK och hade ett rörelseresultat om -1,2 MSEK. Förvärvet av Credit Service har haft en mycket begränsad påverkan på intäkterna och resultatet under fjärde kvartalet. Fjärde kvartalet Under kvartalet uppgick intäkterna till 21,0 (18,4) MSEK, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med föregående år. Intäktsökningen är hänförlig till en ökad nytecknad premievolym och ökad förmedling av egna produkter. Intäkterna har påverkats negativt av sjunkande beståndsintäkter samt att andelen nytecknad premievolym som förmedlas med engångsersättning har minskat till 29 procent jämfört med 32 procent motsvarande period föregående år. Händelser efter kvartalets utgång Verksamheten i Credit Service är nu integrerad i Insplanet verksamhet och under februari lanserades en förmedlingstjänst för privatlån i Insplanets varumärke. Koncernens rörelseresultat minskade med 19 procent och uppgick till 4,0 (5,0) MSEK. Rörelsemarginalen var under kvartalet 19 (27) procent. Den försvagade rörelsemarginalen är primärt hänförlig till att bolaget lagt ökade resurser på expansion i form av nyanställningar inom framförallt IT, webb- och affärsutveckling samt att bolaget under kvartalet har haft ökade marknadsföringskostnader i syfte att stärka varumärket och driva mer trafik- och kunder till bolagets hemsida. Mixförändringar i form av lägre andel beståndsintäkter och lägre andel nytecknad premievolym som förmedlats med engångsersättning har också påverkat rörelsemarginalen negativt. 2

3 Utsikter för 2010 Kampen om kunderna är fortsatt hård på svenska konsumentförsäkringsmarknaden, etablerade försäkringsaktörer såväl som nya har ökat sin närvaro och aktivitet mot kunderna. Det finns tecken på att lönsamheten bland svenska sakförsäkringsbolag är sjunkande. Trots den sjunkande lönsamheten bedömer Insplanet att premierna kommer ligga relativt stilla under året till följd av ökad konkurrens inom framförallt bil- och boendeförsäkring. Bolaget ger inga prognoser. För 2010 är bolagets målsättning att kunna uppvisa god tillväxt i intäkter och nytecknad premievolym, tillväxt kommer prioriteras framför bibehållen rörelsemarginal. De satsningar som görs under 2010 förväntas endast kortsiktigt påverka rörelsemarginalen negativt. Målsättningen för 2010 är att kunna leverera ett rörelseresultat i linje med 2009 års resultat. Resultatet kan komma att variera från kvartal till kvartal jämfört med föregående år. Bolaget kommer under året att göra ökade satsningar på att utveckla jämförelsetjänsten inom försäkringar och övriga privatekonomiska områden. Under 2010 kommer Insplanet även att lägga mer resurser på att stärka bolagets varumärke. Bolaget avser även att öka expansionen inom affärsområde Egna produkter med vidareutveckling av existerande produkter och varumärken såväl som nya lanseringar. Under 2010 kommer kassaflödet påverkas negativt av att bolaget i år har en betydligt högre preliminärskatt samtidigt som slutskatten för 2008 är avsevärt högre än tidigare års skatteinbetalningar. Totalt kommer bolaget att betala in 9,4 MSEK i skatt under året. Andelen nytecknad premievolym som förmedlas med engångsersättning förväntas öka under 2010 kopplat till genomförda avtalsomläggningar, under inledningen av 2010 ligger andelen premievolym som förmedlas med engångsersättning kring 50 procent. Ökningen av andelen engångsersättning bidrar till att stärka intäktstillväxten. I det korta perspektivet ger engångsersättning högre intäkter än beståndsersättning. Insplanet strävar efter att de två ersättningsmodellerna över tiden skall ge likvärdig lönsamhet för bolaget. Valet av ersättningsmodell är styrt av bolagets möjligheter att revidera de intäktsströmmar som bolaget erhåller från försäkringsbolagen i kombination med deras betalningsvilja för respektive ersättningsmodell. Nytecknad premievolym, intäkter, rörelseresultat och rörelsemarginal påverkas väsentligt av externa faktorer såsom förnyelsegrad på beståndet och våra leverantörers konkurrenskraft, vilket är kopplat till deras produkterbjudanden i relation till övriga marknaden. Även förändringar avseende fördelningen mellan engångsersättning och beståndsersättning, produktmixen och fördelningen mellan våra samarbetspartners påverkar Insplanets resultat. Januari till december Intäkterna uppgick till 79,0 (59,9) MSEK vilket är en ökning med 32 procent jämfört med föregående år. Intäktsökningen är hänförlig till en ökad nytecknad premievolym, ökade beståndsintäkter, ökad förmedling av egna produkter samt att andelen nytecknad premievolym som förmedlas med engångsersättning har ökat. Koncernens rörelseresultat uppgick till 21,2 (14,7) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 27 (25) procent för perioden. Rörelsemarginalförbättringen är primärt hänförlig till ökade beståndsintäkter och att andelen premievolym som förmedlats med engångsersättning har ökat jämfört med föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 15,7 (12,3) MSEK. Antalet försäkringsjämförelser har ökat med 35 procent till ( ) stycken. Antalet tecknade försäkringar ökade med 30 procent till (73 900) stycken. Nytecknad premievolym ökade med 19 procent jämfört med föregående år och uppgick till 290 (243) MSEK, varav 69 (90) procent av förmedlade försäkringar var beståndsersättningsgrundande. Insplanet har under året påbörjat en breddning av kunderbjudandet genom att lansera enklare prisjämförelser inom andra privatekonomiska områden såsom privatlån, bolån, bredband och telefoni. Under november förvärvades Credit Service som ett led i att utveckla tjänsten för privatlån. Tjänsten är kostnadsfri och gör det enkelt för kunder att få en bild av de individuella lånevillkor som erbjuds från olika långivare. Kunden kan på ett snabbt och enkelt sätt jämföra räntor, villkor och lånebelopp. Kunderna kan enkelt erhålla nytt eller lägga om existerande lån inom ramen för Insplanets tjänst. Bolagets målsättning är att en breddning av jämförelsetjänsten skall öka antalet besökare, kunder och samarbeten, vilket skall leda till ökade intäkter för bolaget. Under året lanserades det egna försäkringsvarumärket Redo. Ambitionen är att utveckla Redo till att vara det självklara alternativet för barnfamiljen. Försäkringsgivare för Redo är Sveland Försäkringar som även hanterar skador för Redos försäkringstagare. Varumärket Redo ägs av Insplanet Service AB, ett helägt dotterbolag i Insplanetkoncernen. Trots än så länge få aktiviteter har Redo fått ett gott genomslag och mottagande bland kunderna. Insplanet Biltrygg som lanserades i slutet av 2008 har under sitt första år fått ett positivt bemötande av Insplanets kunder och bidragit till ökad kundnytta och samtidigt stärkt bolagets totalerbjudande. Bolagets fokus på att öka kvalitén i försäljningen och förstärka efterköpskänslan har gett positivt utslag under året med sjunkande kundavhopp i samband med nyteckning som resultat. Investeringar Investeringarna under året uppgick till 2,8 (2,7) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,3 (20,8) MSEK. Likvida medel vid årets utgång uppgick till 30,9 (36,6) MSEK. Koncernen har inga räntebärande skulder. Det egna kapitalet uppgick till 32,6 MSEK (2,80 SEK per aktie). Soliditeten uppgick till 60 (71) procent vid årets utgång. Resultat per aktie Resultat per aktie för året uppgick till 1,35 (1,06) SEK. 3

4 Förslag till utdelning Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,25 SEK per aktie, totalt motsvarande 14,5 MSEK. Anställda Medeltal årsanställda var 108 (98). Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick till 1,4 (3,2) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -23,0 (-15,4) MSEK. Investeringarna uppgick till 1,9 (2,7) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid årets utgång till 0,8 (16,5) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 33,7 (40,9) MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 72 (84) procent. Redovisningsprinciper Delårsrapporten upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. För delårsrapporten har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste publicerade årsredovisningen, med undantag för avskrivningar avseende försäkringssystem, där avskrivningsperioden har ändrats från 7 år till 2 år. Kvartalsdata Q Q Q Q Q Q Q Q Försäkringsjämförelser, st Nytecknad premievolym, MSEK Antal nytecknade försäkringar, st Aktivt premiebestånd, MSEK Antal försäkringar aktivt premiebestånd, st Koncernens Resultaträkning TSEK okt-dec okt-dec Helår Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt Periodens resultat

5 Koncernens Balansräkning TSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Goodwill Övriga Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser finns inom koncernen. Förändring i koncernens Egna Kapital TSEK Helår Helår Ingående balans Utdelning Periodens resultat Eget kapital vid periodens slut

6 Koncernens Kassaflödesanalys TSEK okt-dec okt-dec Helår Helår Rörelseresultat Avskrivningar Finansiellt netto Summa tillförda medel Aktuell skatt Förändring av rörelsekapital Förändring av kundfordringar Förändring av övriga kortfristiga fordringar Förändring av övriga kortfristiga skulder Rörelsens kassaflöde före investeringar Investeringsverksamheten Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Förvärv av verksamheter Rörelsens kassaflöde efter investeringar Finansieringsverksamheten Ökning / minskning av långfristiga skulder Utdelning Summa finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Jämförelsetal koncernen okt-dec okt-dec Helår Helår Rörelsemarginal, % 19% 27% 27% 25% Vinstmarginal, % 14% 26% 20% 20% Avkastning på eget kapital, % 9% 13% 43% 34% Balansomslutning Eget kapital Soliditet, % 60% 71% 60% 71% Eget kapital per aktie, SEK 2,80 3,45 2,80 3,45 Kassaflöde per aktie, SEK 0,03 0,30 1,51 1,56 Resultat per aktie, SEK 0,25 0,41 1,35 1,06 Antal aktier vid periodens slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental

7 Finansiell information Årsredovisning 2009, april Delårsrapport januari till mars, 4 maj Delårsrapport januari till juni, 19 augusti Delårsrapport januari till september, 11 november Bokslutskommuniké, januari till december, 17 februari Årsstämma 2010 Årsstämman äger rum den 5 maj, klockan 15:00 i bolagets lokaler på Grevgatan 34. Separat kallelse offentliggörs i Post och Inrikes Tidningar, Dagens Industri samt på bolagets webbplats. Insplanet AB (publ) Stockholm, den 17 februari Styrelsen Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Insplanets revisor. För ytterligare information, kontakta: Daniel Soussan Henrik Ingvarsson VD Ekonomichef, Vice VD Insplanet AB (publ) Insplanet AB (publ)

8 Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer