DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 Lägre intäkter till följd av en svag utveckling inom förmedling av privatlån Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till 19,5 (21,3) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 9 procent. Ro relseresultatet uppgick till 2,6 (4,6) MSEK. Ro relsemarginalen uppgick till 13 (22) procent. Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (3,6) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,15 (0,27) SEK. Kassaflo det fra n den lo pande verksamheten uppgick till 2,1 (6,8) MSEK. Nyfo rsa ljningsinta kterna uppgick till 17,8 (18,9) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 6 procent. Fo rnyelseinta kterna uppgick till 1,7 (2,4) MSEK. Januari till september Inta kterna uppgick till 59,5 (61,3) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 3 procent. Ro relseresultatet uppgick till 7,9 (11,2) MSEK. Ro relsemarginalen uppgick till 13 (18) procent. Resultat efter skatt uppgick till 6,2 (8,8) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,46 (0,69) SEK. Kassaflo det fra n den lo pande verksamheten uppgick till 9,9 (11,1) MSEK. Nyfo rsa ljningsinta kterna uppgick till 54,1 (53,7) MSEK, vilket motsvarar en o kning om 1 procent. Fo rnyelseinta kterna uppgick till 5,4 (7,6) MSEK. Om Insplanet Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo relse- och fo rmedlingstja nster av privatla n och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie a r noterad pa NASDAQ OMX First North. Mangold a r Insplanets certified adviser. La mnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges. Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box , Stockholm Org.nr , Tel: , Fax: , Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box , Stockholm Org.nr , Tel: , Fax: ,

2 VD-kommentar Inta kterna fo r det tredje kvartalet uppgick till 19,5 MSEK, vilket a r en minskning med 9 procent ja mfo rt med fo rega ende a r. Även om ja mfo relsetalen fo rega ende a r var starka a r a rets tredje kvartal en besvikelse avseende inta ktsutvecklingen som inte na dde va ra fo rva ntningar. Den huvudsakliga anledningen till inta ktsminskningen a r ha nfo rligt till en kraftigare inbromsning inom affa rsomra de Personal Finance (MyLoan) med fokus pa fo rmedling av privatla n a n vi kunnat fo rutspa. Fo r fo rsta ga ngen sedan Q lyckades vi inte uppvisa tillva xt inom affa rsomra det utan tva rtom minskade fo rmedlad la nevolym och inta kter under kvartalet. Det svagare ro relseresultatet fo r koncernen som helhet kan huvudsakligen fo rklaras av o kade kund- och marknadsinvesteringar vilket a r enligt plan. Inom MyLoan har vi successivt under 2015 fokuserat allt mer pa att utveckla va r onlinetja nst. Inta kter kopplade till MyLoans onlinesatsning tar la ngre tid att se resultatet av a n via telemarketing, som syns tydligare i det omedelbara. Överetableringen av la nefo rmedlare i kombination med den nuvarande investeringsviljan i marknadsfo ring och kundanskaffning hos la nefo rmedlare a r kortsiktigt utmanande. Va r la ngsiktiga tro pa privatla nemarknaden och potentialen fo r la nefo rmedlare a r dock ofo ra ndrat fortsatt positiv. Vi har en stark position i marknaden och fortsa tter bygga MyLoan la ngsiktigt fo r att vara det ba sta alternativet fo r konsumenter na r det kommer till att va lja ra tt bank fo r deras privatla n. MyLoan erho ll under det tredje kvartalet tillsta nd fra n Finansinspektionen fo r att bedriva verksamhet inom fo rmedling av konsumentkrediter. Vi kan da rmed fortsa tta va r resa med att hja lpa fler svenskar till en ba ttre privatekonomisk situation. Vi har under det tredje kvartalet fortsatt att o ka va ra investeringar i marknadsfo ring fo r att la ngsiktigt sta rka va r position inom ja mfo relser och fo rmedling av fo rsa kringar och privatla n mot konsumentmarknaden. Som ledande akto r har vi ocksa ett ansvar att driva marknaden av ja mfo relsetja nster och fo rmedlingstja nster snabbare frama t. Da rfo r kommer vi att o ka va ra marknadsfo ringsinsatser a ven under kommande kvartal. Även om ja mfo relsetja nster och fo rmedling av konsumentfo rsa kring a r sto rre a n na gonsin a r det fortfarande fo r fa konsumenter som konkurrensutsa tter sitt existerande fo rsa kringsbolag. Tyva rr a r de mest lojala kunderna inte sa llan de som har mest att vinna pa att ja mfo ra och konkurrensutsa tta sitt existerande fo rsa kringsbolag. Det finns a ven legala och branschstrukturella orsaker till inla sningen av kunderna. Insplanet fa r varje dag otroligt mycket positiv feedback fra n va ra kunder via omdo messajter och direkt via telefon och mail. Engagemanget och a terkopplingen vi fa r fra n va ra kunder ger oss drivkraften att fortsa tta va rt arbete fo r att bryta den oligopolstruktur som idag ha rskar pa den svenska konsumentfo rsa kringsmarknaden. La nge leve kunden! Daniel Soussan Verksta llande direkto r Tel: Trots den svaga utvecklingen inom ja mfo relse och fo rmedling av privatla n finns det en del andra saker att gla dja sig a t inom affa rsomra de Personal Finance. Va ra o vriga privatekonomiska tja nster (sa som bola n, sparande och aktiedepa ), som i nula get omfattar enklare typer av ja mfo relsetja nster, fortsa tter att va xa om a n fra n la ga niva er. Allt fler samarbetande banker och kreditmarknadsbolag har anslutit sig till tja nsten. Va ra tja nster kommer under fja rde kvartalet att integreras och synas mer inom olika Bonnier media och skapa relevant inneha ll fo r la sarna och va ra partners, sa va l som sta rka va r position inom det bredare privatekonomiska segmentet. Det a r ocksa gla djande att den positiva utvecklingen fo r affa rsomra de Fo rsa kring och va r fo rsa kringstja nst fortsa tter, da r vi fortsatt ser en fin trafikutveckling fo r ja mfo relsetja nsten Insplanet.com och tillstro mning av antalet kunder som anva nder va ra tja nster. Konverteringen till direkt ko p a r dock la gre i dessa nya flo den da ma nga av beso karna inte a r i la ge att ko pa eller byta fo rsa kring just da. Genom att skapa en positiv upplevelse fo r dessa kunder a r va r tro att konverteringen o kar o ver tid. Inom fo rmedlingsverksamheten ser vi en svagt negativ inta ktsutveckling mot fo rega ende a r, men med en positiv trend da r vi under september ma nad fick uppleva det trendskifte vi arbetat ha rt fo r under en la ng tid med positiv tillva xt mot samma period fo rega ende a r. Vi avslutar kvartalet med ett starkare fo rsa kringserbjudande a n pa la nge och med en rad nya funktioner i va r digitala tja nst som ba de fo renklar och fo rba ttrar kundupplevelsen. Vi ka nner da rfo r stor tillfo rsikt info r den na rmsta framtiden. Vi har under kvartalet fortsatt att utveckla va r betaversion av Bilkostnader, en tja nst som va nder sig till bila garen som pa ett enkelt och samlat grepp kan fa information om vad en specifik bil kostar att a ga men ocksa underla tta sja lva bila gandet med fo rslag pa kostnadsbesparingar. Tja nsten a r i sin linda men ambitionen a r att den ska bidra till ba de o kad kundnytta och inta kter pa sikt. 2

3 Tredje kvartalet INTÄKTER Under det tredje kvartalet uppgick inta kterna till 19,5 (21,3) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 9 procent MSEK jul-sep jul-sep Fo ra ndring Nyfo rsa ljningsinta kter & o vriga inta kter 17,8 18,9-1,1 (-5,8%) Fo rnyelseinta kter 1,7 2,4-0,7 (-29,2%) (Repetitiva provisionsinta kter fo r fo rsa kringar som fo rnyats efter ett (1) a r och da r Insplanet erha ller besta ndsersa ttning. Se sid 7, Inta kter fo r ytterligare info) Summa intäkter 19,5 21,3-1,8 (-8,5%) Nyförsäljningsintäkter Nyfo rsa ljningsinta kterna minskade med 6 procent och uppgick till 17,8 (18,9) MSEK. Minskande intäkter inom affärsomra de Personal Finance (MyLoan) med fokus pa privatla n. Fo r fo rsta ga ngen sedan Q lyckades vi inte uppvisa tillva xt utan tva rtom minskade fo rmedlad la nevolym och inta kter under kvartalet. Inta ktsutvecklingen a r delvis en effekt av va r o kade onlinesatsning, da r det tar la ngre tid att se resultatet av va ra insatser i form av nya inta kter, och delvis en effekt av den o veretablering bland la nefo rmedlare vi sett tecken pa tidigare i a r i kombination med en o kad investeringsvilja i marknadsfo ring och kundanskaffning inom branschen. Va ra o vriga privatekonomiska tja nster (sa som bola n, sparande och aktiedepa ), som i nula get omfattar enklare typer av ja mfo relsetja nster, har fortsatt att va xa framga ngsrikt under kvartalet om a n fra n la ga niva er. Svagt minskande intäkter inom affärsomra de försäkring. Trots fin trafikutveckling fo r ja mfo relsetja nsten Insplanet.com och tillstro mning av antalet kunder som anva nder va ra tja nster minskade inta kterna na got ja mfo rt med motsvarande period fo rega ende a r. Utvecklingen inom kvartalet var dock positiv da r vi under september ma nad fick uppleva det trendskifte vi arbetat ha rt fo r under en la ng tid med positiv inta ktstillva xt mot samma period fo rega ende a r. Andelen premievolym som fo rmedlats med enga ngsersa ttning har under perioden o kat till 88 procent ja mfo rt med 76 procent fo rega ende a r, vilket gett en viss positiv effekt pa inta kterna och resultatet, men minskar de repetitiva provisionsinta kterna (s.k. fo rnyelseinta kter) o ver tid. Förnyelseintäkter Fo rnyelseinta kterna, vilka utgo r de repetitiva inta kter som relaterar till det upparbetade fo rsa kringsbesta ndet (ej inkluderat a rets nyfo rsa ljning), uppgick till 1,7 (2,4) MSEK. Minskningen om 0,7 MSEK a r en effekt av att en sto rre andel av fo rsa kringarna som fo rmedlats de senaste a ren ersa tts med enga ngsersa ttning och inte besta ndsersa ttning. RESULTAT Ro relseresultatet uppgick under det tredje kvartalet till 2,6 (4,6) MSEK, vilket motsvarar en ro relsemarginal om 13 (22) procent. Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (3,6) MSEK. 3

4 Januari till september INTÄKTER Inta kterna uppgick under perioden till 59,5 (61,3) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 3 procent MSEK jan-sep jan-sep Fo ra ndring Nyfo rsa ljningsinta kter & o vriga inta kter 54,1 53,7 +0,4 (+0,7%) Fo rnyelseinta kter 5,4 7,6-2,2 (-28,9%) (Repetitiva provisionsinta kter fo r fo rsa kringar som fo rnyats efter ett (1) a r och da r Insplanet erha ller besta ndsersa ttning. Se sid 7, Inta kter fo r ytterligare info) Summa intäkter 59,5 61,3-1,8 (-2,9%) Nyförsäljningsintäkter Nyfo rsa ljningsinta kterna o kade med 1 procent och uppgick till 54,1 (53,7) MSEK. Stark intäktsutveckling inom affärsomra de Personal Finance (MyLoan) med fokus pa privatla n. Verksamheten har trots det svaga tredje kvartalet haft en stark tillva xt under a ret som helhet, tack vare ett va ldigt starkt fo rsta och andra kvartal. Inta ktsutvecklingen under det sista kvartalet a r delvis en effekt av va r o kade onlinesatsning, da r det tar la ngre tid att se resultatet av va ra insatser i form av nya inta kter, och delvis en effekt av den o veretablering bland la nefo rmedlare vi sett tecken pa tidigare i a r i kombination med en o kad investeringsvilja i marknadsfo ring och kundanskaffning inom branschen. Minskande intäkter inom affärsomra de försäkring. Trots att inta ktsutvecklingen a r negativ mot fo rega ende a r, a r det gla djande att utvecklingen under a ret ga tt i ra tt riktning, da r vi under september ma nad fick uppleva det trendskifte vi arbetat ha rt fo r under en la ng tid med positiv inta ktstillva xt mot samma period fo rega ende a r. Andelen premievolym som fo rmedlats med enga ngsersa ttning har under perioden o kat till 81 procent ja mfo rt med 76 procent fo rega ende a r, vilket gett en viss positiv effekt pa inta kterna och resultatet, men minskar de repetitiva provisionsinta kterna (s.k. fo rnyelseinta kter) o ver tid. Förnyelseintäkter Fo rnyelseinta kterna, vilka utgo r de repetitiva inta kter som relaterar till det upparbetade fo rsa kringsbesta ndet (ej inkluderat a rets nyfo rsa ljning), uppgick till 5,4 (7,6) MSEK. Minskningen om 2,2 MSEK a r en effekt av att en sto rre andel av fo rsa kringarna som fo rmedlats de senaste a ren ersa tts med enga ngsersa ttning och inte besta ndsersa ttning. RESULTAT Ro relseresultatet uppgick under perioden till 7,9 (11,2) MSEK, vilket motsvarar en ro relsemarginal om 13 (18) procent. Resultat efter skatt uppgick till 6,2 (8,8) MSEK. 4

5 Väsentliga händelser efter perioden Väsentliga händelser under perioden Insplanet AB (publ) anlitar Mangold som likviditetsgarant Den 22 oktober meddelade Insplanet att man utsett Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant fo r bolagets aktie som a r noterad pa Nasdaq First North Stockholm. Uppdraget startade den 26 oktober 2015 och besta r i likviditetsfra mjande a tga rder, det vill sa ga minska prisskillnaden mellan ko p- och sa ljkurs fo r att understo dja och garantera likviditeten i bolagets aktie med syfte att underla tta handeln och skapa en mer ra ttvisande va rdering. Valberedning inför årsstämma 2016 Den 20 oktober meddelade Insplanet att valberedningen info r a rssta mman 2016 har utsetts i enlighet med ga llande faststa lld instruktion. Valberedningen besta r av: Henrik Stangel (representerar Investeringshuset i Stockholm AB); Daniel Soussan (representerar Alloka AB); och Richard Ba ge (representerar sig sja lv). Årsstämma avhölls torsdagen den 21 maj 2015 Årssta mman fattade fo ljande beslut: Resultat- och balansra kning, samt koncernresultat- och koncernbalansra kning, faststa lldes. Vinstmedel balanserades enligt styrelsens fo rslag. Styrelseledamo ter och verksta llande direkto r gavs ansvarsfrihet fo r ra kenskapsa ret Ersa ttning till styrelsen, valberedningen och revisorn skall utga i enlighet med valberedningens fo rslag. Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens fo rslag, fo r tiden intill slutet av na sta a rssta mma besta av: Henrik Stangel (ordfo rande, omval), Daniel Soussan (omval), David Frykman (omval) och Peter Carlsson (omval). I enlighet med valberedningens fo rslag omvaldes PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor fo r tiden intill slutet av na sta ordinarie a rssta mma med Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor. Henrik Stangel a r vald till ordfo rande i valberedningen. 5

6 Utsikter för blev totalt sett ett framga ngsrikt a r fo r Insplanet, da r verksamheten visade en stark tillva xt inom den viktiga nyfo rsa ljningen ihop med en fo rba ttrad lo nsamhet. Vi ga r in i 2015 med sta rkt sja lvfo rtroende och en rad spa nnande affa rsutvecklingsprojekt som va ntas bidra till bolagets fortsatta utveckling. Fokus under 2015 kommer att vara att fo rba ttra kundupplevelsen inom ba da va ra affa rsomra den, men framfo rallt inom affa rsomra de Fo rsa kring da r vi har ett utmanande la ge da vi inom vissa kundsegment och geografiska omra den saknar ett tillfredssta llande kunderbjudande till fo ljd av den konsolidering som skett bland de svenska fo rsa kringsbolagen de tva senaste a ren. Inom andra segment har vi ett starkare erbjudande a n pa la nge. Kundens upplevelse och nytta av Insplanets tja nster kan da rfo r skilja sig va sentligt utifra n person, objekt och region. De stora dominerande fo rsa kringsbolagen fortsa tter att i stor utstra ckning saknas i Insplanets tja nster. Bolaget har under a ret dock gjort framsteg och Insplanet har idag samarbete med ett av Sveriges ledande fo rsa kringsbolag inom vissa geografiska omra den. Samarbetet har fo r alla parter varit framga ngsrikt och va l fungerande sett till den korta period samarbetet varit iga ng. Det a r tydligt att ett starkt varuma rke har en fo rdel ja mfo rt med oka nda varuma rken i konkurrensen om kunderna i ja mfo relse- och fo rmedlarkanalen. Det finns dock stora utmaningar kvar i att o vertyga de etablerade fo rsa kringsbolagen om fo rdelarna med att marknadsfo ra och distribuera fo rsa kringar via ja mfo relsetja nster och fo rmedlare pa konsumentsidan. Det ga ller i synnerhet de akto rer som har strategiska samarbeten med exempelvis bilhandeln, fackfo rbund eller andra stora kundgrupper. Det blev extra tydligt under ho sten 2014 da branschorganisationen Svensk Fo rsa kring gick ut med en rekommendation till sina medlemmar vilken i praktiken omo jliggo r distribution via fo rmedlare pa konsumentsidan. Det a r oklart huruvida denna rekommendation kan kvarsta i sin nuvarande form. Konkurrensverket har intresserat sig fo r fra gan och vi avvaktar deras fortsatta handla ggning av fra gan. Under 2014 gick Bonnier och Dagens industri in som ny huvuda gare i bolaget och parterna ingick ett la ngsiktigt strategiskt samarbete. Arbetet med att integrera Insplanets tja nster i Bonnierkoncernens medier har lo pt pa va l sedan dess, da r vi lanserat va ra tja nster inom Fo rsa kringar och Privatla n pa di.se ihop med nya listja mfo relser inom bland annat sparande och bola n. Va ra tja nster har hittat sin naturliga plats i det redaktionella inneha llet, och skapar sa va l la sarva rden som anva ndare till Insplanets tja nster. Under 2015 kommer vi att fortsa tta utveckla detta samarbete och fo ra dla va rt erbjudande fo r att sta rka va rt varuma rke och driva mer trafik och anva ndare till va ra tja nster. Per halva rsskiftet 2014 info rdes a ven en ny lag, Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter, som bland annat inneba r att fo retag verksamma inom kreditfo rmedling beho ver anso ka om tillsta nd vid Finansinspektionen som a ven blir tillsynsmyndighet i samarbete med Konsumentverket. Insplanet va lkomnar denna reglering som syftar till att sta rka konsumentskyddet och sa kersta lla kvalitén pa de akto rer som verkar pa denna marknad. Insplanet a r genom sina verksamheter utsatta fo r risker av ba de operationell och finansiell karakta r, inkluderande marknadsfo ra ndringar, leveranto rsutbud, nyckelpersoner, IT-plattformar, fo rsa kringsrisker, lagstiftning och reglering, tillsta nd fra n Finansinspektionen, samt skatterisker. Det pa ga r fo r na rvarande en o versyn av de lagar och regelverk som stora delar av Insplanets verksamhet omfattas av. Det a r oklart vilka effekter detta kan fa fo r Insplanet men det finns en risk att lag- och regelfo ra ndringar kan komma att pa verka bolaget negativt i framtiden. Bland annat pa ga r det sedan ett antal a r tillbaka ett arbete pa EU niva med att utreda hur konsumentskyddet pa fo rsa kringsmarknaden kan sta rkas genom olika regleringar. Ett allma nt provisionsfo rbud vid fo rmedling av fo rsa kringar har diskuterats som en del av detta, framfo rallt med inriktning mot livfo rsa kringsmarknaden men det a r oklart sa va l hur och eventuellt na r sakfo rsa kringsmarknaden i Sverige kan komma att pa verkas. Insplanets nytecknade premievolym, inta kter, och ro relseresultat pa verkas va sentligt av externa faktorer sa som fo rnyelsegrad pa besta ndet (vilket pa verkar storleken pa fo rnyelseinta kterna) och va ra leveranto rers konkurrenskraft, vilket a r kopplat till deras produkterbjudanden i relation till den o vriga marknaden. Även fo ra ndringar avseende fo rdelningen mellan enga ngsersa ttning och besta ndsersa ttning, produktmixen samt fo rdelningen mellan va ra leveranto rer pa verkar Insplanets resultat. Utsikterna a r ofo ra ndrade mot de som presenterades i a rsredovisningen Inom affa rsomra de Personal Finance, da r va rt nuvarande fokus ligger pa ja mfo relse och fo rmedling av Privatla n, bedo mer vi att den underliggande marknaden kommer att fortsa tta att utvecklas positivt. La nefo rmedlarkanalen har blivit en naturlig kanal fo r ba de la ntagare sa va l som banker och kreditmarknadsbolag. Fokus kommer framfo rallt inriktas pa att fortsa tta bygga va r onlinena rvaro och sta rka varuma rket MyLoan samt va r position i marknaden. I takt med att fler konsumenter uppta cker fo rdelarna med att ga via en la nefo rmedlare dyker nya akto rer lo pande upp pa marknaden fo r att dra nytta av tillva xten i marknaden. Fo r att mo ta denna tilltagande konkurrens blir det a n viktigare fo r va r del att fortsa tta bygga va rt varuma rke, attrahera fler banker och kreditmarknadsbolag till va r tja nst, samt optimera tja nsten ba de mot va ra kunder sa va l som samarbetsbolag. 6

7 Finansiell information Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till 1,7 (1,6) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflo det fra n den lo pande verksamheten uppgick till 9,9 (11,1) MSEK. Likvida medel vid periodens utga ng uppgick till 31,4 (36,5) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 41,6 MSEK (3,07 SEK per aktie). Soliditeten uppgick till 69 (67) procent vid periodens utga ng. Resultat per aktie Resultat per aktie fo r perioden uppgick till 0,46 (0,69) SEK. Anställda Medeltal a rsansta llda var 84 (96). Moderbolaget Moderbolagets inta kter uppgick till 10,2 (7,4) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,3 (-8,0) MSEK. Investeringarna uppgick till 0,4 (0,4) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utga ng till 2,3 (7,1) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 33,9 (36,6) MSEK, vilket motsvarar en soliditet pa 96 (72) procent. Finansiell information Intäkter Inom ja mfo relsetja nsten inta ktsfo rs inta kter i takt med att de upparbetas. Inom fo rmedlingstja nsten skiljer sig inta ktsfo ringen beroende pa om bolaget erha ller besta ndsersa ttning eller enga ngsersa ttning fo r den fo rmedlade fo rsa kringen. Besta ndsersa ttning lo per normalt sett fram till och med att fo rsa kringstagaren avslutar sin fo rsa kring eller avtalet mellan Insplanet och Fo rsa kringsbolaget uppho r. Provisioner fra n nyteckning av fo rsa kringar inta ktsfo rs i takt med att de upparbetas. I samband med fo rmedlingstillfa llet inta ktsfo rs den fo rva ntade provisionsinta kten fo r fo rsta a ret. Ha nsyn tas till fo rva ntad nyteckningsannullation och att alla fo rsa kringar inte lo per ett helt fo rsa kringsa r. Provisionsinta kter fo r fo rnyade fo rsa kringar, sa kallade fo rnyelseinta kter, inta ktsfo rs fo rst na r de har utbetalats. Enga ngs- ersa ttningar inta ktsfo rs i sin helhet i takt med att de upparbetas. Provisionsinta kter fra n fo rmedling av la neavtal, da r bolaget erha ller enga ngsersa ttning endast, inta ktsfo rs i takt med att de upparbetas. Närstående transaktioner Det har inte skett na gra na rsta ende transaktioner under perioden (uto ver transaktioner av lo pande karakta r som skett pa marknadsma ssiga grunder). Redovisningsprinciper Denna dela rsrapport har uppra ttats i enlighet med a rsredovisningslagen och Bokfo ringsna mndens allma nna ra d BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 7

8 Finansiell kalender - Bokslutskommuniké januari till december, 18 februari 2016 Insplanet AB (publ) Stockholm, den 19 november Daniel Soussan Verksta llande direkto r Denna dela rsrapport har ej varit fo rema l fo r granskning av Insplanets revisor. För ytterligare information, kontakta: Daniel Soussan VD Insplanet AB (publ) fo rnamn.efternamn[at]insplanet.com 8

9 Koncernens Resultaträkning TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Hela r Rörelsens intäkter Nettoomsa ttning Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anla ggningstillga ngar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat fra n finansiella poster Ra nteinta kter och liknande resultatposter Ra ntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt pa a rets resultat Periodens resultat

10 Koncernens Balansräkning TSEK Tillga ngar Anläggningstillga ngar Immateriella anla ggningstillga ngar Balanserade utgifter fo r utvecklingsarbete Goodwill Övriga Materiella anla ggningstillga ngar Inventarier Summa anläggningstillga ngar Omsättningstillga ngar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Fo rutbetalda kostnader och upplupna inta kter Kassa och bank Summa omsättningstillga ngar Summa tillga ngar Eget kapital och skulder Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive a rets resultat Kortfristiga skulder Leveranto rsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och fo rutbetalda inta kter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga sta llda sa kerheter eller ansvarsfo rbindelser finns inom koncernen. Förändring i koncernens Egna Kapital TSEK jan-sep jan-sep Hela r Inga ende eget kapital ha nfo rligt till moderbolagets aktiea gare Nyemission Utdelning Periodens resultat Utga ende eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

11 Koncernens Kassaflödesanalys TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Hela r Den löpande verksamheten Ro relseresultat Avskrivningar Erha llen ra nta Erlagd ra nta Betald inkomstskatt Kassaflöde fra n den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde fra n förändringar i rörelsekapital Fo ra ndring av kundfordringar Fo ra ndring av o vriga kortfristiga fordringar Fo ra ndring av o vriga kortfristiga skulder Summa förändringar i rörelsekapital Kassaflöde fra n den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Materiella anla ggningstillga ngar Immateriella anla ggningstillga ngar Fo rva rv och avyttring av verksamheter Kassaflöde fra n investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringar Finansieringsverksamheten Amortering av skulder Utdelning Kassaflöde fra n finansieringsverksamheten Periodens kassaflo de Likvida medel vid periodens bo rjan Likvida medel vid periodens slut Koncernens finansiella nyckeltal jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Hela r Ro relsemarginal, % 13% 22% 13% 18% 17% Vinstmarginal, % 10% 17% 10% 14% 13% Avkastning pa eget kapital, % 4% 10% 14% 26% 30% Balansomslutning Eget kapital Soliditet, % 69% 67% 69% 67% 71% Eget kapital per aktie, SEK 3,07 3,48 3,07 3,48 3,61 Kassaflo de efter investeringar per aktie, SEK 0,14 0,46 0,60 0,74 0,68 Resultat per aktie, SEK 0,15 0,27 0,46 0,69 0,81 Antal aktier vid periodens slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental

12 Moderbolaget i sammandrag Resultaträkning TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Hela r Summa inta kter Summa ro relsens kostnader Ro relseresultat Bokslutsdispositioner Resultat fo re skatt Periodens resultat Balansräkning TSEK Tillga ngar Anla ggningstillga ngar Omsa ttningstillga ngar Summa tillga ngar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga sta llda sa kerheter eller ansvarsfo rbindelser finns i moderbolaget. 12

13 Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo relse- och fo rmedlingstja nster av privatla n och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie a r noterad pa NASDAQ OMX First North. Mangold a r Insplanets certified adviser.

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015 Tillväxt om 4 procent i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 15 procent under det andra kvartalet Andra kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 36 procent tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 22 procent under tredje kvartalet Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 8 procent under det fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,6 (19,3) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015 Svagt ökande nyförsäljningsintäkter under det fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (19,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 1 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2013 Fortsatt minskande förnyelseintäkter i kombination med varumärkesbyggande investeringar drar ned kvartalets resultat Tredje kvartalet Inta kterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Insplanet 2015. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens resultaträkning

Insplanet 2015. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens resultaträkning Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 Minskande beståndsintäkter i kombination med lägre nytecknad premievolym tynger resultatet Andra kvartalet Intäkterna minskade totalt med 13 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2014 Fortsatt stark tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal på 22 procent under andra kvartalet Andra kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

ROBERT FRIMAN INT. AB

ROBERT FRIMAN INT. AB Robert Friman International AB Box 90 33522 Gnosjo 0370-992 70 ir@robertfrimna.se www.robertfriman.se ROBERT FRIMAN INT. AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2014 Robert Friman International AB är ett bolag inom smyckesindustrin

Läs mer

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982 1(10) rsredovisning f r BRF Essingesl tten 8 769611-6982 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2017

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2017 Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året.

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året. 214 Delårsrapport för perioden 1 januari 214 3 juni 214 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året. Denna

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008 Insplanet möter konjunkturavmattningen med tillförsikt Tredje kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,2 (15,8) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Minskande beståndsintäkter, i kombination med lägre nytecknad premievolym och kostnader av engångskaraktär, tynger resultatet Fjärde kvartalet Intäkterna uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 Stark försäljningstillväxt och rekordresultat Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 procent

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG KVARTALSRAPPORT, 1 JANUARI 31 MARS 2015 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR. 556668-3933 JANUARI - MARS 2015 I enlighet med offentliggo rande av den 27 januari 2015 och i enlighet med vad som offentliggjordes

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. STOCKHOLM 2015-04-15 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. Händelser under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2015

Delårsrapport. Januari September 2015 Delårsrapport Januari September 2015 Stockholm, 25 november 2015 Innehåll Nyckeltal 01 Väsentliga händelser under juli - september 2015 01 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 01 Bolagets

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007 Goda utsikter trots svagt resultat > Intäkterna ökade med 30 procent till 14,0 (10,8) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (2,9) MSEK. > Resultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer