DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015 Tillväxt om 4 procent i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 15 procent under det andra kvartalet Andra kvartalet Inta kterna uppgick till 20,3 (20,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (4,3) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 15 (22) procent. Resultat efter skatt uppgick till 2,3 (3,4) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,17 (0,26) SEK. Kassaflödet fra n den löpande verksamheten uppgick till 6,3 (4,1) MSEK. Nyförsa ljningsinta kterna uppgick till 17,9 (17,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 4 procent. Tillva xten i nyförsa ljningsinta kterna kan attribueras i sin helhet till affa rsomra de Personal Finance (MyLoan), med fokus pa privatla n, da r tillva xten fortsatt varit god. Inta kterna inom affa rsomra de Försa kring minskade mot förega ende a r. Ja mförelsetja nsten utvecklades dock positivt i form av trafik- och förfra gningsflöden medan utmaningen prima rt ligger i konvertering fra n lead till avslut i förmedlingsverksamheten. Förnyelseinta kterna uppgick till 2,4 (2,8) MSEK. Januari till juni Inta kterna uppgick till 40,0 (40,0) MSEK, vilket a r oföra ndrat mot förega ende a r. Rörelseresultatet uppgick till 5,3 (6,6) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 13 (17) procent. Resultat efter skatt uppgick till 4,2 (5,2) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,31 (0,42) SEK. Kassaflödet fra n den löpande verksamheten uppgick till 7,8 (4,2) MSEK. Nyförsa ljningsinta kterna uppgick till 36,3 (34,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 5 procent. Förnyelseinta kterna uppgick till 3,7 (5,3) MSEK. Om Insplanet Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo relse- och fo rmedlingstja nster av privatla n och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie a r noterad pa NASDAQ OMX First North. Mangold a r Insplanets certified adviser. La mnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges. Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box , Stockholm Org.nr , Tel: , Fax: , Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box , Stockholm Org.nr , Tel: , Fax: ,

2 VD-kommentar Nyförsa ljningsinta kterna ökade med 4 procent under det andra kvartalet samtidigt som de totala inta kterna i princip var oföra ndrade. Rörelseresultatet försa mrades till 3,0 MSEK ja mfört med 4,3 MSEK motsvarande kvartal förega ende a r. Det la gre resultatet a r i huvudsak ha nförlig till ökade marknadsföringskostnader för ja mförelsetja nsterna, vars positiva effekter syns tydligare i trafik- och kundflöden snarare a n i nyförsa ljningsinta kter a n sa la nge. Detta a r dock i linje med va ra förva ntningar da det tar tid att bygga upp ett konverterande kundflöde till följd av ökade marknadsinvesteringar. Utvecklingen inom affa rsomra de Personal Finance, med fokus pa ja mförelse och förmedling av Privatla n, fortsa tter att vara god a ven om tillva xten procentuellt avtar i takt med att ja mförelsetalen blir allt tuffare. Konkurrensen om kunderna a r ocksa ha rdare a n na gonsin och en viss ma ttnad i marknaden samt överetablering av fysiska förmedlare kan skönjas. Överetableringen bland fysiska förmedlare bidrar ocksa till att va rt fokus pa automatiserade processer och en helt digital förmedling av privatla n ökar. Intra deshindren a r betydligt högre online a n fysiskt och va r satsning digitalt fortsa tter att utvecklas enligt förva ntan. MyLoan a r fortfarande en relativt liten aktör men med en stark position vilket ger oss tillförsikt att fortsa tta va xa snabbare a n marknaden a ven frama t ba de online och offline. Förmedling av privatla n a r sedan den 1 juli 2014 tillsta ndspliktigt och ligger under Finansinspektionens tillsyn. Vi har la mnat in tillsta ndsansökan enligt de tidsfrister som ga ller och va r ansökan ligger fortfarande under behandling hos FI. Vi förva ntar oss ett besked under det tredje kvartalet. Inom affa rsomra de Försa kring ser vi en fortsatt fin trafikutveckling för ja mförelsetja nsten Insplanet.com. Effekterna av ökad marknadsföring och en starkare digital na rvaro i relevanta sammanhang a r tydlig och syns i trafik- och kundflöden. Inta kterna ha nger dock inte med i samma utstra ckning och det a r sva rt att skapa aktiviteter som konverteras till en affa r pa kort sikt. Insplanet.com lanserade efter kvartalets utga ng en ny hemsida med nya funktionaliteter. Bland annat förba ttrades prisvisningssidan sa att fler försa kringsbolags produkter och priser nu kan visas. I samband med detta lanserade vi a ven en betaversion av en tja nst som va nder sig till bila gare. Tanken a r att bila garen via Insplanet ska fa ett grepp om vad sin egen och andra bilar kostar att a ga men ocksa underla tta sja lva bila gandet med kostnadsbesparingar och enkelhet i fokus. Tja nsten a r i sin linda men ambitionen a r att den ska bidra till ba de ökad kundnytta och inta kter pa sikt. VD-kommentar Det blir allt tydligare att Insplanet som ledande aktör inom ja mförelsetja nster och förmedling av försa kringar ba r ett stort ansvar att driva och pa skynda föra ndringen av branschen med en annan intensitet och kraft a n tidigare. Det har varit en tuff uppgift för Insplanet historiskt att driva denna fra ga som en relativt ensam och liten aktör. Nu a r förmedling och ja mförelser av bil- och boendeförsa kring som företeelse större och starkare a n na gonsin. Var för sig och som bransch i branschen sta r vi nu ba ttre finansiellt och strukturellt rustade att pa allvar utmana de krafter som vill motverka ökad konkurrens och transparens. Va rt fokus pa en renodlad onlineaffa r blir tydligare och genomsyrar ba da affa rsomra dena allt mer. Utvecklingen av koncernens digitala affa r i form av nya onlinebaserade inta kter inom leadgenerering, samt onlinebaserad förmedling a r prioriterat. Även om Insplanet alltid har haft en hög grad av digitalisering inneba r det en viss omsta llning i affa rsmodell och synsa tt som pa kort sikt kan leda till ett visst inta ktstapp i den fysiska förmedlingsaffa ren som inte fullt ut kompenseras av nya onlineinta kter. Va r bedömning a r dock att denna omsta llning över tid kommer ge högre underliggande rörelsemarginal och tillva xt för koncernen som helhet. Daniel Soussan Verksta llande direktör Tel: För försa kringsförmedlingsverksamheten ser vi tecken pa förba ttring a ven om de ma nga utmaningar verksamheten har kvarsta r. Förba ttringen kommer till viss del fra n att ja mförelsetalen blir la ttare att möta men ocksa da konkurrenskraften i va rt erbjudande förba ttras successivt om a n fra n en svag niva. Vi ser med viss tillförsikt fram emot a terstoden av Vi följer med stort intresse Konkurrensverkets pa ga ende utredning av Svensk Försa kring och dess rekommendation av privat sakförmedling. Svensk Försa krings syfte med denna rekommendation a r att i praktiken omöjliggöra distribution av privat sakförsa kring via förmedlare bland dess medlemmar. De flesta bolag inom Svensk Försa kring berörs inte av denna rekommendation utan den a r i sin helhet framdriven av ett fa tal dominerande sakförsa kringsbolag som har till huvudsaklig verksamhet att erbjuda bil- och boendeförsa kringar. Dessa försa kringsbolag samarbetar inte med förmedlare och ja mförelsetja nster pa privatsidan varför det a r sva rt att första rekommendationens syfte annat a n att det gynnar deras egna intressen pa bekostnad av mindre konkurrenter och kunder som blir inla sta med för dyra premier. 2

3 Andra kvartalet INTÄKTER Under det andra kvartalet uppgick inta kterna till 20,3 (20,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 1 procent MSEK apr-jun apr-jun Föra ndring Nyförsa ljningsinta kter & övriga inta kter 17,9 17,2 +0,7 (+4%) Förnyelseinta kter 2,4 2,8-0,4 (-14%) (Repetitiva provisionsinta kter för försa kringar som förnyats efter ett (1) a r och da r Insplanet erha ller besta ndsersa ttning. Se sid 6, Inta kter för ytterligare info) Summa intäkter 20,3 20,0 +0,3 (+1%) Nyförsäljningsintäkter Nyförsa ljningsinta kterna ökade med 4 procent och uppgick till 17,9 (17,2) MSEK. Fortsatt positiv utveckling inom affärsomra de Personal Finance (MyLoan) med fokus pa privatla n. Verksamheten fortsa tter att utvecklas positivt och levererar en god tillva xt mot förega ende a r. Tillva xttakten avtar dock i takt med att ja mförelsetalen blir allt tuffare i kombination med en ökad konkurrens och en viss avmattning i marknadstillva xten. Verksamheten utgör idag en betydande del av koncernens totalaffa r och synergierna med Insplanet a r tydliga da r kombinationen av försa kring och la n skapar ett starkt erbjudande mot va ra kunder. Minskande intäkter inom affärsomra de Fo rsäkring. Inta kterna minskade ja mfört med motsvarande period förega ende a r till följd av de ra dande utmaningarna i marknaden, da r vi under de senaste 2-3 a ren genomga tt en konsolideringsva g bland de svenska försa kringsbolagen vilket försa mrat konkurrenskraften i va rt erbjudande i kombination med att konkurrensen om kunderna ökat vilket lett till höga kundanskaffningskostnader ba de i ja mförelsetja nsten och förmedlingsverksamheten. Ho gre andel premievolym inom produktomra de fo rsäkring som fo rmedlats med enga ngsersättning. Andelen premievolym som förmedlats med enga ngsersa ttning har under perioden ökat till 81 procent ja mfört med 78 procent förega ende a r, vilket fa r en viss positiv effekt pa inta kterna och resultatet, men minskar de repetitiva provisionsinta kterna (s.k. förnyelseinta kter) över tid. Förnyelseintäkter Förnyelseinta kterna, vilka utgör de repetitiva inta kter som relaterar till det upparbetade försa kringsbesta ndet (ej inkluderat a rets nyförsa ljning), uppgick till 2,4 (2,8) MSEK. Minskningen om 0,4 MSEK a r en effekt av att en större andel av försa kringarna som förmedlats de senaste a ren ersa tts med enga ngsersa ttning och inte besta ndsersa ttning. RESULTAT Rörelseresultatet uppgick under det andra kvartalet till 3,0 (4,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 15 (22) procent. Resultat efter skatt uppgick till 2,3 (3,4) MSEK. 3

4 Januari till juni INTÄKTER Inta kterna uppgick under perioden till 40,0 (40,0) MSEK, vilket a r oföra ndrat mot förega ende a r MSEK jan-jun jan-jun Föra ndring Nyförsa ljningsinta kter & övriga inta kter 36,3 34,7 +1,6 (+5%) Förnyelseinta kter 3,7 5,3-1,6 (-30%) (Repetitiva provisionsinta kter för försa kringar som förnyats efter ett (1) a r och da r Insplanet erha ller besta ndsersa ttning. Se sid 6, Inta kter för ytterligare info) Summa intäkter 40,0 40,0 +0,0 (+0%) Nyförsäljningsintäkter Nyförsa ljningsinta kterna ökade med 5 procent och uppgick till 36,3 (34,7) MSEK. Fortsatt positiv utveckling inom affärsomra de Personal Finance (MyLoan) med fokus pa privatla n. Verksamheten fortsa tter att utvecklas positivt och levererar en god tillva xt mot förega ende a r. Tillva xttakten avtar dock i takt med att ja mförelsetalen blir allt tuffare i kombination med en ökad konkurrens och en viss avmattning i marknadstillva xten. Verksamheten utgör idag en betydande del av koncernens totalaffa r och synergierna med Insplanet a r tydliga da r kombinationen av försa kring och la n skapar ett starkt erbjudande mot va ra kunder. Minskande intäkter inom affärsomra de Fo rsäkring. Inta kterna minskade ja mfört med motsvarande period förega ende a r till följd av de ra dande utmaningarna i marknaden, da r vi under de senaste 2-3 a ren genomga tt en konsolideringsva g bland de svenska försa kringsbolagen vilket försa mrat konkurrenskraften i va rt erbjudande i kombination med att konkurrensen om kunderna ökat vilket lett till höga kundanskaffningskostnader ba de i ja mförelsetja nsten och förmedlingsverksamheten. Ho gre andel premievolym inom produktomra de fo rsäkring som fo rmedlats med enga ngsersättning. Andelen premievolym som förmedlats med enga ngsersa ttning har under perioden ökat till 78 procent ja mfört med 76 procent förega ende a r, vilket fa r en viss positiv effekt pa inta kterna och resultatet, men minskar de repetitiva provisionsinta kterna (s.k. förnyelseinta kter) över tid. Förnyelseintäkter Förnyelseinta kterna, vilka utgör de repetitiva inta kter som relaterar till det upparbetade försa kringsbesta ndet (ej inkluderat a rets nyförsa ljning), uppgick till 3,7 (5,3) MSEK. Minskningen om 1,6 MSEK a r en effekt av att en större andel av försa kringarna som förmedlats de senaste a ren ersa tts med enga ngsersa ttning och inte besta ndsersa ttning. RESULTAT Rörelseresultatet uppgick under perioden till 5,3 (6,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13 (17) procent. Resultat efter skatt uppgick till 4,2 (5,2) MSEK. 4

5 Utsikter för blev totalt sett ett framga ngsrikt a r för Insplanet, da r verksamheten visade en stark tillva xt inom den viktiga nyförsa ljningen ihop med en förba ttrad lönsamhet. Vi ga r in i 2015 med sta rkt sja lvförtroende och en rad spa nnande affa rsutvecklingsprojekt som va ntas bidra till bolagets fortsatta utveckling. Fokus under 2015 kommer att vara att förba ttra kundupplevelsen inom ba da va ra affa rsomra den, men framförallt inom affa rsomra de Försa kring da r vi har ett utmanande la ge da vi inom vissa kundsegment och geografiska omra den saknar ett tillfredssta llande kunderbjudande till följd av den konsolidering som skett bland de svenska försa kringsbolagen de tva senaste a ren. Inom andra segment har vi ett starkare erbjudande a n pa la nge. Kundens upplevelse och nytta av Insplanets tja nster kan da rför skilja sig va sentligt utifra n person, objekt och region. De stora dominerande försa kringsbolagen fortsa tter att i stor utstra ckning saknas i Insplanets tja nster. Bolaget har under a ret dock gjort framsteg och Insplanet har idag samarbete med ett av Sveriges ledande försa kringsbolag inom vissa geografiska omra den. Samarbetet har för alla parter varit framga ngsrikt och va l fungerande sett till den korta period samarbetet varit iga ng. Det a r tydligt att ett starkt varuma rke har en fördel ja mfört med oka nda varuma rken i konkurrensen om kunderna i ja mförelse- och förmedlarkanalen. Det finns dock stora utmaningar kvar i att övertyga de etablerade försa kringsbolagen om fördelarna med att marknadsföra och distribuera försa kringar via ja mförelsetja nster och förmedlare pa konsumentsidan. Det ga ller i synnerhet de aktörer som har strategiska samarbeten med exempelvis bilhandeln, fackförbund eller andra stora kundgrupper. Det blev extra tydligt under hösten 2014 da branschorganisationen Svensk Försa kring gick ut med en rekommendation till sina medlemmar vilken i praktiken omöjliggör distribution via förmedlare pa konsumentsidan. Det a r oklart huruvida denna rekommendation kan kvarsta i sin nuvarande form. Konkurrensverket har intresserat sig för fra gan och vi avvaktar deras fortsatta handla ggning av fra gan. Under 2014 gick Bonnier och Dagens industri in som ny huvuda gare i bolaget och parterna ingick ett la ngsiktigt strategiskt samarbete. Arbetet med att integrera Insplanets tja nster i Bonnierkoncernens medier har löpt pa va l sedan dess, da r vi lanserat va ra tja nster inom Försa kringar och Privatla n pa di.se ihop med nya listja mförelser inom bland annat sparande och bola n. Va ra tja nster har hittat sin naturliga plats i det redaktionella inneha llet, och skapar sa va l la sarva rden som anva ndare till Insplanets tja nster. Under 2015 kommer vi att fortsa tta utveckla detta samarbete och föra dla va rt erbjudande för att sta rka va rt varuma rke och driva mer trafik och anva ndare till va ra tja nster. Per halva rsskiftet 2014 infördes a ven en ny lag, Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter, som bland annat inneba r att företag verksamma inom kreditförmedling behöver ansöka om tillsta nd vid Finansinspektionen som a ven blir tillsynsmyndighet i samarbete med Konsumentverket. Insplanet va lkomnar denna reglering som syftar till att sta rka konsumentskyddet och sa kersta lla kvalitén pa de aktörer som verkar pa denna marknad. Insplanet a r genom sina verksamheter utsatta för risker av ba de operationell och finansiell karakta r, inkluderande marknadsföra ndringar, leverantörsutbud, nyckelpersoner, IT-plattformar, försa kringsrisker, lagstiftning och reglering, tillsta nd fra n Finansinspektionen, samt skatterisker. Det pa ga r för na rvarande en översyn av de lagar och regelverk som stora delar av Insplanets verksamhet omfattas av. Det a r oklart vilka effekter detta kan fa för Insplanet men det finns en risk att lag- och regelföra ndringar kan komma att pa verka bolaget negativt i framtiden. Bland annat pa ga r det sedan ett antal a r tillbaka ett arbete pa EU niva med att utreda hur konsumentskyddet pa försa kringsmarknaden kan sta rkas genom olika regleringar. Ett allma nt provisionsförbud vid förmedling av försa kringar har diskuterats som en del av detta, framförallt med inriktning mot livförsa kringsmarknaden men det a r oklart sa va l hur och eventuellt na r sakförsa kringsmarknaden i Sverige kan komma att pa verkas. Insplanets nytecknade premievolym, inta kter, och rörelseresultat pa verkas va sentligt av externa faktorer sa som förnyelsegrad pa besta ndet (vilket pa verkar storleken pa förnyelseinta kterna) och va ra leverantörers konkurrenskraft, vilket a r kopplat till deras produkterbjudanden i relation till den övriga marknaden. Även föra ndringar avseende fördelningen mellan enga ngsersa ttning och besta ndsersa ttning, produktmixen samt fördelningen mellan va ra leverantörer pa verkar Insplanets resultat. Utsikterna a r oföra ndrade mot de som presenterades i a rsredovisningen Inom affa rsomra de Personal Finance, da r va rt nuvarande fokus ligger pa ja mförelse och förmedling av Privatla n, bedömer vi att den underliggande marknaden kommer att fortsa tta att utvecklas positivt. La neförmedlarkanalen har blivit en naturlig kanal för ba de la ntagare sa va l som banker och kreditmarknadsbolag. Fokus kommer framförallt inriktas pa att fortsa tta bygga va r onlinena rvaro och sta rka varuma rket MyLoan samt va r position i marknaden. I takt med att fler konsumenter uppta cker fördelarna med att ga via en la neförmedlare dyker nya aktörer löpande upp pa marknaden för att dra nytta av tillva xten i marknaden. För att möta denna tilltagande konkurrens blir det a n viktigare för va r del att fortsa tta bygga va rt varuma rke, attrahera fler banker och kreditmarknadsbolag till va r tja nst, samt optimera tja nsten ba de mot va ra kunder sa va l som samarbetsbolag. 5

6 Finansiell information Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till 1,5 (1,0) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet fra n den löpande verksamheten uppgick till 7,8 (4,2) MSEK. Likvida medel vid periodens utga ng uppgick till 29,5 (30,2) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 39,5 MSEK (2,92 SEK per aktie). Soliditeten uppgick till 64 (68) procent vid periodens utga ng. Resultat per aktie Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,31 (0,42) SEK. Anställda Medeltal a rsansta llda var 86 (98). Moderbolaget Moderbolagets inta kter uppgick till 6,6 (4,5) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,8 (-6,1) MSEK. Investeringarna uppgick till 0,3 (0,3) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utga ng till 3,9 (8,0) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 35,9 (38,1) MSEK, vilket motsvarar en soliditet pa 61 (79) procent. Finansiell information Intäkter Inom ja mförelsetja nsten inta ktsförs inta kter i takt med att de upparbetas. Inom förmedlingstja nsten skiljer sig inta ktsföringen beroende pa om bolaget erha ller besta ndsersa ttning eller enga ngsersa ttning för den förmedlade försa kringen. Besta ndsersa ttning löper normalt sett fram till och med att försa kringstagaren avslutar sin försa kring eller avtalet mellan Insplanet och Försa kringsbolaget upphör. Provisioner fra n nyteckning av försa kringar inta ktsförs i takt med att de upparbetas. I samband med förmedlingstillfa llet inta ktsförs den förva ntade provisionsinta kten för första a ret. Ha nsyn tas till förva ntad nyteckningsannullation och att alla försa kringar inte löper ett helt försa kringsa r. Provisionsinta kter för förnyade försa kringar, sa kallade förnyelseinta kter, inta ktsförs först na r de har utbetalats. Enga ngs- ersa ttningar inta ktsförs i sin helhet i takt med att de upparbetas. Provisionsinta kter fra n förmedling av la neavtal, da r bolaget erha ller enga ngsersa ttning endast, inta ktsförs i takt med att de upparbetas. Närstående transaktioner Det har inte skett na gra na rsta ende transaktioner under perioden (utöver transaktioner av löpande karakta r som skett pa marknadsma ssiga grunder). Redovisningsprinciper Denna dela rsrapport har uppra ttats i enlighet med a rsredovisningslagen och Bokföringsna mndens allma nna ra d BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 6

7 Finansiell kalender - Dela rsrapport januari till september, 19 nov Bokslutskommuniké januari till december, 18 feb 2016 Insplanet AB (publ) Stockholm, den 20 augusti Daniel Soussan Verksta llande direktör Denna dela rsrapport har ej varit förema l för granskning av Insplanets revisor. För ytterligare information, kontakta: Daniel Soussan VD Insplanet AB (publ) förnamn.efternamn[at]insplanet.com 7

8 Koncernens Resultaträkning TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Hela r Ro relsens intäkter Nettoomsa ttning Summa intäkter Ro relsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anla ggningstillga ngar Summa ro relsens kostnader Ro relseresultat Resultat fra n finansiella poster Ra nteinta kter och liknande resultatposter Ra ntekostnader och liknande resultatposter Resultat fo re skatt Skatt pa a rets resultat Periodens resultat

9 Koncernens Balansräkning TSEK Tillga ngar Anläggningstillga ngar Immateriella anla ggningstillga ngar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Goodwill Övriga Materiella anla ggningstillga ngar Inventarier Summa anläggningstillga ngar Omsättningstillga ngar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna inta kter Kassa och bank Summa omsättningstillga ngar Summa tillga ngar Eget kapital och skulder Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive a rets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda inta kter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga sta llda sa kerheter eller ansvarsförbindelser finns inom koncernen. Förändring i koncernens Egna Kapital TSEK jan-jun jan-jun Hela r Inga ende eget kapital ha nförligt till moderbolagets aktiea gare Nyemission Utdelning Periodens resultat Utga ende eget kapital hänfo rligt till moderbolagets aktieägare

10 Koncernens Kassaflödesanalys TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Hela r Den lo pande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Erha llen ra nta Erlagd ra nta Betald inkomstskatt Kassaflo de fra n den lo pande verksamheten fo re fo rändringar av ro relsekapital Kassaflo de fra n fo rändringar i ro relsekapital Föra ndring av kundfordringar Föra ndring av övriga kortfristiga fordringar Föra ndring av övriga kortfristiga skulder Summa fo rändringar i ro relsekapital Kassaflo de fra n den lo pande verksamheten Investeringsverksamheten Materiella anla ggningstillga ngar Immateriella anla ggningstillga ngar Förva rv och avyttring av verksamheter Kassaflo de fra n investeringsverksamheten Kassaflo de efter investeringar Finansieringsverksamheten Amortering av skulder Utdelning Kassaflo de fra n finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens finansiella nyckeltal apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Hela r Rörelsemarginal, % 15% 22% 13% 17% 17% Vinstmarginal, % 11% 17% 10% 13% 13% Avkastning pa eget kapital, % 5% 10% 9% 16% 30% Balansomslutning Eget kapital Soliditet, % 64% 68% 64% 68% 71% Eget kapital per aktie, SEK 2,92 3,21 2,92 3,21 3,61 Kassaflöde efter investeringar per aktie, SEK 0,45 0,27 0,47 0,26 0,68 Resultat per aktie, SEK 0,17 0,26 0,31 0,42 0,81 Antal aktier vid periodens slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental

11 Moderbolaget i sammandrag Resultaträkning TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Hela r Summa inta kter Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Periodens resultat Balansräkning TSEK Tillga ngar Anla ggningstillga ngar Omsa ttningstillga ngar Summa tillga ngar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga sta llda sa kerheter eller ansvarsförbindelser finns i moderbolaget. 11

12 Insplanet a r en av Sveriges ledande förmedlare av försa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges största ja mförelsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mförelse- och förmedlingstja nster av privatla n och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie a r noterad pa NASDAQ OMX First North. Mangold a r Insplanets certified adviser.

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 36 procent tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 22 procent under tredje kvartalet Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 8 procent under det fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,6 (19,3) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 Lägre intäkter till följd av en svag utveckling inom förmedling av privatlån Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till 19,5 (21,3) MSEK, vilket motsvarar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 Minskande beståndsintäkter i kombination med lägre nytecknad premievolym tynger resultatet Andra kvartalet Intäkterna minskade totalt med 13 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2014 Fortsatt stark tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal på 22 procent under andra kvartalet Andra kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015 Svagt ökande nyförsäljningsintäkter under det fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (19,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 1 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2017

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2017 Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008 Insplanet möter konjunkturavmattningen med tillförsikt Tredje kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,2 (15,8) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 Stark försäljningstillväxt och rekordresultat Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Minskande beståndsintäkter, i kombination med lägre nytecknad premievolym och kostnader av engångskaraktär, tynger resultatet Fjärde kvartalet Intäkterna uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007 Goda utsikter trots svagt resultat > Intäkterna ökade med 30 procent till 14,0 (10,8) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (2,9) MSEK. > Resultat

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Insplanet 2015. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens resultaträkning

Insplanet 2015. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens resultaträkning Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Intäkterna ökade med 124 procent > Intäkterna ökade med 124 procent till 51,8 (23,1) MSEK. > Rörelseresultatet förbättrades med 234 procent till 13,5 (4,0) MSEK. > Resultat efter skatt uppgick till 9,8

Läs mer

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året.

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året. 214 Delårsrapport för perioden 1 januari 214 3 juni 214 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året. Denna

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer