DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (4,6) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 1,3 (3,4) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,11 (0,29) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (-0,4) MSEK. Nytecknad premievolym ökade med 3 procent och uppgick till 68 (66) MSEK. Antalet förmedlade försäkringar ökade med 17 procent och uppgick till (18 300) stycken. Insplanet vi sänker tråkutgifterna Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges. Insplanet AB (publ) Org.nr Grevgatan 34 Tel: Box Fax: Stockholm

2 VD-kommentar Året inleds med minskade intäkter och ett betydligt lägre rörelseresultat jämfört med föregående år. Detta är naturligtvis en besvikelse men som har sina förklarliga skäl. Insplanet har under de senaste åren haft ett minskande bestånd i takt med att andelen försäkringar som förmedlas med engångsersättning ökat betydligt. Detta har varit ett medvetet strategiskt val och allt annat lika leder detta till att de initiala intäkterna blir högre men att de långsiktiga beståndsintäkterna minskar. En effekt av detta är att Insplanet kontinuerligt måste öka nyteckningen i tillräcklig stor omfattning för att kompensera för detta bortfall - något vi inte lyckats med. Konkurrensen inom vår bransch har hårdnat och kundanskaffningskostnaderna ökar konstant. Trots oförändrat kundflöde under första kvartalet lyckas vi dock ändå öka antalet förmedlade försäkringar och förmedlad premievolym, vilket bevisar att de satsningar vi gjort i vår rådgivarorganisation givit en positiv effekt. De förändrade förutsättningarna på marknaden skapar flertalet utmaningar och möjligheter för Insplanet och vår affärsmodell. Vi kan idag konstatera att vi inte kommer att lyckas leverera på den affärsplan och de mål som vi kommunicerade till marknaden under 2009, däribland målsättningen om 1 miljon jämförelser år Antalet unika jämförelser uppgick till stycken under Insplanets ledning och styrelse utformar nu en ny affärsplan och strategi som är i linje med de förutsättningar som råder och den bild som vi har om framtiden. Insplanet har en fortsatt stark tro på framtiden och att marknaden för jämförelsetjänster kommer att fortsätta växa, likt den gjort i flera andra europeiska länder, i takt med att fler personer får upp ögonen för vår typ av verksamhet. Intresset och behovet av att jämföra finns. Insplanet har under flera år kunnat skörda stora framgångar på en marknad där vi i princip varit den enda aktören. Vi behöver nu göra ett antal expansiva satsningar och investeringar för att möta den tilltagande konkurrensen och ta tillvara på förändrade kundbeteenden, för att återigen kunna skörda. Insplanet kommer därför att premiera tillväxt framför vinster den närmaste tiden och nya innovativa grepp kommer att tas för att skapa ökade volymer och på så sätt leverera långsiktiga värden. Första kvartalet Under första kvartalet uppgick intäkterna till 18,9 (20,9) MSEK, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med föregående år. De minskade intäkterna är primärt hänförliga till det sjunkande beståndet för vilket bolaget erhåller beståndsersättning och minskat fokus på Egna Produkter och Husassistans. Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till försäkringar, med en premievolym om 259 MSEK. Premievolymen har minskat med 26 MSEK jämfört med föregående kvartal och med 76 MSEK jämfört med samma kvartal under föregående år. Minskningen är en naturlig effekt av att en allt högre andel av nytecknad premievolym under senare år har förmedlats med engångsersättning. Nytecknad premievolym ökade med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år, trots oförändrat kundflöde, och uppgick till 68 (66) MSEK. Antalet förmedlade försäkringar ökade med 17 procent till (18 300) stycken. Den stora skillnaden i utveckling för förmedlad premievolym och antalet förmedlade försäkringar är primärt hänförlig till högre volymer för Insplanets Botrygghetsförsäkring. Intäkterna har också påverkats positivt av att andelen premievolym som förmedlas med engångsersättning ökat till 74 procent jämfört med 63 procent föregående år. Låneverksamheten har utvecklats väl under kvartalet och uppvisar en positiv tillväxt. Vår förmedlingsverksamhet inom elavtal fortsätter att utvecklas men volymerna är fortfarande mycket små. Kostnadsbasen under första kvartalet var drygt en miljon kronor högre än föregående år, en följd av ett antal expansiva satsningar inom kundanskaffning som dessvärre inte gett önskad effekt i kombination med en del engångskostnader som belastat kvartalet. Koncernens rörelseresultat uppgick under första kvartalet till 1,5 (4,6) MSEK med en rörelsemarginal om 8 (22) procent. Resultat efter skatt uppgick till 1,3 (3,4) MSEK. Vi ser som sagt en spännande tid framför oss där vi kommer att flytta fram våra positioner ytterligare och befästa vår ledande position i branschen. Vi är övertygade om att de satsningar som vi nu gör på kort sikt kommer att skapa ett långsiktigt och framgångsrikt Insplanet. Rickard Wilton VD Tel:

3 Utsikter för 2012 Insplanet har i dagsläget tre produktkategorier för vilka jämförelser, rådgivning och förmedling bedrivs. Dessa är Försäkring, El och Lån där den förstnämnda representerar den produkt vi ursprungligen byggde verksamheten kring. För 2012 är fokus att befästa vår ledande ställning inom försäkring samt vidareutveckla och växa inom lån- och elverksamheten. Som en följd av detta kommer minskade resurser läggas på nyutveckling inom området Egna Produkter. I dagsläget finns en handfull aktörer som verkar inom vår nisch och det är som marknadsledare alltid en utmaning att agera på en mer konkurrensutsatt marknad. Det är dock vår uppfattning att denna konkurrens också bidrar till att öka våra möjligheter att nå en större del av totalmarknaden, i takt med att fler personer får upp ögonen för vår typ av verksamhet. Även om vi har en positiv grundsyn för vår utveckling 2012 så avser vi att under året investera i såväl vår organisation som i vårt varumärke. Detta kan komma att medföra en negativ resultatinverkan på kort sikt men vi anser att detta är nödvändigt och strategiskt rätt i ett långsiktigt perspektiv. Insplanet befinner sig i en växande underliggande marknad där vår nisch endast omsätter ett par procent av den totala marknaden. Syftet med dessa satsningar är att säkerställa att vi är väl rustade för att ta tillvara på framtida möjligheter och befästa vår position som branschledare även framåt. Insplanets nytecknade premievolym, intäkter, och rörelseresultat påverkas väsentligt av externa faktorer såsom förnyelsegrad på beståndet och våra leverantörers konkurrenskraft, vilket är kopplat till deras produkterbjudanden i relation till den övriga marknaden. Även förändringar avseende fördelningen mellan engångsersättning och beståndsersättning, produktmixen samt fördelningen mellan våra leverantörer påverkar Insplanets resultat. Finansiell information Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till 0,4 (0,4) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +2,6 (-0,4) MSEK. Jämförelseperiodens negativa kassaflöde var hänförligt till en reglering av slutskatt avseende 2009 med betalning i mars Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 42,0 (27,8) MSEK. Koncernen har inga räntebärande skulder. Det egna kapitalet uppgick till 40,7 MSEK (3,51 SEK per aktie). Soliditeten uppgick till 71 (71) procent vid periodens utgång. Resultat per aktie Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,11 (0,29) SEK. Anställda Medeltal årsanställda var 94 (102). Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick till 3,5 (0,5) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,6 (-5,1) MSEK. Investeringarna uppgick till 0,1 (0,3) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 34,6 (18,5) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 38,8 (27,8) MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 86 (87) procent. Redovisningsprinciper Delårsrapporten upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). För delårsrapporten har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste publicerade årsredovisningen. 3

4 Finansiell kalender Delårsrapport januari till juni, 23 augusti Delårsrapport januari till september, 15 november Bokslutskommuniké, januari till december, 21 februari Insplanet AB (publ) Stockholm, den 16 maj Rickard Wilton Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Insplanets revisor. För ytterligare information, kontakta: Rickard Wilton VD Insplanet AB (publ) förnamn.efternamn[at]insplanet.com 4

5 Kvartalsdata - operativa nyckeltal Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Nytecknad premievolym, MSEK Antal nytecknade försäkringar, st Aktivt premiebestånd, MSEK* Antal försäkringar aktivt premiebestånd, st* * Information gällande aktivt premiebestånd bygger på erhållen data från samarbetande försäkringsbolag. Där tillräcklig data saknas har Insplanet gjort nödvändiga uppskattningar. Not. Insplanet har beslutat att inte längre offentliggöra antal unika försäkringsjämförelser pga konkurrensskäl. Koncernens Resultaträkning TSEK jan-mar jan-mar Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt Minoritetsintresse Periodens resultat

6 Koncernens Balansräkning TSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Goodwill Övriga Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser finns inom koncernen. Förändring i koncernens Egna Kapital TSEK jan-mar jan-mar Helår Ingående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Teckningsoptioner Utdelning Periodens resultat Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

7 Koncernens Kassaflödesanalys TSEK jan-mar jan-mar Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av kundfordringar Förändring av övriga kortfristiga fordringar Förändring av övriga kortfristiga skulder Summa förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Förvärv och avyttring av verksamheter Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringar Finansieringsverksamheten Ökning / minskning av långfristiga skulder Tillskott från minoritet Teckningsoptioner Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens finansiella nyckeltal jan-mar jan-mar Helår Rörelsemarginal, % 8% 22% 22% Vinstmarginal, % 7% 16% 16% Avkastning på eget kapital, % 3% 11% 41% Balansomslutning, TSEK Eget kapital, TSEK Soliditet, % 71% 71% 69% Eget kapital per aktie, SEK 3,51 2,93 3,39 Kassaflöde efter investeringar per aktie, SEK 0,19-0,06 1,46 Resultat per aktie, SEK 0,11 0,29 1,25 Antal aktier vid periodens slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental

8 Moderbolaget i sammandrag Resultaträkning TSEK jan-mar jan-mar Helår Summa intäkter Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Balansräkning TSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser finns i moderbolaget. 8

9 Insplanet vi sänker tråkutgifterna. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer