-22% Omsättningstillväxt. -26% Rörelsemarginal. n/a Resultattillväxt per aktie Q Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-22% Omsättningstillväxt. -26% Rörelsemarginal. n/a Resultattillväxt per aktie Q Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2018 Koncernrapport 16 maj 2018 Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte JANUARI MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 22% till 7,9 (10,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade till -2,0 (-0,9) MSEK. Rörelsemarginalen minskade till -26,0% (-8,7). Resultat efter skatt minskade till -2,1 (-0,9) MSEK. Resultat per aktie minskade till -0,10 (-0,04) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 (-2,2) MSEK. Q % Omsättningstillväxt -26% Rörelsemarginal n/a Resultattillväxt per aktie Väsentliga händelser under första kvartalet 2018 Den 1 mars 2018 tillträdde Georg Tsaros som ny VD för NetJobs Group AB. Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner till den verkställande direktören. Beslut om detta förslag fattas på ordinarie bolagsstämma den 16 maj Fullständigt beslutsunderlag finns på Bolagets hemsida. Styrelsen föreslår med bakgrund av årets resultat en utdelning om 0 SEK (0) per aktie för Beslut om utdelning sker på årsstämman den 16 maj Intäkter per marknad Jan - mar 2018 Jan - mar 2017 Sverige % Tyskland % Techjobs 0 0 n/a Övriga % Koncernen Jan - mar 2018 Jan - mar 2017 Nettoomsättning, MSEK 7,9 10,1-22% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -2,0-0,9 n/a Rörelsemarginal, % (EBIT) -26,0-8,7 n/a Resultat efter skatt, MSEK -2,1-0,9 n/a Resultat per aktie, SEK -0,10-0,04 n/a

2 2 DELÅRSRAPPORT KONCERNEN JANUARI MARS 2018 VD-kommentar Under årets första kvartal landade nettoomsättningen på 7,9 (10,1) MSEK och rörelseresultatet på -2,0 (-0,9) MSEK. Ett arbete som intensifierades under slutet av kvartalet var att förstärka och optimera delar av säljorganisationen. I samband med detta utökades även en del av säljorganisationen. Ett flertal förbättringar uppmärksammades, dock inte i den utsträckning som hade krävts för att säkerställa ett tillfredställande resultat för kvartalet. Under mars månad trappades även arbetet upp gällande färdigställandet av ny design för såväl NetJobs som Onrec samt migreringen av Onrecs plattform. Lanseringar är planerade för andra kvartalet SEO-arbetet fortlöper på flera fronter. Vidare utökades produktportföljen under slutet av första kvartalet, vilket avser att tillfredsställa fler behov hos våra kunder. Som nytillträdd VD kan jag konstatera att första kvartalet är en stor besvikelse och under allas förväntningar. Vi har ett intensivt arbete framför oss i stärkandet av såväl vår kultur som diverse strukturella bitar men jag ser stor potential i bolaget. VD, Georg Tsaros 5 kvartal i sammandrag TSEK 2018 Q Q Q Q Q1 Nettoomsättning, TSEK Tillväxt, jmfr motsv period fg år, % Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Rörelsemarginal, % -26,0-7,6-11,5-8,7-8,7 Resultat efter skatt, TSEK Resultat per aktie, SEK -0,10-0,02-0,04-0,04-0,04 Soliditet, % Nettokassa, TSEK Genomsnittligt antal säljare

3 2016 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 3 DELÅRSRAPPORT KONCERNEN JANUARI MARS 2018 Kommentarer till rapportperioden Koncernen Samtliga jämförelsesiffror avser koncernen. Koncernen består av moderbolaget NetJobs Group AB, de helägda dotterbolagen NetJobs Germany GmbH, Onrec AB och Hotell och Restaurang Bemanning Sverige AB. Januari mars 2018 Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning har under perioden minskat med 22% till 7,9 (10,1) MSEK. Nettoomsättningen är fördelad per marknad enligt nedan: Intäkter per marknad Jan - mar 2018 Jan - mar 2017 Sverige % Tyskland % Techjobs 0 0 n/a Övriga % Resultat Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2,0 (0-0,9) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -26,0% (-8,7). Resultatet före skatt uppgick till -2,1 (-0,9) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till -2,1 (-0,9) MSEK. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -1,4 (-2,2) MSEK. Nettoomsättning per kvartal Rörelseresultat per kvartal Resultat per aktie och kvartal ,16 0,11 0,06 0,01-0,04-0,09-0, Nettoomsättning rullande 12 mån Rörelseresultat rullande 12 mån 0,30 0,20 0,10 0,00-0,10-0,20-0,30 Resultat per aktie rullande 12 mån

4 4 DELÅRSRAPPORT KONCERNEN JANUARI MARS 2018 Investeringar Periodens investeringar om 0,1 MSEK avser främst fortsatta investeringar i den nya plattformen. Likviditet och finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2018 till 0,4 (1,2) MSEK. Koncernen hade per periodskiftet räntebärande skulder om 2,7 MSEK (inklusive en nyttjad checkkredit i moderbolaget om 1,4 MSEK), varför koncernens nettokassa uppgick till -2,3 (-0,5) MSEK. Det egna kapitalet uppgick per 31 mars 2018 till 3,4 (7,4) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 27% (49). Utdelning Styrelsen föreslår med bakgrund av årets resultat en utdelning om 0 SEK (0) per aktie för Beslut om utdelning sker på årsstämman den 16 maj Aktien Antal aktieägare uppgick den 31 mars 2018 till 492, vilket är lika många som den 31 december Högsta avslut under perioden var 1,1 SEK och lägsta avslut var 0,65 SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Medarbetare Genomsnittligt antal medarbetare uppgick under perioden till 36 (44). Vid utgången av perioden uppgick antalet medarbetare till 36 (41), varav 11 (14) ingick i ledning, administration, IT och ekonomi. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Ledningen har upplevt en fortsatt stark konkurrens på framför allt den svenska marknaden. Koncernen påverkas av hur konjunkturen och därmed även arbetsmarknaden förändras. Vid en vikande konjunktur kommer sannolikt efterfrågan på personal att sjunka och därmed även antalet platsannonser. En framtida tillväxt och expansion kan leda till påfrestningar på koncernens personal, infrastruktur och likviditet. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2007:1. Koncernen och moderbolaget tillämpar BFNAR 2012:1 (K3), Årsredovisning och koncernredovisning. Offentliggörande av rapport Denna rapport har offentliggjorts den 16 maj Rapporten publiceras samtidigt på bolagets hemsida. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport andra kvartalet 2018: 24 augusti 2018 Delårsrapport tredje kvartalet 2018: 9 november 2018 NetJobs Group AB (publ) Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Stockholm den 16 maj 2018 Styrelsen För ytterligare information kontakta Georg Tsaros, VD, Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

5 5 DELÅRSRAPPORT KONCERNEN JANUARI MARS 2018 Resultaträkning koncernen TSEK Jan - mar 2018 Jan - mar 2017 Jan - dec 2017 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,10-0,04-0,14 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,10-0,04-0,14 Genomsnittligt antal aktier, miljoner Antal aktier vid periodens utgång, miljoner

6 6 DELÅRSRAPPORT KONCERNEN JANUARI MARS 2018 Balansräkning koncernen TSEK 31 mars mars december 2017 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Kundstock Goodwill Inventarier Deposition Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Låneskulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Låneskulder (kf del) Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring i Eget kapital koncernen TSEK Jan - mar 2018 Jan - mar 2017 Jan - Dec 2017 Eget kapital, ingående balans Utdelning Valutadifferens avs utländska dotterföretag Periodens resultat Summa eget kapital vid periodens slut

7 7 DELÅRSRAPPORT KONCERNEN JANUARI MARS 2018 Kassaflödesanalys koncernen TSEK Jan - mar 2018 Jan - mar 2017 Jan - dec 2017 Den löpande verksamheten Periodens resultat Uppskjuten skatt Avskrivningar Summa tillförda medel Förändring i rörelsekapital Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Summa förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella tillgångar Förvärv av koncernföretag Avyttring av koncernföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avytting av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Uttnyttjad checkräkingskredit Nya lån Betald hyresdeposition Amortering av låneskulder Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten KASSAFLÖDE FÖR PERIODEN Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

8 8 DELÅRSRAPPORT KONCERNEN JANUARI MARS 2018 Kvartalsdata och nyckeltal koncern Kvartalsvis 2016, 2017 och 2018 TSEK Jan - mar 2018 Okt-dec 2017 Jul - sep 2017 Apr - jun 2017 Jan - mar 2017 Okt-dec 2016 Jul - sep 2016 Apr - jun 2016 Jan - mar 2016 Nettoomsättning Rörelseresultat EBIT Rörelsemarginal EBIT (%) -26,0-7,6-11,5-8,0-8,7 5,6-17,9 0,7 5,0 Resultat efter skatt Resultat per aktie -0,10-0,02-0,04-0,04-0,04 0,02-0,05 0,01 0,02 Kassaflöde från den löpande verksamheten Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) -83,3-123,0-36,1-35,6-22,1-11,7 6,0 24,2 20,4 Räntabilitet på eget kapital (%) -81,2-45,1-74,9-32,2-16,4-1,5 4,3 19,6 17,2 Nettokassa (+) / nettoskuld (-), TSEK Soliditet (%) Utdelning (TSEK) Nettoomsättning rullande 12 mån Rörelseresultat rullande 12 mån Resultat per aktie rullande 12 mån -0,20-0,14-0,10-0,12-0,07 0,00 0,02 0,09 0,09 Aktiekurs 0,99 0,92 0,67 0,85 1,50 1,47 1,49 1,41 2,44 Genomsnittligt antal säljare

9 9 DELÅRSRAPPORT KONCERNEN JANUARI MARS 2018 Resultaträkning moderbolaget TSEK Jan - mar 2018 Jan - mar 2017 Jan - dec 2017 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat från andelar i koncernföretag Summa finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Resultat före skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,05-0,02-0,16 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,05-0,02-0,16 Genomsnittligt antal aktier, miljoner Antal aktier vid periodens utgång, miljoner

10 10 DELÅRSRAPPORT KONCERNEN JANUARI MARS 2018 Balansräkning moderbolaget TSEK 31 mars mars december 2017 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Inventarier Aktier och andelar i dotterföretag Hyresdeposition Långfristiga fordringar koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Låneskulder Kortfristiga skulder Låneskulder (kf del) Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder hos koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring i Eget kapital moderbolaget TSEK Jan - mar 2018 Jan - mar 2017 Jan - Dec 2017 Aktiekapital Reservfond Utvecklingsfond Fritt eget kapital Eget kapital, ingående balans Utdelning Periodens resultat Summa eget kapital vid periodens slut

11 11 DELÅRSRAPPORT KONCERNEN JANUARI MARS 2018 Kassaflödesanalys moderbolaget TSEK Jan - mar 2018 Jan - mar 2017 Jan - dec 2017 Den löpande verksamheten Periodens resultat Av- och nedskrivningar Summa tillförda medel Förändring i rörelsekapital Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Summa förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella tillgångar Förvärv av koncernföretag Avyttring av koncernföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avytting av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Uttnyttjad/återbet checkräkingskredit Betald hyresdeposition Lån koncernföretag Amortering av låneskulder Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten KASSAFLÖDE FÖR PERIODEN Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

12 12 DELÅRSRAPPORT KONCERNEN JANUARI MARS 2018 DEFINITIONER Nettokassa/Nettoskuld: Nettot av finansiella tillgångar inklusive likvida medel minus räntebärande avsättningar och skulder. Räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelseresultat plus ränteintäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntabilitet på eget kapital: Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Rörelseresultat: Resultat efter avskrivningar Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning. Skuldsättningsgrad: Räntebärande avsättningar och skulder i relation till eget kapital vid periodens slut. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut. Sysselsatt kapital: Summa tillgångar minskat med ej räntebärande avsättningar och skulder. Om NetJobs Group AB NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på