Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Göteborg Beachvolley Club"

Transkript

1 Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: Historik: : Byte av GBC logotype : Stadgarna reviderade för att följa RF:s stadgemall för idrottsföreningar v2.0 (faststa lld av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013) : 18 och 19 stavfel. 21 och 25 tid för val av ledamöter i styrelsen, antal ledamöter och suppleanter i styrelsen : 6 räkenskapsår. 15 senaste datum för årsmöte. 21 antal år för ordförande. 25 antal ledamöter i styrelsen. 1

2 Innehållsförteckning 1 kap Allma nna besta mmelser A ndama l Föreningens namn m.m Sammansa ttning, tillhörighet m.m Beslutande organ Verksamhets- och ra kenskapsa r Firmateckning Stadgea ndring Tvist/skiljeklausul Upplösning av föreningen kap Föreningens medlemmar Medlemskap Medlems skyldigheter och ra ttigheter Medlems deltagande i ta vlingsverksamhet Uttra de Uteslutning m.m O verklagande Medlemskapets upphörande kap A rsmöte Tidpunkt och kallelse Förslag till a renden att behandlas av a rsmötet Sammansa ttning och beslutförhet Röstra tt samt yttrande- och förslagsra tt pa a rsmötet A renden vid a rsmötet Valbarhet Extra a rsmöte Beslut och omröstning Ikrafttra dande kap Valberedning Sammansa ttning A ligganden kap Revision Revisorer och revision kap Styrelsen Sammansa ttning Styrelsens a ligganden Kallelse, beslutförhet och omröstning O verla telse av beslutandera tten kap O vriga föreningsorgan Kommitte er, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan Instruktioner Budget och verksamhetsplan A terrapportering... 9 Bilaga: RF:s STADGAR (utdrag) kap Idrottsrörelsens verksamhetside, vision och va rdegrund* Idrottens verksamhetside Idrottens vision Idrottens va rdegrund * Idrottsrörelsens verksamhetside, vision och va rdegrund

3 1 kap Allma nna besta mmelser 1 A ndama l Föreningen har som a ndama l att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetside, vision och va rdegrund (1 kap RF:s stadgar, bilaga), med sa rskild inriktning att: Ge beachvolleyn en större bredd Utbilda unga i att göra framsteg Föreningen ska bedriva följande idrotter: Beachvolleyboll Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott. Föreningen får efter beslut av årsmöte driva delar av verksamheten i bolagsform i syfte att främja ändamålen och medlemmarnas intressen. Sådana bolag ska ägas till hundra procent av föreningen. 2 Fo reningens namn m.m. Föreningens fullsta ndiga namn a r Göteborg Beachvolley Club. Föreningens organisationsnummer a r Föreningen har sin hemort/sa te i Göteborgs kommun. 3 Sammansa ttning, tillho righet m.m. Föreningen besta r av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Föreningen a r medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Volleybollförbundet och a r da rigenom a ven ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Genom medlemskap i SF blir förening a ven medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars omra de föreningens hemort a r bela gen (Va stsvenska Idrottsförbundet) samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt da r föreningens hemort a r bela gen (Va stsvenska Volleybollförbundet). Föreningen a r skyldig att följa na mnda organisationers stadgar, ta vlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan. Pa bega ran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse a r föreningen skyldig att sta lla föreningens handlingar till förfogande samt la mna av dessa organ bega rda uppgifter. 4 Beslutande organ Föreningens beslutande organ a r a rsmötet, extra a rsmöte och styrelsen. 5 Verksamhets- och ra kenskapsa r Föreningens verksamhetsa r och ra kenskapsa r omfattar tiden fr.o.m den 1 september t.o.m den 31 augusti. 6 Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har ra tt att delegera firmateckningsra tten till tva styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera sa rskilt utsedda personer. Den som genom delegation fa tt fullmakt att företra da föreningen ska a terrapportera till styrelsen. 7 Stadgea ndring För a ndring av dessa stadgar kra vs beslut av a rsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till a ndring av stadgarna fa r skriftligen avges av sa va l medlem som styrelsen. 3

4 8 Tvist/skiljeklausul Talan i tvist da r parterna a r enskild medlem, funktiona r, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF fa r inte va ckas vid allma n domstol. Sa dan tvist ska, utom i fall da annan sa rskild ordning a r föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt faststa llt reglemente för Idrottens skiljena mnd. 9 Upplo sning av fo reningen För upplösning av föreningen kra vs beslut av a rsmöte med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillga ngar ska anva ndas till ett besta mt idrottsfra mjande a ndama l, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och a rsmötets protokoll i a rendet, samt revisionsbera ttelse ja mte balans- och resultatra kningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF. 2 kap Fo reningens medlemmar 1 Medlemskap Alla personer som vill stödja föreningens a ndama l har ra tt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap fa r avsla s endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens a ndama l eller pa annat sa tt skada föreningens intressen. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutandera tten till. Medlemskapet ga ller tills vidare. Beslut att avsla medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutandera tten till. Innan sa dant beslut fattas ska personen i fra ga ges tillfa lle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omsta ndigheter som a r anledningen till att medlemskap ifra gasa tts. I beslutet att avsla medlemsansökan ska ska len redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar fra n dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fa tt avslag pa medlemsansökan. Beslut att avsla medlemsansökan fa r överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF. 2 Medlems skyldigheter och ra ttigheter Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 na mnda organisationers stadgar, ta vlingsregler och beslut, ska betala de avgifter som beslutats av föreningen, har ra tt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, har ra tt till information om föreningens angela genheter i den utstra ckning som följer av 6 kap 2, har inte ra tt att ta del av föreningens beha llning eller egendom vid upplösning av föreningen. 3 Medlems deltagande i ta vlingsverksamhet Medlem har ra tt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som a r vedertagna inom idrotten och pa samma villkor som ga ller för övriga medlemmar. Föreningen har da rvid ra tt att uppsta lla sa rskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. Vid deltagande i ta vling eller uppvisning representerar medlem den förening som registrerat ta vlingslicens för medlemmen. Föreningen besta mmer förutsa ttningarna för medlems deltagande i ta vling eller uppvisning. För deltagande i ta vling eller uppvisning utanför Sverige kra vs vederbörande SF:s godka nnande. A r arrangören av ta vlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifra gavarande idrottsgren, fa r medlemmen delta endast om detta SF godka nt ta vlingen eller uppvisningen. 4 Uttra de Medlem, som önskar uttra da ur förening, ska skriftligen anma la detta. Har medlem vid sa dant uttra de inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, besta mmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte. 4

5 Om medlem inte betalat medlemsavgift under tva pa varandra följande a r, fa r föreningen besluta om medlemskapets upphörande. Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket na r medlemmen avförs fra n medlemsförteckningen. Personen ska underra ttas om att medlemskapet har upphört om så sker enligt första stycket, men om så sker enligt andra stycket behöver det endast genomföras om det inte medför orimligt stort administrativt arbete. 5 Uteslutning m.m. Medlem fa r, utan iakttagande av 4 andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots pa minnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem fa r ocksa uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller a ndama l, brutit mot föreningens stadgar eller pa annat sa tt skadat föreningens intressen. Uteslutning ga ller tills vidare. Beslut om uteslutning fa r dock begra nsas till att omfatta viss tid. Sa dan tidsbegra nsad uteslutning fa r som mest omfatta sex ma nader fra n beslutsdagen. Om tillra ckliga ska l för uteslutning inte föreligger fa r föreningen i sta llet meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning fa r inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fa tt tillfa lle att yttra sig över de omsta ndigheter som föranlett att medlemskapet ifra gasa tts. I beslut om uteslutning eller varning ska ska len redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar fra n dagen för beslutet skickas till medlemmen. 6 O verklagande Beslut om att va gra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning fa r överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar. 7 Medlemskapets uppho rande Beslut om upphörande av enskilds medlemskap ga ller inte förra n klagotiden utga tt, eller da beslut överklagats, a rendet blivit slutligt avgjort. 3 kap A rsmo te 1 Tidpunkt och kallelse A rsmötet, som a r föreningens högsta beslutande organ, ha lls före utga ngen av december ma nad pa tid och plats som styrelsen besta mmer. Kallelse till a rsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandaha llas medlemmarna pa sa tt styrelsen besta mt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras pa föreningens hemsida och ansla s i klubblokal eller pa annan la mplig plats. Har förslag va ckts om stadgea ndring, nedla ggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fra ga av va sentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhetsbera ttelse, a rsredovisning/a rsbokslut, revisorernas bera ttelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillga ngliga för medlemmarna senast en vecka före a rsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillga ngliga. 2 Fo rslag till a renden att behandlas av a rsmo tet Sa va l medlem som styrelsen fa r avge förslag att behandlas av a rsmötet. Förslag fra n medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före a rsmötet. Styrelsen ska till a rsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna. 3 Sammansa ttning och beslutfo rhet A rsmöte besta r av na rvarande röstbera ttigade medlemmar. Vid förfall fa r medlemmen företra das av ombud. Ombud fa r enbart företra da en medlem. Va rdnadshavare har dock ra tt att företra da sina omyndiga barn. Mötet a r beslutsma ssigt med de röstbera ttigade medlemmar och ombud som a r na rvarande pa mötet. 5

6 4 Ro stra tt samt yttrande- och fo rslagsra tt pa a rsmo tet För att vara röstbera ttigad pa a rsmöte kra vs: att medlemmen under mötesa ret fyller la gst 16 a r; att medlemskap har beviljats minst tva ma nader före a rsmötet; och att medlemsavgifter har betalats senast tva ma nader före a rsmötet. Medlem som inte har röstra tt har yttrande- och förslagsra tt pa mötet. 5 A renden vid a rsmo tet Vid a rsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 1. Faststa llande av röstla ngd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och röstra knare. 4. Fra ga om mötet har utlysts pa ra tt sa tt. 5. Faststa llande av föredragningslista. 6. Styrelsens verksamhetsbera ttelse med a rsredovisning/a rsbokslut för det senaste verksamhets- /ra kenskapsa ret. 7. Revisorernas bera ttelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /ra kenskapsa ret. 8. Fra ga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Faststa llande av medlemsavgifter. 10. Faststa llande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets- /ra kenskapsa r. 11. Behandling av styrelsens förslag och i ra tt tid inkomna motioner. 12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett a r; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av tva a r; c) eventuella suppleanter (ersa ttare) i styrelsen för en tid av ett a r; d) en revisor ja mte suppleanter (ersa ttare) för en tid av ett a r. I detta val fa r inte styrelsens ledamöter delta; e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett a r, av vilka en ska utses till ordförande; samt f) ombud till möten da r föreningen har ra tt att vara representerad genom ombud. 13. Eventuella övriga fra gor som anma lts under punkt 5. Beslut i fra ga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna fa r inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. 6 Valbarhet Valbar till styrelsen och valberedningen a r röstbera ttigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen fa r dock inte va ljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen. 7 Extra a rsmo te Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra a rsmöte. Styrelsen a r skyldig att kalla till extra a rsmöte na r en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstbera ttigade medlemmar bega r det. Sa dan framsta llning ska avfattas skriftligen och inneha lla ska len för bega ran. Na r styrelsen mottagit en bega ran om extra a rsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sa dant möte att ha llas inom tva ma nader fra n erha llen bega ran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra a rsmöte ska senast sju dagar före mötet tillsta llas medlemmarna pa sa tt styrelsen besta mt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras pa föreningens hemsida och ansla s i klubblokal eller pa annan la mplig plats. 6

7 Underla ter styrelsen att utlysa eller kalla till extra a rsmöte fa r de som gjort framsta llningen vidta a tga rder enligt förega ende stycke. Vid extra a rsmöte fa r endast den eller de fra gor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas. 8 Beslut och omro stning Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om sa bega rs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 1 kap. 7 första stycket och 1 kap. 9 na mnda fallen avgörs vid omröstning alla fra gor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erha llit högsta antalet röster a r vald (valda) oberoende av hur dessa röster förha ller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra fra gor a n val kra vs absolut majoritet, vilket inneba r mer a n ha lften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstbera ttigad medlem bega r det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val ga ller vid lika röstetal det förslag som bitra ds av ordföranden vid mötet, om ordföranden a r röstbera ttigad. A r mötesordföranden inte röstbera ttigad avgör lotten. Vid val ska i ha ndelse av lika röstetal lotten avgöra. 9 Ikrafttra dande Beslut fattade av a rsmöte ga ller fra n a rsmötets avslutande om inte annat sa gs. 4 kap Valberedning 1 Sammansa ttning Valberedningen ska besta av ordförande och två övriga ledamöter valda av a rsmötet. Valberedningen ska besta av kvinnor och ma n, och olika a ldersgrupper ska finnas representerade. Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammantra da na r ordföranden eller minst halva antalet ledamöter sa besta mmer. 2 A ligganden Valberedningen ska bereda valen inför kommande a rsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsa ret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen ska senast tva ma nader före a rsmötet tillfra ga dem vilkas mandattid utga r vid mötets slut, om de vill kandidera för na sta mandattid. Da refter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsa gelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har ra tt att inkomma med förslag pa kandidater. Senast tre veckor före a rsmötet ska valberedningen meddela röstbera ttigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen pa de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Innan kandidatnominering pa börjas pa a rsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag betra ffande det val nomineringen avser. De som inga r i valberedningen fa r inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fa tt ka nnedom om. 5 kap Revision 1 Revisorer och revision Föreningens ra kenskaper och förvaltning ska a rligen granskas av de av a rsmötet utsedda revisorerna. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Revisorerna har ra tt att fortlöpande ta del av föreningens ra kenskaper, a rsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens ra kenskaper för det senaste verksamhets- och ra kenskapsa ret ska vara revisorerna tillhanda senast en ma nad före a rsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och ra kenskaper för det senaste verksamhets- och ra kenskapsa ret samt till styrelsen överla mna revisionsbera ttelse senast 14 dagar före a rsmötet. 7

8 6 kap Styrelsen 1 Sammansa ttning Styrelsen ska besta av ordförande samt minst 6 övriga ledamöter samt eventuellt en eller flera suppleanter, alternativt minst 4 ledamöter och minst 2 suppleanter. Styrelsen ska besta av kvinnor och ma n, varvid jämlikhet mellan könen ska eftersträvas. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot ersa tts ledamoten av suppleant. Om ledamot avga r i förtid ersa tter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. na stföljande a rsmöte. Styrelsen fa r utse adjungerad ledamot. Sa dan ledamot har yttrande- och förslagsra tt men inte röstra tt. Adjungerad ledamot fa r utses till befattning inom styrelsen. 2 Styrelsens a ligganden Na r a rsmöte inte a r samlat a r styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angela genheter. Styrelsen ska inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det a ligger styrelsen sa rskilt att se till att för föreningen följer ga llande författningar och andra bindande regler, verksta lla av a rsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan, ansvara för och förvalta föreningens medel, fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angela genheter i den utstra ckning detta inte kan skada föreningens intressen, tillsta lla revisorerna ra kenskaper m.m. enligt 5 kap. 1, och förbereda a rsmöte. Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden tra da in i ordförandens sta lle. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en sa rskild uppra ttad arbetsordning. 3 Kallelse, beslutfo rhet och omro stning Styrelsen ska sammantra da pa kallelse av ordföranden. Ordföranden a r skyldig att kalla till sammantra de da minst tva ledamöter har bega rt det. Underla ter ordföranden att utfa rda kallelse fa r de som gjort framsta llningen kalla till sammantra de. Styrelsen a r beslutsma ssig na r samtliga ledamöter kallats och da minst halva antalet ledamöter a r na rvarande. För alla beslut kra vs att minst ha lften av styrelsens samtliga ledamöter a r ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning fa r inte ske genom ombud. Ordföranden fa r besluta att a rende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammantra de eller med hja lp av annan teknisk utrustning. Vid sammantra de eller beslutsfattande enligt förega ende stycken ska protokoll uppra ttas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet. 4 O verla telse av beslutandera tten Styrelsen fa r överla ta sin beslutandera tt i enskilda a renden eller i vissa grupper av a renden till kommitte eller annat organ eller till enskild medlem, ansta lld eller annan utsedd person. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt förega ende stycke ska fortlöpande underra tta styrelsen ha rom. 8

9 7 kap O vriga fo reningsorgan 1 Kommitte er, arbetsgrupper och andra underliggande fo reningsorgan Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande sektioner/kommitte er: inga Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande fasta kommitte er: inga Styrelsen fa r ha rutöver vid behov inra tta tillfa lliga kommitte er och arbets- och projektgrupper. 2 Instruktioner Föreningens styrelse ska, i sa rskild instruktion eller pa annat la mpligt sa tt, faststa lla de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har. 3 Budget och verksamhetsplan Sektion/kommitte för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta kommitte er ska uppra tta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommitte n att ga lla under na stföljande verksamhetsa r. Budget och planen inges till styrelsen för godka nnande pa tid som den besta mmer. Styrelsen gör de a ndringar i budgeten och planen som bedöms vara nödva ndiga med ha nsyn till föreningens skyldigheter i olika ha nseenden, föreningens ekonomiska sta llning eller den va ntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten. 4 A terrapportering Den som fa tt bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 ska fortlöpande underra tta styrelsen genom a terrapportering i den ordning som styrelsen faststa llt i instruktion. 9

10 Bilaga: RF:s STADGAR (utdrag) 1 kap Idrottsro relsens verksamhetside, vision och va rdegrund* Idrottens verksamhetside Idrott a r fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, ma bra och prestera mera. Idrott besta r av tra ning och lek, ta vling och uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Vi organiserar va r idrott i sja lvsta ndiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. Vi delar in va r idrott efter a lder och ambitionsniva. Med barnidrott avser vi i allma nhet idrott till och med tolv a rs a lder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tona ringar a r. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som a r över 20 a r. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfa lle att pröva pa olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling a r normgivande för verksamheten. Ta vling a r en del av leken och ska alltid ske pa barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi pa breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten a r prestationsförba ttring och goda ta vlingsresultat va gledande. I breddidrotten a r ha lsa, trivsel och va lbefinnande normgivande, a ven om prestation och ta vlingsresultat ofta tja nar som sporre. Vi a r en samlad idrottsro relse som verkar för samma vision och va rdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, sa va l bredd som elit. Vi va rnar om den svenska idrottsrörelsens tradition da r elit- och breddverksamhet sker i na ra samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, sa va l elit som bredd varandras roller och verksamhetsvillkor. Idrotten fo ljer FN:s deklaration om de ma nskliga ra ttigheterna, FN:s konvention om barnets ra ttigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om ra ttigheter för personer med funktionsnedsa ttning. Idrottens vision Svensk idrott - va rldens ba sta Svensk idrott vill vara ba st i va rlden för alla pa alla niva er. Vi vill sta ndigt utvecklas och förba ttras ba de till form och inneha ll. Det bygger pa en sja lvstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i va rldsklass. Idrottens va rdegrund Gla dje och gemenskap Gla dje och gemenskap a r starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet sa att vi ska kunna ha roligt, ma bra och prestera mera. 10

11 Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin inneba r att alla medlemmars röst har lika va rde. Delaktighet inneba r att alla som deltar fa r vara med och besta mma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas ja msta llt och oavsett bakgrund. Allas ra tt att vara med Allas ra tt att vara med inneba r att alla som vill ska kunna vara med utifra n sina förutsa ttningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, a lder, kön eller sexuell la ggning samt fysiska och psykiska förutsa ttningar, fa r vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Rent spel Rent spel och a rlighet a r en förutsa ttning för ta vlande pa lika villkor. Det inneba r att ha lla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och va ld sa va l pa som utanför idrottsarenan. * Idrottsrörelsens verksamhetside, vision och va rdegrund a r antagen i reviderad version av 2009 a rs RFsta mma, och a r en del av ide programmet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillga nglig pa 1 * Idrottsro relsens verksamhetside, vision och va rdegrund Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-sta mman beslutade verksamhetside n, visionen och va rdegrunden. 11

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision

Läs mer

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt.

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva fysisk aktivitet som

Läs mer

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn:

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn: STADGAR Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26 Föreningens tidigare namn: LäS ITF Taekwon-Do Klubb Student Taekwon-Do Klubb Stockholm Innehåll 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

Stadgar fö r Va stera s Cykelklubb

Stadgar fö r Va stera s Cykelklubb Stadgar fö r Va stera s Cykelklubb Baserade på RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013). Text som skiljer sig från stadgemallen markeras med grå

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 6 1 Ändamål... 6

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

Idrottsklubben Hakarpspojkarna STADGAR

Idrottsklubben Hakarpspojkarna STADGAR Idrottsklubben Hakarpspojkarna Reviderade vid möte 2010-02-28 STADGAR för den ideella föreningen IK Hakarpspojkarna med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 1 februari 1929 Stadgarna senast fastställda

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB Med hemort i Jokkmokks kommun. Bildad den 21 Mars 1922 Stadgarna senast reviderade av årsmöte den Ersätter stadgar antagna den 1 nov 1972 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR För den ideella föreningen Dykarklubben Kalmarsund med hemort i Kalmar kommun Bildad den 10 oktober 1957. Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 22 februari 2003. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Sida 1 STADGAR för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. Stadgarna är senast ändrade av årsmötet den 30 mars 2014. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening STADGAR För den ideella alliansen Nordvästra Skånes Brottnings Allians (NVS) Där BK Argos, Bjuvs BK, Björnekulla BK, Båstads BK, IK Dana, EAI Brottning, Ekeby BK HBK/Bergania,

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

SST Net Landskrona IBK

SST Net Landskrona IBK Stadgar för SST Net Landskrona IBK (SST Net Falcons) Föreningsnummer 12968-58 Organisationsnummer 844000-4789 Hemort: Landskrona Kommun, Sverige Bildad den 4 maj 1999 (1 maj 2002) Stadgarna är senast reviderade

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974.

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. Dans är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör

Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör Senaste uppdatering 2003-04-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet mm...3 4 Beslutande organ...3

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Stadgar för den ideella föreningen KFUM Örebro orientering med hemort i Örebro kommun. Bildad 1927. Dessa stadgar antogs vid årsmötet 4 februari 2005 Rev. 120227 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

STADGAR Baserade på normalstadgar antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

STADGAR Baserade på normalstadgar antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR Baserade på normalstadgar antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 För den ideella föreningen Staffanstorps Judoklubb med hemort i Staffanstorps kommun. Bildad den 1977-04-12 Stadgarna senast

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 6 1 Ändamål 6 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen La Lepre Stanca med huvudhemort i Jönköping med filialer i Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm

Läs mer

STADGAR för SKÅNE RACERS IDEELLA FÖRENING

STADGAR för SKÅNE RACERS IDEELLA FÖRENING STADGAR för SKÅNE RACERS IDEELLA FÖRENING Skåne Racers Ideella Förening (SRIF) med hemort i Malmö kommun bildades 1992. Ursprungliga stadgar fastställda av årsmöte 1992. Revidering av ursprungliga stadgar,

Läs mer

Stadgar för Mariebergs IK (MIK) Örebro

Stadgar för Mariebergs IK (MIK) Örebro Stadgar för Mariebergs IK (MIK) Örebro Antagna vid årsmötet 2011-02-02 Ursprungliga stadgarna antagna vid bildandet 1964. Föreningen namnändrad 1976-12-16. Stadgarna senast ändrade av årsmöte 1984-11-08.

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen Hindås Gymnastikförening med hemort i Härryda kommun, bildad 1952. Stadgarna fastställda

Läs mer

för den ideella föreningen Örgryte Idrottssällskap Stiftat den 4 december 1887 med hemort i Göteborg

för den ideella föreningen Örgryte Idrottssällskap Stiftat den 4 december 1887 med hemort i Göteborg Stadgar för den ideella föreningen Örgryte Idrottssällskap Stiftat den 4 december 1887 med hemort i Göteborg Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 17 maj 2006. Föreningens klubbtecken utgörs av en

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

STADGAR FÖR SK GS. Baserade på Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

STADGAR FÖR SK GS. Baserade på Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 SkridskoKlubben GavleSkäret i Gävle kommun är en ideell förening Bildad den 2006-05-18 Vid bildandet antogs normalstadgarna för idrottsföreningar Dessa stadgar ändrades vid årsmötet den 11 juni 2006 Ändringar

Läs mer

Förslag till reviderade KSS STADGAR

Förslag till reviderade KSS STADGAR Förslag till reviderade KSS STADGAR (planerat ikraftträdande fr.o.m. verksamhetsåret 09/10) Förslaget presenterades första gången vid vårmötet 2008. Efter önskemål om ytterligare granskning genom juridisk

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen Luleå Boden

Läs mer

STADGAR. Linköpings Binh Dinh

STADGAR. Linköpings Binh Dinh STADGAR för den ideella idrottsföreningen Linköpings Binh Dinh Dessa stadgar är baserade på normalstadgar antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01. Skillnader mot normalstadgarna beskrivs i bilaga 2.

Läs mer

STADGAR. Elektros Beryktade Bugg & Akrobatik Dansklubb. för. (Initialer EBBA)

STADGAR. Elektros Beryktade Bugg & Akrobatik Dansklubb. för. (Initialer EBBA) STADGAR för Elektros Beryktade Bugg & Akrobatik Dansklubb (Initialer EBBA) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 4 2 Sammansättning 4 3 Tillhörighet m m 4 4 Beslutande organ 5 5 Firmateckning

Läs mer

Stadgar för Svenska Skridskoförbundet

Stadgar för Svenska Skridskoförbundet Uppdaterade 2011-04-30 Stadgar för Svenska Skridskoförbundet med Normalstadgar för distriktsidrottsförbund (SDF) Version 0.1 av reviderade stadgar 2005-09-18 /Skridsko-stad v0.2 //2011-04-30/ 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

STADGAR. Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18).

STADGAR. Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18). STADGAR Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18). ÄNDAMÅL AIK Fotboll skall bedriva fotbollsverksamhet för män och kvinnor i alla åldrar. Idrott är fysisk

Läs mer

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har tagits upp som medlemmar i föreningen.

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har tagits upp som medlemmar i föreningen. STADGAR för den ideella föreningen Capoeira Sem Fronteiras med hemort i Göteborgs kommun, bildad den 20 maj 2001. Stadgarna senast ändrade och fastställda av extra årsmöte den 24 mars 2014 då samtliga

Läs mer

STADGAR för Karlskrona Segelsällskap

STADGAR för Karlskrona Segelsällskap STADGAR för Karlskrona Segelsällskap Karlskrona Segelsällskap är en ideell, allmännyttig förening med säte i Karlskrona. Sällskapet bildades 1889 och har Karlskrona kommun som huvudsakligt verksamhetsområde.

Läs mer

Luleå Roller Derby Stadgar STADGAR

Luleå Roller Derby Stadgar STADGAR Luleå Roller Derby Stadgar Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999 12 01 STADGAR för den ideella föreningen Luleå Roller Derby med hemort i Luleå kommun. Bildad den 15/3 2010 Stadgarna senast fastställda/ändrade

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Täby 10-dansklubb med hemort i Täby kommun. Bildad den26 april 2010 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 17 mars 2013. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Föreningen bildades den 16 juni 2014 med hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion i Stockholmspolisens Idrottsförening 9 augusti 1912.)

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förslag Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förord Detta förslag till stadgar utgår från de normalstadgar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har tagit fram för underförbund. Följande förändringar

Läs mer

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Svenska Shorinji Kempoförbundet bildades 1993 11 06. Medlem i World Shorinji Kempo Organization sedan 1994 07 19. Senaste ändringar av dessa stadgar antagna

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

Stadgar för Svenska Brottningsförbundet (Stadgarna senast ändrade av förbundsmöte den 12 april 2003)

Stadgar för Svenska Brottningsförbundet (Stadgarna senast ändrade av förbundsmöte den 12 april 2003) Stadgar för Svenska Brottningsförbundet (Stadgarna senast ändrade av förbundsmöte den 12 april 2003) Sidan 1 av 11 1 Kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet STADGAR Antagna Kapitel Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Verkställande organ... 3 7 Medlemskap... 4 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF ANSLUTNING 1 KFUM Linköping Golf tillhör KFUK-KFUMs idrottsförbund och är genom detta ansluten till KFUK-KFUMs riksförbund, KFUKs världsförbund och KFUMs världsförbund. 2 För

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Stadgar Gustavsbergs IF Badmintonklubb (beslutad 2006)

Stadgar Gustavsbergs IF Badmintonklubb (beslutad 2006) Stadgar Gustavsbergs IF Badmintonklubb (beslutad 2006) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé,

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Svenska CykelFörbundets Stadgar Antagna av förbundsmötet 1999 med Ändringar beslutade av förbundsmötet 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014

Svenska CykelFörbundets Stadgar Antagna av förbundsmötet 1999 med Ändringar beslutade av förbundsmötet 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 Svenska CykelFörbundets Stadgar Antagna av förbundsmötet 1999 med Ändringar beslutade av förbundsmötet 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 3 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

Bilda en förening i Uppsala kommun. I denna folder finns information om hur man bildar en idrottsförening eller en övrig förening

Bilda en förening i Uppsala kommun. I denna folder finns information om hur man bildar en idrottsförening eller en övrig förening Bilda en förening i Uppsala kommun I denna folder finns information om hur man bildar en idrottsförening eller en övrig förening Innehållsförteckning Ämne Sida/ sidor Så här bildar man en idrottsförening

Läs mer

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att:

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att: Stadgar FBC Drag är en ideell förening med hemort i Kalmar kommun. Föreningen bildades den 1/12 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall bedriva Innebandy Föreningen har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09

Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09 Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09 1 kap Allmänna bestämmelser... 1 1 Ändamål... 1 2 Föreningens namn m.m... 1 3 Sammansättning, tillhörighet m.m... 1 4 Beslutande organ...

Läs mer

Föreningens namn: SAWA, Tillsammans för mångfalden. Postadress: Kopparbergsgatan 4 214 44 Malmö

Föreningens namn: SAWA, Tillsammans för mångfalden. Postadress: Kopparbergsgatan 4 214 44 Malmö Föreningens namn: SAWA, Tillsammans för mångfalden Postadress: Kopparbergsgatan 4 214 44 Malmö ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att arbeta för att främja och återuppliva den arabiska

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Stockholms Kappsimningsklubb med hemort i Stockholm kommun bildad den 12 juli 1895. Stadgarna senast ändrade och redigerade av årsmöte den 12 mars 2009. Idrottsrörelsens

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013)

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013) RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013) Innehåll RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2... 1 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

Riksidrottsförbundets Verksamhetsidé enligt stämman Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Riksidrottsförbundets Verksamhetsidé enligt stämman Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR Stadgar för den ideella föreningen Hudiksvalls Idrottsförening med hemort i Hudiksvalls kommun. Bildad den 9 mars 1909. Stadgarna senast ändrade av extra årsmöte den 5 maj 2010. Riksidrottsförbundets

Läs mer

Stadgar för. Idrottsföreningen Östersund Draghund

Stadgar för. Idrottsföreningen Östersund Draghund Stadgar för Idrottsföreningen Östersund Draghund Styrelsens förslag till årsmötet 2014 Gällande stadgar antogs av årsmötet 2011-01-08 och ersatte tidigare stadgar i sin helhet. Detta förslag bygger på

Läs mer

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Förslag till nya stadgar STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision

Läs mer

Idrottsföreningen. High Coast Fitness IF STADGAR. giltiga f.o.m 140213

Idrottsföreningen. High Coast Fitness IF STADGAR. giltiga f.o.m 140213 Idrottsföreningen High Coast Fitness IF STADGAR giltiga f.o.m 140213 1 kap Allmänna Bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé,

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

KALMAR KARATEKLUBB STADGAR Version efter årsmöte 2015

KALMAR KARATEKLUBB STADGAR Version efter årsmöte 2015 1 KALMAR KARATEKLUBB STADGAR Version efter årsmöte 2015 Bakgrund Kalmar Karateklubb bildades som år 1986. Klubben har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé,

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Sandvikens Atletklubb, SAK. Stadgar

Sandvikens Atletklubb, SAK. Stadgar Sandvikens Atletklubb, SAK Stadgar SANDVIKENS ATLETKLUBBS, SAK, STADGAR Baserade på RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.3 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013, och uppdaterad efter

Läs mer

Förbundsstadgar Fastställda av Förbundsmötet 2009

Förbundsstadgar Fastställda av Förbundsmötet 2009 Förbundsstadgar Fastställda av Förbundsmötet 2009 Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ, VISION OCH VÄRDEGRUND * (1

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Mantorps Fotbollsförening med hemort i Mjölby kommun. Bildad den

STADGAR. För den ideella föreningen Mantorps Fotbollsförening med hemort i Mjölby kommun. Bildad den STADGAR För den ideella föreningen Mantorps Fotbollsförening med hemort i Mjölby kommun. Bildad den 2001-01-25 Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 2008-02-28 Vår verksamhetsidé på alla nivåer bedriva

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Linköping Beach Arena Club. Bildad: Stadgar senast fastställda: Sida 1

Stadgar för den ideella föreningen Linköping Beach Arena Club. Bildad: Stadgar senast fastställda: Sida 1 Stadgar för den ideella föreningen Linköping Beach Arena Club. Bildad: 2015-02-08 Stadgar senast fastställda: 2015-02-08 Sida 1 1 kap Allmänna bestämmelser 4 1 Ändamål 4 2 Föreningens namn m.m. 4 3 Sammansättning,

Läs mer