Protokoll. Socialnä mnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20"

Transkript

1 Socialnä mnden 14-20

2 Socialnä mndens sammanträ de Ersä ttningar till familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner m.m. 2 Yttrande till Förvaltningsrä tten i Göteborg, mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av överklagat beslut om serveringstillstånd 3 Intern kontroll Å rsredovisning Gemensam finansiering av socialsekreterare knuten till Polisen i Göteborg 6 Information 7 Meddelanden 8

3 Socialnä mnden Sida 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Sidenvä gen 7 D, Alingsås, kl 15:00-18:00 Paragrafer Beslutande Ö vriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Holger Andersson (FP) Joakim Jä rrebring (S) Britt Berggren (M) Helena Carlström (S) Urban Eklund (KD) Rune Hedberg (V) Henry Johansson (C) Håkan Jonsson (FP) Börje Lindberg (M) Boel Marteleur (MP) Kaj Nä sman (S) Anna-Maria Olsson (S) Roland Salomonsson (M) Sven-Erik Dahlgren (KD) Adrian Linde (M) Margareta Svensson (S) Simon Youness (FP) Arne Wiik, förvaltningschef Ulf Andersson, sekreterare Sofie Mattsson, controller Helena Carlström Socialförvaltningen, Alingsås Sekreterare Ordförande Justerande Ulf Andersson Holger Andersson Helena Carlström Anslag / Bevis et ä r justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom anslag. Organ Socialnä mnden Sammanträ desdatum Datum för anslags uppsä ttande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialförvaltningen, Alingsås Ulf Andersson

4 Socialnä mnden Sida 2 SN 14 Dnr Ersä ttningar till familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner m.m. Ä rendebeskrivning Socialnä mnden tillä mpar sedan flera år Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):s rekommendationer för arvodes- och omkostnadsersä ttningar för familjehem och för kontaktfamiljer och kontaktpersoner. SKL har nu kommit med nya rekommendationer för ersä ttningar Beredning Förvaltningen har redovisat ä rendet i skrivelse daterad Arbetsutskottet har behandlat ä rendet vid sammanträ det , 2. Socialnä mndens beslut Socialnä mnden antar de arvodes- och omkostnadsersä ttningar för 2011 som rekommenderas av Sveriges Kommuner och landsting i cirkulä r 10:71, 10:72 och 10:73. Rekommendationerna tillä mpas från Exp Helena Wiman Ericson Henrik Salomonsson Lisbeth Mårtensson Robert Sprangers Caroline Å lleving

5 Socialnä mnden Sida 3 SN 15 Dnr Yttrande till Förvaltningsrä tten i Göteborg, må l angå ende laglighetsprövning enligt kommunallagen av överklagat beslut om serveringstillstå nd Ä rendebeskrivning Stefan Peterson har överklagat socialnä mndens beslut från den 21 december 2010, 141, och som gä ller beslut om serveringstillstånd. Förvaltningsrä tten i Göteborg har begä rt in handlingar och anmodat Socialnä mnden i Alingsås att svara i målet. Förvaltningen har redovisat ä rendet med förslag till yttrande daterat Bestä mmelserna om laglighetsprövning enligt 10 kap. 3 kommunallagen anger att dessa bestä mmelser inte gä ller om det i lag eller annan författning finns sä rskilda föreskrifter för överklagande. Den vid tiden för beslutet gä llande alkohollagen innehöll en sådan föreskrift i 9 kap. 2. Det betyder att förvaltningslagens bestä mmelser i 22 ska tillä mpas och då ä r det endast den som beslutet angår och om det har gått honom emot som kan överklaga beslutet. Stefan Peterson berörs inte av det överklagade beslutet i förvaltningslagens mening och hans överklagande kan dä rför inte prövas utan bör avvisas. Om förvaltningsrä tten ä ndå finner att Stefan Petersons överklagan kan prövas enligt kommunallagens bestä mmelser om laglighetsprövning så ä r socialnä mndens instä llning hä r att överklagandet ska avslås. Motiveringen ä r att det inte finns något i beslutet eller handlä ggningen i övrigt av ä rendet om serveringstillstånd som strider mot kommunallagen. Socialnä mndens beslut Socialnä mnden antar yttrandet till Förvaltningsrä tten i Göteborg som sitt eget. Exp Förvaltningsrä tten i Göteborg

6 Socialnä mnden Sida 4 SN 16 Dnr Intern kontroll Ä rendebeskrivning Enligt reglementet för intern kontroll i Alingsås kommuns författningssamling har nä mnderna det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje nä mnd ska årligen anta en sä rskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Varje nä mnd har också en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nä mndens verksamhetsområde. Nä mnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nä mnden i den omfattning som faststä llts i intern kontrollplanen. Inför år 2011 har rutinen för intern kontroll förä ndrats. En del av förä ndringen ä r att varje nä mnd tar fram sin egen interna kontroll från att tidigare förutom den egna planen ä ven haft centrala interna kontroller att genomföra. Under år 2010 genomfördes en rad kontroller utifrån faststä lld intern kontrollplan (både generell och specifik för Socialnä mnden). Dock ä r flera av kontrollmomenten inte helt fä rdigstä llda. Dessa punkter tas med i den interna kontrollplanen för år En intern kontrollplan med nio kontrollmoment har också tagits fram för år 2011 utifrån en risk- och vä sentlighetsanalys. Beredning Förvaltningen har redovisat ä rendet i skrivelse daterad Arbetsutskottet har behandlat ä rendet vid sammanträ det , 3. Socialnä mndens beslut Socialnä mnden godkä nner den interna kontrollen för år 2010 och interna kontrollplanen för år Exp Sofie Mattsson

7 Socialnä mnden Sida 5 SN 17 Dnr Å rsredovisning 2010 Ä rendebeskrivning Socialnä mndens resultat för år 2010 ä r -1,9 mnkr totalt. Orsaken till underskottet beror frä mst på försörjningsstödet som ökat sina kostnader med 3,2 mnkr till 25,4 mnkr under året. Försörjningsstödet ä r en sådan kostnad som nä mnden ej kan påverka och nämnden anser därför att årets underskott ej ska belasta Socialnä mndens egna kapital. Kostnader för köpt vård för barn, unga och vuxna har ökat under året. Fler brukare inom funktionshinderområdet har medfört ökade kostnader för boende och personlig assistans. Beredning Förvaltningen har redovisat ä rendet i skrivelse daterad Arbetsutskottet har behandlat ä rendet vid sammanträ det , 4. Socialnä mndens beslut Socialnä mnden godkä nner årsredovisningen för Socialnä mnden begä r hos kommunfullmä ktige att årets underskott -1,9 mnkr inte ska belasta socialnä mndens egna kapital. Exp Kommunfullmä ktige Sofie Mattsson

8 Socialnä mnden Sida 6 SN 18 Dnr Gemensam finansiering av socialsekreterare knuten till Polisen i Göteborg Ä rendebeskrivning Alingsås kommun finansierar tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen (GR) enligt avtal en tjä nst som socialsekreterare hos Polisen i Göteborg. Avtalet går ut och det ä r nu frågan om eventuell förlä ngning. Polisens organisation och prioriteringar har förä ndrats och fått till följd att Alingsås kommun inte har samma möjligheter att få del av den gemensamma socialsekreterarens tjä nster som de kommuner som tillhör polisområde Storgöteborg. Bedömning görs att att det för Alingsås kommun ä r mer lä mpligt att inte förlä nga avtalet utan i stä llet arbeta för ökad samverkan med Polisen i Alingsås/Lerum. Beredning Förvaltningen har redovisat ä rendet i skrivelse daterad Arbetsutskottet har behandlat ä rendet vid sammanträ det , 5. Socialnä mndens beslut Socialnä mnden förlä nger inte avtalet om gemensam finansiering av socialsekreterare knuten till Polisens ungdomsgrupper och personintag i Göteborg. Exp Göteborgsregionen Helena Wikman Ericson

9 Socialnä mnden Sida 7 SN 19 Information Förvaltningschefen informerar om att utredning pågår i förvaltningen om hur det administrativa stödet bä st kan organiseras. Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen undersöker möjligheten att samordna verksamheten för Personligt ombud (PO) med Lerums kommun under samordningsförbundet FINSAM. Ordföranden informerar om Lä nsstyrelsens utbildning i alkohollagen som riktar sig till socialnä mndens ledamöter.

10 Socialnä mnden Sida 8 SN 20 Meddelanden Socialstyrelsen Beslut i klagomål om handlä ggning av ä rende ( ). Socialstyrelsen Ansökan om tillstånd att byta huvudman för och stä llföreträ dande föreståndare vid enskild verksamhet enligt socialtjä nstlagen (2001:453), SoL. Kommunstyrelsen Val av representanter i resursgruppen för Home Start ( ).

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-18 185-201

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-18 185-201 Kommunfullmä ktige 185-201 Kommunfullmä ktige sammanträ de 185. Avsä gelser från kommunala uppdrag 186. Avsä gelser från kommunala uppdrag 187. Avsä gelser från kommunala uppdrag 188. Avsä gelser från

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17 Kommunstyrelsen 1-17 Kommunstyrelsen sammanträ de 1. Proprieborgen fö r Alingsås Energi Nä t AB 2. Proprieborgen fö r AB Alingsåshem 3. Proprieborgen fö r Fabs AB 4. Organisation fö r projektet "Framtida

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 50. Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi 2011 2013 51. Yttrande

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.30 Beslutande David Olsson (M), or dförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) A nders Pettersson (S)

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer