Protokoll. Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119"

Transkript

1 Socialnämnden

2 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer 7 Socialnämndens flerårsstrategi för år Ekonomisk uppföljning 9 Överflyttning av Samtal Och Lek (SOL) 10 Förändring av sammanträdesdagar för socialnämnden

3 Socialnämnden Sida 3 Plats och tid Socialförvaltningen, Sidenvägen 7 D, Alingsås kl 15:00-17:45 Paragrafer Beslutande Holger Andersson (FP), ordförande Thomas Hansson (S), vice ordförande Lisbeth Andersson (M) Britt Berggren (M) Jalel Ayeb (S) Urban Eklund (KD) Rune Hedberg (V) Henry Johansson (C) Håkan Jonsson (FP) Boel Marteleur (MP) Anna-Maria Olsson (S) Börje Lindberg (M) Margareta Svensson (S) Övriga deltagare Adrian Linde (M) Sabah Ul Haq (S) Simon Youness (FP) Sara Brodin, utvecklingsledare Camilla Hesselroth, utvecklingschef Angelica Liljedahl, alkoholhandläggare Göran Lindén, samordnare för våld i nära relationer Helena Wikman Ericson, avdelningschef Magnus Haggren, förvaltningschef Ulf Andersson, sekreterare Utses att justera Thomas Hansson Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Alingsås, Sekreterare Ordförande Justerande Ulf Andersson Holger Andersson Thomas Hansson

4 Socialnämnden Sida 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för et Underskrift Socialförvaltningen, Alingsås Ulf Andersson

5 Socialnämnden Sida 5 SN 113 Information om kvalitetsledningssystem Utvecklingsledare Sara Brodin informerar om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialnämnden antecknar informationen.

6 Socialnämnden Sida 6 SN 114 Dnr Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand First Hotel Grand i Alingsås ansöker om utökad serveringstid för alkohol till kl den 2 mars, 15 juni, 9 november och 25 december Förvaltningen har redovisat ärendet i utredning daterad Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträdet First Hotel Grand i Alingsås beviljas enligt 8 kap 2 alkohollagen tillstånd för utökad serveringstid fram till klockan den 2 mars, 15 juni, 9 november och 25 december år First Hotel Grand Angelica Liljedahl

7 Socialnämnden Sida 7 SN 115 Dnr Handlingsprogram Våld i nära relationer Handlingsprogram våld i nära relationer ersätter det tidigare handlingsprogrammet Familjerelaterat våld. Programmet innehåller en långsiktig planering för socialförvaltningens arbete med våld i nära relationer. Som komplement till handlingsprogrammet görs årligen en handlingsplan. Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse daterad där det bl.a. framgår följande: Familjebildningen har under de senaste åren kommit att förändras. Människor lever idag i olika slags förhållanden och som påverkar våldet i nära relationer. Socialtjänsten behöver i sitt arbete involvera det våld som finns i såväl HBT- som heterosexuella relationer, våld som uttrycks i olika kulturella och religiösa sammanhang, våld som berör personer med funktionsnedsättning. De största grupperna som utsätts för våld i nära relationer är alltjämt kvinnor och barn. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträdet Socialnämnden antar förslaget till Handlingsprogram Våld i nära relationer. Göran Lindén Helena Wikman Ericson

8 Socialnämnden Sida 8 SN 116 Dnr Socialnämndens flerårsstrategi för år 2013 Enligt Alingsås kommuns styrmodell (KF ) skall respektive nämnd fastställa en flerårsstrategi för nästkommande år. Flerårsmodellen är avsedd att gälla över fler än ett år men kan revideras årligen vid behov. Då socialnämndens tidigare förslag till åtaganden föreslås förändras skall förslagen tillställas kommunstyrelsen. Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse daterad Nämndens flerårsstrategi för 2013 synliggör de olika verksamheternas utmaningar för det kommande året samt redogör för på vilket sätt förvaltningen föreslår hur effekterna av den ekonomiska ramen skall hanteras under Flerårsstrategin innehåller därutöver förslag till förvaltningsåtagande för det kommande året. Socialnämndens förslag till flerårsstrategi fastställs för Socialnämndens föreslår att reviderade åtaganden för nämndens verksamhet fastställs av kommunstyrelsen. Sofie Mattsson Kommunstyrelsen

9 Socialnämnden Sida 9 SN 117 Dnr Ekonomisk uppföljning Prognosen för 2013 visar på ett underskott -6,7 mnkr och är samma som föregående månads prognos. Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse daterad Det prognostiserade underskottet beror på de fortsatt höga kostnaderna för externa placeringar av barn, ungdomar samt vuxna med missbruksproblematik samt höga kostnader och lägre intäkter inom personlig assistans. Nämnden har som det framgick av delårsuppföljningen flera verksamheter som inte uppnått de riktvärden per insats som nämnden satt upp för verksamheternas nettokostnader. Det innebär att kostnaden för dessa verksamheter fortsätter att ligga för högt i förhållande till nämndens budget och i förhållande till jämförbara kommuner. De centrala stöd verksamheterna har under året haft vakanser dels för att det pågår en anpassning till den omorganisation som genomfördes inför 2012 och dels för att täcka ett eventuellt underskott på grund av omorganisationen i de övriga verksamheterna. Socialnämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska uppföljningen per den 30 november Sofie Mattsson

10 Socialnämnden Sida 10 SN 118 Dnr Överflyttning av verksamhetsansvar för Samtal Och Lek (SOL) samt föräldrarådgivning till socialnämnden Socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen har sedan flera år tillbaka ett gemensamt ansvar för verksamheterna Samtal Och Lek (SOL) och Föräldrarådgivningen. Barn- och ungdomsnämnden föreslår nu i beslut , 75 att det delansvar som barn- och ungdomsnämnden har överförs till socialnämnden. Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse daterad där det framgår följande: Barn- och ungdomsnämnden anför i sitt beslut att det i huvudsak är av personalplaneringsskäl som nämnden föreslår en överföring av verksamhetsansvaret för till socialnämnden. I samband med överföring av verksamhetsansvar föreslår barn- och ungdomsnämnden att en av två berörda medarbetare flyttas över till socialförvaltningen samt att en ekonomisk reglering sker med 103 tkr för innevarande år samt 616 tkr för Socialförvaltningen har i sak inget att erinra mot barn- och ungdomsnämndens förslag utan tillstyrker en överföring av verksamhetsansvar i enlighet med barn- och ungdomsnämndens beslut. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträdet Socialnämnden godkänner förslaget om att överta barn- och ungdomsnämndens verksamhetsansvar för Samtal och Lek (SOL) samt föräldrarådgivning under förutsättning att ekonomisk kompensation lämnas med 103 tkr avseende 2012 samt 616 tkr för 2013 samt att ramjustering mellan nämnderna sker inför 2014 med motsvarande belopp. Magnus Haggren Sofie Mattsson Robert Sprangers Kommunstyrelsen

11 Socialnämnden Sida 11 SN 119 Dnr Förändring av sammanträdesdagar för socialnämnden år 2013 Socialnämnden har den 16 oktober, 98 beslutat om sammanträdesdagar för socialnämnden och dess arbetsutskott för år 2013.Det finns behov av att ändra tiden för arbetsutskottet den 5 februari och för socialnämnden den 21 maj. Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelser daterade Arbetsutskottets sammanträde tisdagen den 5 februari ändras till torsdagen den 7 februari Socialnämndens sammanträde tisdagen den 21 maj ändras till tisdagen den 28 maj Kommunledningskontoret

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-17.00 ande Ersättare Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer