Protokoll. Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62"

Transkript

1 Socialnämnden 51-62

2 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Savannen, Björn Skifs Yttrande över motion om att stärka den sociala ekonomins ställning i välfärdsarbetet Förändring i verksamhet rörande ensamkommande flyktingbarn Regler för kommunalt bostadstillägg Organiserande av en kommungemensam bemanningsenhet Information om arbetsmiljön på individ- och familjeavdelningen Information om nämndens temaarbete (gruppvis) Investera i personalen, skrivelse från Socialdemokraterna Meddelanden...16

3 3 Plats och tid Socialförvaltningen, Sidenvägen 7d, Alingsås, kl Paragrafer Beslutande Holger Andersson (FP), ordförande Thomas Hansson (S), vice ordförande Lisbet Andersson (M) Britt Berggren (M) Helena Carlström (S) Urban Eklund (KD) Simon Youness (FP) Håkan Jonsson (FP) Boel Marteleur (MP) Sven-Erik Dahlgren (KD) Roland Salomonsson (M) Sabah Ul Haq (S) Övriga deltagare Utses att justera Susanne Åhman, socialchef Marita Haglund, avdelningschef planering Lars Andersson, tf avdelningschef IFA, 59 Sara Brodin, sekreterare Thomas Hansson Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Sidenvägen 7d, Sekreterare Ordförande Justerande Sara Brodin Holger Andersson Thomas Hansson

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Alingsås kommun Underskrift Sara Brodin

5 5 51 Dnr SN 741 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA Alingsås Stormarknad AB ansöker om stadigvarande serveringstillstånd. Beredning Alkoholhandläggare Angelica Liljedahl har redovisat ärendet i utredning daterad Alingsås Stormarknad AB, , beviljas tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Edith s restaurang, Hemvägen 19 i Alingsås med serveringstiden Nämnden ser med viss oro på barnpassningen som är belägen i nära anslutning till restaurangen. Sökanden Angelica Liljedahl

6 6 52 Dnr SN 741 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB Sallys Café i Alingsås ansöker om stadigvarande serveringstillstånd. Beredning Alkoholhandläggare Angelica Liljedahl har redovisat ärendet i utredning daterad Sallys Café i Alingsås AB, , beviljas stadigvarande tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Sallys Café, Kungsgatan 20 i Alingsås med serveringstiden inne i lokalen och på uteserveringen. Sökanden Angelica Liljedahl

7 7 53 Dnr SN 741 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB Lejonberget AB i Alingsås ansöker om tillfälligt serveringstillstånd. Beredning Alkoholhandläggare Angelica Liljedahl har redovisat ärendet i utredning daterad Lejonberget AB, , beviljas tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Savannen i Alingsås den 9 augusti 2014 med serveringstiden Sökanden Angelica Liljedahl

8 8 54 Dnr SN 741 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Savannen, Björn Skifs Restaurang 1860 AB ansöker om tillfälligt serveringstillstånd. Beredning Alkoholhandläggare Angelica Liljedahl har redovisat ärendet i utredning daterad Restaurang 1860 AB, , beviljas tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Savannen i Alingsås den 1 augusti 2014 med serveringstiden Sökanden Angelica Liljedahl

9 9 55 Dnr SN 700 Yttrande över motion om att stärka den sociala ekonomins ställning i välfärdsarbetet Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig över motionen Stärk den sociala ekonomins ställning i välfärdsarbetet. Motionären föreslår att Kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att Alingsås kommun inför en lokal överenskommelse, i enlighet med den centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det sociala området och integrationsområdet. Beredning Planeringschef Maria Haglund har redovisat ärendet i yttrande daterat Socialnämnden ställer sig positiv till motionen Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen i sin tur föreslå Kommunfullmäktige besluta att samtliga berörda nämnder ska involveras i utredningsarbetet. Kommunstyrelsen Marita Haglund

10 10 56 Dnr SN 031 Förändring i verksamhet rörande ensamkommande flyktingbarn Socialnämndens och utbildningsnämndens presidier har i samråd med berörda förvaltningschefer uppragit åt Lars Andersson, tf IFA-chef, och AnnaLena Hansdotter, avdelningschef integrationsavdelningen, att lämna förslag på hur en verksamhetsförändring angående handläggning av ärenden rörande ensamkommande flyktingbarn kan ske. Ansvaret för tre socialsekreterare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn på utbildningsförvaltningen överflyttas till socialförvaltningen från och med Kostnader som uppstår i samband med ovanstående överflyttning samt kostnader för socialförvaltningens hantering av ensamkommande flyktingbarn under hösten 2014 får interndebiteras mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen i sin tur föreslå Kommunfullmäktige besluta om att tydliggöra ansvaret för ensamkommande flyktingbarn i socialnämndens och utbildningsnämndens reglementen. Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Susanne Åhman Lars Andersson

11 11 57 Dnr SN 055 Regler för kommunalt bostadstillägg Socialnämnden har beslutat att göra om hyressättningsmodellen. Beslutet innebär att hyrestaket har tagits bort och brukare som hyr i andra hand av kommunen ska betala den faktiska hyran. Nya hyror har införts från och med 1 maj Samtidigt beslutade Socialnämnden att införa kommunalt bostadstillägg. Förvaltningen har klargjort regelverket för kommunalt bostadstillägg i dokumentet Regler för Kommunalt bostadstillägg. Beredning Planeringschef Maria Haglund har redovisat ärendet i utredning daterad Socialnämnden antar Regler för Kommunalt bostadstillägg med ändringen att följande två meningar i stycke 2 stryks: De som har ett boende som ovan som Alingsås kommun ursprungligen har hänvisat till, d.v.s. där Alingsås kommun från början har haft förstahandskontraktet, har rätt att söka kommunalt bostadstillägg. Detta oavsett om brukaren vid söktillfället har första- eller andrahandskontrakt. Marita Haglund

12 12 58 Dnr SN 020 Organiserande av en kommungemensam bemanningsenhet Kommunstyrelsen fattade 2012 beslut om att starta projektet Smartare bemanning (KS , 161). I beslutet framgår bl.a. att ett projektmål är att organisera en samordnad och effektiviserad bemanningsfunktion och en samordnad och effektiviserad vikarierekrytering. Beredning Personalchef Roland Ödh tillsammans med berörda förvaltningschefer har redovisat ärendet i utredning daterad Socialnämnden tillstyrker förslaget om att bilda en kommungemensam bemanningsenhet under kommunstyrelsen. Bemanningsenheten tar över nämndens ansvar för att bemanna förvaltningen med timavlönade. En ramöverföring med 1,2 mnkr görs från socialnämnden till kommunstyrelsen från och med år Roland Ödh Susanne Åhman

13 13 59 Information om arbetsmiljön på individ- och familjeavdelningen Med anledning av inkommen skrivelse från fackförbundet SSR informerar tf IFA-chef Lars Andersson och socialchef Susanne Åhman om arbetsmiljön på individ- och familjeavdelningen. Socialnämnden noterar informationen. Lars Andersson

14 14 60 Information om nämndens temaarbete (gruppvis) Under våren har socialnämnden arbetat i grupper och utifrån fyra teman (arbetsmarknad, funktionsnedsättning, barn och unga, psykisk ohälsa/beroende). Syftet har varit att höja kompetensen och engagemanget bland nämndens förtroendevalda, samt att öka delaktigheten i styrmodellsprocessen, dvs arbete med flerårsstrategi och uppföljning. Under dagens sammanträde redovisar de olika grupperna vårens arbete. Socialnämnden noterar informationen.

15 15 61 Dnr SN 025 Investera i personalen, skrivelse från Socialdemokraterna Vid dagens sammanträde överlämnar Socialdemokraterna en skrivelse Investera i personalen, daterad. Socialnämnden ser mycket allvarligt på skrivelsen och överlämnar den till socialförvaltningen för skyndsam beredning. Socialdemokraterna i Alingsås Susanne Åhman Lars Andersson

16 16 62 Meddelanden Verksamhetsberättelse 2013 från Västra Götalandsregionen, Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning. Namninsamling mot införandet av Optimal Bemanning, , Dnr SN. KF beslut , 64 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet, Dnr SN. Skrivelse från SSR daterad Arbetsmiljön på individ-/familjeomsorgsavdelningen, Dnr SN.

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Agneta Sjödell (m) Kerstin Ansnes (c) Mikael Romanoff (fp) Berith Grönqvist (s) Maria Eklund (s) Mats Nittve (mp)

Agneta Sjödell (m) Kerstin Ansnes (c) Mikael Romanoff (fp) Berith Grönqvist (s) Maria Eklund (s) Mats Nittve (mp) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-06-16 1 Plats och tid Bergaholm tisdagen den 16 juni 2008 kl. 19:00 20:35 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth Bovin

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-08-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 16.20 Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kl 18.30 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Marie-Louise Löwenbeck (M) ordförande, Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 24 januari 2012 kl 08.00 13.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Annika Holmstrand C Margareta Bryntesson M Agneta Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer