Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset"

Transkript

1 Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V) Frederick Axewill (S) Lena Baastad (S) Behcet Barsom (KD) Dennis Begic (S) Lena Beime (S) t. o. m. 10 Fredrik Beckmann (FP) t. o. m. 8 Jennie Bergström (S) t. o. m. 10 Britta Bjelle (FP) Lennart Bondeson (KD) Sara Dicksen (M) Daniel Edström (SD) Jessica Ekerbring (S) Henrik Elamson (M) Lars Elamson (M) fr. o. m. 8 Thomas Esbjörnsson (S) Daniel Granqvist (M) Maria Haglund (M) Margareta Johansson (S) Åsa Johansson (FP) Eghbal Kamran (M) Gun Carlestam Lewin (V) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Inger Carlsson (S) Per-Ove Karlsson (S) Johan Kumlin (M) Magnus Lagergren (KD) t. o. m. 15 Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Sofia Lindstrand (S) Jonas Millard (SD) Ingegerd Oberg (S) Gunilla Olofsson (M) Ronnie Palmén (M) Fredrik Persson (MP) Kent Persson (M) Rasmus Persson (C) fr. o. m. 5 Oskar Ragnarsson (S) Ameer Sachet (S) 1

2 Linda Smedberg (S) Daniel Spiik (SD) fr. o. m. 4 Björn Sundin (S) Ulf Södersten (M) Lotta Sörman (MP) Per-Åke Sörman (C) Malin Tinjan (V) Carina Toro Hartman (S) t. o. m. 15 Staffan Werme (FP) Fisun Yavas (S) Jan Zetterqvist (S) Tjänstgörande ersättare Helena Bosved (MP) Sigvard Blixt (SD) Charlotte Edberger Jangdin (C) t. o. m. 4 Eva Eriksson (S) fr. o. m. 16 Hans Holberg (V) John Johansson (S) Lennart Carlsson (M) Åsa Kumlin Aspelin (M) Susanne Lindholm (KD) fr. o. m. 16 Lasse S Lorentzon (S) t. o. m. 14 Ulf Nilsson (SD) t. o. m. 3 Niclas Persson (MP) Ulrika Sandberg (S) Eric Svensson (M) t. o. m. 7 Susann Wallin (S) fr. o. m. 11 Karolina Wallström (FP) Elvy Wennerström (S) fr. o. m. 11 Gunn Öjebrandt (KD) Närvarande ersättare Carl Anders Alsätra (M) Berit Majer (S) Lazlo Petrovics (SD) Nourouz Wanli (S) Pernilla Wikström Pehrson, sekreterare Justerat den 1 februari 2012 Torgny Larsson, ordförande Åsa Johansson, justerare Magnus Lagergren, justerare 1-15 Jessica Ekerbring, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 februari

3 1 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet På förslag av ordföranden uppdrogs åt Åsa Johansson (FP) och Magnus Lagergren (KD) med Helena Bosved (MP) och Jessica Ekerbring (S) som ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på kommunledningskontoret onsdagen den 1 februari kl Anmälan av frågor och interpellationer som väckts inom beslutade tidsfrister - Fråga från Maria Haglund (M) till Dennis Begic (S) angående hur vårdnadsbidraget hänger ihop med nedläggningen av Wadköpings utbildningscenter, ärendenummer Ks 87/ Interpellation från Maria Haglund (M) om vård- och omsorgsutbildningen på Wadköpings utbildningscentrum, ärendenummer Ks 37/ Interpellation från Karolina Wallström (FP) om utbildning för elever med Aspergers syndrom vid Wadköpings utbildningscentrum, ärendenummer Ks 35/ Interpellation från Staffan Werme (FP) om de ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning av Wadköpings utbildningscentrum, ärendenummer Ks 34/ Interpellation från Maria Haglund (M) om en genomgripande utredning om gymnasieskolans organisation och lokaler, ärendenummer Ks 36/ Interpellation från Murad Artin (V) om att beslut om gymnasieskolornas framtid och Wadköpings utbildningscenter bör fattas av kommunfullmäktige, ärendenummer Ks 40/ Interpellation från Kent Persson (M) om var besluten i Örebro kommun idag tas, ärendenummer Ks 43/ Interpellation från Helena Bosved (MP) om plan för att säkerställa elevers rätt till välmående, hög närvaro och skolhälsovård, ärendenummer Ks 41/ Interpellation från Niclas Persson (MP) om fritidspolitikers roll i Örebro kommun, ärendenummer Ks 42/2012 Kommunfullmäktige beslutade att frågan och interpellationerna fick ställas. 3 Reservationsavtal med Botrygg Bygg AB i kv. Lagerbladet och Vinrutan i Sörbyängen Ärendenummer: Ks 791/2011 Botrygg Bygg Linköping AB har redovisat förslag att bebygga två områden i Sörbyängen som nu föreslås genomföras. De två områdena utgör idag delar av fastigheterna Almby 11:148 och Nikolai 3:101 i kvarteren Vinrutan och Lagerbladet. Områdena reserveras under perioden fram till 30 juni Kommunen avser att därefter överlåta de två områdena till Botrygg Bygg Linköping AB, under förutsättning att bygglov erhålls samt att 3

4 byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden. Köpeskillingen uppgår till c:a 39,5 miljoner kronor, i köpeskillingen ingår planavgift och gatukostnad. Köpeskillingen är beräknad efter de markpriser för 2011 som är beslutade av kommunfullmäktige den 22 juni Bolaget avser att bebygga områdena med flerbostadshus, med upplåtelseform hyresrätt i det norra området (del av kv Lagerbladet) respektive bostadsrätt i det södra området (hela kv Vinrutan). Företaget förutsätts presentera hållbarhetskriterier för detta projekt. sunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 11 augusti 2011 Förslag till reservationsavtal Illustrationer Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Reservationsavtal mellan Örebro kommun och Botrygg Bygg i Linköping AB godkänns. 2. Överlåtelse av två områden av Almby 11:148 och Nikolai 3:101 (i kv Lagerbladet och Vinrutan) till Botrygg Bygg i Linköping AB godkänns. 3. Programnämnd Samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna reservationsavtalet mellan Örebro kommun och Botrygg Bygg i Linköping AB. 4. Programnämnd Samhällsbyggnads ordförande får i uppdrag att underteckna överlåtelseavtalet mellan Örebro kommun och Botrygg Bygg i Linköping AB. Yrkande Björn Sundin (S), Lennart Bondeson (KD), Henrik Elamson (M), Charlotte Edberger Jangdin (C) och Kent Persson (M) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Fredrik Persson (MP) yttrade sig och yrkade för den miljöpartistiska fullmäktigegruppens räkning återremiss på ärendet, med motiveringen " För att se över detaljplan och utvecklingsplan för området och för att utreda om man kan minska bebyggelsegraden". Staffan Werme (FP), Murad Artin (V) och Jonas Millard (SD) yttrade sig och yrkade bifall till återremissyrkandet. Staffan Werme yttrade sig och justerade sitt yrkande och angav som motivering till yrkandet "Gestaltningen av ett område är viktigt för en stads attraktivitet. För att göra en mänskligare gestaltning av området möjlig bör kommunstyrelsen genomföra en utredning om vad en förändrad fastighetsbildning skulle innebära för gestaltningen av området". Britta Bjelle (FP) yttrade sig och yrkade bifall till Staffan Wermes återremissyrkande. 4

5 Proposition Sedan diskussionen förklarats avslutad, angav ordföranden följande av fullmäktige godkänt förslag till propositionsordning. Förslaget om att ärendet skall avgöras idag ställs mot Fredrik Perssons (MP) m.fl. återremissyrkande. Ordföranden fann övervägande ja vara avgivet för att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde. Votering begärdes och verkställdes. Ja-röster avgavs av Yusuf Abdow (S), Behnaz Afshar (S), Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Frederick Axewill (S), Lena Baastad (S), Behcet Barsom (KD), Dennis Begic (S), Lena Beime (S), Jennie Bergström (S), Lennart Bondeson (KD), Charlotte Edberger Jangdin (C), Sara Dicksen (M), Jessica Ekerbring (S), Henrik Elamson (M), Thomas Esbjörnsson (S), Daniel Granqvist (M), Maria Haglund (M), John Johansson (S), Margareta Johansson (S), Eghbal Kamran (M), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Inger Carlsson (S), Lennart Carlsson (M), Per-Ove Karlsson (S), Johan Kumlin (M), Åsa Kumlin Aspelin (M), Magnus Lagergren (KD), Torgny Larsson (S), Ewa Leitzler (M), Sofia Lindstrand (S), Lasse S Lorentzon (S), Ingegerd Oberg (S), Gunilla Olofsson (M), Ronnie Palmén (M), Kent Persson (M), Oskar Ragnarsson (S), Ameer Sachet (S), Ulrika Sandberg (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S), Eric Svensson (M), Ulf Södersten (M), Per-Åke Sörman (C), Carina Toro Hartman (S), Jan Zetterqvist (S), Fisun Yavas (S) och Gunn Öjebrandt (KD). Nej-röster avgavs av Murad Artin (V), Britta Bjelle (FP), Sigvard Blixt (SD), Helena Bosved (MP), Daniel Edström (SD), Hans Holberg (V), Åsa Johansson (FP), Gun Carlestam Lewin (V), Jonas Millard (SD), Ulf Nilsson (SD), Fredrik Persson (MP), Niclas Persson (MP), Lotta Sörman (MP), Malin Tinjan (V), Karolina Wallström (FP) och Staffan Werme (FP). Det ska här antecknas att Fredrik Beckmans (FP) röst föll bort och att rösten avgavs för ett återremissyrkande. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 4 Valnämndens roll och sammansättning Ärendenummer: Ks 570/2011 Kommunledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att inför 2012 utreda välnämndens roll och sammansättning. I uppdraget ingick att definiera valnämndens roll i demokratiarbetet. Valnämnden består sedan 1 mars efter beslut av kommunstyrelsen av fem ledamöter; två jurister, kanslichef, teknisk chef och statistiker. Ansvarig tjänsteman för valnämndens kansli är fördragande i nämnden. Kommunledningskontoret föreslår att valnämnden också fortsättningsvis får en sammansättning av enbart tjänstemän. Kommunledningskontoret föreslår 5

6 vidare att valnämnden arbetar uppdragsbaserat och inför val kan erhålla specifika informationsuppdrag ifrån kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har, vid sammanträde den 13 december 2011, för egen del beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsens parlamentariska kommitté FOA för beredning, och i avvaktan på detta föreslagit att valnämndens nuvarande uppdrag förlängs att gälla under sunderlag Kommunledningskontorets skrivelse den 10 november 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Valnämndens nuvarande uppdrag förlängs till att gälla under Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 5 Interpellation av Murad Artin (V) om kommunens interna bemanningscentrum Ärendenummer: Ks 1138/2011 Murad Artin (V) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) om kommunens interna bemanningscentrum. Kommunfullmäktige bordlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 december sunderlag Interpellation från Murad Artin (V) Svar från Lena Baastad (S) Murad Artin (V) ställde sin fråga i interpellationen. Lena Baastad (S) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Rasmus Persson (C) deltog i interpellationsdebatten. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 6 Interpellation av Kent Persson (M) med rubriken "Bli din egen" Ärendenummer: Ks 1140/2011 6

7 Kent Persson (M) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Lena Baastad (S) med rubriken "Bli din egen". Kommunfullmäktige bordlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 december Det ska här antecknas att Lena Baastad (S) delegerat besvarandet av interpellationen till Lennart Bondeson (KD). sunderlag Interpellation från Kent Persson (M) Svar från Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) ställde sin fråga i interpellationen. Lennart Bondeson (KD) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Lena Baastad (S) och Fredrik Beckman (FP) deltog i interpellationsdebatten. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 7 Fråga från Maria Haglund (M) om på vilket sätt vårdnadsbidraget hänger ihop med nedläggningen av Wadköpings utbildningscenter Ärendenummer: Ks 87/2012 Maria Haglund (M) har ställt en fråga till Gymnasienämndens ordförande Dennis Begic (S) om på vilket sätt vårdnadsbidraget hänger ihop med nedläggningen av Wadköpings utbildningscenter. sunderlag Fråga från Maria Haglund (M) Maria Haglund (M) ställde sin fråga. Dennis Begic (S) yttrade sig. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 8 Interpellation från Maria Haglund (M) om vård- och omsorgsutbildningen på Wadköpings utbildningscenter Ärendenummer: Ks 37/2012 7

8 Maria Haglund (M) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Thomas Esbjörnsson (S) om vård- och omsorgsutbildningen på Wadköpings utbildningscenter. sunderlag Interpellation från Maria Haglund (M) Svar från Thomas Esbjörnsson (S) Maria Haglund (M) ställde sin fråga i interpellationen. Thomas Esbjörnsson (S) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Åsa Johansson (FP), Staffan Werme (FP), Niclas Persson (MP), Karolina Wallström (FP), Helena Bosved (MP), Dennis Begic (S), Kent Persson (M) och Fredrik Persson (MP) deltog i interpellationsdebatten. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 9 Interpellation från Staffan Werme (FP) om de ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning av Wadköpings utbildningscenter Ärendenummer: Ks 34/2012 Staffan Werme (FP) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) om de ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning av Wadköpings utbildningscenter. sunderlag Interpellation från Staffan Werme (FP) Svar från Lena Baastad (S) Staffan Werme (FP) ställde sin fråga i interpellationen. Lena Baastad (S) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Malin Tinjan (V), Thomas Esbjörnsson (S), Maria Haglund (M), Fredrik Persson (MP), Britta Bjelle (FP), Kent Persson (M), Dennis Begic (S), Lennart Bondeson (KD) och Niclas Persson (MP) deltog i interpellationsdebatten. Kommunfullmäktige beslutade frångå ärendet. 10 Interpellation från Karolina Wallström (FP) om utbildning för elever med Aspergers syndrom vid Wadköpings utbildningscenter Ärendenummer: Ks 35/2012 8

9 Karolina Wallström (FP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Thomas Esbjörnsson (S) om utbildning för elever med Aspergers syndrom vid Wadköpings utbildningscenter. sunderlag Interpellation från Karolina Wallström (FP) Svar från Thomas Esbjörnsson (S) Karolina Wallström (FP) ställde sin fråga i interpellationen. Thomas Esbjörnsson (S) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Maria Haglund (M), Fredrik Persson (MP), Staffan Werme (FP), Dennis Begic (S), Murad Artin (V), Rasmus Persson (C), Lena Baastad (S) och Kent Persson (M) yttrade sig i interpellationsdebatten. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 11 Interpellation från Maria Haglund (M) om en genomgripande utredning om gymnasieskolans organisation och lokaler Ärendenummer: Ks 36/2012 Maria Haglund (M) har inlämnat en interpellation till Gymnasienämndens ordförande Dennis Begic (S) om vård- och omsorgsutbildningen på Wadköpings utbildningscenter. sunderlag Interpellation från Maria Haglund (M) Svar från Dennis Begic (S) Maria Haglund ställde sin fråga i interpellationen. Dennis Begic (S) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Fredrik Persson (MP) yttrade sig i interpellationsdebatten. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 12 Interpellation från Murad Artin (V) om att beslut om gymnasieskolornas framtid och Wadköpings utbildningscenter bör fattas av kommunfullmäktige Ärendenummer: Ks 40/2012 9

10 Murad Artin (V) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) om att beslut om gymnasieskolornas framtid och Wadköpings utbildningscenter bör fattas av kommunfullmäktige. sunderlag Interpellation från Murad Artin (V) Svar från Lena Baastad (S) Murad Artin (V) ställde sin fråga i interpellationen. Lena Baastad (S) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar Per-Åke Sörman (C), Jonas Millard (SD), Staffan Werme (FP), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M), Hans Holberg (V), Karolina Wallström (FP), Helena Bosved (MP), Niclas Persson (MP), Lennart Bondeson (KD) och Rasmus Persson (C) deltog i interpellationsdebatten. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 13 Interpellation från Kent Persson (M) om var besluten i Örebro kommun idag fattas Ärendenummer: Ks 43/2012 Kent Persson (M) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) om var besluten i Örebro kommun idag fattas. sunderlag Interpellation från Kent Persson (M) Svar från Lena Baastad (S) Interpellationen bordläggs för behandling vid nästa sammanträde. 14 Interpellation från Helena Bosved (MP) om plan för att säkerställa elevers rätt till välmående, hög närvaro och skolhälsovård Ärendenummer: Ks 41/2012 Helena Bosved (MP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Thomas Esbjörnsson (S) om plan för att säkerställa elevers rätt till välmående, motivation för hög närvaro och skolhälsovård. sunderlag Interpellation från Helena Bosved (MP) Svar från Thomas Esbjörnsson (S) Interpellationen bordläggs för behandling vid nästa sammanträde. 10

11 15 Interpellation från Niclas Persson (MP) om fritidspolitikers roll i Örebro kommun Ärendenummer: Ks 42/2012 Niclas Persson (MP) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) om fritidspolitikers roll i Örebro kommun. sunderlag Interpellation från Niclas Persson (MP) Svar från Lena Baastad (S) Interpellationen bordläggs för behandling vid nästa sammanträde. 16 Inkomna frågor och interpellationer Vid sammanträdet anmäldes följande frågor - fråga från Ronnie Palmén (M) till kommunalrådet Björn Sundin (S) om det finns planer att förlänga stadstrafiken till Norra Bro, ärendenummer Ks 88/ fråga från Ronnie Palmén (M) till kommunalrådet Fisun Yavas (S) om inom vilka områden inom äldreomsorgen nedskärningar planeras, ärendenummer Ks 89/ fråga från Lars Elamson (M) till kommunalrådet Fisun Yavas (S) om beslut om ytterligare neddragning av antalet nattsjuksköterskor förbereds inför programnämndens sammanträde i februari, ärendenummer Ks 90/2012 Kommunfullmäktige beslutade att frågorna fick ställas och att dessa besvaras vid nästa sammanträde. 17 Anmälda motioner Vid sammanträdet anmäldes följande motioner - av Jonas Millard (SD) och Daniel Edström (SD) om maskeringsförbud på allmänna inrättningar, ärendenummer Ks 96/ av Jonas Millard (SD) och Daniel Edström (SD) om att införa förbud mot offentligt tiggeri i Örebro kommun, ärendenummer Ks 94/ av Jonas Millard (SD) och Daniel Edström (SD) om att upprätta trygghetszoner i Örebro kommun, ärendenummer Ks 95/ av Jonas Millard (SD) och Daniel Edström (SD) om ökad insyn vid beredningsprocesser i Örebro kommun, ärendenummer Ks 93/2012 Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 18 Vissa val m.m. Ärendenummer: Ks 77/

12 Från valberedningen har inkommit en framställan daterad 25 januari 2012 som intas som bilaga till fullmäktiges protokoll. sunderlag Framställan från valberedningen Kommunfullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag. 12

13 Bilaga Ks 77/2012 Kommunfullmäktige Vissa val m.m. Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag: Oskar Öholm (M) Benny Larsson (S) Glenn Roswall (KD) Magnus Johansson (M) Karin Pernefalk (M) Maud Nimheim Ottosson (M) ledamot i kommunfullmäktige ersättare i kommunfullmäktige ledamot i Tekniska nämnden ersättare i Fritids- och turistnämnden ersättare i Socialnämnd väster ledamot i Nämnden för funktionshindrade Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 1. Begärda entlediganden beviljas 2. Hos länsstyrelsen begära dels att den ersättare som står närmast i ordning utses till ordinarie ledamot i kommunfullmäktige efter Oskar Öholm (M), dels att en ersättare utses genom ny sammanräkning. 3. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Benny Larsson (S) utses genom ny sammanräkning. 4. Gösta Andersson (KD), nuvarande ersättare i Tekniska nämnden, utses till ledamot i samma nämnd efter Glenn Roswall (KD). 5. Natela Backman (KD) utses till ersättare i Tekniska nämnden efter Gösta Andersson (KD). 6. Stefan Stark (M) utses till ersättare i Fritids- och turistnämnden efter Magnus Johansson (M). Stefan Stark tjänstgör som förste ersättare. 7. Roger Lindahl (M) utses till ersättare i Socialnämnd väster efter Karin Pernefalk (M). Roger Lindahl tjänstgör som förste ersättare. 8. Ann-Katrine Jondelius (M), nuvarande ersättare i Nämnden för funktionshindrade, utses till ledamot i samma nämnd efter Maud Nimheim Ottosson (M).

14 9. Rickard Wrenne (M) utses till ersättare i Nämnden för funktionshindrade efter Ann-Katrine Jondelius (M). Rickard Wrenne tjänstgör som andre ersättare. 10. Torgny Larsson (S) med Ronnie Palmén (M) som 1:e ersättare och chefsjuristen Pernilla Wikström Pehrson, eller den som hon i sitt ställe förordnar, som 2:e ersättare utses till kommunens ombud på stämmor under år 2012 i företag som kommunen äger - helt eller delvis - eller har intressen i som stiftare eller huvudman. Ombuden har vidare fullmakt att företräda Örebro kommun, dels vid förhinder för de ombud som kommunstyrelsen med stöd av fullmäktiges bemyndigande har utsett för stämmor i företag som kommunen äger eller i övrigt har intressen i tillsammans med annan, dels ock i alla de fall då annat ombud ej blivit förordnat. 11. Valen under punkterna 4-9 avser tiden t.o.m. år För valberedningen Torgny Larsson Pernilla Wikström Pehrson

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 748/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-09-21 Klockan: 13.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Protokoll Ks 1169/2011

Protokoll Ks 1169/2011 Protokoll Ks 1169/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-04-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Lotta Sörman (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 936/2012 Kommunfullmäktige Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Torgny Larsson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1002/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 725/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 236/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-03-28 Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Murad Artin (V) Behcet Barsom (KD)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1170/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD) Torgny Larsson (S) Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S)

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 4 Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 414/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-12-14 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Lena Baastad

Läs mer

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter Protokoll Gy 52/2013 Gymnasienämnden Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Ordförande Maria Rönnbäck (C) 1:e vice ordförande Maria Haglund

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 20/2013 Programnämnd Social välfärd Datum: 2013-04-03 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Lars Elamson (M) Jan

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1241/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) 1-6, 9-34 Jan Zetterqvist

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Ks 1430/2009 Kommunfullmäktige Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP) Irén Lejegren (S) Gunnar Andersson (M) Roger Andersson (S) Allan

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer och attraktivitet 8-19 Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Martina Jansson, (S),

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 25/2012 Programnämnd Social välfärd Datum: 2012-04-04 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Jan Zetterqvist

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 47/2016 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2016-05-18 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Dojan norr, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Johanna Reimfelt

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE , Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE , Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2014 12 04, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 14 Årets Eldsjäl Utdelning av pris 6 15 Anmälan av entledigande från medlemsorganisation 7 16 Budkavle Lärdomar från nio

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 719/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-11-16 Klockan: 09:00-11:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Regionförbundets politiska organisation

Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30

Protokoll. Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30 Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30 Plats Hotel Ibis, Amsterdam Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2011-01-11

PROTOKOLL 1 (9) 2011-01-11 PROTOKOLL 1 (9) 2011-01-11 Kulturnämnden Plats och tid Pedagogrummet, Nordanå kl 13.00 15.30 ande Carin Lundberg (S) ordförande Allan Olsson (S) Gun Sundberg (S) Örjan Fredriksson (S) Anna Nyström (S)

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 170/2011 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2011-06-09 Klockan: 14:00-17:15 Plats: Utvecklingscentra Vivalla, Ateljén, Biblioteket Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Ordförande

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1495/2016. Datum: Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1495/2016. Datum: Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset ~ ' ÖREBRO Kommunfullmäktige Protokoll Ks 1495/2016 Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Björn

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet) Ärendelista Ks 1428/2015 Kommunstyrelsen Datum: 2016-02-09 Klockan: 14:15 - Plats: Dialogen, Rådhuset 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Läs mer

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl.

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommurifulirnäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-01 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:20 69-77 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter.

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige Datum: Klockan: Plats Närvarande ledamöter

Protokoll Kommunfullmäktige Datum: Klockan: Plats Närvarande ledamöter Protokoll Ks 37/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-04-29 Klockan: 9:00-17:20, (ajournering mellan klockan 15:20-15:40) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S), ordförande Jan

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 39/2015. Datum: Klockan: 9:00 16:45, ajournering Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 39/2015. Datum: Klockan: 9:00 16:45, ajournering Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00 16:45, ajournering 12.10-13.05 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S), ordförande Jan Zetterqvist (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Fritids- och turistnämnden

Fritids- och turistnämnden Protokoll Ft 144/2011 Fritids- och turistnämnden Datum: 2011-12-06 Klockan: 17:00 19:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Jonas Håård (S) Ingela Hallblom (S) Irene Tydén (S)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 583/2017. Datum: Klockan: 09:00 - Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 583/2017. Datum: Klockan: 09:00 - Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 583/2017 Kommunfullmäktige Datum: 2017-05-24 Klockan: 09:00 - Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Björn Sundin (S) 75-87

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag 1 (14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16.50 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) närvarande t.o.m. kl.16.00

Läs mer

Socialnämnden kallas till sammanträde

Socialnämnden kallas till sammanträde 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-05 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 januari 2015, klockan 08.30 Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Lennart Niklasson

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 228/2013. Datum: 2014-08-21 Klockan: 14:00 16:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 228/2013. Datum: 2014-08-21 Klockan: 14:00 16:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 228/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-08-21 Klockan: 14:00 16:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Carola Johansson (S) Ingrid Tvelin (KD)

Läs mer

Protokoll. Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17. Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7

Protokoll. Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17. Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7 Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17 Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7 Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP), ordförande Gunn Öjebrandt (KD), vice ordförande Gunilla Olofsson (M) Ann-Britt

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 634/2016

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 634/2016 I ÖREBRO Protokoll Ks 634/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-06-15 Klockan: 09:00 16:50, ajournering kl. 12:00-13:00 och 14:30-14:55 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S),

Läs mer

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Protokoll Ön 7/2012 Överförmyndarnämnden Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Närvarande ledamöter Inger Göransson (S) Per Danielsson (KD) Per-Anders

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 348/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Lena

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige : Plats och tid Folkets park i Tomelilla, den, kl. 18.00-19.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Per-Martin Svensson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

79 Sammanträdets öppnande, dagordningens godkännande

79 Sammanträdets öppnande, dagordningens godkännande Tid Tisdagen den 10 augusti 2010, kl 14.00 15.25 Plats Förvaltningskontor Gymnasieskola och arbetsliv, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Lotta Olsson (M), ordförande Georg Barsom (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 123/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2010-08-31 Klockan: 13:00 15:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Inger Högström-Westerling (M)

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 17.30-19.00 ajournering kl. 18.25-18.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 124/2012 Östernärke områdesnämnd Datum: 2012-06-12 Klockan: 14:00-18:00 Plats: Stora Mellösa skola Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Lennart Carlsson (M) Anita Touronen (S) Mikael Adriansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 124/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Maria Haglund (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Tid Måndag 15 mars 2010, kl.13.00 15.50. Plats Hagaskolan, Blåmesvägen 1, Örebro

Tid Måndag 15 mars 2010, kl.13.00 15.50. Plats Hagaskolan, Blåmesvägen 1, Örebro Tid Måndag 15 mars 2010, kl.13.00 15.50 Plats Hagaskolan, Blåmesvägen 1, Örebro Närvarande ledamöter Henrik Elamson (M), ordförande Ann-Kristin Spåls (MP), 1:e vice ordförande, 21-28 Ewa Andersson (S),

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande.

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-12-14, kl. 18:00 19:45 ande: Se lista nedan Ersättare: Se lista nedan Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15. Plats Wadköpings utbildningscenter

Protokoll. Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15. Plats Wadköpings utbildningscenter Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15 Plats Wadköpings utbildningscenter Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande t.o.m. 84 Murad Artin

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 36/2014 Östernärke områdesnämnd Datum: 2014-05-13 Klockan: 14:00 17:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Frederick Axewill (S) Lennart Carlsson (M) Ingemar Åhlén

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 21/2015. Datum: 2015-10-08 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Glanshammars bygdegård, Gamla Arbogavägen 18

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 21/2015. Datum: 2015-10-08 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Glanshammars bygdegård, Gamla Arbogavägen 18 Protokoll Ln 21/2015 Landsbygdsnämnden Datum: 2015-10-08 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Glanshammars bygdegård, Gamla Arbogavägen 18 Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C) Anna Hedström (S) Larz Lundberg (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Protokoll Gy 19/2011. Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60

Protokoll Gy 19/2011. Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60 Protokoll Gy 19/2011 Gymnasienämnden Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Dennis Begic (S) Maria Haglund (M) Georg Barsom (FP)

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 75/2011 Östernärke områdesnämnd Datum: 2011-04-12 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Betelkyrkan, Hampetorp Närvarande ledamöter Magnus Lagergren (KD) Frederick Axewill (S) Susann Wallin (S) Jan-Olof

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-11-08 175 Plats och tid Kommunhuset, måndag 8 november 2010, kl. 19.00 19.50 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus, A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 270/2010. Datum: 2011-04-14 Klockan: 09:00-12:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 270/2010. Datum: 2011-04-14 Klockan: 09:00-12:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Protokoll Sv 270/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-04-14 Klockan: 09:00-12:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Lars-Göran Hallenius (S)

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP) Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Eva Hesse Almqvist (M) Daniel Granqvist (M) Carmen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer