Tid 28 april 2008 kl Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro"

Transkript

1 Nr 4 Tid 28 april 2008 kl Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande Gunnar Andersson (M) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Behcet Barsom (KD) Lena Beime (S) Arne Bergqvist (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD) Hans Boskär (S) Marie Brodin (FP) Charlotte Edberger Jangdin (C) Henrik Elamson (M), t.o.m. 63 Lars Elamson (M) Mussie Ephrem (V) Linda Eriksson (S) Svante Gyrulf (M), t.o.m. 60 Inger Högström-Westerling (M) Erik Johansson (FP) Erik Johansson (M) Margareta Johansson (S) Inger Carlsson (S) Jonas Karlsson (S) Per-Ove Karlsson (S) Torgny Larsson (S) Emma Lidell (S) Birgitta Lindahl (FP) Susanne Lindholm (KD) Ina Lindström (FP) Hannah Ljung (M) Mårten Millgårdh (M) Ingegerd Oberg (S) Lotta Olsson (M) Ronnie Palmén (M) Rasmus Persson (C) Lars-Erik Soting (S), fr.o.m. 61 1

2 Daniel Spiik (SD) Lotta Sörman (MP) Per-Åke Sörman (C) Gunhild Wallin (C) Richard Vappelin (M) Staffan Werme (FP) Ylva Wessman (V) Marie Wirde (V) Fisun Yavas (S) Jan Zetterqvist (S) Anna Ågerfalk (FP), t.o.m. 62 Gunn Öjebrandt (KD) Tjänstgörande ersättare Carl-Anders Alsätra (M), fr.o.m. 64 Sabri Altunkaynak (M), fr.o.m. 61 Sara Dicksen (M) Bo Fredriksson (S) Lars-Eric Gustafson (FP), fr.o.m. 63 Anders Hagström (KD), fr.o.m. 61 Michael Horvath (MP), fr.o.m. 61 Lennart Carlsson (M), Leif Landén (S), fr.o.m. 61 Per Lilja (S) Anna-Karin Lind (S) Sofia Lindstrand (S) Elona Malm (S), fr.o.m. 61 Stefan Nygren (M), fr.o.m. 61 Ann-Kristin Spåls (MP), Karolina Wallström (FP) Elvy Wennerström (S) Närvarande ersättare Malin Andersson (V) Övriga närvarande Lars Bjurström (S) m.fl. revisorer Justerare Emma Lidell (S) Erik Johansson (FP) Ersättare Per Lilja (S) Per-Åke Sörman (C) Sekreterare Stefan Olsson 2

3 56 Val av protokollsjusterare samt bestämmande av tid för justering av protokollet På förslag av ordföranden uppdrogs åt Emma Lidell (S) och Erik Johansson (FP) med Per Lilja (S) och Per-Åke Sörman (C) som ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll och utsattes justeringen att äga rum på Stadskansliet den 9 maj 2008 kl Anmälan av frågor och interpellationer som väckts inom beslutade tidsfrister: Fråga om skolgårdar med bra pedagogisk lekutrustning och sysselsättningsmöjligheter, Mussie Ephrem (V) Diarienummer: Handling nr. 49/08 Fråga om Storstenshöjdens fritidsanläggning, Marie Wirde (V) Diarienummer: Handling nr. 48/08 Interpellation om trafiksituationen i Sörbyängen, Marie Wirde (V) Diarienummer: Handling nr. 37/08 Interpellation om vad kommunledningen gjort för att minska antalet öppet arbetslösa ungdomar, Lena Baastad (S) Diarienummer Handling nr. 45/08 Interpellation om plusjobbarna, Ylva Wessman (V) Diarienummer Handling nr. 46/08 Interpellation om att strandskydd och vindkraft är resurser som ska tas tillvara för alla Örebroares bästa, Marie Wirde (V) Diarienummer Handling nr. 47/08 Kommunfullmäktige medgav att frågorna och interpellationerna fick ställas. 3

4 58 Fråga angående skolgårdar med bra pedagogisk lekutrustning och sysselsättningsmöjligheter, Mussie Ephrem (V) Diarienummer: Handling nr. 49/08 Mussie Ephrem (V) ställde sin fråga. Lennart Bondeson (KD) och Mussie Ephrem (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 59 Fråga angående Storstenshöjdens skidanläggning, Marie Wirde (V) Diarienummer: Handling nr. 48/08 Marie Wirde (V) ställde sin fråga. Hannah Ljung (M) och Marie Wirde (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 60 Interpellation om ekologisk mat, Marie Wirde (V) Diarienummer: Handling nr. 22/08 Marie Wirde (V) ställde sin fråga. Gabriella Blomgren (MP), Marie Wirde (V), Mussie Ephrem (V) och Charlotte Edberger Jangdin (C) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 61 Årsredovisning 2007 för Örebro kommun och revisionsberättelse Diarienummer: Handling nr. 38/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 38/08. 4

5 Stadskansliet har sammanställt en årsredovisning för Örebro kommun utifrån den ekonomiska redovisningen för Årsredovisningen innehåller en beskrivning av Örebro kommuns verksamhet och ekonomi under föregående verksamhetsår. Beskrivningen på kommunnivå omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt en sammanställd redovisning för kommunen och de kommunägda företagen. I förvaltningsberättelsen presenteras en uppföljning av kommunfullmäktiges mål för verksamheterna Enligt kommunallagen skall årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen skall godkännas av kommunfullmäktige. Detta bör lämpligen ske vid det sammanträde då revisorerna avgivit sin revisionsberättelse för föregående verksamhetsår och frågan om ansvarsfrihet behandlas. För revisionsberättelsen gäller inte bestämmelserna om beredningstvång, utan behandlingen av revisionsberättelsen kan ske direkt i kommunfullmäktige. Kommunens ekonomiska resultat för bokslut 2007 innebär en ökning av eget kapital med 268,4 miljoner kronor (mnkr). Det innebär ett överskott mot budget med 178,4 mnkr. Programnämnderna samt Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden visar ett positivt budgetöverskott med ca 32 mnkr. Det är glädjande att samtliga programnämnder redovisar överskott mot budget. Därmed kan det också konstateras att nuvarande verksamhet har kunnat finansieras under Nämndernas budgetläge ser ganska bra ut även inför år Det kan dock konstateras att enskilda driftnämnder under programnämnderna har stora budgetavvikelser. Den taxefinansierade verksamheten redovisar ett överskott med 13,5 mnkr. VA-verksamheten redovisar ett överskott på 0,1 mnkr och det egna kapitalet uppgår till 43,4 mnkr. Avfallsverksamhetens resultat blev 13,4 mnkr och det egna kapitalet uppgår till 40,6 mnkr. Avstämningen mot balanskravet visar att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet års resultat mot balanskravet uppgår till 265,3 mnkr vilket framgår av balanskravsutredningen i årsredovisningen. De stora utmaningarna handlar om att bibehålla kontrollen över kostnadsutvecklingen, skapa förutsättningar för att klara nya kostnader samt fortsätta att effektivisera för att möjliggöra omprioriteringar mellan verksamheter och därmed kunna fortsätta utveckla och bibehålla en långsiktigt hållbar ekonomi. Det ger också stabilare planeringsförutsättningar för kommunens samlade verksamhet. 5

6 Personalbokslut 2007 för Örebro kommun och bokslut 2007 för hållbar utveckling i Örebro kommun bifogas handlingarna. Kommunstyrelsen har för egen del godkänt den ekonomiska årsredovisningen för Örebro kommun år 2007 och överlämnat den till revisorerna för granskning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunen ökar medlen i pensionsförvaltningen med 50 mnkr. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa placeringen under år Årsredovisningen för år 2007 godkänns. Mot beslutet i kommunstyrelsen reserverade sig Lena Baastad (S), Carina Dahl (S), Alaa Idris (S), Jonas Karlsson (S), Lars-Erik Soting (S) och Jan Zetterqvist (S) till förmån för yrkande om att årsredovisningen skall justeras i den del som avser kommunens åtagande avseende citybanan, ca 88,9 mnkr. Särskilt yttrande från Vänsterpartiet bifogas handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Det antecknades, att till kommunfullmäktige överlämnats en revisionsberättelse från revisorerna, samt att denna revisionsberättelse, vartill särskild redogörelse samt granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen bifogas, redovisas i fullmäktiges handling nr. 38/08. Det antecknades vidare, att de ledamöter i kommunfullmäktige, vilka jämväl var ledamöter och ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ, icke deltog i behandlingen av ärendet vad avsåg frågan om ansvarsfrihet, var och en i vad honom eller henne angick. Kommunens ekonomichef Leif Eriksson redogjorde för årsredovisningen i sina huvuddrag och för det ekonomiska läget i kommunen. Catharina Centerfjäll lämnade kompletterande uppgifter. Revisorn Lars Bjurström (S) yttrade sig, varvid han redovisade det huvudsakliga innehållet i revisionsberättelsen. Bjurström upplyste att revisorerna tillstyrkt dels ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt för de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2007 års verksamhet, dels godkännande av årsredovisningen för Revisorn Erik Johansson (M) yttrade sig. 6

7 Staffan Werme (FP), Inger Högström-Westerling (M), Lennart Bondeson (KD), Rasmus Persson (C), Gabriella Blomgren (MP), Birgitta Lindahl (FP), Anna Ågerfalk (FP), Gunhild Wallin (C), Charlotte Edberger Jangdin (C), Ronnie Palmén (M), Behcet Barsom (KD), Ina Lindström (FP), Lotta Sörman (MP), Susanne Lindholm (KD), Lotta Olsson (M) Karolina Wallström (FP), Gunn Öjebrandt (KD), Gunnar Andersson (M), Erik Johansson (FP), Lars Elamson (M), Rickard Vappelin (M), Anders Hagström (KD), Hannah Ljung (M), Ann-Kristin Spåls (MP) och Per- Åke Sörman (C) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Lena Baastad (S), Jonas Karlsson (S), Ingegerd Oberg (S), Bo Fredriksson (S) och Fisun Yavas (S) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med den reservation som lagts i kommunstyrelsen. Murad Artin (V), Ylva Wessman (V), Marie Wirde (V) och Mussie Ephrem (V) yttrade sig och yrkade att inga av angivna medel om 50 mnkr placeras i aktier. Daniel Spiik (SD) yttrade sig utan yrkande. Sedan ordföranden upplyst att årtalet i beslutspunkten 1 rätteligen skall vara 2008, avslutades överläggningen. Det antecknades, att sammanträdet varit ajournerat, dels för lunch kl och dels för kaffepaus kl Ordföranden angav härefter följande av fullmäktige godkänt förslag till propositionsordning. Frågan om ansvarsfrihet skall tillföras beslutet. Beslutspunkten 1 i sin rättade form ställs under proposition. Härefter ställs Murad Artins (V) m.fl. tilläggsyrkande under proposition, varefter kommunstyrelsens förslag ställs mot Jonas Karlssons (S) m.fl. yrkande. Propositioner ställdes enligt angiven och godkänd propositionsordning, varvid kommunfullmäktige först avslog Murad Artins (V) m.fl. tilläggsyrkande och senare även Jonas Karlssons (S) m.fl. yrkande. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslöt följande 1. Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2007 års verksamhet. 2. Kommunen ökar medlen i pensionsförvaltningen med 50 mnkr. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa placeringen under år

8 3. Årsredovisningen för år 2007 godkänns. Reservation Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter i vänsterpartiet till förmån för Murad Artins (V) m.fl. yrkande. 62 Allmän frågestund Handling nr. 50/08 Sammanträdet, som varit ajournerat för lunch kl , återupptogs efter ajourneringen. Härefter inleddes den allmänna frågestunden. 1. fråga angående disco under marknadsafton ställdes av Marie Wirde (V) och besvarades av kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme (FP) - dnr fråga angående en Hotspot i centrala Örebro (trådlöst bredband) ställdes av Mussie Ephrem (V) och besvarades av kommunalrådet Inger Högström-Westerling (M) - dnr fråga angående stöd till elitidrotten som sponsring ställdes av Murad Artin (V) och besvarades av kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme (FP) - dnr fråga angående försäljning av ÖBO-lägenheter ställdes av Emma Lidell (S) och besvarades av kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme (FP) - dnr fråga angående Örebrofestivalen ställdes av Ylva Wessman (V) och besvarades av kommunalrådet Inger Högström-Westerling (M) - dnr fråga angående åtgärder för ett ökat valdeltagande ställdes av Jan Zetterqvist (S) och besvarades av kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme (FP) - dnr Härefter avslutades den allmänna frågestunden, varvid det noterades att två frågor till frånvarande kommunalrådet Fredrik Persson (MP) förblev obesvarade, nämligen dels fråga om ny läktare i Wadköping (Lena Beime - S), dels ock fråga om närtrafik i Västernärke (Elvy Wennerström - S). 8

9 63 Årsredovisning 2007 för Örebro Rådhus AB och dotterbolag Diarienummer: Handling nr. 39/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 39/08. Örebro Rådhus AB har överlämnat sin årsredovisning för 2007 till kommunstyrelsen tillsammans med årsredovisningar för dotterbolagen Örebrobostäder AB, Örebroporten Fastigheter AB, Örebro Fritidscenter AB, Stadsnät i Örebro AB, Kilsbergen i Örebro AB, Länsmusiken i Örebro AB, Central Sweden-Bryssel AB och Örebro Jubileumsbolag AB. I koncernredovisningen för Örebro Rådhus AB ingår även Örebroportens dotterbolag Fastighets AB Klädeshandlaren. Örebro Rådhus AB ägs till 100 % av Örebro kommun och har till uppgift att utöva kommunens ägarroll för de åtta dotterbolag som ingår i koncernen. Moderbolagets aktier i dessa dotterbolag har ett bokfört värde på mnkr i bokslut Dessa aktier har i huvudsak finansierats genom långfristiga lån från kommunen på 889 mnkr och långfristiga lån från kreditinstitut på 281 mnkr. Moderbolaget redovisar en vinst på 11,6 mnkr för år Av dotterbolagen redovisar ÖrebroBostäder en vinst på 72,6 mnkr och Örebroporten Fastigheter en vinst på 24,9 mnkr. I Örebrobostäders vinst ingår en återföring av tidigare nedskrivningar av fastigheter med ett nettoresultat på 40,1 mnkr. Det totala resultatet för Örebro Rådhuskoncernen år 2007 är en vinst på 43,2 mnkr. Koncernens anläggningstillgångar uppgår till 7 919,7 mnkr den 31 december 2007, medan långfristiga skulder och avsättningar uppgår till 7 092,8 mnkr. Det egna kapitalet i koncernen uppgår till 727,7 mnkr i bokslut 2007, vilket motsvarar en soliditet på 8,6 %. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Årsredovisningar för Örebro Rådhus AB och dess åtta dotterbolag år 2007 läggs med godkännande till handlingarna. 2. Stadskansliet får i uppdrag att ta fram underlag för vidare beslut i kommunfullmäktige om ett enhetligt system för att redovisa och sammanställa de löner och pensionsförmåner som visas i årsredovisningarna för Örebro Rådhus AB och dess dotterbolag. 9

10 Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Koncernchefen i Örebro Rådhus AB Hans Lander redogjorde för årsredovisningen i sina huvuddrag samt redovisade vissa pågående projekt och framtidsfrågor i koncernen. Jonas Karlsson (S), Inger Högström-Westerling (M) och Staffan Werme (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 64 Årsredovisning 2007 för Nerikes Brandkår Diarienummer: Handling nr. 40/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 40/08. Nerikes Brandkår har överlämnat sin årsredovisning och revisionsberättelse för 2007 till Örebro kommun. Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för räddningstjänsten för de sex kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro. Örebro kommun ansvarar för 60,5 % av de årliga driftbidragen till kommunalförbundets verksamhet. Kommunens driftbidrag var 60,1 mnkr år 2007, vilket är en ökning med 1,9 mnkr jämfört med år Nerikes Brandkår redovisar ett överskott på 1,7 mnkr för år Detta resultat är 4,1 mnkr bättre än föregående år. Årets resultat beror främst på lägre personalkostnader och lägre pensionskostnader på grund av att en ny modell skall tillämpas för beräkning av pensionsskulden. Under året har Nerikes Brandkår gjort investeringar på 7,9 mnkr som i huvudsak avser inköp av fordon. Vid årsskiftet uppgick kommunalförbundets tillgångar till 56,9 mnkr, avsättningar för pensioner till 40,2 mnkr och skulder till 14,6 mnkr. Det egna kapitalet i balansräkningen var 2,1 mnkr. 10

11 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2007 läggs med godkännande till handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Marie Brodin (FP) yttrade sig. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 65 Anmälan av revisionsrapport Följande rapport anmäls: Granskning av investeringsprocessen och driftmässiga konsekvenser avseende biogasanläggningar Diarienummer: Handling nr: 44/08 Kommunfullmäktige beslöt lägga rapporten till handlingarna. 66 Inkomna frågor och interpellationer Det antecknades att några frågor och interpellationer inte väckts vid dagens sammanträde. 67 Anmälda motioner Vid sammanträdet anmäldes följande motioner. 1. av Carina Dahl (S) om inrättande av brukarstödscentrum i Örebro - dnr av Murad Artin för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp angående medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism - dnr av Murad Artin för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp angående trafiksäkerhet för barn - dnr av Murad Artin (V) m.fl. om ökat klimat- och folkhälsoansvar i Örebro kommun - dnr

12 5. av Marie Wirde (V) angående gratis buss till teatern - dnr Kommunfullmäktige beslöt överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 68 Vissa val m.m. Från valberedningen har inkommit en framställan daterad den 28 april Framställningen intas som bilaga till protokollet. Valberedningens ordförande Birgitta Lindahl (FP) yttrade sig och yrkade bifall till valberedningens framställan med följande tillägg. 1. Eva Hesse Almqvist (M), nuvarande ersättare i Miljönämnden utses till ledamot i samma nämnd på vakanssatt uppdrag (efter Åke Söderström). 2. Georgiy Barskiy (M), V Vintergatan 208, Örebro utses till ersättare i Miljönämnden efter Eva Hesse Almqvist (M). 3. Anna Lilliestierna (M), Nygatan 48, 3 tr, Örebro utses till ersättare i Gymnasienämnden efter Jane Sahlin (M). Anna Lilliestierna tjänstgör som andre ersättare. 4. Håkan Lovén (KD), Södra Stigen 1, Örebro utses till ersättare i Skolnämnd sydost efter Ulrika Arenius (KD). 5. Birgitta Rosell (S), Bunksätter 505, Odensbacken utses till ersättare i Östernärke områdesnämnd efter Eva Rysén (S). Birgitta Rosell tjänstgör som tredje ersättare. Valen ovan under punkt 1-5 avser tiden till och med Kommunfullmäktige beslöt bifalla valberedningens framställan med de tillägg som beredningens ordförande yrkat om. 69 Bordläggning av återstående ärenden och sammanträdets avslutande Ärendena under punkt 2 och 7-9 i kungörelsen bordlades till nästa sammanträde. 12

13 Härefter avslutades sammanträdet (kl ). Vid protokollet Stefan Olsson, sekreterare Justerat den 9 maj 2008 Lars O Molin, ordförande Emma Lidell, justerare Erik Johansson (FP), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 12 maj

14 Valberedningen Bilaga till 68 Kommunfullmäktige Vissa val m.m. Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag: Oscar Rasmusson (S) Anita Berg (S) Kenneth Hallén (S) Mikael Fagerman (MP) Johanna Sving (C) ledamot i Glanshammars lokala nämnd ersättare i Miljönämnden ersättare i Tysslinge lokala nämnd ersättare i Östernärke områdesnämnd ersättare i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunfullmäktige föreslås besluta följande. 1. Begärda entlediganden beviljas. 2. Henrik Andersson (S), nuvarande ersättare i Glanshammars lokala nämnd utses till ledamot i samma nämnd efter Oskar Rasmusson (S). 3. Mirsad Omerbasic (S), Björkrisvägen 10 L, Örebro utses till ersättare i Miljönämnden efter Anita Berg (S). Mirsad Omerbasic tjänstgör som tredje ersättare. 4. Janet Karlsson (S), Trådvägen 12, Garphyttan utses till ersättare i Tysslinge lokala nämnd efter Kenneth Hallén (S). Janet Karlsson tjänstgör som tredje ersättare. 5. Margareta Olsson (MP), Stinsvägen 55, Örebro utses till ersättare i Östernärke områdesnämnd efter Mikael Fagerman (MP). 6. Seydou Bahngoura (C), Kaplansvägen 10, Stora Mellösa utses till ersättare i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Johanna Sving (C). Stadskansliet, Örebro kommun Box Rådhuset, Drottninggatan 9 Tel vx Örebro Örebro Fax

15 7. Valen under punkterna 2-6 avser tiden t o m år För valberedningen Birgitta Lindahl Stefan Olsson

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 748/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-09-21 Klockan: 13.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30

Protokoll. Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30 Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30 Plats Hotel Ibis, Amsterdam Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1002/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Protokoll Ks 1169/2011

Protokoll Ks 1169/2011 Protokoll Ks 1169/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-04-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Lotta Sörman (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 936/2012 Kommunfullmäktige Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Torgny Larsson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 123/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2010-08-31 Klockan: 13:00 15:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Inger Högström-Westerling (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 236/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-03-28 Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Murad Artin (V) Behcet Barsom (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Ks 1430/2009 Kommunfullmäktige Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP) Irén Lejegren (S) Gunnar Andersson (M) Roger Andersson (S) Allan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15. Plats Wadköpings utbildningscenter

Protokoll. Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15. Plats Wadköpings utbildningscenter Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15 Plats Wadköpings utbildningscenter Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande t.o.m. 84 Murad Artin

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Måndag 28 april 2014 kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Måndag 28 april 2014 kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn s sammanträde Måndag 28 april 2014 kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 37 Information 38- - Kommunstyrelsens information 42 Inkomna motioner och medborgarförslag

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 124/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Maria Haglund (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl.

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommurifulirnäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-01 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:20 69-77 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter.

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 719/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-11-16 Klockan: 09:00-11:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M), ordförande Amanda Höjer (C), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2014 öppnad.

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2014 öppnad. 1(5) Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr 502002-6265, i bolagets lokaler Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm, den 3 april 2014 1 Stämmans öppnande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 725/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V)

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Protokoll Tid Tisdag 16 februari 2010 kl.16.00-19.45. Plats Bygdegården Björneborg, Stora Mellösa

Protokoll Tid Tisdag 16 februari 2010 kl.16.00-19.45. Plats Bygdegården Björneborg, Stora Mellösa Tid Tisdag 16 februari 2010 kl.16.00-19.45 Plats Bygdegården Björneborg, Stora Mellösa Ledamöter Magnus Lagergren (KD), ordförande Bo Åkerling (C), 1:e vice ordf. Frederick Axewill (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 97/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2010-06-01 Klockan: 13:00-16:45 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Inger Högström-Westerling (M),

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-04-07. Tid tisdag 7 april 2009 kl 13.15 16.30. Dialogen, Rådhuset

Protokoll 2010-04-07. Tid tisdag 7 april 2009 kl 13.15 16.30. Dialogen, Rådhuset Tid tisdag 7 april 2009 kl 13.15 16.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Per-Åke Sörman (C) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Mussie Ephrem (V) Lotta Olsson (M)

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 134/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-10-04 Klockan: 13:30-17:50 Plats: Vivallaskolan, stora konferensrummet, Diktargatan 25 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP) Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Eva Hesse Almqvist (M) Daniel Granqvist (M) Carmen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-04-13. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-04-13, kl. 13.30 14.55 Beslutande 1/35 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 14.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson (SD),

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

2011-05-03. Marianne Svensson (S) ersättare. Claudia Nilsson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare

2011-05-03. Marianne Svensson (S) ersättare. Claudia Nilsson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.30-18.00 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot Henrik

Läs mer

Protokoll. Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17. Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7

Protokoll. Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17. Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7 Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17 Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7 Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP), ordförande Gunn Öjebrandt (KD), vice ordförande Gunilla Olofsson (M) Ann-Britt

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14)

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Sida Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-19.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Jeanette Larsson och Anders

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 21/2015. Datum: 2015-10-08 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Glanshammars bygdegård, Gamla Arbogavägen 18

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 21/2015. Datum: 2015-10-08 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Glanshammars bygdegård, Gamla Arbogavägen 18 Protokoll Ln 21/2015 Landsbygdsnämnden Datum: 2015-10-08 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Glanshammars bygdegård, Gamla Arbogavägen 18 Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C) Anna Hedström (S) Larz Lundberg (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 414/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-12-14 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Lena Baastad

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Tid 30 september 2008 kl. 9.00-17.15. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 30 september 2008 kl. 9.00-17.15. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Tid 30 september 2008 kl. 9.00-17.15 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande Gunnar Andersson (M) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 709/2010 Kommunstyrelsen Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) Lena Baastad (S) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Protokoll 2009-04-14. Tid Tisdagen den 14 april kl. 13:30-17:00. Plats Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9

Protokoll 2009-04-14. Tid Tisdagen den 14 april kl. 13:30-17:00. Plats Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9 Protokoll Tid Tisdagen den 14 april kl. 13:30-17:00 Plats Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Veronica Sjögren (FP), ordförande Mussie Ephrem (V), 2: e vice ordf. Silva

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2011-01-11

PROTOKOLL 1 (9) 2011-01-11 PROTOKOLL 1 (9) 2011-01-11 Kulturnämnden Plats och tid Pedagogrummet, Nordanå kl 13.00 15.30 ande Carin Lundberg (S) ordförande Allan Olsson (S) Gun Sundberg (S) Örjan Fredriksson (S) Anna Nyström (S)

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 9 december 2008 kl 18.00 19.15 Plats Glanshammars bygdegård

Protokoll. Tid Tisdagen den 9 december 2008 kl 18.00 19.15 Plats Glanshammars bygdegård Protokoll Tid Tisdagen den 9 december 2008 kl 18.00 19.15 Plats Glanshammars bygdegård Närvarande ledamöter Stefan Nygren (m) ordförande Leif Gustafsson (s) Gunnar Josephson (m) Birgit Ryding (m) Gunnar

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 14 mars 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.45 Sammanträdet ajournerades klockan 14:15-14.30 Erika

Läs mer