Den 30 augusti Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare."

Transkript

1 Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé, Preben Andersson, Birgitta Johansson, Susana Correa-Fehér och Johan Malmqvist. Som ersättare för de frånvarande ledamöterna inträder: Sten Svensson för Birgitta Nilsson, Ulrika Wennerberg för Håkan Fäldt, Björn Gudmundsson för Kent Andersson, Birthe Sörestedt för Sofia Hedén, Caroline Öwall för Allan Widman, Martina Nilsson för Hanna Thomé, Christine Axelsson för Preben Andersson, Esse Rosander för Birgitta Johansson, Rose-Marie Carlsson för Susana Correa-Fehér och Birgitta Lindgren för Johan Malmqvist. Birgitta Nilsson och Sofia Hedén infinner sig efter ärendet 135 (dessförinnan ersatta av Sten Svensson respektive Birthe Sörestedt). Anneli Philipson lämnar sammanträdet efter ärendet 137 och ersättes av Tove Hultberg. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. 125 Protokollsjustering Ordföranden meddelar att protokollet skall justeras onsdagen den 12 september 2007, kl 15.00, på stadskontoret. Kommunfullmäktige utser Hans Berg och Amar Sabri att jämte ordföranden justera protokollet. 126 Information om ändring av kommunfullmäktiges sammanträdesdag och -tid i oktober 2007 Ordföranden meddelar att han, med stöd av 7 första stycket arbetsordningen för Malmö kommunfullmäktige, efter samråd med vice ordförandena ändrat kommun- kfprot

2 2 (11) fullmäktiges sammanträdesdag i oktober 2007 från den 25 till tisdagen den 23 oktober 2007, kl 9.00, med anledning av att Moderata Samlingspartiet har partistämma i Gävle. 127 Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag att till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2007 bordlägga följande på föredragningslistan upptagna ärenden, som inte behandlas vid dagens sammanträde på grund av att kommunfullmäktige skall få rimlig arbetsbörda vid dagens sammanträde och sammanträdet i september: 13) Motion av Allan Widman (fp) och Ewa Bertz (fp) om att skolan måste erbjuda alla elever möjlighet att tala svenska (Bihang nr 80). 14) Motion av Allan Widman (fp), Hans Berg (fp) och Ewa Bertz (fp) om avveckling av fritidsnämnden (Bihang nr 81). 15) Motion av Ewa Bertz (fp) och Hans Berg (fp) om införande av ordnings- och uppförandeomdöme i Malmö grund- och gymnasieskola (Bihang nr 82). 16) Motion av Sten Andersson (sd) om traditionella skolavslutningar (Bihang nr 83). 17) Motion av John-Fredrik Dymling (spi), Jan Steimer (spi), Jan Rosén (spi) och Kjell Löfgren (spi) om tillämpad nomenklatur för äldreboende i Malmö (Bihang nr 84). 128 Avsägelser I ingivna skrivelser, som lägges till handlingarna, har Denny Lundgren (m) avsagt sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i styrelsen för Vagnparken AB (VISAB), Johanna Öfverbeck (mp) uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden, Anki Bergström (s) uppdraget som ersättare i valnämnden, Catharina Elgh Linander (m) uppdraget som ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd samt Johan Malmqvist (m) uppdraget som kommunfullmäktig Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna. 129 Enkel fråga angående vilka kriterier som gäller för Malmö kommuns upphandlingar Sten Andersson (sd) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu få framställa en enkel fråga angående vilka kriterier som gäller för Malmö kommuns upphandlingar.

3 3 (11) Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas och besvaras av ordföranden i tekniska nämnden Emmanuel Morfiadakis. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 133 D). 130 Enkel fråga angående att stödja yttrandefriheten genom att verka för konstnären Lars Wilks utställningsmöjligheter i Malmös rådhus Lars-Johan Hallgren (sd) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för jämställdhet och demokrati Anneli Philipson få framställa en enkel fråga angående att stödja yttrandefriheten genom att verka för konstnären Lars Wilks utställningsmöjligheter i Malmös rådhus. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 133 E). 131 Enkel fråga angående en tågdepå i Glostorp Ewa Bertz (fp) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för stadsekologi och konsument Lari Pitkä-Kangas få framställa en enkel fråga angående en tågdepå i Glostorp. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas och besvaras av kommunalrådet med beredningsansvar för boende- och stadsmiljö Anders Rubin. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 133 F). 132 Enkel fråga angående renhållningen i staden Carl-Axel Roslund (m) har anhållit om att till ordföranden i tekniska nämnden Emmanuel Morfiadakis få framställa en enkel fråga angående renhållningen i staden. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 133 G). 133 Besvarande av enkla frågor

4 4 (11) A. Kommunfullmäktige beslutade under 93/2007 medge Peter Lindqvist (m) att till ordföranden i miljönämnden Jamal El-Haj få framställa en enkel fråga angående de stridande och träckande gässens framfart i Malmö. Ärendet avseende enkla frågan, som bordlagts vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2007, 93, samt vid sammanträdet den juni 2007, 114, återupptages vid dagens sammanträde. Jamal El-Haj besvarar frågan. Peter Lindqvist yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 1. B. Kommunfullmäktige beslutade under 112/2007 medge Jan Steimer (spi) att till ordföranden i tekniska nämnden Emmanuel Morfiadakis få framställa en enkel fråga angående att stävja nedskräpningen i Malmö. Ärendet avseende enkla frågan, som bordlagts vid kommunfullmäktiges sammanträde den juni 2007, 112, återupptages vid dagens sammanträde. Emmanuel Morfiadakis besvarar frågan. Jan Steimer yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 2. C. Kommunfullmäktige beslutade under 113/2007 medge Lars-Johan Hallgren (sd) att till kommunalrådet med beredningsansvar för barn och ungdom Agneta Eriksson få framställa en enkel fråga angående att genomföra en upplysningskampanj i Malmös skolor om kommunismens brott mot mänskligheten. Ärendet avseende enkla frågan, som bordlagts vid kommunfullmäktiges sammanträde den juni 2007, 113, återupptages vid dagens sammanträde. Agneta Eriksson besvarar frågan. Lars-Johan Hallgren yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 3.

5 5 (11) D. Kommunfullmäktige beslutade under 129 medge Sten Andersson (sd) att till ordföranden i tekniska nämnden Emmanuel Morfiadakis få framställa en enkel fråga angående vilka regler som gäller för Malmö kommuns upphandlingar. Emmanuel Morfiadakis besvarar frågan. Sten Andersson yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 4. E. Kommunfullmäktige beslutade under 130 medge Lars-Johan Hallgren (sd) att till kommunalrådet med beredningsansvar för jämställdhet och demokrati Anneli Philipson få framställa en enkel fråga angående att stödja yttrandefriheten genom att verka för konstnären Lars Wilks utställningsmöjligheter i Malmös rådhus. Anneli Philipson besvarar frågan. Lars-Johan Hallgren yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 5. F. Kommunfullmäktige beslutade under 131 medge Ewa Bertz (fp) att till kommunalrådet med beredningsansvar för boende- och stadsmiljö Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående en tågdepå i Glostorp. Anders Rubin besvarar frågan. Ewa Bertz yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 6. G. Kommunfullmäktige beslutade under 132 medge Carl-Axel Roslund (m) att till ordföranden i tekniska nämnden Emmanuel Morfiadakis få framställa en enkel fråga angående renhållningen i staden. Emmanuel Morfiadakis besvarar frågan. Carl-Axel Roslund yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga

6 6 (11) Av kommunfullmäktige den 20 juni 2007, 117, bordlagt ärende om kvalitetsredovisning av obligatoriska skolan Kommunstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat upprättad kvalitetsredovisning av obligatoriska skolan för år Till redovisningen har bifogats en skrivelse utfärdad av barn- och ungdomsberedningen (Bihang nr 68). Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för m och fp med instämmande av företrädare för kd avgett ett särskilt yttrande. (Det särskilda yttrandet intages som Bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll). När ärendet återupptas på dagens sammanträde yttrar sig under överläggning Agneta Eriksson, Hans Berg, Patrick Reslow, Martina Nilsson, Jan Steimer, Anna Norrman och Yvonne Jönsson. Agneta Eriksson och Patrick Reslow yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna upprättad kvalitetsredovisning för år 2006 avseende obligatoriska skolan, samt att överlämna redovisningen till samtliga stadsdelsfullmäktige för beaktande. 135 Av kommunfullmäktige den 20 juni 2007, 117, bordlagt ärende om utvärdering av försöksverksamheten Husiefixaren samt förslag om fortsatt genomförande Kommunstyrelsen har ingett framställning, vari hänvisas till en skrivelse utfärdad av folkhälso-, vård- och omsorgsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende utvädering av försöksverksamheten Husiefixaren samt förslag om fortsatt genomförande (Bihang nr 69). Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för m avgett en reservation. (Reservationen intages som Bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll). När ärendet återupptas på dagens sammanträde yttrar sig Christer Brandt, Carl-Axel Roslund, Ewa Bertz, Yvonne Jönsson, Lars-Johan Hallgren och Ilmar Reepalu. När överläggningen fortgått och avslutats föreligger följande slutliga yrkanden. Ilmar Reepalu yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dock med undantag av den tredje att-satsen i förslaget som skall utgå, då beslutet i denna del redan har tagits av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av 2008 års budget vid

7 7 (11) kommunfullmäktiges sammanträde den juni Christer Brandt, Ewa Bertz, Yvonne Jönsson och Lars-Johan Hallgren biträder yrkandet. Carl-Axel Roslund yrkar bifall till reservationen i kommunstyrelsen. Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag på det sätt Ilmar Reepalu yrkat, dels bifall till reservationen mot kommunstyrelsens beslut i ärendet, finner ordföranden den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Sedan votering begärts, uppsättes, föredrages och godkännes denna voteringsproposition: Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag i ärendet på det sätt Ilmar Reepalu yrkat, röstar ja. Den som vill bifalla reservationen i kommunstyrelsen, röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med reservationen mot kommunstyrelsens beslut i ärendet. Voteringen, som verkställes med omröstningsapparat, utfaller med 45 ja- mot 16 nejröster. Protokollet över omröstningen intages som Bilaga 10. Kommunfullmäktige har härvid i ärendet beslutat med bifall till kommunstyrelsens förslag på det sätt Ilmar Reepalu yrkat att uppdra åt samtliga stadsdelsfullmäktige att senast år 2008 erbjuda fixartjänster utan biståndsprövning till alla malmöbor över 75 år samt från 67 års ålder till de personer som har beviljats omvårdnads- eller serviceinsats enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt att verksamheten skall vara avgiftsfri och omfatta åtgärder för att förebygga risk för olycksfall och skador genom fall i den egna bostaden, i enlighet med fixartjänstens innehåll och avgränsning. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Stefan Lindhe för m till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till reservationen i kommunstyrelsen. 136 Undertecknande av europeisk jämställdhetsdeklaration Kommunstyrelsen har ingett framställning, enligt vilken hänvisas till ett tjänsteutlåtande avgivet av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet rörande undertecknande av europeisk jämställdhetsdeklaration (Bihang nr 76).

8 8 (11) Under överläggning i ärendet yttrar sig Anneli Philipson, Frida Karlsson, Johan Larsson, Emma Westergren, Martina Nilsson, Iva Parizkova Ryggeståhl, Björn Lagerbäck och Ilmar Reepalu. Anneli Philipson, Frida Karlsson, Johan Larsson, Emma Westergren, Iva Parizkova Ryggeståhl och Björn Lagerbäck yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning enligt kommunstyrelsens förslag att underteckna den europeiska jämställdhetsdeklarationen. 137 Antagande av taxor för upplåtelse av offentlig plats Tekniska nämnden har ingett framställning med förslag om antagande av taxor för upplåtelse av offentlig plats. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, vari hänvisas till ett tjänsteutlåtande avgivet av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet (Bihang nr 77). I ärendet yttrar sig Emmanuel Morfiadakis, som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta föreliggande förslag till avgifter och normer för upplåtelse av offentlig plats och torgplatser i Malmö kommun, att anta föreliggande förslag till avgifter för upplåtelse av gatumark och annan allmän platsmark i Malmö kommun till enskilda ledningar och anläggningar under markytan, samt att fastställa tidpunkt när avgifter och normerna träder i kraft till att gälla från och med första dagen i månaden efter den månad under vilken kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 138 Miljöredovisning för Malmö stad 2006 Miljönämnden har ingett framställning med förslag till Miljöredovisning för Malmö stad 2006.

9 9 (11) Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, enligt vilket hänvisas till ett tjänsteutlåtande avgivet av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet (Bihang nr 78). I ärendet yttrar sig Jamal El-Haj, Lari Pitkä-Kangas, Björn Lagerbäck och Caroline Öwall. Jamal El-Haj, Lari Pitkä-Kangas och Caroline Öwall yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning enligt kommunstyrelsens förslag att med godkännande lägga Miljöredovisning för Malmö stad 2006 till handlingarna. 139 Av kommunfullmäktige den 20 juni 2007, 117, bordlagt ärende om uppdrag att utarbeta ett Miljöprogram för Malmö stad Miljönämnden har ingett framställning med förslag om kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta ett nytt Miljöprogram för Malmö stad. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, enligt vilket hänvisas till ett tjänsteutlåtande avgivet av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet (Bihang nr 72). Mot kommunstyrelsens beslut har företrädare för m med instämmande av företrädare för spi och kd avgett en reservation. (Reservationen intages som Bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll). När ärendet återupptas på dagens sammanträde yttrar sig under överläggning Jamal El- Haj, Rickard Wendel, John-Fredrik Dymling, Yvonne Jönsson, Lari Pitkä-Kangas och Björn Lagerbäck. Jamal El-Haj, Lari Pitkä-Kangas och Björn Lagerbäck yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. Rickard Wendel, John-Fredrik Dymling och Yvonne Jönsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet, blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen.

10 10 (11) Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag att uppdra åt miljönämnden att utarbeta förslag till ett nytt Miljöprogram för Malmö stad, som skall ersätta nu gällande program, samt att den nämndsövergripande politiska samordningen av programarbetet från och med den 1 juli 2008 åläggs den miljöstrategiska beredningen under kommunstyrelsen, som vid denna tidpunkt avses inrättas. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Stefan Lindhe för m, John-Fredrik Dymling för spi och Yvonne Jönsson för kd till förmån för framställt men ej bifallet avslagsyrkande på kommunstyrelsens förslag i ärendet. 140 Utökad investeringsram för år 2007 Kulturnämnden har ingett framställning med förslag om utökad investeringsram för år Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, vari hänvisas till ett tjänsteutlåtande avgivet av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet (Bihang nr 79). I ärendet yttrar sig Carina Nilsson och Stefan Lindhe, som båda yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till framställningen i enlighet med kommunstyrelsens förslag att utöka kulturnämndens investeringsram år 2007 med kronor med finansiering ur likvida medel. 141 Valförslag Valberedningen har ingett förslag till val (Bihang nr 85). Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla valförslaget. 142

11 11 (11) Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställts kommunfullmäktiges prövning En föreliggande anmälan av ärenden, som efter den 20 juni 2007 inkommit till kommunfullmäktige, men ännu inte har underställts fullmäktiges prövning, lägges till handlingarna (Bihang nr 86.). Sammanträdet pågår kl med ajournering kl Det ledes vid behandlingen av ärendet 134 (delvis) av förste vice ordföranden. Som ovan På tjänstens vägnar Jan Hoffnell Protokollet justerat den 12 september Kjell-Arne Landgren Lena Jarnbring Lindholm Hans Berg Amar Sabri Justeringen har enligt 5 kap 62 kommunallagen tillkännagetts den 12 september På tjänstens vägnar Jan Hoffnell

Den 21 oktober 2009. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 21 oktober 2009. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 21 oktober 2009 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Jamal El-Haj, Catharina Elgh Linander, Amar Sabri, Sofia Hedén,

Läs mer

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 27 mars 2014 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste vice och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, My Gillberg, Birgit Hansson, Martina Skrak, Patrik Reslow, Olof

Läs mer

Den 31 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 31 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 31 januari 2008 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Emma Westergren, Jamal El-Haj, Lars-Johan Hallgren, Sofia Hedén, Anja Sonesson, Anna

Läs mer

Den 29 april Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 29 april Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 29 april 2009 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Emma Westergren, Catharina Elgh Linander, Lars-Johan Hallgren, Amar Sabri, Darko Simic,

Läs mer

Den 27 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 27 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 27 mars 2008 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Lilian Gerleman, Frida Karlsson, Emma Westergren, Juha Jurvanen, Amar Sabri, Hanna Thomé,

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 26 april 2001 Närvarande vid uppropet: ordföranden samt övriga ledamöter utom Per-Olof Pettersson, Luciano Astudillo, Bengt Larwik, Anton Flink, Birgit Hansson, Daniel Sestrajcic, Mats Svanberg, Carl

Läs mer

Den 17 december 2009

Den 17 december 2009 Den 17 december 2009 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Frida Trollmyr, Sara Fagnani Nilsson, Emmanuel Morfiadakis, Amar Sabri, Käthe Berggren,

Läs mer

Den 27 november 2008

Den 27 november 2008 Den 27 november 2008 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Ilmar Reepalu, Frida Karlsson, Emma Westergren, Catharina Elgh

Läs mer

Den 28 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 28 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 28 maj 2009 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Lilian Gerleman, Emma Westergren, Johan Larsson, Kent Andersson, Amar Sabri, Darko Simic,

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 29 april 2010 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Frida Trollmyr, Emma Westergren, Anneli Philipson, Catharina

Läs mer

Den 26 februari 2009 (ordinarie sammanträde)

Den 26 februari 2009 (ordinarie sammanträde) Den 26 februari 2009 (ordinarie sammanträde) Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Frida Karlsson, Emma Westergren, Jamal

Läs mer

Den 28 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 28 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 28 januari 2010 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Emma Westergren, Rickard Wendel, Björn Gudmundsson, Catharina Elgh Linander, Kent

Läs mer

Den 16 februari 2012

Den 16 februari 2012 Den 16 februari 2012 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Kjell-Arne Landgren, Johanna Öfverbeck, Allan Widman, Per Ramhorn,

Läs mer

Den 29 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 29 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 29 januari 2009 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Emma Westergren, Amar Sabri, Käthe Berggren, Darko Simic, Christine Axelsson, Jörgen

Läs mer

Den 19 december 2007

Den 19 december 2007 Den 19 december 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Lars-Johan Hallgren, Darko Simic, Eva Sjöstedt, Sofia Hedén, Allan Widman, Iva Parizkova

Läs mer

Den 21 december 2011

Den 21 december 2011 Den 21 december 2011 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Anja Sonesson, Per Ramhorn, Frida Trollmyr, Martina Nilsson, Eva Sjöstedt, Sofia

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 24 mars 2011 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Peter Österlin, Caroline Öwall, Birgit Hansson, Christer Voigt, Claes Sjöberg, Stefan

Läs mer

Den 30 september 2004

Den 30 september 2004 Den 30 september 2004 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Birgit Hansson, Anton Flink, Sten Andersson, Kent Andersson, Aldo

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 oktober 2003 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Anton Flink, Sten Andersson, Hanna Thomé, Eva Sjöstedt och Inge

Läs mer

Den 19 och 20 juni 2007

Den 19 och 20 juni 2007 Den 19 och 20 juni 2007 Närvarande vid uppropet den 19 juni: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Håkan Fäldt, Frida Karlsson, Catharina Elgh Linander, Darko Simic,

Läs mer

Den 29 november 2006

Den 29 november 2006 Den 29 november 2006 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Frida Karlsson, Emma Westergren, Jamal El-Haj, Osama Ali Maher, Christer Voigt,

Läs mer

Den 30 augusti Ordföranden meddelar att protokollet skall justeras tisdagen den 12 september 2006, kl 15.00, på stadskontoret.

Den 30 augusti Ordföranden meddelar att protokollet skall justeras tisdagen den 12 september 2006, kl 15.00, på stadskontoret. Den 30 augusti 2006 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Aldo Iskra, Frida Karlsson, Lynn Ljungberg och Elisabeth Elgh. Som ersättare för

Läs mer

Den 15 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 15 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 15 mars 2012 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Johanna Öfverbeck, Allan Widman, Per Ramhorn, Sara Fagnani Nilsson, Caroline Öwall,

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 25 april 2002 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Tobias Billström, Boel E-dotter Stjerna, Staffan Appelros, Liliana Mattsson, Anton

Läs mer

Den 30 september 1999 (ordinarie sammanträde)

Den 30 september 1999 (ordinarie sammanträde) Den 30 september 1999 (ordinarie sammanträde) Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Boel E-dotter Stjerna, Per-Olof Pettersson, Bengt Larwik,

Läs mer

Den 23 oktober Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 23 oktober Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 23 oktober 2014 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Stefan Lindhe, Angelika Bengtsson, Hanna Thomé, Allan Widman, Lars-Johan Hallgren,

Läs mer

Den 26 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 26 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 26 januari 2012 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Anja Sonesson, Kjell-Arne Landgren, Carina Nilsson, Jamal El-Haj, My Gillberg, Caroline

Läs mer

Den 1 november sammanträder för första gången de för valperioden den 1 november den 31 oktober 2014 i Malmö utsedda kommunfullmäktige

Den 1 november sammanträder för första gången de för valperioden den 1 november den 31 oktober 2014 i Malmö utsedda kommunfullmäktige Den 1 november 2010 sammanträder för första gången de för valperioden den 1 november 2010 - den 31 oktober 2014 i Malmö utsedda kommunfullmäktige inom Malmö Östra valkrets Anja Sonesson (M), Emil Eriksson

Läs mer

Den 21 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 21 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 21 mars 2002 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Luciano Astudillo, Liliana Mattsson, Anders Törnblad, Elisabeth Elgh, Christina Wessling,

Läs mer

Den 23 april Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 23 april Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 23 april 2003 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Annalena Fors Ohlsson, Bengt Larwik, Emmanuel Morfiadakis, Margareta Appel, Hans Berg,

Läs mer

Den 22 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 22 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 22 maj 2012 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Per Ramhorn, Carl-Axel Roslund, Jörgen Grubb, Birgit Hansson, Martina Nilsson, Lari Pitkä-Kangas,

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Den 12 april Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. kfprot

Den 12 april Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. kfprot Den 12 april 2012 Närvarande vid uppropet: ordföranden och andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kjell-Arne Landgren, Allan Widman, Per Ramhorn, Rickad Wendel, Josefin

Läs mer

Den 27 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 27 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 27 januari 2000 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Tobias Billström, Luciano Astudillo, Bengt Larwik, Hans C Pettersson, Anders Törnblad,

Läs mer

Den 20 april Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 20 april Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 20 april 2011 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Anja Sonesson, Allan Widman, Mohammad Mohammad, Frida Trollmyr, My Gillberg, Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 18.45. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 ande Monica Lindgren (S), Mikael

Läs mer

Den 28 november 2013

Den 28 november 2013 Den 28 november 2013 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Kjell-Arne Landgren, Peter Österlin, Per Ramhorn, Frida Trollmyr,

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Den 31 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 31 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 31 januari 2002 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Tobias Billström, Liliana Mattsson, Anton Flink, Emmanuel Morfiadakis, Eva Gripsten,

Läs mer

DIREKTIONSPROTOKOLL. Diarienummer:

DIREKTIONSPROTOKOLL. Diarienummer: DIREKTIONSPROTOKOLL Mötesdatum: 2008-08-25 Sammanträdet påbörjades: kl. 09.00 Sammanträdet avslutades: kl. 11.45 Plats: Lund Justeringsdatum: 2008-09-04 Diarienummer: Närvarande/Beslutande: Kjell-Arne

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Den 20 december 2010

Den 20 december 2010 Den 20 december 2010 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kjell-Arne Landgren, Johanna Öfverbeck, Jamal El-Haj,

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 27 oktober 2005 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Kerstin Thunström, Carina Nilsson, Anton Flink, Sten Andersson, Aldo Iskra, Emmanuel

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Den 19 december 2001

Den 19 december 2001 Den 19 december 2001 Närvarande vid uppropet: ordföranden och förste vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Boel E-dotter Stjerna, Hans C Pettersson, Emmanuel Morfiadakis, Eva Gripsten, Sofie Paxer,

Läs mer

Den 19 december 1996 (ordinarie sammanträde)

Den 19 december 1996 (ordinarie sammanträde) Den 19 december 1996 (ordinarie sammanträde) Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Gunn Hanéll, Kerstin Tyrstrup, Alf Pettersson, Ilse Chlad,

Läs mer

Den 2 februari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 2 februari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 2 februari 2006 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Bernt Christensson, Bengt Larwik, Anton Flink, Sten Andersson, Bo

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 18-30

Länssjukvårdsnämnden 18-30 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-03-16 Länssjukvårdsnämnden 18-30 Tid: Onsdagen den 16 mars, kl 11.50-12.20 (beslut) kl 09.00-11.50 + 12.20-17.00 (föredragning, information etc) (Sammanträdet ajournerades

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 2 mars 2006 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Carina Nilsson, Bengt Larwik, Sten Andersson, Kent Andersson, Bo Adamsson, Margareta

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Den 26 augusti Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 26 augusti Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 26 augusti 2004 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Anton Flink, Sten Andersson, Kent Andersson, Liliana Mattsson, Sten Svensson, Yvonne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Den 5 februari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 5 februari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 5 februari 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Katrin Stjernfeldt Jammeh, Angelika Bengtsson, Patrick Reslow, Allan Widman, Christina Wessling,

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 17 december 2003 Närvarande vid uppropet: ordföranden och andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Anton Flink, Sara Fagnani Nilsson, Frida Karlsson, Hans Berg, Bengt Held, Inge Garstedt,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2001 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Bengt Larwik, Hans C Pettersson, Anton Flink, Anders Ydstedt, Eva

Läs mer

Mötesdatum: 2008-05-28 Sammanträdet påbörjades: kl. 09.00 Sammanträdet avslutades: kl. 12.00 Plats: Lund Justeringsdatum: 2008- Diarienummer:

Mötesdatum: 2008-05-28 Sammanträdet påbörjades: kl. 09.00 Sammanträdet avslutades: kl. 12.00 Plats: Lund Justeringsdatum: 2008- Diarienummer: : 2008-05-28 Sammanträdet påbörjades: kl. 09.00 Sammanträdet avslutades: kl. 12.00 Plats: Lund Justeringsdatum: 2008- Diarienummer: Närvarande/Beslutande: Kjell-Arne Landgren, ordf (s) Emmanuel Morfiadakis

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Den 31 oktober Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 31 oktober Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 31 oktober 2013 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Johanna Öfverbeck, Anders Skans, Sara Fagnani Nilsson, Hans Berg,

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82. Tid: kl 10.00 12.15. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad.

2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82. Tid: kl 10.00 12.15. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82 Tid: kl 10.00 12.15 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad Ledamöter Per G Hansson (m) Göte Andersson (c) Dan Skantz

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Den 30 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 mars 2005 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Carina Nilsson, Birgit Hansson, Sten Andersson, Bo Adamsson, Margareta Appel, Eva Sjöstedt,

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 mars 2006 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Annalena Fors Ohlsson, Birgit Hansson, Bengt Larwik, Sten Andersson, Aldo Iskra, Liliana

Läs mer

Den 30 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 maj 2013 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Johanna Öfverbeck, Peter Österlin, Björn Lagerbäck, Per Ramhorn, Caroline

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige : Plats och tid Folkets park i Tomelilla, den, kl. 18.00-19.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Per-Martin Svensson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I ~ landstinget III DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2012-10-22 116-118 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2012-10-22, kl 9.30-12.15 Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Beslutande Ingalill Persson (S),

Läs mer

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Beslutande Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Gustavsson, Christina (S), ordförande Rasko, Jeannette

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Motion från Anders Olin (SD) om installation av elektronisk färdskrivare

Motion från Anders Olin (SD) om installation av elektronisk färdskrivare SIGNERAD 2015-07-08 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-07-08 Vår referens Christer Helin HR-specialist christer.helin@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion från Anders Olin (SD) om installation av elektronisk

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Den 21 april Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. 63 Protokollsjustering

Den 21 april Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. 63 Protokollsjustering Den 21 april 2005 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Kerstin Thunström, Annalena Fors-Ohlsson, Gun Hanéll, Bengt Larwik, Sten Andersson,

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer