Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset"

Transkript

1 Protokoll Ks 725/2011 Kommunfullmäktige Datum: Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V) Frederick Axewill (S) fr.o.m. 60 Behcet Barsom (KD) Dennis Begic (S) Lena Beime (S) Jennie Bergström (S) Lennart Bondeson (KD) Peter Dahlgren (S) Sara Dicksen (M) Daniel Edström (SD) Jessica Ekerbring (S) fr.o.m. 57 Henrik Elamson (M) Najah Ericsson Tali (M) Thomas Esbjörnsson (S) Daniel Granqvist (M) Maria Haglund (M) Margareta Johansson (S) Gun Carlestam Lewin (V) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Inger Carlsson (S) Per-Ove Karlsson (S) David Kronlid Johan Kumlin (M) Torgny Larsson (S) Per Lilja (S) Sofia Lindstrand (S) Larz Lundberg (FP) Ia Malmqvist (MP) Jonas Millard (SD) Lars O Molin (KD) Ingegerd Oberg (S) Gunilla Olofsson (M) Ronnie Palmén (M) Fredrik Persson (MP) Kent Persson (M) Rasmus Persson (C) Ameer Sachet (S) Linda Smedberg (S) 1

2 Daniel Spiik (SD) Björn Sundin (S) Ulf Södersten (M) Lotta Sörman (MP) Per-Åke Sörman (C) Malin Tinjan (V) Carina Toro Hartman (S) Staffan Werme (FP) Fisun Yavas (S) Jan Zetterqvist (S) Tjänstgörande ersättare Helena Bosved (MP) Hans Holberg (V) John Johansson (S) Eghbal Kamran (M) Benny Larsson (S) t.o.m. 59 Lasse S Lorentzon (S) t.o.m. 59 Per-Anders Lundin (M) fr.o.m. 59 Ulrika Sandberg (S) Eric Svensson (M) Kent Valdemarsson (M) Susann Wallin (S) fr.o.m. 60 Karolina Wallström (FP) Daniel Welin (M) t.o.m. 58 Elvy Wennerström (S) Gunn Öjebrandt (KD) Närvarande ersättare Britta Bjelle (FP) Sigvard Blixt (SD) Charlotte Edberger Jangdin (C) Susanne Lindholm (KD) Berit Majer (S) Ulf Nilsson (SD) Laszlo Petrovics (SD) Nourouz Wanli (S) Pernilla Wikström Pehrson, sekreterare Justerat den 12 september 2011 Lars O Molin, ordförande Maria Haglund, justerare Margareta Johansson, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 13 september

3 56 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Det uppdrogs åt Maria Haglund (M) och Margareta Johansson (S) med Karolina Wallström (FP) och John Johansson (S) som ersättare att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på kommunledningskontoret i Rådhuset den 12 september kl Anmälan av frågor och interpellationer som väckts inom beslutade tidsfrister 1. Fråga om krav på intresse av mångfaldsfrågor i rekryteringsannons, Malin Tinjan (V), änr. Ks 786/ Interpellation till kommunalrådet Lena Baastad (S) angående plan för HBTQ-frågor, Ia Malmqvist (MP), änr. Ks 761/2011 Kommunfullmäktige medgav att frågan och interpellationen fick ställas. Det ska här antecknas att interpellanten och frågeställaren medgav att ärendena behandlas vid nästa fullmäktigesammanträde då den interpellerade inte närvarade vid dagens sammanträde. 58 Delårsrapport med prognos 1 år 2011 för Örebro kommun Ärendenummer: Ks 477/2011 Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april 2011 och prognos 1 år 2011 för Örebro kommun. I rapporten görs en uppföljning av kommunens finansiella mål samt en översiktlig uppföljning av tre av målen för god ekonomisk hushållning på kommunövergripande nivå. Delårsrapporten januari till april 2011 visar ett resultat på 213 mnkr. Kommunens samlade resultatprognos för helåret 2011 beräknas till 164 mnkr vilket är 94 mnkr högre än budgeterat. Detta är nästan uteslutande en effekt av en mer positiv skatteintäktsprognos. Resultatet motsvarar 2,6 mnkr av skatteintäkter och statsbidrag, vilket är över den nivå på 2 procent som brukar betraktas som god ekonomisk hushållning. I resultatet ingår tillfälliga intäkter för tomträttsförsäljning med 43 mnkr och reavinster vid fastighetsförsäljningar med 30 mnkr. De skattefinansierade investeringarna beräknas uppgå till 615 mnkr, 127 mnkr lägre än budget. 3

4 Som framgår av här presenterad delårsrapport, visar aktuella prognoser att skatteintäkterna väntas överstiga budgeterad nivå 2011 med drygt 90 mnkr. Från Tekniska nämnden har framställts begäran om ökade anslag för att successivt åtgärda eftersatt gatuunderhåll m.m., och det påvisas i framställan att det under de senaste åren inte avsatts tillräckliga resurser för att ha en god underhållsnivå. I samband med beredning av delårsrapporten föreslås att kommunstyrelsen begär att kommunfullmäktige utökar budgeterat utrymme med 22,5 mnkr av prognostiserad skatteintäktsökning samt att denna utrymmesökning avsätts till tekniska förvaltningen för underhållsåtgärder vid gator, vägar och broar. Kommunledningskontoret bedömer att detta är i linje med god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2011 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen, med uppdrag att komplettera handlingen med de ekonomiska konsekvenserna för prognosen med anledning av återstarten av Rudbecksskolan. Kommunledningskontoret redovisar nu en reviderad delårsrapport med prognos 1 där de ekonomiska konsekvenserna med anledning av återstarten av Rudbecksskolan har beaktats. sunderlag Kommunledningskontorets reviderade delårsrapport med prognos 1 den 14 juli 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Delårsrapport med prognos 1 år 2011 godkänns. 2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2011 ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar. 3. Kommunstyrelsen begär att kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen utökad budgetram med 22,5 mnkr av de utökade skatteintäkter som prognostiseras år 2011, och att om så bifalles 4. Kommunstyrelsen avsätter 22,5 mnkr till tekniska nämndens budget avseende extra underhållsåtgärder vid gator, vägar och broar. 5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en analys av investeringsvolymen utifrån det nuvarande ekonomiska läget och presentera denna för kommunstyrelsen i september Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig Henrik Elamson (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M), Kent Persson (M), Fredrik Persson (MP) och Staffan Werme (FP) till förmån för yrkande om att förslagen under punkterna 3 och 4 skulle avslås samt att gymnasienämnden skulle få i 4

5 uppdrag att redovisa till kommunstyrelsen hur de kommer att hantera den extra kostnad, tkr, som uppstår med anledning av återstarten av Rudbecksskolan. Skriftlig reservation bifogas handlingarna. Mot beslutet reserverade sig också Fredrik Persson (MP), Staffan Werme (FP) och Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att försöket med vårdnadsbidrag skulle avslutas med omedelbar verkan. Skriftlig reservation bifogas handlingarna. Henrik Elamson (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M) och Kent Persson (M) deltog inte i denna del av beslutet. Yrkande Björn Sundin (S), Thomas Esbjörnsson (S) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kent Persson (M), Maria Haglund (M) yttrade sig och yrkade bifall till reservationen i kommunstyrelsen. Fredrik Persson (MP), Staffan Werme (FP) yttrade sig och yrkade bifall till reservationerna i kommunstyrelsen. Murad Artin (V) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande enligt reservationen i kommunstyrelsen. David Kronlid, Jonas Millard (SD) yttrade sig och yrkade avslag avseende beslutssatserna 3 och 4 i kommunstyrelsens förslag. Proposition Sedan diskussionen förklarats avslutad angav ordföranden följande av fullmäktige godkänt förslag till propositionsordning. Först ställs de ostridiga beslutspunkterna (punkt 1, 2 och 5) under proposition. Härefter ställs kommunstyrelsens förslag i övriga delar (punkt 3 och 4) mot Kent Perssons (M), Staffan Wermes (FP) m.fl. avslagsyrkande i samma delar under proposition. Härefter ställs Fredrik Perssons (MP) m.fl. tilläggsyrkande att avsluta försöket med vårdnadsbidrag mot kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställde proposition enligt ovan och konstaterade härvid att kommunfullmäktige hade bifallit punkterna 1, 2 och 5 i kommunstyrelsens förslag och fann härefter övervägande ja vara avgivet för bifall till övriga beslutspunkter i kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes avseende Fredrik Perssons (MP) m.fl. tilläggsyrkande att avsluta försöket med vårdnadsbidrag. Ordföranden angav följande voteringsproposition: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja; den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. Voteringen verkställdes. Ja-röster avlämnades av Behnaz Afshar (S), Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Behcet Barsom (KD), Dennis Begic (S), Lena Beime (S), Jennie Bergström (S), Lennart Bondeson (KD), Peter Dahlgren (S), Daniel Edström (SD), Jessica Ekerbring (S), Thomas Esbjörnsson (S), John Johansson (S), Margareta Johansson (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Inger Carlsson (S), Per-Ove Karlsson (S), David Kronlid, Benny Larsson (S), Torgny Larsson (S), Per Lilja (S), Sofia Lindstrand (S), Lasse S Lorentzon (S), Monas Millard (SD), Lars O Molin (KD), Ingegerd Oberg (S), Gunilla Olofsson (M), Rasmus Persson (C), Ameer Sachet (S), Ulrika Sandberg (S), 5

6 Daniel Spiik (SD), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S), Per-Åke Sörman (C), Carina Toro Hartman (S), Elvy Wennerström (S), Fisun Yavas (S), Jan Zetterqvist (S) och Gunn Öjebrandt (KD). Nej-röster avlämnades av Murad Artin (V), Fredrik Beckmann (FP), Helena Bosved (MP), Hans Holberg (V), Åsa Johansson (FP), Gun Carlestam Lewin (V), Larz Lundberg (FP), Ia Malmqvist (MP), Fredrik Persson (MP), Lotta Sörman (MP), Malin Tinjan (V), Karolina Wallström (FP) och Staffan Werme (FP). Sara Dicksen (M), Henrik Elamson (M), Najah Eriksson Tali (M), Daniel Granqvist (M), Maria Haglund (M), Eghbal Kamran (M), Johan Kumlin (M), Ronnie Palmén (M), Kent Persson (M), Eric Svensson (M), Ulf Södersten (M), Kent Valdemarsson (M) och Daniel Welin (M) avstår från att rösta. Omröstningen utföll så att 39 ja-röster och 13 nej-röster avlämnades. 13 ledamöter avstod från att delta i omröstningen. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter i M, FP, MP, SD och David Kronlid till förmån för sina yrkanden. 59 Reviderad budget för Örebro kommun år 2011 Ärendenummer: Ks 524/2011 Efter omvalet den 15 maj 2011 har en ny kommunledning formats. För det fortsatta arbetet har majoriteten formulerat en politisk plattform, En växande kommun med nya möjligheter. Med denna som underlag föreslås nu en reviderad budget för år Mot bakgrund av att skatteintäkterna ökar betydligt mer än budgeterat under 2011 är det möjligt att tillfälligt utöka driftbudgetutrymmet innevarande år. Totalt utökas driftbudgetutrymmet med 48,9 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2011 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen, med uppdrag att ta fram en komplett handling där såväl de politiska skrivningarna som de ekonomiska konsekvenserna av de politiska skrivningarna finns med. Den kompletterade handlingen ska presenteras för såväl kommunstyrelsens ledamöter som kommunfullmäktiges ledamöter i så god tid att den demokratiska processen i alla politiska partier kan genomföras. sunderlag Socialdemokraternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets förslag "Tilläggsbudget En växande kommun med nya möjligheter" Vänsterpartiet förslag "Rättvisare Örebro 2011" 6

7 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Reviderad budget för Örebro kommun år 2011 fastställs enligt Socialdemokraternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets förslag "Tilläggsbudget En växande kommun med nya möjligheter". Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig Henrik Elamson (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M), Kent Persson (M), Fredrik Persson (MP) och Staffan Werme (FP) till förmån för yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag till tilläggsanslag på 63 miljoner kronor och avslag på Socialdemokraternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets förslag till politiska satsningar. Skriftlig reservation bifogas handlingarna. Mot beslutet reserverade sig också Murad Artin (V) till förmån för yrkande om bifall till Vänsterpartiet förslag "Rättvisare Örebro 2011". Kommunfullmäktiges behandling Det ska här antecknats att fullmäktigesammanträdet ajournerades för lunch kl Förhandlingarna återupptogs kl Yrkande Björn Sundin (S), Rasmus Persson (C), Ulrika Sandberg (S), Behcet Barsom (KD), Peter Dahlgren (S), Dennis Begic (S), Elvy Wennerström (S), Lasse S Lorentzon (S) och Lennart Bondeson (KD) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Maria Haglund (M) yttrade sig och yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till reservationen i kommunstyrelsen. Murad Artin (V) yttrade sig och yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till reservationen i kommunstyrelsen. Jonas Millard (SD) yttrade sig och yrkade bifall till den reservation som M, FP, MP framställt i kommunstyrelsen. Proposition Sedan diskussionen förklarats avslutad angav ordföranden följande av kommunfullmäktige godkänt förslag till propositionsordning. Först ställs yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag mot Staffan Wermes (FP) och Maria Haglunds (M) m.fl. yrkande. Härefter ställs kommunstyrelsens förslag mot Murad Artins (V) yrkande. Ordföranden ställde proposition på yrkandena enligt ovan och konstaterade härvid att kommunfullmäktige hade bifallit kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter i M, FP, MP, SD, V samt David Kronlid till förmån för sina yrkanden. 7

8 60 Borgen för Inkubera i Örebro AB Ärendenummer: Ks 755/2011 Inkubera i Örebro AB har ansökt om borgen från Örebro kommun för en checkkredit med ramen 1,5 mnkr. Inkubera har till uppgift att ge ett samordnat stöd till utvecklingen av nya kunskaps- och teknikbaserade företag inom regionen som har anslutning till Örebro universitet. Bolaget har en nettoomsättning på 5,9 mnkr och ett eget kapital på 0,3 mnkr i bokslut Örebro kommun äger 20 % av aktierna i bolaget och har gett verksamhetsstöd till bolaget på 0,6 mnkr för år Projektet Business & Science Arena Örebro drivs inom ramen för Inkubera. Projektet finansieras till stor del av bidrag från Tillväxtverket med utbetalningar kvartalsvis i efterskott. Detta kommer att leda till likviditetsproblem för Inkubera under projektperioden. Bolaget behöver därför en checkkredit för att kunna säkerställa sin likviditet. Kommunledningskontoret anser att Örebro kommun som ensam delägare bör gå i borgen för en checkkredit på 1,5 mnkr för Inkubera. Detta motiveras av att Projekt Business & Science Arena Örebro är av särskild betydelse för Örebro kommun och att detta projekt på sikt bedöms bli ett rent kommunalt åtagande. Inkubera ska som delägt bolag betala en årlig avgift för utnyttjat borgensbelopp som motsvarar 1,0 % av aktuell marknadsränta. Denna avgift beräknas idag till 0,026 % eller till 390 kronor vid kreditnivån 1,5 mnkr. sunderlag Ansökan om borgen från Inkubera i Örebro AB den 10 juni 2011 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 augusti 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Inkubera i Sverige AB för bolagets checkkredit med ramen kronor. Borgensåtaganden omfattar både utnyttjat kreditbelopp och upplupen ränta för checkkrediten. 2. Inkubera i Sverige AB ska erlägga avgift till kommunen för utnyttjad del av denna borgen enligt de regler som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 september Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 8

9 61 Bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet i Örebro län Ärendenummer: Ks 530/ påbörjades en statlig utredning om en ny kollektivtrafiklag. Utredningen kom även att omfatta frågan om en organisationsmodell för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Riksdagen fattade 2010 beslut om en ny kollektivtrafiklag. En remiss från Örebro läns landsting gick ut sommaren 2010 till länets kommuner. Örebro kommun yttrade sig och tillstyrkte förslaget att Örebro läns landsting bör vara regional kollektivtrafikmyndighet och ensam ägare till Länstrafiken Örebro AB. Dock framkom senare nya uppgifter vilket fick till följd att det inte är möjligt att undanta stadstrafiken från en skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget. Ett justerat förslag skickades ut på remiss på nytt och samtliga kommuner tillstyrkte det justerade förslaget, men flera påpekade samtidigt att ett inflytande över kollektivtrafiken måste säkerställas genom avtal. Efter ovanstående process har landstinget nu tagit fram förslag till överenskommelse avseende regional trafikmyndighet, avtal som reglerar myndighetens ansvar, aktieöverlåtelse samt avtal om mellankommunal skatteutjämning mellan länets kommuner. måste fattas innan 30 september 2011 på grund av ansökan om skatteväxling. sunderlag Avtal om kollektivtrafik för Örebro län den 26 maj 2011 Överenskommelse avseende regional kollektivtrafikmyndighet den 26 maj 2011 Följebrev från Örebro läns landsting den 26 maj 2011 Kommunledningskontorets skrivelse den 5 augusti 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för Örebro län innebärande att Örebro läns landsting från och med 1 januari 2012 ensamt bär ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Örebro län godkänns. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla samverkansformerna för kommunernas inflytande med utgångspunkt i bilaga 1 i avtalet om kollektivtrafik för Örebro län. 3. Aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns landsting och länets kommuner avseende försäljning till kvotvärde (100 kr per aktie) av kommunernas aktier i Länstrafiken Örebro AB godkänns. 4. En skatteväxling sker per 1 januari 2012 med 34 öre per skattekrona godkänns. 9

10 5. Framlagt förslag till avtal om mellankommunal skatteutjämning för kollektivtrafik i Örebro län godkänns. 6. Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på hur örebroarna och Örebro kommun även efter årsskiftet ska kunna påverka stadsbusstrafik, elevresor, arbetspendling och andra kollektivtrafikfrågor som är avgörande för Örebros utveckling. Mot kommunstyrelsens beslut att avgöra ärendet reserverade sig Henrik Elamson (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M), Kent Persson (M), Fredrik Persson (MP) och Staffan Werme (FP) till förmån för yrkande om återremiss av ärendet till kommunledningskontoret med uppdrag att utreda alternativet och konsekvenser av att landstinget blir kollektivtrafikmyndighet där dagens modell för skattefinansiering behålls, vilket innebär att landstinget finansierar regional trafik och kommunens stadstrafik. Skriftlig reservation bifogas handlingarna. Henrik Elamson (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M), Kent Persson (M), Fredrik Persson (MP) och Staffan Werme (FP) deltog inte i kommunstyrelsens beslut i sakfrågan. Yrkande Björn Sundin (S), Lennart Bondeson (KD) och Peter Dahlgren (S) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kent Persson (M), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Daniel Granqvist (M) yttrade sig och yrkade att ärendet återremitteras med motiveringen att "utreda alternativet och konsekvenser av att landstinget blir kollektivtrafikmyndighet där dagens modell för skattefinansiering behålls, vilket innebär att landstinget finansierar regional trafik och kommunen stadstrafik". Proposition Sedan diskussionen förklarats avslutad angav ordföranden följande av kommunfullmäktige godkänd propositionsordning. Först ställs återremissyrkandet under proposition. Avslås detta prövas kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställde proposition på återremiss yrkandet enligt ovan och fann att kommunfullmäktige hade bifallit detta yrkande (så kallad minoritetsåterremiss enligt 5 kap. 36 kommunallagen) med tillhörande motivering. Kommunfullmäktige beslutade om återremiss till kommunstyrelsen med angiven motivering. 62 Val av ledamöter och ersättare i nämnder, valberedning och kommunala bolag m.m. Ärendenummer: Ks 1217/

11 Valberedningen har i framställan till kommunfullmäktige framlagt förslag på val av ledamöter och ersättare i nämnder, valberedning och kommunala bolag m.m. sunderlag Framställan från valberedningen 1. Som ledamöter och ersättare samt ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande i nämnder utses de personer som anges i särskild sammanställning i de olika organ som där anges. 2. Som ledamöter och suppleanter i de bolag som kommunen helt eller delvis äger samt uppdrag i övrigt utses de personer som anges i särskild sammanställning i de olika organ som däri anges 3. Som lekmannarevisorer och suppleanter till uppdrag som anges i p.2 utses de personer som utses i särskild sammanställning 4. Som ledamöter och ersättare i valberedningen utses de personer som anges i särskild sammanställning Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt valberedningens reviderade förslag och att förklara paragrafen omedelbart justerad. Kommunfullmäktige beslutade enligt valberedningens reviderade förslag. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 63 Inkomna frågor och interpellationer Vid sammanträdet anmäldes följande frågor och interpellationer 1. Fråga till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad från Kent Persson (M) angående ansvarsområden för de socialdemokratiska kommunalråden, änr. Ks 790/ Interpellation från Fredrik Persson (MP) till ordföranden i programnämnd Barn och utbildning angående kostpolitiskt program, änr. Ks 761/ Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) från Staffan Werme (FP) angående användandet av kommunala resurser, änr. Ks 799/2011 Kommunfullmäktige beslutade att anmälda frågor och interpellationer får ställas. 64 Anmälda motioner Vid sammanträdet anmäldes följande motioner 11

12 1. Motion väckt av Maria Haglund (M) och Kent Persson (M) om Färre mål i Örebros skolor, änr. Ks 757/ Motion väckt av Staffan Werme (FP), Karolina Wallström (FP), Fredrik Persson (FP), Ia Malmqvists (MP), Murad Artin (V), Gun Carlestam Lewin (V) Avskaffa vårdnadsbidraget, änr. Ks 798/2011 Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 65 Vissa övriga val m.m. Ärendenummer: Ks 770/2011 Från valberedningen har inkommit en framställan den 31 augusti 2011 som intas som bilaga till protokollet. Yrkande Ronnie Palmén (M) yttrade sig och yrkade att Carmen Cristofor (M) väljs som nämndeman efter Carina Wenderlöf (M) som avlidit. Kommunfullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag och biföll Ronnie Palméns (M) yrkande. 12

13

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 748/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-09-21 Klockan: 13.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 236/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-03-28 Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Murad Artin (V) Behcet Barsom (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 936/2012 Kommunfullmäktige Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Torgny Larsson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1170/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD) Torgny Larsson (S) Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S)

Läs mer

Protokoll Ks 1169/2011

Protokoll Ks 1169/2011 Protokoll Ks 1169/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-04-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Lotta Sörman (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1002/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunfullmäktige Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-10-18, klockan 18:30-18:40 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1241/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) 1-6, 9-34 Jan Zetterqvist

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 4 Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 26/2017 Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-15 Klockan: 09.00 cirka 17.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 516/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-10-11 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 199/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-04-05 Klockan: 09:00-10:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Johanna

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-12-12 227 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 19.00-20.20. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Samuel Wigenstam, Kristina Taimi, Marcus

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Ks 1430/2009 Kommunfullmäktige Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP) Irén Lejegren (S) Gunnar Andersson (M) Roger Andersson (S) Allan

Läs mer

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 122 bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

MÖTESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Plats och tid kl. 15:50-16:00 Ledamöter Jonas Sundström (S) Rasmus Möller (M) Kajsa Ezelius (S) Robert Andersson (SD) Frida Nilsson (C) Pär Johnson (L) Christian Poucette (M) Carina Ohlsson

Läs mer

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. 197 Mål och budget Sammanträdesdatum

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. 197 Mål och budget Sammanträdesdatum Register 197 Mål och budget 2019-2021 Plats och tid Beslutande Kunskapens hus, Märsta Sammanträdeslokal: S1051 Torsdagen den 29 november 2018, kl. 08:15-08:26- Olov Holst (M), ordförande Mats Weibull (M),

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 411/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-09-22 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) 38-42

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Protokoll Fö 617/2015

Protokoll Fö 617/2015 Protokoll Fö 617/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-09-20 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Ulf Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 36/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-02-09 Klockan: 09:00-10:15, ajournering 09.40-10.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt I ÖREBRO Protokoll Ks 25/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-02-07 Klockan: 09.00 10.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-10--24 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 17.30-17.50 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Ulf Ström Anne

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 910/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2011-11-15 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Lena

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018-

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018- 1 1 Plats och tid Rådhuset, Stora salen, kl 13.3014.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige Datum: Klockan: Plats Närvarande ledamöter

Protokoll Kommunfullmäktige Datum: Klockan: Plats Närvarande ledamöter Protokoll Ks 37/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-04-29 Klockan: 9:00-17:20, (ajournering mellan klockan 15:20-15:40) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S), ordförande Jan

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Protokoll Sno 350/2010 Skolnämnd nordost Datum: 2011-01-11 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP) Inger Carlsson (S) Linda Smedberg

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-11-08 175 Plats och tid Kommunhuset, måndag 8 november 2010, kl. 19.00 19.50 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-02-22 11 Plats och tid Kommunhuset, måndag 22 februari 2010, kl. 19.00 19.30 och 19.35 21.10 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunfullmäktige. PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Dokument nr: MK KS 2015/ (5)

Kommunfullmäktige. PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Dokument nr: MK KS 2015/ (5) 1(5) Kommunfullmäktige Plats och tid: Andreasgården, 2016-03-14 kl. 18:30 Beslutande: Peter Helander (C) Greger Mellbert (M) Bigitta Sohlberg (S) Gunnar Nilsson (S) Gösta Frost (S) Bernt Persson (S) Christina

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 39/2015. Datum: Klockan: 9:00 16:45, ajournering Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 39/2015. Datum: Klockan: 9:00 16:45, ajournering Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00 16:45, ajournering 12.10-13.05 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S), ordförande Jan Zetterqvist (S)

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 174/2014 Miljönämnden Datum: 2015-09-15 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Ordförande Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Gunnar Andersson (S) ej tjänstgörande ersättare

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Gunnar Andersson (S) ej tjänstgörande ersättare STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Luspengymnasiet, Storuman 2018-02-27, kl. 08.45-09.30 Beslutande Se närvarolista sid. 2 Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare Peter Persson koncernchef

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 634/2016

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 634/2016 I ÖREBRO Protokoll Ks 634/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-06-15 Klockan: 09:00 16:50, ajournering kl. 12:00-13:00 och 14:30-14:55 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 20/2013 Programnämnd Social välfärd Datum: 2013-04-03 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Lars Elamson (M) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE , Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE , Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2014 12 04, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 14 Årets Eldsjäl Utdelning av pris 6 15 Anmälan av entledigande från medlemsorganisation 7 16 Budkavle Lärdomar från nio

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Christina Johansson och Lars-Göran Zetterlund

Christina Johansson och Lars-Göran Zetterlund AMMANTRÄDEPROTOKOLL ida 1(6) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, Hällefors, kl. 18.00-18.15 Beslutande Ledamöter e bilagd förteckning Övriga närvarande e bilagd förteckning Justerare Christina Johansson

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 170/2011 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2011-06-09 Klockan: 14:00-17:15 Plats: Utvecklingscentra Vivalla, Ateljén, Biblioteket Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1419/2016. Datum: Klockan: 09:00-15:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1419/2016. Datum: Klockan: 09:00-15:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1419/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-14 Klockan: 09:00-15:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S), ordförande 304-313 Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Kommunfullmäktige. Rådhuset, 18:00-20:20. Sven-Erik Lindestam (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Kommunfullmäktige. Rådhuset, 18:00-20:20. Sven-Erik Lindestam (S) Nämnd Plats och tid Utses att justera Rådhuset, 18:00-20:20 Sven-Erik Lindestam (S) Justeringens plats och tid Rådhuset,, kl. 21:00 Paragrafer 155-161 Underskrifter John Staffas (S), ordförande Stéphanie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 26/2017 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2017-02-09 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dojan höger, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Johanna Reimfelt

Läs mer

Ylva Ivarsson (S) Einar Wängmark (S) Tomas Bolén (S) Pär Johansson (M) Kommunchef Christer Engström Sekreterare Monica Jonsson

Ylva Ivarsson (S) Einar Wängmark (S) Tomas Bolén (S) Pär Johansson (M) Kommunchef Christer Engström Sekreterare Monica Jonsson 1(7) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-09:15 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad.

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2010-02-23 LS-LED09-410 22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad. Yrkanden Oppositionen (M),

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 89. 88 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.15 Beslutande Annika Holmstrand (c) Ordförande Karl-Erik Andersson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp)

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 198 200 Datum 2015-11-24 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2015-11-24 kl. 09.00 09.25 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Henrik Fritzon (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer