Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset"

Transkript

1 Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie Palmén (M) Staffan Werme (FP) Fredrik Persson (MP) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Camilla Andersson (S) Yusuf Abdow (S) Behcet Barsom (KD) Elisabeth Malmqvist (C) Karolina Wallström (FP) Ia Malmqvist (MP Övriga Ingegerd Ziden kanslichef Sandra Karlsson, sekreterare Justerat den 27 juni 2013 Lena Baastad, ordförande Fisun Yavas, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 juni

2 173 Förvärv av aktier i Karlskoga Biogas AB Ärendenummer: Ks 916/2012 Ärendebeskrivning I Örebro kommuns nya biogasstrategi utreds olika sätt att öka produktionen av biogas från substrat som uppkommer inom kommunens gränser. De tre alternativen som utreds är: 1. Bygga en egen samrötningsanläggning i Örebro kommun. 2. Bli delägare i Karlskoga Biogas AB. 3. Upphandla rötningstjänst externt. De tre alternativen har utvärderats och fördelar, nackdelar, möjligheter och hot har belysts (för utvärdering se biogasstrategin). Utredningens samlade bedömning och rekommendation är att Örebro kommun ska köpa in sig i Karlskoga Biogas AB. Det huvudsakliga argumentet för ett inköp är att säkra en långsiktig tillgång till biogas i Örebro kommun för både privatpersoner, kommuns egen organisation och länstrafikens biogasbussar. Ett annat starkt skäl är tidsaspekten där ett samgående med Karlskoga Biogas AB ger tillgång till egenproducerad biogas redan hösten 2013 istället för tidigast om 3-5 år vid byggnation av egen anläggning i Örebro kommun. Även ekonomiskt är alternativet med Karlskoga Biogas att föredra framför byggande av en egen anläggning då det både leder till en minde investering för Örebro kommun och en minskad konkurrens om rötbart substrat i regionen. Den nya biogasanläggningen i Karlskoga beräknas leda till en tydlig miljövinst genom att fossilt bränsle ersätts med förnybar biogas. Klimatnyttan uppskattas till ca ton CO2 per år. I uppskattningen har transporter till och från anläggningen beaktats. Karlskoga biogas AB har gjort en bedömning att satsningen genererar ca 40 nya arbetstillfällen i regionen främst inom anläggningsdrift och transport. En annan god konsekvens är att Örebros varumärke som en grön och hållbar kommun stärks av investeringen, vilket i förlängningen kan leda till positiva följeffekter. Positiva följdeffekter kan det även bli av det ökade samarbete med Karlskoga kommun som affären leder till. Karlskoga biogas AB ägs idag, via Karlskoga Energi och Miljö AB, till 100 % av Karlskoga kommun. Karlskoga biogas AB och Örebro kommun är överens om att i framtiden pröva möjligheten att bereda plats för fler delägare i bolaget med intresse för biogas t.ex. Örebro läns lansting och Kumla kommun. Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 19 juni 2013, men minoritetsåterremitterades med motiveringen att ärendet ska kompletteras med en fullständig analys av ekonomiska konsekvenser för såväl Örebro Rådhus AB som Örebro kommun, liksom hur ett avtalsupplägg, med Örebro kommun som säljare av rötbart substrat, skulle påverka kommunen ekonomiskt. 2

3 Beslutsunderlag Bedömning av ekonomiska konsekvenser av förvärv av aktier i Karlskoga Biogas AB, den 26 juni 2013 Ekonomiska effekter av att leverera Örebro kommuns matavfall till rötningsanläggningen i Karlskoga Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 april 2013 Avtal om köp av aktiepost i Karlskoga Biogas AB Avtal om ägande av aktier i Karlskoga Biogas AB Bolagsordning för Karlskoga Biogas AB Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen: 1. Örebro kommun ger Örebro Rådhus AB i uppdrag att köpa 50 % av aktierna i Karlskoga Biogas AB för 26 miljoner kr enligt föreslaget avtal om köp av aktiepost i Karlskoga Biogas AB. 2. Anta bolagsordning och avtal om ägande av aktier i Karlskoga Biogas AB. 3. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för högst 49 miljoner kronor av Karlskoga Biogas AB:s låneförpliktelser för biogasanläggningen i Karlskoga jämte därmed löpande ränta och omkostnader. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Yrkande Staffan Werme (FP) och Ronnie Palmén (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall till respektive avslag på kommunledningskontorets förslag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Örebro kommun ger Örebro Rådhus AB i uppdrag att köpa 50 % av aktierna i Karlskoga Biogas AB för 26 miljoner kr enligt föreslaget avtal om köp av aktiepost i Karlskoga Biogas AB. 2. Anta bolagsordning och avtal om ägande av aktier i Karlskoga Biogas AB. 3. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för högst 49 miljoner kronor av Karlskoga Biogas AB:s låneförpliktelser för biogasanläggningen i Karlskoga jämte därmed löpande ränta och omkostnader. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 3

4 Reservation Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Ronnie Palmén (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag, med hänvisning till den skriftliga reservationen från (M) på kommunstyrelsens sammanträde den 21 maj Västerportens förvärv av mark i Boglundsängen Ärendenummer: Ks 591/2013 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade att ge Västerporten Fastigheter i Örebro AB i uppdrag att fullfölja sin utredning om alternativa lägen för Vivalla sportcentrum. Förslag till lokalisering och hyresavtal för den nya fotbollshallen ska redovisas senast vid kommunstyrelsens sammanträde Västerporten Fastigheter har under april och maj månad gjort en förfrågan enligt LOU om möjligheten att hyra eller hyrköpa ett sportcentrum i Vivalla. Bolaget har inte fått några anbud på denna förfrågan. Under anbudstiden har dock W-Invest Fastigheter AB som alternativ erbjudit Västerporten att förvärva fem fastigheter i Boglundsängen för att i egen regi kunna uppföra ett sportcentrum i Vivalla. Den föreslagna köpeskillingen för de fem fastigheterna uppgår totalt till 40,1 mnkr. Styrelsen för Västerporten Fastigheter har vid sammanträde gett VD i uppdrag att slutföra förhandlingar och genomföra förvärv av de fem fastigheterna i Boglundsängen. Bolaget gör samtidigt en förfrågan enligt LOU om byggnation av ett sportcentrum på egen mark i Boglundsängen. Styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB har för sin del godkänt Västerportens planerade markförvärv i Boglundsängen. Kommunledningskontoret konstaterar att de föreslagna fastighetsförvärven ska prövas av kommunfullmäktige enligt de regler om underställningsplikt som anges i ägardirektivet för Örebroporten Fastigheter och som även gäller för dotterbolaget Västerporten Fastigheter. Det finns en ekonomisk risk med att förvärva denna mark före kommunens slutliga beslut om nybyggnation av Vivalla Sportcentrum. Denna risk begränsas dock av att Västerporten har möjlighet att alternativt använda marken till kontor och bostäder inom ramen för bolagets uppdrag. Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 19 juni 2013, men minoritetsåterremitterades med motiveringen att en fullständig redovisning av de ekonomiska aspekterna i ärendet ska göras. 4

5 Beslutsunderlag Bedömning av ekonomiska konsekvenser av Västerportens Dastigheters förvärv av mark i Boglundsängen Kommunledningskontorets tjänseskrivelse, den 29 maj 2013 Protokoll från sammanträde med Örebroporten Fastigheter, den 30 maj 2013 Protokoll från sammanträde med Västerporten Fastigheter, den 29 maj 2013 Västerportens beslutsunderlag om markförvärv i Boglundsängen Beslutsunderlagen kommer att kompletteras. Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen: - Örebro kommun har inget att erinra emot att Västerporten Fastigheter i Örebro AB förvärvar tomträtterna Kardanen 1, Kardanen 2, Kardanen 5 och Kardanen 7 samt del av fastigheten Mikael 2:96 i Boglundsängen Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Yrkande Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) yrkar samtliga avslag på kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall till respektive avslag på kommunledningskontorets förslag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: - Örebro kommun har inget att erinra emot att Västerporten Fastigheter i Örebro AB förvärvar tomträtterna Kardanen 1, Kardanen 2, Kardanen 5 och Kardanen 7 samt del av fastigheten Mikael 2:96 i Boglundsängen Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Reservation Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP) samt Fredrik Persson och Ia Malmqvist, båda (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Staffan Wermes (FP) m.fl. yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Ronnie Pamén (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag, med hänvisning till den skriftliga reservationen från (M) på kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag, med hänvisning till den 5

6 skriftliga reservationen från (V) på kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni

7

8

9 Örebro 18 juni 2013 I Reservation Kommunstyrelsen 2. Västerportens förvärv av fastigheter i Boglundsängen Vänsterpartiet stödjer inte tanken kring att bygga en stor fotbollshall i Örebro. Det är en investering på cirka 150 miljoner kronor som vi inte tror kommer att komma alla Örebroare till del. I nuvarande beskrivningar skulle hyra av hallen kosta minst 800 kronor per timme för ett ungdomslag. Det är många hundralappar dyrare än ungdomslag hyr träningstider för i dag. Få klubbar skulle ha råd att nyttja en sådan hall. I och med investeringen i Boglundsängen, som kostar 40 miljoner kronor ytterligare, är risken att hyreskostnaderna i hallen kommer att höjas över de nu föreslagna 800 kr/timme. Kostnaderna för att hyra tider i hallen kommer att bli så höga att det i slutändan bara blir en satsning för elitklubbar i Örebro och från resten av landet. Örebro kommun ska inte göra sådana investeringar. Att Örebro kommun vill köpa ut fastigheter på kommunal mark i Boglundsängen för 40 miljoner kronor med syftet att bygga en elitfotbollshall är en orimlig investering. Dessa 40 miljoner kronor skulle vi kunna använda på bättre sätt i våra bostadsområden och öka attraktiviteten i områdena. Till exempel skulle man kunna bygga inomhusbad och föreningslokaler i Vivalla och fritidsgård för äldre ungdomar, både i Vivalla och i Brickebacken. Med anledning till ovanstående reserverar jag mig emot kommunstyrelsens beslut. Murad Artin Vänsterpartiet

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(9) Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 09.00-09.50 Beslutande Ledamöter Micael Melander (S) Gudrun Sjödin (S) Bertil Böhlin (C) Johan Nordenmark (M) Jon Björkman (V) Övriga

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer