Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset"

Transkript

1 Protokoll Ks 43/2014 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Rasmus Persson (C) Maria Haglund (M) Ronnie Palmén (M) Johanna Reimfelt (M) Fredrik Persson (MP) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Camilla Andersson (S) Roger Andersson (S) Johan Kumlin (M) 149 Ia Malmqvist (MP) Karolina Wallström (FP) Yusuf Abdow (S) Närvarande ersättare Yngve Alkman (FP) Behcet Barsom (KD) Elisabeth Malmqvist (C) Ia Malmqvist (MP) Johan Kumlin (M) Övriga Staffan Isling, kommundirektör Deltar inte på 181 pga. jäv Jenni Hermansson, sekreterare Justerat den 25 juni Lena Baastad (S), ordförande Murad Artin (V), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 juni

2 149 Delårsrapport Ärendenummer: Ks 667/2014 Handläggare: Karin Nilsson Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april och helårsprognos 1 för 2014 för Örebro kommun. I rapporten görs en uppföljning av Kommunfullmäktiges finansiella mål, en uppföljning av nämndernas arbete med att förenkla, förnya och förbättra verksamheten samt en översiktlig uppföljning av indikatorer för god ekonomisk hushållning. Fokus i rapporten ligger på kommunens resursanvändning i form av personal, lokaler och ekonomi. Delårsrapporten januari till april 2014 visar på ett resultat på -27 mnkr. Kommunens samlade resultat för helåret 2014 beräknas till -15 mnkr, vilket är ett överskott på 7 mnkr i förhållande till budget. Ett ianspråktagande av reserverade medel i eget kapital medför att resultatet prognostiseras till 67 mnkr. Nämnderna sammantaget redovisar ett underskott på 27 mnkr. Försäljningsintäkterna för tomträtter förväntas inte flytta in i önskad omfattning. -25 mnkr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag beräknas ge 30 mnkr mer än budgeterat. Helårsprognosen för finansverksamheten är ett överskott på 25 mnkr. Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognostiseras till 63 mnkr, och kommunen har därmed inte något balanskravsresultat att reglera. Av de sju indikatorer för god ekonomisk hushållning som följs upp i denna delårsrapport är det fyra som bedöms uppnå årets målvärden. Två av indikatorerna för 2014 behöver revideras och kompletteras för att vara styrande under Indikatorn och målvärde för betyg inom gymnasieutbildningen har till följd av nytt betygssystem formulerats om och kompletterats med aktuellt målvärde. För indikatorn som rör hemvården har Programnämnd social välfärd tagit fram en ny indikator med målvärde utifrån förändringen med LOV inom omvårdnad. Delårsrapport med prognos 1 för 2014 Örebro kommun Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 1. Delårsrapport med prognos godkänns. 2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2014 skall genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar. 3. Två indikatorer inom målen för god ekonomisk hushållning kompletteras och revideras i enlighet med förslag från Programnämnd social välfärd respektive Programnämnd barn och utbildning. 4. Delårsrapport med prognos 1 överlämnas till Kommunfullmäktige. 2

3 Yrkande Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Delårsrapport med prognos godkänns. 2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2014 skall genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar. 3. Två indikatorer inom målen för god ekonomisk hushållning kompletteras och revideras i enlighet med förslag från Programnämnd social välfärd respektive Programnämnd barn och utbildning. 4. Delårsrapport med prognos 1 överlämnas till Kommunfullmäktige. 5. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. spunkterna 1-3 ska vidare till Kommunfullmäktige den 18 juni 2014 för beslut. Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M), Johanna Reimfelt (M), Johan Kumlin (M), Murad Artin (V) och Fredrik Persson (MP) avstår från att delta i beslutet. 150 Budgetdirektiv Ärendenummer: Ks 566/2014 Handläggare: Anne Andersson Kommunledningskontoret har tagit fram budgetdirektiv för Budgetdirektiv , Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 1. Anta budgetdirektiv för år Yrkande Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. Lena Baastad (S) yrkar att göra ett tillägg i punkt 1 på sidan 12: "Satsningen startar andra halvan av 2014 och skall vara komplett genomfört senast 2017." 3

4 Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga Kommunledningskontorets reviderade förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar enligt det. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Anta budgetdirektiv för år med tillägg i punkt 1 på sidan 12: "Satsningen startar andra halvan av 2014 och skall vara komplett genomfört senast 2017." 2. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M), Johanna Reimfelt (M), Karolina Wallström (FP), Murad Artin (V) och Fredrik Persson (MP) avstår från att delta i beslutet. 151 Investeringsprogram 2015 Ärendenummer: Ks 412/2014 Handläggare: Marie Hellgren Investeringsprogrammet baseras på Programnämndernas, Vuxams och Kommunledningskontorets underlag till investeringsprogram. Handlingen är avsedd att utgöra underlag för den fortsatta processen inför budget och ekonomisk plan för åren Redan nu behöver beslut tas om igångsättningstillstånd för några objekt för att klara färdigställande tiderna. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Investeringsplaner och lokalförsörjningsprogram från Programnämnderna, Vuxam och Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 1. Reviderat investeringsprogram för år 2014 godkänns. 2. Redovisat förslag till reviderat investeringsprogram godkänns att utgöra underlag för det fortsatta arbetet med ekonomisk plan för åren Programnämnd Social välfärd får: a) Igångsättningstillstånd för ombyggnation av Askenäs. b) Igångsättningstillstånd för nybyggnation av ytterligare en gruppbostad c) Igångsättningstillstånd för nybyggnation av tre gruppbostäder d) Förnyat igångsättningstillstånd för tillbyggnad av gruppbostad. 4

5 e) Igångsättningstillstånd för nybyggnation av OP familjecentral. f) Förnyat igångsättningstillstånd för vårdboende på väster. g) Igångsättningsbeslut för ombyggnation och förstärkt brandskydd för gruppbostäder 2014 och h) Igångsättningsbeslut för förstärkt brandskydd för vård- och omsorgsboendet Löwenhjelmska Yrkande Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Reviderat investeringsprogram för år 2014 godkänns. 2. Redovisat förslag till reviderat investeringsprogram godkänns att utgöra underlag för det fortsatta arbetet med ekonomisk plan för åren Programnämnd Social välfärd får: a) Igångsättningstillstånd för ombyggnation av Askenäs. b) Igångsättningstillstånd för nybyggnation av ytterligare en gruppbostad c) Igångsättningstillstånd för nybyggnation av tre gruppbostäder d) Förnyat igångsättningstillstånd för tillbyggnad av gruppbostad. e) Igångsättningstillstånd för nybyggnation av OP familjecentral. f) Förnyat igångsättningstillstånd för vårdboende på väster. g) Igångsättningsbeslut för ombyggnation och förstärkt brandskydd för gruppbostäder 2014 och h) Igångsättningsbeslut för förstärkt brandskydd för vård- och omsorgsboendet Löwenhjelmska Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. spunkterna 1-3 ska vidare till Kommunfullmäktige den 18 juni 2014 för beslut. Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M), Johanna Reimfelt (M), Karolina Wallström (FP), Murad Artin (V) och Fredrik Persson (MP) avstår från att delta i beslutet. 152 Konsekvenser av Skatteverkets ställningstagande om ränteavdragsbegränsningsreglerna inom en koncern Ärendenummer: Ks 598/2014 Handläggare: Mats Rodenfelt Den 10 mars 2014 kom ett nytt ställningstagande från skatteverket som ersätter ett tidigare ställningstagande om ränteavdragsbegränsningsreglerna inom en koncern. I det nya ställningstagandet anser Skatteverket att den överskottlikviditet som kommunen placerar hos/lånar ut till bolagen, och 5

6 därmed minskar koncernens totala upplåning, inte medger ränteavdrag för ett kommunalt bolag. Vilket medför ökade kostnader för koncernen i uteblivna ränteavdrag. Ett kommunalt bolag ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden som prövade ärendet och medgav inte ränteavdrag för räntekostnaden baserad på utlåning av egna medel från kommunen till bolaget. Skatterättsnämnden ansåg att kommunen skulle ha gett tillskott istället för lån. et kommer att överklagas. För att undvika ökade kostnader inom koncernen för uteblivna ränteavdrag för bolagens räntekostnader är Kommunledningskontorets förslag att Internbanken får i uppdrag att externt låna upp den del som motsvarar kommunens utlåning av egna medel för att vidareutlåna till bolagen. Samtidigt får Kommunledningskontoret i uppdrag att placera motsvarande belopp på kapitalmarknaden i en likviditetsportfölj. För att göra en extern upplåning av den del som motsvarar kommunens utlåning av egna medel till bolagen så behöver låneramen på 10 miljarder kronor för år 2014 som fastställdes av Kommunfullmäktige att ändras till 12,5 mdkr för år Nettolåneskulden kommer vara oförändrad eftersom motsvarande del som lånas upp externt kommer att placeras externt. Det är enbart balansräkningens omslutning som utökas, dvs tillgångssidan och skuldsidan ökar med samma belopp. Tjänsteskrivelse, Skatteverkets ställningstagande, Sveriges kommuner och landstings - Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande, Skatterättsnämndens beslut, Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 1. Internbanken inom Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en extern upplåning av det belopp som motsvarar kommunens utlåning av egna medel för vidareutlåning till bolagen. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att placera kommunens överskottlikviditet på kapitalmarknaden i en kortfristig och långfristig likviditetsportfölj enligt fastställd placeringspolicy. 3. Internbanken inom Kommunledningskontoret kan använda medlen i den långfristiga likviditetsporföljen för kortfristig utlåning till de kommunala bolagen som en likviditetsreserv. 4. Låneram för kommunkoncernens externa låneskuld fastställs till 12,5 miljarder kronor för år

7 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att placera den överskottslikviditet som uppstår i en kortfristig och långfristig likviditetsportfölj. spunkt 4 och 5 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut 19 juni Yrkande Fredrik Persson (MP) yrkar bifall till beslutspunkterna 1-3 och 5 samt avslag på beslutspunkt 4 med hänvisning till Miljöpartiets egna förslag till budget och låneram. Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till beslutspunkterna 1-3 och 5 samt avslag på beslutspunkt 4 med hänvisning till Folkpartiets egna förslag till budget och låneram. Proposition Ordföranden Lena Baastad (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga Kommunledningskontorets förslag, Fredrik Perssons (MP) yrkande samt Karolina Wallströms (FP) yrkande. Ordföranden behandlar dem ett i taget och finner att Kommunstyrelsen beslutar bifall till Kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Internbanken inom Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en extern upplåning av det belopp som motsvarar kommunens utlåning av egna medel för vidareutlåning till bolagen. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att placera kommunens överskottlikviditet på kapitalmarknaden i en kortfristig och långfristig likviditetsportfölj enligt fastställd placeringspolicy 3. Internbanken inom Kommunledningskontoret kan använda medlen i den långfristiga likviditetsporföljen för kortfristig utlåning till de kommunala bolagen som en likviditetsreserv. 4. Låneram för kommunkoncernens externa låneskuld fastställs till 12,5 miljarder kronor för år Kommunstyrelsen får i uppdrag att placera den överskottslikviditet som uppstår i en kortfristig och långfristig likviditetsportfölj. spunkt 4 och 5 ska vidare till Kommunfullmäktige den 18 juni 2014 för beslut. Reservation Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut i beslutspunkt 4 till förmån för sitt yrkande om avslag med hänvisning till Miljöpartiets egna förslag till budget och låneram. 7

8 Karolina Wallström (FP) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut i beslutspunkt 4 till förmån för sitt yrkande om avslag med hänvisning till Folkpartiets egna förslag till budget och låneram. 153 Revidering av kommunens placeringspolicy för kommunens medel Ärendenummer: Ks 625/2014 Handläggare: Mats Rodenfelt Här redovisas förslag till reviderade placeringspolicy för kommunens pensionsmedel och för de stiftelsemedel som kommunen förvaltar. Som en följd av Kommunledningskontorets förslag om att placera kommunens överskottslikviditet i en extern kortfristig- och långfristig likviditetsförvaltning redovisas även förslag till placeringspolicy för den förvaltningen. Placeringspolicy för de tre förvaltningsområdena, pensionsförvaltningen, kortfristig likviditetsförvaltning och långfristig likviditetsförvaltning samlas i förslaget i en gemensam policy. Som komplement till placeringspolicyn lämnas mer detaljerade riktlinjer från Kommunstyrelsen i Riktlinjer för placeringar där även riktlinjer för kommunens stiftelsemedel fastställs. Under våren 2014 har Kommunledningskontoret arbetat fram ett förslag till reviderad policy för pensionsmedel baserat på nuvarande marknadsläge med låga räntor i omvärlden. De förändringar som föreslås av placeringspolicy och förvaltningsuppdrag för kommunens medel baseras på resultatet av denna översyn. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förslag till placeringspolicy för kommunens medel, Förslag till placeringsriktlinje för kommunens medel, Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 1. Placeringspolicy för Örebro kommun fastställs i enlighet med Kommunledningskontorets förslag. Denna placeringspolicy ska tillämpas från och med den 1 september Placeringsriktlinjer för Örebro kommun fastställs i enlighet med Kommunledningskontorets förslag. Riktlinjerna ska tillämpas från och med 1 september Nuvarande avtal om kapitalförvaltning förlängs inte när de löper ut den 31 augusti Kapitalförvaltning sker fortsättningsvis genom direktupphandling av investeringsfonder. spunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut den 18 juni

9 Yrkande Murad Artin (V) yrkar 1) att utesluta aktier som placeringsalternativ för Örebro kommuns pensionsmedel och 2) att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till ny placeringspolicy för Örebro kommuns pensionsmedel. Lena Baastad (S) yrkar avslag på Murad Artins (V) yrkande. Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Kommunledningskontorets förslag till beslut samt Murad Artins (V) yrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Placeringspolicy för Örebro kommun fastställs i enlighet med Kommunledningskontorets förslag. Denna placeringspolicy ska tillämpas från och med den 1 september Placeringsriktlinjer för Örebro kommun fastställs i enlighet med Kommunledningskontorets förslag. Riktlinjerna ska tillämpas från och med 1 september Nuvarande avtal om kapitalförvaltning förlängs inte när de löper ut den 31 augusti Kapitalförvaltning sker fortsättningsvis genom direktupphandling av investeringsfonder. spunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige den 18 juni 2014 för beslut. Reservation Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt yrkande om 1) att utesluta aktier som placeringsalternativ för Örebro kommuns pensionsmedel och 2) att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till ny placeringspolicy för Örebro kommuns pensionsmedel. 9

10 154 Gemensamt fastighetsbolag mellan Örebrobostäder AB (ÖBO) och Asplunds Fastigheter AB Ärendenummer: Ks 613/2014 Handläggare: Rickard Samuelsson I Örebro finns ett konstant och hårt tryck på nya bostäder som med dagens befolkningstillväxt sannolikt kommer att hålla i sig. Svängningarna på den finansiella marknaden har de senaste åren vart stora. Detta har inneburit att trycket på ÖBO gällande nyproduktion av bostäder ökar i tider då finansiella åtstramningsregler finns. Att fördela risker och ansvar för bostadsproduktionen mellan privata och offentliga aktörer bör i en förlängning gynna alla parter. Det föreslagna upplägget syftar till att åstadkomma en sådan riskfördelning. I ÖBO:s bolagsordning anges att bolaget ska bidra till en god bostadsförsörjning i Örebro kommun inom ramen för kommunens bostadspolitiska intentioner. ÖBO har tillsammans med Asplunds Fastigheter AB utrett förutsättningarna för att bilda ett gemensamt fastighetsbolag ( Bolaget ) i vilket ÖBO äger 49 % av aktierna och Asplunds Fastigheter AB äger resterande 51 % av aktierna. Detta i syfte att skapa nya bostäder i Örebro. Enligt ÖBO:s bolagsordning ska bolaget bereda Kommunfullmäktige i Örebro möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Den föreslagna bolagsbildningen är av sådan karaktär att den ska underställas fullmäktige. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förslag till bolagsordning Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 1. Örebro kommun har inget att erinra mot att Örebrobostäder AB bildar ett gemensamt fastighetsbolag med Asplunds Fastigheter AB i vilket Örebrobostäder AB äger 49 % av aktierna. 2. Förslag till bolagsordning godkänns. 3. Styrelsen för Örebrobostäder AB får i uppdrag att teckna ett aktieägaravtal med Asplunds Fastigheter AB som innebär att finansiering av det gemensamma bolaget sker utifrån parternas ägarandelar, klargör hur årliga avkastningskrav till delägarna fördelas samt hur LOU tillämpas vid bolagets upphandlingar. Ärendet ska behandlas av Kommunfullmäktige den 18 juni. 10

11 Yrkande Murad Artin (V) yrkar inför förslaget om gemensamt fastighetsbolag mellan Örebrobostäder (ÖBO) och Asplunds fastigheter AB: 1) Örebro kommun har inget att erinra mot att Örebrobostäder AB bildar ett gemensamt fastighetsbolag med Asplunds Fastigheter AB i vilket Örebrobostäder AB äger 51 % av aktierna. 2) Att bolagsordningen för det gemensamma fastighetsbolaget ska fastslå att Lagen om offentlig upphandling ska tillämpas i bolaget. 3) Att bolagsordningen för det gemensamma fastighetsbolaget ska fastslå att offentlighetsprincipen ska tillämpas i bolaget. 4) Att Örebrobostäder ska ha förköpsrätt om Asplunds AB i framtiden väljer att sälja fastigheterna till en annan fastighetsägare eller till en bostadsrättsförening. Lena Baastad (S) yrkar avslag till Murad Artins (V) yrkande. Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Kommunledningskontorets förslag till beslut samt Murad Artins (V) yrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Örebro kommun har inget att erinra mot att Örebrobostäder AB bildar ett gemensamt fastighetsbolag med Asplunds Fastigheter AB i vilket Örebrobostäder AB äger 49 % av aktierna. 2. Förslag till bolagsordning godkänns. 3. Styrelsen för Örebrobostäder AB får i uppdrag att teckna ett aktieägaravtal med Asplunds Fastigheter AB som innebär att finansiering av det gemensamma bolaget sker utifrån parternas ägarandelar, klargör hur årliga avkastningskrav till delägarna fördelas samt hur LOU tillämpas vid bolagets upphandlingar. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 18 juni 2014 för beslut. Reservation Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt eget yrkande att 1) Örebro kommun har inget att erinra mot att Örebrobostäder AB bildar ett gemensamt fastighetsbolag med Asplunds Fastigheter AB i vilket Örebrobostäder AB äger 51 % av aktierna. 2) Bolagsordningen för det gemensamma fastighetsbolaget ska fastslå att Lagen om offentlig upphandling ska tillämpas i bolaget. 3) Bolagsordningen för det gemensamma fastighetsbolaget ska fastslå att offentlighetsprincipen ska tillämpas i bolaget. 4) Örebrobostäder ska ha förköpsrätt om Asplunds AB i framtiden väljer att sälja fastigheterna till en annan fastighetsägare eller till en bostadsrättsförening. 11

12 155 Förändring ägarstruktur för Örebrokompaniet Ärendenummer: Ks 561/2014 Handläggare: Rickard Samuelsson Örebrokompaniet AB ("Örebrokompaniet") har sedan 2007 utgjort ett samarbetsforum för näringslivet i Örebro och Örebro kommun i arbetet med att marknadsföra Örebro. Nuvarande ägarstruktur är från september 2012, då gällande aktieägaravtal undertecknades av parterna. Enligt nuvarande bolagsordning ska bolaget bedriva verksamhet bestående av marknadsföring av Örebro kommun och Örebroregionen samt därmed förenlig verksamhet såsom turistbyråverksamhet, biljettförsäljning och affärsverksamhet. Bolagets tre nuvarande uppdrag enligt befintligt aktieägaravtal är följande: Bedriva verksamhet bestående av marknadsföring av Örebro och Örebroregionen Bedriva verksamhet bestående i att främja privat- och affärsturism i Örebro samt, Bedriva turistbyråverksamhet. Bolaget ägs av Örebro kommun (50 %) Handelskammaren Mälardalen (25 %) City Örebro (12,5 %) och Förnya Örebro (12,5 %). Kommunledningskontoret föreslår att kommunen blir ensam ägare till Örebrokompaniet. Kommunledningskontoret föreslår vidare att Örebrokompaniet blir ett dotterbolag till Örebro Rådhus AB samt att ny bolagsordning antas för Örebrokompaniet. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förslag till aktieöverlåtelseavtal mellan Örebro kommun och övriga ägare i Örebrokompaniet Förslag till aktieöverlåtelseavtal mellan Örebro kommun och Örebro Rådhus AB Skrivelse Förklaring till ändringar i bolagsordningen för Örebrokompaniet, , med förslag till ny bolagsordning för Örebrokompaniet (bilaga 1) samt ändringsmarkerad bolagsordning (bilaga 2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 1. Örebro kommun förvärvar övriga delägares aktier i Örebrokompaniet AB enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal den 24 mars Örebro Rådhus AB förvärvar Örebro kommuns aktier i Örebrokompaniet AB enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal den 24 mars Förslag till ny bolagsordning för Örebrokompaniet AB antas enligt förslag den 24 mars

13 Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut den 19 juni. Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 2 i Kommunledningskontorets förslag men med tillägget att turistbyrån flyttas till Fritids- och turistnämnden och att efter det att Örebro kommun har förvärvat hela bolaget söker möjligheter att avveckla bolaget alternativt söka nytt samarbete med näringsliv och intressenter. Fredrik Persson (MP) yrkar bifall till Karolina Wallströms (FP) yrkande. Lena Baastad (S) yrkar avslag på Karolina Wallströms (FP) tilläggsyrkande. Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns ett förslag till beslut för beslutspunkterna 1-2, det vill säga Kommunledningskontorets förslag och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut för beslutspunkt 3, det vill säga Kommunledningskontorets förslag om att förslag till ny bolagsordning för Örebrokompaniet AB antas enligt förslag den 24 mars 2014, och Karolina Wallströms (FP) m.fl yrkande om att turistbyrån flyttas till Fritids- och turistnämnden och att efter det att Örebro kommun har förvärvat hela bolaget söker möjligheter att avveckla bolaget alternativt söka nytt samarbete med näringsliv och intressenter. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Örebro kommun förvärvar övriga delägares aktier i Örebrokompaniet AB enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal den 24 mars Örebro Rådhus AB förvärvar Örebro kommuns aktier i Örebrokompaniet AB enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal den 24 mars Förslag till ny bolagsordning för Örebrokompaniet AB antas enligt förslag den 24 mars Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 18 juni 2014 för beslut. Reservation Karolina Wallström (FP) och Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut för beslutspunkt 3 till förmån för sina yrkanden om att turistbyrån flyttas till Fritids- och turistnämnden och att efter det att Örebro kommun har förvärvat hela bolaget söker möjligheter att avveckla bolaget alternativt söka nytt samarbete med näringsliv och intressenter. 13

14 156 Omorganisering kring EU-frågor i Örebro kommun Ärendenummer: Ks 675/2014 Handläggare: Kenth Kronwall Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde 17 juni. 157 Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun Ärendenummer: Ks 527/2014 Handläggare: Daniela Redzic Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt har uppdragit Kommunledningskontoret att utarbeta en policy kring barnets rättigheter. Ärendet ska beredas av Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och utskott den 17 juni, för att sedan behandlas av Kommunstyrelsen den 17 juni och av Kommunfullmäktige den 18 juni. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun, Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen: 1. Policyn för barnets rättigheter antas. 2. Örebro kommuns barnvision från 2001 ersätts av policyn för barnets rättigheter. 3. Policyn ska konkretiseras i ett styrdokument under Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 18 juni 2014 för beslut. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 158 Temarapport för personalstrategisk utveckling Ärendenummer: Ks 486/2014 Handläggare: Karolina Samuelsson Temarapporten syftar till att ge en övergripande bild av det personalstrategiska utvecklingsarbetet och dess effekter samt också ge ett 14

15 underlag för fortsatt planering och utveckling i koppling till budgetarbetet inför 2015 och framåt. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Temarapport, Personalstrategisk utveckling i Örebro kommun 2014 Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: - Temarapport Personalstrategisk utveckling i Örebro kommun 2014 läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 159 Ledar- och medarbetarpolicy för Örebro kommun Ärendenummer: Ks 687/2014 Handläggare: Karolina Samuelsson För att möjliggöra kvalitet i Örebro kommuns verksamhet ställs stora krav på såväl ledarskap som medarbetarskap. En ledarplattform utvecklades 2013 efter en effektkartläggning kring ledarskapet i kommunen. Kartläggningen genomfördes i intervjuer av 40 personer, såväl chefer på olika nivåer som politiker. Ledarplattformen ska vara en gemensam utgångspunkt som tydligt visar Örebro kommuns ambition med ledarskapet framåt. Under våren 2014 har ett ytterligare arbete gjorts för att komplettera ledarplattformen med en medarbetarplattform. Plattformen är framtagen med utgångspunkt i ledarplattformen, kompetensstyrningsmodellen, verksamheternas värdegrundsarbeten och ett arbete som pågår kring varumärke och arbetsgivarvarumärke. Medarbetarplattformen ska vara en gemensam utgångspunkt som tydligt visar Örebro kommuns ambition med medarbetarskapet. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Ledarplattformen för Örebro kommun Medarbetarplattformen för Örebro kommun Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 1. Ersätta nuvarande ledarpolicy med Örebro kommuns ledarplattform. 15

16 2. Ersätta nuvarande medarbetarpolicy med Örebro kommuns medarbetarplattform. Kommunstyrelsen beslutar: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 160 Slutrapport kring projektet Organisation för förbättrad bemanning Ärendenummer: Ks 385/2013 Handläggare: Karolina Samuelsson Syftet med projektet har varit att genom en systematisk genomlysning av bemanningsprocessen inom ett antal pilotenheter följa hur bemanningsarbetet kan organiseras samt hur arbetssätt, rutiner, arbetstidsmodeller och uppföljningsmodeller kan utvecklas. Målet är att nå en optimal bemanning, med tydligt kund- och brukarfokus, som möjliggör fler heltidsanställningar. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Slutrapport Organisation för förbättrad bemanning, Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 1. Slutrapport förbättrad bemanningsprocess läggs till handlingarna. 2. Slutrapport förbättrad bemanningsprocess ska utgöra inriktning och underlag för det fortsatta arbetet med ÖSB för Yrkande Murad Artin (V) och Fredrik Persson (MP) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Slutrapport förbättrad bemanningsprocess läggs till handlingarna. 2. Slutrapport förbättrad bemanningsprocess ska utgöra inriktning och underlag för det fortsatta arbetet med ÖSB för Murad Artin (V) och Fredrik Persson (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 16

17 161 Utveckling av Live at Heart Ärendenummer: Ks 676/2014 Handläggare: Alf Lindblad Musikfestivalen Live at Heart växer, i år med en filmfestival. Samtidigt ökar konkurrensen genom att den tyska festivalarrangören Scorpio tillsammans med Norrköpings kommun startar en nästan identisk festival i Norrköping. Detta ställer nya och större krav på arrangören. Därför bildas nu en ekonomisk förening som ska samordna och utveckla festivalen. I byggandet av samordningen behöver den ekonomiska föreningen stöd. Hälften av stödet vill man att Örebro kommun bidrar med. För att ytterligare stärka festivalen bör medel tillföras för att höja nivån på föreläsarsidan. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 1. Örebro kommun bidrar 2014 och 2015 årligen med 100 tkr till samordningen av Live at Heart. 2. Örebro kommun bidrar 2014 och 2015 årligen med 100 tkr för att förstärka seminariedelen av Live at Heart. 3. För 2014 tas medel ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. 4. För 2015 ska medelsbehoven reserveras inom anslaget till Kommunstyrelsens förfogande. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 162 Riktlinjer för brandskyddskompetens i Vård- och omsorgsboenden och bostad med särskild service i Örebro kommun Ärendenummer: Ks 40/2013 Säkerhetsavdelningen har initierat en revidering av dokumentet Riktlinjer för brandskyddskompetens i vårdboende, äldreboende och boende för funktionshindrade i Örebro kommun som antogs i Kommunstyrelsen den 16 januari Orsaken till revideringen är främst att dokumentet börjar bli gammalt. Bland annat har en del lagstiftning som dokumentet stödjer sig mot ändrats, men ändringar har även skett i kommunens organisation. 17

18 Revideringen har varit dels formell med uppdatering av språk, juridik och formalia, och dels innehållsmässig där verksamheterna och andra aktörer fått komma till tals. Revideringen har lett fram till ett förslag om uppdatering av riktlinjer där den stora nyheten är att man inför en sammanhållen brandutbildning även för personal inom hemtjänstuppdragen. De nya riktlinjerna kommer antas av Programnämnd social välfärd, men de befintliga riktlinjer som Kommunstyrelsen har beslutat att anta behöver upphävas av Kommunstyrelsen. Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 4 juni. Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Riktlinjer för brandskyddskompetens i vård- och omsorgsboenden och bostad med särskild service i Örebro kommun, Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen: - Upphäva tidigare riktlinjer Riktlinjer för brandskyddskompetens i vårdboende, äldreboende och boende för funktionshindrade i Örebro kommun från 16 januari , Kommunstyrelsens beslut: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 163 Samverkan civila samhället Ärendenummer: Ks 408/2014 Handläggare: Aina Rundgren Sedan hösten 2012 har idén om ett samverkansråd, med syfte att förbättra samverkan mellan kommunen och det civila samhället, funnits. Ett förslag till upplägg togs fram, i dialog med civila samhället, under I februari 2014 presenterades förslaget vid en dialogträff med civila samhället och gruppdiskussioner genomfördes där de medverkande föreningarna och organisationerna fick möjlighet att lämna sina synpunkter kring ett eventuellt samverkansråd. För att säkerställa civila samhällets möjlighet att lämna synpunkter och känsla av delaktighet i framtagandet av ett samverkansråd skickades förslaget även ut på remiss. Svaren från gruppdiskussionerna och remissrundan visar på en övervägande positiv inställning till ett samverkansråd, dock finns det många olika tankar, idéer och förslag vad gäller rådets upplägg, innehåll och representation. Med anledning av detta föreslås att en dialoggrupp tillsätts, med noga utvalda representanter från både kommunen och det civila samhället som på ett bra sätt bejakar en mångfald av perspektiv på frågan, som under hösten 2014 får 18

19 i uppdrag att arbeta fram ett konkret förslag till samverkansråd. Arbetet ska utgå från de inkomna remiss- och gruppdiskussionssvaren för att säkerställa att ett framtida samverkansråd lever upp till civila samhällets förväntningar, behov och önskemål. Ärendet behandlades av Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt den 20 maj Protokullsutdrag kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Samverkansråd Civila samhället och Örebro kommun, Sammanställning av gruppdiskussioner och remissvar, Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen, Ks 890/2010 Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt: 1. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt godkänner att föreslagen dialoggrupp tillsätts, som under hösten 2014 får i uppdrag att arbeta fram ett konkret och detaljerat förslag till samverkansråd. 2. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ger dialoggruppen i uppdrag att bjuda in civila samhället till en dialogträff i slutet av oktober, då det konkreta förslaget till samverkanråd presenteras och synpunkter inhämtas. 3. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ger Kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av samtliga råd inom Örebro kommun, deras funktion och relation i förhållande till varandra. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 18 juni för beslut. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 19

20 164 Friköp av tomträtten Vesslan 29, brf Uttern (Kanalvägen vid Stadsparken) Ärendenummer: Ks 677/2014 Handläggare: Tomas Carlsson Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Uttern i Örebro har genom ombud Johan Hjortsberg meddelat att dom vill friköpa tomträtten Örebro Vesslan 29 för en köpeskilling av kr. Då köpeskillingen överstiger Programnämnd samhällsbyggnads den angivna summan i reglementet (upp till kr) ska ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 3 juni Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, , 83 Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, Köpeavtal Karta E-postkonversation från brf Uttern Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: - Godkänna föreliggande köpeavtal mellan Örebro kommun och HSB bostadsrättsförening Uttern. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag. 165 Riktlinjer för Örebro kommuns principer för prissättning av mark Ärendenummer: Ks 678/2014 Handläggare: Martin Willén Prissättning av mark vid försäljning av tomter och friköp av tomträtter baseras på flera KF-beslut, rutiner och annan kommunal praxis. Detta förslag till beslut, med tillhörande riktlinje, syftar till att 1) sammanfatta gällande principer för prissättning av mark, 2) göra vissa nödvändiga förtydliganden samt 3) tillföra en ökad användning av marknadsvärdesbedömningar. Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 3 juni Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, , 82 20

21 Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Riktlinjer för prissättning av mark i Örebro kommun, Bilaga 1 Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen 1. Godkänna föreslagna riktlinjer om prissättning av mark i Örebro kommun med undantag för de delar som gäller tomträtter, som återkommer för beslut i Programnämnd samhällsbyggnad den 14 augusti Ge i uppdrag åt Programnämnd samhällsbyggnad att besluta om förändringar av zonindelningen enligt bilaga 1 i föreslagna riktlinjer. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 18 juni 2014 för beslut. Kommunstyrelsen beslutar: - Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag. 166 Begäran om ytterligare medel till FASE 2-utredning, snabbtåg Oslo-Stockholm Ärendenummer: Ks 679/2014 Handläggare: Patrik Ståhl Örebro kommun har jämte kommunerna i Lekeberg, Karlskoga, Karlstad och Kristinehamn har av Grensekomittén Östfold- Värmland erbjudits att öka sin andel av medfinansieringen för den norska järnvägsutredningen FASE 2. Utredningen som kommer visa på möjliga vägar att etablera en snabb tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo behövs för att samtliga berörda kommuner ska kunna ta sitt ansvar för planering av mark och vattenresurser enligt Plan- och bygglagen (PBL). Örebro har t.ex. ett stort exploateringstryck som behöver hanteras med ett gott underlag beträffande möjlig framtida järnvägsutbyggnad. Kommunerna i Kristinehamn, Lekeberg och Karlskoga har redan beslutat att tillskjuta dessa extra resurser till FASE 2. Förfrågan har föranletts av att Region Värmland och Regionförbundet Örebro har valt att överföra sina avsatta medel för utredningen till att istället medfinansiera Trafikverkets mer övergripande åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för sträckan Stockholm-Oslo. Åtgärdsvalsstudien och FASE 2 har olika utgångspunkter, syften, metodik och förväntat resultat men kompletterar varandra på ett sätt som sammantaget gynnar Örebros långsiktiga mål om en vidgad arbetsmarknad, begränsad klimatpåverkan och det övergripande tillväxtarbetet. Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 3 juni Ärendet kommer till Kommunstyrelsen för information. 21

22 Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, , 79 Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen - Informationen tas till protokollet. Kommunstyrelsen beslutar: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 167 Reservationsavtal för Förvaltnings AB Västerstaden gällande del av Bärgningsbilen 1, i Berglunda Ärendenummer: Ks 680/2014 Handläggare: Anders Nyberg Förvaltnings AB Västerstaden avser att uppföra ett Nordenlager för kunds räkning på fastigheten del av Bärgningsbilen 1 ( kvm) enligt detaljplanens intentioner. Fastigheten är belägen mellan Berglundavägen och E 18 i Berglunda Industriområde. Upplåtelseformen är äganderätt, priset är beräknat till ca kronor. Förslag från Förvaltnings AB Västerstaden är behandlat hos Stadsbyggnad och bygglov ska inlämnas. Förvaltnings AB Västerstaden vill påbörja markarbeten så snart bygglov och starbesked erhållits. Då köpeskillingen överstiger 10 miljoner ska beslut om reservationsavtalet tas av Kommunstyrelsen. Ärendet behandlas av Programnämnd samhällsbyggnad den 3 juni Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad, , 78 Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, Reservationsavtal Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Godkänna reservationsavtalet och uppdra åt programnämndens ordförande att underteckna avtalet med huvudsaklig lydelse enligt förslag. 2. Uppdra vidare till programnämndens ordförande att fullfölja reservationsavtalet genom att teckna erforderligt köpeavtal för markförsäljningen. 22

23 Kommunstyrelsen beslutar: - Enligt Programnämnd Samhällsbyggnads förslag. 168 Rapport om arbetet med sociala investeringar Ärendenummer: Ks 244/2014 Handläggare: Aina Rundgren I mars 2013 påbörjades arbetet med att ta fram riktlinjerna för sociala investeringar. Rapporten återger hur arbetet sedan dess har fortlöpt. Rapport om arbetet med sociala investeringar, Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: - Rapporten läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 169 Trygghetssatsning beträffande våld i nära relationer Ärendenummer: Ks 681/2014 Handläggare: Johanna Ek Kommundirektör Staffan Isling har gett Socialförvaltningen i uppdrag att beskriva förvaltningens arbete med våld i nära relation, den aktuella kösituationen, dess konsekvenser och förslag till åtgärder. I Socialförvaltningens underlag framgår att Centrum för våld i nära relation (CMV) är i akut behov av ytterligare en kuratorsresurs för att kunna hantera de behov av hjälp som finns. Kommunledningskontorets Ekonomi- och hållbarhetsavdelning, Enheten för hållbar utveckling, har tilldelats ärendet för vidare handläggning. Enheten för hållbar utveckling har tidigare i år kartlagt Örebro kommuns kvinnofridsarbete och ser, i likhet med Socialförvaltningen, ett behov av en samordning och ett strategiskt arbete i arbetet mot våld i nära relationer. om framtagande av en aktuell handlingsplan mot våld i nära relationer saknas. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,

24 Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen anslår kronor till Socialnämnd väster för förstärkning med 1,0 ssg kurator vid Centrum mot våld i nära relationer år Medel tas från Kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader. 2. I Kommunstyrelsens kommande budgetarbete för 2015 och framåt beaktas Socialnämnd västers ökade medelsbehov för 1,0 ssg kurator vid Socialförvaltningens verksamhet Centrum mot våld i nära relation. 3. Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag att föreslå hur roll och uppdrag för den funktion som ska samordna och arbeta strategiskt med frågor kring våld i nära relationer, kvinnofridsarbete och hedersrelaterat våld och förtryck i Örebro kommun bör se ut. Yrkande Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag 1-3 med tillägg av följande beslutspunkter: 4) Kommunstyrelsen anslår ytterligare kronor i förstärkning till Centrum mot våld i nära relationer. 5) Kommunstyrelsen anslår kronor till en samordnare för att arbeta med att förebygga våld i nära relationer. 6) Kommunstyrelsen anslår kronor i förstärkning till Kvinnohuset 7) Kommunstyrelsen beslutar att medel för samtliga satsningar tas från Kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader. Lena Baastad (S) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkanden. Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut på beslutspunkterna 1-3, det vill säga Kommunledningskontorets förslag till beslut, och att Kommunstyrelsen beslutar enligt det. Ordföranden ställer därefter Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkanden under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkanden. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen anslår kronor till Socialnämnd väster för förstärkning med 1,0 ssg kurator vid Centrum mot våld i nära relationer år Medel tas från Kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader. 2. I Kommunstyrelsens kommande budgetarbete för 2015 och framåt beaktas Socialnämnd västers ökade medelsbehov för 1,0 ssg kurator vid Socialförvaltningens verksamhet Centrum mot våld i nära relation. 3. Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag att föreslå hur roll och uppdrag för den funktion som ska samordna och arbeta strategiskt med frågor kring våld i nära relationer, kvinnofridsarbete och hedersrelaterat våld och förtryck i Örebro kommun bör se ut. 24

25 Reservation Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M) och Johanna Reimfelt (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande. 170 Trygghetssatsning och trygghetstelefon för människor som känner sig otrygga i offentliga miljöer Ärendenummer: Ks 682/2014 Kommundirektör Staffan Isling har gett enheten för Hållbar utveckling i uppdrag att göra en kartläggning av hur andra kommuner jobbar med trygghetstelefon för människor, som känner sig oroliga i den offentliga miljön på helger och nätter, för att kunna fatta beslut om fortsatt utredningsarbete. Av utredningen framgår att förutsättningar finns för att inrätta en trygghetstelefon i samarbete med lämplig aktör inom civilsamhället. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen: 1. Ge enheten för Hållbar utveckling i uppdrag, att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett system med trygghetstelefon i Örebro. 2. Målsättningen är att upprätta ett långsiktigt samverkansavtal med lämplig organisation inom det civila samhället och därefter återkomma med ett förslag till organisation och finansiering av tjänsten. Yrkande Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag med tillägget att ge Örebrobostäder AB i uppdrag att införa en trygghetstjänst. Denna tjänst innebär att hyresgästerna erbjuds sällskap av väktare som ser till att de kommer hem tryggt på kvällar och nätter. Alla hyresgäster ska kunna gå hem tryggt på kvällar och nätter. Alla hyresgäster ska kunna gå tryggt med väktare upp till två kilometer eller från närmaste kollektivtrafikpunkt. Den som vill ska ha även ha ett nummer att ringa och någon att prata med som kan anropa närmsta väktare eller ringa polisen. När verksamheten är igång och fungerande ska även villaföreningar, bostadsrättsföreningar och andra hyresvärdar kunna ansluta sig. Lena Baastad (S) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande. 25

26 Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns ett förslag till beslut gällande beslutspunkterna 1-2, det vill säga Kommunledningskontorets förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar enligt det. Ordföranden ställer därefter Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkandeunder proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå Anders Åhrlins tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ge enheten för Hållbar utveckling i uppdrag, att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett system med trygghetstelefon i Örebro. 2. Målsättningen är att upprätta ett långsiktigt samverkansavtal med lämplig organisation inom det civila samhället och därefter återkomma med ett förslag till organisation och finansiering av tjänsten. Reservation Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M) och Johanna Reimfelt (M) reserverar sig skriftligt åt Kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande. 171 Utveckling av stadsdelarna Ärendenummer: Ks 683/2014 Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunstyrelsen har fattat beslut om program för utveckling av stadsdelarna på väster. Kommundirektören har därefter fått i uppdrag att leda arbetet för verkställighet. Detta sker i ledningsgruppen Örebro kommuns arbete för att utveckla stadsdelarna på väster. Som en aktivitet inom ramen för programmet har Socialförvaltningen, Skolförvaltning nordväst, Kultur- och fritidsförvaltningen samt Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit initiativ till att ingå ett partnerskap för En stärkt skola i Vivalla. En överenskommelse om partnerskap har tecknats och godkänts av berörda politiska nämnder. För att stötta arbetet har Kommunstyrelsen i starten gått in med ett stimulansbidrag på 500 tkr. En utvecklingssamordnare för Vivalla har anställts inom skolförvaltningen med placering på Vivallaskolan. För att stärka utvecklingsarbetet på väster ännu lite mer föreslår Kommunledningskontoret att skolförvaltningen får i uppdrag att anställa ytterligare två områdesutvecklare. Kommunledningskontoret föreslår vidare att Kommunstyrelsen svarar för den politiska ledningen av utvecklingsarbetet. 26

27 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Nulägesanlys för Brickebacken Nulägesanalys för Varberga och Oxhagen Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för utveckling av de västra stadsdelarna. 2. Kommundirektören får i uppdrag att utse en koordinator inom Kommunledningskontoret med uppdrag att samordna arbetet mellan ledningsgruppen för de västra stadsdelarna, koordineringsgruppen för väster och kommunens förvaltningar och bolag. Uppdraget finansieras inom ramen för kommunledningskontorets budget. 3. Partnerskapet Vivalla får i uppdrag att även samordna insatser inom Brickebacken, Baronbackarna, Varberga och Oxhagen. 4. Skolförvaltningen får i uppdrag att utöka utvecklingssamordnarens för Vivalla uppdrag till att omfatta även Baronbackarna. 5. Skolförvaltningen får i uppdrag att tillsätta en utvecklingssamordnare för Brickebacken. 6. Skolförvaltningen får i uppdrag att tillsätta en utvecklingssamordnare för Oxhagen och Varberga. 7. Inför budget 2015 förstärks den ekonomiska ramen för aktuell skolnämnd med 1,2 mnkr. Medelsbehovet får beaktas i kommande budgetarbete 2015 framåt. Yrkande Anders Åhrlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för utveckling av de västra stadsdelarna. 2. Kommundirektören får i uppdrag att utse en koordinator inom Kommunledningskontoret med uppdrag att samordna arbetet mellan ledningsgruppen för de västra stadsdelarna, koordineringsgruppen för väster och kommunens förvaltningar och bolag. Uppdraget finansieras inom ramen för Kommunledningskontorets budget. 3. Partnerskapet Vivalla får i uppdrag att även samordna insatser inom Brickebacken, Baronbackarna, Varberga och Oxhagen. 27

28 4. Skolförvaltningen får i uppdrag att utöka utvecklingssamordnarens för Vivalla uppdrag till att omfatta även Baronbackarna. 5. Skolförvaltningen får i uppdrag att tillsätta en utvecklingssamordnare för Brickebacken. 6. Skolförvaltningen får i uppdrag att tillsätta en utvecklingssamordnare för Oxhagen och Varberga. 7. Inför budget 2015 förstärks den ekonomiska ramen för aktuell skolnämnd med 1,2 mnkr. Medelsbehovet får beaktas i kommande budgetarbete 2015 framåt. 8. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 172 Rapport om digitala handlingar i Örebro kommun Ärendenummer: Ks 1220/2011 Handläggare: Mats Guldbrand Efter att Kommunstyrelsen i september 2012 fattade beslut om att alla nämnder och Kommunfullmäktige från och med januari 2013 ska övergå till digitala nämndhandlingar har sammanlagt 469 surfplattor lämnats ut till förtroendevalda. Det har genomförts 770 pappersfria möten via applikationen Meetings. En grov uppskattning av dessa mötens omfattning motsvarar papper som istället har hanterats digitalt. 277 tjänstemän, politiska sekreterare och revisorer nyttjar också Meetings. Det finns fortfarande en viss pappershantering för de flesta nämnderna, då bland annat media och andra intressenter får handlingarna i pappersformat. Det pågår ett arbete med att finna en lösning för att kunna erbjuda nämndhandlingarna digitalt för externa intressenter. Sedan januari 2013 har 11 surfplattor ersatts med nya då de antingen har gått sönder eller blivit stulna. Tänk på att hantera surfplattan varsamt och att den är att betrakta som stöldbegärlig. I samband med valet 2014 kommer det vara extra viktigt att alla förtroendevalda som inte kommer ha några nya uppdrag under kommande mandatperiod skyndsamt lämnar tillbaka sina surfplattor för en smidig hantering när det tillkommer nya förtroendevalda. En enkät för att få in synpunkter från förtroendevalda om användningen av surfplattor och digitala handlingar planeras att genomföras under Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,

29 Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen: - Informationen tas till protokollet. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 173 Remittering av motioner Ärendenummer: Ks 14/2014 Handläggare: Jenni Hermansson Kommunfullmäktige har den 21 maj 2014 överlämnat följande motion till Kommunstyrelsen för beredning: Murad Artin (V) m.fl har inkommit en motion om att inte sälja Öbobostäder utan politiska beslut, Ks 590/2014. Murad Artins (V) m.fl motion om att inte sälja Öbo-bostäder utan politiska beslut, Ks 590/2014 Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen: - Murad Artins (V) m.fl. motion om att inte sälja Öbo-bostäder utan politiska beslut remitteras till Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 174 Fyllnadsval - jämställdhetsdelegationen Ärendenummer: Ks 618/2014 Ny företrädare för Moderaterna i Jämställdhetsdelegationen efter Åsa Kumlin Aspelin (M) behöver utses. Moderaternas förslag till Kommunstyrelsen är att utse Linn Andersson (M) till ny företrädare för Moderaterna i Jämställdhetsdelegationen. 29

30 Kommunstyrelsen beslutar: 1. Åsa Kumlin Aspelin (M) entledigas från sitt uppdrag i Jämställdhetsdelegationen. 2. Linn Andersson (M) utses till ny företrädare för Moderaterna i Jämställdhetsdelegationen. 175 Månadsrapport Ärendenummer: Ks 252/2014 Handläggare: Olle Kylensjö Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport över utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet under maj Månadsrapport maj 2014 Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: - Rapporten läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 176 Rapport från Örebro Rådhus AB Ärendenummer: Ks 194/2014 Handläggare: Christer Wilen Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde 17 juni. 177 Rapport över finansverksamheter under maj 2014 Ärendenummer: Ks 670/2014 Handläggare: Mats Rodenfelt Kommunledningskontoret redovisar i rapport finansverksamheten under maj

31 Rapport över finansverksamheten under maj Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: - Rapporten läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 178 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Ks 684/2014 Handläggare: Jenni Hermansson Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande sammanträde enligt 6 kap. 35 KL. Det är först efter återrapporteringen till Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade om vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs 27 mars 2003 och reviderades senast 6 mars Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni redovisar Kommunledningskontoret alla beslut som tagits med stöd av delegation under maj Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1-31 maj 2014 Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under perioden 1-31 maj 2014 Protokoll från kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt den 20 maj 2014 Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: - Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 31

32 Kommunstyrelsen beslutar: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 179 Anmälan av handlingar Ärendenummer: Ks 12/2014 Handläggare: Jenni Hermansson Varje månad anmäler kommunledningskontoret handlingar som inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om. Örebro läns landsting, protokoll från Gemensam nämnd för samverkan ang Företagshälsovård och Tolkförmedling, Ansökan till Länsstyrelsen om projektmedel för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: - Anmälan läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 180 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Ärendenummer: Ks 32/2014 Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av tidigare omställnings- eller pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser för förtroendevalda. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna och OPF-K. 32

33 Bestämmelserna innebär bland annat att det är lämpligt med en överenskommelse mellan kommunen och landstinget/regionen om hantering av kvalifikationstid vid övergång från uppdrag vid kommun till landsting och vice versa samt eventuell kostnadsfördelning. Vidare behövs ett ställningstagande om en kostnadsram för det aktiva omställningsstödet samt rutiner för ansökan och administration. SKL arbetar bland annat med frågan om Omställningsfonden kan erbjuda sina tjänster även inom OPF-KL och återkommer i frågan. Dessa frågor återkommer därefter för ställningstagande. Vidare krävs ställningstagande om det krävs att den förtroendevalde avgår från sina uppdrag innan ålderspension kan tas ut. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Bilaga 1 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), Bilaga 2 - Vissa Förtydliganden till OPF-KL Bilaga 3 - Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL antas att tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare eller som inte omfattats av tidigare omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörjar samtal med landstinget om en överenskommelse gällande kostnadsfördelning och kvalifikationstid vid övergång från uppdrag vid kommun till landsting och vice versa. 3. Med hänvisning till inkomstskattelagen kommer ersättning för förlorad pensionsförmån att betalas ut en gång om året direkt till fritidspolitiker från och med inkomståret 2014, istället för som tidigare avsättas till en pensionsförsäkring. 4. Ålderspensionen betalas ut när den förtroendevalde lämnar sitt uppdrag och tidigast från den tidpunkt där allmän pension kan betalas ut, för närvarande vid 61 års ålder. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 18 juni 2014 för beslut. Kommunstyrelsen beslutar: - Enligt Kommunledningskontorets förslag. 33

34 181 Förlängt förordnande av tjänsten som kommundirektör Ärendenummer: Ks 739/2014 Kommundirektör Staffan Isling har idag ett anställningsavtal med förordnande som kommundirektör som sträcker sig från den 10 augusti 2009 dock längst t.o.m. 31 augusti Inför en eventuell förlängning är en utvärdering gjord som grundar sig på flera olika parametrar. Bland annat har en bedömning gjorts av verksamhetsresultat, ledningsförmåga samt interna och externa relationer. Skrivelse, Kommunstyrelsens ordförandes förslag till Kommunstyrelsen: - Staffan Islings förordnande som kommundirektör förlängs tom Jäv Kommundirektör Staffan Isling deltar inte i handläggningen av ärendet på grund utav jäv. Yrkande Fredrik Persson (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med anledning av ärendets hantering och i andra hand avslag på förslaget. Murad Artin (V) yrkar att ärendet återremitteras med anledning av ärendets hantering. Lena Baastad (S) yrkar att ärendet ska behandlas i dag. Lennart Bondeson (KD), Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till förslaget. Proposition Ordförande Lena Baastad (S) ställer först yrkandet om ärendet ska återremitteras under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall till respektive avslag på förslaget att Staffan Islings förordnande som kommundirektör förlängs tom Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 34

35 Kommunstyrelsen beslutar: - Staffan Islings förordnande som kommundirektör förlängs tom Murad Artin (V) avstår från att delta i beslutet. Reservation Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt yrkande att ärendet återremitteras med anledning av ärendets hantering och i andra hand avslag på förslaget. 182 Initiativ från Anders Åhrlin (M) om att kvalitetssäkra trygghetsarbetet Ärendenummer: Ks 754/2014 Anders Åhrlin (M) har lämnat in ett initiativ om att kvalitetssäkra trygghetsarbetet. I intiativet lämnar Anders Åhrlin (M) förslaget att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att kvalitetssäkra arbetet med tryggheten i Örebro för att senast hösten 2015 kunna uppfylla kriterierna för en Purple Flag-certifiering. Intiativ från Anders Åhrlin (M) om att kvalitetssäkra trygghetsarbetet, Yrkande Anders Åhrlins (M) yrkar bifall till sitt initiativ. Rasmus Persson (C) och Thomas Esbjörnsson (S) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) initiativ. Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall till respektive avslag på Anders Åhrlins (M) initiativ och ställer dessa under proposition. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå Anders Åhrlins (M) initiativ. Kommunstyrelsen beslutar: - Avslå Anders Åhrlins (M) initiativ. 35

36 Reservation Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M) och Johanna Reimfelt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) initiativ. 36

37

38

39

40 Kommunstyrelsen 17 juni 2014 Ärende 6. Placeringspolicy för kommunens medel Reservation Vänsterpartiet har vid ett flertal tillfällen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige agerat för att minska risktagandet vid placeringen av kommunens pensionsmedel. Det är ett alltför stort risktagande samtidigt som det är omöjligt att konsekvent tillämpa tillräckligt strikta etiska regler. Flera stora finanskriser som vid flera tillfällen har skakat om världsekonomin har haft sin upprinnelse i spekulationer bland finansiella aktörer. Kommunens pensionsmedel är ytterst liten i detta sammanhang, men spär den ändå på de gigantiska mängder av värdepapper som gång efter annan orsakar stora ekonomiska kriser. Samtidigt är det ett oansvarigt risktagande med våra medarbetares pensioner. Vänsterpartiet anser att vi måste kunna garantera våra medarbetare en säker pension i framtiden oavsett vad som händer på aktiemarknaden. Nu vill kommunledningen i stället öka risktagandet genom att ytterligare öka andelen aktier i pensionsfonderna. Detta leder till större otrygghet för tusentals kommunanställda. Det är dags att sluta spekulera med de kommunanställdas pensionsmedel. Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för följande yrkanden: Att utesluta aktier som placeringsalternativ för Örebro kommuns pensionsmedel. Att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till ny placeringspolicy för Örebro kommuns pensionsmedel. Murad Artin Vänsterpartiet

41 Kommunstyrelsen 17 juni 2014 Ärende 7. Gemensamt fastighetsbolag mellan Örebrobrostäder (ÖBO) och Asplunds fastigheter AB Reservation Att stimulera bostadsbyggande är ett av de viktigaste målen i Vänsterpartiets politik. Framför allt är Örebro i stort behov av fler hyresrätter för unga människor och studenter. Vänsterpartiet välkomnar nya modeller för samverkan med näringslivet i syfte att stimulera bostadsbyggande. Det får däremot inte ske på bekostnad av demokratiska principer. Den föreslagna aktiefördelningen där Öbo skulle äga 49 procent och Asplunds AB 51 procent innebär att de lagar som för offentligt ägda bolag sätta ur spel. Ett sådant bolag skulle varken vara tvunget att tillämpa offentlighetsprincipen eller lagen om offentlig upphandling. Vänsterpartiet motsätter sig att örebroarnas skattepengar investeras i bolag där varken allmänheten eller politiken kan garanteras insyn i verksamheten. Det föreslagna avtalet ger inga garantier för att fastigheterna kommer att förbli hyresrätter på lång sikt. När Asplunds AB får köpa ut Öbo efter fem år finns ingen garanti för att fastigheterna inte omvandlas till bostadsrätter. Därför menar Vänsterpartiet att Öbo, även efter att Asplunds AB har förvärvat hela aktieinnehavet i bolaget, ska ha förköpsrätt om Aspunds AB väljer att sälja fastigheterna vidare. Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för följande yrkanden: 1. Örebro kommun har inget att erinra mot att Örebrobostäder AB bildar ett gemensamt fastighetsbolag med Asplunds Fastigheter AB i vilket Örebrobostäder AB äger 51 % av aktierna. 2. Att bolagsordningen för det gemensamma fastighetsbolaget ska fastslå att Lagen om offentlig upphandling ska tillämpas i bolaget. 3. Att bolagsordningen för det gemensamma fastighetsbolaget ska fastslå att offentlighetsprincipen ska tillämpas i bolaget. 4. Att Örebrobostäder ska ha förköpsrätt om Aspunds AB i framtiden väljer att sälja fastigheterna till en annan fastighetsägare eller till en bostadsrättsförening. Murad Artin Vänsterpartiet

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 411/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-09-22 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) 38-42

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 516/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-10-11 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt I ÖREBRO Protokoll Ks 25/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-02-07 Klockan: 09.00 10.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1429/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-01-17 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Per-Åke

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 199/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-04-05 Klockan: 09:00-10:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 36/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-02-09 Klockan: 09:00-10:15, ajournering 09.40-10.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 124/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Maria Haglund (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 413/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-11-17 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 910/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2011-11-15 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Lena

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 236/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-03-28 Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Murad Artin (V) Behcet Barsom (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 233/2013. Datum: 2013-06-18 Klockan: 14:15 15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 233/2013. Datum: 2013-06-18 Klockan: 14:15 15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 233/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-18 Klockan: 14:15 15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Maria Haglund (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 26/2017 Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-15 Klockan: 09.00 cirka 17.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 247/2012 Östernärke områdesnämnd Datum: 2013-09-17 Klockan: 14:00 18:00 Plats: Askenäshemmet Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Frederick Axewill (S) Lennart Carlsson (M) Anita Touronen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 174/2014 Miljönämnden Datum: 2015-09-15 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Ordförande Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 414/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-12-14 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Lena Baastad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1280/2014. Datum: 2015-06-16 Klockan: 14.15 15.45 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1280/2014. Datum: 2015-06-16 Klockan: 14.15 15.45 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1280/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2015-06-16 Klockan: 14.15 15.45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Protokoll Sam 902/2014 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2015-01-14 Klockan: 10:00-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist (M) Behcet

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 14/2015. Datum: Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 14/2015. Datum: Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Protokoll Sv 14/2015 Socialnämnd väster Datum: 2015-08-13 Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Jimmy Nordengren (C) Azita Iranipour (FP)

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 september 2009 kl. 09.00-11.20 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Rasmus Persson (C) Gabriella

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 348/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Lena

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Ärendelista Ks 1419/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1419/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1419/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-14 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet 2 Enkel

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 18.00-18.35 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Chrfistine Edenbrandt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet) Ärendelista Ks 1428/2015 Kommunstyrelsen Datum: 2016-02-09 Klockan: 14:15 - Plats: Dialogen, Rådhuset 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Läs mer

87 Trygghetsskapande program för Järfälla

87 Trygghetsskapande program för Järfälla UTDRAG Sid 1 (5) 87 Trygghetsskapande program för Järfälla 2016-2018 Dnr Kst 2015/503 Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Trygghetsskapande program för Järfälla 2016-2018 fastställs med följande ändringar

Läs mer

Företagspolicy för Hällefors kommun

Företagspolicy för Hällefors kommun Företagspolicy för Hällefors kommun 2(4) I enlighet med bestämmelserna i 3 kapitlet 16-18 Kommunallagen (1991:900), (KL) har Hällefors kommun valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform.

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ärendelista Vux 7/2017 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2017-06-01 Klockan: 13:30 ca 17.00 Plats: Rosängen, lokal Inspiratören, Sommarrovägen 20 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Delägarskap i Invest in Norrbotten AB

Delägarskap i Invest in Norrbotten AB Kommunfullmäktige 2012-05-28 107 251 2012-05-14 106 269 2012-04-23 36 76 Dnr 12.229-14 majkf23 Delägarskap i Invest in Norrbotten AB Bilagor: Affärsplan Bolagsordning Aktieägaravtal Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 399/2015. Datum: 2015-11-17 Klockan: 14:15-15:10 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 399/2015. Datum: 2015-11-17 Klockan: 14:15-15:10 Plats: Dialogen, Rådhuset ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 399/2015 Kommunstyrelsen Datum: 2015-11-17 Klockan: 14:15-15:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M)

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Ärende 10 Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-12-22 KS 2015.0446 Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige Ändring

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 719/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-11-16 Klockan: 09:00-11:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer