Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: Klockan: Plats: Dialogen, Rådhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset"

Transkript

1 Protokoll Ks 124/2013 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Maria Haglund (M) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Rasmus Persson (C) Henrik Elamson (M) Ronnie Palmén (M) Staffan Werme (FP) Fredrik Persson (MP) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Yusuf Abdow (S) Roger Andersson (S) Karolina Wallström (FP) Närvarande ersättare Behcet Barsom (KD) Elisabeth Malmqvist (C) Yngve Alkman (FP) Ia Malmqvist (MP) Lena Claeson, sekreterare Justerat den 21 maj 2013 Lena Baastad, ordförande Lennart Bondeson, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 maj

2 75 Bokslut för donationsstiftelser för år 2012 Ärendenummer: Ks 395/2013 Handläggare: Annica Antonsson Kommunledningskontoret har sammanställt bokslut för år 2012 för de stiftelser med donationsmedel som förvaltas av Örebro kommun. Stiftelser med donationsmedel där värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor är enligt bokföringslagen skyldiga att upprätta årsredovisning samt ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Övriga stiftelser ska göra en förenklad räkenskapssammanställning varje år. Antalet stiftelser som kommunen förvaltar är 61 st. Inga nya stiftelser har tillkommit under året. Följande tio stiftelser har en särskild styrelse som svarar för utdelning - Bohnstedt- von Hornska minnesfonden - Henrik Dugges donationsfond - Gottfrid Erikssons donationsfond - Lagerblads stipendiestiftelse - Adolf Lindgrens stipendiefond - Örebro Sparbanks jubileumsgåva Carl August och Greta Carléns minnesfond - Främjandefonden - Bröderna Gustavssons stipendium - Tekniska föreningen i Örebro Stipendiefond För utdelning av medel från övriga stiftelser ansvarar kommunens nämnder inom respektive verksamhetsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen för samtliga stiftelser utom för Bohnstedt- von Hornska minnesfonden vars särskilda styrelse även ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Bokslut för donationsstiftelser för år 2012 Bilaga 1, Sammanställning av Örebro kommuns förvaltade stiftelsers kapital 2012 Bilaga 2, Samförvaltning av donationsstiftelsers kapital Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. Bokslut 2012 för stiftelser med donationsmedel förvaltade av Örebro kommun inkl rapport om samförvaltning av donationsstiftelsernas kapital godkänns. 2. Till uppdraget som revisor för samtliga donationsstiftelser som förvaltas av Örebro kommun utses Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, , för åren

3 - Enligt kommunledningskontorets förslag. 76 Temarapport personal Ärendenummer: Ks 69/2013 Handläggare: Karolina Samuelsson Under 2012 beslutade kommunstyrelsen om ett antal gemensamma övergripande personalstrategiska utvecklingsområden för Örebro kommun. Den tydliga fokuseringen har satt prägel på det fortsatta personalrelaterade arbetet och det går att se en tydlig positiv utveckling inom en rad områden. Samordning, övergripande planering och styrning av det personalstrategiska området sker i nära samarbete mellan Kommunledningskontoret, Personalavdelningen och verksamheten inom programområden och förvaltningar. Nära samarbete sker också med politisk ledning, fackliga organisationer och ibland med olika externa aktörer. Den övergripande styrningen av det personalstrategiska området läggs fast i den övergripande strategin och budgeten och bryts därefter ner i programplaner, verksamhetsplaner och enhetsplaner. Planering och uppföljning sker i samband med övrig ordinarie verksamhetsplanering. För att skapa ett bredare perspektiv specifikt på det personalstrategiska området görs också varje år en Temarapport personal. I temarapporten presenteras utvecklingsområden och utmaningar inom det personalstrategiska området. I rapporten finns också förslag på indikatorer för uppföljning av personalstrategierna för Örebro kommun Temarapport Personalstrategisk utveckling i Örebro kommun 2013, den 10 april Temarapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige som information. 2. Temarapporten ligger till grund för budgetarbetet Föreslagna indikatorer för uppföljning av personalstrategierna fastslås - Enligt kommunledningskontorets förslag. Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP) och Fredrik Persson (MP) deltar inte i beslutet. 3

4 77 Lönestrategi för Örebro kommun Ärendenummer: Ks 262/2013 Handläggare: Karolina Samuelsson I kommunens övergripande strategier och budget 2013 anges att Örebro kommun som arbetsgivare måste arbeta långsiktigt med löneutvecklingen. Personalavdelningen har fått uppdraget att ta fram en strategi för att utveckla det lönestrategiska arbetet. Strategin innehåller tydliga mål för arbetet och påvisar styrkor och utvecklingsområden. I strategin framgår också hur uppföljning ska ske och hur arbetet kopplas till budgetprocessen. Lönestrategin innehåller delar som handlar om hur arbetet med lönebildning, löneöversyn och lönesättning behöver utvecklas samt en del som beskriver kommunens övergripande målsättningar under perioden. Övergripande strategier och budget 2013 med plan för Lönestrategi för Örebro kommun Riktlinjer för lönesättning 1. Anta Lönestrategi för Örebro kommun Uppdra till kommunledningskontoret att genomföra de aktiviteter som behövs för att utveckla arbetet enligt lönestrategin. 3. Uppdra till kommundirektören att besluta om en årlig handlingsplan för respektive års löneöversyn som syftar till att uppnå målen i lönestrategin. Yrkande Fredrik Persson (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta om den handlingsplan som ska tas fram utifrån lönestrategin. Staffan Werme (FP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med motiveringen att strategin behöver omarbetas. Staffan Werme (FP) yrkar i andra hand att lärarnas löner ska prioriteras och att samtliga prioriterade gruppers lönenivåer överstiger jämförbara kommuners lönenivåer för motsvarande grupper. Staffan Werme (FP) yrkar även bifall till Fredrik Perssons (MP) yrkande. Maria Haglund (M) yrkar bifall till Fredrik Perssons (MP) yrkande. Murad Artin (V) yrkar i första hand bifall till Staffan Wermes (FP) yrkande om återremiss och yrkar i andra hand avslag på kommunledningskontorets förslag. Murad Artin (V) yrkar även bifall till Fredrik Perssons (MP) yrkande. 4

5 Proposition Ordföranden ställer först yrkandena om återremiss under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att det finns fyra förslag till beslut, dvs bifall till respektive avslag på kommunledningskontorets förslag, Staffan Wermes (FP) andrahandsyrkande och Fredrik Perssons (MP) mfl. yrkande. Ordföranden ställer först Staffan Wermes (FP) andrahandsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detta. Därefter ställer ordföranden Fredrik Perssons (MP) mfl. yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detta. Slutligen ställer ordföranden bifall till respektive avslag på kommunledningskontorets förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 1. Anta Lönestrategi för Örebro kommun Uppdra till kommunledningskontoret att genomföra de aktiviteter som behövs för att utveckla arbetet enligt lönestrategin. 3. Uppdra till kommundirektören att besluta om en årlig handlingsplan för respektive års löneöversyn som syftar till att uppnå målen i lönestrategin. Reservation Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att kommunstyrelsen ska besluta om den handlingsplan som ska tas fram utifrån lönestrategin. Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP), reserverar sig mot beslutet till förmån för Staffan Wermes (FP) yrkande i första hand om att ärendet återremitteras med motiveringen att strategin behöver omarbetas och i andra hand att lärarnas löner ska prioriteras och att samtliga prioriterade gruppers lönenivåer överstiger jämförbara kommuners lönenivåer för motsvarande grupper, samt att kommunstyrelsen ska besluta om den handlingsplan som ska tas fram utifrån lönestrategin. Maria Haglund, Henrik Elamson och Ronnie Palmén, samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om att kommunstyrelsen ska besluta om den handlingsplan som ska tas fram utifrån lönestrategin. Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande i första hand om att ärendet återremitteras med motiveringen att strategin behöver omarbetas och sitt yrkande i andra hand om avslag på kommunledningskontorets förslag samt att kommunstyrelsen ska besluta om den handlingsplan som ska tas fram utifrån lönestrategin. 5

6 78 Analys bemanningsrevision - återrapport Ärendenummer: Ks 372/2012 Handläggare: Karolina Samuelsson Som ett resultat av genomförd bemanningsrevision har Kommunstyrelsen gett kommunledningskontorets personalavdelning i uppdrag att utveckla det bemanningsstrategiska arbetet. En del i arbetet är att säkra en organisation som planerar för ett stegvis införande av heltidsanställning inom relevanta verksamheter. Arbetet kommer att drivas som ett projekt Förbättrad bemanningsprocess. Projektet ska bidra till att Örebro kommun tillhandhåller kvalitativa insatser till brukarna och är en attraktiv arbetsgivare. Genom en systematisk genomlysning av bemanningsprocessen inom ett antal pilotenheter inom Vård och omsorg och inom Förvaltningen för funktionshindrade ska arbetet följas och utvärderas. Personalavdelningen fick också i uppdrag att göra en ekonomisk analys avseende såväl de initiala stegen som följande steg. Dessutom ska en analys av konsekvenserna för medarbetare avseende exempelvis delade turer eller behovet av att förlägga arbetet på flera arbetsplatser göras. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 mars 2013 Slutrapport bemanningsrevision, den 8 oktober Rapporten läggs till handlingarna. Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att till nästkommande sammanträde återkomma med kostnadsberäkningar för införande av heltidsanställning, avseende såväl de initiala stegen som följande steg. 1. Rapporten läggs till handlingarna. 2. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att till nästkommande sammanträde återkomma med kostnadsberäkningar för införande av heltidsanställning, avseende såväl de initiala stegen som följande steg. 6

7 79 Tillväxtsatsningar Ärendenummer: Ks 1103/2012 Handläggare: Anne Andersson Ärendet utgår och återkommer vid nästa sammanträde. 80 Riktlinje för sociala investeringar Ärendenummer: Ks 417/2013 Handläggare: Anne Andersson För att motverka en av vår tids största utmaningar, utanförskapet, krävs förebyggande insatser. På uppdrag har därför en riktlinje för sociala investeringar tagits fram för att främja satsningar som syftar till att minska utanförskapet och risken för att hamna i djupa sociala problem. Genom att reservera 65 mnkr av 2012 års resultat skapas en möjlighet för kommunala verksamheter och civila aktörer att söka medel till preventiva satsningar, riktade mot såväl barn och unga som vuxna och äldre. För att säkra framtida medel tillämpas en återföringsmodell som syftar till att ständigt upprätthålla finansiering för framtida satsningar. Riktlinje för sociala investeringar, daterad ÖSB 2013, Det kommunövergripande arbetet, s Godkänna förslaget till Riktlinje för sociala investeringar, och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för fastställande och beslut 2. Begära hos kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om i anspråk tagande av de reserverade medlen för sociala investeringar 3. Utse en politisk referensgrupp enligt riktlinjen 4. Ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en tjänstemannastyrgrupp 5. a att avsätta 710 tkr för omkostnader, att kostnaden belastar reserveringen av medel för sociala investeringar, och att resurser och kostnader för detta läggs inom kommunledningskontoret. 6. Handlingsplanen ska kompletteras med redovisningsanvisning och ytterligare kontaktuppgifter. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 7

8 Yrkande Murad Artin (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och yrkar även att få lämna ett särskilt yttrande, att tas till protokollet. 1. Godkänna förslaget till Riktlinje för sociala investeringar, och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för fastställande och beslut 2. Begära hos kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om i anspråk tagande av de reserverade medlen för sociala investeringar 3. Utse en politisk referensgrupp enligt riktlinjen 4. Ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en tjänstemannastyrgrupp 5. a att avsätta 710 tkr för omkostnader, att kostnaden belastar reserveringen av medel för sociala investeringar, och att resurser och kostnader för detta läggs inom kommunledningskontoret. 6. Handlingsplanen ska kompletteras med redovisningsanvisning och ytterligare kontaktuppgifter. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: - Murad Artin (V) lämnar ett särskilt yttrande som tas till protokollet. 81 Överförda driftresultat och investeringsanslag från 2012 Ärendenummer: Ks 398/2013 Handläggare: Ulf Carlsson I ärendet redovisas förslag till överförda driftresultat samt överförda investeringsanslag från 2012 Totalt överförs driftanslag på 35,2 mnkr. Av driftanslagen avser 25,8 mnkr intraprenader och dessa anslag finansieras via medel reserverade i eget kapital i bokslut Resterande 9,4 mnkr finansieras med medel avsatta i budget Resultatöverföringen har skett i enlighet med de regler som kommunstyrelsen beslutade om i juni 2006, dvs. det ekonomiska resultatet har prövats mot uppnådd måluppfyllelse. Enligt reglerna kan maximalt 20 % av överskott och 10 % av underskott föras över. För pågående investeringsobjekt överförs 229,7 mnkr. 8

9 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 12 april 2013 Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. Tilläggsanslag för 2012 års driftresultat, totalt 35,2 mnkr, beviljas i enligt med kommunledningskontorets förslag Tilläggsanslagen avseende intraprenader, 25,8 mnkr, finansieras via medel avsatta i eget kapital i bokslut Tilläggsanslagen för övriga verksamheter, 9,4 mnkr, finansieras inom anslaget till kommunstyrelsens förfogande. 4. Investeringsanslag på sammanlagt 229,7 mnkr överförs från 2012 i enlighet med kommunledningskontorets förslag Enligt kommunledningskontorets förslag. Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP) och Fredrik Persson (MP) deltar inte i beslutet. 82 Tilläggsanslag 2013 Ärendenummer: Ks 393/2013 Handläggare: Ulf Carlsson I ärendet redovisas tilläggsanslag för vissa generella kostnadsökningar Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 april Tilläggsanslag för indexuppräkningar och andra generella kostnadsökningar beviljas med sammanlagt 20,1 mnkr i enlighet med kommunledningskontorets förslag Samtliga tilläggsanslag finansieras inom ramen anslaget till kommunstyrelsens förfogande Yrkande Fredrik Persson (MP) yrkar att beslutspunkt 1 ska lyda "Tilläggsanslag för indexuppräkningar och andra generella kostnadsökningar beviljas fullt ut", samt bifall till beslutspunkt 2. 9

10 Staffan Werme (FP) och Murad Artin (V) yrkar bifall till Fredrik Perssons (MP) yrkande. Proposition Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dvs kommunledningskontorets förslag och Fredrik Perssons (FP) mfl. yrkande, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 1. Tilläggsanslag för indexuppräkningar och andra generella kostnadsökningar beviljas med sammanlagt 20,1 mnkr i enlighet med kommunledningskontorets förslag Samtliga tilläggsanslag finansieras inom ramen anslaget till kommunstyrelsens förfogande Reservation Fredrik Persson (MP), Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP) och Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Perssons (MP), Staffan Wermes (FP) och Murad Artins (V) yrkande om att beslutspunkt 1 ska lyda "Tilläggsanslag för indexuppräkningar och andra generella kostnadsökningar beviljas fullt ut". 83 Budget för kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Ärendenummer: Ks 418/2013 Handläggare: Ulf Carlsson Kommunstyrelsen beslutade (Ks 742/2011) om förändring av delegation för kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och Tillväxt. Utskottet fick därvid få fullt delegerat ansvar för frågor som rör näringsliv och marknadsföring, mänskliga rättigheter, samverkan med det civila samhället, klimat, internationellt arbete samt universitet, forskning och utveckling samt förtur i kommunens tomtkö. Utskottet skall också enligt beslutet ha en egen budget. För år 2013 föreslås att utskottet tilldelas en budget på 2 mnkr. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 april

11 1. För år 2013 anslås 2 mnkr som budget för kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt 2. Medelsbehovet finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till förfogande Yrkande Fredrik Persson (MP) yrkar att beslutspunkt 1 ska lyda "För år 2013 anslås 4 mnkr som budget för kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt". Staffan Werme (FP) och Murad Artin (V) yrkar bifall till Fredrik Perssons (MP) yrkande. Proposition Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dvs kommunledningskontorets förslag och Fredrik Perssons (FP) mfl. yrkande, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 1. För år 2013 anslås 2 mnkr som budget för kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt 2. Medelsbehovet finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till förfogande Reservation Fredrik Persson (MP), Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP) och Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Perssons (MP), Staffan Wermes (FP) och Murad Artins (V) yrkande om att beslutspunkt 1 ska lyda "För år 2013 anslås 4 mnkr som budget för kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt". 84 Vivalla Sportcentrum Ärendenummer: Ks 1207/2012 Handläggare: Anders Olsson Kommunstyrelsen beslutade att ge Västerporten Fastigheter AB i uppdrag att förbereda nybyggnad av fotbollshall i Vivalla med en hyreskostnad på högst 8,4 mnkr samt att parallellt utreda alternativa lägen för Vivalla Sportcentrum. 11

12 Samtidigt gav kommunstyrelsen uppdrag till programnämnd Samhällsbyggnad och Fritid- och turistnämnden att utreda behovet av kompletterande investeringar och driftkostnader för Vivalla Sportcentrum. Dessutom fick kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna till årliga intäkter från andra intressenter för att minska kommunens kostnader för Vivalla Sportcentrum. Avsikten var att samtliga uppdrag skulle redovisas för kommunstyrelsen vid sammanträde den 23 april Programnämnd Samhällsbyggnad och Fritids- och turistnämden har redovisat sina utredningar om ekonomiska konsekvenser av Vivalla Sportcentrum. Däremot har varken Västerporten Fastigheter eller kommundirektören haft möjlighet att slutföra sina utredningsuppdrag inom tidsramen. Kommunledningskontoret bedömer att kommunens samlade nettodriftkostnad för Vivalla Sportcentrum blir 9,6 mnkr per år utifrån nuvarande förutsättningar. Stadsbyggnadskontorets utredning om infrastruktur i området Vivalla-Boglundsängen Protokollsutdrag från sammanträde med Programnämnd Samhällsbyggnad Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse om redovisning av driftskostnader, driftintäkter och inköp av inventarier för Vivalla Sportcentrum. Protokollsutdrag från sammanträde med Fritids- och turistnämnden 1. Västerporten Fastigheter i Örebro AB får i uppdrag att fullfölja sin utredning om alternativa lägen för Vivalla Sportcentrum. Bolaget ska redovisa förslag till lokalisering samt projektavtal eller hyresavtal för den nya fotbollshallen senast vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti De utredningar om ekonomiska konsekvenser av Vivalla Sportcentrum som nu har redovisats av Programnämnd Samhällsbyggnad och Fritids- och turistnämnden ska behandlas av kommunstyrelsen när förslaget från Västerporten Fastigheter behandlas. Detta gäller även kommundirektörens uppdrag om intäkter från andra intressenter. Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar att arbetet med elithallen i Hjärstaskogen avslutas omgående. 12

13 Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) yrkar bifall till Staffan Wermes (FP) yrkande. Maria Haglund (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande, att tas till protokollet. Proposition Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dvs kommunledningskontorets förslag och Staffan Wermes mfl. yrkande, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 1. Västerporten Fastigheter i Örebro AB får i uppdrag att fullfölja sin utredning om alternativa lägen för Vivalla Sportcentrum. Bolaget ska redovisa förslag till lokalisering samt projektavtal eller hyresavtal för den nya fotbollshallen senast vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti De utredningar om ekonomiska konsekvenser av Vivalla Sportcentrum som nu har redovisats av Programnämnd Samhällsbyggnad och Fritids- och turistnämnden ska behandlas av kommunstyrelsen när förslaget från Västerporten Fastigheter behandlas. Detta gäller även kommundirektörens uppdrag om intäkter från andra intressenter. 3. Maria Haglund (M) lämnar ett särskilt yttrande, som tas till protokollet. Maria Haglund, Henrik Elamson och Ronnie Palmén, samtliga (M), deltar inte i beslutet. Reservation Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Staffan Wermes (FP), Fredik Perssons (MP) och Murad Artins (V) yrkande om att arbetet med elithallen i Hjärstaskogen avslutas omgående. 85 Koncerninterna låneramar för bolagen år 2013 Ärendenummer: Ks 127/2013 Handläggare: Anders Olsson Kommunfullmäktige fastställde ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld till miljoner kronor för år 2013 i samband med beslut om kommunens budget. Den externa låneskulden i bokslut 2012 uppgick till mnkr. 13

14 Kommunstyrelsen ska varje år besluta om ramar för koncerninterna lån för varje bolag inom den totala låneramen för kommunkoncernen. om koncerninterna lån under år 2013 är delegerade till tjänstemän inom kommunledningskontoret enligt kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente rätt att ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen inom kommunen. Varje år fastställer kommunstyrelsen en beloppsram för borgen till Örebrobostäder AB som säkerhet för bolagets lån till bostadsfastigheter. Kommunledningskontoret har beräknat lånebehov för bolagen år 2013 utifrån bolagens uppgifter om planerade investeringar och budgeterat resultat. Beräkningen redovisas i bilaga 1. Reviderad bilaga 1, Koncerninterna låneramar, den 16 april 2013 Kommunledningskontorets reviderade tjänsteskrivelse, den 16 april Koncerninterna låneramar för kommunens bolag under år 2013 fastställs enligt kommunledningskontorets förslag Örebrobostäder AB har rätt att inom sin låneram på mnkr utnyttja kommunal borgen på högst mnkr som säkerhet för externa lån till bostadsfastigheter under år Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar bifall till av Folkpartiet tidigare inlämnat budgetförslag. Fredrik Persson (MP) yrkar bifall till av Miljöpartiet tidigare inlämnat budgetförslag. Proposition Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dvs kommunledningskontorets förslag, och yrkanden från Staffan Werme (FP) respektive Fredrik Persson (MP), och behandlar dessa ett i taget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 1. Koncerninterna låneramar för kommunens bolag under år 2013 fastställs enligt kommunledningskontorets förslag Örebrobostäder AB har rätt att inom sin låneram på mnkr utnyttja kommunal borgen på högst mnkr som säkerhet för externa lån till bostadsfastigheter under år

15 Reservation Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP), reserverar sig mot beslutet till förmån för Staffan Wermes (FP) yrkande om bifall till av Folkpartiet tidigare inlämnat budgetförslag. Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till av Miljöpartiet tidigare inlämnat budgetförslag. 86 Utvecklingsbolagets förvärv av aktier i Stadsnätsbolagen i Örebro och Kumla Ärendenummer: Ks 177/2012 Handläggare: Anders Olsson Örebro kommun och Kumla kommun har i december 2012 beslutat att bilda ett gemensamt utvecklingsbolag inom området energi och teknisk försörjning. Örebro kommun äger genom Örebro Rådhus AB 80 % av aktierna i Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB, medan Kumla kommun äger 20 % av aktierna i bolaget. De båda kommunerna har samtidigt beslutat att bilda ett dotterbolag till Utvecklingsbolaget med uppgift att producera och utveckla vindkraft för energiförsörjning. Under år 2012 har de båda kommunerna även fört diskussioner om att bilda ett gemensamt stadsnätsbolag. Kommunstyrelsen i Örebro tog ett principbeslut på att bilda ett gemensamt stadsnätbolag utifrån en förstudie som gjorts av kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige i Örebro antog för sin del bolagsordning och ägardirektiv för ett gemensamt stadsnätsbolag. Avsikten är att det gemensamma utvecklingsbolaget ska förvärva samtliga aktier i de båda stadsnätbolagen i maj Köpeskillingen för aktierna uppgår totalt till 31,0 mnkr. Aktierna har värderats utifrån eget kapital för stadsnätsbolagen i bokslut Därefter ska bolagsbildningen fullföljas genom att Stadsnät i Örebro AB förvärvar samtliga tillgångar och skulder i Stadsnät i Kumla AB. Utvecklingsbolaget behöver borgen från de båda kommunerna för att kunna finansiera aktieförvärven med externa lån. Förstudierapport om gemensamt bolag för stadsnätverksamheterna i Örebro och Kumla Förslag till aktieöverlåtelseavtal mellan Örebro Rådhus AB och Utvecklingsbolaget Förslag till reviderat ägardirektiv för Stadsnät i Örebro-Kumla AB Förslag till reviderad bolagsordning för Stadsnät i Örebro-Kumla AB Tidsplan för bildandet av gemensamt Stadsnätsbolag

16 Förslag till reviderat aktieägaravtal för Utvecklingsbolaget Örebro Rådhus AB får i uppdrag att sälja samtliga aktier i Stadsnät i Örebro AB till Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB för kronor enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal 2. Utvecklingsbolaget får i uppdrag att genomföra förvärvet av samtliga aktier i både Stadsnät i Örebro AB och Stadsnät i Kumla AB 3. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld på högst 24,8 mnkr jämte därmed löpande ränta och kostnader för Utvecklingsbolaget i Örebro Kumla:s låneförpliktelser motsvarande 80 % av köpeskillingen för de två stadsnätsbolagen 4. Reviderat förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Stadsnät i Örebro-Kumla AB antas 5. Reviderat förslag till aktieägaravtal mellan Örebro Rådhus AB och Kumla kommun för Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB antas Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige i april. Yrkande Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dvs bifall till respektive avslag på kommunledningskontorets förslag, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 1. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att sälja samtliga aktier i Stadsnät i Örebro AB till Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB för kronor enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal 2. Utvecklingsbolaget får i uppdrag att genomföra förvärvet av samtliga aktier i både Stadsnät i Örebro AB och Stadsnät i Kumla AB 3. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld på högst 24,8 mnkr jämte därmed löpande ränta och kostnader för Utvecklingsbolaget i Örebro Kumla:s låneförpliktelser motsvarande 80 % av köpeskillingen för de två stadsnätsbolagen 16

17 4. Reviderat förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Stadsnät i Örebro-Kumla AB antas 5. Reviderat förslag till aktieägaravtal mellan Örebro Rådhus AB och Kumla kommun för Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB antas Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige i april. Murad Artin (V) deltar inte i beslutet. Reservation Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP) och Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Staffan Wermes (FP) och Fredrik Perssons (MP) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. 87 Årsredovisning för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen år 2012 Ärendenummer: Ks 126/2013 Handläggare: Anders Olsson Örebro Rådhus AB ägs till 100 % av Örebro kommun. Bolaget har till uppgift att utöva kommunens ägarroll i de majoritetsägda dotterbolagen och i större intressebolag. Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i Örebrobostäder AB, Örebroporten Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB, Stadsnät i Örebro AB och Kilsbergen i Örebro AB samt 91 % av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB. Moderbolaget förvärvade 44,95 % av aktierna i Örebro Läns Flygplats AB den 15 juli 2012 på uppdrag av Örebro kommun. I Örebro Rådhuskoncernen ingår även ett antal dotterdotterbolag. Örebrobostäder äger samtliga aktier i det nybildade ÖBO Omsorgsfastigheter AB. Örebroporten äger samtliga aktier i Fastighets AB Klädeshandlaren samt 51% av aktierna i Gustavsvik Resorts AB och det nybildade Västerporten Fastigheter i Örebro AB (där Örebrobostäder är minoritetsägare). Moderbolagets resultat för år 2012 är en vinst på 8,1 mnkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Det totala resultatet för Örebro Rådhuskoncernen är en vinst på 76,5 mnkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Kommunledningskontoret bedömer att årets resultat och verksamhet för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen överensstämmer med kommunens ägardirektiv för bolagen med undantag för den redovisade förlusten för Kilsbergen i Örebro AB. Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2013, 52, och återremitterades till kommunledningskontoret med motiveringen att omständigheterna kring Kilsbergens årsredovisning 17

18 behöver klargöras och att kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde får en rapport om bokslutet för Kilsbergen AB. En reviderad årsredovisning för Kilsbergen AB bifogas ärendet. Kommunledningskontorets skrivelse Årsredovisning 2012 för Örebro Rådhus AB. Årsredovisningar 2012 för dotterbolagen Örebrobostäder AB, Örebroporten Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB, Stadsnät i Örebro AB, Kilsbergen i Örebro AB och Länsmusiken i Örebro AB. Årsredovisning 2012 för intressebolaget Örebro Läns Flygplats AB. Årsredovisning 2012 för dotterdotterbolagen ÖBO Omsorgsfastigheter AB, Fastighets AB Klädeshandlaren, Gustavsvik Resorts AB och Västerporten Fastigheter i Örebro AB. 1. Årsredovisning 2012 för Örebro Rådhus AB och de elva bolag som ingår i moderbolagets koncernredovisning läggs med godkännande till handlingarna. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige i april. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 88 Årsredovisning för Nerikes Brandkår 2012 Ärendenummer: Ks 346/2013 Handläggare: Anders Olsson Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för räddningstjänsten för de åtta kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro. Örebro kommun svarar för 49,0 % av medlemsbidragen för kommunalförbundets verksamhet år Kommunens medlemsbidrag var 67,3 mnkr, vilket är en ökning med 1,3 mnkr (eller 2,0 % ) jämfört med år Inför år 2013 har fördelningstalen mellan medlemskommunerna förändras utifrån befolkningsutvecklingen åren Detta innebär att Örebro kommun ska svara för 50,2 % av det totala medlemsbidraget från år Nerikes Brandkår redovisar en vinst på 0,7 mnkr för år Detta resultat är 0,7 mnkr högre än både budget 2012 och bokslut Resultatförbättringen beror i första hand på realisationsvinst vid försäljning av 18

19 inventarier på 1,0 mnkr. Resultatet enligt balanskravsreglerna blir negativt med 0,3 mnkr efter justering för årets realisationsvinster. Under året har Nerikes Brandkår gjort investeringar i fordon mm för 6,0 mnkr. Vid årsskiftet uppgick kommunalförbundets tillgångar till 97,7 mnkr, avsättningar för pensioner till 56,9 mnkr och skulder till 28,3 mnkr. Det egna kapitalet i balansräkningen uppgår till 12,5 mnkr. Protokollsutdrag från Direktionen för Nerikes Brandkår Årsredovisning 2012 för Nerikes Brandkår. Revisionsberättelse för år 2012 (daterad ). 1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2012 läggs med godkännande till handlingarna. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 89 Remiss- Delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU 2012:94) Ärendenummer: Ks 183/2013 Handläggare: Robert Österlund Regeringen beslutade den 27 oktober 2011 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av delar av valsystemet. Delbetänkandet som nu utlämnats för remiss innehåller följande delar: 1. Proportionaliteten vid val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2. Valkretsindelningen för riksdagsval i västra Götalands län samt valkretsindelningen för kommuner och landsting 3. Förhandsanmälan av partier för deltagande i val och samtycke till kandidatur 4. Partisymboler på valsedlarna Sammanfattning av Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater Delbetänkande av 2011 års vallagskommitté. SOU 2012:94 19

20 Kommunledningskontorets reviderade tjänsteskrivelse, den 23 april 2013 Reviderat förslag till yttrande, den 23 april Örebro kommun ställer sig bakom kommitténs förslag med invändningen att frågan om partisymboler borde kunna lösas inför 2014 trots de eventuella nackdelar som vallagskommitten beskriver. I den del som berör riksdagsvalkretsar för Västra Götalands län, avstår Örebro kommun från att avge yttrande. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 90 Valnämndens roll och sammansättning Ärendenummer: Ks 301/2013 Handläggare: Pernilla Wikström Pehrson Valnämnden består efter beslut i kommunfullmäktige av fem ledamöter som samtliga är tjänstemän. Nuvarande ledamöters uppdrag upphör den sista mars Kommunstyrelsens parlamentariska kommitté (FOA) beslutade den 23 november 2012 att föreslå att valnämnden efter den 31 mars 2013 ska bestå enbart av förtroendevalda samt att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett förslag till reglemente för valnämnden. Kommunledningskontorets skrivelse av den 6 mars 2013 Kommunledningskontorets skrivelse av den 10 november 2010 Förslag till reglemente för valnämnden av den 12 april Valnämnden sammansättning ändras till att vara en parlamentariskt sammansatt nämnd med representation från samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige. 2. Antal ledamöter i valnämnden utökas från fem till åtta. 3. Antalet ersättare i valnämnden ska vara fem. 4. Kommunledningskontorets förslag till reglemente för valnämnden antas. Ärendet ska behandlas av fullmäktige i april. 20

21 - Enligt kommunledningskontorets förslag. 91 Internationell policy Ärendenummer: Ks 848/2011 Handläggare: Carinne Lancereau Kommunledningskontoret fick den 16 september 2011 i uppdrag att ta fram ett förslag till en Internationell strategi/policy för Örebro kommun. Syftet med strategin är att klargöra hur det internationella arbetet ska bedrivas och ge underlag för prioriteringar. Strategin ska vara kommunövergripande och utgöra grunden för det internationella arbetet i samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar inom Örebro kommun samt för enskilda förtroendevalda som utses att representera Örebro kommun i internationella sammanhang. Strategin ska ange hur det internationella arbetet kan användas för verksamhetsutveckling, strategisk påverkan, profilering av Örebro kommun samt vänortssamarbete. Utgångspunkten för framtagande av förslaget till internationell policy har varit att den ska vara hållbar över tid. Den innehåller därför inte detaljerad information om vilka nätverk, projekt eller andra arbetsformer som ska användas eftersom dessa kan skifta över tid. Vilken arbetsorganisation som ska gälla för det internationella arbetet kan behöva variera över tid och styras av aktuella uppdrag. Dessa frågor har därför lyfts ut ur policyn och före-slås hanteras och beslutas i ett särskilt uppdrag till kommundirektören. Där kommer även frågor om eventuella kostnader och möjlig samverkan med aktörer som Landsting och Regionförbund att ingå. Samordning och redovisning av EU-projekt, Revisionsrapport, Stadsrevisionen Örebro kommun, PWC Spegling av nuläget. Kartläggning av Örebro kommuns internationella arbete. Rapport Plattform för Örebro kommuns internationella arbete, fastställd av kommunfullmäktige Förslag till Internationell policy Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 februari Internationell policy för Örebro kommun antas Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 21

22 Kommunstyrelsen beslutar för egen del 2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utforma en arbetsorganisation för genomförande av den Internationella policyn Yrkande Murad Artin (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Fredrik Persson (MP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att inlämnade synpunkter inte har beaktats. Staffan Werme (FP) yrkar att ärendet återremitteras. Proposition Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, dvs bifall till respektive avslag på kommunledningskontorets förslag, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 1. Internationell policy för Örebro kommun antas Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar för egen del 2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utforma en arbetsorganisation för genomförande av den Internationella policyn Reservation Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att ärendet återremitteras med motiveringen att inlämnade synpunkter inte har beaktats. Staffan Werme (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att ärendet återremitteras. 22

23 92 Örebro Slott och Svampen sommaren 2013 Ärendenummer: Ks 413/2013 Handläggare: Alf Lindblad Örebro kommun tillsammans med Statens fastighetsverk har under 2012 tagit fram en förstudie gällande hur man skulle kunna göra Örebro Slott tillgängligare för örebroare och besökare. Den byggde på en del fysiska förändringar av Slottet som tillsammans med genomförande av verksamhet visade sig bli mycket kostsamma. Med anledning av detta har ett mer begränsat arbete inletts med att titta över möjligheterna att göra slottet mer välkomnande under sommartid med verksamhet riktad både mot örebroare och besökare. Samtidigt har ett arbete med att ta fram förslag för att göra det mer attraktivt att besöka Svampen sommartid pågått. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 april Uppdra åt Comstedt & co och Welander kultur och kommunikation att skapa aktiviteter på Örebro Slott och Svampen sommaren 2013 och samtidigt ta fram ett förslag på hur Örebro Slott ska förändras för att upplevas som attraktivt för näringsliv och besökare. 2. Anslå 250 tkr för ovanstående uppdrag. 3. Medel tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar att lägga till en beslutssats som lyder "Örebro läns museum beviljas anslag om 1 Mkr, under förutsättning att motsvarande beslut även fattas av Örebro läns landsting". Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) yrkar bifall till Staffan Wermes (FP) tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden ställer först Staffan Wermes (FP) mfl. tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detta. Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, dvs kommunledningskontorets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 1. Uppdra åt Comstedt & co och Welander kultur och kommunikation att skapa aktiviteter på Örebro Slott och Svampen sommaren 2013 och 23

24 samtidigt ta fram ett förslag på hur Örebro Slott ska förändras för att upplevas som attraktivt för näringsliv och besökare. 2. Anslå 250 tkr för ovanstående uppdrag. 3. Medel tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Reservation Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Staffan Wermes (FP) mfl. tilläggsyrkande om att lägga till en beslutssats som lyder "Örebro läns museum beviljas anslag om 1 Mkr, under förutsättning att motsvarande beslut även fattas av Örebro läns landsting". 93 Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck Ärendenummer: Ks 41/2013 Handläggare: Margareta Stenström Grunden för denna handlingsplan är Programförklaring, Hedersrelaterat våld och förtryck som kommunstyrelsen antog i oktober Handlingsplanen bygger på Programförklaringens 6 fokusområden 1 förebyggande arbete 2 utbildning 3 uppmärksamhet 4 bemötande 5 särskilda insatser/samverkan 6 uppföljning Varje fokusområde följs av åtgärder och vem som ansvarar för dessa och några indikatorer som skall följas upp i bokslut för hållbar utveckling. Det 6:e fokusområdet är inarbetat i föregående fokusområdena. I Programförklaringen används ordet målområde. I handlingsplanen är målområden utbytt mot fokusområden för att inte en sammanblandning ska ske med målområdena i Övergripande strategier och budget Övergripande strategier och budget Programförklaring Hedersrelaterat våld och förtryck, Örebro kommun Kommunledningskontorets reviderade tjänsteskrivelse, den 23 april 2013 Reviderat förslag till handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, den den 23 april Anta föreliggande handlingsplan 24

25 2. Kostnaderna för genomförandet av handlingsplanen täcks av ordinarie verksamhetsbudget Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med motiveringen att kostnaderna för handlingsplanens åtgärder behöver tydliggöras. I andra hand yrkar Staffan Werme (FP) att beslutspunkt 2 ska lyda "Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 3 Mkr för genomförandet av handlingsplanen. Kostnaderna tas ur kommunstyrelsen anslag för oförutsedda kostnader". Maria Haglund (M) yrkar i första hand bifall till Staffan Wermes (FP) återremissyrkande. I andra hand yrkar Maria Haglund (M) att handlingsplanen ska beslutas av kommunfullmäktige. Fredrik Persson (MP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att HBTQ-perspektivet bör inarbetas i handlingsplanen. Murad Artin (V) yrkar bifall till Staffan Wermes (FP) och Fredrik Perssons (MP) yrkanden om återremiss samt deras respektive motiveringar. Murad Artin (V) yrkar även att få lämna ett särskilt yttrande, att tas till protokollet. Rasmus Persson (C) yrkar avslag på Staffan Wermes (FP) och Fredrik Perssons (MP) yrkanden om återremiss. Lennart Bondeson (KD) och Fisun Yavas (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordföranden ställer först yrkandena om återremiss under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut för beslutspunkt 1, dvs kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut för beslutspunkt 2, dvs kommunledningskontorets förslag och Staffan Wermes yrkande, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag för beslutspunkt 2. Slutligen ställer ordföranden Maria Haglunds (M) tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detta. 1. Anta föreliggande handlingsplan 2. Kostnaderna för genomförandet av handlingsplanen täcks av ordinarie verksamhetsbudget 25

26 3. Murad Artin (V) lämnar ett särskilt yttrande som tas till protokollet. Reservation Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP), reserverar sig mot beslutet till förmån för Staffan Wermes (FP) yrkanden, i första hand om att ärendet återremitteras med motiveringen att kostnaderna för handlingsplanens åtgärder behöver tydliggöras och i andra hand att beslutspunkt 2 ska lyda "Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 3 Mkr för genomförandet av handlingsplanen. Kostnaderna tas ur kommunstyrelsen anslag för oförutsedda kostnader". Maria Haglund, Henrik Elamson och Ronnie Palmén, samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkanden, i första hand att ärendet återremitteras med motiveringen att kostnaderna för handlingsplanens åtgärder behöver tydliggöras och i andra hand att handlingsplanen ska beslutas av kommunfullmäktige. Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att ärendet återremitteras med motiveringen att HBTQ-perspektivet bör inarbetas i handlingsplanen samt att beslutspunkt 2 ska lyda "Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 3 Mkr för genomförandet av handlingsplanen. Kostnaderna tas ur kommunstyrelsen anslag för oförutsedda kostnader". Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om att ärendet återremitteras med motiveringen att kostnaderna för handlingsplanens åtgärder behöver tydliggöras samt att HBTQ-perspektivet bör inarbetas i handlingsplanen. 94 Hantering av bostadssociala frågor i Örebro kommun Ärendenummer: Ks 420/2013 Handläggare: Staffan Isling Ledningsgruppen för Örebro kommuns arbete för att utveckla stadsdelarna på väster har gett koordinatorsgruppen för västerarbetet i uppdrag att utreda frågan om hur bostadssociala frågor ska hanteras. Utredningen ska ta fram förslag på hur arbetet på bästa sätt kan organiseras utifrån ett medborgarperspektiv. Många olika parter, både kommunala förvaltningar, ÖBO och privata fastighetsägare är inblandade i det bostadssociala arbetet i kommunen. Privata fastighetsägare i Örebro har inbjudits och deltagit i en dialogträff där de fick möjlighet att ge sina synpunkter på det bostadssociala arbetet. Utredningen Hantering av bostadssociala frågor i Örebro kommun överlämnades till Koordinerings-gruppen för västerarbetet. Tjänsteskrivelse, den 21 februari 2013 Utredningen Hantering av bostadssociala frågor i Örebro kommun daterad 26

27 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen: 1. Bostadsstrategisk funktion samt administrativt stöd motsvarande 1,5 tjänst tillförs Lokalförsörjningsenheten med uppdrag i enlighet med utredningens förslag. 2. Totalt omfördelas tkr, med lika delar, från Socialförvaltningen, Förvaltningen för funktionshindrade och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen till Lokalförsörjningsenheten som finansiering av bostadsstrategisk funktion inkl. administrativt stöd. 3. Kommunstyrelsen uppdrar till Socialförvaltningen, Förvaltningen för funktionshindrade, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret att avsätta resurstid för att tillskapa en formaliserad samverkansorganisation i enlighet med utredningens förslag. - Enligt Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. 95 Sociala hänsyn i upphandling - rapport Ärendenummer: Ks 284/2013 Handläggare: Leif Ekström Upphandlingsenheten har tillsammans med Social välfärd och Utredningsenheten arbetat med sociala hänsyn i upphandling i ungefär 6 år. Arbetet har utvecklats från att i början främst ha varit inriktat på sociala hänsyn vid inköp av produkter tillverkade i utvecklingsländer till att även omfatta sociala hänsyn i olika typer av tjänsteupphandlingar. Den 19 juni 2012 fattades beslut om kommunens uppdaterade Upphandlingspolicy och Riktlinjer för hållbar upphandling. I policyn och riktlinjerna tydliggörs att sociala hänsyn ska beaktas i kommunens upphandlingar. Upphandlingsenheten har tagit fram en rapport, vars syfte är att sammanställa upphandlingsenhetens arbete med sociala hänsyn hittills, vad lagstiftningen säger på området samt hur arbetet är tänkt att bedrivas framöver. Lägesrapport Sociala hänsyn i upphandling, 15 mars

28 - Rapporten läggs till handlingarna - Enligt kommunledningskontorets förslag. 96 Parkeringsplatser vid kommunala arbetsplatser Ärendenummer: Ks 18/2013 Handläggare: Peter Smedberg På uppdrag av dåvarande kommundirektören utarbetade Tekniska förvaltningen och Kommunfastigheter våren 2008 ett underlag och förslag till beslut kring införande av avgifter på parkeringar vid kommunala arbetsplatser. Frågan hamnade för beslut i Kommunfullmäktige i juni 2010, och den grundläggande principen var att kommunen inte ska subventionera anställdas bilresor till och från arbetet, samt att avgifterna som tas ut ska vara marknadsmässiga. Av praktiska skäl beslutades bara en första etapp 2010, som omfattade den mest centrala delen av staden. Den del av området som fördes över till etapp 2 krävde fördjupade studier av parkeringsfrågan i omgivande kvarter. Nu är det dags för beslut om ett införande inom området för Etapp 2, där det finns ca 350 parkeringsplatser vid kommunala arbetsplatser, samt besöksparkeringen till friluftsmuseet Wadköping. Ca 250 av dessa arbetsplatsparkeringar finns vid Stadsbyggnadshusen och fastighetsägaren ÖrebroPorten planerar att avgiftsbelägga dem i samband med Etapp 2. Avgiftsbeläggningen enligt detta förslag beräknas kosta ca kr för skyltning och biljettautomater. Intäkterna för dessa avgiftsparkeringar beräknas till ca kr per år, varav ca kr är för parkeringarna på kvartersmark vid arbetsplatserna och besöksparkeringen vid Wadköping. Kostnaden att genomföra avgiftsbeläggningen ryms inom Tekniska förvaltningens investeringsbudget. Tekniska förvaltningen kan bekosta införandet förutsatt att intäkterna kommer Tekniska förvaltningen till handa. Ärendet har MBL-förhandlats den 8 mars Avgiftsbeläggning av kommunala arbetsplatsparkeringar Etapp 2 (mindre justeringar är gjorda i detta dokument ), se bilaga 2. Tjänsteskrivelse från Tekniska nämnden, se bilaga 1. MBL-protokoll,

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet) Ärendelista Ks 1428/2015 Kommunstyrelsen Datum: 2016-02-09 Klockan: 14:15 - Plats: Dialogen, Rådhuset 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 233/2013. Datum: 2013-06-18 Klockan: 14:15 15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 233/2013. Datum: 2013-06-18 Klockan: 14:15 15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 233/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-18 Klockan: 14:15 15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Maria Haglund (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Protokoll Ks 1169/2011

Protokoll Ks 1169/2011 Protokoll Ks 1169/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-04-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Lotta Sörman (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 348/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll

Kommunstyrelsen. Protokoll Protokoll Ks 238/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-12-17 Klockan: 14:15-16:05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 936/2012 Kommunfullmäktige Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Torgny Larsson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 719/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-11-16 Klockan: 09:00-11:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 414/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-12-14 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Lena Baastad

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1002/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 397/2015. Datum: 2015-09-22 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 397/2015. Datum: 2015-09-22 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 397/2015 Kommunstyrelsen Datum: 2015-09-22 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 43 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 43. Budget 2012-2014 44. Delårsbokslut 2011 45. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt I ÖREBRO Protokoll Ks 25/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-02-07 Klockan: 09.00 10.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Protokoll Sno 23/2014 Skolnämnd nordost Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Närvarande ledamöter Elisabeth Malmqvist (C) Eghbal Kamran (M) Allan Armaghan (S) Anette Stålnacke

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Ärende 10 Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-12-22 KS 2015.0446 Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige Ändring

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 10 maj 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 10 maj 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 10 maj 2016 Sid Justering... 2 33 Fastställande av servicecenters organisation, styrmodell och arbetssätt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 20/2013 Programnämnd Social välfärd Datum: 2013-04-03 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Lars Elamson (M) Jan

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 411/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-09-22 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) 38-42

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 170/2011 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2011-06-09 Klockan: 14:00-17:15 Plats: Utvecklingscentra Vivalla, Ateljén, Biblioteket Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Ordförande

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 24 (40) 56 LYSEKILS STADSHUS ÅRSRAPPORT 2013 Dnr: LKS 2014-162-042 Årsrapport 2013 för Lysekils Stadshus har upprättats. Finansieringsfrågor

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 709/2010 Kommunstyrelsen Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) Lena Baastad (S) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart

Läs mer

Nämnden för Service. ajournering 08:35 09:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Klockan 08:30 11.35

Nämnden för Service. ajournering 08:35 09:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Klockan 08:30 11.35 Nämnden för Service SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Klockan 08:30 11.35 ajournering 08:35 09:00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger Tid: Måndag 27 september 2004 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset i Ljusdal 13:00-15:45 Beslutande Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 2, kl 19:00-20:00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson (S) Catarina Ekeståhl (M) Lars

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20 1(11) Plats och tid Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Alva Myrdals gata 5, Värjan, plan 5, Ledning och administration, lokal: Sabeln, klockan 13:35 14:20, Kort ajournering mellan klockan 14:00

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer