Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset"

Transkript

1 Protokoll Ks 709/2010 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) Lena Baastad (S) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson (C) Fredrik Persson (MP) Carina Dahl (S) Jonas Karlsson (S) Fisun Yavas (S) Jan Zetterqvist (S) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Erik Johansson (FP) Ronnie Palmén (M) Björn Sundin (S) Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) Lena Widing (C) Övriga Staffan Isling kommundirektör Ingegerd Zidén, sekreterare Justerat den 3 november 2010 Staffan Werme, ordförande Fisun Yavas, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 november 2010.

2 133 Delårsbokslut med prognos 2 för 2010 för Örebro kommun Ärendenummer: Ks 925/2010 Handläggare: Karin Nilsson Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 augusti 2010 och prognos för Örebro kommun. I rapporten görs en översiktlig uppföljning av tre stycken av kommunfullmäktiges uppföljningsuppdrag, kommunens finansiella mål och mål för god ekonomisk hushållning på kommunövergripande nivå. Delårsrapporten januari till augusti 2010 visar ett resultat på 285 mnkr. Resultatet för motsvarande period 2009 var 195 mnkr. Prognosen visar att kommunen kommer att uppfylla de krav som kommunallagen ställer på god ekonomisk hushållning. Kommunens samlade resultat i prognosen för helåret 2010 beräknas till 248 mnkr vilket är 178 mnkr bättre än budgeterat. Det huvudsakliga skälet till överskottet är en mer positiv bedömning av skatteunderlagets utveckling 2009 och Nedgången i sysselsättningen har inte blivit så kraftig som tidigare befarats. Nämnderna visar i stort sett balans mot budget. I resultatet ingår tillfälliga intäkter för tomträttsförsäljning med 27 mnkr och reavinster vid fastighetsförsäljningar med 40 mnkr. De skattefinansierade investeringarna beräknas uppgå till 508 mnkr, 87 mnkr lägre än budget. Delårsrapport med prognos 2 för 2010 Örebro kommun den 8 oktober 2010 Kommunledningskontoret förslag till kommunstyrelsen 1. Delårsrapport med prognos godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning. 2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2010 skall genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamhet inom sina beslutade budgetramar. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 2

3 134 Månadsrapport september 2010 Ärendenummer: Ks 1021/2010 Handläggare: Marie Hellgren, Ann-Kristin Sundelius Kommunledningskontoret redovisar ekonomi, personal och verksamhet i månadsrapport september Kommunledningskontorets rapport den 18 oktober Rapporten läggs till handlingarna. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 135 Övergripande strategier och budget 2011 samt flerårsplan för Örebro kommun Ärendenummer: Ks 1054/2010 Handläggare: Anne Andersson, Ulf Carlsson Kommunledningskontoret har sammanställt ett förvaltningsunderlag inför det fortsatta arbetet med budget 2011 och ekonomisk plan för Materialet innehåller bl.a. sammanfattning av regeringens budgetproposition, förslag till resultaträkning och driftbudgetramar för 2011 samt förvaltningarnas underlag kring besparingsåtgärder och resursbehov. Enligt kommunallagen 8 kapitlet 6 ska fullmäktige fastställa skattesatsen före november månads utgång. Kommunledningskontorets underlag till beredning den 19 oktober 2010, efter förslag av ordföranden, 1. Förslag om skattesats för 2011 behandlas vid kommunstyrelsens novembersammanträde. 2. Ärendet anmäls för behandling vid kommunfullmäktiges novembersammanträde. 3

4 136 Intern kontroll - Kommungemensamma granskningsåtgärder för 2011 Ärendenummer: Ks 939/2010 Handläggare: Christer Wilén Riktlinjen för intern kontroll syftar till att säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, vilket innebär att säkerställa att följande mål uppnås: - En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, mm. Utöver nämndernas egna granskningsåtgärder kan kommunstyrelsen besluta om kommungemensamma granskningsåtgärder inom personal- ekonomioch verksamhetsområdet. Då varje enskild nämnd har ett tydligt ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde bör ett gemensamt granskningsområde/åtgärd vara av sådan karaktär att det berör samtliga nämnders verksamhet. Kommunledningskontoret har tillsammans med representanter från verksamheterna tagit fram förslag på två kommungemensamma granskningsåtgärder inför Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilaga den 7 oktober 2010 Nämnderna ska under 2011, utöver nämndernas egna granskningsåtgärder, granska 1. Verksamheternas rutiner för att säkerställa att inköp av externa varor och tjänster följer kommunens upphandlingspolicy och inköpsregler 2. Verksamheternas rutiner för att säkerställa att det finns rätt/uppdaterade uppgifter om medarbetarna i kommunens personalsystem. Yrkande Murad Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen dels bifaller kommunledningskontorets förslag, dels också beslutar att nämnderna ska granska efterlevnaden av kommunens policy och riktlinjer för representation. Proposition Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag, med ovan yrkade tillägg, under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla det kompletterade förslaget. 4

5 Nämnderna ska under 2011, utöver nämndernas egna granskningsåtgärder, granska 1. verksamheternas rutiner för att säkerställa att inköp av externa varor och tjänster följer kommunens upphandlingspolicy och inköpsregler 2. verksamheternas rutiner för att säkerställa att det finns rätt/uppdaterade uppgifter om medarbetarna i kommunens personalsystem. 3. efterlevnaden av kommunens policy och riktlinjer för representation. 137 Garantiförbindelse avseende avfallsdeponier vid Atleverket Ärendenummer: Ks 979/2010 Kommunfullmäktige i Örebro kommun beslutade den 29 oktober 2008 om garantiförbindelse avseende avfallsdeponier vid Attersta. Kommunfullmäktige bemyndigade då även kommunstyrelsen att genom nytt garantiåtagande göra de justeringar i detta belopp som behövs för nästkommande år. Den 26 oktober 2009 beslutade kommunstyrelsen att justera beloppet till kronor för Ett nytt belopp för garantiåtagandet för 2011 är framräknat. Det nya beloppet uppgår till kronor. Beloppet har sjunkit p.g.a. att sluttäckningsåtgärder har gjorts under 2010, vilket påverkar garantiåtagandet. I kommunens årsredovisning för 2009 var kronor redan avsatta för sluttäckning och efterbehandling. Tekniska nämndens skrivelse den 13 september 2010 Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 14 oktober 2010 Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen - Örebro kommun garanterar uppkomna kostnader för sluttäckning och efterbehandling av avfallsdeponierna vid Atleverket intill ett belopp om kronor, varav kronor redan har avsatts och garanteras för detta ändamål i kommunens årsredovisning. - Enligt tekniska nämndens förslag. 5

6 138 Taxa för hushållsavfall 2011 för Örebro kommun Ärendenummer: Ks 980/2010 Tekniska förvaltningen föreslår en justering av Örebro kommuns taxa för hushållsavfall gällande extra säck vid ordinarie hämtning. Ett enhetligt pris på 200 kronor per säck föreslås för denna tjänst. En justering föreslås även för abonnemanget slamtömning med en sänkning av priset för "slanglängd över 25 meter" från 375 kronor till 300 kronor och en ökning av priset för ordinarie tömning från 841 kronor till 861 kronor. År 2011 kommer uppdraget att hämta avfall i Örebro innerstad att utföras av en entreprenör. Då kommer endast 2-fackade bilar att användas, vilket får till konsekvens att tjänsten att hämta trädgårdsavfall i 660 liters kärl utgår. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 24 september 2010 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse, daterad 16 september 2010 Förslag till taxa för hushållsavfall Örebro kommun 2011 Programnämnd Samhällsbyggnads protokollsutdrag den 5 oktober 2010 Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen 1. Taxa för hushållsavfall 2011 för Örebro kommun antas att gälla från och med 1 januari Tidigare taxa upphör att gälla från samma tidpunkt. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. - Enligt programnämndens förslag. 139 VA-taxa 2011 för Örebro kommun Ärendenummer: Ks 981/2010 Va-verksamheten i Örebro finansieras till 100 % av avgifter. Intäkterna består av brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Brukningsavgiften tas i huvudsak ut via förbrukning och anläggningsavgiften vid anslutning till vaverksamhetsområdet/va-systemet. Brukningsavgifterna föreslås vara oförändrade Detta för att bibehålla det egna kapitalet på en jämn nivå. 6

7 Texten under punkten brukningsavgifter i taxan förtydligas med Vid hämtning av vatten från iordningställda betalstationer utgår avgift för levererad mängd vatten med 4,84 kronor per m3. En översyn 2009 visade att kostnaderna för anslutning och uttag av avgift inte balanserade för bostäder dvs. att anläggningsavgiften var för låg beslutades därför att höja anläggningsavgiften under en treårsperiod med totalt 15 % för bostäder. Avgiften för typhus A (normalvilla) blir i 2011 års taxa kr. Övriga anläggningsavgifter föreslås ligga kvar i 2010 års taxenivå. Tekniska nämndens tjänsteskrivelse, daterad 16 september 2010 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun Anläggningsavgifter och brukningsavgifter Programnämnd Samhällsbyggnads protokollsutdrag den 5 oktober 2010 Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen 1. VA-taxa för 2011 för Örebro kommun antas att gälla från och med 1 januari Tidigare taxa upphör att gälla från samma tidpunkt. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. - Enligt programnämndens förslag. 140 Fortsatt utredning av intraprenader/resultatenheter Ärendenummer: Ks 662/2010 Handläggare: Catharina Centerfjäll Försöken med intraprenader i kommunen har visat på positiva resultat. Bland annat utifrån detta samt erfarenheter från införande av resultatenheter i andra kommuner har kommundirektören initierat ett arbete att ta fram ett förslag till införande av nya intraprenader/resultatenheter för hela kommunens verksamhet. I juni 2010 fick kommunledningskontoret i uppdrag att vidare utreda frågan om nya intraprenader/resultatenheter. I det arbetet skulle beaktas såväl politiska som administrativa förändringar till följd av en ökad intraprenadanvändning. Kommunledningskontoret håller just nu på att tillsammans med verksamheterna i kommunen ta fram ett förslag till ramverk för valfriheter för resultatenheter. Inget i arbetet så här långt tyder på att införandet av 7

8 resultatenheter medför några konsekvenser för den politiska nivån eller för den centrala administrationen i kommunen. Fortsatta diskussioner kan dock leda till viss förändring i fördelningen av ansvar för vissa administrativa uppgifter mellan central nivå och lokal nivå. I policyn för intraprenader som antogs av kommunfullmäktige 2007 står bland annat att en målsättning med intraprenaderna är att genom ökad delaktighet, samarbete och ett gott medarbetarskap skapa incitament och motivation till förnyelse och effektiva arbetsformer. I den utvärdering som gjorts av Örebro universitet konstaterar utvärderaren att: - det ekonomiska tänkandet har stärkts väsentligt - inflytandet, ansvar och delaktigheten är högt och har förbättrats - förändring och förnyelse har kommit till stånd och nya idéer har realiserats Införandet av resultatenheter bygger vidare på idén om intraprenader. Det syftar till att öka den ekonomiska friheten och möjliggöra för chefer i verksamheten att förenkla, förnya och förbättra Örebro kommun. Enheten ges möjlighet att arbeta långsiktigt och ännu tydligare prioritera medborgarna och brukarna för att stärka kommunen som helhet. Spelregler kring enheterna bygger på långsiktighet, flexibilitet och solidaritet med kommunens förutsättningar och förändringar. Resultatenheterna ska själva kunna påverka vilka friheter man vill att enheten ska ha, från att enbart ekonomiskt få utökade möjligheter att planera sin verksamhet till andra friheter som kommunen beslutar att delegera. Det här ger möjligheter för enheterna att involvera medarbetarna i arbetet med enhetens utformning och arbetssätt. Genom införandet av resultatenheter blir det också enklare att ställa tydliga krav på kvalitativa resultat. Detta genom att skriftliga överenskommelser görs mellan resultatenhetschef och förvaltningschef. De kvalitetskrav som politikerna har uttryckt genom t ex servicegarantier kan då vävas in i resultatkraven för enheten. De egna enheterna blir på så sätt likställda med de externa enheter som på entreprenad driver verksamhet åt kommunen. Skrivelsen "Preliminärt regelverk intraprenader/resultatenheter" 7 oktober 2010 Kommunledningskontorets reviderade tjänsteskrivelse den 25 oktober Kommundirektören får i uppdrag att arbeta vidare med frågan att organisera lämpliga delar av den kommunala verksamheten i resultatenheter. Införandet sker successivt och kommunstyrelsen skall informeras löpande. 8

9 2. Kommundirektören får i uppdrag att fortsätta utredningen för att ta fram ett regelverk kring begreppet resultatenheter och ett ramverk för resultatenheter i kommunen. Kommunstyrelsen skall informeras löpande. 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att fortsatt utvärdera införandet av resultatenheter. Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande: Kommundirektören får i uppdrag att fortsätta utredningen för att ta fram ett regelverk kring begreppet resultatenheter och ett ramverk för resultatenheter i kommunen för vidare beslut i kommunstyrelsen. Proposition Ordföranden ställer ovanstående yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. - Kommundirektören får i uppdrag att fortsätta utredningen för att ta fram ett regelverk kring begreppet resultatenheter och ett ramverk för resultatenheter i kommunen för vidare beslut i kommunstyrelsen. 141 Finansiering av ny julbelysning Ärendenummer: Ks 985/2010 Handläggare: Catharina Centerfjäll Handlarna och fastighetsägarna i stadskärnan har via City Örebro gemensamt beslutat att de vill byta ut dagens julbelysning på Drottninggatan, Storgatan, Köpmangatan och Kungsgatan. Tanken är att man ska få en energieffektivare belysning med en modernare touch. City Örebro har därför varit i kontakt med Örebro kommun för att höra sig för om kommunens möjlighet att delfinansiera en ny julbelysning. Kommunledningskontorets förslag är att kommunen går in och delfinansierar bytet av julbelysning med 1,25 mnkr. Bytet kommer att innebära minskade energikostnader för kommunen Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober City Örebro beviljas 1,25 mnkr som bidrag för utbyte av julbelysning på Storgatan Drottninggatan Köpmangatan och Kungsgatan 2. Finansieringen sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 9

10 - Enligt kommunledningskontorets förslag. 142 Regionalt program för e-hälsa Ärendenummer: Ks 760/2010 Handläggare: Catharina Centerfjäll En nationell IT-strategi för vård och omsorg presenterades 2006 som ett resultat av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). SKL har med hjälp av statliga medel stimulerat landets kommuner och landsting att utveckla samarbetet kring IT i vård och omsorg. År 2009 startade ett gemensamt projekt mellan kommunerna och landstinget i Örebro län. Detta har resulterat i att kommunerna och landstinget nu är anslutna till ett gemensamt nätverk (Sjunet), en gemensam katalog för personaluppgifter (HSA) och kommunerna har infört tjänstekort för säker kommunikation (etjänstekort). Behovet av ett regionalt program för IT i vård och omsorg har diskuterats i såväl socialchefsgruppen som landstingets och kommunernas chefsgrupp för samverkan (Vilgotgruppen). Den politiska samverkansgruppen för hälsooch sjukvård och socialtjänst (Maritgruppen) har vid sammanträde den 10 december 2009 tillstyrkt uppdraget att utarbeta ett program som ska utgöra ett underlag och en vägledning för kommunerna och landstinget i det fortsatta arbetet med att gemensamt utveckla IT i vård och omsorg. Förslag till Regionalt program för e-hälsa är framtaget av en partssammansatt arbetsgrupp och en workshop har genomförts med socialcheferna i länets kommuner. Vilgotgruppen har beslutat att ställa sig bakom förslaget. Maritgruppen har vid sammanträde den 20 maj 2010 beslutat att rekommendera landstinget och kommunerna att anta Regionalt program för e-hälsa. Regionalt program för e-hälsa Kommunledningskontorets skrivelse den 7 oktober Örebro kommun antar Regionalt program för e-hälsa 10

11 - Enligt kommunledningskontorets förslag. 143 Yttrande över utredning om utveckling, styrning, ägande och finansiering av Länstrafiken i Örebro län Ärendenummer: Ks 982/2010 Handläggare: Clas-Göran Classon Örebro läns landsting har i PM redovisat förslag till utveckling, styrning, ägande och finansiering av länstrafiken i Örebro län. Förslaget har skickats till länets kommuner och landstinget i Örebro län för synpunkter. Svar ska, efter beviljat anstånd, vara inlämnat senast 29 oktober. Förslaget innebär att landstinget blir ensam ägare av bolaget Länstrafiken Örebro AB. Syftet med förändringen är att skapa bättre förutsättningar för att dels utveckla kollektivtrafiken i länet och dels anpassa organisationen till den nya lagstiftningen som anger att ansvaret för kollektivtrafiken i länet ska handhas av en regional myndighet. Genom avtal mellan landstinget och kommunerna regleras ansvarsfördelning och samrådsförfarande. Särskilda avtal kan tecknas för tätortstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst samt för andra kommunala uppgifter inom kollektivtrafiken. Finansiering av den regionala trafiken föreslås ske efter skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget. Mot beslutet i programnämnd Samhällsbyggnad reserverade sig ledamöterna tillhörande Moderata Samlingspartiet till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen skulle föreslås yttra sig i enlighet med ett av dem upprättat förslag. Landstingets remiss den 7 juni 2010 Tjänsteskrivelse behandlad i programnämnd Samhällsbyggnad den 5 oktober 2010 Kommunledningskontorets förslag till yttrande den 6 oktober 2010 Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen 1. Örebro kommun yttrar sig över utredning om utveckling, styrkning, ägande och finansiering av länstrafiken i Örebro län i enlighet kommunledningskontorets förslag till yttrande. 2. Kommunen tillstyrker fortsatt utredning inom landstinget enligt intentionerna i den framlagda rapporten. 11

12 Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar att kommunstyrelsen bifaller programnämndens förslag. Lars Elamson (M) yrkar att kommunstyrelsen istället yttrar sig i enlighet med ett av Moderata Samlingspartiet upprättat förslag. Proposition Ordföranden ställer programnämndens förslag mot Lars Elamsons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla programnämndens förslag. 1. Örebro kommun yttrar sig över utredning om utveckling, styrkning, ägande och finansiering av länstrafiken i Örebro län i enlighet kommunledningskontorets förslag till yttrande. 2. Kommunen tillstyrker fortsatt utredning inom landstinget enligt intentionerna i den framlagda rapporten. Reservation Mot beslutet reserverar sig Lars Elamson (M) och Ronnie Palmén (M) till förmån för yrkande om att Örebro kommun skulle yttra sig i enlighet med ett av Moderata Samlingspartiet upprättat förslag. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 144 Rapport om finansverksamheten september 2010 Ärendenummer: Ks 1000/2010 Handläggare: Mats Rodenfelt Kommunledningskontoret redovisar rapport om finansverksamheten under september Kommunledningskontorets rapport den 6 oktober Rapporten läggs till handlingarna. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 12

13 145 Rapport om pensionsförvaltningen september 2010 Ärendenummer: Ks 1005/2010 Handläggare: Annica Andersson Kommunledningskontorets redovisar rapport om pensionsförvaltningen under september Kommunledningskontorets rapport den 7 oktober Rapporten läggs till handlingarna. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 146 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2011 Ärendenummer: Ks 1039/2010 Kommunfullmäktige sammanträder enligt den ordning som framgår av arbetsordningen. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för år Ordinarie sammanträden med kommunfullmäktige ska under år 2011 hållas onsdagar den 26 januari, 2 mars, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 28 september, 26 oktober, november och 14 december klockan Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 13

14 147 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och nämnderna 2011 Ärendenummer: Ks 1040/2010 Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till tider för kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden år Vid upprättandet av förslaget har största möjliga hänsyn tagits till den ekonomiska styrmodellen. 1. Ordinarie sammanträden med kommunstyrelsen ska under år 2011 hållas tisdagar klockan den 18 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 30 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december med beredningssammanträden tisdagar klockan den 11 januari, 8 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 23 augusti, 13 september, 11 oktober, 8 november och 6 december. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder tisdagar kl den 18 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 30 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december 3. Programnämnderna rekommenderas att under år 2011 förlägga sina sammanträden till veckorna 1, 5, 10, 14, 18, 22, 33, 36, 40, 44 och Driftnämnderna rekommenderas att under år 2011 förlägga sina sammanträden till veckorna 2, 6, 11, 15, 20, 23, 34, 38, 41, 46 och Enligt kommunledningskontorets förslag. 148 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Ks 978/2010 Kommunledningskontoret anmäler beslut, som under tiden 1-30 september 2010 fattats med stöd av delegation från kommunstyrelsen. Sammanställning över delegationsbeslut under september 2010 Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under september

15 - Anmälan läggs till handlingarna. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 149 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls för behandling i kommunstyrelsen i november Drogpolitisk handlingsplan för Örebro kommun - Ingela Widner 2. Remiss: Departementspromemorian Bortom fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20) - Ulla Olsson 3. Lokala ordningsföreskrifter - Gösta Eriksson 4. Ambitionsnivå som ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn - rapport - Gunilla Björling 5. Osund konkurrens - Christer Wilen 6. Företagsbesök Aspholmen - rapport - Anna Ardefors, Sandra Victorén 7. Strategi för framtidens gymnasieskola - Catharina Centerfjäll 8. Grävtillstånd för data- och telekommunikation - Christer Wilen 9. Miljöprogram för Örebro kommun - Mimmi Beckman 10. Reviderad miljöpolicyn för upphandling av varor tjänster och entreprenader - Karin Sandberg 11. Avskrivning av ränte- och amorteringsfria lön - Annica Antonsson 12. Förslag till finansiering av tidigare fattade men ej finansierade beslut - Anne Andersson 15

16 150 Fyllnadsval i kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendenummer: Ks 976/2010 Handläggare: Ingegerd Zidén Kommunstyrelsen beslutade den 12 december att inrätta ett arbetsutskott till kommunstyrelsen. Utskottet har att fatta beslut inom följande sakområden - Näringsliv och marknadsföring av kommunen - Arbetsmarknad - Regionala frågor - Internationella frågor - Klimatfrågor Utskottet beslutar även om förtur i kommunens tomtkö. Arbetsutskottet ska dessutom vid behov bereda uppgifter åt kommunstyrelsen inom hela dess kompetensområde. Utskottet består av nio ledamöter och nio ersättare. Ersättaren Marie Wirde (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag. - Ylva Wessman (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott under återstoden av mandatperioden , istället för Marie Wirde (V). 151 Anmälan av inkomna ärenden Följande ärenden anmäls som inkomna: - Länsstyrelsens i Örebro län beslut avseende tillstånd till allmän kameraövervakning vid IKEA, Kundvägen 2. Ks 594/ Länsstyrelsens i Örebro län beslut avseende tillstånd till allmän kameraövervakning vid Lek & Buslandet i Örebro AB, Skomaskinsgatan 2. Ks 632/ Länsstyrelsens i Örebro län beslut avseende tillstånd till allmän kameraövervakning vid Best Western City Hotel, Kungsgatan 24. Ks 187/ Länsstyrelsens i Örebro län beslut avseende tillstånd till allmän kameraövervakning vid Sefina Svensk Pantbelåning AB, Drottninggatan 40. Ks 810/ Länsstyrelsens i Örebro län beslut avseende tillstånd till allmän kameraövervakning vid Restaurang Timjan, Boglundsgatan 2. Ks 900/

17 - Länsstyrelsens i Örebro län meddelande avseende beslut om strandskydd vid mindre vattendrag i Örebro län. Bn 1091/ Skrivelse från Opera på Skäret med tack för kommunens medverkan som finansiär under 2010 års operafestival. Ks 249/ Revisionsberättelse över räkenskaperna i Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond år Ks 835/ Protokoll från styrelsesammanträde i Örebro Rådhus AB Protokoll från sammanträde i Gemensamnämnd för samverkan angående företagshälsovård och tolkförmedling - Protokoll från sammanträde i Direktionen vid Nerikes Brandkår - Protokoll från årsstämma i Mälarbanans Intressenter AB 17

18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 719/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-11-16 Klockan: 09:00-11:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30

Protokoll. Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30 Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30 Plats Hotel Ibis, Amsterdam Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 348/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 270/2010. Datum: 2011-04-14 Klockan: 09:00-12:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 270/2010. Datum: 2011-04-14 Klockan: 09:00-12:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Protokoll Sv 270/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-04-14 Klockan: 09:00-12:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Lars-Göran Hallenius (S)

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 228/2013. Datum: 2014-08-21 Klockan: 14:00 16:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 228/2013. Datum: 2014-08-21 Klockan: 14:00 16:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 228/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-08-21 Klockan: 14:00 16:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Carola Johansson (S) Ingrid Tvelin (KD)

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 97/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2010-06-01 Klockan: 13:00-16:45 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Inger Högström-Westerling (M),

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 123/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2010-08-31 Klockan: 13:00 15:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Inger Högström-Westerling (M)

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01 Reglemente 1(8) Omsorgs- och socialförvaltningen Fastställt av kommunfullmäktige: 2008-05-20 62 Reviderat: 2009-12-15 142 2014-12-16 142 Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 20/2013 Programnämnd Social välfärd Datum: 2013-04-03 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Lars Elamson (M) Jan

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20 1(11) Plats och tid Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Alva Myrdals gata 5, Värjan, plan 5, Ledning och administration, lokal: Sabeln, klockan 13:35 14:20, Kort ajournering mellan klockan 14:00

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 414/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-12-14 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Lena Baastad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal Pasch Tisdagen den 15 november 2011, klockan 19:00-20:35 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 170/2011 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2011-06-09 Klockan: 14:00-17:15 Plats: Utvecklingscentra Vivalla, Ateljén, Biblioteket Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 20 oktober 2008 klockan 19.00 20.25 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Anna-Karin Yngvesson (kd), Jan-Ove Fransson (m), Hans Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96 Socialnämnden 87-96 2 87 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten - O learys...5 88 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB (Savannen)...6 89 Presentation

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L)

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L) 1(16) Plats och tid Klingan, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan 13:30 16:20 ande Ej tjänstgörande Ersättare Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-11-15 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 23 november 2011, 09.00 11.45 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Kjell Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15. Plats Wadköpings utbildningscenter

Protokoll. Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15. Plats Wadköpings utbildningscenter Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15 Plats Wadköpings utbildningscenter Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande t.o.m. 84 Murad Artin

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) SN dnr Plats och tid Folkets Hus i Kristinehamn 4 april 2012 klockan 13.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 275/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2014-09-18 Klockan: 14:00-16:50 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Information om projektet förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2014. Kommunfullmäktige beslutar

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2014. Kommunfullmäktige beslutar Sida 1 av 5 Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 250/2013. Datum: 2014-05-15 Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 250/2013. Datum: 2014-05-15 Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten Protokoll Sv 250/2013 Socialnämnd väster Datum: 2014-05-15 Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten Närvarande ledamöter Bodil Svensson (S) Marianne Ahlstrand (C) utgår 61 Ewa Leitzler (M) Lars-Göran

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2014: 22 Upprop och val av justeringsmän och justering 23 Godkännande av föredragningslista 24 Tekniska

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 175/2011. Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 175/2011. Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan Protokoll Snv 175/2011 Skolnämnd nordväst Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Per-Åke Sörman (C) Sheneh Armaghan (S) Ali Isaak Osman (S)

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Yrkeshögskolan/ Klockan 17:00-17:45, 18:00-19:30 ande Ledamöter Ulrika Landergren (L), ordförande

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer